• No se han encontrado resultados

EXAMES 1º CUADRIMESTRE CURSO 2012-13 (do 8-25 xaneiro de 2013)

In document 11 2 1 (página 46-60)

Materiasde4ºcurso Materiasde5ºcurso

Materiasde4ºcurso Materiasde5ºcurso

Luns 9 setembro Martes 10 setembro Mércores 11 setembro Xoves 12 setembro Venres 13 setembro - Prog. Linear Enteira

- Mét. Xeo. Mec.

Clasica

Álxebra Fund. de Astronomía

-Simulación - Topoloxía Alxebrica

Análise Funcional en Espacios de Banach

-Intr. cál. vect. E p.

-Análise multivar.

-Sist. dinámicos Luns 16 setembro Martes 17 setembro Mércores 18 setembro Xoves 19 setembro Venres 20 setembro Cáculo numérico

-Mét. de Rgresion.

-Dist. Met. Var. EDP -Repr. Grup. Alx.

-Ecuac. en Difer.

Ecuacións Diferenciais

Ordinarias

-Estatistica. Mat.

-E.D.P.

-Top. Superficies

Xeometría e Topoloxía

Luns 23 setembro Martes 24 setembro Mércores 25 setembro Xoves 26 setembro Venres 27 setembro - Lóxica Mat.

- Fun. Va.Vv. Com.

-Xeomt. de Riemann

Teoria da Medida -Mecán. Celeste -Curvas Alxéb.

-Teoría Espectral -Álx. non conmut.

- Teoría de Xogos -Física Matemática

Variable Complexa

Luns 30 setembro Martes 1 outubro Mércores 2 outubro Xoves 3 outubro Venres 4 outubro Física Xeral -Element. Finitos EDP

-Téc. Opt. Xestión -Astron. Xeral

Programación avanzada

Modelos Matemáticos

Teoría da Probabilidade Luns 7 outubro Martes 8 outubro Mércores 9 outubro Xoves 10 outubro Venres 11 outubro Álxebra Conmutativa Métodos Mat. da

Mecánica do Continuo

Grupos de Lie

-Xeom. Alxébrica -Topol. Diferencial -Historia da Matem.

-Proc. Estocásticos -Esp.Vec.Top. Dist.

-Difer. Finitas EDP

46

EXAMES XULLO CURSO 2012-13 (do 24 xuño-11 xullo 2013)

LUNS 24 XUÑO Martes 25 xuño Mércores 26 xuño Xoves 27 xuño Venres 28 xuño

-Progr. linear -Métodos Xeom. da

Mecánica Cl.

-Fund. de Astronomía

-Teoría da medida -Simulación -Topol. Alxéb.

-Física Xeral -Astronomía Xeral

-Modelos Mat.

-Grupos de Lie -Mét. regresión

-Distribuc.

-Rep. Grup.

-Ecuac. en diferencias

-Álxebra -Estat. Mat.

-E.D.P.

-Toploxía. Superf.

Luns 1 de xullo Martes 2 de xullo Mércores 3 de xullo Xoves 4 de xullo Venres 5 de xullo -E.D.O.

-Lóxica mat.

-Fun. Vv.vv. Complex.

-Xeomt. de Riemann

-Mét. mat. da mec.

do continuo -Mecánica celeste

-Teoría espectral -Álx. non conmut.

-T. de xogos -Fís. Mat.

-Xeometría e Topol.

-Análise multivariante -Sist. dinámicos

-Prog. Avanz.

-Intr. cál. vect. e paral.

Luns 8 de xullo Martes 9 de xullo Mércores 10 de xullo Xoves 11 de xullo -Cálc. Numérico

-Elementos. finitos -Téc. de opt. xes.

-Análise funcional -Variable complexa

-T. da Prob.

-Xeom. alxébrica -Topol. difer.

-Historia

-Álx. Conmut.

-Proc. Estocásticos -E.V.T.

-Curvas Alxéb.

-Difer. finit.

EXAMES RECUPERACIÓN CURSO 2012-2013 (do 9 de setembro ao 11 de outubro de 2013)

Materiasde4ºcursoMateriasde5ºcurso

Materiasde4ºcursoMateriasde5ºcurso

Oferta de Másteres

MÁSTER EN MATEMÁTICAS

Título que se pode obter: Máster Universitario en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela e Mestrado en Matemática pola Universidade do Porto atendendo ao convenio subscrito entre ambas as universidades.

Destinatarios: Titulados/as superiores en Matemáticas; titulados/as superiores en disciplinas científicas e tecnolóxicas con alto contido matemático. Poderase realizar o Traballo Fin de Máster no primeiro ou no segundo cuadrimestre.

