• No se han encontrado resultados

Dret individual del treball (I), febrer 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "Dret individual del treball (I), febrer 2012"

Copied!
8
0
0

Texto completo

(1)Dret individual del treball (I) Manuel Ramón Alarcón Caracuel Eva Garrido Pérez Julia López López M. Paz Martín López Vicente Antonio Martínez Abascal Agnès Pardell Veà Francisco Pérez Amorós Eduardo Rojo Torrecilla PID_00181827.

(2) Dret individual del treball (I). © FUOC • PID_00181827. Manuel Ramón Alarcón Caracuel Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Sevilla.. M. Paz Martín López Consultora de Dret laboral (UOC). Advocada especialista en Dret del Treball i de la Seguretat Social.. Francisco Pérez Amorós Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Autònoma de Barcelona.. Eva Garrido Pérez Professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.. Vicente Antonio Martínez Abascal Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.. Julia López López Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.. Agnès Pardell Veà Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de Lleida.. Eduardo Rojo Torrecilla Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de Girona.. L'encàrrec i la creació d'aquest material docent han estat coordinats pel professor: Ignasi Beltran de Heredia Ruiz (2012). Primera edició: febrer 2012 © Manuel Ramón Alarcón Caracuel, Eva Garrido Pérez, Julia López López, M. Paz Martín López, Vicente Antonio Martínez Abascal, Agnès Pardell Veà, Francisco Pérez Amorós, Eduardo Rojo Torrecilla Tots els drets reservats © d'aquesta edició, FUOC, 2012 Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona Disseny: Manel Andreu Realització editorial: Eureca Media, SL Dipòsit legal: B-1.436-2012 Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització prèvia per escrit dels titulars del copyright..

(3) © FUOC • PID_00181827. 3. Introducció. Històricament, enfront de l'imperi de l'autonomia de la voluntat que regeix en el dret comú, la branca de l'ordenament jurídic coneguda com el dret del treball neix amb la pretensió d'atenuar els desequilibris derivats de la desigualtat intrínseca de les parts que negocien un contracte de treball. En la mesura que l'Estat, inspirat en els principis del liberalisme econòmic, adopta una posició essencialment abstencionista, el joc de l'autonomia de la voluntat col·loca irremeiablement la gran massa de treballadors a càrrec de la libèrrima voluntat del poder empresarial. En aquest escenari, l'associacionisme obrer apareix com un fenomen social dirigit a millorar les condicions de treball individuals dels treballadors assalariats, per mitjà de l'acció col·lectiva que asseguri l'equilibri de posicions. En definitiva, aquesta és una reacció espontània davant la inhibició de l'Estat, que pretén compensar amb l'organització i la força del nombre la debilitat del treballador enfront del poder de l'empresari. Encara que, des d'un primer moment, entra frontalment en conflicte amb els postulats que vertebren el sistema liberal, i es troba amb una resistència fèrria. No obstant això, la pressió social i, sobretot, la necessitat de conjurar els perills d'una possible revolució social suavitzen a poc a poc la posició de l'Estat enfront d'aquests fenòmens: de primer, tolerant-los i, posteriorment, reconeixent jurídicament el dret a la llibertat sindical i, en particular, a la negociació col·lectiva, com a expressió privilegiada de l'autonomia col·lectiva. Simultàniament, l'Estat abandona d'una manera progressiva la seva posició tradicionalment abstencionista, utilitzant l'acció normativa com un mitjà per a apaivagar les convulsions socials. Així, no sense les reticències dels sectors patronals, s'inicia un procés d'intervenció estatal dirigit a regular les condicions mínimes que han de regir en qualsevol relació laboral. Després d'una primera etapa caracteritzada per accions normatives tímides i gairebé anecdòtiques, la succeeix una fase de reconeixement gradual dels drets dels treballadors, que culmina amb la seva inclusió en els textos fonamentals constitucionals. La suma d'aquests processos dóna lloc a dues de les parts més importants del dret del treball: el dret individual del treball i el dret col·lectiu del treball (o dret sindical).. Dret individual del treball (I).

