Categories i ítems de la pauta d'observació

In document Elaboració i validació d'un protocol per a l'avaluació de la qualitat educativa dels menjadors de parvulari (página 140-154)

Categories Ítems

Comunicació

Interacció entre monitors i infants

Comunicació verbal Atenció a les demandes Sancions

Comunicació no verbal Regulació dels temps

Entre iguals Comunicació verbal

Possibilitats d’agrupació

Grau d’autonomia dels infants

Hàbits d’higiene

Parament i desparament de taula Ubicació en el menjador

Utilització dels coberts Autoservei del menjar

Aspectes físics i materials

Espais Ràtios

Mobiliari de l’espai on es dina Ventilació i llum

Utensilis

Mobiliari de bany Manteniment de l’espai

141

A continuació, explicarem quin és el contingut de la pauta per a cada una de les categories, amb els corresponents ítems i com s’ha explicitat cada reactiu o grau d’adequació59

per a cada un d’ells.

CATEGORIA 1: COMUNICACIÓ

Aquesta categoria inclou dos àmbits de comunicació, la que s’estableix entre els adults i els infants i també la que s’estableix entre els mateixos infants.

INTERACCIÓ ENTRE MONITORS I INFANTS

ÍTEMS:

Comunicació verbal. Tenim en compte la manera com s’adrecen els monitors als infants, si es fan explicacions prèvies a l’inici o durant l’àpat, si s’ofereix diàleg, si s’escolta el que diuen els infants, si els adults emeten missatges clars i entenedors per als infants i en quin grau aquests missatges són positius i encoratjadors o no.

 Molt adequat. S’explica o es recorda als infants el menú i què cal fer i es desitja bon profit, s’ofereix sempre diàleg i comprensió i hi ha una actitud constant d’escolta dels infants. Els missatges són positius, infonen ànims, hi ha coherència entre els monitors i els seus missatges són clars.

 Adequat. S’explica només què cal fer, la major part dels monitors ofereix diàleg i comprensió, l’actitud d’escolta no és constant, s’alternen missatges d’ànim juntament amb instruccions, els missatges dels monitors són clars però incoherents entre ells.

 Poc adequat. Només algun monitor fa explicacions als infants, el diàleg és puntual per part d’algun monitor. Sobresurt, de tant en tant, la veu d’algun monitor donant instruccions, la major part dels missatges infonen pressa o coacció. Els missatges per part dels monitors són poc clars.

 Inadequat. Ningú fa cap explicació prèvia als infants, no hi ha possibilitat de diàleg. Sobresurt, constantment, la veu dels monitors donant instruccions. Els missatges

59 Tenim en compte el grau d’adequació o l’explicitació de cada reactiu que inclou la darrera versió de la

142

són normatius, donen pressa o coaccionen. Els missatges entre els monitors són contradictoris.

Atenció a les demandes. Es considera en quina mesura els monitors atenen les demandes de tots els infants, cerquen el contacte amb tots o de quina manera els conviden a menjar.

 Molt adequat. Quan s’atenen les demandes i s’està pels infants, tots els monitors busquen el contacte amb totes les criatures. Es convida amablement a menjar amb una mínima interacció física si l’infant ho demana.

 Adequat. No tots els monitors estan pels infants, ni tots busquen el contacte amb tots els infants. Es convida amablement a menjar i s’ajuda a escurar el plat, però l’acció principal la fa l’infant.

 Poc adequat. S’atén poc a les demandes dels infants. Els monitors estan distrets o parlant entre ells, només es busca el contacte amb les criatures que en fan una demanda explícita. S’ajuda els infants amb una acció molt present per part de l’adult.

 Inadequat. No s’atén cap demanda dels infants encara que ho sol·licitin. No es busca el contacte amb cap infant, s’ajuda mecànicament a les criatures, de manera brusca i sense avís previ.

Sancions. Recull de quina manera responen els monitors davant la conducta disruptiva dels infants.

 Molt adequat. S’observa diàleg i comprensió davant una conducta disruptiva.

 Adequat. Davant una conducta disruptiva s’observa diàleg i comprensió només per part d’algun monitor.

