• No se han encontrado resultados

Estudi de l'estat mutacional dels gens de les immunoglobulines i heterogeneïtat clínico biològica del linfoma de les cèl•lules del mantell

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Share "Estudi de l'estat mutacional dels gens de les immunoglobulines i heterogeneïtat clínico biològica del linfoma de les cèl•lules del mantell"

Copied!
252
0
0
Mostrar más ( página)

Texto completo

(1)Estudi de l'estat mutacional dels gens de les immunoglobulines i heterogeneïtat clínico biològica del linfoma de les cèl•lules del mantell Alba Navarro López. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2) .         . .   . .  . .    . . .   . .   .   . .    . !"#$%$ !. . . ! & #$! $' (!$) %   !*#&!+  . . &%!*#&!$+  !"#" . $!*'&"$ ,-.,.  .

(3) . , .

(4) . ' #!0$'' !$'#1$# " $2)#$ # 3$" #$# 4"$"5$# $60 ' (7"# 4&"+. •. "#! % 8"*$ ""&9$*: ;&!6$*: % !&"$' "9#($%&!< = ,-->=.?//- @*$ !%&*#&!$' !&"$'AB. •. "#! % 8"*$ ""&9$*: !&C*# ,--D=-/?/- @!&C*# !B $6 &AB. • •. "##)# % $')# $!'&. !&C*#  ,--D @ -DE-->> !&C*# !$B FAB. ;% 6G#*$ % "9#($*:" && !$#9$ " G"*!< @ A -?E--,-E--/H @!) !B $6 &AB. •. &" )!& ) % "9&') $6"# (&"$' @AB ": )!& $B ;"$ 6$"!$ % 4! )!& $<B. / .

(5) . ' #)% % $2)#$ # 3$" ("!$# ' (7"# )0'*$*&"+ .B . '&# &J& K$! $%1%6#!&) ($#3$"('% L& . $!1"#$ $ $%$L $'$9!!$ "J&' )( M $'&6!& K ('$"# B 6$%&! $!#"1=!''& #4$"*L&9$ N#"! N'&" N &## $'$$"1 K !6 !0! N $"%! ## &"O$'% &'&6! "P 0!# & 1=)''!6& #$6$#& &)'& Q F R $6 & RB &'*)'$! )0# &4 6$"#' *'' 'J6 3&6$ %4"% 0J #3 6)#$#&"$' #$#) $"% M.. S !&" 3$9 %#"*# 0&'&(*$' $"% *'"*$' 4$#)!B   $ %& '()' ,B &J& R . *+ '&# $'$9!!$ "P K$! &'&6! N#"!. N'&" N ('$"# !"$"%1 $!#6$"" !6 O!%'&O Q'$. ! N J! $!($ . )''!6& $6 & T $ TB. !0! N . ## &"O$'% 0!# & 1=. &"= &%$' $"#' '' J6 3&6$ #J  $. *4* &'&(*$' $"% '"*$' )0#J &4 #3 %$B. ,- '()'  ).. /)()(012,'()'3' /B . F !"G"%1 !#& $'$9!!$ K$! $!#6$"" &1&. : 1=)''!6& ''$6&!. &'&6! )( M. ## &'P !!$"& . &"O$'% $6 & !"G"%1 B *!& S !&" 3!&6&&6$' '#!$#&" $"% 66)"&('&0)'" $!$0' $9J 3$" J !6)#$#&" " $"#' '' J6 3&6$B $'((. )45.6)37/3(3)81 R' %& $)#&! 3$" *&"#!0)U# ()$'6"# " $2)#$ )0'*$*:B T. ' %& $)#&! :" *&="&! " $2)#$ )0'*$*:B. ' #)% % $2)#$ # 3$" ("!$# ' (7"# !9&"+ .B .  &J& !"G"%1 K$! $6 & B &'*)'$! $#3&(" &4. 6$"#' *'' 'J6 3&6$+ "O ! *#9 $"% *3$''"( O#3 *'"*$' 6 '*$#&"B 9 '()):,4;1607/)<<85< ,B .  $6 & B. O ! *#9 $"% *3$''"( " #3 )"%!#$"%"( &4. 6$"#' *'' 'J6 3&6$B = :,)+'())''/0'80<. I .

(6) . )0'*$*&" *&''$0&!$*&" $&*$% $ $2)#$ # :"+ .B M$!($J : 1=)!!$ $0&!#=''$!!&J$. &*3 . . &"#!$9#$ P!1=$'G" &)P $6 & &'&6! B &!$4"0 "30# *'' 6(!$#&" $"% #!&6$=6%$#% 0&!#1&60 !#$"* 0J "#!4!"( ("$'"( $"%. !&#" #!$"'$#&" " 6$"#' *'' 'J6 3&6$B  . $ %+& '()' ,B $!#6$"" F .  !$. $6 & . ## &"O$'% B. "*!$% #)6&! *'' !&'4!$#&" " 6$"#' *'' 'J6 3&6$ $&*$#% O#3 '9$#%. /. !&#". S !&"B. . % . >. '()'. /)()(012 % '()'1; /B : 1 '($%& K &#$ &"% 3#$ ''$6&! . $1&!'$. :61 !$ )W&1 $)6$"" &16$" J6!*3 &'&6! &0& $6 & : 1=)''!6& &"#!!$# $!!: B 44!"# %#!0)#&" &4. . 6)#$#&" " *3!&"* 'J6 3&*J#* ')L6$ O#3 &'$#%. #!&6J ., &! $&*$#% O#3 &#3! *3!&6&&6$' $'#!$#&"B + %    , '()' > '0 '()' 4<)6.7/11)8. / )()(('2&').3' IB : 1 $)6$"" &#$ : 1=)!!$ . :61 !$ . )W&1 &16$" ''$6&! &'&6! &"#!!$# $6 & $!!: B "O ("#* $0"&!6$'#J '$%"( #& V/ (" %'#&" " *3!&"* 'J6 3&*J#* ')L$6$B " :9 '()' 4)<56<7/5)'81 VB $%1%6#!&) ($#3$"('% $!1"#$ %!" . )!!$J '4$)=$!) .  $(L' &60&)# '%C&!% Q Q&'#$% . !J'"( "$("&#& &)'& $4#$! $9!$($"= %&) &"O$'% &"1&" !&"" 3$ $"%! $ $%$L $6 & '! &"2)# $9 &## #$6$#& &)'& QB #3! $ !&' 4&! $"#(" '*#&" " 6$"#' *'' 'J6 3&6$X 66)"&("#* ) &!# 4!&6 $ ! &4 D-> *$B ". '()) )<4))16))7/0(118.<. . V .

(7) . ?B "C)$" !"F"%1 !"G"%1  )''!6& &"O$'% .  F "J&' : 1=. ## $6 & K$! B %"#4*$#&" &4 6#3J'$#%. (" $&*$#% O#3 $((!9 *'"*& $#3&'&(*$' 4$#)! " 6$"#' *'' 'J6 3&6$B . ='())456<7/).305. >B !"F"%1 $'$6!&.  "# &'P &J& .  $6$*3& . F $!#6$"" 6$%&! !"G"%1 (&#"'' $!("# &16$" J6!*3 &'&6! ''$6&! O!%'&O '! &*3 ! &"#!!$# . ## &"O$'% : 1=)''!6& K$! !!$"& . $6 & B "&6* $"% (" S !&". !&4'"( %4" "%&'"# 4&!6 &4. 6$"#' *'' 'J6 3&6$B $'()(?)<43(6;7/);(18)1 DB $ $'$9!!$ !6"(&' "J&' !"$"%1 $!#6$"" K$! 6$%&! !"$"%1 . +. ## &"O$' #9'' M $6 & B. " $!"#$' %&6 3&6&1J(&) %'#&" $6 '4*$#&" $"% #$!(# (" " 6$"#' *'' 'J6 3&6$ !9$'% 0J "#(!$#9 3(3=!&')#&" O3&' ("&6 !&4'"(B " '((. '54))06)07/0(<.85. HB $!#'' &11 !"$"%1 ##!& . &"# $ $!". !!&" &%"$ $#&!"& $!0&" $00! %&" . $L$6)!$. $60$*&!#$ !"G"%1 $6!1 K 3$" KQ !(&" N $6 & '! $'" B I=Q !$!!$"(6"# " "&"=6$'' *'' ')"( *$"*! $"% "&"=#)6&! ')"( #)B :% '((.?4)3;6'7/55)83(. ? .

