• En tots els casos

– Acreditació d’identitat del sol·licitant, del representant legal i de les altres persones que figuren en la sol·licitud a través de la documentació següent:

* Espanyols: document nacional d’identitat (DNI).

* Estrangers residents o no residents a Espanya: passaport o, si és el cas, document d’identitat vigent al seu país o NIE (número d’identificació

d’estranger) exigit per l’AEAT a l’efecte de pagament.

– Documentació acreditativa de la representació legal, si és el cas.

* En cas de tutor institucional: CIF/NIF, document en què conste el nomenament de tutela de la institució i certificat acreditatiu de la representació de la institució.

* En cas d’incapacitació judicial, s’ha de presentar la resolució judicial en què així es declare o el certificat acreditatiu del Registre Civil.

• Jubilació activa

Si la pensió es compatibilitzarà amb un treball per compte d’altri, s’ha de presentar, degudament emplenat, el document de conformitat de l’empresa que s’adjunta al final del formulari de sol·licitud.

• Jubilació parcial

– Certificat d'empresa sobre dades laborals del jubilat parcial i del treballador rellevista.

– Si el sol·licitant té una discapacitat en un grau igual o superior al 33%, certificat corresponent.

• Jubilació anticipada

Amb bonificació d'edat i per malaltia especial

– Per treballs en activitats amb bonificació d'edat: certificat de l'empresa o de les empreses on figure la categoria professional i els períodes treballats en eixe lloc, o cartilla d'embarcament i desembarcament per a l'ISM.

– Certificat de discapacitat i grau reconegut, expedit per l'IMSERSO (o per l'organisme competent de la comunitat autònoma respectiva) o per interlocutòria judicial amb indicació, si és el cas, que és conseqüència d'una de les malalties que figuren en el Reial Decret 1851/2009, com també la data d'inici de la discapacitat i la data de la qualificació.

En cas que hi haja variacions de grau al llarg de la vida laboral, cal acreditar eixes variacions.

– Acreditació de la necessitat d'ajuda de terceres persones o per mobilitat reduïda, expedida per l'IMSERSO o per

l'organisme competent de la comunitat autònoma respectiva.

Per cessament forçós o per altres causes Aplicació de la normativa anterior al dia 1-1-2013

– Document que acredita que el contracte de treball o que els servicis en l'administració pública es van extingir per causa aliena a la voluntat del sol·licitant (només si no cobra desocupació), o certificat d'empresa que acredita haver rebut indemnització en virtut d'acord col·lectiu.

– Certificat d’empresa sobre dades del treballador substitut, si es vol accedir a la jubilació especial als 64 anys.

Aplicació de la normativa posterior al dia 1-1-2013

– Si el cessament en la faena va ser per causa no imputable al sol·licitant, s’ha d’acreditar documentalment que es va produir per alguna de les causes següents:

acomiadament col·lectiu o objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (amb

acreditació d’haver percebut indemnització –mitjançant transferència o document equivalent– o d’haver interposat una

demanda judicial en reclamació de la indemnització o d’impugnació de la decisió extintiva); mort, jubilació o incapacitat de l’empresari o extinció de la personalitat jurídica; extinció del contracte per resolució judicial o per força major (amb còpia de la resolució de l’autoritat laboral); o per haver sigut víctima de violència de gènere.

– Si el cessament va ser voluntari:

identificació del cònjuge, acreditació del parentiu mitjançant llibre de família o acta del Registre Civil i al·legació d’ingressos.

• Per al reconeixement d'un possible complement a mínims

– Llibre de família, actes del Registre Civil o certificat oficial que acrediten el parentiu del cònjuge amb el sol·licitant, si és el cas.

– En el cas d'estrangers que residixen a Espanya: certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers o targeta d'identitat d'estrangers.

• Altres circumstàncies

– Acreditació d'haver complit el servici militar obligatori o la prestació social substitutòria (només per a completar el període mínim de cotització exigit per a la jubilació parcial amb rellevista i per a la jubilació anticipada dels articles 207 i 208 de la Llei General de la Seguretat Social).

