El poder de mirar-se. Els usos de la tecnologia audiovisual en processos contemporanis de negociació identitària indígeno-mestissa al sudest de Mèxic

335  Descargar (0)

Texto completo

(1)El poder de mirar-se Els usos de la tecnologia audiovisual en processos contemporanis de negociació identitària indígeno-mestissa al sudest de Mèxic Laura Cardús i Font. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2)  . <E@/0G/0=6G(GlH0 <HJH@H/0<(I0->@<@46((J/6@M6HJ(<0>EG@-0HH@H-@>I0=E@G(>6H/0 >04@-6(-6B6/0>I6I)G6(6>/740>@l=0HI6HH((<HJ/0HI/01O6-.  . . . . 0H6/@-I@G(< =::$>;+53< pG@4G(=(/0@-I@G(I0>>IG@E@<@46(@-6(<6J<IJG(<b60>>6}}€l}}‚q 6G0-I@G(dG(e 0==(G@,6I4(>(< 0E(GI(=0>I/h>IG@E@<@46(J<IJG(<66HIAG6(/h=1G6-(63G6-( >6M0GH6I(I/0(G-0<@>(p q }~~.

(3) >/0O (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j. .    ~eGA<04  e>IG@/J--6B ƒ €e0I@/@<@46( ~ €e~0-0G-(,6,<6@4G)36-(6/@-J=0>I(< ~ €eI>@4G(36(-@<o<(,@G(I6M( ~‚ €e€6(G6/0-(=E66>3@G=0H/0G0-0G-( ~ €e 6<=(-6@>H63@I@4G(360H € €e‚G0,(<<0>4GJE „ €eƒ>IG0M6HI0HH0=6l/6G646/0H † €e„,H0GM(-6@>H=0I@/@<A46FJ0H40>0G(<H €} €e„e~(<<0>4J( €} €e„e<H<<@-H/0<h0I>@4G(36( € €e„e€JG(/(/0<IG0,(<</0-(=E € €e„e<G0I@G>/0<HG0HJ<I(IH €‚ €e„e‚I>@4G(36(0><(/6HI)>-6( €ƒ €e 6I:(>H(J/6@M6HJ(<H6-@<o<(,@G(-6B €† €e†<H<7=6IH/0<(-@<o<(,@G(-6B   \L    ƒ eu6>/640>6H=0b<uHI(I6<u>IG@E@<@46(   e~G0J6>IG@/J--6B(<h6>/640>6H=0(1O6-  e HH0G6>/740>(` ‚} e€(6>/6(>6I(I-@=(M6>-<0IG(>H>(-6@>(< ‚ eh6>/640>6H=06<(-@>HIGJ--6B/0<0H>(-6@>H(=0G6-(>0H ‚ e‚ ( -@>HIGJ--6B /0 <( >(-6B =0O6-(>( /0H /0<H /6M0GH@H 4@M0G>H 6 <0H H0M0H ƒ~ 6>HI6IJ-6@>H eƒ>IG@E@<@46(6>/640>6HI(d0<E(E0G/0<H0HIJ/6@H@H0><(-@>HIGJ--6B/0<h@,:0-I0 ƒ† e„>IG@E@<@46(-G7I6-(6(E<6-(-6B „  ‚eh6>/740>((<h6=(46>(G6=0O6-)d0<H=@GIHM6H6,<0H60<HM6JH6>M6H6,<0H „  ‚e~=(I40G6(G0M@<J-6@>)G6(d0<H,@>HH(<M(I40H/0<=JG(<6H=06<0H>@60H/0<H-(<0>/(G6H „ ‚eOEG0HH6@>H(J/6@M6HJ(<H/0<(6>/6(>6I(Id0<-6>0=(=0O6-) ƒ ‚e€0< 6,H@>60<H=(60HH(<M(I40Hb0<-(H/h96"2D9=6 † ‚e6I:(>H/0-@=J>6-(-6B5040=A>6-H(1O6- †ƒ ‚e‚#6HJ(<6I(I66>/640>6H=0 ††  ]L    ~} ƒe6I:(>H/0-@=J>6-(-6B6>/740>( ~}ƒ ƒe~EG@O6=(-6BI0AG6-((<H,4$,*%46><3%$, ~}ƒ ƒe~e~G6>-6E(<H/0,(IH60HIJ/60I>@4G)36-/0<H,4$,*%46><3%$, ~~‚. . .

(4) . >/0O (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j ƒe<=@M6=0>I/0<H,4$,*%46><3%$,(GG0J/0<=B> ƒee~ 6>0=(b M7/0@ 6 (<IG0H =6I:(>H /0 -@=J>6-(-6B 6>/740>0H (<H E(8H@H /0 0>IG06J/(=1G6-( ƒe€6I:(>H/0-@=J>6-(-6B6>/740>((1O6-d/0<(IG(>H30G1>-6((<h(EG@E6(-6B ƒe<HJH@H/0<M7/0@6>/740>(. „e@>I0OI40@E@<7I6-66/0>I6I(IH(<56(E(H-@>I0=E@G(>6 „e~e56(E(HdJ>(I0GG(-@,/6-6(/( „eeH@IH6<H6IH0<I(<HbE@,<(/@GH6>/740>0H/0<(iI0GG(3G0/(j „e€(-6JI(I/0(>G6HIB,(</0<(H(H(H „e€e~ >,(<</0>@=H(<(-(E6I(<-@<@>6(</056(E(H „e€e6HIG6,J-6BHA-6@JG,(>(/0<(-6JI(I „e0HI6HH@H((>G6HIB,(<d0<H"62%=6< „e‚@JH,(GG6H(@,0<d0<HM08>HFJ0G0I@G>0> „eƒh(IG(-I6JIJG7HI6-/0(>G6HIB,(< „e„@>I0OIHA-6@E@<7I6-(-IJ(<(56(E(HdJ>(4J0GG(/0,(6O(6>I0>H6I(I(<(E0G631G6(/0 <(E0G631G6( „e /0>I6I(I6>/740>(`<HE@,<(/@GH/0(>G6HIB,(<6<0HG0<(-6@>H/0=0HI6HH(I40 eI>@4G(36(/0<M7/0@6>/740>(60<-(H/0<HA,$%6<=%<6>/740>0H/0<(3G@>I0G(HJ/ e~a>'64$%44;,<Od-@=J>6-(-6B(J/6@M6HJ(<(i-@<0I6<(>/6(j/0HEG2H/0<~†† e#7/0@6>/740>(d(JI@E0G-0E-6BbG03<0O6M6I(I6/63JH6B/h6/0>I6I(IH-@=E<0O0H e€<-(H/0<# d6>M0HI64(-6Bb-@<o<(,@G(-6B6M6/0@EG@/J--6B e>I0G-(>M6H3@G=(I6JH e‚M@<J-6B/0<# eƒ@>I6>J8I(IHb/0H0>-@>IG0H6=B>H6>1/6IH †eG@I(4@>6HI0HbEG@/J-I0H6EG@-0HH@H †e~0GA,$%6<=66>/740>( †e0<o<7-J<0H †e€6>4J0H0<E@/0G/0=6G(GlI0(IJ=(I06O ~}e@>-<JH6@>H ~}e~<HA,$%6<=%<6>/740>0H-@=(!;61%;<-J<IJG(<H ~}e(E0GI6>0>.(/hJ>M7/0@6>/740>( ~}e€#7/0@6>/740>(bG06>M0>-6B-J<IJG(<6-(>M6H@-6(< ~}e<i"+,"6>/740>(jb<(EG0H0>I(-6BH@-6(</0<:@6<0HG0<(-6@>H6>I0GHJ,:0-I6M0H ~~e6,<6@4G(36(bM6/0@4G(36(6G0-JGH@H0<0-IGA>6-H ~~e~6,<6@4G(36(/0G030G1>-6( ~~e#6/0@4G(36( ~~e€0-JGH@H0<0-IGA>6-H ~e <@HH(G6,G0J ~€e4G(8=0>IH    . €. ~~† ~‚. . ~ ~€ ~€ƒ ~€ƒ ~€† ~„ ~„ ~‚} ~‚~ ~‚€ ~‚„ ~‚† ~ƒ ~„}. . . . ~„} ~„‚ ~„ ~†€ } ~† €} €} €„ ‚ ‚ ‚ ƒ} ƒ ƒ‚ ƒ ƒ  ‚  †} † †. .

(5) GA<04 (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j.  . \R:61%)  . <IG0,(<<FJ0I0>6J(<0H=(>H2H0<G0HJ<I(I/hJ>(G0-0G-(FJ05((,G(.(I/0H/0<h(>P}} 36>H(<(36>(<6IQ(-6B/0<h0H-G6EIJG(b<h0HI6J/0<}~~e h0HIGJ-IJG(-6B/0<(=0=AG6(/0I0H6/@-I@G(<G0HE@>(<(M@<J>I(I/h(>(G/0<-@>I0OI =2H 40>0G(< (< -(H =2H -@>-G0I /0 <hJ>6M0GH /h6>M0HI64(-6Be G1M6(=0>Ib E0GAb Hh5( 6>-<AH J>( ,G0J6>IG@/J--6B(=@/0/0:JHI636-(-6B/0<h0HIJ/66/0E<(>I0:(=0>I/0<0HEG04J>I0H,)H6FJ0H FJ00==@4J0G0>(0OE<@G(G<(G0(<6I(I/0<HA,$%6<=%<`6>/740>0H/0@H<I@H/056(E(H(< <<(G4/0/6M0GH@H(>PHe0M@<4JI/@>(GJ>(6=E@GI)>-6(-0>IG(<(<(=0I@/@<@46(/h6>M0HI64(-6B 6bE0G(6OAb50@EI(IE0GH6IJ(G0<-(E7I@<FJ0Hh56/0/6-(p0<>K=0G@IG0HqEG0-0/0>I(<(H0--6B /0 -@>I6>4JIHb -@>H6/0G(>I FJ0 <( =(>0G( /h0>3@-(G J>( FL0HI6B -@>/6-6@>( <0H /(/0H 6 <0H -@>-<JH6@>HFJ0>h0OIG(60=e 0< FJ0 3( (<H -@>I6>4JIH /0 <h0I>@4G(36(b 5(> 0HI(I 0HIGJ-IJG(IH 0> /@H (E(GI(IH EG6>-6E(<He < EG6=0Gb 6>-<@J <0H G03<0O6@>H I0AG6FJ0H ,)H6FJ0H H@,G0 /@H 06O@H -0>IG(<H /0 <( G0-0G-(e<-(E7I@<FJ(IG0b<h6>/640>6H=0-@>-G0I(I0>0<=(G-/0<0HE@<7I6FJ0Hb0<-@>06O0=0>I 6 <( M6/( FJ@I6/6(>( ( 1O6-e b (< -(E7I@< -6>-b I@I (<<A G030G0>I ( <h6=(46>(G6 H@,G0 0<H E@,<0H 6>/740>0H -@= ( 0<0=0>I -<(J /0 <( -@>HIGJ--6B /0 <0H >(-6@>H (=0G6-(>0H 6 0> G0<(-6B (=, <h6>/640>6H=0b(I0GG(II(=,2H@,G00<-(H=0O6-)e <H04@>(E(GI(I6>-<@JI@I(<(6>3@G=(-6BG030G0>I(<h0I>@4G(36(EGAE6(=0>I/6I(e0G (GG6,(G(E(G<(G/0<HA,$%6<=%<6>/740>0Hb50-@>H6/0G(I>0-0HH(G60>4<@,(Gl<@H/6>H0<H=6I:(>H /0 -@=J>6-(-6B 6>/740>0H -@= ( 30>@=0> M6>-J<(I (<H =@M6=0>IH H@-6(<H 6 -J<IJG(<H EG@l 6>/740>0H FJ0 5(> I6>4JI <<@- (GG0J /0< E<(>0I( ( E(GI6G /0< /(GG0G FJ(GI /0< H04<0 E(HH(Ie H -@>-G0I(b(<36>(</0<-(E7I@<H6Hb<(E0GI6>0>.(/hJ>M7/0@6>/740>(-@=(-(I04@G6(E0GE(HH(Gb :JHI(<-(E7I@<H04L0>Ip0<>K=0G@H0Iq(-@>I0OIJ(<6IQ(GH@-6@56HIAG6-(=0>I640@E@<7I6-(=0>I0<. 1. FJ0HII0G=0Hh0=EG(G)(<<<(G4/h(FJ0HI60<HH04L0>IH-(E7I@<H-@=(-@>-0EI0%3,"/hKH0OI0>HFJ0 G030G06O (<H G0(<6IQ(/@GH /0 M7/0@e > (<4J>H -(H@H 0H 3(> H0GM6G H6>A>6=H -@= (G( -(=0GA4G(3H @ -@=J>6-(/@GH -@=J>6I(G6H @ E@EJ<(GHb I@I 6 FJ0 0<H A,$%6<=%< >@ HB> K>6-(=0>I 0<H FJ0 36<=0> p<h0FJ6M(<0>I (<H @E0G(/@GH /0 -)=0G(q 6 >@ >0-0HH)G6(=0>I Hh0G6406O0>b -@= M0JG0=b -@= 0<H EG@30HH6@>(<H/0<(-@=J>6-(-6B/0<HH0JH4GJEH/0G030G1>-6(e  < <<(G4 /0< /@-J=0>I Hh6>-<@J0> /6M0GH@H =(E0H /0 <( Q@>(b 0> 0<H H0JH (E(GI(IH -@GG0HE@>0>IHe <h>>0O >K=e  56 E@/0J IG@,(G J> -G@FJ6H 30I ( =) /0< I0GG0>P /h6>M0HI64(-6Bd 0< =J>6-6E6 /0 (> G6HIB,(</0<(H(H(H6(<4J>H/0<HH0JH=J>6-6E6H-6G-J>/(>IHb(<(G046B/0@H<I@H/056(E(He . .

