Normativa

RÈGIM ESPECIAL DELS

TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS

La prestació de jubilació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el règim general de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

Cotització

Un requisit imprescindible és estar al corrent en el pagament de les quotes.

Edat

Haver complit l'edat de jubilació ordinària que siga aplicable en cada cas. No obstant això, en determinats casos especials poden jubilar-se anticipadament els treballadors que, al llarg de la vida laboral, hagen cotitzat en algun dels règims de la Seguretat Social que reconeguen el dret a la jubilació anticipada, sempre que es complisquen certs requisits.

Base reguladora de la pensió

• No hi ha integració de llacunes de cotització.

• Els supòsits de reducció de bases de cotització (vegeu la pàgina 9 d'este llibret) s'apliquen als treballadors per compte propi o autònoms quan haja transcorregut un any des de la data en què hagueren esgotat la

prestació per cessament d'activitat, sempre que el dit cessament, produït a partir dels 55 anys d'edat, ho haja sigut respecte de l'última activitat realitzada prèvia al fet causant de la pensió.

Percentatge de la pensió

No s'aplica l'escala d'abonaments d'anys, segons l'edat complida el dia 1-1-1967, a l'efecte del còmput dels anys de cotització.

Fet causant de la prestació

• Per a qui estiga en situació d’alta, el dia en què tinga efectes la baixa en el règim especial a conseqüència del cessament en el treball.

• Per a qui estiga en alguna de les situacions assimilades a la d’alta, l’últim dia del mes en què tinga lloc la presentació de la sol·licitud.

• Per a qui no estiga en situació d’alta ni en situació assimilada a la d’alta, la pensió es considera que naix el dia de la presentació de la sol·licitud.

Altres particularitats

• Efectes econòmics: les prestacions

econòmiques de caràcter periòdic es meriten des de l’endemà de la data en què es consideren nascudes, sempre que la sol·licitud es presente dins dels tres mesos següents a la data esmentada. Si no és així, només es meriten amb una retroactivitat màxima de tres mesos des de la data de la presentació de la sol·licitud.

• Compatibilitat de la percepció de la pensió amb el treball: La pensió és compatible en els mateixos termes que la jubilació activa del règim general (vegeu la pàgina 16 d’este llibret). No obstant això, si l’activitat es fa per compte propi i s’acredita tindre contractat, almenys, un treballador per compte d’altri, la quantia de la pensió compatible amb el treball arriba al 100%

Així mateix, la pensió és compatible amb el manteniment de la titularitat del negoci i amb l’exercici de les funcions inherents a eixa titularitat.

• No es protegix

– La jubilació anticipada sense tindre la condició de mutualista.

– La jubilació anticipada derivada del cessament no voluntari del treball.

RÈGIM ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBÓ

La prestació es reconeix en els mateixos termes i amb les mateixes condicions que en el règim general de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

Jubilació

• L'edat de jubilació ordinària que siga aplicable en cada cas pot ser rebaixada en un període equivalent al que resulte d'aplicar, al període de temps efectivament treballat en cada categoria i especialitat professional de la mineria del carbó, el coeficient corresponent segons una escala que va del 0,50 al 0,05, segons la perillositat i toxicitat de l'activitat exercida. No obstant això, el treballador amb una edat real inferior a 60 anys, només pot jubilar-se si amb l'edat teòrica (edat real més les bonificacions), assolix o sobrepassa l'edat de jubilació ordinària que siga aplicable en cada cas.

• El període de temps en què és rebaixada l'edat de jubilació del treballador es computa com a cotitzat a l'efecte d'incrementar el percentatge de pensió per anys de cotització.

• Els treballadors en alta o en situació

assimilada a la d'alta poden jubilar-se a partir de l'edat real de 60 anys amb l'aplicació dels coeficients reductors que s'indiquen per al règim general, sempre que hagen sigut cotitzants en alguna de les mutualitats del carbó abans del dia 31-3-1969, o bé en alguna de les mutualitats laborals de treballadors per compte d'altri abans de l'1-1-1967.

• Per al càlcul de la base reguladora es computen les bases de cotització normalitzades.

Jubilació de pensionistes d'incapacitat permanent total

Es consideren en situació assimilada a la d'alta, només a l'efecte de poder causar la pensió de jubilació, els pensionistes d'incapacitat permanent total d'este règim especial que reunisquen els requisits següents:

• Tindre l'edat real de jubilació ordinària que siga aplicable en cada cas o l'edat teòrica que resulte d'aplicar, al període de temps

efectivament treballat en cada una de les categories de la mineria del carbó, el coeficient corresponent segons l'escala esmentada en l'apartat anterior.

• Que la pensió d'incapacitat permanent total no haja substituït, en virtut d'opció, la de jubilació que l'interessat percebia d'este règim especial.

• Haver ingressat, incloent-hi les aportacions d'empresari i treballador, les quotes del període comprés entre la data d'efectes de la incapacitat permanent total i la del fet causant de la jubilació, amb deducció de l'import de les quotes que, durant eixe període, hagen sigut ingressades a nom de l'interessat en este règim especial.

Base reguladora de la pensió

Es determina prenent, per a cada un dels mesos que la integren, les bases normalitzades que hagen correspost en eixos mesos a la categoria o l'especialitat professional que tenia l'interessat quan es produí la incapacitat permanent total.

Percentatge de la pensió

Les quotes satisfetes pel beneficiari del període comprés entre la data d'efectes de la pensió d'incapacitat permanent total i la del fet causant de la jubilació, són computables per a la determinació del percentatge aplicable segons els anys de cotització i, també, per al còmput del període mínim de cotització exigit per a tindre dret a la pensió.

Gestió i reconeixement del

In document Jubilació dministración electrónica GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (página 46-50)