Protocol per a l'avaluació i la millora de la qualitat educativa dels menjadors

In document Elaboració i validació d'un protocol per a l'avaluació de la qualitat educativa dels menjadors de parvulari (página 157-161)

Protocol per a l’avaluació i la millora de la qualitat educativa dels menjadors de parvulari

Instrument Autoria de l’instrument Pauta d’observació Elaboració pròpia

QMP als monitors de menjador Elaboració pròpia

QMP a les famílies Elaboració pròpia

Plans de menjador Pauta per al buidat del contingut dels plans de menjador, d’elaboració pròpia.

Entrevista als equips (direcció escoles i coordinació de monitors)

158

Fins aquí, doncs, hem elaborat els instruments objectiu de l’estudi. N’hem vist les adaptacions que cal fer i hem justificat i mostrat quines són les altres fonts d’informació que formen part del protocol. Amb tot, hem donat resposta a quatre dels cinc objectius específics. Ara cal corroborar si la totalitat del protocol respon a la finalitat. Per això, en tractar-se d’un estudi qualitatiu, aplicarem la triangulació amb totes les dades obtingudes per tal de poder valorar-ne els resultats.

159

9.

APLICACIÓ

DEL PROTOCOL D’AVALUACIÓ DELS

MENJADORS DE PARVULARI

En aquest capítol exposarem en quina mostra d’escoles ha estat aplicat el protocol, d’una banda per comprovar-ne la utilitat i, de l’altra, per aplicar la triangulació de dades. Incorporem les dades i les conclusions referents a l’aplicació de cada instrument i de cada una de les triangulacions fetes a les escoles. Aquest darrer aspecte és el que ens ha de permetre respondre al cinquè objectiu específic de la recerca:

 Aplicar la triangulació de dades a diferents escoles per poder comprovar l’aplicabilitat del protocol.

En l’aplicació i en l’anàlisi de resultats del protocol diferenciem tres parts.

- En la primera part analitzem les dades obtingudes en cada un dels instruments elaborats (QMP a famílies i monitors i la pauta d’observació), documents o Pla de menjador i les entrevistes als equips directius i coordinadors de monitors. Aquestes dades permeten treure conclusions a partir del total de la mostra.

- En la segona part analitzem el cas de dues escoles que ens permeten visualitzar l’aplicació del protocol en dos menjadors concrets. Veurem l’anàlisi i els suggeriments per a la millora que se’n deriven. Això possibilita comprovar si el protocol dissenyat ens serveix, què hi veiem realment, com fem la triangulació i si ens cal ajustar de nou algun dels instruments.

- En el tercer i darrer apartat, hi descrivim les conclusions a què arribem després d’haver aplicat el protocol i comprovem si s’ha assolit l’objectiu específic referent a la triangulació.

Prèviament a l’aplicació del protocol, ens cal descriure quins han estat els participants en l’estudi, les consideracions ètiques i el procediment seguit.

160

9.1.

PARTICIPANTS

Hem escollit els nostres participants entre l’univers o nombre total d’escoles que imparteixen el segon cicle d’educació infantil. En la perspectiva qualitativa podem entendre que la mostra “es una unidad de anàlisis o un grupo de personas, contextos, eventos o sucesos sobre la qual se recolectan los datos sin que necesariamente sea representativa de la población que se estudia” Hernández, Fernández i Baptista (a Bisquerra, 2004, p.143). Les escoles han estat concretades a partir dels criteris que detallem més endavant, tenint també en compte raons de possible accessibilitat i qüestions pressupostàries.

Segons dades del Departament d’Ensenyament,62 el curs 2010-2011 el nombre d’escoles que acollien el segon cicle d’educació infantil eren un total de 2.352 centres, dels quals 1.727 eren de titularitat pública, 574 de titularitat privada concertada i 51 de titularitat privada. Hem tingut en compte, en la selecció inicial d’escoles, que hi hagi representats els tres tipus de titularitat, a més de contextos diferents, la mida de l’escola (nombre de línies) i el tipus de gestió del servei del monitors de migdia. La concreció de la mostra s’ha fet segons la tècnica de mostreig no probabilístic de caire intencional (Anguera, 1988; Bisquerra, 2004; Etxeberria i Tejedor, 2005; Lévy i Varela, 2003; Tójar, 2006); d’aquest mostreig alguns autors com Sabariego, Massot i Dorio (a Bisquerra, 2004, p.314) en diuen selecció múltiple. Els criteris que esmentem a continuació són els que hem emprat per a la concreció de la mostra, que ha d’incloure les diferents tipologies d’escoles que imparteixen el segon cicle (de 3 a 6 anys). Així, doncs, precisem:

- Escoles de titularitat pública, privada i privada concertada.

- Escoles amb gestió directa i escoles amb gestió indirecta del servei de monitors de menjador.

- Escoles d’una línia i de dues o més línies.

- Escoles ubicades en context mitjà-alt i en context mitjà-baix.

- Escoles rurals.

62 Podeu consultar el mapa escolar de Catalunya al web: http://www20.gencat.cat. En el moment

161

Procés de concreció de la mostra:

- Escollim una mostra inicial total de 44 escoles. Escoles publiques n=19, escoles concertades n=24, escoles privades n=1. Aquestes escoles reben un correu electrònic i una trucada telefònica per explicar-los el projecte i la possibilitat de participar-hi.

- Ens trobem amb onze escoles que desestimen participar-hi, bé en la resposta del correu electrònic, o bé de la trucada telefònica. Algunes escoles al·ludeixen que el moment no els és propici. El repartiment, segons tipus de titularitat, de les onze escoles que es donen de baixa, és: cinc escoles publiques, sis escoles concertades i una escola privada.

- Ens trobem amb una segona mortaldat o pèrdua de mostra atribuïda a la negació d’algunes empreses de gestió del servei de monitors de menjador que no volen que l’escola o els monitors hi participin. Això significa la baixa de disset escoles més: vuit escoles públiques i nou escoles concertades.

- La mostra final per a l’estudi queda en tretze escoles. La distribució, segons la seva titularitat és: sis escoles públiques i vuit escoles concertades.

La mostra d’escoles dóna resposta a les diferents possibilitats o variables amb què ens podem trobar com són: context socioeconòmic, nombre de línies, titularitat de l’escola i tipus de gestió del servei de monitors de migdia.

La taula següent (taula 22) recull, a mode de resum, les característiques de les escoles que comptem per poder aplicar tot el protocol.

In document Elaboració i validació d'un protocol per a l'avaluació de la qualitat educativa dels menjadors de parvulari (página 157-161)