(8) . )0'*$*&" *&6 $ 660! %' &"&!* "#!"$*&"$' %' "&6$ %' F"*! ! ' #)% % '$ ')*86$ '64F#*$ *!Y"*$ @ =A :" ' (7"#+ .B Q)' $#3 0L&9$ Z)!: . '&# $!#["1=!''& !)"=. $#3 "J&' $!0!G"=&'! $ $$L$ K$! F *& *L! & Q'&#1' $#''$"& !"G"%1 &"% : 1=)!!$ &'&6! ''$6&!. J6!*3 &16$" $J )# Z)$%$ )"# MB $"&. B $'"*$ : 1=)''!6& )# : 1= #[" $6 & \ $!#["=)0!& KB B "#(!$#9 O3&'=("&6 ("&6* $"$'J !9$' O% !$% (" 0&%J  3J &6#3J'$#&" O#3 4)"*#&"$' $"% *'"*$' 6 $*# " *3!&"* 'J6 3&*J#* ')L6$B ** #$# $ , +& '()' ,B Z)$%$ &"% ''$6&! !%:W1 K$! $$($"J$ $6$J K F "J&' $!#["1=!''& : 1=)!!$ &'&6! . $)6$"" . J6!*3 &16$" '($%& K "P !"G"%1 K &"1G'1=[$1 )"# '$*& !C K )0[& K &J& ' [ K. !&1*& $"& ]$6&!$. K G12)1 $'"*$ 66'0$)! $JP $#3 )# )# #9'' M : 1=)''!6& )"# M $6 & : 1= #[" B S&6 2)"*"( %"#4 !*)!!"# 6)#$#&" &4 #3 '*"( 4$*#&! /. (" " *3!&"* 'J6 3&*J#* ')L6$B '())))4;;6)7/;38<' /B )"# M "J&' Z)$%$ &"% !%:W1 ''$6&! *$!$6 K$! F &"1G'1=[$1 $$($"J$ $)6$"" K)$" : 1=)!!$ &'&6! )0[& K : 1 .  &!"$%&! J6!*3 &16$" . !"G"%1 K )"# !C K '$*& )#P!!1=!"G"%1 &#$ $!!: )C$!!& "C)$" !"G"%1 ^$(7 K. *&'G &6&=$$0&"$. 66'0$)! $#''& &36 K % $"C&P ! % '$9$ $" ()' K &J& ' [ K &!!"# . !&1*& $"& $'"*$ )(: . $JP $#3 )# Q'$## $!3$'' K $" Q #00"( )#!$' #!$##&" $6 0'' K )# : 1=)''!6& #9'' M &"#!!$# : 1= #[" $6 & B N3&'=("&6 2)"*"( %"#4 !*)!!"# 6)#$#&" " *3!&"* 'J6 3&*J#* ')L$6$B , '()):,<4;3<630<;7/)()8<. > .

(9) . D .

(10) . ' @ ' 6) $!B ;!2)8 C& :* )"$ 6*$ % #) #) )"$ 6*$ % 6B<. H .

(11) .    .       . ..

(12) . AB ) C@$=DCE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,> .B.. ,# . , BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,H. .B.B.#!)*#)!$ *8'')' %' #6$ 66)" BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,H .B.B,$ ! &#$ 66)" BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /- .B.B/$%)!$*: %"9&') $6"# %' '64Y*# BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /. .B.BI$ !$**: %' *"#! (!6"$' BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB // .B,. C, & , BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /?. .B,B. 66)"&('&0)'" % ' *8'')' BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /? .B,B,#!)*#)!$ %' (" % ' BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /> .B,B/ !($"#1$*: %' '&*) % ' BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /H .B,BI)"*: !&!%"$6"# % ' B *$"6 % ("!$*: % %9!#$# BBBBBBBBBB I- .B,BV !#&! % ' % ' *8'')' "&!6$' "& 'F '64&% BBBBBBBBBBBBBBBBB I/ .B/. . # BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB IV. .B/B.'$4*$*: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB IV .BI. FG, BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ID. .BIB.&!4&'&($ 66)"&4"&# BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ID .BIB,![&% % '$#8"*$ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB V- .BIB/"8#*$ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB V- .BIBI $#&("8#2) 6 '*$% BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB V, .BIBV$*#&! % !%**: !&"Y#* BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB V/ .BIB?!$*#$6"# BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VI .BIB>&!6 "%&'"# BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB V? 9@$=H@@  .BV. C, & , BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VD. .BVB.9%8"*$ % #6)'$*: $"#(8"*$ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VD .B?. I.  =B)) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VH. .B?B.64&6$ % *8'')' %' 6$"#'' **'"$ . "($#) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VH .B?B,. + %*! *: 4)"*: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ?-. .B?B/. " &"*&(8" "& 'F '64&%BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ?.. .. .

(13) . .B>. $ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ?/. .B>B.&(8" %' 6*!& BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ?/ .B>B,*$"6 % $**: %' 6*!& BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ?V .B>B/*!&  &"*&(8" BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ?? .B>BI*!&  "& 'F '64&% BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ?D ' 9CJ@ CC=":@CD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB >. ,B.. 9 K BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB >/. ,B,. =L, BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB >/. 0 @$C CM@= BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB >V /B.. #NI. & BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB >>. /B.B.$**: " *$%"$ % '$ &'6!$$ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB >> /B.B, 2)$"##$#9$ $ #6 !$' BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB >> /B,. @FO,N#,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB D.. /B,B.0!%$*: ("Y6*$ *&6 $!$%$ @A BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB D. /B,B,!!$J % *Y $ (8"*$ @ ?B- 44J6#!SA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB D, /B,B/!!$J % S !: (8"*$ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB D/ /B/. ,NI. . BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB D?. /B/B. 66)"&3#&2)[6*$ @ ZA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB D? /BI. #G, BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB DD. /BIB.#&6#!$ % 4')S BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB DD ; $ D @@ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB H.  .+ ** #$# $ $"*! $!*3B (&# %' ,-., B BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB H/  ,+ )L6$B $!5 %' ,-.,B .HB &+ .-B.-/DE')B,-.,B> BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB .,.  /+ $"*! $!*3B #60! %' ,--HB._?H@.>A+>->.=D BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB .I/  ` .+ 6"$! " 6$#&'&(JB K)'&' %' ,-..B ID@/A+.VV=?V BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB .VV  ` ,+ ""$' &4 "*&'&(JB K)"J %' ,-.. ,,+9/,=9/V BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB .?H. . ., .

(14) . < C D. CE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB .>>. 5 = D C= BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB .HV 3 B BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB .HH ""S .B "9$# $ $"*! $!*3B (&# ,-., BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,-. ""S ,B&%!" $#3&'&(JB $( ,-., %&+.-B.-/DE6&% $#3&'B,-.,BDI BBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,-, ""S /B " 3!&6&&6 $"% $"*!B )0 ,-., $J ,/B ,-., _V.@HA+DD.=HB BBBBBBB ,-/ ""S IB ! K $6$#&'B ,-., $!5_.V?@VA+?.,=D BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,-I ""S VB '&&%B ,-.. .V_..D@..A+/-DD=HVB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,-I ""S ?B & "B ,-.._?@VA+.H>/?B BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,-? ""S >B $"*! B ,-.- 0 .V_>-@IA+.I-D=.DB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,-> ""S DB '&&%B ,--H $!5 ,?_../@./A+/-VH=?HB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,-D ""S HB 6 K $#3&'B ,--H 0_.>I@,A+??.=>-B BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,-H ""S .-B ** #$# $ $#)! "#*B (&# ,-.,B BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,.- ""S ..B $# "#B ,-.. .._II@.A+I>=V, BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,.. ""S .,B $#)!B ,-.. K)" V_I>V@>/VIA+.-.=VB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,., 1 "C" C=$?C BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,.V . =. $CC CC BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,I/. . ./ .

(15) . .I .

(16) . $H@  ! 4a b 6 &0' %*!)! $60 $!$)' ' 6&*&" 2) )" "# 2)$" $!!0$ ' 6&6"# % *!)! $2)# *$ [#&' % '$ #B % !*&"8S! 2) $'()" 9($% 3 %)0#$# % ' $!!0$%$ % $2)# 6&6"# #$"# &6$# % &%! 9)! '$ 4"$ %' c'#6 $"J '$6$%$ " )" 2)$"# '["B $SY P $S[ P !2)8 6&'# 6 3) $C)%$# $ 4!=3& &0' P ! $SY 2) 2)$'9&' $!$)'$ 2)%$ *)!#$ " 4! ' "#"# % $(!$! $ #&# ' !&" '$ 9$ *&''$0&!$*: " ' '$0&!$*: % $2)#$ #B 3$()P $(!$%$# "& *!)! )" $(!$U6"# #[ * #Y * !Y $ '$ 9($%$ "& 2) *$%$*)" % 9&$'#! ) 6!S) ' 9&#! $ " $2)# $ $!#$#B " !6! ''&* 9)'' %&"$! ' (!F* $ #&# $2)'' 2) 3) $()$"#$# ' 6) %$ $ %$ $' '$0 @P 2) "& :* 4F*'AB ' #8*"* $60 ' 6$" % &!B '$ ! $()$"#$! ' 4*# '$ $ 2) ' 9$( 4! ' !6! % ! %S$!=6 $0)$! % #) $60 4"# #&"#B '$.  ! *&6 $!#! $60 6 ' 4"Y6" $!$"&!6$' % ' . ""J$!=6 2) '$ *8"*$ "& P S$*#$ 2) 3 3$ *& 2) "& S '2)"B '$  ! #$! 6 ! % &$%$ $ $C)%$! $60 2)$'9&' *&$B ' &9'' C&9 %' *&!!$' #&# ' 0*$! 2) 3$" $"$# "#!$"# 2) 6 3$" 4# $%&"$! % 2) ' #6 $$ 6$$ !F %B '$  '$ : ' ;%)& %"G6*&< ! ' 9 ($" % #!0$''$! 9&'#$! ' 6:"B '$  ' (!F* ! $ &!#$! ' #&* 6)'#*)'#)!$' $' '$0B ' $  ! $ &!#$! $! 4!* ! ' &!%! %" %' %&!%! ! ' 9 ($" % 6"C$!= ' 6:"B '$  ! #"! 6 ! $'()"$ 0$#$''#$ ! S '*$!B ' , ! &0!9)! $' ) !6! 6& $ '$ )"#$# % ("Y6*$ ! '$ $*8"*$ %$9$"# '$ 69$ %4*)'#$# $60 ' #$%[#*$B '$  ! ()!=6 ' $& "& 4!=6 "#! #$"# &'$B ! *&6 $!#! #$)'$. &$#$ 3$0#$*&" %'. *&"(!& 9$#( % #!" $ !B ! $()$"#$!=6 ' !$''$% " ' 6&6"# % ;0$S&"< ! %&"$!=6 )"$ ''5: 2)$" ' !!$" "*$!$ !$ )"$ 6&"(#$B ' ;(!$"< %' '$0 $'. ,! ! $*&''!=6 $ '$ 69$ "#!$%$ %S$!=6 $!#* $! . $ !"%! ' !6! *& %' 6B '$ P & ! *&6 $!#! '$ % !$*: %$9$"# % ''# ''# % (" $!!$J 4')%(6B ' $'6$"J$ '$ C ! 4!=6 "#! 2) "& 3$9$ $$# ' #6 2)$" 9$ #&!"$! %' #) &#=%&* ! 4!=6 !"%! '$ %*: % *&6"5$! $ *!)! '$ #B ' CQ- ! '$ 9$ 6&#9$*: ! %*&0!! '$ %&0' 38'S *$%$ %$B '$ ! %S$!=6 $ '$ $!$ *&6 $!#! ' 6#! % .V .

