Dades d’identificació 104 Sigla d’identificació: T

In document Edició crítica i estudi introductori del Llibre d'intenció de Ramon Llull (página 60-65)

Localització geogràfica: Barcelona. Biblioteca: Ateneu Barcelonès. Manuscrit: III (olim 84-V-3)

Procedència: biblioteca de Miquel Victorià Amer.

Datació: S. XV (a quo 1399, per la presència de Lo somni).

Data de la consulta de l’original: octubre de 2005.

Suport de la reproducció utilitzada: fotografia digital en CD-Rom facilitada per la cap de manuscrits de la biblioteca l’octubre de 2005.

Bibliografia: MASSÓ I TORRENTS (1901: 159-161); GAYÀ (1979:117);SOLER (1988:74-

76); MASSÓ &RUBIÓ (1989: 63); PONS (1996:12); CINGOLANI (2006:105);ORL I, 438.

Bibliografia electrònica:

LlullDB(http://orbita.bib.ub.es/llull/ms.asp?551);BITECA (MANID 1655).

Volum miscel·lani que conté:

a) Obres lul·lianes: Llibre d’intenció (ff. 1-38v), Llibre de l’orde de cavalleria (ff. 40- 65), Llibre dels articles de la fe (ff. 66-103), Mil proverbis (205-131v).

b) Obres d’altres autors: Bernat Metge, Lo somni (133-204v).105

104 Seguim les descripcions de MASSÓ I TORRENTS (1901: 159-161) i de SOLER (1988: 74-76), que completam.

105 És el manuscrit base per a l’edició crítica de Lo somni. Vegeu C

62 2. Descripció codicològica

Estat de conservació

Parcialment bo. Els quatre primers folis (especialment els dos primers) estan molt deteriorats per mor de la humitat, amb clapes que en dificulten força la lectura. La fotografia a alta ressolució permet de resseguir els traços de les grafies, la qual cosa facilita, parcialment, la lectura d’aquests folis. Així mateix, alguns folis del Libre d’intenció tenen petits forats de corc (f.29va, per exemple).

Suport

Paper i pergamí. En total, 202 folis. Del Llibre d’intenció són en pergamí els folis 1, 8, 9, 16, 17, 18, 25, 26, 33.

Mides

298 x 220 mm aprox.106 Mida de la caixa: 187/190 x 135/136 mm. Separació de 17/18 mm entre els corondells.107

Disposició de la pàgina

Tot el còdex és disposat en dues columnes de 23-26 línies. A la part del Llibre d’intenció oscil·len entre les 23 i les 25 (per exemple, el foli 3 en té 24). Resten marques de pautat, sobretot de les línies mestres (ben clares, a tall d’exemple, als folis 3, 4 o 18v), molt especialment en els folis de paper.

Enquadernació

Moderna, en pergamí. Al teixell, «Obres de Ramon Lull i de Bernat Metge», «Manuscrit nº III». A la guarda anterior, de pergamí, al marge superior i en llapis s’hi llegeixen les inicials PM. Posteriorment, entre dos gargots «no separar voluntat/de claramunt». A continuació, «libre de intencio/libre de cavalarja/libre dels articles de la fe/los proverbis de mestre ramon/los quatre libres del sompni den bernat metge».

106 La mida que donava Massó i Torrents diferia en dos centímetres, 296 x 222 mm. 107 S

63 Quaderns

Indeterminable per la manca de folis. Segons Soler «Sembla que els complets contenen 15 folis, però això és també irregular».108 En canvi, segons Massó i Torrents estava format per «plecs de 6 fulls de 4 pp. cada un de paper i pergamí».109 Cal notar, com fa aquest autor, que se supliren alguns dels darrers folis «am [sic] lletra i paper d’ara fa poc, perquè mancaven».110

Foliació

Numeració aràbiga moderna i en llapis. Correlativa de l’1 al 199. Sembla tota de la mateixa mà, la qual cosa fa pensar que ha de ser simultània o posterior a l’afegit dels folis moderns esmentat anteriorment. Seguint la descripció de Soler, «[…] Compta els folis que hi ha actualment (també un foli en blanc col·locat abans de començar el Llibre de l’orde de cavalleria), però no el primer foli del volum, que és un pergamí en blanc».111

A l’angle inferior dret del recto d’alguns folis hi ha restes de numeració en tinta vermella, segurament per a indicació de l’enquadernació. També es detecta una numeració aràbiga, a llapis, al marge superior del verso d’alguns folis.

