2   Prego Xeral Condicións Técnicas Prego Particular 30

2.3   Prescricións en canto á execución por unidade de obra 51

2.3.20   Urbanización e xardinaría 145

20.1. Cerramento peche perimetral da parcela de formigón continuo de 1,00 m de altura

MEDIDAS PARA ASEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE COMPOÑEN A UNIDADE DE OBRA

Dependendo da agresividade do terreo ou a presenza da auga con sustancias agresivas, elixirase o cemento adecuado para a fabricación do formigón, así como a súa dosificación e permeabilidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de cerramento de parcela con muro continuo de 1 m de altura e 15 cm de espesor de formigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central e vertido con cubilote, armado con mallazo ME 15x15 de Ø 8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de limpeza e preparación da superficie de apoio, encofrado e desencofrado de muros con encofrado metálico para acabado visto, formación de xuntas e biselado de cantos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrución de Formigón Estrutural (EHE-08) Encofrado e desencofrado Instrución de Formigón Estrutural (EHE-08)

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROXECTO

Lonxitude medida segundo documentación gráfica do Proxecto, deducindo a lonxitude dos ocos de portas e cancelas.

CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE CUMPRIRAN DA EXECUCIÓN DAS UO

Do soporte. Comprobarase a posible existencia de servidumes, elementos enterrados, redes de servizo ou calquera tipo de instalacións que poidan resultar afectadas polas obras a iniciar.

Ambientais. Suspenderanse os traballos de formigonado cando chova con intensidade, neve, exista vento excesivo, unha temperatura ambiente superior a 40°C ou se prevea que dentro das 48 horas seguintes poda descender a temperatura ambiente por debaixo dos 0°C.

Do construtor. Disporá en obra dunha serie de medios, en previsión de que se produzan cambios bruscos das condicións ambientais durante o formigonado ou posterior período de fraguado, non podendo comezarse o formigonado dos diferentes elementos sen a autorización por escrito do Director de obra.

PROCESO DE EXECUCIÓN

Fase de execución. Limpeza e preparación da superficie de apoio. Replanteo. Colocación e aplomado do mallazo con separadores homologados. Colocación de berenxenos no encofrado para biselado de cantos. Colocación de pasatubos para recibido de postes. Encofrado do murete. Formación de xuntas. Vertido e compactación do formigón. Desencofrado. Curado do formigón.

Condicións de terminación. O conxunto será monolítico.

CONSERVACIÓN E MANTEMENTO

Protexerase a obra recen executada fronte a chuvias, xeadas e temperaturas elevadas.

COMPROBACIÓN DE MEDICIÓN EN OBRA E CONDICIÓN DE ABONO

Medirase a lonxitude realmente executada segundo especificacións de Proxecto, deducindo a lonxitude dos ocos de portas e cancelas.

20.2. Verxa metálica do peche perimetral

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Subministro e montaxe de peche mediante verxa metálica composta por barrotes horizontais de redondo de perfil macizo de aceiro laminado en quente de diámetro 10 mm e barrotes verticais de redondo de perfil macizo de aceiro laminado en quente de diámetro 10 mm e 0,7 m de altura; todo elo con tratamento anticorrosión segundo UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con espesor medio de recubrimento de 20 micras, con anclaxes encaixados en dados de formigón ou muretes de fábrica ou formigón (non incluídos neste prezo). Incluso p/p de replanteo, apertura de ocos, recheo de morteiro para recibido dos montantes, colocación da verxa e accesorios de montaxe. Elaboración en taller e axuste final en obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROXECTO

Lonxitude medida segundo documentación gráfica de Proxecto, deducindo a lonxitude dos ocos de portas e cancelas

CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE CUMPRIRAN DA EXECUCIÓN DAS UO

Do soporte. Comprobarase que o soporte ao que se teñen que fixar os anclaxes teñen a suficiente resistencia e que os revestimentos están acabados.

PROCESO DE EXECUCIÓN

Fase de execución. Replanteo de alienacións e niveis. Marcado a situación dos puntos de anclaxe. Preparación dos puntos de anclaxe. Presentación dos tramos de verxa. Aplomado e nivelación dos tramos. Fixación dos tramos mediante o anclaxe dos seus elementos.

Condicións de terminación. A fixación ao soporte será robusta, cun correcto aplomado e cos ángulos e niveis previstos.

CONSERVACIÓN E MANTEMENTO

Evitarase a actuación sobre o elemento de accións mecánicas non previstas no cálculo.

COMPROBACIÓN DE MEDICIÓN EN OBRA E CONDICIÓN DE ABONO

Medirase a lonxitude realmente executada segundo especificacións de Proxecto, deducindo a lonxitude dos ocos de portas e cancelas.

20.3. Porta cancela corredoira NORPA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Subministro e colocación de porta cancela corredoira "NORPA", con panel tipo sándwich con núcleo de poliuretano expandido de 40 mm de espesor, acanalado horizontal, de dimensións 300x180 cm, acabado en carballo (escuro), con bastidor de aluminio, para acceso de vehículos. Apertura manual. Incluso rodas, guía omega galvanizada, topes mecánicos e guiadores con formigón HM-25/B/20/I. Totalmente montada e en funcionamento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrución de Formigón Estrutural (EHE-08)

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROXECTO

Número de unidades previstas, segundo documentación gráfica do Proxecto.

CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE CUMPRIRAN DA EXECUCIÓN DAS UO

Do soporte. Comprobarase que o oco está rematado e que as súas dimensións son correctas.

PROCESO DE EXECUCIÓN

Fase de execución. Replanteo. Colocación e fixación dos perfís guía. Instalación da porta. Vertido de formigón. Montaxe do sistema de apertura. Montaxe do sistema de accionamiento. Repaso e engraxe de mecanismos e guías.

Condicións de terminación. O conxunto será sólido. Os mecanismos estarán axustados.

CONSERVACIÓN E MANTEMENTO

Protexerase fronte a golpes.

COMPROBACIÓN DE MEDICIÓN EN OBRA E CONDICIÓN DE ABONO

In document TítuloRehabilitación enerxética e construtiva de edificio de vivendas e local comercial: en lugar Gándara nº 20, Ribeira, A Coruña (página 146-148)