(17) . ' #$2B. 4"$'6"# $ '$. ,  '$ %!#&!$B !F* ! #&# ' *&"9!. ' *&"'' ' F"6 2) 6 3$ %&"$# ! "#"%! 6 " 6&'# 6&6"# ! "#"#$! 4!=6 *!)! 2) :* $'(cB #&# ' "#(!$"# % '$ "#$# % "Y6*$ !2)8 ' "!"&) 2) 3 ("!$ 6 4$ "#! *&6 $ *$$B '$  ! $2)#$ 6$'$ 3Y#$ $2)# ;6 '$ *'$9$< 2) 6 $"#$ !Y 6 ! % &$%$ $ 0)*$!=6 ' 6&#!B '$ ,  ! %S$!= 6 3!#$! '$ &$#$ %' /-, ! $2)# 4*# *$6$': 2) "&6P #) $ 4! @#&# &6 ;!$!&<AB ' 9. ! %&"$!=6 '$ ''5: % 2) ' %9"%! "& . &# 4!. S !6"#$' ' 9* % *&6 !$! *$'* ! ! ()$' @& 6PA ;0$#$< 2) C&B ' L, ' ) #$!$""F %&'5 #!$"2)' ! 6$"#"!=# $' 6$!( %' $!'' % 0!)S @'9$ $(%$A 2) # "9&'#$B '$ & ' ) *!# ' 9 2)SB !2)8 $ 9($% 6 4$ &! !Y P 2) # 6$$ 0&"$ !&"$B ! $2)#$ *$ $*#$# % &$!=# !$ 2)$" ' 6&6"# 3& !2)!S ! *&'#$!=6 !&*) $!=# ! 6 ! ""J$!=6 2) '$ 6!%$ 6 ! *$) *$ $9$''B '  ! ! ' c"* 6$%!%#$ %*'$!$# % '$ '$"#''$ #&# 2) " ' 4&" "& 2) &!# $"( *)'P !Y # 4$ !&= &) ! &!#$!=6 '$ *&"#!$!$B ! %*&0!!=6 ' 6:" %' $!!$J ! $0!=" #$"# #"! '$ $*8"*$ ! S '*$!=6 3&B ! !&*) $!=# ! 6 ! '$ 69$ *$6$B 9$# #$!P $ )"# ! )" $!## % F%'B ' "" %' $"* % )6&!. , K. , $O, R& !. *&6 $!#! 6&!1$! %"$! " $'(! ! #"! '$ $*8"*$ % #!0$''$! 6 ! $60 )!(8"*$B #&#$ '$ ("# % '$ "#$# % 6$#&'&($ % ' & #$' '["*B ' "" % ' ! #"! '$ *$ $*#$# % $()$"#$! ' 6) %&!%! % 6&#! *$"9 % !&#&*&' $ '$ , P  '$  > % ! !&'%! 6 #&# ' %)0# " *#&6#!$ &0'$*&" #)6&!$'B '$    $ #&#$ '$ ("# %' ) (!) ! *&6 $!#! 6&#! #$! 6 ! % &$# $ *&''$0&!$! $60 "&$'#!B ' L . !. $** #$! $$!=6 2)$'9&' 6&#!$ $ 2)$'9&' 3&!$ ! '$ !$ %$ " '$ 0c2)%$ % 3#Y! *'["2)B '  $ '$ S ! "& "($!= 6$ $ $!#* $! $60 ' "&#! !&C*#B !F* ! ! #$"# *![#* %&"$! )"$ $'#!$ 9: $' "&#! #!0$''B. .? .

(18) . ' "&#! *&''$0&!$%&! (!* % ' QB ' '  ' P ' -  ' $%& #$# ' IB ! $*&''!=6 $60 ' 0!$5& &0!# 4!=6 "#! *&6 $ *$$B ! "#!&%)!=6 $ '$ *)'#)!$ (!($ %' 4!$ P ' 6$'$L$B ! !&#(!=6 %' )'#! % '  ""J$!=6 '$#( $!$%[$2)B ! 4! #$"# "1'' ' 6:" % ' 66)"&('&0)'"B ' T . . , . !. !6#! 6 9)! $2)''$. S !8"*$ ! #!$*#$!=6 #$"# 0P ()! #!0$''$"# $60 "&$'#! % % '$ %#F"*$B & "#& "& !$ '$ 69$ "#"*: $*$0$! % "4&"$! '. $[a defghijklmn oig. mefghljkpjp qre jgn jestskpjga ' %& %!*#&! % $2)#$ # !2)8 " ' ) 4&!5 '$ 9$ %%*$*: 6$ 3$)!$ #$# &0'B '$ ! @'$ $6&"#$A ! %$("&#*$!=6 '$ %'8S$ "#! '$ '$ 2 ' 2)!!$ '$ %!#$ ' "c6!& " ("!$' ' *&'&!B ! "9$!=6 $2)# 6$' 2) 6 4$" #$"#$ ;!$< ! %6&#!$!=6 $2)#$ (!$" 3$0'#$# % 66&!#1$! "c6!& ''#B !Y &0!#&# 6' (!F* ! 4!=# ! &"$0' % 6 ! !&*) $!= # ! #&# ! 3$9!=6 %%*$# 6P 3&! % ' 2) 3$ #"()# ! $C)%$!=6 $ #!$!= 3& #&# "%$9$"#B !F* N#aB ' @' $6& % #&#A ! &0!!=6 ' &!# %' ) (!$" 6:" ! %6&#!$!=6 2) "*$!$ 2)%$ ("# *$ $5 % *&"#!&'$! 6' *& % ! &"%! 6$' $ 3&! "#6 #9 % !'$*&"$! '& !!'$*&"$0' % *$ #$! ' 6["6 %#$''B ! ! #$"# 3)6' 3)6FB !F* ! "9&')*!$!=6 " ' #) !&C*# ! '$ $*8"*$ '$ %%*$*:B ' 0&#*"Y'( 2) 9$( *&"8S! $' 6). $. ! '$ "9!#$# )#Y"&6$ %. $!*'&"$ ' : ' $ & '$ A& '$ '$ , '  '$ "#  ' :  ' ?  ' B ! *&6 $!#! $60 6 ' I $"J % *$!!!$ #$"# ' "#!6"$0' 3&! % !F*#2) *&6 ' ('&!& 3&! $' 0$!B ' &#!&! & $! #!&0$% ! S '*$!="& '$ 9%$ *&6 $!#! S !8"* ! %S$! 2) $2)#$ $6#$# 3$( %)!$# 4" $ %$ % $9)B " *$' $ '$ : ! #&# '& $"#!&! &0!#&# ! 4!=6 *&#$# " ' 6&6"# 6P %4[*' % '$ 69$ 9%$B !F* $ #&#B '$ ("# %' 4)#0&' ! %S$!=6 $''0!$! ' #"&" $*)6)'$% %)!$"# '$ #6$"$ ! %S$!=6 4! ) !=S)# $' "#!"& ! ' ;!< $60 ' *!Y"2) % '$ C&!"$%$ ' Y ! $' 9#)$! ' *$'5&#$% ' 4# " ("!$'B ! %S$!= '$ '' $' *$6 !Y "& ()$"J$! 6$ !B 3 #!&0$# $ 4$'#$! $2)# c'#6 6&B. .> .