– Certificat del Registre Civil o llibre de família, resolució judicial d'adopció o decisió administrativa o judicial

d'acolliment que acrediten, segons el cas, els naixements, els avortaments, les adopcions o els acolliments al·legats.

En el cas d’adopcions internacionals constituïdes per autoritats estrangeres, cal acreditar que han tingut efectes a Espanya d’acord amb les disposicions de la Llei d’adopció internacional.

• Orde del 18-1-1967 per la qual s'establixen les normes d'aplicació i desplegament de la prestació de vellesa en el règim general de la Seguretat Social (BOE 26/1).

• Decret 2530/1970, de 20 d'agost, pel qual es regula el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (BOE 15/9; correcció d'errors 30/9).

• Decret 298/1973, de 8 de febrer, sobre actualització del règim especial de la Seguretat Social per a la mineria del carbó, d'acord amb la Llei 24/1972, de 21 de juny (BOE 27/2).

• Reial Decret 2366/1984, de 26 de desembre, sobre reducció de l'edat de jubilació a determinats grups professionals inclosos en l'àmbit de l'Estatut del miner (BOE 15/1).

• Reial Decret 1559/1986, de 28 de juny, pel qual es reduïx l'edat de jubilació del personal de vol de treballs aeris (BOE 31/7).

• Reial Decret 2621/1986, de 24 de desembre, pel qual els règims especials de la Seguretat Social de treballadors ferroviaris, jugadors de futbol, representants de comerç, toreros i

artistes s'integren en el règim general, i també es procedix a integrar el règim d'escriptors de llibres en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (BOE 30/12).

• Reial Decret 691/1991, de 12 d'abril, sobre còmput recíproc de quotes entre règims de la Seguretat Social (BOE 1/5; correcció d'errors 23/5).

• Llei 35/2002, de 12 de juliol, de mesures per a l'establiment d'un sistema de jubilació gradual i flexible (BOE 31/7).

• Reial Decret 1131/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regula la Seguretat Social dels treballadors contractats a temps parcial i també la jubilació parcial (BOE 27/11).

• Reial Decret 1132/2002, de 31 d'octubre, de desplegament de determinats preceptes de la Llei 35/2002, de 12 de juliol, de mesures per a l'establiment d'un sistema de jubilació gradual i flexible (BOE 27/11).

• Reial Decret 1539/2003, de 5 de desembre, pel qual s'establixen coeficients reductors de l'edat de jubilació a favor dels treballadors que acrediten un grau important de minusvalidesa (BOE 20/12).

• Reial Decret 383/2008, de 14 de març, pel qual s'establix el coeficient reductor de l'edat de jubilació en favor dels bombers al servici de les administracions i dels organismes públics (BOE 3/4).

• Reial Decret 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desplega l'article 161 bis de la Llei General de la Seguretat Social pel que fa a l'avançament de la jubilació dels

treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 45% (BOE 22/12).

• Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social (BOE 2/8).

• Reial Decret 1698/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula el règim jurídic i el procediment general per a establir coeficients reductors i avançar l'edat de jubilació en el sistema de la Seguretat Social (BOE 23/11).

• Reial Decret 1716/2012, de 28 de desembre, de desplegament de les disposicions

establides, en matèria de prestacions, per la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social (BOE 31/12).

• Reial Decret Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per a afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu (BOE 16/3).

• Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i de l'índex de revaloració del sistema de pensions de la Seguretat Social (BOE 26/12).

• Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'àmbit econòmic i social (art. 5, disposició addicional 4a i disposició transitòria 1a) (BOE 1/3).

• Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (BOE 31/10).

• Orde ESS/1310/2017, de 28 de desembre, per la qual es modifica l’Orde de 24 de setembre de 1970, per la qual es dicten les normes per l’aplicació i el desplegament del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (BOE 30/12).

• Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom (BOE 25/10)

ÀLABA (Vitòria-Gasteiz) Eduardo Dato, 36 01005 945 160 700

ALACANT Churruca, 26 03003 965 903 100

ALBACETE Av. de España, 27 02002 967 598 700

ALMERIA Pl. de Emilio Pérez, 3 04001 950 189 500

ASTÚRIES (Oviedo) Santa Teresa de Jesús, 8-10 33007 985 666 200

ÀVILA Av. de Portugal, 4 05001 920 359 400

BADAJOZ Ronda del Pilar, 10 06002 924 216 100

BARCELONA Sant Antoni M. Claret, 5-11 08037 934 345 200

BISCAIA (Bilbao) Gran Vía, 89 48011 944 284 500

BURGOS Vitoria, 16 09004 947 476 600

CÀCERES Av. de España, 14 10001 927 620 000

CADIS Plaza de la Constitución s/n. 11008 956 298 600

CANTÀBRIA (Santander) Av. de Calvo Sotelo, 8 39002 942 394 300

CASTELLÓ DE LA PLANA Av. del Mar, 6 12003 964 354 000

CEUTA Alcalde M. Olivencia Amor, s/n 51001 956 526 800

CIUDAD REAL Av. del Rey Santo, 2 13001 926 292 800

CONCA Parque de San Julián, 7 16001 969 178 400

CÒRDOVA Córdoba de Veracruz, 4 14008 957 221 000

CORUNYA, LA Ronda de Camilo José Cela, 16 15009 881 909 300

GIRONA Santa Eugènia, 40 17005 872 082 500

GRANADA Restauradores, 1 18006 958 181 200

GUADALAJARA Carmen, 2 19001 949 888 300

GUIPÚSCOA (S. Sebastià-Donostia) Hermanos Otamendi, 13 20014 943 483 600

HUELVA San José, 1-3 21002 959 492 500

ILLES BALEARS (Palma) Pere Dezcallar i Net, 3 07003 971 437 300

JAÉN Fuente de Buenora, 7 23006 953 216 500

LLEIDA Jordi Cortada, 2 25001 973 700 700

LLEÓ Avda. Facultad de veterinaria, 1 24002 987 845 700

LUGO Rda del Músico Xosé Castiñeira, 26 27002 982 293 300

MADRID Serrano, 102 28006 915 661 000

MÀLAGA Huéscar, 4 29007 952 979 000

MELILLA General Marina, 18 52001 952 680 000

MÚRCIA Av. de Alfonso X el Sabio, 15 30008 968 382 300

NAVARRA (Pamplona-Iruña) Av. del Conde Oliveto, 7 31003 948 289 400

ORENSE Concejo, 1 32003 988 521 000

OSCA Av. de los Pirineos, 17 22004 974 294 300

PALÈNCIA Av. de la Comunidad Europea, 16 34004 979 168 000

PALMAS, LAS Pérez del Toro, 89 35004 928 249 024

PONTEVEDRA (Vigo) O Grove, 4 36209 986 249 700

RIOJA, LA (Logronyo) Sagasta, 2 26001 941 276 000

SALAMANCA Paseo de Canalejas, 129 37001 923 296 100

SANTA CRUZ DE TENERIFE Av. de José Manuel Guimerà, 8 38003 922 601 300

SARAGOSSA Doctor Cerrada, 6 50005 976 703 400

SEGÒVIA Pinar de Valsaín, 1 40005 921 414 400

SEVILLA Sánchez Perrier, 2 41009 954 746 000

SÒRIA San Benito, 17 42001 975 234 500

TARRAGONA Rambla Nova, 84 43003 977 259 625

TEROL Tarazona de Aragón, 2-A 44002 978 647 100

TOLEDO Venancio González, 5 45001 925 396 660

VALÈNCIA Bailén, 46 46007 963 176 000

VALLADOLID Boston, 4-6 47007 983 215 600

ZAMORA Av. de Requejo, 23 49012 980 559 500

Institut Nacional de la Seguretat Social

Servicis Centrals Padre Damián, 4 - 28036 Madrid

Telèfon 915 688 300

Telèfon d’informació:

901 16 65 65

www.seg-social.es https://sede-tu.seg-social.gob.es

https://sede.seg-social.gob.es/

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

In document Jubilació dministración electrónica GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (página 50-58)