(6) GA<04 (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j. . <<@- /0 <h0I>@4G(36(b J>( G046B =J>I(>P@H( /0 56(E(H p(< HJ/0HI /0 1O6-qb -@>-G0I(=0>I (< M@<I(>I/0<>J-<6JG,)/0(>G6HIB,(</0<(H(H(He 6>(<=0>Ib0<H-(E7I@<HMJ6I6>@J6>-<@J0>I@I(<(G03<0O6B6<0H/(/0H0I>@4G)36FJ0H/0< -(H /0<H A,$%6<=%< 6>/740>0Hb <0H H0M0H @G4(>6IQ(-6@>Hb 0<H H0JH IG0,(<<H 6 <( H0M( 6/0>I6I(Ib H0=EG0(=,<(M@<J>I(I/h0OE<6-6I(G<(G0<(-6B/0<(6>M0HI64(/@G((=,0<I0=(/h0HIJ/66bE0G I(>Ib 0< EJ>I /0 M6HI( FJ0 Hh56 (E<6-(e < <<(G4 /h(FJ0HIH /@H -(E7I@<Hb 0> 30G 0H=0>I /0<H EG@I(4@>6HI0Hb 0<H =(I06O@H A,$%6<=%< 6>/740>0Hb 50 @EI(I E0G 0=EG(G (-GA>6=H 0><<@- /0<H H0JH >@=H G0(<Hb :( FJ0 (<4J>H /0<H 6 /0 <0H 6>3@G=(>IH 0= H@<o<6-6I(G0> 0OEG0HH(=0>I 2HH0G =(>I6>4JIH 0> <h(>@>6=(Ie 0G (<H (<IG0Hb <( =(:@G6(b FJ0 >@ =@HIG(G0> -(E 6>FJ60IJ/ (< G0HE0-I0/h2HH0G-@>04JIHp0>E(GIE0GFJ1=@<IH:(HB>E0GH@>(I40HEK,<6-H0>0<H0J0>I@G>qb 50=(>I6>4JII(=,2<hKH/h(-GA>6=H(36/0>@30G/630G1>-60H6=(>I0>6GJ>(-@50G1>-6(0>0< I0OIe </(GG0GEJ>Ib(<-(E7I@</0JbHB>J>0H,G0JH-@>-<JH6@>HFJ0M0>0>H04J6/0H/0I@I0H <0HG030G1>-60H-6I(/0H(<IG0,(<<p,6,<6@4G(36(b-6>0=(I@4G(36(6G0-JGH@H0<0-IGA>6-Hqe0M@<4JI I(=,2(3046GJ>4<@HH(G6/0I0G=0Hb0HE0-6(<=0>IE0G3(-6<6I(GJ>(G)E6/(-@>HJ<I(/0<0HH64<0H /h6>HI6IJ-6@>He 50 /06O(I E0< 36>(< 0< G0-@>06O0=0>I ( <( <<6HI( 6>I0G=6>(,<0 /0 E0GH@>0H FJ0 5(> -@>IG6,J8I ( FJ0 (FJ0HI( G0-0G-( 5(46 0HI(I E@HH6,<0b (6O7 -@= 0< <<6HI(I /0<H /6M0GH@H /@-J=0>IH(>>0O@HFJ00HM(>0H=0>I(>I(<H/630G0>IH-(E7I@<He . HE0G@FJ0<(H0M(<0-IJG(H64J6/0<M@HIG06>I0G1He. .    . . ‚.

(7) >IG@/J--6B (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j.  . ]R 3<:5$=""+7  . FJ0HI( G0-0G-( H@G406O /hJ>( 6>FJ60IJ/ 0>I@G> (< E0H /0 <0H 6=(I40H 0> <( H@-60I(Ie (GI06O /h0>I0>/G0 <h(JI@6=(I40 6 <( 6=(I40 FJ0 I0>6= /0<H 6 /0 <0H i(<IG0Hj -@= ( E(GI /hJ> (EG0>0>I(I40 -J<IJG(< p #b }}~d „l q FJ0 6>-6/06O (=, -@= 0>H G0<(-6@>0= 6 -@= M6M6=0<FJ1H@=/6>H0<H>@HIG0H4GJEHe>E(G(<o<0<bG0EG0>0>I( 00GIQ€b<(6>M0HI64(-6BE(GI06O /0 <( EG0=6HH( FJ0 <0H 6=(I40H -@= ( H7=,@<H J>636FJ0> 0<H EG@-0HH@H -@4>6I6JH 6 0=@-6@>(<H 30>IFJ0<(-J<IJG(>@H64J6J>0>H(,HIG(-I060OI0G>bH6>BFJ0<(-J<IJG(0O6HI06O60>I(>IFJ0 H64J6 M6H-J/( E0G <0H E0GH@>0H 6 H64J6 @G/0>(/( =6I:(>.(>I 0<H H7=,@<He 0G J>( (<IG( ,(>/(b E0GA I(=,2 0> G0<(-6B (=, (6OAb <( 6>M0HI64(-6B /0H0>M@<JE(/( 5( EG0I1H 36O(GlH0 0> <( 6/0>I6I(I6>/6M6/J(<60><(6/0>I636-(-6BE@<7I6-(-@=(EG@-0HH@H>0-0HH)G6(=0>I/6>)=6-H6FJ0b (<IG(M04(/(b>@0O6HI06O0>3@G(/0>@H(<IG0H-@=(J>6I(IH(8<<(,<0HbH6>BFJ00H-@>HIGJ06O0>6 -(>M60> E0G=(>0>I=0>I E0G <( >@HIG( (--6Be H =2Hb 0< -@>06O0=0>I /0< -(H -@>-G0I /0<H A,$%6<=%< 6>/740>0H =h5( H0GM6I E0G E@H(G -@H 6 E0GH@>( ( J> 30I FJ0 E@/0= @,H0GM(G 0> >@H(<IG0H=(I06O@H6=(I06O0HE0GAFJ00H3(=2H0M6/0>IbH04@>H0<=0JEJ>I/0M6HI(bFJ(> E@/0= (>(<6IQ(Gl<@ 0> i(<IG0Hj <<J>P(>H 6 /630G0>-6(IHe FJ0HI 30I 2H FJ0 <( 6/0>I6I(I >@ I2 ( M0JG0(=,FJ6H@=H6>B(=,FJ130=e H(/6GbFJ02,$%4=,==46'<%<<&4",<,48"",86<0H E0GH@>0H I0>6=b /6>H J> -@>I0OI 6 J>0H -@>/6-6@>H /@>(/0Hb -(E(-6I(I /h(41>-6( 0>M0GH <( >@HIG( 6/0>I6I(Ie 0G =2H FJ0b -@= 50 M@<4JI /0H0>M@<JE(G (< <<(G4 /0< I0OI FJ0 H04J06Ob <( 6/0>I6I(I>@H64J6EJG(=0>IJ>(=)H-(G(=2HFJ0E@/0=0H-@<<6G0>IG0E@HH6,6<6I(IH6>36>6I0Hb H6>BFJ0<0H@E-6@>HFJ0I0>6=M0>0>-@>/6-6@>(/0HE0G<(>@HIG(56HIAG6((-JGI6<<(G4I0G=6>6e . >-@EE<(>I0:(IHI@IH(FJ0HIH(EG6@G6H=0HM@</G6(:JHI636-(G0<=0J6>I0G1HE0G36O(Gl=0. 0>J>30>@=0>I(>-@>-G0I6E@IH0G(E(G0>I=0>IIG6M6(<-@=<(6>6-6(I6M(/030GM7/0@HE0GE(GI /hJ> H04J6I /0 :@M0H JG,(>H /h@G640> 6>/740>(e 0H =0M0H 6>IJ8-6@>H ( <h5@G( /0 /0-6/6Gl=0 ( M6(I:(G(<HJ/0HI/0<(0EK,<6-(=0O6-(>(b:JHI(=0>I(J>(G046BH@I(J>0HI(IG0-@>04JI/0 i4J0GG( /0 ,(6O( 6>I0>H6I(Ijb I0>60> ( M0JG0 (=, I@I( J>( H1G60 /0 EG0:J/6-6H 0>I@G> ( <( 6>/6(>6I(I6(<H=6I:(>H/0-@=J>6-(-6B(<I0G>(I6JHe@==@<IH6=@<I0H(<IG0H:@M0H/0<(=0M( 40>0G(-6B0G(,0>-@>H-60>I/0<(56HIAG6(G0-0>I/0/h=1G6-(0>IG(<b/0<0H/6-I(/JG0Hb<0H. 3. . 0-@<<6I(G/1M@<b9S",=ed‚~e. ƒ.

(8) >IG@/J--6B (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j. . 4J0GG0H -6M6<H 6 <0H 4J0GG6<<0Hb 6 /0 <0H G0<(-6@>H /0 -@@E0G(-6B 6 H@<6/(G6I(I 0>IG0 -@<o<0-I6JH -(I(<(>H 6 =@M6=0>IH /h0HFJ0GG( /h(FJ0HIH E(8H@He (=,2 I0>6( -@>06O0=0>I EG@E0G /0 =@M6=0>IHH@-6(<HM6>-J<(IH(=,<(-@=J>6-(-6BE@EJ<(Gb-@=0<-(H/0$,6%4"%;%36<(< (<M(/@Gb <( EG@/J-I@G( >",';4* ( 6-(G(4J(b 4$D3%$, (GG0J /0< =B> @ 0<H "3;8*;)6<Q(E(I6HI0HM6>-J<(IH(;63%$,6<e0G(6OA(<(=0M(=@IO6<<(I(=,256M6(I:(M( <h0OE0-I(I6M( /0 IG@,(Gl=0 J>H :@M0H -@=,(I6JH (=, 6/0(<H E0< -(>M6 H@-6(< 6 0>3G@>I(IH ( <0H 0HIGJ-IJG0H/0E@/0G0O6HI0>IHe6OA>@3@Jb>6/0<<J>Pb0<FJ0M(64IG@,(G6-@>H6/0G@FJ03@J J>( H@GIb E0GFJ1 (FJ0HI E0I6I O@- /@>) E0J ( <( =(:@G6( /0 <0H G03<0O6@>H FJ0 5(> 3(G-6I (FJ0HI(I0H6/@-I@G(<e . 0H/0<HHIJ/6HJ<IJG(<HbH@,G0I@IbHh5(>/JI(I0G=0G0-0GFJ0H/0-(6G0/6M0GHH@,G0. <0H6=(I40H0HI0G0@I7E6FJ0H/0<HE@,<0H6>/6H(<H=6I:(>H/0-@=J>6-(-6Bp64J(<FJ0I(=,2Hh5( 30I (=, 0<H 0HI0G0@I6EH /0 41>0G0 @b 0>-(G( =2Hb (=, <0H 6=(I40H /0 <0H /@>0H 6>/740>0H ( =1G6-(b-@=0>HB>J>,@>0O0=E<0<0HG0-0GFJ0H/0#(<(H;(;6Hl~††€lbJ7Q(GI7>0Ql}}~l 6 6//<0 l}~}lqe > <0H /(GG0G0H /1-(/0Hb E0GAb J> -(>M6 0> <( 40HI6B /0<H =6I:(>H /0 -@=J>6-(-6B6/0<0HH0M0H06>0H5(E0G=1H0<FJ0<h(>IG@EA<04M6HJ(<(G(</eG6>H(>@=0>( <(i6>/640>6IQ(-6B/0<H=6I:(>HM6HJ(<Hjp}}d‚~ƒqe6OA0=30JE0>H(G0><h6>I0G1H/h0>I0>/G0 (FJ0HI30>@=0>(<(<<J=/0<0HI0@G60HH@,G0<(6=(I40b<h(JI@GG0EG0H0>I(-6B6<(6/0>I6I(Ie> -@>-G0Ib0=H0=,<(G0>0HE0-6(<=0>IG0<<0M(>IH<0H(E@GI(-6@>H/0(GI@<@=20>G0<(-6B(=,<( 6/0>I6I(I 6 0<H E@,<0H 6>/740>0H ( =1G6-(e @= (FJ0HI (JI@G G0-J<<b <( 6/0>I6I(I 2H J>( -@>HIGJ--6B6/0@<A46-(6b-@=(I(<b2HM(G6(,<0b/0<(=(I06O(=(>0G(FJ05@HB>0<HEG@-0HH@H H@-6(<H /h6/0>I636-(-6Be > (FJ0HI( /6>)=6-( -(>M6(>I Hh0=EG0> 0<0=0>IH 6/0>I6I(G6H IG(/6-6@>(<Hb H@M6>I =6I636-(IHb FJ0 0HG0HH64>636FJ0> -@= ( H64>0H 0=,<0=)I6-H 0> <h(-IJ(<6I(Ib /hJI6<6I(IE0G(<0H<<J6I0H/0<EG0H0>Ip}}ƒd ~qe<FJ0(GI@<@=20>H3(0>I0>/G02HFJ00<H H7=,@<H 0O56,6IH 0> (FJ0HI0H -6G-J=HI)>-60H p-@=b E0G 0O0=E<0b 0> 0<H M7/0@H 6>/740>0Hq >@ HB> 6/00H @ -@H0Hb H6>B FJ0 HB> ,4$,"$6;< FJ0 EG0I0>0> p2H ( /6Gb FJ0 I0>0> J>( M@<J>I(I (-I6M(/0q/0=@HIG(G<(EG0H1>-6(/hJ>((<I0G6I(I/637-6<=0>IA,<>2,=E!2%/h(<IG(=(>0G(pH0>H0 G0-JE0G(G (FJ0HIH 0<0=0>IH (>-0HIG(<H =6I636-(IHqp !,$%3qe FJ0HI iG0-6-<(I40j /0 IG0IH -J<IJG(<H IG(/6-6@>(<H 0H -@=EG1> ( M@<I0H -@= J>( =(>630HI(-6B G0H6/J(< 3@G( /0 <<@- /6>H <( =@/0G>6I(I @--6/0>I(< 6 E@HI6>/JHIG6(< 6b E0G (6OAb <0H =(>630HI(-6@>H -J<IJG(<H -@= (G( 0<H (J/6@M6HJ(<H 0H E@/0> <<046G 0> -<(J 3@<;<AG6-( @ 0HH0>-6(<6HI(b 0><<@- /h0> -<(J G06M6>/6-(I6M(b /6>H <( H0M( E(GI6-J<(G6I(I 6 /630G1>-6(e > (FJ0HI I0OI 50 EG0I1Hb EG0-6H(=0>Ib -@>IG(HI(G (FJ0HI(M(G60I(I/0<0-IJG0H/0<HEG@-0HH@H6EG@/J-I0H(J/6@M6HJ(<H6>/740>0He0H/hJ>((<IG( E0GHE0-I6M(b I(=,2 0H E@/0> <<046G 0<H EG@/J-I0H -J<IJG(<H 6>/740>0H (-IJ(<H -@= 0< G0HJ<I(I /hJ>(=0>(/h56,G6/(-6B-@>I(=6>(>I66>/0H6I:(,<0b3GJ6I/0<30IFJ00<H6>/740>0H5(46>M0>JI. . „.