(19) . '$ B ! *&6 $!#! 6&'# % ' S !8"* 2) 6 3$" 4# ! '$ !&"$ % $9) %$B ! $U''$!=6 %' 6) 6:" %&"$! )"$ 6*$ % 6&*: $ '$ 69$ 9%$B ' *$48 %' %9"%!B ! '$ $*8"*$ ' *&"4&" '$ *&6 $"J$B ! !=3 6 ! "& 4$''$! 6$B !F* ! #&# &"#a !Y )"$ *&$ #"* *'$!$ % !P % #&# $2)# $"J P 2) :* &" :* ' ) &!# "*&"%*&"$' % '$ 69$ 4$6['$B '$ 69$ 4$6['$ &'[#*$ ! $2)#$ *&"4$"5$ $ *() 2) 6 ! 6 3) %6&#!$#B &0!#&# $' % *$$B ' , ' 6) (!6F ' $#!&"$)#$=C)%&*$ 2) $"!$ $ '$ '')"$ $. '$"#$! "*$6B ! 3$9!=6 $()$"#$#. %)!$"# #$"# $"J ! "& 3$9! %## ! "& 3$9! 6$!S$# 6$ %' 6) *&#$#B '$ 69$ 6$! '$  ! ""J$!=6 2)8 9&' %! '')#$! ! %6&#!$!=6 2) 6 ! 2)%" 4&!* ! #!$! "%$9$"#B ! ! ' 6) !4!"# % 4&!5 ) !$*:B ! 4!=6 *&#$# !=3 6 !B !F* ! "& $0$"%&"$! 6$ 6$!B ' @ ' 6) $! !2)8 #&# 6$!S$! C)# *&6"5$! $2)#$ #!$9$ 6 ! 3$ #$# !"# !2)8 P 2) " '"* #$! #!$"# #B ' , ! ''9$!=# *$%$ %$ $' 6) *&#$# ! '$ $*8"*$ ' F"6 ! %&"$!= 6 6&#). ! ()! #!$"# "%$9$"#. ! $6"#1$!=6 ' 9$#( *&"4$! " 6B. !F*B. BBB$ #&# "4"# u ! 4!=3& &0'a. .D .

(20) . "$"C@D$  . #%"$ %$6"$$ $*#9$%$ @% ' $"('8.   . . " 6)#$# % ' #$S$=#'$"(*#$$ @% ' $"('8. .  *. * #&! % ' *8'')' @% ' $"('8 ! " # "A. .. (" % '$ *'"$ .. . 8'')' "%![#2) &''*)'$!. . (: %#!6"$"# % '$ *&6 '6"#$!#$# @% ' $"('8 # " $ "%. . "#! !6"$'. . 0!%$*: ("Y6*$ *&6 $!$%$ @% ' $"('8 #"  &"' A. . *'&4&4$6%$. %!&S%$)"&6*"$. @&S&!!)0*"$A. "*&9". @"*!#"$A !%"&"$ . *&60"$*:. %'. *$"9. % &#. @%. ' $"('8. ( ). % & #. *' ''"%$! @% ' $"('8  )")A. . % ' $"('8 $ & *".  + '  " . $ " . 64&6$ %4c % *8'')' (!$" @% ' $"('8 $** ," ! ,#)A. . u*% %&S!!0&")*'* @% ' $"('8 "&  A. . % ' $"('8 -$" " . . $S$ % 4$'& %*&0!6"# @% ' $"('8 -$ "% A. . 0!%$*:  4')&!*"# @% ' $"('8 -"  " #) &"' A. . % ' $"('8 -"(".%. . $*#&! % !$"*! *:. . % ' $"('8 . . % ' $"('8 /" ) . . " ) !&! % )6&!. =. !*&')*86$ 9$!$"# @% ' $"('8 ",." . . % ' $"('8 ) & "# .H. .

(21) . . " %' (6"# 9$!$0' % '$ *$%"$ $%$ % ' @% ' $"('8 & )"&A. . " %' (6"# %9!#$# % '$ *$%"$ $%$ % ' @% ' $"('8 & )$" A. K. " %' (6"# % )": % '$ *$%"$ $%$ % ' @% ' $"('8 & )0A. QK Z. " %' (6"# % )": % '$ *$%"$ '')(!$ L$. $ % ' . 66)"&3#&2)[6*$. Q0. Z)'&0$ @% ' $"('8 1&. . 64&6$ % )!L##. . )*86$ 64F#*$ !Y"*$. . $*#$# 3%!&("$$. . 64&6$ % 8'')' %' $"#''. . 64&6$ &''*)'$!. ]. 64&6$ % '$ ]&"$ $!("$' '8"*. . S# '64&% $&*$# $ 6)*&$ @% ' $"('8.   . ,#)A V. % ' $"('8. 6. *!& . 6 . % ' $"('8. """ 2 " *%# . . % ' $"('8 3.,#). . 6$!* &0!# % '*#)!$ @% ' $"('8 #%-". . % ' $"('8 4"&," )  /""". 2=. 2)$"##$#9$ $ #6 !$' @% ' $"('8 5  4%. . % ' $"('8 %3 " 3&". . u*% !0&")*'* @% ' $"('8 %& . . % ' $"('8 %&  "" ". . 278"*. "J$'#1$%&!. %. '$. A !*&60"$*:. @%. ' $"('8. % & 5 . % ' $"('8 *  * """. . !6)#$*: &6F#*$ @% ' $"('8  #" . . &'6&!46 % )" c"* ")*'Y#% @% ' $"('8 3  4"#)A. . % ' $"('8 # * " #* . . &6" % #!$"$*#9$*: @% ' $"('8" $A ,-. .

(22) . =. )*86$ '64&0'F#*$ $()%$ % *8'')' @% ' $"('8 . . ,#)& ,. %. !$"4!$$ %&S")*'&#%' !6"$'. 3. 64Y*# *&& !$%&! @% ' $"('8 )#" A. . &6$ )" $!"#$' @% ' $"('8 6#" $A. . (: "& #!$%)U%$ @% ' $"('8 6 " %. ,. .

(23) . AI?&, . . ! &!%! % $ $!*:+ ()!$ .B "*$%"$6"# % '$ ! &#$ 66)" 3)6&!$' *'')'$!B ()!$ ,B $(!$6$ 2)6F#* %' #$% 6$%)!$#) %' '64Y*# B ()!$ /B #!)*#)!$ %' ($"(' '64F#*B ()!$ IB $**: %' *"#! (!6"$' %' 4&''*' '64&% *)"%$!B ()!$ VB $!$*#![#2) #!)*#)!$ %' (" % ' B ()!$ ?B !($"#1$*: 6&'*)'$! % '$ 278"*$ %' (" % ' " '  ("Y6*B ()!$ >B !($"#1$*: %' (" % ' " 3)6$"B ()!$ DB #$# %' !&!%"$6"# % ' (&" ' #$ $ % 6$%)!$*: %' '64Y*# B ()!$ HB !&*P % !*&60"$*: %' (" % ' B ()!$ .-B $!$"# 6&!4&'Y(2) %' B ()!$ ..B &0!S !: %' (" % '$ . #!$"'&*$*: #@.._.IA@2./_/,AB ()!$ .,B !4' % S !: %4!"*$' "#! "%&'"# *&"9"*&"$'B ()!$ ./B "F' 66)"&3#&2)[6* % **'"$ . M..B ()!$ .IB #!)*#)!$ % )"# # %' !=6 B ()!$ .VB *$"6 % $**: %' 6B ()!$ .?B &%' % $!#* $*: %' 6 " *F"*!B ()!$ .>B &%' 2)6F#* %' !&*P % '$ B ()!$ .DB )"*&"$6"# "#!)6"#$*: % '$ >H-- $# $' 6 J#6B ()!$ .HB #$ %' !&*P % $6 '4*$*: 2)$"#4*$*: %' 6*!& B ()!$ ,-B 2)6$ %' !&*%6"# ! $ '$ !$'#1$*: %' &$!Lv J#6B ()!$ ,.B )"*&"$6"# % '$ #8*"*$ % 66)"&3#&2)[6*$B ()!$ ,,B #&6#!$ % 4')SB ()!$ ,/B &%' 3 &#8#* %' %& )0# ) 6&'*)'$! % B ()!$ ,IB )0(!) %"#4*$# " " 4)"*: % ' S !: % M.. ' #$# 6)#$*&"$' % '  $'#! *$!$*#![#2) $#&'Y(2) 6&'*)'$!B. ,, .

(24) . AI@, ! &!%! % $ $!*:+ $)'$ .B '$4*$*: $*#)$' % ' "& 'F '64&% @,--DAB $)'$ ,B &#"*$' (" %$"$ % ' $'#!$*&" ("8#2) !*)!!"# " B $)'$ /B " *F"*!B $)'$ IB !'$*&"$# $60 ' %"9&') $6"# #)6&!$' % ')*86 '64&6B $)'$ VB "#*&& )#'#1$# ! '$ %#**: % !&#U" 6#C$"5$"# ZB. ,/ .

(25) .                  ,I. .

(26) .        ; & 3$J &'%$% "S )("$0'B &%& '& *$6"& ''9$" $' 66& )"#&+ $ '$ *&6)"*$*:" % '& 2) &6&B ^ !*& $#!$9$! '$ &'%$% J '$ $ !1$ '$ "*&6)"*$*:" J ' '"*& $!$ ''($! $' !*"#& 6G(*& " 2) &%6& %$"1$! #&! 6"# & *$"#$! *&" 6'$"*&'[$_ 6G " $ %$"1$ & " $ *$"*:" #G" *&")6$%& '& 6G $"#()& !#& % '$ *&"*"*$_ '$ *&"*"*$ % ! 3&60! J % *!! " )" %#"& *&6c"B< $0'& !)%$. ,V .