 Poc adequat. Es tendeix a cridar o sancionar l’infant quan hi ha una conducta disruptiva.

 Inadequat. Davant una conducta disruptiva se sanciona els infants, davant els altres i aplicant mesures força dràstiques (sense pati, sense descans, guardant el menjar per berenar, etc.)

143

Comunicació no verbal. Ens referim al grau de tranquil·litat per part dels adults, a la manera d’apropar-se a les criatures i a les mirades i gestos de complicitat que es poden establir entre infants i adults.

 Molt adequat. L’actitud i la postura dels monitors és tranquil·la, hi ha apropament als infants, algun dels monitors està assegut en alguna de les taules, hi ha mirades i gestos de complicitat per part de la majoria dels monitors.

 Adequat. Alguns monitors estan tranquils i prop dels infants, hi ha mirades de complicitat.

 Poc adequat. Hi ha excessiu moviment per part dels monitors, només algun s’apropa als infants i hi ha poques mirades cap als infants.

 Inadequat. S’observa nerviosisme per part dels monitors, amb una actitud distant i amb mirades per infondre respecte o sancionar.

Regulació dels temps. Es recull en quina mesura es respecta el ritme de cada infant i de quina manera es gestiona el moment en què cada criatura va acabant de dinar o no.

 Molt adequat. Es respecta el ritme de cada criatura, hi ha una hora fixada per recollir però es convida amablement els infants a continuar o a deixar el menjador. A mesura que els infants acaben van al lavabo abans d’anar a dormir o a fer una altra activitat.

 Adequat. Es respecta el ritme dels infants però a una hora determinada es recullen tots els plats, sense preguntar però sense sancionar. Quan han acabat alguns infants van al lavabo i altres no perquè no hi ha un seguiment.

 Poc adequat. Es respecta el ritme fins a una hora determinada en què els que no han acabat reben algun tipus de sanció o comentari verbal sancionador. Quan acaben s’han d’esperar que ho faci certa majoria per deixar-los anar al lavabo o directament al pati o a dormir.

 Inadequat. Hi ha una hora fixada per acabar i des del primer moment s’infon pressa als infants. Se sanciona els més lents. Ha d’haver acabat gairebé tot el grup per poder-se aixecar; després, van directament a descansar o al pati.

144

COMUNICACIÓ ENTRE IGUALS

ÍTEMS:

Comunicació verbal. S’observa en quina mesura els infants tenen possibilitat de parlar

entre ells i de quina manera ho poden fer, així com la possibilitat de seguir diferents tertúlies.

 Molt adequat. S’observa que els infants mantenen tertúlies entre ells de manera respectuosa i es poden sentir diferents converses.

 Adequat. Alguns infants mantenen tertúlies entre ells i se senten les converses més properes.

 Poc adequat. Els infants poden parlar entre ells quan l’adult ho autoritza i es fa difícil seguir cap conversa a causa del nivell de soroll.

 Inadequat. No es deixa parlar gens als infants entre ells o hi ha excessiva cridòria.

Possibilitats d’agrupació. Aquest ítem recull el nombre d’infants que hi ha asseguts en una mateixa taula, entenent que aquest és un factor influent a l’hora de poder establir converses entre els diferents comensals.

 Molt adequat. S’observen agrupacions de sis o menys infants per taula.

 Adequat. S’observen agrupacions entre set i deu infants per taula.

 Poc adequat. Les agrupacions d’infants per taula oscil·len entre onze i tretze infants.

 Inadequat. El nombre d’infants per taula és superior a tretze.

CATEGORIA 2: GRAU D’AUTONOMIA DELS INFANTS

ÍTEMS:

Hàbits d’higiene. Observem en quina mesura els infants poden participar, perquè l’adult ho possibilita, en les diferents accions que fan referència a la higiene (abans i després de dinar). Aquestes accions es concreten en l’acció de posar-se el sabó, eixugar- se les mans, rentar-se-les, emprar el lavabo quan es necessita, accionar la cadena. Recollim quina és l’atenció de l’adult en cada una d’aquestes accions, sigui perquè les aprofita com a possibilitats educatives sigui perquè no les supervisa.