(9) >IG@/J--6B (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j. . 0<H H0JH 6/0(<H 6 <( H0M( 0HH1>-6( (< =0G-(I I(G/@-(E6I(<6HI( p6 FJ0b E0G I(>Ib 0<H i=(<Hj /h--6/0>I 0HE(I<<6> 0< H0J /0H0>M@<JE(=0>I (JIA>@=b -@= 5@ 5(> 30I ( <0H >(-6@>H =@/0G>0Hqe (FJ0HI( -G7I6-( I(=,2 G0HE@> (GI@<@=2 0>-0GI(/(=0>Ib G0-@G/(>Il>@H -@= <h56,G6/6I(I >@=2H 2H M6H6,<0 (<H J<<H 0OI0G>Hb :( FJ0 iE0<H =0=,G0H /hJ>( -J<IJG( (FJ0HI( 2H M6H-J/(-@=J>(I@I(<6I(Ib0><(FJ(<<0H/6H-@>I6>J8I(IH6<0H-@>IG(/6--6@>HHB>EG@/J-I0/hJ>( G03<0O6B 0OI0G6@G ( (FJ0HI(j p9S ",=ed ~}~qe <IG0H (JI@GH I(=,2 =(I6H0> <0H -G7I6FJ0H ( <( =) >04G(@--6/0>I(<H@,G00<HEG@:0-I0H/0IG(>H30G1>-6(/0=6I:(>He0GAHB>H@,G0I@I0<H(-I@GH H@-6(<H 0<H FJ0 G0HE@>0>b I(< 6 -@= 50 M@<4JI G0-@<<6G (< I0OIb (=, <( H0M( EG)-I6-( (JIA>@=( E0GAI(=,2bM@<4J/(=0>Ib-@>I(=6>(/(b((FJ0HIHEG0:J/6-6He (GI@<@=2b :J>I(=0>I (=, <( H0M( -@<o<(,@G(/@G( (G(,(Hb >@ 0=EG0> 0< I0G=0 i(-J<IJG(-6Bj H6>B FJ0 0>H E(G<0> /0 iIG(>H364JG(-6B 1I>6-(je 04@>H (FJ0HIH (JI@GHb 0<H EG@-0HH@H /0 -(>M6 /6>H <0H -J<IJG0Hb (=, <h(/@E-6B /h0<0=0>IH 0OI0G>Hb H0GM06O0> -@= ( 0HIG(I146( (/(EI(I6M( EGAE6( /0 <0H H@-60I(IH HJ,(<I0G>0H E0G >@ /0H(E(G16O0Gd E0G ( E@/0G H04J6G H0>I -(< /06O(G /0 H0G 0< FJ0 Hh0G( pI@I 6 FJ0b :@ (3046G6(b 0<H EG@-0HH@H /0 -(>M6 6 /h(/(EI(-6B HB> J>( -@>/6-6B <,4% :> 464 E0G ( <( E0GM6M1>-6( /0 :>2<%A62 -J<IJG(qe 6O7b <h(/@E-6B/0EG)-I6FJ0H0OI0G>0Hp6>50G0>I(<M7/0@6>/740>(q>@40>0G((JI@=)I6-(=0>IJ>( (,/6-(-6B 6/0>I6I)G6( H6>B FJ0 EG0-6H(=0>I E@H( /0 =(>630HI -@= Hh0=EG0> 0<H =6I:(>H E0G E0GE0IJ(G <( EGAE6( 6/0>I6I(I 30>Il<( =2H -@=E(I6,<0 (=, <0H EG@E@HI0H /0 <( H@-60I(I /@=6>(>Ip9S",=SR~}€l~}qe . < =(I06O (JI@G 0>H (E@GI( J> (<IG0 -@>-0EI0 /hJI6<6I(I E0G ( (FJ0HI( G0-0G-(b 6 2H 0<. /hi0I>@41>0H6je G0-6H(=0>I E0G ( 0O0=E<636-(Gl<@ Hh(-@HI( (< -(H /0 56(E(H /0HEG2H /0 <h(6O0-(=0>I>0@Q(E(I6HI(/0<~††e@=,20>H/0H-G6Jb0<H4@M0G>H6>M@<J-G(IH0>0<EG@-2H 0>/04(G0> I@I J> H04J6I /0 E@<7I6FJ0H /0 i/6H-G6=6>(-6B E@H6I6M(j E0G ( <0H -@=J>6I(IH 6>/740>0H FJ0 3G0>0HH6> <( EG@E(4(-6B /0 <h(36<6(-6B ( <0H 36<0H G0,0<He >IG0 /h(<IG0Hb 0H EG0I0>4J2 6>IG@/J6G <0H <<0>4L0H >(/6J0H ( <0H 0H-@<0Hb 0H3@G.(GlH0 E0G 3@=0>I(G <h0H-G6EIJG( /h(FJ0HI0H 6 <( EJ,<6-(-6B /0 =(I0G6(<H /6/)-I6-Hb 0H G0-JE0G(G0> 0<H I@EA>6=H =(60H 0> -@>M6M1>-6((=,<0H/0>@=6>(-6@>H/0<(-@<A>6(p0HE(>P@<0H@>*5J(I<HqeI(=,20H3@=0>I) <( IG(>H30G1>-6( /0 =6I:(>H /0 -@=J>6-(-6B ( <0H -@=J>6I(IH GJG(<H 6 6>/740>0H p@G640> /0<H EG@:0-I0H FJ0 5(> 0HI(I 0HIJ/6(IH (FJ7qe < G0HJ<I(I /h(6OA 3@J FJ0 =@<I0H <@-(<6I(IH FJ0b 0> (E(G0>.(b5(M60>G0>J>-6(I(<(H0M(-@>/6-6B1I>6-(b<(G0(HHJ=6G0>E0G(2HH0G,0>036-6)G60H /0 -0GIH EG@4G(=0H p9S ",=ed }qe @I E<04(Ib -(< HJ,G(I<<(Gl5@b I(=,2 Hh0==(G-( 0> J>( H6IJ(-6B =2H )=E<6( /h0=0G41>-6( 6>/740>( p/0G6M(/( /0 <h0OE0G61>-6( /0 E(GI6-6E(-6B E@<7I6-( 6>3<J8/(E0G<(-G0(-6B/0=@<I0H@G4(>6IQ(-6@>H6EG@:0-I0HFJ0I0>60>-@=@,:0-I6J/64>636-(G6. .

(10) >IG@/J--6B (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j. . E@H6I6M6IQ(G<(-@>/6-6B6>/740>(q(<<<(G4/0<-@>I6>0>IFJ02H/0H-G6I(E0G0>4@(p}}}6}}†q 6G0-@<<6/((/6M0GH@HEJ>IH/0<EG0H0>II0OIe . >(FJ0HI-@>I0OIb0=H0=,<)=@<IG0<<0M(>IM0JG00>-(G>6@HH@H-@=0HEG@/J8(0<. EG@-2H/0iIG(>H364JG(-6B1I>6-(j0>0<-(H/0:@M0H/hJ>(40>0G(-6BEG@E0G((<(=0M(p>(H-JIH ( 36>(<H /0<H ~†„}H @ EG6>-6E6H /0<H ~† }Hqb FJ0 >@ 5(M60> 0HI(I EG@I(4@>6HI0H /0 <0H <<J6I0H 6>/740>0H6-(=E0G@<0HbE0GAFJ0H7FJ05(M60>M6H-JI0>EG6=0G(E0GH@>(<0H-@>H0FL1>-60H/0 <( G0EG0HH6B 4@M0G>(=0>I(< H@,G0 <0H H0M0H 3(=7<60Hb 0> 3@G=( /0 /6H-G6=6>(-6B 6 =(G46>(<6I(I H@-6(<b-J<IJG(<60-@>A=6-(p=@<IH/0<HH0JH(M(>IE(HH(IHM@<4J0G0>(,(>/@>(G<(H0M(<<0>4J( 6(<4J>H/0<HIG0IH6>/740>0H=2H=(>630HI@H0>H0G@30H@HEK,<6-(=0>IE0G<(H@-60I(I=0HI6HH( /@=6>(>Ib J<IG( <( =(:@G6( M6HFJ0G0> 0> -@>/6-6@>H /0 E@,G0H( 6 5(4J0G0> /0 =64G(G (<H -6>IJG@>HE0G631G6-H/0<(-6JI(IqeFJ0HIH:@M0Hb(=2HbI(=,25(>M6H-JI/0H/0<(EG6=0G(36<( <(4J0GG(/0EG6>-6E6H/0<H>@G(>I(6<(E@HI0G6@GEG0H1>-6(/0M6@<1>-6(=6<6I(G6E(G(=6<6I(Gb(6O7 -@= <0H E@<7I6FJ0H 4@M0G>(=0>I(<H /0 <0H FJ(<H E(G<)M0=b (=, <( 6=E<0=0>I(-6B /hJ>6M0GH6I(IHb -(H0H /h(-@<<6/(b <<@-H /0 IG0,(<< 6 ,0FJ0H /6G646IH 0HE0-6(<=0>I ( E@,<(-6@>H 6>/740>0He 0G I(>Ib 0G0> E@I0>-6(<=0>I 0<H -(>/6/(IH 6/0(<H E0G 0H/0M0>6G ,0>036-6(G6H /h(FJ0HI0H 6>6-6(I6M0H 6 =0/6(/@GH 0> J>( >@M( -@>364JG(-6B H@-6(< ( 56(E(Hd <( /0 <( -G0(-6B /h@G4(>6IQ(-6@>H H@-6@E@<7I6FJ0H 6 -J<IJG(<H FJ0 G0-JE0G(M( (=, 3@G.( 0< -(G)-I0G 6>/740>( ( =@/0 /0 ,(>/0G(e <<H H0G60> 0<H EG@I(4@>6HI0Hb J>H :@M0H FJ0 E(GI60> /hJ> @G640> =(G46>(< E0GAFJ0I0>60>J>>@JM0>I(<</0E@HH6,6<6I(IHFJ0-(EE0GH@>(/0<0H(>I0G6@GH40>0G(-6@>H /0 <0H H0M0H -@=J>6I(IH /h@G640> 5(M6( E@4JI 4(J/6G 6 FJ0b ( =2Hb G0EI(G60> <h@G/G0 E@<7I6- IG(/6-6@>(</0<0H-@=J>6I(IH6>/740>0Hb,(H(I0><h0/(I60><(E0G=(>1>-6(<@-(<e . <HA,$%6<=%<6>/740>0HE@/G60>I0>6G(<0HH0M0H=(>H<0H06>0HE0G(<hi0I>@41>0H6j. /0<(FJ(<0>HE(G<(M((GI@<@=2e@>M6JG60>(=,0<H/0,(IH0>I@G>(FJ6@FJ12HH0G6>/740>( 6(=,<(E@HH6,6<6I(I/h0H/0M0>6G6>/740>(H0>H0E@IH0GI0>6Gb0>(E(G0>.(b-(E0<0=0>I@,:0-I6J E0G-@>H6/0G(GlH0h>e<HA,$%6<=%<0>IG(G60>E0G<(E@GI(4G(>/0<h0O56,6-6@>6H=01I>6-6/0<( 9%;)6;34"% 6/0>I6I)G6( E0G =6I:) /0 <0H H0M0H E0<o<7-J<0H /0 FJ(<6I(I3=%>;Q FJ0 HB> M6HI0H /0H/0<0HEGAE60H-@=J>6I(IHbE0GAI(=,2/0H/hJ>((J/61>-6(4<@,(<6/6M0GH(e(=@,6<6IQ(-6B /0<HG0-JGH@HE0G(<h(--6BFJ0HB>(<0HH0M0H=(>H2H0<FJ0=h5(6>I0G0HH(I@,H0GM(G(<<<(G4 /h(FJ0HIH (>PH /0 G0-0G-( 0I>@4G)36-(b H0=EG0 /0H /0< G0HE0-I0 6 <h(/=6G(-6B E0G FJ6 M0G6I(,<0=0>I M@< 0OE<6-(G J>( 56HIAG6( H@,G0 <( H0M( 56HIAG6(b I@I /@>(>I J> >@J H0>I6I ( <0H H0M0H 0O6HI1>-60H E0GH@>(<H 6 -@<o<0-I6M0Hb (HHJ=6>I 0< FJ0 -@>H6/0G0> EG@E6 6 /@>(>Il<6 J> -(G)-I0G H64>636-(I6J E0G (<H H0JH H@=>6H 6 /0H6I:@Hb FJ0 2H G0-@>04JI E0G <0H (JI@G6I(IH IG(/6-6@>(<H /0 <hj(JI1>I6-( 6>/6(>6I(Ijb 0<H E@GI(/@GH /0 <( =0=AG6( -@<o<0-I6M(b (< =(I06O I0=EHFJ0E0<H6/0A<04H/0<(=@/0G>6IQ(-6Be0G-@=EG0>/G0-@=<0HI0->@<@460H(J/6@M6HJ(<H. . †.