(4) © FUOC • PID_00181827. 4. El dret individual del treball gira principalment entorn del règim jurídic de la relació de treball per compte d'altri, des del seu inici fins a la seva finalització. Matèria que en el grau de Relacions Laborals i Ocupació és objecte d'estudi en dues assignatures diferenciades: Dret individual del treball I i Dret individual del treball II. L'itinerari expositiu dels materials docents de l'assignatura Dret individual del treball I pretén il·lustrar cadascun dels estadis vitals de la relació de treball per compte d'altri, partint d'una aproximació històrica i de la descripció del sistema de fonts que regeix en el dret del treball, i que nodreix normativament qualsevol relació de treball. Sobre aquest tema, es posa un èmfasi especial en la negociació col·lectiva com a font reguladora de les condicions de treball. A continuació, s'exposen successivament: els elements essencials que delimiten la relació de treball per compte d'altri i els paràmetres que defineixen les parts que participen en un contracte de treball. A partir d'aquest enfocament, es procedeix a la descripció, en primer lloc, dels sistemes de col·locació i els dirigits a incrementar els nivells d'ocupació. En segon lloc, dels requisits per a la celebració vàlida d'un contracte de treball i els efectes jurídics que se'n desprenen al llarg del temps. I, finalment, la posició jurídica que ocupen les parts en el si de la relació laboral, i també el feix de drets que els assisteixen i les obligacions a les quals es comprometen i, particularment, el règim jurídic de la jornada de treball i l'obligació salarial. Les eines jurídiques de què disposen treballadors i empresaris per a alterar el contingut originari del contracte de treball i, d'altra banda, les circumstàncies que en poden provocar l'extinció seran objecte d'estudi en l'assignatura Dret individual del treball II. Finalment, hem d'assenyalar que les diverses manifestacions de l'acció col·lectiva són objecte d'estudi en l'assignatura Dret col·lectiu del treball.. Dret individual del treball (I).

(5) © FUOC • PID_00181827. 5. Objectius. Aquest treball pretén descriure sistemàticament i amb claredat els aspectes essencials de les institucions jurídiques de la legislació laboral relativa a la relació de treball. És important tenir en compte que aquesta branca de l'ordenament jurídic es troba immersa en una espiral de canvi permanent. El legislador laboral, amb menys o més fortuna, ha tractat d'adaptar el marc normatiu a les transformacions que experimenta el teixit productiu i econòmic. Les reformes legislatives són, per tant, una constant i, per això, és imprescindible que l'estudi de l'assignatura permeti adquirir una base de coneixement que possibiliti adaptar els coneixements assimilats als canvis que, amb tota probabilitat, esdevindran en un futur. L'aspiració principal és oferir al lector prou eines i suports que li permetin familiaritzar-se amb els paràmetres conceptuals i la terminologia pròpia d'aquesta disciplina jurídica i, en definitiva, adquirir una base de coneixement general i sòlida. Tot això, amb el propòsit que sigui capaç de conèixer i comprendre el següent:. 1. Els estadis vitals de la relació de treball, partint de l'exposició dels antecedents històrics d'aquesta branca de l'ordenament jurídic i la seva columna vertebral, això és, el contracte de treball i els subjectes contractants. 2. El sistema de fonts del dret del treball i, en particular, la negociació col·lectiva i els principis d'aplicació de les normes laborals. 3. La definició i els subjectes del contracte de treball, i també els elements que caracteritzen la relació laboral comuna i les seves especialitats. 4. El naixement i durada del contracte de treball. 5. El contingut del contracte de treball, això és, els drets i obligacions a què es comprometen les parts contractants i, molt particularment, l'especial posició jurídica que adquireix l'empresari en el si de la relació laboral i el règim jurídic de la jornada i el salari.. Dret individual del treball (I).

(6) © FUOC • PID_00181827. 6. Continguts. Mòdul didàctic 1 Antecedents històrics del dret del treball Julia López López 1.. Introducció a la conformació actual del treball com a objecte del dret del treball. 2.. El contracte de treball: objecte i causa. 3.. Els subjectes del contracte de treball: noció de treballador i d'empresari. 4.. Definició del dret del treball. Mòdul didàctic 2 Les fonts del dret del treball M. Paz Martín López 1.. La classificació de les fonts de l'ordenament laboral. 2.. Fonts del dret internacional i de la UE. 3.. Fonts del dret nacionals. 4.. Els principis específics d'aplicació de les normes laborals. Mòdul didàctic 3 Definició i subjectes del contracte de treball Francisco Pérez Amorós 1.. Definició i notes essencials del contracte de treball. 2.. Funcions del contracte de treball. 3.. Forma del contracte de treball. 4.. Figures afins al contracte de treball. 5.. Subjectes del contracte de treball (I): el treballador. 6.. Subjectes del contracte de treball (II): l'empresari. 7.. Empresa i centres de treball. 8.. Identificació de l'empresari responsable: contractació i subcontractació d'obres i serveis. Mòdul didàctic 4 La relació laboral comuna i les seves especialitats Eduardo Rojo Torrecilla 1.. Una referència breu a la distinció entre relació laboral comuna i relació laboral especial. 2.. Les relacions laborals especials. Mòdul didàctic 5 Naixement i durada del contracte de treball Vicente Antonio Martínez Abascal 1.. Mercat de treball i política d'ocupació. 2.. Capacitat per a contractar. 3.. Durada del contracte de treball. Dret individual del treball (I).