(27) . ,? .

(28) .           . ). C@$=DCE . ,> .

(29) . .

(30) #!&("U#$# *'["*& 0&'Y(*$ %' . "#!&%)**:. )) C @CDC@$CC$ = @CD . ' , P ' *&"C)"# % 6*$"6 *8'')' #S# Y!($" 2) #!0$''" *&"C)"#$6"# ! !&#(! ' &!($"6 % "9$&! S#!" @0$*#8! 9!) $!F# 4&"(A *$)$"# % "4**&"B "*$!!($ % !9"! ' "4**&" & 0P % ' '6"$*: % $#Y(" *8'')' #)6&!$' 6#C$"5$"# % '$ 9$ %"#4*$*:B #!$*#$ % )" #6$ 6&'# *&6 'S '$ *'$) %' ) 8S# P ' F6 '$ '$0&!$%$ %"F6*$ !# % *&6)"*$*&" *'')'$!B :" 6&'# ' *8'')' 2) 3. $!#* " 2). &!($"#1$% " *&"C)"# $*#9" (!()" )0#F"* ! !()'$! ' ) !& *!S6"# *&6 &!#$6"#B $ 0$ %' *&!!*# 4)"*&"$6"# %' #6$ 66)"#$! P '$ *$ $*#$# % &%! %#"(! "#! *8'')' !Y %' *& *8'')' #!$"JB Z)$" ' &!($"6 %#*#$ )" $("# #!$"J %"&6"$# *&6 & %"*$%"$ )"$ ! &#$ 66)"#F!$ #&# 2) #S# & *8'')' !&9""# % )"$ $'#! !&"$ #$60P &%" #"! ' 6$#S 4*#B ))). ,, FG,,. ' #6$ 66)" #F 4&!6$# ! K & I @6%)''$ Y$ #6)A  F 6($"(' '64F#* 6'$ #S# '64&% $&*$# $ 6)*&A '&*$'#1$# ! #&# ' &!($"6B " % $2)# #!&06 ' *8'')' "*$!!($% % ("!$! )"$ ! &#$ 66)"+ '64Y*#  6$*!Y4$( *8'')'. Q @% ' $"('8. 3 " 1"A (!$")'Y*#B 2)# !&9"" % *8'')' 6$! 36$#& &8#2) 66$%)! % '$ 6%)''$ Y$ ! &"" $ %4!"# *#&2)" $'#! "J$' 2)[62) ! 6$%)!$! %&"$! '$ *8'')'$ 4*#&!$ 4"$'B !&06+ G K"+ 6$%)!" $' 6&'' % ' & *&"##)S" ' .-=,-w % '$ &0'$*: % '64Y*# *!*)'$"# " $"( !48!*$ '$ 9$ 4)"*: !"* $' P '$ !&%)**: % $"#*&& " ! &#$ $ $"#[(" S#!" *&6 0$*#8! 9!) *8'')' #)6&!$' (!F* $ '$ !8"*$ % 66)"&('&0)'" $ '$ ) !4[* % '$ 9$ 660!$"$B $%$ *8'')'$ #F !&(!$6$%$ ! $ '$ !&%)**: % )" $"#*Y *[4*B G K @/ 6$%)!" $' #6) "&6P !*&"S" %#!6"$"# $"#(8"* @& 4!$(6"# %' $"#[("A #)$# $ $'#! *8'')' (!F* $ '$ !8"*$ % !* #&!B %9%S" " %& )0(!) 4)"*&"$' 4"&#[ *$6"# %4!"#_ ' $"&6"$# @ ;U @3A '$ 4)"*: %' 2)$' P $)(6"#$! & &#"*$! '$ ! &#$ 66)" 6#C$"5$"# '$ *!*: % 4$*#&! *$'#1$# 2) !&9&2)" ' $*#9$*: ,H .

(31) #!&("U#$# *'["*& 0&'Y(*$ %' . "#!&%)**:. % $'#! *8'')' $"()[" ' K @ 1U 2) "*$!!()" % ' '6"$*: %!*# % *8'')' #)6&!$' E& *8'')' "4*#$%B G FG, T/ :" )" $'#! # ) % *8'')'$ '#$' 60'$"# $' '64Y*# ." DxB *#)" *&6 $ *8'')' 4*#&! 2) '6"" %!*#$6"# %#!6"$# #)6&! *8'')' "4*#$%B *$!$*#!#1". ! $ '$. !8"*$ % V? . ' $08"*$ % /B G?&K ,/ ' 4$(Y*# :" ('Y0)' 0'$"* (!$" 2) %(!S" $#Y(" $'#! $!#[*)' #!$"JB ' 6&"Y*# :" 4$(Y*# 2) *!*)'" ! '$ $"( 2)$" $2)# 6(!" $' #S# *&"9!#S" " 6$*!Y4$(B $60P #!&06 ' & ,K& ')*Y*# &'6&!4&")*'$! @ A 2) *&6 &" !"* $'6"# % #! # ) % *8'')' *&"()% *&6 ")#!Y4' &"Y4' 0$Y4' " 4)"*: % ' 9 *$!$*#![#2) % #"*:B :". !%&6"$"#6"# 6 &!#$"# ". ' '6"$*: % 0$*#8! $!F# %' *& $*#)$"# *&6 $ !6!$ '["$ % %4"$B "*$!!()" % 4$(&*#$! ' $("# #!$"J %(!$%$!='& 6#C$"5$"# ' c % "16 &#"#B ))'. . ,. "4**&" :" '$ *$)$ 6P *&6)"$ % 6$'$'# 3)6$"B $ '' !& &!*&"$ )"$ 0$!!!$ 6 &!#$"# %$9$"# % 6*!&0 "4*#$"# " ("!$' "&6P P !6$0' $ #!$9P % #$'' & ## '&"B ' #!$*# %(#) ! !$#&! #$60P &%" ) &$! )"$ 9$ % "#!$%$ % $2)# !Y #$60P *&"#"" ' ) !& 6*$"6 % !&#**:B $9$"# '$ "4**: ! )" $#&(" ' ,  ("!$ )"$ !6!$ ! &#$ 66%$#$ " *[4*$ &" 3 $!#* " ")#!Y4' 6$*!Y4$( *8'')'. Q. $*#9$% % 6$"!$ 66%$#$B $2)#$ ! &#$ "& P !&) 4*"# ' $#&(" !#S ' , , $*#9$!F *&6 $ (&"$ '["$ % %4"$B 2)#$ P 6P *[4*$ *&"#!$ ' $"#(" ' 2)$' 3$ "*$# '$ ! &#$ #F 6%$%$ !"* $'6"# ! '64Y*#  B $ !"* $' *$!$*#![#*$ % $2)# P 2) *&"!9$ )"$ 66Y!$ ! $**'!$! 4)#)! ! &# % 6$"!$ 2) %$9$"# )"$ (&"$ "4**: ! $' 6$#S $#&(" ("!$!F )"$ ! &#$ 6P !F %$ 4*"# @()!$ .AB. /.

(32) #!&("U#$# *'["*& 0&'Y(*$ %' . "#!&%)**:. . . ?&, )("# $#Y(" 2) &%" %"*$%"$! '$ ! &#$ 66)" 3)6&!$' ' &0C*#) % '$ 2)$' P '$. !&%)**: % $"#*&&. !. $!# % *8'')'. '$6F#2) & )"$ ! &#$ *'')'$! %!(%$. !"* $'6"# $ %#!)! *8'')' "4*#$% $S[ 9#$! '$ ! !&%)**: %' $("# #!$"JB 2)#$ #F 6%$%$ 0F*$6"# ! '64Y*# B. ))0. ,  , K". $ *8'')'$ 6P "*$' C$ %4!"*$%$ %' ''"$#( % '$ 6%)''$ Y$ P ' '64Y*# !&= 2) !&9P % )"$ *8'')'$ 6$! '64&% @J#$% # $'B ,-->A @()!$ ,AB 2)# "& % &" % 66)"&('&0)'" @ A $ '$ 660!$"$ !Y *&6"*" ' !&*P % !&!%"$6"# % $2)# (" (!F* $ ' S !: % % & . !&#U" @% ' $"('8.  4" A "*$!!($% %' !&*PB 2)# '64Y*# !&=. &%" ! %"#4*$# 6#C$"5$"# ' 66)"&4"&# C$ 2) S !" /I = .- .H ,I ' "16 % @J#$% # $'B ,-->AB ' !&!%"$6"# % ' *$%" $% %' (" % ' 66)"&('&0)'" @ A P !&%)*#) ' '64Y*# $$ $ %"&6"$! != @()!$ ,AB 2)# #"" )" !=* *&6"*" $ !&!%"$! ' *$%" '')(! % ' 66)"&('&0)'" 4" $ '$ ["# *&6 '#$ % ( " $2)# 6&6"# $"&6"" K , @J#$% # $'B ,-->A S !" ,- ,. ,, ,I I- ( % ) !4[* !Y !%" ' S !: % %B 2)# $ #!$9P %' ) !* #&! ( &%" !*&"8S! $)#&$"#[(" $ '$ 6%)''$ Y$. !Y !*"#6"# 3$ %6&#!$# " !$#&'" 2) $2)# !*&"S6"# P. % '9$%$ $4"#$# ' '64Y*# "& ("!" )4*"# !* #&! % 660!$"$ ! $$! /. .