(11) >IG@/J--6B (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j. . p6 /0 <( 6>3@G=(-6Bq I0>0> J> E(E0G 0> <0H E@<7I6FJ0H 6/0>I6I)G60H 6>/740>0Hb 0= -(<4J2 0>I0>/G0l<0H -@= J> (-I@G H@-6(< =2H FJ0 40>0G( G0<(-6@>H /0 /6M0GH -(6G0 0>IG0 0<H (-I@GH H@-6(<H EG@I(4@>6HI0H /h(FJ0HIH EG@-0HH@Hd 0<H 6 <0H 6>/740>0H ( <0H -@=J>6I(IH GJG(<Hb 0<H 6 <0H FJ0 5(,6I0> <0H -6JI(IHb <( 6>I0<o<0-IJ(<6I(I 6 0<H -@=J>6-(/@GHk0Hb 0<H G0HE@>H(,<0H /0 <0H E@<7I6FJ0H 6>/640>6HI0H 6 /0<H H0JH =6I:(>H /0 -@=J>6-(-6B 6 <h(J/61>-6( <@-(<b >(-6@>(< 6 6>I0G>(-6@>(<e6O7b<0H-)=0G0H5(>0HI(I(<IG0H0I>A4G(30H66>3@G=(>IH/6>H(FJ0HIIG0,(<</0 -(=Ee ,(>/(/0I@I(6OAb<(=0M(EGAE6(0OE0G61>-6(M6>-J<(/((<HEG@:0-I0H/0-@@E0G(-6B (< /0H0>M@<JE(=0>I 0= /@I) /0 -0GI( HJHE6-)-6( 0> G0<(-6B ( <0H 6>6-6(I6M0H H@G46/0H 6>HI6IJ-6@>(<=0>I E0G =6<<@G(G <0H -@>/6-6@>H /0 M6/( /0<H =(G46>(IH 6 0<H 0O-<@H@Hb 0> (FJ0HI -(Hd0<H:@M0H6>/740>0He(56HIAG6(/0<H=6I:(>H/0-@=J>6-(-6B6>/740>((<6=0>I(M(bI(=,2b <0H=0M0HH@HE6I0He@=$6<H@>6I0N(GIG0-J<<0>(<(6>IG@/J--6B/0<H0JIG0,(<<G0-@E6<(I@G6 H@,G0(FJ0HI30>@=0>bI@I6FJ00<H4GJEH60<H(GI6HI0H6>/740>0H5(>EG@/J8I0<HH0JHEG@E6H =6I:(>H 0OEG0HH6JH /JG(>I 40>0G(-6@>Hb 40>0G(<=0>I 0<H H0JH EG@/J-I0H 5(> (-(,(I G0EG0H0>I(>I0HIGJ-IJG0H-@<@>6(<Hp}} d€qeb/030Ib(FJ0HI(2HJ>(/0<0HEG6>-6E(<H-G7I6FJ0H FJ0Hh5(>30I(<0H6>6-6(I6M0H/0M7/0@6>/740>(E0GE(GI/h(<4J>H(JI@GHb-@= (G6Hp~††qbFJ0 -@>H6/0G(FJ0>@HB>=2HFJ00<3GJ6I/0-@H636-(G6-@>HJ=6G0<H(>50<H/0<HE@,<0H6>/740>0H E0GE(GI/h--6/0>Ie 0G(6OAM(64>0-0HH6I(G-@>IG(HI(G36>H(FJ6>EJ>I2H-0GIFJ0<0H-J<IJG0H>(/6J0H5(> H@,G0M6H-JI (< <<(G4 /0 H04<0H /h@EG0HH6B 4G)-60H ( <( H0M( -(E(-6I(I /h(/(EI(-6B /h06>0H 6 IG(/6-6@>H /0 <0H -J<IJG0H 6>M(H@G0H E0G (<H H0JH EG@E6H EG@EAH6IH p b ~†† d %c b ~††ƒ 6 }}€qe = EG04J>I(M( H6 I0>0> G0(<=0>I J> 6=E(-I0 <0H M6/0@EG@/J--6@>H 6>/740>0HH@,G0<(H6IJ(-6B/h(FJ0HI0HE0GH@>0H6/0<HH0JH4GJEH/0G030G1>-6(cH60<H(JI@GH3(> IG0,(<<H /630G0>IH H04@>H ( FJ6>( (J/61>-6( p<@-(<b >(-6@>(< @ 6>I0G>(-6@>(<q (E0<o<6>c H6 <0H -@=J>6I(IH 6 @G4(>6IQ(-6@>H 6>/740>0H 3(> G0(<=0>I H0J 0< /6H-JGH FJ0 0H IG(>H30G06O (J/6@M6HJ(<=0>I0>(FJ0HIHIG0,(<<He<IG@,0>E0GI6>0>I` (=,20=EG04J>I(M(FJ6>6=E(-I0G0(<I0>60>(FJ0HI0HI0->@<@460H/0<(6=(I406/0 <(-@=J>6-(-6Bp<0H-)=0G0H/0M7/0@b/03@I@4G(36(6/0-6>0=(b<0H4G(M(/@G0H/0H@b<0H06>0H 6>3@G=)I6FJ0H /h0/6-6B 6 0<H =6I:(>H 56E0GI0OIJ(<H /0 /63JH6Bq 0> 0< EG@-2H /h0<(,@G(-6B /hJ>( 6/0>I6I(I -@= <( /0H-G6I( =2H (=J>Id >@M(b (-IJ(<b E0GA /630G0>-6(/( (=, IG0IH G0(<H /0 <0H H0M0H -J<IJG0H /h@G640> 6b E0G I(>Ib ,(H(/( 0> <h(<I0G6I(Ie ( M6/0@EG@/J--6Bb /@>-Hb 0H E@/G6(. . /0( =(><<0M(/( /0 <( i-)=0G( E(GI6-6E(>Ij FJ0 <h0I>@-6>0(HI( 0(> @J-5 H6IJ(M( (< -0>IG0 /0< H0J IG0,(<</0-(=E-@=J>(-I@GH@-6(<=2HFJ0bH0>H0EJ/@Gb40>0G(>@M0HG0<(-6@>HH@-6(<HFJ0bE0G=2H FJ0EG@M@-(/0HE0G<(EG0H1>-6(/0<h0I>A4G(36<(H0M(I0->@<@46(b>@HB>=0>PHH64>636-(I6M0He . ~}.

(12) >IG@/J--6B (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j. . 0FJ6E(G(G((<IG0H(G0>0H/0/6)<046/0>I6I(G66/0-@>HIGJ--6B-@=(G(0<30>@=0>IJG7HI6-`I2 -(G(-I0G7HI6FJ0HEGAE60HFJ0<(3(>6>I0G0HH(>I6G0<<0M(>I-@=(@,:0-I0/h0HIJ/6(>IG@E@<A46-` =M(64EG04J>I(GI(=,2FJ6>(0G(<(56HIAG6(E0GH@>(</0<HH0JHEG@I(4@>6HI0H6-@= 0<H5(M6(-(>M6(I(>6M0<<E0GH@>(<6H@-6(<0<30I/h0H/0M0>6GA,$%6<=%<b2H(/6Gb(E(GI6G/0I0>6G J> G@< -<(G 6 =(G-(I p6 >@J 0> 0< H0J -@>I0OIq G0<(-6@>(I (=, I0->@<@460H M(<@G(/0H -@= ( 3@G(>0H 6 (<5@G( -@= ( 06>0H /0 E@/0Ge = G0HJ<I(M( 0HE0-6(<=0>I 6>I0G0HH(>I M0JG0 -@= 0H EG0>60><0H/0-6H6@>H/(GG0G0/0<HEG@:0-I0H(J/6@M6HJ(<Hb(GG0</0<(=0M(HJHE6-)-6(0>I@G>(<H EG@:0-I0H/0/0H0>M@<JE(=0>I6/0<=0JFL0HI6@>(=0>IH@,G0<h(E@/0G(=0>Ip%396B%;3%4=q G0(< FJ0 (FJ0HIH HJE@H0>e (=,2 M@<6( M0JG0 -@= 0<H :@M0H =@/0G>H 6 (=, 0HIJ/6H 0G0> -(E(.@H/0-@=,6>(G0<H0<0=0>IHH6=,A<6-HFJ0I0>60>(<H0J(,(HI6<(6>3@G=(-6BEG@M6>0>I /0 <( H0M( IG(/6-6B @G(<b E0GA I(=,2 /0 <( 6>I0<o<0-IJ(<6I(I 6>/740>( p( <( FJ(< 0<<H 0HI(M0> 0> -(=7 /h6>-@GE@G(GlH0q 6 /0 <( 6>I0<o<0-IJ(<6I(I >@ 6>/740>( 0> 3@G=( /0 I0OI@H (-(/1=6-H @ /6H-JGH@HIG(>H30G6IHM6(<0HiE@<7I6FJ0H(36G=(I6M0Hje>(<6IQ(Gb(<-(E/(M(<<b-@==0H-<(M0>I@I (6OA(=,(FJ0<<0H/(/0HFJ0-@>H6/0G(M0>H64>636-(I6M0H/0<H=@M6=0>IHH@-6(<H<@-(<H64<@,(<Hb /0< -6>0=( 6 0<H =6I:(>H /0 -@=J>6-(-6B 0> 40>0G(< 0>I@G> ( <( 6>/6(>6I(Ib <( E(GI6-6E(-6B -6JI(/(>(@(<-(>M6H@-6(<b65@E<(H=(M0>0><0HH0M0HE0I6I0HEG@/J--6@>He . <I0OIFJ00HG0-J<<(-@>I6>J(-6B5(0HI(I3GJ6I/hJ>(>04@-6(-6B0I>@4G)36-(<<(G4(65(. 0HI(I 6>3@G=(I E0G <0H 0OE0G61>-60H 6 @E6>6@>H /0 =2H /hJ>( /0H0>( /0 E0GH@>0H 6>/6M6/J(<H (=,-(G(-I0G7HI6FJ0H6M@<J>I(IH=@<I/6M0GH0He0G(6OAbI@I6-@>H6/0G(>IFJ0<h(>)<6H62HEG@J G0<<0M(>IE0G0OIG(E@<(Gl<(((<IG0H)=,6IHb0=H0=,<(>0-0HH(G6>@E0G/G0<(E0GHE0-I6M(FJ0 <h(>IG@E@<@46(E(G<(/04G(>H-@H0H/0H/0<<@-HE0I6IHe<HG0HJ<I(IH/h(FJ0HIIG0,(<<M@<0>H0G -@=E(GI6IH(=,<(-@=J>6I(I(-(/1=6-(-(I(<(>(6=0O6-(>(6b/030Ib:(5@5(>0HI(IbI(=,2( >6M0<< 6>I0G>(-6@>(< 0> /6M0GH0H @-(H6@>He (>=(I06Ob <h(>)<6H6 I(=,2 5( M@<4JI 2HH0G /hJI6<6I(I E0G(<0HE0GH@>0HFJ00>HB>EG@I(4@>6HI0H6E0G(<HH0JH-@<o<0-I6JHb6(<<<(G4/0I@I0<EG@-2H /0 IG0,(<< Hh5(> IG(>H30G6I /J,I0H 6 -@>-<JH6@>H E(G-6(<H ( /6M0GH@H /0<H (-I@GH 6>M@<J-G(IHe ( H04L0>I0I(E(6=E<6-(G)H@I=0IG0(FJ0HII0OIb=2H(=E<66(-(,(IbI(=,2(<H0J:J/6-6e. . ~~.