Obxectivos:

Orientación académica: Proporcionar unha formación especializada e avanzada en Matemáticas, que capacite para a incorporación a grupos de investigación competitivos ou para impartir docencia superior.

Orientación investigadora: Introducir na investigación aos e ás estudantes, como parte integrante dunha formación profunda, preparándoos para a eventual realización posterior dunha tese doutoral.

Orientación profesional: Formar profesionais capaces de resolver problemas de moi diversa índole no mundo da industria, da empresa e da administración utilizando a linguaxe e as ferramentas que proporciona a matemática, que lles permita o acceso a postos de traballo altamente cualificados e a incorporación a equipos multidisciplinares, especialmente os que requiran un alto nivel de destreza en formulación e resolución de problemas, capacidade de análise, síntese e pensamento abstracto.

Estrutura Académica

Créditos ECTS que debe realizar o alumnado Obrigatorias: 21

Optativas: 21

Traballo fin de Máster: 18 CRÉDITOS TOTAIS 60

O tipo de ensinanza é presencial

Están previstas 2 modalidades de matrícula:

1) Matrícula a tempo completo: 60 créditos ECTS a realizar durante o ano académico.

2) Matrícula a tempo parcial: 30 créditos ECTS ou o número de créditos máis próximo a esta cifra en función dás materias que se matricule.

Dentro dos 21 créditos optativos que se deben superar para a obtención do Máster en Matemáticas, o alumnado poderá matricularse de ata 12 créditos noutras titulacións, previo informe favorable da Comisión Académica.

Para iniciar o Traballo de Fin de Máster será necesario superar todas as materias obrigatorias do primeiro cuadrimestre.

Admisión e selección de estudantes

No caso de que o número de persoas interesadas en cursar a titulación sexa maior que o límite de prazas establecido, farase unha selección na que terán preferencia o alumnado procedente de titulacións de Matemáticas (ou de nivel de formación equivalente), ordenados por expediente, aos que seguirán o alumnado procedente de titulacións de Física ou calquera Enxeñería (ou de nivel de formación equivalente), ordenado por expediente, ao que á súa vez seguirán o demais.

Resérvanse 2 prazas fóra de cota para persoas con necesidades especiais Nº de prazas: A oferta anual de prazas de novo ingreso é de 15 Coordinador xeral: D. Juan José Nieto Roig (Coordinador xeral) juanjose.nieto.roig@usc.es

Teléfono: 881813177 Máis información:

Na páxina web da Facultade de Matemáticas http://www.usc.es/matematicas Na páxina web do Máster

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=13217&estudio=13218&codEstudio=12 808&valor=9

MASTER EN ENXEÑARÍA MATEMÁTICA Títulos que se poden obter: Máster en Enxeñaría Matemática Destinatarios/as por orde de preferencia:

1. Titulados/as en Matemáticas e Física, Enxeñarías e Enxeñarías Técnicas.

2. Titulados/as do ámbito das Ciencias Experimentais, da Saúde e Ensinanzas Técnicas.

3. Titulados/as en Economía, Administración e Dirección de Empresas e Ciencias Actuariais e Financieras.

Onde se vai impartir (Modalidade Presencial e Virtual)

Universidade de Santiago de Compostela (coordinadora): Facultade de Matemáticas Universidade da Coruña: Facultade de Informática

Universidade de Vigo: Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Telecomunicación

As clases, coa excepción das materias de software e algúns créditos de carácter práctico, se imparten mediante o sistema de videoconferencia desde aulas especialmente habilitadas nas tres sedes centrais: A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo.

Obxectivos

Orientación profesional: formar aos/as estudantes para facilitar a súa incorporación a postos de traballo nos sectores público e privado.

Orientación académica : engadir valor á formación de grao dun amplo número de titulacións de Ensinanzas Técnicas e Ciencias Experimentais.

Orientación investigadora : permitir que os/as estudantes completen a súa formación investigadora, co obxecto de elaborar unha tese de doutoramento .

Estrutura Académica

Ao superar 90 créditos ECTS , os/as estudantes obterán o título oficial de Máster en Enxeñaría Matemática, con validez en todo o territorio nacional, e que permite o acceso ao Doutoramento.

O Máster divídese en 6 módulos , que se impartirán ao longo de tres semestres:

PRIMEIRO CURSO (60 créditos) Módulo I: Modelización Módulo II: Ecuacións Módulo III: Métodos Numéricos Módulo IV: Computación Módulo V: Simulación Numérica

Favorécese a multidisciplinariedade do alumnado a través dunha ampla oferta de materias optativas. Permítese unha optatividade de ata o 10% en posgraos externos de áreas afíns ou en estadías en empresas.