(33) #!&("U#$# *'["*& 0&'Y(*$ %' . "#!&%)**:. . $' (7"# #$% 6$%)!$#)B SY ("!$ '$ !=S !: % !&#U" !&6&9"# '   ! "#"#$! *$"9$! '$ 9$ $4"#$# $ 6P $#S" )" !&*P %  @& .**" A *$ $ #$% 6P !6#) *&6 !&= !=B. ?&, '$(!$6$ 2)6F#* %' #$% 6$%)!$#) %' '64Y*# B . ' (7"# #$% 6$%)!$#) P ' % K " , " ' 2)8 $ 6P % S !$! ( % ) !4[* #$60P S !$ ( $2)# P *&"()# *&6 $ FG, ". B. 2)# &9"# :" &#9 ! V :" '64Y*# ## " ! Y 2) *!*)'" $ #!$9P % '$ $"( @ "(3!$6 # $'B .HH.AB ' '64Y*# 2) )!#" % '$ 6%)''$ "#!" "*$'6"# $ '$ 6'$ $"&6"" K" @) @ ($'# (0$S ,.0$S ,/=A 3$" %. $$!. ! )". !&*P % '**: @''6$" \ ''$. ,--D_&!3L"% \ $O'"( ,--VAB ' '64Y*# . 2) ! &"" &#"#6"# *&"#!$ $)#&$"#[(" %!9$# %' #&!!"# $"()" :" '6"$# 6"#! 2) ' 2) &0!9)" *&"9!#S" " '64Y*# , @ ($'# ($'# ,.$'# ,/xAB 2)# :" !*$#$# :" *$ $5& % !*&"8S! $"#[(" $60 0$S$ $4"#$# !Y 6&!" ! $ & #& "& !*&"S" !B &6 $ !)'#$# % $2)#$ '**: "&6P "#! ' . ' /w % '64Y*# #!$"*&"$' '8"* *&"9!#S" " *8'')' 7 @&!3L"% \ $O'"( ,--VAB *8'')' 7 %9%S" " , (!$" (!) + 64Y*# 6$!("$' @ ($'# (0$S ,.$'# ,/=A 64Y*# 4&''*)'$! @ ($'# ("# ,."# ,/xA. /, .

(34) #!&("U#$# *'["*& 0&'Y(*$ %' . "#!&%)**:. . 60%: &0'$*&" !*!*)'$!$"  '&*$'#1$!$" $' ($"(' '64F#* '$ 6'$ ' #S# '64&% $&*$# $ 6)*&$ @A 4&!6$"# 4&''*' @&!3L"% \ $O'"( ,--VA @()!$ /AB 6$"!$ ("!$' $2)# 4&''*' 4&!6" ! ! &"%! $ $"#[(" % 6$"!$ % ""# % '64Y*# ! '$ 2)$' !2)!S ' $*#9$*: '$ *&& !$*: % $2)# @$*""$" .HHIAB Z)$" )"$ *8'')'$ 6$%)!$ #!&0$ $60 ' $"#(" % 6$"!$ *[4*$ ' )"S $60 ' $4"#$# $%2)$%$ !&%)S )" !&*P % ,  N 2) #"%!F ''&* $' *"#! (!6"$' @A %' ($"(' '64F#* @()!$ /AB $2)# !&*P " !)'#$!$" *8'')' &!#$%&! % * $60 )" '9$# (!$) % $4"#$# ! ' $"#(" @) # $'B .HH>_$"! ,--IAB ?&, 0 #!)*#)!$ %' ($"(' '64F#*B 2)# *&"#" % )"$ *F )'$ S#!"$ @ $!8"2)6$ 4&!6$# ! "Y%)' & 4&''*' '64&%A )"$ 6%)''$ @ $!# *"#!$' *!*)'$. '. *&6 &""#. '[2)% 9$*)'$!. ! &". '64F#*A. . @9". . $!#8!AB    . ));.  & . ' ($"(' '64F#* :" Y!($" '64&% !48!* *&""*#$# $ '$ *!*)'$*: $ #!$9P %' 9$& '64F#*B. &!6$'6"# "& :" $' $0' !Y %9"" %#*#$0' %$9$"#. )"$ !$**: 66)" "#"$ & '$ !8"*$ % )" #)6&!B *#)" *&6 $ 4'#! % 6$"!$ 2) "*$!!()" % $#!$ $! ' $"#[(" #!$" &!#$#. ! '$ '64$ $S[ *&6 %'. !&*$6"# % $2)#B ' *c6)' % '64Y*# &#$ '$ *F )'$ " ' *Y!#S %' ($"(' !0" ' "&6 % G @& "Y%)'A %' 2)$' '$ 1&"$ 6P !48!*$ %"&6"$  & ()%$ % '$   6"#! 2) '$ &!*: *"#!$' 6P *'$!$ P *&"()%$ *&6 $  & B ' 4&''*' 2) "& !"#" :" 4&''*' '64&% !6$! @) # $'B .HH>_$"! ,--IA #$" *&"##)U# !"* $'6"#. ! *8'')' "& #6)'$%. ! $"#[("B " ! &#$ $ $2)#$. #6)'$*: $"#(8"*$ '$ *8'')'$  $*#9$  4&!6$ ' %9""# 4&''*' // .

(35) #!&("U#$# *'["*& 0&'Y(*$ %' . "#!&%)**:. . '64&% *)"%$!B $ *8'')'$ $*#9$%$ 2) S !$ .- ? *&"S *&6 $  6(!$!F *$ $ ' "#!&! %' 4&''*' $ )"$ 1&"$ 6P !Y $ % *8'')' @$"! ,--IA 2)# &%" !"#$! ' $"#(" $ ' *8'')' Ix )#"B $2)#$ *8'')'$ !*&"S ' 8 #% !"#$# ! '$ *8'')'$  "###1$ ' ''($"% I- @I-AB $ )": I- $ I- $ '$ ) !4[* % '$ *8'')'$ *$)$ ' $*#9$*: % $2)#$ @&"&" # $'B ,--.AB ' %' 4&''*' '64&% *)"%$! *&"#" % )"$ 1&"$ 4&*$ !YS6$ $ ' F!$ $!$*&!#*$' !*$ " *"#!&0'$# 2) %9%S" !F %$6"# *!$"# )" $ *# %" 4&* @)16$"=&C$ # $'B ,--,A )"$ 1&"$ *'$!$ ("!$'6"# &'$!#1$%$ *$ $' ''&* % "#!$%$ %' $"#[(" !*$ " *8'')' %"%![#2) 4&''*)'$! @A '64Y*# Ix )#"@()!$ IAB. ?&, ;$**: %' *"#! (!6"$' %' 4&''*' '64&% *)"%$!B. " $2)# )"# ' *"#!&0'$# "& S !" % ) !4[* *&6"*" ' !&*P % % , #@A @Q'"#" # $'B ,--/AB " *& ' *8'')' "#!" $ '$ 1&"$ *'$!$ #&!"" $ S !$! % ) !4[* ' *8'')' $!$ $"&6"$% K %9"" 6P ##B *8'')' $60 )"$ $4"#$# % )": ! ' $"#(" #6)'$"# "*$' 6''&!$%$ !0" "J$' % ) !998"*$ ! $!# % ' *8'')' 3 !&'4!" " !8"*$ % ' $"#(" 4"&6" %"&6"$# . B "#!#$"#. ' *"#!Y*# 2) C$ "& )"S" $ ' $"#(" %()# $ 2) 3$" $## )"$ %6")*: % ' $4"#$# & 0P !*&"S" $)#&$"#[(" 6&!" ! $ & #& & :" '6"$# $2)# !&*P *&"S *&6 $  & @$!#'J # $'B .HH/AB ' *"#!Y*# /I .