145

 Molt adequat. Es deixa que els infants es posin sols el sabó, es retin i s’eixuguin les mans, tant abans com després de dinar i amb una acció supervisada per part de l’adult. La consigna de poder emprar el lavabo quan es necessiti és clara, els infants poden estirar sols la cadena i se’n fa bon ús perquè els adults supervisen l’acció i ajuden aquells que ho necessiten.

 Adequat. L’adult fa tasques que podrien fer els infants (distribuir sabó), se’ls deixa estirar la cadena i rentar-se les mans sols però no se supervisa l’acció. Es renten les mans abans i després de dinar però no sempre se supervisa l’acció. Hi ha la consigna clara de poder emprar el lavabo quan es necessiti, però no tot els monitors en fan un seguiment quan es dóna el cas.

 Poc adequat. L’adult fa moltes de les accions (posa el sabó, eixuga les mans i les ajuda a rentar per anar més ràpid, estira de la cadena encara que l’infant hi arribi). No hi ha una consigna clara de l’ús del lavabo durant els àpats. No es renten les mans després de dinar.

 Inadequat. No es considera l’ús del sabó, no hi ha cap supervisió de si els infants es renten o s’eixuguen les mans. No hi ha una consigna clara de l’ús del lavabo (s’aixequen quan volen i sens avís previ) o bé no es deixa aixecar ningú. No hi ha supervisió de l’ús del lavabo.

Parament i desparament de taula. Es vol recollir en quin grau es deixa participar les criatures en el parament i/o desparament de la taula i si aquestes tasques tenen alguna supervisió o estan graduades segons l’edat dels infants.

 Molt adequat. Hi ha encarregats de parar i desparar la taula o és cada criatura qui fa aquesta acció o es poden aixecar a buscar algun dels plats. S’observa una graduació en el tipus de tasques segons les edats. Hi ha l’acompanyament o supervisió de l’adult.

 Adequat. Els infants poden parar o desparar taula però no és un fet constant o bé només els grups dels més grans poden fer aquestes accions. Hi ha una gradació en les tasques que poden dur a terme els infants, però no tots els monitors ho tenen en compte.

 Poc adequat. Només alguns dels infants dels grups més grans desparen la taula. No s’ha previst una gradació en el tipus de tasques a fer, sinó que està determinada pel criteri de cada monitor.

146

 Inadequat. No hi ha l’opció de parar ni desparar taula, ni de fer cap acció de manera autònoma durant el dinar, tampoc no hi ha cap graduació de les tasques, els infants no poden col·laborar en res.

Ubicació en el menjador. Es recull quines són les possibilitats que tenen els infants d’escollir el lloc on seure i amb qui seure durant l’estona de dinar.

 Molt adequat. Cada criatura pot escollir el lloc on seure.

 Adequat. Cada infant pot escollir el lloc on seure dins una taula assignada.

 Poc adequat. Els llocs estan assignats però puntualment es pot escollir el lloc on seure.

 Inadequat. Els llocs estan sempre assignats per part dels adults.

Utilització dels coberts. Observem en quin grau es deixa que els infants emprin de manera autònoma els coberts i si es fa referència al bon ús d’aquests estris durant el àpats.

 Molt adequat. Els infants poden fer servir tots els coberts necessaris i s’ensenya a utilitzar-los correctament.

 Adequat. Es poden fer servir els coberts necessaris però es fa poca incidència en el bon ús.

 Poc adequat. Es limita sovint l’ús del ganivet al grup de cinc anys tot i que en els altres grups el podrien fer servir per tallar segons quins aliments. No es fa incidència en el bon ús dels coberts.

 Inadequat. No es deixa fer servir el ganivet en cap edat. No es fa incidència en el bon ús del coberts.

Autoservei del menjar. Aquest ítem recull en quina mesura cada criatura pot decidir la quantitat de menjar que vol i si es pot servir el menjar o algun tipus d’acompanyament.

 Molt adequat. En tots tres grups d’edat cada infant es pot posar la quantitat d’aliment que creu convenient tot servint-se sol el menjar al plat o bé els infants es poden servir algun dels plats, l’aigua i els acompanyaments, en totes les edats.