(13) 0I@/@<@46( (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j.  . ^R%<5$515)+ V1,4$6)0>;D6;"633,==%%+$<1%$3%Q%;2D,43D),%2$B6;1Q T+=,<D6>;;%2,*,64OU ;%92,%$TD;%2,*,64,<4=+;69626*DUQ%C92,4,4*=+=3D9>;96<%B<=6<=>$D=+%3S >;"622!6;=,64B<A%;D%C92,",=SWd (=0He0(-@-;p}} d~ƒq >(FJ0HI(E(GI(I0H/0H-G6JG(>6(>(<6IQ(G(>0<H=1I@/0H/0G0-0G-(0=EG(IH(<<<(G4/0<HH6H (>PH/0/0H0>M@<JE(=0>I/0<(I0H6/@-I@G(<6b=2H-@>-G0I(=0>Ib(<<<(G4/0<0HIG0H0HI(/0Hƒ /0IG0,(<</0-(=E0I>@4G)36-G0(<6IQ(/0H(56(E(He ^M\%"%:"!+!1+6):(+"+$5"=2%3<1 <IG0,(<<EG0M6(<h6>6-6/0<h0HI(/((<I0GG0>PbFJ0I(=,25(I6>4JI-@>I6>J8I(I(<<<(G4/0 I@I(<(G0-0G-(b5(0HI(I3@>(=0>I(I0><(<0-IJG(6(>)<6H6/h(GI6-<0H6@,G0H0HE0-6(<6IQ(/0H0> (>IG@E@<@46(M6HJ(<b0I>@<@46(656HIAG6(/01O6-b-@=J>6-(-6B6(>IG@E@<@46(E@<7I6-(b60H32J( E(GI6G/0=(I0G6(<HIG@,(IH((G-0<@>(b(1O6-p56(E(H6-6JI(I/01O6-q6(<H b6I(=,2( G0M6HI0H0<0-IGA>6FJ0H6EG0=H(40>0G(<e 6OA5((>(I(-@=E(>P(I/0<M6H6@>(I/0=(I0G6(<H(J/6@M6HJ(<H„bFJ0I(=,20HE@4J2 30G 4G)-60H (<H 3@>H /@-J=0>I(<H /0 <( 6<=@I0-( /0 (I(<J>P(b /0 <( @HIG( /0 6>0=( >/740>(/0(G-0<@>( p(>PH}}„l}~}qb/0<4GJE/00>IG0(=1G6-(/0@/0E(Jp(>P}}qb 0<3@>H/@-J=0>I(</0<+,9<%$,;60%"=6/0<)HI0G0>>IG@E@<@46(#6HJ(</0<( e<H -G6I0G6H/h@,H0GM(-6B6(>)<6H6/0<HM7/0@H3@G0>d . ‚. i >(=0>(/0:JG(I@/0-@=6I10=EG04J>I)b(<-@=0>.(=0>I/0<=0JIG0,(<</0-(=EdgJ6>(2H<( I0M(G0<646B`h@M(64-@>I0HI(Gg(=0M(G0<646B2H<h(>IG@E@<@46(hb0OE<6-(>Il<@HFJ00<=0JEG@EAH6I0G( 0HIJ/6(Gl<@He(>@HIG(-@<o<(,@G(-6B0G(=@<I0OE<7-6I(ejpG(/J--6BEGAE6(qe ƒ HE@I-@>HJ<I(G(<h>>0O~0<-(<0>/(G6/0I(<<(I/0<(6>M0HI64(-6Be „ @/0JM0JG0h>J><<6HI(I(<h(E(GI(I~~ee #040J5IIEdkkNNNe-6>0=(6>/640>(e(<I0G>(I6M(l@>4e@G4ke . ~.

(14) . 0I@/@<@46( (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j. •. hKH /0 <( -)=0G( 6 /0< <<0>4J(I40 M6HJ(< 6 H@>@Gb 6 <h0HI6< /0 <0H E0<o<7-J<0H p36--6Bb /@-J=0>I(<b G0E@GI(I40b @,H0GM(-6@>(<qe > -@>-G0Ib =h6>I0G0HH(M( 36O(Gl=0 0> H6 <0H -G0(-6@>H FJ0 Hh0==(GFJ0> /6>H 0< 41>0G0 /0< iM7/0@ 6>/740>(j I0>0> J> -(G)-I0GEG@E6/630G0>-6(I6b36>H(FJ6>EJ>IbHh56G03<0-I06O0>6>3<J1>-60H/0<h0HI6< E0G6@/7HI6-/0<H3<<3%$,@(<IG0HI6EJH/h0HI6<Hb-@=(G(0<H/0<H/@-J=0>I(<H/0 4G(> /63JH6B /0 -@>I6>4JI -60>I736-l>(IJG(<6HI(e @I 6 FJ0 (FJ0HI( >@ H64J6 J>( G0-0G-((J/6@M6HJ(<FJ00H/0IJG60>FL0HI6@>HI1->6FJ0Hb(4G(>HIG0IHI(=,2M(64 M@<0GE(G(G(I0>-6B(/6H-0G>6GFJ6>0HI0>/1>-60H-6>0=(IA4G(36FJ0H†(30-I(M0><( =(>0G( /0 M0JG0 6 /0 IG0,(<<(G /0<H EG@/J-I@GH 6>/740>0H 0> <hKH /0 <( -)=0G( p0HI)I6-(b ( <h0HE(I<<(b <=%$DX"3qb /0<H G0-JGH@H M6HJ(<H p030-I0H 0HE0-6(<Hb (>6=(-6Bqb/0<(EG0H0>I(-6B/0<HiI0=E@Hj0><0H56HIAG60HpM0<@-6I(Ib<<(G4(/(/0<H E<(>Hb H(<IH I0=E@G(<Heeeqb @ 36>H 6 I@I 0> <h(E(GI(I H@>@G p<( EG0H1>-6( 6 KH /0 <( =KH6-(c<(4G(M(-6B/0H@>H/0G0-JGH/0bE0G0O0=E<0b<(>(IJG(@<h0>I@G>JG,)c@ <( -@>H0GM(-6B /0 <0H M0JH @G646>(<H 0> <<0>4L0H >(/6J0Hqe h6>I0G0HH(M( (<5@G( -@=EG@M(G /0 FJ6>( =(>0G( 0<H 0HI0G0@I6EH H@,G0 <( 6>/6(>6I(I pH(<M(I46H=0b G@=(>I6-6H=0beeeq 0G0> EG0H0>IH 6 FJ6> E(E0G 56 :J4( <( >(IJG( -@= ( 0<0=0>I H6=,A<6--0>IG(<(HH@-6(I(<=B>6>/740>(bI(<6-@=(36G=(0JI5@</di<(6=(I40G6( /0 <( >(IJG( 0=0G406O -@= J> (HHJ=EI0 -0>IG(< 6 -@>IG@M0GI6I 0> <h0HI1I6-( /0<H =6I:(>H /0 -@=J>6-(-6B >(/6JHj p~†† d ~} e G(/J--6B EGAE6(qe 6>(<=0>Ib I0>6( 6>I0>-6B /0 -@=EG@M(G H6 0< M@<J= =2H (=E<6 /0 EG@/J--6@>H 0G( /0 41>0G0 /@-J=0>I(< /0 I6EJH /0>K>-6( @ G0-@E6<(-6B /0 -@HIJ=H 6 IG(/6-6@>Hb -@= 6>6-6(<=0>I=h0HE0G(M(b@,2H6/0HI(-(M0>EG@/J--6@>H/036--6Bb/0M7/0@l(GIb0I-e. •. < E(E0G /0< >(GG(/@G 6 /0 FJ6 56 5( /(GG0G( <( -)=0G(e <h0>I@G> /h(FJ0HI0H FL0HI6@>Hb60>0HIG0I(G0<(-6B(=,<h(>I0G6@Gb0=M(6436O(G-@=0HG0<(-6@>(M(0< -(=0GA4G(36k@/6G0-I@G/0<(EG@/J--6B(=,0<HHJ,:0-I0H/0<0HE0<o<7-J<0He6b-@= 0G( /h0HE0G(Gb <0H EG@/J--6@>H 6>/740>0H 5(> /0 HJ,M0GI6G <0H G0<(-6@>H /0 E@/0G 0>IG0 0<H FJ6 0<H 5(> @,:0-I636-(I p(GI6HI0Hb E@<7I6-Hb (-(/1=6-Hq 6 0<<H =(I06O@Hk0H -@=(E@,<0H(=,0>I6I(IE@<7I6-(6(41>-6(EGAE6(b-(<6(36O(GlH00>FJ6>(=0HJG( <0HH0M0HM6/0@EG@/J--6@>HG0EG@/J80>@>@(FJ0HI0H:0G(GFJ60H(<h5@G(/0IG(-I(G. †. = G030G06O@ ( 0HI6<H (J/6@M6HJ(<H FJ0 E@/G60> =@/J<(G <( H0M( 3@G=( /0 30G E0<o<7-J<0He <4J>H 0O0=E<0HH0G60>0<H-6>0=(0I>@4G)36-/00(>@J-5p(=,-)=0G((<h0HE(I<<(6E(GI6-6E(>IbM0J0>6))qb <h0HI6< /@-J=0>I(< /0 G0/0G6-; $6H0=(> p(=, E<(>H =@<I @,0GIH 6 /0H-G6EI6JHqb 0< -6>0=( /0 36--6B /h<0:(>/G@ @>Q*<0Ql?(GG6IJ p(=, J> =J>I(I40 /0 G6I=0 (--0<0G(Ib H(<IH >(GG(I6JHq @ /hE6;0 @>Q0 p/6G0-I@G /0 M6/0@-<6E FJ0 40>0G( IG0,(<<H -6>0=(IA4G(36-H (=, J>( 6=E@GI(>I 0HI1I6-(b -@= (G( i> M6J0>0<H=@>HIG0Hjp}}‚q6I(=,20<M7/0@/@=1HI6-FJ00H/63@>(>I0G>0IbFJ05(E@EJ<(G6IQ(IJ>H =(I0G6(<H /0 FJ(<6I(I (=(I0JG FJ0 H@M6>I H0 -0>IG0> =2H 0> 0< H0J M(<@G /0 i-(EI(G <( G0(<6I(I E0G H@GEG0H(jqe . ~€.