(36) #!&("U#$# *'["*& 0&'Y(*$ %' . "#!&%)**:. . %4!"*$!F *$ $ )"$ FG,K *!*)'$"# @2)%$"# " ! Y 4$ - %' **' *'')'$! %)!$"# 6&'# $"JA & *$ $ )"$ FG, # *!#&!$ % $60%: $60 '$ 4"$'#$# % ("!$! )"$ ! &#$ 6P !F %$ 4*"#@$"! ,--IA @()!$ IAB $ 6'$ #$60P *&"#P )"$ 1&"$ 6$!("$' " ' '[6# % '$ &' $ 0'$"*$ &" '&*$'#1" '64Y*# 6$*!Y4$( *8'')' %"%![#2) 4&!6$"# )"$ !(: *$'#1$%$ " ! &#$ $ $"#[(" "% "%"# % *8'')'$ @&!3L"% \ $O'"( ,--VAB ' '64Y*# % $2)#$ 1&"$ 6$!("$' '8"*$ #$60P. &%" !*&"8S! $"#[(" . *&"9!#!= " '64Y*# % 66Y!$ (x,>x @$"(J # $' ,-->_N''! # $'B ,--IAB ' 3$" #$# *&"%!$# ' c"* *$ $5& % 6$"#"! )"$ '9$%$ #$S$ % @$"! ,--IAB. & &0#$"# 3$ %6&#!$# 2) P. &0' 2) ' *8'')' . $%2)!S" 6)#$*&" 4&!$ % '$ !$**: %'  "% "%"#6"# % ' $C)%$ % ' *8'')' @% ")$ # $'B ,---_&"&" # $'B ,--._N''! # $'B ,--.AB &6 36 6"*&"$# $"#!&!6"# ' #S# '64&% #$" %9%# " F! 4&''*)'$! S#!$4&''*)'$! ' *8'')' % '$ 1&"$ 6$!("$' . &%" #!&0$! " 1&". S#!$4&''*)'$! *&6 $!$ '$ 1&"$ 6$!("$' % '$ 6'$ '$ *$ $ )0 #'$' % ' $6[(%$' ' #S# B '()" *8'')' % '$ 1&"$ 6$!("$' #$60P &%" #!&0$! " ## 2)$"##$# $' ($"(' '64F#* C)# $ '$ 1&"$ %' 6$"#'' @''$ # $'B ,--VAB . 4*F*$ %' #6$ 66)"#$! % 8" % '$ 9$ 6$C&! & 6"&! *$ $*#$# % !*&"8S! ' $"#[(" % 6$"!$ *[4*$B $"# ' *8'')' *&6 '  #!&0" 6 '*$% " $2)# !*&"S6"# "*$!$ 2) 3& 4$" % 6$"!$ %4!"# $60%: &0'$*&" &%" "#!$*#)$! $60 )" (!$" "&60! % $"#[(" %4!"#B ' "c6!& #&#$' % !* #&! @#$" %' '64Y*# *&6 %' A $"&6"$  B    /V .

(37) #!&("U#$# *'["*& 0&'Y(*$ %' . "#!&%)**:. )' CD= ="D C )'). C, & ,FG,". 4"$' %' (' M M &" 3!"( 9$ &0!9$! 2) ' 8!)6 % $"6$' 2) 3$9" $## %4#8!$ *&"#"" )0#F"* 2) ")#!$'#1$9" ' 4*# % '$ #&S"$ %4#8!*$B $2)# )0#F"* 2) *$!$*#!#1$9" ! ! #!6&'F0' "& %$'#1$0' ' 9$ %"&6"$!  %()# $ '$ 9$ *$ $*#$# % !*&"8S! #&S" 0$*#!$"B $"J .H/> ' 9$ %"#4*$! *&6 $ '. !&#U" %' 8!)6 2) 6(!$9" 6P. '"#$6"# @()!$ VA  ' 9$ %&"$! ' "&6 % y=('&0)'" 2)%$"# $S[ $&*$# *&6 2)9$'"# ' *&"* # % $"#*Y y=('&0)'"B &#!&!6"# 9$ &0!9$! 2) "& #&# ' $"#*&& 6(!$9" '*#!&4&!8#*$6"# $60 ' y=('&0)'"  9$" %4"! ' g z=('&0)'" @()!$ VAB &6 2) "& #&# ' $"#*&& :" y= ('&0)'" 0!6$" 9$ !& &$! ' #!6 , & , @ A ! %("$! $ 2)$'9&' )0#F"*$ $60 *$ $*#$# % $"#*YB. ?&, < A '*#!&4&! % ' !&#U" %' '$6$ $"()"B A $(!$6$ 2)6F#* % '$. )"#$# 0F*$ % ' B.  :" ('*& !&#U" 4&!6$% ! *$%" &' #[%2) 2) &%" #!&0$!= % 6$"!$ &')0' $ '$ $"( *!*&" & 0P $&*$# $ '$ 660!$"$ *'')'$! %' '64Y*# B *8'')' &!#" 6c'# ' *Y %8"#2) % 66)"&('&0)'" $ '$ 9$ ) !4[* *'')'$!B 2)# C)"#$6"# $60 !&#U" $**Y! *&"##)S" ' *&6 'S *&"()# *&6 "$ @% ' $"('8 !% # "A 6#C$"5$"# ' 2)$' '$ *8'')'$ !*&"S  )"S $ $"#[(" S#!" @$COLJ .HH?AB *8'')' #"" )" $ ! *!)*$' " '$ ! &#$ 66)" $%$ #$#9$ "# '$ !"#$*: % $"#[(" '$ !&%)**: % $"#*&& ' 9. !"* $' 4)"*&"B "#!&!6"# $' *&"#$*# /?. .

(38) #!&("U#$# *'["*& 0&'Y(*$ %' . "#!&%)**:. . $"#(8"* '$ *8'')'$ $60 )" * 4)"*&"$' *&"S *&6 $ *8'')'$ 7B  *4*#$# % *$%$ P c"*$. ! *$%$ *8'')'$ 2)$" ' $"#(" )"S. $%2)$%$6"# $' * !&%)S )" !&*P % 6$%)!$*: % ' $4"#$# 2) #P ''&* $ #!)*#)! *$'#1$% %' Y!($" '64&% *)"%$!B 2)# *8'')' 6$%)! &%" %4!"*$! *$ $ *8'')' '$6F#2) !&%)*#&! % $"#*&& & 0P *$ $ *8'')' % 66Y!$ @$*""$" .HHIAB !Y $ $!# % $SY $2)#$ "& P '$ c"*$ 4)"*: %' * '')"J % ! )"$ 6&'8*)'$ "3!"# $*#)$ #$60P *&6 $ "J$' $*#9$ %"F6*$ % #!$"6:B b $ #!$9P %' ' 2) '$ *8'')'$ ! "J$' S#!" 2) '$. &%" "%)! $. !&'4!$! ! $"8!(*$ %#$! ' ) * & ". %#!6"$% *!*)6#F"* "#!$! " $ & #&B 6$"!$ 2) ' !)'#$# % ' #6)'$*: $"#(8"*$ % 8" % 6c'# ' 4$*#&! #$' *&6 ' *8'')' !"# $' 6*!&$60"# '$ "#!$**: $60 *&=!* #&! ' # ) '$ *&"*"#!$*: % $"#(" @#9"&" \ $'($!=$ & ,--IAB )''. ,, &, & ,. %' )"# % 9#$ #!)*#)!$' *$%$ 6&'8*)'$ % 66)"&('&0)'"$ #$ 4&!6$%$ % )"$ )"#$# 0F*$ 2) *&"#S " I *$%". &' #[%2)_ %) *$%". $%. %8"#2) @*$%" % ' $"('8 ) )A % IV-=VV- $6"&F*% *$%$*)"$ %) *$%" '')(! %8"#2) @*$%" % ' $"('8 ) )A % ,,$6"&F*%B 2)# I *$%" #$" )"% "#! 6#C$"5$"# "''$5& %)'4)! "#! !%) % *#U"B $%$ *$%"$ #$ ''($%$ ! $2)# "''$5& $ )"$ *$%"$  *$%$ *$%"$ #$ ''($%$ $ )"$ *$%"$  #$60P $ ' $'#!$ @()!$ VAB 9+ " 6$6[4! 3 3$ V # ) % *$%" $%+ g { m y o 2) #!&0" ! *#9$6"# $' $"#*&& ( ( ( ( (B 2)# %4"S" '$ *'$ % 66)"&('&0)'"$ #"" %4!"# %6": *&6 &*:B ,& + " 6$6[4! 3 3$ , # ) % *$%" '')(! | }B $%$ *$%"$ '')(!$ *&"#P %& %&6" )**) )" *&"#$"# )" 9$!$0'B $%$ *$%"$ #$"# *&6 #F 4&!6$%$. ! %4!"# %&6" #!)*#)!$' 2). *&"#"" "#! .- ..- $6"&F*% 2) *'$42)" " %4!"# *$#(&! % ""# % '$ 9$ 6%$ '$ 9$ 4)"*:B &%6 #!&0$! ' %&6" & !(: 9$!$0' @A 2) P '$ $!# % '$ 6&'8*)'$ 2) "#!$**&"$ $60 ' $"#(" 6"#! 2) '$ !(: *&"#$"# @A %#!6"$ ' &# % '$ 6&'8*)'$ *&6 $ *&"278"*$ *&"4!S '$ /> .

(39) #!&("U#$# *'["*& 0&'Y(*$ %' . "#!&%)**:. . 4)"*: 4*#&!$B $%$ %&6" #F 4&!6$# ! $'#! !(&" $'#$6"# *&"!9$% *&"()% *&6 *"(". " @A "#!*$'$% $60 )" $'#! !(&" 3 !9$!$0' %"&6"$% # "  " " @A @4!$"* # $'B .HHHA @()!$ ?AB  "*$!!()" %' 6$"#"6"# % '$ "#(!#$# #!)*#)!$' % '$ 6&'8*)'$ 6"#! 2) ' :" ' ! &"$0' % ("!$! '$ (!$" %9!#$# %' ''&* % )": % ' $"#(" " $!#*)'$! '$ !(: / 2) P '$ 6P 9$!$0' '$ 2) !"#$ 6P *&"#$*# 4[* $60 ' $"#("B ! $'#!$ 0$"%$ '$ !(: % *$%$ *$%"$ $%$ #F *&%4*$%$ ! %4!"# $!# 2) *&"S" *&6 $ (6"#B 2)# :" *&"()# *&6 (6"# 9$!$0' @A %9!#$# @A % $*&0'$6"# @K % ' $"('8 8A @()!$ ?AB ' *$%" '')(! "&6P 3 #!&0" (6"#  KB 3$ 6c'# ' *Y % #&# $2)# (6"# &!($"#1$# " #F"%6 " ' ("&6$ %' 6$6[4! @ 6$1 ,--?AB. ?&, 5 !($"#1$*: 6&'*)'$! % '$ 278"*$ %' (" % ' " '  ("Y6*B 6)#$*&" &6F#2) &%" #"! ''&* #$" $ *&6 $ B )!$"# $' !*&60"$*: ' "16 %%&S")*'&#%' #!$"4!$$ @%A $%%*&"$ ")*'Y#% % 6$"!$ $'$#Y!$ *!$"# ' !(&" B ' !%) % *#U"$ @^A #! #Y4$" @A #!&0" *&"!9$# 6$!2)" ' &*&" % $"*'$#(B. /D .