 Adequat. Com a criteri general, es pot negociar amb l’adult la quantitat de menjar que es vol. En totes les edats els infants poden servir-se algun dels acompanyaments o l’aigua.

147

 Poc adequat. Només es pot negociar la quantitat de menjar amb alguns dels monitors. Només els més grans (P5) poden servir-se algun dels acompanyaments.

 Inadequat. No hi possibilitat de decidir la quantitat de menjar que es vol. L’adult ho serveix tot (àpat, aigua i acompanyaments).

CATEGORIA 3: ASPECTES FÍSICS I MATERIALS

ÍTEMS:

Espai. Es recull on dinen les criatures i si aquest espai és d’ús específic o no, així com el nombre total de comensals que hi coincideixen durant l’estona de dinar.

 Molt adequat. Hi ha un menjador d’ús específic per als grups de parvulari o es dina a les aules de parvulari; en aquest espai, s’hi concentren entre vint i vint-i-nou criatures.

 Adequat. Hi ha un menjador d’ús específic pels grups de parvulari o es dina a les aules de parvulari; en aquest espai, s’hi concentren entre trenta i quaranta-nou criatures.

 Poc adequat. El menjador és compartit amb els primers cicles d’educació primària. En el mateix espai hi ha entre cinquanta i seixanta-nou criatures dinant.

 Inadequat. El menjador és compartit amb les altres etapes i coincideixen més de setanta criatures dinant.

Ràtios. Aquest ítem indica el nombre de monitors que hi ha per cada X nombre de criatures. L’índex d’adequació correspon, en aquest cas, a allò que considerem més adient per tal que l’atenció a les criatures sigui de qualitat. Ja hem comentat que a Catalunya no hi ha cap normativa respecte a això. Amb tot, no pretenem mostrar el grau d’adequació a una normativa, sinó a les necessitats dels infants.

 Molt adequat. Hi ha menys d’onze infants per monitor.

 Adequat. Hi ha entre dotze i quinze infants per monitor.

 Poc adequat. El nombre de criatures per monitors és de setze o disset.

 Inadequat. Considerem inadequat quan un monitor ha de supervisar més de disset infants durant l’estona de dinar.

148

Mobiliari de l’espai on es dina. Tenim present de quina manera el mobiliari s’ajusta a les mesures antropomètriques dels infants, així com l’equipament del mateix espai on es dina.

 Molt adequat. Tot el mobiliari de l’espai on es dina respon a les mides i a les necessitats dels infants. Les piques, els dispensadors de sabó i els eixugamans del menjador són abastables als infants, fins i tot als que puguin presentar alguna necessitat educativa específica.

 Adequat. Només les taules i les cadires responen a les mides i a les necessitats dels infants. Les piques i dispensadors són a l’abast de la majoria dels infants. Si ha calgut en cas d’infants amb necessitats específiques, s’ha adaptat algun utensili però no el mobiliari.

 Poc adequat. Les taules i les cadires només s’ajusten a la mida d’algun grup d’infants. La pica del menjador és a la mida dels adults. L’escola ha previst poder adaptar utensilis si hi ha infants que ho necessiten, però de moment no ha calgut.

 Inadequat. Cap moble respecta les mides i les necessitats dels infants, no hi cap pica a l’espai on es dina ni s’ha previst poder adaptar cap utensili en cas que algun infant ho necessiti.

Ventilació i llum. Recollim en quina mesura l’espai on es dina pot ésser convenientment ventilat i en quina mesura la il·luminació és natural o se’n pot adequar la intensitat.

 Molt adequat. Les finestres tenen sortida a l’exterior, la qual cosa possibilita un bon airejat i hi ha dispositius d’airejar automàtics (reixetes graduables incorporades a les finestres). Hi ha cortines, persianes o tendals que permeten una correcta il·luminació natural de l’espai.

 Adequat. Finestres amb sortida a l’exterior i ventilació artificial que permet mantenir l’ambient gens carregat. La il·luminació és natural però no es pot regular la intensitat de la llum.