Reclams

A la part del Llibre d’intenció només se’n detecten dos, d’horitzontals. El primer és al marge inferior dret del foli 17v, ornat amb vermell: «caritat». El segon és al marge inferior dret del foli 33v, també decorat en vermell, «que çessar», reclam que permet detectar una llacuna per pèrdua de folis.

(f. 33v) 108Cf. S OLER (1988: 74). 109Cf. MASSÓ I TORRENTS (1901: 159). 110ibidem (1901: 163). 111 S OLER (1988: 74-5).

64 Llacunes per causes materials

El text del Llibre d’intenció, com el del Llibre de l’orde de cavalleria,112 no és complet, cosa no observable directament per la foliació correlativa. El reclam original del foli 33v («que çessar») permet d’identificar immediatament la manca de relació textual entre el f. 33v i el f. 34. Sembla que s’hauria perdut un foli, molt probablement de pergamí, atenent la distribució alternant de pergamí i paper indicada anteriorment i, sobretot, partint de l’observació d’Albert Soler per als folis perduts del Llibre de l’orde de cavalleria:

«Com es pot observar, les llacunes es produeixen cada cinc o sis folis; a les altres parts del còdex trobem un, dos o tres folis de pergamí cada cinc o sis folis de paper i això fa pensar que els folis que falten al Llibre de l’orde de cavalleria són precisament els de pergamí, que devien ser destinats a d’altres usos (enquadernacions…) com ha passat tantes vegades» (1988: 76).113

Filigranes

Pujol de tres turons dins cercle surmontat amb una creu. Situades al bell mig dels fulls de paper. Són semblants a les filigranes corresponents de Briquet 11852-11854, datades de finals de s. XIV, i a les de Valls i Subirà 1686-1687, datades a la segona

meitat del s. XIV.

Lletra

Lletra gòtica cursiva del s. XV. Sembla tot d’una mateixa mà, a excepció dels

folis de la part final, de mà moderna.

En la part corresponent al Llibre d’intenció s’alternen sistemàticament les caplletres en vermell (filigranades amb lila) i en blau (filigranades amb tinta vermella). A la part superior de les caplletres s’hi observen lletres d’espera en tinta negra com a guia per al rubricador.

(f. 9va) (f. 10va)

112 Per a les llacunes d’aquesta part del còdex vegeu SOLER (1988:75-76).

113 Remetem a la font bibliogràfica anterior per al full escadusser que d’aquest manuscrit es conserva al Museu Episcopal de Vic.

65 Tots els capítols del Llibre d’intenció presenten epígrafs rubricats.

(f. 36vb)

Les majúscules inicials estan decorades amb tocs de tinta vermella. Tan sols s’hi detecten dos calderons: al foli 6va i al foli 38va.

(f.17vb)

(f. 6va) (f. 38va) Com es pot apreciar en les il·lustracions anteriors, a més dels calderons són signes de pausa la barra simple (/) i el punt volat (·) anterior a la majúscula. S’adverteix que la barra simple també serveix per enllaçar mots fragmentats pel final de línia. Observacions textuals

No hi ha taula de rúbriques. Llevat de la llacuna per motius materials, la resta del text del Llibre d’intenció és complet, des de la invocació al colofó. No s’hi detecten, en aquesta part, cancel·lacions o ratllats ni anotacions o correccions marginals. Els capítols no estan numerats. Colofó: «ffinito libro sit laus/gloria XPO amen».

66 3. Història del manuscrit

Les dades sobre la història d’aquest còdex són pràcticament inexistents fins a principis del s. XX,moment en què Massó i Torrents el descrigué com a part integrant

del fons que es constituí en la biblioteca de l’Ateneu barcelonès, procedent de la notable biblioteca del poeta i bibliòfil Miquel Victorià Amer (Palma, 1824 – Barcelona, 1912). El fons degué integrar-se a l’Ateneu en data molt propera a 1901 (data del catàleg de Massó i Torrents). Malauradament, aquestes són les úniques dades que fins ara permeten d’esbossar el periple històric del còdex.

4. Usos gràfics

In document Edició crítica i estudi introductori del Llibre d'intenció de Ramon Llull (página 60-65)