Para manter a coherencia do Programa, establécense limitacións á optatividade e e coñecementos previos necesarios nas distintas materias. A Comisión Académica guiará a cada alumno/a á hora de elaborar o seu programa de estudos.

SEGUNDO CURSO ( 30 créditos)

Módulo VI: Proxecto (inclúe a realización do Proxecto de Máster, relacionado cun problema industrial) O segundo curso ten unha duración dun só semestre.

Admisión e selección de estudantes

Número de prazas: 20 por cada unha das universidades, 15 ordinarias e 5 extranxeiros. O 25% a tempo parcial.

Terase en conta o expediente académico do grao ou titulación de acceso Datos de contacto:

Universidade de Santiago de Compostela ( www.usc.es )

Alfredo Bermúdez de Castro, Director (alfredo.bermudez@usc.es) Tlf: 881813192 Mª Elena Vázquez Cendón (elena.vazquez.cendon@usc.es) Tlf: 982813196 Universidade da Coruña ( www.udc.es )

Carlos Vázquez Cendón (carlosv@udc.es) Tlf: 981 167 150 (ext. 1335) Universidade de Vigo (www.uvigo.es)

José Durany Castrillo (durany@dma.uvigo.es) Tlf:986 812 164 Máis información na páxina web: http://ww.dma.uvigo.es/MASTER

48

MASTER EN TÉCNICAS ESTATÍSTICAS

Destinatarios: Titulados co Grao, diplomado, licenciado, enxeñeiro, arquitecto técnico ou superior.

Onde se vai impartir

Universidade de Santiago de Compostela (coordinadora): Facultade de Matemáticas Universidade de A Coruña: Facultade de Informática

Universidade de Vigo: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Os cursos poderán seguirse dende calquera das tres universidades por videoconferencia. O profesorado impartirá as súas materias dende a súa Universidade, e o alumnado poderá seguir as ensinanzas por videoconferencia dende a universidade na que se matriculou, agás algúns créditos prácticos que serán presenciais.

Obxectivos

Orientación académica: Obter una formación avanzada en Estatística e Investigación Operativa.

Orientación investigadora: Capacitar ao alumnado para a investigación no ámbito da Estatística e da Investigación Operativa. Dar os primeiros pasos na investigación, que culminarán coa elaboración dunha tese de doutoramento.

Orientación profesional: Proporcionar formación sobre a aplicación dos métodos da Estatística e a Investigación Operativa que son tan valiosos na práctica profesional en múltiples sectores:

biosanitario, finanzas, enxeñaría, e tantos outros, así como nas actividades que requiren investigación e innovación, para las que os métodos estatísticos son indispensables.

Estructura académica

Ao superar 90 créditos ECTS, o alumnado obterá o título oficial de Máster en Técnicas Estatísticas, con validez en todo el territorio nacional, e que permite o acceso ao Doutoramento. O Máster estructúrase en tres cuadrimestres:

Primeiro Cuadrimestre: Fundamentos de Estatística e Investigación Operativa Segundo cuadrimestre: Materias avanzadas

Terceiro cuadrimestre: Materias especializadas e Proxecto (Proxecto de Fin de Máster ou Traballo tutelado, en relación con un problema práctico ou un traballo de inicio á investigación).

Haberá un primeiro curso, cos dous primeiros cuadrimestres do máster e un segundo curso no que se organizará só o terceiro cuadrimestre. Hai una ampla oferta de materias optativas para favorecer a multidisciplinariedade, permítese unha optatividade de hasta 10 créditos ECTS noutros programas oficiais de Máster, previa solicitude e que se determinarán oportunamente. Cada estudante terá un titor ou titora, que lle axudará ao alumnado na elección do perfil de estudos.

Admisión e selección de estudantes

Para o Máster segundo o expediente académico do alumnado. Para o acceso ao doutoramento terase en conta o expediente académico do solicitante, e a valoración global do currículo. Nos casos nos que fora preciso entrevistarase aos solicitantes co obxecto de aclarar as cuestións relativas aos méritos.

Número de prazas: 50, estranxeiros 12 e tempo parcial 12.

Datos de contacto

Universidade de Santiago de Compostela, www.usc.es

Manuel Febrero Bande (coordinador xeral), Facultade de Matemáticas, manuel.febrero@usc.es, (+34) 881813187

Universidade da Coruña, www.udc.es

Germán Aneiros Pérez, Facultade de Informática, ganeiros@udc.es , 981167000 ext. 1229 Universidade de Vigo www.uvigo.es

Jacobo de Uña Álvarez, Facultad de CC. Económicas y Empresariales, jacobo@uvigo.es, (+34) 986812492 Máis información na páxina web: http://eio.usc.es/pub/mte

Oferta de Doutoramento

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EN MATEMÁTICAS Título que se pode obter : Doutor/a

Obxectivos: Formación de doutores na investigación en Matemáticas.