(40) #!&("U#$# *'["*& 0&'Y(*$ %' . )'0. "#!&%)**:. = & ,, & ,. ' '&*) % '$ *$%"$ $%$ #!&0$ *&%4*$# $' *!&6&&6$ .I *[4*$6"# $ .I2/,B// 6&'# $. !&. % '$ !(: #'&68!*$ @!&* # $'B .H>H_Q!*3 # $'B. .HD,_*!% # $'B .HD,AB " % $2)# 3 3$ .,/=.,H (" @% ""# % ' 3$ '&#. $"$'#1$#A %' 2)$' "&6P "#! /D I? :" 4)"*&"$' @!&* # $'B. .H>H_Q!*3 # $'B .HD,_4!$"* # $'B ,--V_*!% # $'B .HD,_#$9"1! .HH?AB 3$ ,/  ? K (" 4)"*&"$' ( " %' (" B " % $2)#$ !(: #$60P #!&0" *&%4*$# H (" *&"#$"# @()!$ >AB ' (" 4)"*&"$' :" ' 2) !"#" )"$ $)#$ &0!#$ % '*#)!$ @% ' $"('8 #% -". A " *$ *&%: #& !Y $ $!# % $2)# ' '&*) #$60P *&"#P. "&60!&&. )%Y(" 2) "& :" 4)"*&"$' %()# $ '$. )"#)$' !C)%*$' & 0P *&%&" #&. !8"*$ % 6)#$*&". !6$#)!B. ' (" #$" %9%# " > )0(!) % %4!"# 3&6&'&($ $60 $'6"J ' D-w % %"##$# "#! ' 660! % )" 6$#S (!) B ' )0(!). / P ' 6P (!$". 4&!6$# $ !&S6$%$6"# ! ,. (" 4)"*&"$' ()# ! ' I ' . $60 .- H (" 4)"*&"$' ! *#9$6"#B $ !#$ % )0(!) % @ , V ? >A :" 6&'# 6"J 4!27"# $ ' 3&!$ % !&!%"$! 6 '2)" "&6P ? (" 4)"*&"$' " #&#$' @4!$"* # $'B .HHH_4!$"* # $'B ,--HAB $$"#= " '$ 6'#)% % '$ 278"*$ % ")*'Y#% ' )0(!)  #$" $ '$ 9($%$ $("$# " *$#(&! 6P $6 ' *&"()% *&6 $ B ' *'$" V > ' *'$". *&6 &$ % .. % , I ? 6"#! 2) ' *'$". "&6P. *&"#$ % /B $ *$%"$ '')(!$ &# #"! , &# + L$ $ @|A & '$60%$ @}A "*$!$ 2) " ("!$' "&6P )" !F S !$# ! *$%$ *8'')'$B ' (" | #$" '&*$'#1$# $' 0!$5 *)!# %' *!&6&&6$ , @, ..B,A 6"#! 2) ' (" } '&*$'#1" $' *!&6&&6$ ,, @,,2..B,A @()!$ > AB ' '&*) | *&"#$ % /.=/V (" L$ @ |A V L$ $ 8 @ |KA . L$. $ 9$!$0'. $ *&"#$"# @ |AB &!($"#1$*:. ("Y6*$ % $2)# P "()'$! #&# ' (" &!($"#1" " , B '  !&S6$' #)$# 66%$#$6"# # " %' *'c#! |K '  %#$' $!$# %' !&S6$' ! D--Q0 ! #$"# 6P $'')"J$# % |K @()!$ >AB " !$'#$# '  %#$' P )"$ %) '*$*: %'. !&S6$'. !Y $60 &!"#$*: "9!#%$B ". *&"278"*$ ' (" | %' (!) %#$' :" 2)$ '$ 6$#( *)'$! %' ) (" 3&6Y'( #)$# ( " 2) %"&6"" $60 $' ''#!$ B " $'()" *$& ' /H .

(41) #!&("U#$# *'["*& 0&'Y(*$ %' . "#!&%)**:. . (" %' %4!"#  "& &%" %#"(! " #!6 % 278"*$ % ")*'Y#%  %*!)" *&6 )"$ $!''$ % (" ! S6 ' Q.=.,E Q.=.,B. ?&, 3. !($"#1$*: %' (" % ' 66)"&('&0)'" " 3)6$" $0$" %' !&!%"$6"#. ! $ *$%$ *$%"$ *&!! &""#+ @A | @A } @AB . )';. ?,    , & ,  &  . ' '64Y*#  &!("" 6$%)!" $ '$ 6%)''$ Y$ !Y )"$ 9($%$ *&6 '#$# #&# ' *$"9 )02)" $' ($"(' '64F#* &" $*#9" " !8"*$ % )" $("# #!$"JB )!$"# ' !&*P % 6$%)!$*: S !" %4!"# 6&'8*)' % ) !4[* c#' ! '$ 9$ %"#4*$*: *&"S6"# % '$ 9$ *$ $*#$# 4)"*&"$' @()!$ DAB $ 4)"*: "*$' P '$ % )"!= $ $"#[(" $*#)$"# *&6 $ !* #&! % "J$' $"#(8"2) @" ' *$ % 66)"&('&0)'" % 660!$"$A & 0P *&''$0&!$"# " '$ %#!)**: $"#(8"*$ @2)$" "#!$**&"" $60 6$*!Y4$( ")#!Y4' *8'')' QAB #6$ 2) ' ! !#&! "*$! % $"#*&& &# $*"%! $ .-H 6&'8*)' %4!"#B 2)#$ (!$" %9!#$# " ' ! !#&! $*&"()S (!F* $ )" !&*P $"&6"$#   # 2) $()!$ ' &%! ! &"%! % 6$"!$ *[4*$B b )" !&*P ' 2)$' %4!"# (6"# %  0$!!(" $ ' $#1$! ! 4&!6$! )" c"* (" % $2)#$ 6$"!$ S '*$ *&6 )" &* (6"# " *&60"$!= &%" ("!$! $2)#$ (!$" 2)$"##$# % 66)"&('&0)'" 4)"*&"$'B I.

Referencias

Documento similar

La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat

A la vegada, es pretén que sigueu capaços de desenvolupar les vostres habilitats per treballar en grup i arribar a consensuar decisions terapèutiques a partir dels

La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a

La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat

També Martín Moreno i de Miguel (1982: 60, 125 i s.) parlen de la burocratització com d’una solució a la distribució mercantilista dels serveis professionals bàsics,

We present a case study in which the differences between time-lapse cross-hole resistivity measurements ac- quired before, during and after the tunnel drilling below the test site

La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat

Aquesta estratègia de treball, que es basa en l´ús dels pictogrames com a material d´aprenentatge, ha afa- vorit el desenvolupament de la comunicació i expressió oral en els nens/es

Primer, perquè atesa la seva elevada exposició als bons sobirans domèstics (de mitjana, el 10% dels seus actius el constituei- xen bons sobirans emesos pel Govern italià),

Per aquest motiu, les jornades haurien de comptar amb la implicació d’alguns representants del Departament d’Educació (Inspecció, Serveis Educatius, etc.) i la participació de

Proporcione esta nota de seguridad y las copias de la versión para pacientes junto con el documento Preguntas frecuentes sobre contraindicaciones y

Contraindicaciones: El uso de la mascarilla está contraindicado para los pacientes y los miembros de sus familias, profesionales sanitarios y compañeros de

per les quals aquesta adscripció única i en aquesta universitat és estratègica per a Tecnocampus, i el paper de l’EUM per a aconseguir-la ha estat de total implicació. En efecte,

[r]

[r]

Mode D (Doppler): es basa en l ’efecte que es produeix sobre l ’ ona acústica quan aquesta troba un objecte en moviment. Quan xoca amb la interfase, una part de l’ ona

La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha

La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través

E Clamades andaua sienpre sobre el caua- 11o de madera, y en poco tienpo fue tan lexos, que el no sabia en donde estaña; pero el tomo muy gran esfuergo en si, y pensó yendo assi

Missing estimates for total domestic participant spend were estimated using a similar approach of that used to calculate missing international estimates, with average shares applied

La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a

La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat

La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat

En aquest sentit, encara que majoritàriament els conreus propugnats van coincidir amb les propostes que es feien a d’altres regions europees, la insistència dels nostres agrònoms