(15) 0I@/@<@46( (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j. . I0=)I6FJ0H6>/740>0Hi/0H/0/6>Hje6OA0>HE@GI(G6((E0>H(GFJ6>0HE(6/0E@/0G I2 0< A,$%6<= @ -6>0(HI( 6>/740>( /6>H <( H0M( -@=J>6I(I @ @G4(>6IQ(-6Bb 36>H ( FJ6> EJ>I IG(>H=0I J>( M0J 6>/6M6/J(< @ -@<o<0-I6M( 6 /0 FJ6>( =(>0G( 6>>@M( 0> 6>-@GE@G(G0</6)<040>IG0<0H6=(I40H60<HEG@I(4@>6HI0H/0<0H56HIAG60HFJ00HI) IG(>H=0I0>Ib @ ,2 6>-@GE@G( <0H 3@G=0H -<)HH6FJ0H /0< /@-J=0>I(< 0OE<6-(>I FJ1 50= /h6>I0GEG0I(G E0G =6I:) /0 <( M0J @=>6H-60>I /0< >(GG(/@Ge @I0H (FJ0HI0H FL0HI6@>H 0= -@>/J8G0> ( 6>I0G0HH(Gl=0 I(=,2 0> 0<H EG@-0HH@H /0 EG@/J--6B /h(FJ0HI0H E0<o<7-J<0Hd -@= 0H EG0>0> <0H /0-6H6@>H H@,G0 FJ1 6 -@= 36<=(Gb -@= Hh0/6I(b -@= 56 E(GI6-6E( -(/(H-Kb 0I-ec 0<0=0>IH FJ0 E@/G6( @,H0GM(G =2H I(G/ (< IG0,(<</0-(=Ee •. 0=0HIG(-I(IH6E0GFJ12HG0<<0M(>Ip@>@qFJ00HIG(-I6>0>3@G=(I(J/6@M6HJ(<e @>(>I H04J6=0>I ( <h(>I0G6@Gb -@>H6/0G(M( 6=E@GI(>I -(EI(G G0-JGG1>-60H 0> <0H I0=)I6FJ0H636>H(FJ6>EJ>I<(6=(46>(-6B6<(M(G6(,6<6I(I56I0>60><<@-e6bH04@>H 0JI5@</E(G<(>I/0<h(GI/0H/0<EJ>I/0M6HI(6>/740>(p0>@E@H6-6B(<(-@>-0E-6B @--6/0>I(</0<h(GIqd ieee0<H >(/6JH I@I H@M6>I -G0J0> FJ0 56 5( >@G=0H H@-6(<H @ <7>60H ( H04J6G FJ0 4J60> <h0OEG0HH6Bb FJ0 5(> /0 H0G G0HE0-I(/0H 6 -@>H0GM(/0Hc 0<H @,:0-I0H 0OEG0HH6JH 6 0<H 0H/0M0>6=0>IH 5(> /0 H0G @G60>I(IH ( <( -@=J>6I(Ic <h(GI 5( /0 I0>6G ,0<<0H( 6 3J>-6@>(<6I(Ic <h(GI6HI( >@ 0HI) E0G H@,G0 >6 H0E(G(I /0 <( H@-60I(I 6 >@ 56 5( EG0HH6B 0>M0GH<(6>>@M(-6BE0GH6=(I06O(jp9S",=Sd„eG(/J--6BEGAE6(qe . H0G6( /h0HE0G(G FJ0 <0H E0<o<7-J<0H -G0(/0H /0H /0<H E@,<0H 6>/740>0H I6>4J0HH6> I0=)I6FJ0HG0E0I6I6M0H6-@>H0FL0>IH(=,<0HIG(/6-6@>H-@=J>6I)G60He>(FJ0HI( <7>6(b I(=,2 M(64 M@<0G H(,0G H6 0< 30I FJ0 (FJ0HIH (HHJ=EI0H 0H G03<0-I6HH6> 6>/6M6/J(<=0>I I0>6( G0<<0M)>-6( E0G ( <0H -@=J>6I(IH 6 @G4(>6IQ(-6@>H 6>/740>0H 6 E0GFJ1e H(/6GbFJ6>(3J>-6@>(<6I(I56M060>(FJ0HI0H0>EG@/J6GE0<o<7-J<0HH@,G0 0<H H0JH I0=0H /h6>I0G1Hb 6 FJ6> IG0I /630G0>-6(< (E@GI(G60> (FJ0HI0H 6>6-6(I6M0H 0> -@=E(G(-6B (=, (<IG0H EG@-0HH@H -@= (G( <h0OEG0HH6B (GI7HI6-( E0G =6I:) /0 <h(GI0H(>6(b<(<6I0G(IJG(b<(E6>IJG(b@36>H6I@I<h(--6BE@<7I6-(e •. G@EAH6IH (E(G0>IH /0 <( EG@/J--6B pH6 0H IG(-I( /0 M7/0@ /0 H0>H6,6<6IQ(-6Bb /0>K>-6(b 0>IG0I0>6=0>Ifqe 04J6>I <( <7>6( /0< EG6=0G -G6I0G6b J> 0<0=0>I -0>IG(< /h@,H0GM(-6B0G(<(-<(HH636-(-6B/0<0HEG@/J--6@>H/0I0=)I6-(6>/740>(H04@>H0<H @,:0-I6JH (=, FJ1 (FJ0HI0H 0G0> E<(>I0:(/0He 0H E0<o<7-J<0H =2H 3)-6<=0>I @,H0GM(,<0HE0G<h0HE0-I(/@G@--6/0>I(<0JG@E0J-@=:@=(I06O(HB>0<HM7/0@H/0 /0>K>-6( FJ0 (GG6,0> E0G -0G-<0H /0 E(GI6-6E(-6B E@<7I6-( @ 0> (<4J>H -(>(<H. . ~.

(16) 0I@/@<@46( (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j. . H0-J>/(G6H /0 /63JH6B I0<0M6H6M(e (=,2 0H E@I @,H0GM(G <( I0=)I6-( 6>/740>( 0> =@<I0H E0<o<7-J<0H /h0>IG0I0>6=0>I -@= (G( i(<<(>I (=, <<@EHj p0M6> @HI>0Gb ~††}q E0GA <0H EG@/J--6@>H FJ0 (GG6,0> (<H >@HIG0H J<<H H0=EG0 HB> /h(JI@G6( >@ 6>/740>(e 6>(<=0>Ib565(0<H/@-J=0>I(<H/0I0=)I6-(6>/740>(bI(=,20<(,@G(IH E0G G0(<6IQ(/@GH @--6/0>I(<Hb FJ0 IG(-I0> 3@<;<AG6-(=0>I 0<H E@,<0H @G646>(G6Hb (FJ0HIH H7 (=, J>( /63JH6B -0GI(=0>I =2H )=E<6(e 0G (6OAb 0G( JG40>I M0JG0l56 =2H 0><<)b J> -@E (< I0GG0>Pb 6 G0-@E6<(G FJ6>( =0>( /0 EG@/J-I0H 0<(,@G0> 0<H (JI@GH6(JI@G0H6>/740>0Hb6/6>H/0FJ6>0H-(I04@G60H0HE@/G60>0>4<@,(Ge •. <HH0JH030-I0HdG0<(-6@>HH6=,A<6FJ0HFJ0Hh0HI(,<06O0>pE0GH@>0H6-@>-0EI0HFJ0 56 (E(G06O0>b FJ6> G@< :J4J0>b 0I-eq 6b 0> -@>-G0Ib 0< IG(-I(=0>I /0 <( 6>/6(>6I(I pFJ6>H M(<@GH Hh(HH@-60> (< 30I /0 H0G 6>/740>(qe (H 6 -JGId FJ6> E@/0G I0>0> (FJ0HI0HEG@/J--6@>H6-@=6>3<J06O0><0HH@-60I(IH0>FJ1Hh0==(GFJ0>e. FJ0HIH =(I0G6(<Hb I(>I 0> I0OI 0H-G6I -@= (J/6@M6HJ(<b 0= H0GM6G0> E0G 0<(,@G(G J> =(G-I0AG6-6J>0HI(I/0<(FL0HI6B6>6-6(<HbFJ0Hh(>(G0>(=E<6(>I(=,<h(--2H(,6,<6@4G(36(6 E0<o<7-J<0H(56(E(He ^M]<35):(+"51M1!5:<+? >-@E(<I0GG0>PbM(64E@/0G(-@=E(>P(Gb0><0H/630G0>IH3(H0H/0G0-0G-(b/630G0>IH A,$%6<=%<p:@M0H=64G(>IH@G646>(G6H/0-@=J>6I(IH6>/740>0HGJG(<HFJ00<(,@G0>E0<o<7-J<0H0> 0< =(G- /0 <0H H0M0H @G4(>6IQ(-6@>H @ ( I7I@< 6>/6M6/J(<q 0> <( H0M( FJ@I6/6(>6I(Ie h@,H0GM(-6B /0</6((/6(/0<IG0,(<</0<HA,$%6<=%<6>/740>0H6/0<H0J-@>I0OIM(G0FJ0G6GJ>(/0/6-(-6B6 J>((/(EI(,6<6I(IE<0>0He#(64E@/0G(-@=E(>P(Gl<@H636>H6I@I(HH6HI6Gl<@H0>G0J>6@>Hp0>0< -@>I0OI /0 <0H H0M0H @G4(>6IQ(-6@>Hq @> 0H /6H-JI6( H@,G0 0<H -@>I6>4JIH /0 <0H H0M0H EG@/J--6@>Hc I(=,2 0> 36<=(-6@>H pFJ0 6>-<@80> M6(I40Hb 0>IG0M6HI0Hfqb EG@:0--6@>H 6 EG0H0>I(-6@>H@G(<Hp(<I0GG0>P6(30HI6M(<H6-@>4G0HH@Hqe(=,20<HM(64M0JG00/6I(G6/6H-JI6G 0>IG0 -@<o<04J0H H@,G0 0< H0J IG0,(<<e <5@G(b 0>H M(= IG@,(G 0> 0< -@>I0OI 3@G=(I6Jb :( FJ0 -@=E(GI70=J>0HE(6/0-(E(-6I(-6BbFJ00OE<6-(G2=2H0>/(M(>Ib@>:@306(3J>-6@>H/@-0>IH6 /0 -@@G/6>(-6Be 6>(<=0>Ib 6 =@<I 6=E@GI(>Ib I(=,2 M(= -@=E(GI6G 0HE(6H /0 <<0JG0 p30HI0Hb H@E(GHb0O-JGH6@>Hbfqeh@,H0GM(-6B3@J0>G046HIG(/(0>(<4J>H-(H@H0>M7/0@p3,4,q6I(=,2 0>HJE@GI3@I@4G)36-e. . ~‚.

(17) . 0I@/@<@46( (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j. <-@>I0OI0>FJ1H0H6IJ)<(=0M(G0-0G-(3@JJ>EG@:0-I0:(0O6HI0>I/h(>IG@E@<@46(. M6HJ(<6-@<o<(,@G(I6M((=,EG@-0HH@H/03@G=(-6B6HJE@GI(<(M6/0@EG@/J--6B/0E0GH@>0H/0 =0=,G0H /h@G4(>6IQ(-6@>H 6>/740>0H p0< ;6D%"=6 ,$%6<=< 4$-*%4< $% 2 ;64=%; >;b # /h(G( 0> 0>/(M(>Iqe 0G (6OAb EG0M6 ( <( =0M( (GG6,(/( ( 1O6-b :( 5(M70= =(>I6>4JI -@>M0GH0HE0G(-@>H04J6GJ>EG6=0G6>3@G=(>Il-@<o<(,@G(/@G(=,FJ6:@IG0,(<<(G6(0<HEG6=0GH =0H@HeE(GI6G/h(FJ7bM(64E@/0G(>(G0HI(,<6>I0<H=0JH-@>I(-I0H66>I0G-(>M6H(=,/6M0GH0H E0GH@>0Hb >@ H0>H0 G0>/6G -@=EI0H E0G6A/6-(=0>I /0<H (M0>.@H /0 <( =0M( G0-0G-( (=, <0H E(GIH6=E<6-(/0HpEG6>-6E(<=0>I(=,<0H6>HI6IJ-6@>H(-(/1=6FJ0HFJ0=h(-@<<6G0>qe<# :( I0>6( 0HI(,<0GI( J>( /6>)=6-( /0 -@<o<(,@G(-6B 6 E(GI6( /hJ>( 36<@H@36( 6 /hJ>( =(>0G( /0 30G =@<I-@>-G0I0Hb(<0HFJ(<H0=M(645(M0G/h(/(EI(Geh0I>@4G(36(-@<o<(,@G(I6M(0H,(H(0><( 6/0( FJ0 I@I 0< -@>06O0=0>I 2H -@>HIGJ8I 6 M)<6/ 0> J> -@>I0OI H@-6@56HIAG6- 0HE0-736- 6b -@= 0H=0>I(<6H0>/(G/1M@<b0<-@>06O0=0>I(>IG@E@<A46-i>@2H3GJ6I0O-<JH6J/0</0H-@,G6=0>I /0 <h0I>A4G(3 H6>B /0 <( 6>I0G(--6B H@-6(< 0>IG0 <h0I>A4G(3 6 0< >(/6Jejp}}~d ‚†qe 0G (6OAb 0H E<(>I0:( H6 2H HJ36-60>I -@>16O0G 0< =B> /0H /hJ> K>6- EJ>I /0 M6HI( p/0H /hJ>( E0GHE0-I6M( -@<@>6(<bE@H6I6M6HI(qb@,22H=2H6=E@GI(>I0HI(,<6GJ>(G0<(-6B/6(<A46-((=,0<=B>E0GI(< /0-@>HIGJ6GJ>-@>06O0=0>IE@<63A>6-6b(=2HbIG(-I(G/0-(>M6(G@=6<<@G(G0<HEG@,<0=0HFJ0 0H /0I0-I6>e 0G I(>Ib <h0I>@4G(36( -@<o<(,@G(I6M( pFJ0 3@G=( E(GI /0 <( 40>0(<@46( /0 <0H -61>-60H H@-6(<H (-I6M6HI0Hb =6<6I(>IHb /0 <( G0-0G-(l(--6B E(GI6-6E(I6M(b /0 <( E0/(4@46( /0 <h(<<6,0G(=0>I3G06G6(>(6/h(<IG0HFJ00H/0H-G6JG(>0>E@HI0G6@GH(E(GI(IHqEG0I2>-@>HIGJ6GJ>( (40>/( -@=J>( /h6>I0G0HH@H 0>IG0 <h(-(/1=6( p0<H 6>M0HI64(/@GH 6 <0H 6>HI6IJ-6@>H FJ0 G0EG0H0>I0>q6<0HE0GH@>0H@-@<o<0-I6JHFJ00HI(>(<-@G/0<0HG0-0GFJ0HpIG(/6-6@>(<=0>Id0<H @,:0-I0H /h0HIJ/6qe h(FJ0HI( =(>0G( 0H EG@E@H( FJ0 <( E(GI6-6E(-6B /0 I@I0H <0H E(GIH H64J6 =J<I6/6G0--6@>(<b FJ0 <( G0(<6I(I FL0HI6@>6 <( -61>-6( 6 M6-0M0GH(e @= 0>H /0H-G6J (EE(E@GI p}} d q 0< ,J6I FJ0 0H /B>( 0> <h@,H0GM(-6B E(GI6-6E(>I IG(/6-6@>(<b 0> <( FJ(< 0< /6)<04 2H J>6/6G0--6@>(<b H0 HJE<06O 0> <h0I>@4G(36( -@<o<(,@G(I6M( E0G EG04J>I0H 6 G0HE@HI0H FJ0 M0>0> I(>I /0<H 6>M0HI64(/@GH -@= /0<H HJ,:0-I0H FJ0 0HI(> 0HH0>I 0HIJ/6(IHe G0-6H(=0>Ib (FJ0HI 0>3@-(=0>I =0I@/@<A46- -0G-( 0< /0,(I 0>I@G> (<H E0GFJ1H 6 -@=H /0 <( G0-0G-(b FJ0 0<H EG@/J-I0H/0<(G0-0G-(H64J6>G0I@G>(IH6(M(<J(IH-G7I6-(=0>I6FJ0b36>(<=0>Ib0<HG0HJ<I(IH@ 030-I0H /0< EG@-2H H64J6> KI6<H >@ >@=2H E0G ( <h(-(/1=6(b H6>B E0G (<H (<IG0H -@<o<0-I6JH 6=E<6-(IHe(6OAb>@>@=2HE0G/@I(G<(G0-0G-(/hJ>M(<@G1I6-bH6>BE0GFJ1bH04@>H/030>H0> 0<H EG@=@I@GH /0 <( -@<o<(,@G(-6B 0> (>IG@E@<@46(b <( FJ(<6I(I /0 <( I0@G6( (>IG@E@<A46-( G0HJ<I(>I 2H HJE0G6@G pb 9S ",=R 9<<,3qb /@>(I FJ0 0<H >@HIG0H IG(/6-6@>(<H i@,:0-I0H /h0HIJ/6j I(=,2 HB>b >0-0HH)G6(=0>Ib iE(G(l0I>A4G(3Hj pH04@>H 0< I0G=0 JH(I E0G @<=0H6(G-JHb}} q/0<(H0M(EGAE6(G0(<6I(Ie. . ~ƒ.