Admisión e selección de estudantes Os requisitos xerais previstos.

a) Superación do período de formación ou obtención da equivalencia de competencias para acceder ao período de investigación do programa de doutoramento. En concreto calquera máster de contidos tales que proporcionen aquelas competencias que posibilitan iniciar este período de investigación no programa de doutoramento a xuízo da súa Comisión Académica.

b) Outros: Presentación dun proxecto de tese avalado por un dos/as posibles directores/as ou titores/as do programa de doutoramento. Expediente académico no Grao/Licenciatura e no estudos correspondentes ao período de formación para programas de doutoramento.

Datos de contacto

Coordinador: Leovigildo Alonso Tarrío Correo electrónico: leo.alonso@usc.es Teléfono: 881 813 159

Máis información na páxina web da USC www.usc.es e na páxina

http://www.usc.es/opencms/gl/centros/cptf/doutoramento/2010/programa_0031.html

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EN MÉTODOS MATEMÁTICOS E SIMULACIÓN NUMÉRICA EN ENXEÑARÍA E CIENCIAS APLICADAS

Título que se pode obter : Doutor/a Obxectivos

Fomentar a investigación no ámbito da Matemática Aplicada, cunha vertente maioritaria cara a simulación de procesos industriais que permita a colaboración co mundo empresarial e industrial, e a incorporación de doutores a equipos profesionais de I+D.

Resolver problemas de interese relacionados coa Enxeñaría, coas Finanzas, coas Ciencias da Saúde, co Medio Ambiente, e en xeral coas Ciencias Aplicadas, susceptibles de ser formulados matematicamente.

Fomentar a transferencia de coñecemento matemático cara á industria.

Carácter: InterUniversitario

Admisión e selección de estudantes

1.- Período de formación: Requisitos de admisión xa previstos polo máster que proporciona o período de formación:

MÁSTER OFICIAL EN ENXEÑARÍA MATEMÁTICA.

Universidade coordinadora: UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Centro, departamento, instituto: FACULTAD DE MATEMÁTICAS (organizado polo DPTO. DE MATEMÁTICA APLICADA)

Universidade participante: UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Sección 1.01 Centro, departamento, instituto: FACULTADE DE INFORMÁTICA (organizado polo DPTO. DE MATEMÁTICA APLICADA)

Sección 1.02 Universidade participante: UNIVERSIDADE DE VIGO

Centro, departamento, instituto: ETSE DE TELECOMUNICACIÓN (organizado polo DPTO. DE MATEMÁTICA APLICADA II)

50

2.- Período de investigación

a) Superación do período de formación ou obtención da equivalencia de competencias para acceder ao período de investigación do programa de doutoramento. En concreto calquera máster de contidos tales que proporcionen aquelas competencias que posibilitan iniciar este período de investigación no programa de doutoramento a xuízo da súa Comisión Académica.

b) Outros: No momento de solicitar a admisión, o alumno/a debe presentar un proxecto de tese avalado por algún profesor/a do programa, necesariamente doutor/a, que actuará como titor/a ou director/a de tese.

Este proxecto de tese será analizado pola Comisión Académica do programa, que deberá dar o seu visto bo para a admisión en función dese análise e do currículum vítae do alumno/a, tendo presente en todo caso o expediente académico.

Datos de contacto:

Universidade de Santiago de Compostela ( www.usc.es )

Alfredo Bermúdez de Castro, Coordinador xeral (alfredo.bermudez@usc.es) Tlf: 881813192 Mª Elena Vázquez Cendón (elena.vazquez.cendon@usc.es) Tlf: 982813196

Universidade da Coruña ( www.udc.es )

Carlos Vázquez Cendón (carlosv@udc.es) Tlf: 981 167 150 (ext. 1335) Universidade de Vigo (www.uvigo.es)

José Durany Castrillo (durany@dma.uvigo.es) Tlf:986 812 164

Máis información na páxina web: http://www.dma.uvigo.es/doctorado/index.php

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EN ESTATÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Título que se pode obter: Doutor/a Obxectivos

Formación de doutores na investigación en Estatística e Inv. Operativa

Formación de investigadores para sectores básicos: Estatística pública, Finanzas, Industria, Medio Ambiente, Medicina, Economía, Bioloxía, ...

