Altres casos d'accés a la jubilació anticipada

In document Jubilació dministración electrónica GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (página 28-31)

Amb 60 anys d'edat i tenint la condició de mutualista l'1-1-1967

Poden jubilar-se a partir dels 60 anys els treballadors que han sigut cotitzants en alguna de les mutualitats laborals de treballadors per compte d'altri abans del dia 1-1-1967 o data equivalent, segons el sector laboral, i que estiguen en situació d'alta o assimilada a la d'alta en la data del fet causant.

La quantia de la pensió es reduïx un 8% per cada any o fracció d'any que, en el moment del fet causant, li falte al treballador per a complir l'edat de jubilació ordinària, llevat que s'acrediten 30 anys o més de cotització i que la cessació en el treball siga conseqüència de l'extinció del contracte per causa no imputable a la lliure voluntat del treballador, cas en el qual el

percentatge de reducció aplicable depén dels anys complets de cotització acreditats i és el següent.

• Entre 30 i 34 anys acreditats de cotització:

7,5%.

• Entre 35 i 37 anys acreditats de cotització:

7%.

• Entre 38 i 39 anys acreditats de cotització:

6,5%.

• Amb 40 o més anys acreditats de cotització:

6%.

Jubilació anticipada per raó del grup o de l'activitat professional exercida

L'edat de jubilació ordinària aplicable en cada cas es pot acurtar o avançar per la realització de determinades activitats professionals de

naturalesa excepcionalment penosa, perillosa, tòxica..., sempre que els treballadors estiguen en situació d'alta o assimilada a la d'alta i, així mateix, sempre que complisquen els altres requisits exigits per a la jubilació ordinària.

Jubilació en aplicació de l'estatut miner Es pot reconéixer una pensió de jubilació amb una edat inferior a la que siga aplicable a cada cas, als treballadors per compte d'altri inclosos en l'àmbit de l'Estatut del miner mitjançant l'aplicació de coeficients reductors de l'edat de jubilació quan hi ha circumstàncies de penositat, toxicitat, perillositat o insalubritat en els termes i amb les condicions establides en l'escala aprovada amb esta finalitat.

Jubilació del personal de vol de treballs aeris

Es pot reconéixer una pensió de jubilació amb una edat inferior a la que siga aplicable en cada cas, als tripulants tècnics de vol, inclosos en l'ordenança laboral per al personal de les companyies d'activitats aèries, mitjançant l'aplicació de coeficients reductors de l'edat de jubilació, d'acord amb l'escala corresponent.

Treballadors ferroviaris

• L'edat de jubilació ordinària que siga aplicable en cada cas es rebaixa per als treballadors ferroviaris que pertanyen o que han pertangut a grups i activitats

professionals de naturalesa especialment perillosa o penosa, en un temps igual al nombre d'anys que resulte d'aplicar el coeficient que corresponga (0,15 o 0,10) al període de temps efectivament treballat en eixos grups i activitats.

• Les normes de reducció de l'edat de jubilació s'apliquen als treballadors ferroviaris en qualsevol règim de la Seguretat Social i en els casos de pluriactivitat.

• Els treballadors que s'incorporaren a RENFE abans del 14-7-1967, i també els que

pertanyen a FEVE i a les companyies concessionàries de ferrocarrils d'ús públic incorporats a eixes empreses abans del 19-12-1969, poden causar dret a pensió de jubilació a partir dels 60 anys complits, amb aplicació de coeficients reductors, sempre que en la data del fet causant estiguen en situació d'alta o assimilada a la d'alta.

Bombers al servici de les administracions i dels organismes públics

• Es pot reconéixer pensió de jubilació amb una edat inferior a la que siga aplicable en cada cas, als treballadors per compte d'altri i treballadors públics, inclosos en el règim general de la Seguretat Social, que presten servici com a bombers, en les diverses escales, categories o especialitats, en corporacions locals, en comunitats autònomes, en el Ministeri de Defensa, en l'organisme Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) i també en els consorcis o les agrupacions que les administracions

esmentades tinguen constituïts.

• L'edat ordinària que siga aplicable en cada cas per a l'accés a la pensió de jubilació es reduïx en un període equivalent al que resulte d'aplicar als anys complets efectivament treballats com a bomber el coeficient reductor del 0,20. Esta reducció no pot donar lloc en cap cas al fet que l'interessat accedisca a la pensió amb una edat inferior a 60 anys, o a 59 si s'acrediten 35 anys o més de cotització.

Artistes

• Els cantants, ballarins i trapezistes poden causar dret a la pensió de jubilació a partir dels 60 anys, sense aplicació de coeficients reductors, quan hagen treballat en

l'especialitat durant un mínim de 8 anys al llarg dels 21 anys anteriors a la jubilació.

• Els altres artistes poden jubilar-se a partir dels 60 anys, amb una reducció del 8% en el percentatge de la pensió per cada any que els falte per a complir l'edat de jubilació

ordinària.

• En els dos casos previstos és un requisit indispensable, per a accedir a la jubilació, la condició d'estar en situació d'alta o

assimilada a la d'alta en la data del fet causant.

Professionals taurins

• Els mossos d'espases i de rellons i els seus ajudants poden jubilar-se a partir dels 60 anys amb l'aplicació d'un coeficient reductor d'un 8% per cada any d'anticipació; tot i que en este cas han de trobar-se en situació d'alta o assimilada a la d'alta en la data del fet causant i, també, acreditar haver actuat en 250 festes taurines en qualsevol categoria professional.

• Els rematadors poden jubilar-se a partir dels 60 anys sempre que acrediten estar en situació d'alta o assimilada a la d'alta en el moment del fet causant i, així mateix, haver actuat en 250 festes taurines en qualsevol categoria professional.

• Poden jubilar-se a partir dels 55 anys els professionals taurins que acrediten estar en situació d'alta o assimilada a la d'alta i, així mateix, haver actuat en els espectacles taurins següents:

– Matadors de bous, rellonejadors i

novellers: 150 festes taurines en qualsevol d'estes categories.

– Banderillers, picadors i toreros còmics, 200 festes taurines en qualsevol d'estes categories o en alguna de les que s'indiquen en el paràgraf anterior.

Membres del cos de l'Ertzaintza

L'edat de jubilació ordinària de 65 anys que es demana per a l'accés a la pensió es reduïx en un període equivalent al que resulte d'aplicar el coeficient reductor del 0,20 als anys complets efectivament treballats com a membres de l'Ertzaintza o, també, com a integrants dels col·lectius que van quedar inclosos en este cos policial. Esta reducció no pot donar lloc en cap cas al fet que l'interessat accedisca a la pensió amb una edat inferior a 60 anys, o a 59 si s'acrediten 35 anys o més de cotització.

In document Jubilació dministración electrónica GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (página 28-31)