(18) 0I@/@<@46( (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j. . > 0< =0J -(Hb 0= M(64 (<6>0(G /6G0-I(=0>I (=, (FJ0HI -@GG0>I I0AG6- E0< 30I /0. EG0>/G0-@=(@,:0-I0-0>IG(</h0HIJ/60<HA,$%6<=%<FJ00HI(M0>-@>HI6IJ8IH0>I(>IFJ04GJE (GG0< /0 <( H0M( M6>-J<(-6B (=, 0< # e FJ0HI 30I I6>4J2 6=E<6-(-6@>H 1I6FJ0H 6 =0I@/@<A46FJ0Heh0>IG(/(Hh0O646(FJ0<(=0M(306>((=,0<HA,$%6<=%<I6>4J2H,0>036-6HE0G (0<<H6FJ0b(=2Hb:@(E@GI2H0<H=0JH-@>06O0=0>IH6IG0,(<<(<HH0JHEG@-0HH@HbH0=EG0H@I( EG@E@HI(6-@>H0>He,(>/(/h0HI(,<6GJ>((40>/(-@=Kp/030Ib@G4(>6IQ(G<(=0M((40>/(/0 G0-0G-( 0> 3J>-6B /0<H @,:0-I6JHb G6I=0H 6 -(>M6H /0 <0H (40>/0H /0 IG0,(<< /0<H 6 /0 <0H A,$%6<=%<qb<(-@<o<(,@G(-6B0H-@>-G0I)0><0HH04L0>IH(--6@>Hd < <<(G4 /0<H IG0H EG6=0GH =0H@H (< I0GG0>Pb <h(>P }}‚b M(64 E@/0G @,H0GM(G <( FJ@I6/6(>6I(I/0<0HI(HFJ0H/hJ>:@M0A,$%6<=pFJ03@J3@G=(I@G646>(<=0>I0>0<=(G-/0< # q /6>H <( H0M( @G4(>6IQ(-6B /0 =0I40H 6 E(GI0G0H IG(/6-6@>(<H /0<H <I@H /0 56(E(Hb 6 (>(<6IQ(G FJ6> E(E0G I0>6( <( M6/0@EG@/J--6B 0> (FJ0HI -@>I0OI~}e G)-60H ( (FJ0HI( EG6=0G( 0OE0G61>-6( M(64 G0(<6IQ(G /6M0GH0H 0>IG0M6HI0H 6 I(=,2 M(64 0HI(,<6G -@>I(-I0 (=, (<IG0H E0GH@>0H G0<(-6@>(/0H (=, <( EG@/J--6B /h(J/6@M6HJ(<H i6>/740>0Hj /0 <( Q@>(e < <<(G4 /h(FJ0<<H =0H@H M(64 -@>IG6,J6G ( <h0<(,@G(-6B /hJ> M7/0@ 6>3@G=(I6J 6 /0 /63JH6B H@,G0 <h@G4(>6IQ(-6B ( <( FJ(< E0GI(>P6( 0< A,$%6<=b (E@GI(>I <( =0M( M6H6B ( I(<< /h6>=<,$%; p/@>(I FJ0 0< /@-J=0>I 0> FL0HI6B 0HI(M( E0>H(I E0G ( J>( (J/61>-6( 0OI0G>(d E@I0>-6(<H 36>(>.(/@GHb(<IG0H=0I40H6E(GI0G0HbIJG6HI0HM6H6I(>IH/0<iJH0@/0<(0/6-6>((P(jb0I-eqb 6I(=,2G0-@<Q(=0>II1->6-(<G0(<6IQ(/@Gp0>IG(/J--6@>HbIG(>H-G6E-6@>H6H@>@G6IQ(-6Bqe <( H04@>( 3(H0 /0 <h0I>@4G(36(b (< <<(G4 /0 H0I =0H@H 0>IG0 }}ƒ 6 }}„b M(64 E@/0G IG0,(<<(G (=, =2H A,$%6<=%< 6>/740>0H 6 -@>16O0G <0H H0M0H M6/0@EG@/J--6@>He ( =0M( -@<o<(,@G(-6B0>(FJ0HI(0I(E(0H,(H)0>J>(/0=(>/(0OEG0HH(/(E0GJ>-@<o<0-I6JH@G46I( E(GI6G /0 :@M0H A,$%6<=%< /0< # 6 (<IG0H -@=J>6-(/@GHk0H H@-6(<H FJ0 Hh5(M60> -@>HI6IJ8I -@= ( %4=;6 $% 63>4,"",84 4$-*%4 4U,1e H IG(-I(M( /0 3(-6<6I(G pI(>I :@ -@= J> (<IG0 -@<o<04(-@@G/6>(/@G/0<# b<hO0<D5<0Gb(=,0<HJE@GI/h(<IG0H0OE0GIH6-@=J>6-A<04HqbJ> H0=6>(G6 /0 3@G=(-6B~~e <H ,0>036-6(G6H /h(FJ0HIH H0=6>(G6 H0G60> :@M0Hb =(:@G6I)G6(=0>I 6>/740>0Hb /0 <( -6JI(I /0 (> G6HIB,(< /0 <(H (H(Hb FJ0 IG0,(<<(M0> @ M@<60> IG0,(<<(G 0> EG@:0-I0H/0-@=J>6-(-6BH@-6(<bI(>IE0G(/0/6-(GlHh56EG@30HH6@>(<=0>Ib-@=E0G(M(>.(G0>. ~}. FJ0HI(0I(E(-@>HI6IJ70<IG0,(<</0-(=E-@GG0HE@>0>I(<(=0=AG6(/0I0H6>(FJ00HI)/6HE@>6,<0 E0G(-@>HJ<I((<(6,<6@I0-(/0<( (-J<I(I/0 0@4G(36(66HIAG6(/0<( eHE@I<<046GJ>G0HJ=/0 <h6>3@G=0/0G0-0G-(G030G0>I((FJ0HI3G(4=0>I/0<(6>M0HI64(-6B(d 5IIEdkkNNNeJ,e0/Jk(>IG@E@k/@-I@G(Ik0H6>0Hk}}‚k(G/JHn(JG(n}}‚eE/3e ~~ @/0J<<046GJ>(,G0J/0H-G6E-6B/0<EG@-2H(<-(E7I@< 6(<,<@-/hJ>/0<HH0JHE(GI6-6E(>IHd 5IIEdkk-@<0I6<(>/6(e,<@4HE@Ie-@=k}}ƒk~k=0/6@Hl(J/6@M6HJ(<0Hl/0H/0lPlE(G(e5I=<z<6>;He . ~„.

(19) 0I@/@<@46( (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j. . (FJ0HI HJE@GI /0H /0 <0H H0M0H @G4(>6IQ(-6@>H H@-6(<Hb (GI7HI6FJ0H @ E@<7I6FJ0He @<IH /h0<<H 6 0<<0H 0H/0M6>/G60>b I(=,2b 6>3@G=(>IHl-@<o<(,@G(/@GH E0G ( <( =0M( G0-0G-(e 6O7 FJ0b (FJ0HI 0HE(6 /0 3@G=(-6Bb FJ0 /0-6/6G0> /0>@=6>(G 0=6>(G6@ v >( #6H6B> /0 <@H 0/6@H J/6@M6HJ(<0H /%<$% P 9; <@H J0,<@H >/740>(Hv~b E0G ,2 FJ0 G0EG0H0>I) J> 0H3@G. /0 EG@4G(=(-6B6-@@G/6>(-6B6=@<I0H5@G0H/0IG0,(<<b0H/0M6>4J2J>0HE(66/@>6E0G0HI(,<6GJ>( O(GO(/h6>3@G=(-6B6E0G3(-6<6I(G/6H-JHH6@>H0>I@G>(<0HFL0HI6@>H-0>IG(<H/0<(=0M(G0-0G-(e <H0=6>(G60<H(>IG@EA<04Hb(=2H/03(-6<6I(G<(-@@G/6>(-6B40>0G(<b(E@GI)M0=-@>06O0=0>IH I0AG6-H 6 I1->6-H (< M@<I(>I /0 <( G0-0G-( H@-6(< (=, =6I:(>H (J/6@M6HJ(<He 0G @G4(>6IQ(Gl>@Hb 0HI(,<7G0=J>-(<0>/(G6/0G0J>6@>H/0IG0,(<</0H/0<-@=0>.(=0>IpH0I0=,G0/0}}ƒq0>0< FJ(< H0h>H -@>M@-) (<H (>IG@EA<04H 6 (<H =0=,G0H /0< -@<o<0-I6J 4U,1e > -@E 36O(/( <( I0=)I6-(/0<H0=6>(G66<0HFL0HI6@>H@G4(>6IQ(I6M0Hp0HE(6b-(<0>/(G6qbHh6>6-6)<(-(=E(>P(/0 /63JH6B 6 /0 -(EI(-6B /0 E(GI6-6E(>IHb 0>IG0 <0H E0GH@>0H FJ0 0<H =(I06O@H =0=,G0H /h4U,1 HJ440G6G0>e <H -@>M6/(IH pJ>0H M6>Il6l-6>- E0GH@>0Hq 3@G0> -@>M@-(IH ( J>( EG6=0G( G0J>6B 6>3@G=(I6M(@>H0h<H0OE<6-)<(/6>)=6-(/0<H0=6>(G6d-(/(I(G/(/0/6HH(,I00H-@>/J6G6(J>( H0HH6BI0=)I6-(/hJ>0HFJ(IG05@G0Hb(-)GG0-/hJ>(E0GH@>(@/6M0GH0Hb0OE0GI0H0>0<I0=(( IG(-I(Ge 0H H0HH6@>H H0G60> I0AG6FJ0Hb EG)-I6FJ0H 6 E(GI6-6E(I6M0Hb 6 E@/G60> 6>-<@JG0 0< HJE@GI (J/6@M6HJ(<b 0O0G-6-6H I1->6-H @ ,2 (<4J>( (-I6M6I(I -@=E<0=0>I)G6( -@= (G( H@GI6/0H @ 0>IG0M6HI0He h(HH6HI1>-6( H0G6( @,<64(IAG6( 6 <( G0HE@>H(,6<6IQ(-6B /0 -0GIH (HE0-I0Hb -@= (G( EG0>/G0(-I(/0<(H0HH6B@E@GI(G0<-(316,0G0>(GE0G(<(E(JH(bH0G6(G@I(I6M(b60HG0E(GI6G6( 0> 36>(<6IQ(G -(/( H0HH6B E0G ( <( H0I=(>( H04L0>Ie 0H -<(HH0H I6>/G60> <<@- ( <0H (J<0H /0< p-0>IG0/03@G=(-6B6G0-0G-(0>(>IG@E@<@46(H@-6(<H6IJ(I(J>,(GG6/0<H(3@G0H/0 (>G6HIB,(<b(I@-(G/0<-6>IJGBE0G631G6-E@,<(IE0G@>(/0H=64G(IAG60Hqb6H0G60>4G(IJ8I0HE0G ( I@I5@=b I@I 6 FJ0 0H -@>M6/(M( ( 30G (E@GI(-6@>H 0-@>A=6FJ0H M@<J>I)G60He <H =(I0G6(<Hb E0GH@>(<b 0I-eb >0-0HH(G6 E0G /JG ( I0G=0 <0H 3@G=(-6@>H =6G(G70= /0 3(-6<6I(Gl<@H 0>IG0 I@IH 6 I@I0HbE0GA<h0FJ6E-@@G/6>(/@Gp4U,16(>IG@EA<04HqM0I<<(G70=E0G<(HJE0GM6H6B6E0G4(G(>I6G FJ0I@I0HI64J2H(EJ>IE0G(-(/(H0HH6Be G1M6(=0>I ( -(/(H-J>( /0 <0H H0HH6@>Hb /JG(>I <( H0I=(>( (>I0G6@Gb 0<H 6 <0H 0>-(GG04(/0H /0 -@@G/6>(G 0>H IG@,)M0=b >@G=(<=0>I 0> J> 0HE(6 6>3@G=(< -@= (G( J>( -(30I0G6()=E<6(@(-(H(/h(<4Ke@G=(<=0>I2G0=J>0H-6>-@H6HE0GH@>0HG0J>6/0Hb6I(=,2 E(GI6-6E(M( <( E0GH@>( @ E0GH@>0H FJ0 -@>/J6G60> <( 3@G=(-6B 0> -@>-G0Ib 3@HH6> I1->6-H (J/6@M6HJ(<Hb(-(/1=6-H@(-I6M6HI0Hp@/6M0GH0H/h(FJ0HI0H-@H0H(<5@G(qe>(FJ0HI0HG0J>6@>H EG1M60H0>H/6HIG6,J70=<(306>(E0G(<(H0HH6BpFJ6>=(I0G6(<-(<6(b-@=/6M6/6G70=0<HI0=EHb. ~. #040Jl>00<EG@4G(=(6-(<0>/(G6(<h>>0O>K=0G@€e. . ~. .