 Poc adequat. Les finestres són petites o donen a espais interiors i l’ambient es nota poc airejat o bé la ventilació és artificial però l’ambient es nota carregat. La il·luminació ha de ser preferentment artificial.

149

 Inadequat. No hi ha ventilació directa a l’exterior ni cap dispositiu de ventilació artificial. Sempre cal il·luminació artificial.

Utensilis. La pauta recull quin tipus d’utensilis es fan servir en el parament de la taula ja sigui per la presència o no de tovalles, tovallons, plats i gots.

 Molt adequat. Es fan servir tovalles de roba. Hi ha tovallons de roba o pitets, segons les edats, que es canvien diàriament. Es fan servir plats i gots que no són de plàstic.

 Adequat. Les tovalles són plastificades. Hi ha tovallons de paper o pitets, segons les edats, i es canvien tres cops a la setmana. Els plats no són de plàstic però els gots sí.

 Poc adequat. Les tovalles són de paper. Els tovallons són de paper, i s’empren pitets en algunes edats, que es canvien un o dos cops a la setmana. Els plats i gots són de plàstic.

 Inadequat. Absència de tovalles. Absència de tovallons o bé un ús de pitets per a totes les edats. Si hi ha tovallons de roba només es canvien un cop a la setmana. Ús de safates per contenir el menjar.

Mobiliari de bany. Ja que valorem l’autonomia de les criatures durant l’estona

d’higiene, hem d’observar si el mobiliari de bany la permet. Per això ens fixarem en: el tipus de dispensadors de sabó, l’accessibilitat de les cadenes del vàter, el tipus de mecanisme de les aixetes, el nombre de vàters accessibles des de l’espai on es dina i en quina mesura es considera que aquest mobiliari estigui adaptat a infants amb NEE (necessitats educatives específiques).

 Molt adequat. Els dispensadors de sabó, les aixetes i les cadenes són accessibles als infants i s’accionen fàcilment. Els eixugamans (dispensador d’aire o de paper) són a l’abast i funcionen o estan carregats amb paper. El nombre de vàters accessibles des de l’espai on es dina és de 3 per a menys de 24 infants. El mobiliari de bany està adaptat a infants amb NEE i és fàcilment accessibles des de l’espai on dinen els infants de parvulari.

 Adequat. Els dispensadors i la cadena del vàter és accessible als infants, però en el moment de l’observació està espatllada. Algunes aixetes es poden accionar amb facilitat. Els eixugamans (dispensador d’aire o de paper) són a l’abast de les criatures però alguns no funcionen o no tenen paper. El nombre de vàters accessibles

150

des de l’espai on es dina és de 3 per cada 25 o 30 infants. El mobiliari de bany adaptat a les NEE no és fàcilment accessibles des de l’espai on es dina.

 Poc adequat. Els dispensadors de sabó i les cadenes no estan a l’alçada dels infants. Les aixetes necessiten de l’ajut de l’adult per ser accionades. No hi ha eixugamans d’aire o dispensador de paper, cada infant té la seva tovallola per eixugar-se. El nombre de vàters accessibles des de l’espai on es dina és inferior a 3 per cada 31 o 40 criatures. Hi ha un únic bany adaptat a les NEE per a tota l’escola i no és fàcilment accessible des de l’espai on es dina.

 Inadequat. No hi ha dispensador de sabó. La cadena està a l’alçada dels adults i en mal estat. Les aixetes són difícils de manipular sense l’ajut d’un adult. No s’observa cap eixugamans d’aire o dispensador de paper o hi ha una única tovallola per eixugar-se tots els infants. El nombre de vàters accessibles des de l’espai on es dina és inferior a 3 per cada 41 o més infants. No hi ha mobiliari de bany adaptat a les NEE en tota l’escola.

Manteniment de l’espai. S’observa en quina mesura l’espai presenta un aspecte net i en quin grau de manteniment es troba.

 Molt adequat. Les parets estan netes i en bon estat. Hi ha ambientació feta pels

In document Elaboració i validació d'un protocol per a l'avaluació de la qualitat educativa dels menjadors de parvulari (página 140-154)