(7) © FUOC • PID_00181827. 4.. El període de prova. 5.. La ineficàcia del contracte de treball. Mòdul didàctic 6 Contingut del contracte de treball Vicente Antonio Martínez Abascal 1.. Poders de l'empresari. 2.. Drets bàsics del treballador. 3.. La jornada de treball. 4.. El salari. 7. Dret individual del treball (I).

(8)

(9)

Referencias

Documento similar

L’objectiu general d’aquest treball ha estat l’estudi dels canvis a llarg termini del polimorfisme cromosòmic per inversions de Drosophila subobscura en poblacions europees, i

Aquesta estratègia de treball, que es basa en l´ús dels pictogrames com a material d´aprenentatge, ha afa- vorit el desenvolupament de la comunicació i expressió oral en els nens/es

Per tant, aquest treball analitza el currículum d’Educació Primària a la Comunitat Valenciana, alguns dels llibres de text de Ciències Socials com a material didàctic i

XIV Convocatòria dels Premis i Ajuts a la recerca ACCID II Premi al millor Treball de Final de Grau i Tesi de Màster en Comptabilitat I Premi millor Treball de Recerca

tí i d’Eixalà, amb el seu tractat del dret civil romà i espanyol, de 1838; 30 Elías, pel seu dret general d’Espanya i el particular dels territoris de la monarquia, que

- Exposició succinta de contingut: (i) “l’article 54.2.d de l’estatut dels treballadors faculta l’empresari a extingir el contracte de treball per acomiadament, sobre la

De conformitat amb l'indicat en el document de 22 de juny del Ministeri de Sanitat i del Ministeri d'Educació i Formació Professional, en el qual s'estableixen les Mesures de

Paraules clau Canvi tecnològic digital esbiaixador d’habilitats, competències digitals i treball, organització en xarxa del treball, noves formes de gestió dels recursos humans,

És per això que podem afirmar sense por a equivocar-nos que l’obra i la figura de Carles Salvador, i el seu treball en favor de la llengua i literatura dels valencians, han estat

Metodologies actives: Projectes de treball, aprenentatge col·laboratiu, ferramentes d’aprenentatge per a millorar la lectoescriptura i educació inclusiva. CEIP VERGE DELS

Indicació de si es fan consultes als grups d’interès, per utilitzar-les en el treball dels òrgans de govern per a la identificació, la gestió i l’avaluació dels impactes,

• L’alumnat dels grups de convivència estable podrà socialitzar i jugar entre si, sense haver de mantindre la distància interpersonal de manera estricta. El personal docent i

La legislació que cal tindre en compte per tal d’emmarcar aquest treball va des dels documents que estableixen l’organització i el funcionament dels centres educatius i dels

L’objectiu del treball ´ es descriure les representacions irreductibles dels grups de Lie compactes com representacions en espais de funcions (teorema de Peter i

TREBALL I FORMACIO ACOM

Informació dels empleats públics: Informació relativa a l’estructura dels empleats municipals: la relació de llocs de treball (RLT), plantilla municipal,

Arrel dels resultats de l’estudi de disponibilitat d’antídots i de productes de descontaminació en l’àmbit dels CUAP, el Grup de Treball d’Antídots de l’SCFC i el

c) Proposar motivadament (1) la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris per a la remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes

Davant el seu públic, la redacció de 4journalism.uoc.edu i cadascun dels seus integrants assumeixen, per a la seva tasca en aquest mitjà, els principis del dret a la informació de

Aquest treball pretén d’estudiar la incidència i l’ús de l’espai web Els sons del català en la docència i en l’aprenentatge dels continguts de fonètica de

En referència a la memòria de treball i el processament del llenguatge, es va comprovar que els grups TEA i TEL difereixen només en la precisió dels nous

Tal i com s’ha explicat en aquest treball Xavier Sala sosté que la globalització i el liberalisme són vitals per al creixement africà tot afirmant que,

Metodologia: El passat mes d’abril i coincidint amb el Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball, la CPiPS formada per professionals dels diferents àmbits d’atenció i

En aquest treball, s’analitza i es descriu el model entonatiu de sis dels presentadors més coneguts de programes informatius (entrevistes, tertúlies o debats) de la