(20) 0I@/@<@46( (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j. . FJ1 306( -(/(H-Kq 6 @G60>I)M0= 0< G0HE@>H(,<0 /0 <( -<(HH0 H@,G0 0< >@HIG0 3J>-6@>(=0>Ib (<5@G(FJ00H-@<I)M0=<(H0M(EG@E@HI(e. . 0HH6B/0I1->6FJ0H/h6<o<J=6>(-6B(<0=6>(G6e @I@d(JG((G/KHp}}„q. . <4J>0H H0HH6@>H I6>4J0G0>b 030-I6M(=0>Ib (-I6M6I(IH 0HE0-6(<H -@= (G( EG)-I6FJ0H /h0/6-6B p(=, 0<H >@HIG0H EG@E6H @G/6>(/@GHd 0<H /0<H (>IG@EA<04H 6 /h4U,1qb EG)-I6FJ0H /h6<o<J=6>(-6B6)J/6@p(=,0<H=(I0G6(<H(=,0<HFJ0-@>IG6,J8G0>0<HEG@30HH@GH-@>M6/(IH/0 3@G=( M@<J>I)G6(qb EG)-I6FJ0H /h0>IG0M6HI( 6 -)=0G( 0> J>( H@GI6/( ( J>( 30HI( IG(/6-6@>(< ( 56(E(/0@GQ@b6E(GI6-6E(-6B(J>G6IJ(<(6(3(-6<6I(IE0G4J60H0HE6G6IJ(<H6>/640>0HM6>4JIH 0OEG0HH(=0>I /0 J(I0=(<(e #(< ( /6G FJ0 I@I0H <0H E0GH@>0H 56 E(GI6-6E(M0> /0 3@G=( /0H6>I0G0HH(/(b H0>H0 H(<(G6b 6 FJ0 0<H 3@>H E0G -@,G6G /0HE0H0H p-@= (G( 0< M6(I40 /0H /0 J(I0=(<(/0<H4J60H0HE6G6IJ(<HqbH@GI6G0>/0<0H(E@GI(-6@>HM@<J>I)G60He<H6<0HE(GI6-6E(>IH 3060> J>( M(<@G(-6B ( E@HI0G6@G6 /0 -(/( H0HH6Be > (-(,(G 0< H0=6>(G6 0H E@/6( @,I0>6G J> -0GI636-(I/h(HH6HI1>-6(0=1HE0G4U,16E0<b(=,M(<6/0H(J>6M0GH6I)G6(e ,(>/( /h(FJ0HI 0HE(6 3@G=(< /0 -@<o<(,@G(-6Bb 0H /@>(G0> /6M0GH0H @-(H6@>H 0> <0H FJ(<H0<H6<0HA,$%6<=%<G0FJ0G6G0>0<=0JHJE@GIe0G0O0=E<0b0><(IG(/J--6B(<h(>4<1H/0 I0OI E0G (<H HJ,I7I@<H /0 /@-J=0>I(<H FJ0 0H M@<60> 0>M6(G ( 30HI6M(<H (<H  @ ( JG@E(e (=,2 0> 0< HJE@GI ,JG@-G)I6- E0G @,I0>6G 36>(>.(=0>I /h(41>-60H 0HIG(>40G0H pI(>I HJ,M0>-6@>HE0G(EG@:0-I0H-@=,0FJ0HE0GH@>(<Hqe>-(G(=2H6>I0G0HH(>IE0G(<(G0-0G-(b H0h= M( /0=(>(G /0 E(GI6-6E(G 0> /6H-JHH6@>H -@<o<0-I6M0H H@,G0 0<H =6I:(>H /0 -@=J>6-(-6B 6>/740>0H60<E(E0G/0<(-@=J>6-(-6B0>0<HEG@-0HH@H/0G06M6>/6-(-6B1I>6-(b(=,0<EG@EAH6I /h0<(,@G(GJ>/6H-JGHEG@E66i6>I0<o<0-IJ(<6IQ(IjE0GE(GI/0<HA,$%6<=%<QFJ00G0>-@>M6/(IH( E(GI6-6E(G ( 3AGJ=H >(-6@>(<H 6 6>I0G>(-6@>(<H /0 :@M0H 6>/740>0He > (FJ0HIH 0HE(6Hb 0< =0J E(E0G0G((E@GI(GG03<0O6@>H66>3@G=(-6@>Hi/0H/03@G(j6/0H/0<h(>IG@E@<@46(e h0I>@4G(36( -@<o<(,@G(I6M(b E0GAb 0H /036>06O E0G FJ0<-@= =2H FJ0 E0G J> EJG 6>I0G-(>M6 /0 3(M@GHe H IG(-I( /0 <( "64<=;>"",8 "63>4 $% "64%,C%3%4=<e 0G (6OAb <0H G03<0O6@>H 6 <0H -@>-<JH6@>H FJ0 (>(M( 0OIG(60>I (< <<(G4 /0 <0H /630G0>IH 0I(E0H /0 <( G0-0G-(. . ~†.

(21) 0I@/@<@46( (JG((G/KH6 @>Ii<E@/0G/0=6G(GlH0j. . 0G0> -@=E(GI6/0H 6 H@-6(<6IQ(/0H (=, <0H E0GH@>0H FJ0 Hh56 5(M60> 6=E<6-(Ie 6OA >0-0HH)G6(=0>I HJE@H) 0H-G6JG0 6 0OE<6-(Gl=0 (=, J> <<0>4J(I40 -@=EG0>H6,<0b <<6JG0 /h(G4@I (-(/1=6-b30IFJ00=32JG03<0O6@>(G-@>I6>J(/(=0>IH@,G0FJ1M@<6(-@=J>6-(G0O(-I(=0>Ie @ 0= E@/6( G03J46(G 0> 0<H -@/6H EG@E6H /0 <( /6H-6E<6>(b =(HH( 0HE0-6(<6IQ(IHb -J<E(,<0H ( M@<I0H/040>0G(G=(<0>I0H@He 0HEG2H/030G-(/(0>IG0M6HI(0>EG@3J>/6I(I6/h5(M0Gl<(IG(>H-G6Ib-@=E(GI6(0<I0OI (=, <( E0GH@>( 0>IG0M6HI(/(e h(FJ0HI( =(>0G( <h6>3@G=(>I E@/6( /6HE@H(G /0 <0H >@HIG0H E(G(J<0H E0G 0H-G6I 6b ( =2Hb E@/6( 30G @,H0GM(-6@>H 6 =(I6H(-6@>Hb (6O7 -@= <0H -@GG0--6@>H E0GI6>0>IHbE0G0O0=E<00>G0<(-6B(<(I0G=6>@<@46(0><<0>4L0H6>/740>0He(=,2b<0H6=(I40H 0OIG0I0H/0<(G0-0G-(p3@I@H6M7/0@Hq0H-@=E(GI60>FJ(>0G0>H@<o<6-6I(/0HbE0G/@>(Gl<@HJH@H (<I0G>(I6JH(</0<(=(I06O(G0-0G-(eFJ0HI2HJ>30>@=0>/0H-G6IE0G=@<IH/0<H6>M0HI64(/@GH 6 6>M0HI64(/@G0H FJ0 5(> 0=EG(I -)=0G0H 0> <( G0-0G-( 0I>@4G)36-(d /0H /0 G04@GP (I0H@> 36>H(<=(I06O0/G@6I(G-5b565(J>(0M6/1>-6(FJ0<0HiE@,<(-6@>H0HIJ/6(/0Hjp6G0IG(I(/0Hq H@<o<6-6I0>6>I0G-(>M6H0>M0JG0-@=<h(>IG@EA<04JI6<6IQ(<(I0->@<@46(E0G6==@GI(<6IQ(Gl<@Hd i6> 5(,2G=0<@ EG@EJ0HI@b 0> (>-K- /0,7 IG(,(:(G -@=@ 3@IB4G(3@ /0 E0GH@>(H P G6IJ(<0H EK,<6-@Hb =*H FJ0 >(/( E@GFJ0 /0H/0 J> EG6>-6E6@ H0 /6@ E@G HJEJ0HI@ FJ0b 0> I(>I@ FJ0 -(HI0<<(>@b 2H( 0G( J>( /0 =6H (-I6M6/(/0Hb P >(/60 FJ0 M6H6I(G( =6 -(H( /0:(,( /0 (/=6G(G pP -@>I(G ( <@H /0=*Hq <( 6>I0G=6>(,<0 -(>I6/(/ /0 3@I@4G(37(H P -6>I(H =(4>0I@3B>6-(H FJ0 ~€ 4J(G/(,((<<7e0H/00H0EJ>I@/0M6HI(P@0G(;,16buG6-@uevpb~††ƒd~~‚q . 04@>H 0< =0J E(G0Gb <( -@<o<(,@G(-6B 0> 0< EG@-2H 0I>@4G)36- 0H /B>( 0>IG0 <h6>M0HI64(/@Gk( 6 0<H H0JH 6>3@G=(>IHb (6O7 -@= (=, (<IG0H E0GH@>0H /0 <( -@=J>6I(Ib @ (<IG0H EG@30HH6@>(<He6OA2HJ>(G0(<6I(I6>50G0>I(<(=(I06O(EG)-I6-(/0<(6>M0HI64(-6Be(/6>)=6-( -@<o<(,@G(I6M( 2Hb E0G I(>Ib J> IG0I 6>0<J/6,<0 /0 <( G0<(-6B 0I>@4G)36-(b 6 >0-0HH)G6( E0G (-@>H04J6G/0H0>M@<JE(GJ>G0<(I(>IG@E@<A46-I(>I36/0/64>06-@=E<0GI-@=H64J6E@HH6,<0e ,(>/(b <( -@<o<(,@G(-6B 2H >0-0HH)G6( E0G 0HI(,<6G G0<(-6@>H 64J(<6I)G60H 6 >@ /0 E@/0G 0>IG0 6>M0HI64(/@GH66>3@G=(>IHp@(HH0HH@GHb-@=0<H(>@=0>((HH6I0GQ}}‚qd ieeeI50H0>H0@3-@<<(,@G(I6@><@>46=E<6-6I<P0=,0//0/6>(>I5G@E@<@46-(<360</N@G;b-@>-0G>6>4 I50 (>I5G@E@<@46HI 6> G0<(I6@> I@ ( <0HH E@N0G3J< (>/ 3@G=(<<P H6<0>I HJ,:0-I 6> IG(/6I6@>(< 0I5>@4G(E5Pe56HH0>H05(H,00>I50H@JG-0@3=J-5-G6I6FJ0H6>-0I50~† }Hb(>/6HI50,(H6H I@/(P@3G0HI(I6>4I500I56-H@3G0H0(G-5,PG0-@4>6Q6>4(H>@G=@3G0H0(G-5EG(-I6-0I50H0<@>4l 0=,0//0/-@<<(,@G(I6M0G0<(I6@>He>@JGG0I56>;6>4@3360</N@G;G0<(I6@>H56EHbN05(M0(H0>H0. ~€. ><0H-6I0HI0OIJ(<H6>-<@H0H(<<<(G4/h(FJ0HI/@-J=0>Ib0H-@>H0GM(<h6/6@=(@G646>(<H62H-(HI0<<)e> (>4<1HbH0=EG00HEG0H0>I(IG(/J8I/6G0-I(=0>I@(=,<(IG(/J--6B(E0J/0E)46>(e>(<4J>H-(H@HbE0G 3(-6<6I(G<(<0-IJG(bHh5(6>H0GI(I<(-6I(0>0<I0OIb/0=(>0G(FJ00HE@I5(M0GIG(/J8I(<-(I(<)@,25(M0G 0HI(I=(>I6>4J/(0>0<H0J6/6@=(@G646>(<e>FJ(<H0M@<-(HbFJ(>565(5(4JIIG(/J--6BbHh6>/6-(FJ6> 0G(0<H0J6/6@=(@G646>(<e0GJ>((<IG(,(>/(b<hKH/0<0H-JGH6M0HHh5(G0H0GM(II(>I(0=3(H6IQ(G(<4J>H =@IH@3G(H0H-@=(6>/6-(G<(-@>/6-6B/0E(G(J<0H0>6/6@=0H/630G0>IH(<-(I(<)e . }.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects : TECNOLOGIA - AUDIOVISUAL