Carácter: InterUniversitario

Admisión e selección de estudantes

1.- Período de formación: Requisitos de admisión xa previstos polo máster que proporciona o período de formación:

MÁSTER OFICIAL EN TÉCNICAS ESTATÍSTICAS 2.- Período de investigación

a) Superación do período de formación ou obtención da equivalencia de competencias para acceder ao período de investigación do programa de doutoramento. En concreto calquera máster de contidos tales que proporcionen aquelas competencias que posibilitan iniciar este período de investigación no programa de doutoramento a xuízo da súa Comisión Académica.

b) Outros: Presentación dun proxecto de tese avalado por un dos/as posibles directores/as ou titores/as do programa de doutoramento. Expediente académico no Grao/Licenciatura e nos estudos correspondentes ao período de formación para programas de doutoramento.

Universidade coordinadora: UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Centro, departamento, instituto: FACULTAD DE MATEMÁTICAS (DPTO. DE ESTADÍSTICA E INV.

OPERATIVA)

Universidade participante: UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Sección 1.03 Centro, departamento, instituto: FACULTADE DE INFORMÁTICA (DPTO. DE MATEMÁTICAS)

Sección 1.04 Universidade participante: UNIVERSIDADE DE VIGO

Centro, departamento, instituto: FACULTADE DE CIENCIAS ECONOMICAS E EMPRESARIAIS (DPTO. DE ESTADÍSTICA E INV. OPERATIVA)

Datos de contacto

Universidade de Santiago de Compostela, www.usc.es

Manuel Febrero Bande (coordinador xeral), Facultade de Matemáticas, manuel.febrero@usc.es, (+34) 881813187

Universidade da Coruña, www.udc.es

Germán Aneiros Pérez, Facultade de Informática, ganeiros@udc.es , 981167000 ext. 1229 Universidade de Vigo www.uvigo.es

Jacobo de Uña Álvarez, Facultad de CC. Económicas y Empresariales, jacobo@uvigo.es, (+34) 986812492 Máis información na páxina web: http://eio.usc.es/pub/mte

52

CALENDARIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA Setembro 2012Outubro 2012Novembro 2012Decembro 2012xaneiro 2013 L MMeX V S DL MMeX V S D L MMeX V S D L MMeX V S D L MMeX V S D 121 2 3 4 5 671234 1212 3 4 56 3 4 5 6 7 898 9 10111213145 6 7 8 9 10113 4 5 67897 8 9 10111213 10 11121314151615 16171819202112 1314151617181011 12 131415161415 16 17181920 17 18192021222322 23242526272819 2021222324251718 19 202122232122 23 24252627 24 25262728293029 3031 26 272829 30242526 272829 302829 30 31 31 Febreiro 2013Marzo 2013 Abril 2013Maio 2013 Xuño 2013 L MMeX V S DL MMeX V S D L MMeX V S D L MMeX V S D L MMeX V S D 1 23 1 231 2 3 4 5 6712 3 45 12 4 5 6 7 8 9104 5 6 7 8 9108 9 10111213146 7 8 9 1011123 4 5 6 7 89 11 12131415161711 12131415161715 1617181920211314 15 161718191011 12 13141516 18 19202122232418 19202122232422 2324252627282021 22 232425261718 19 20212223 25 262728 25 262728 2930312930 2728293031 2425 26 27282930 Xullo 2013Agosto 2013Setembro 2013Outubro 2013 L MMeX V S DL MMeX V S D L MMeX V S D L MMeX V S D 1 2 3 4 5 67 1 2 34 11 2 3 4 56 8 9 10111213145 6 7 8 9 10112 3 4 5 6 787 8 9 10111213 15 16171819202112 1314151617189 1011121314151415 16 17181920 22 23242526272819 20212223242516 1718192021222122 23 24252627 29 3031 26272829303123 2425262728292829 30 31 30 12de outubro:Día da Hispanidade. 25 de diciembre:Navidad 1de maio:Festa do Traballo15de agosto:A Asunción 1de novembro:Todos osSantos 1de xaneiro: Aninovo17 de maio:Día das Letras Galegas 12de outubro: Festividade Nacional 6de decembro:Día da Constitución. 28de marzo:Xoves Santo24de xuño:San Xoán 8de decembro: A Inmaculada29de marzo:Venres Santo 25de xullo:Día Nacionalde Galicia

57

Primeiro Cuadrimestre

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

Primeiro Cuadrimestre

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

16:00-

17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

56

Segundo Cuadrimestre

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

Segundo Cuadrimestre

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

16:00-

17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

58

In document 11 2 1 (página 46-60)

Documento similar