T o ta l d e h o ra s C ré d ito s T ip o d e U n id a d d e A p re n d iz a je

Texto completo

(1)

I. ID E N T IF IC A C IÓ N D E L C U R S O

C L ÍN IC A D E P E R R O S Y G A T O S

O R G A N IS M O A C A D É M IC O :

F a c u lta d d e M e d ic in a V e te rin a ria y Z o o te c n ia

P ro g ra m a E d u c a tiv o :

M é d ic o V e te rin a rio Z o o te c n is ta

Á re a d e d o c e n c ia :

S a lu d A n im a l

A p ro b a c ió n p o r lo s H . H . C o n s e jo s

A c a d é m ic o y d e G o b ie rn o

F e c h a :

1 7 /0 7 /2 0 1 3

P ro g ra m a e la b o ra d o p o r:

D r. J o s é A n to n io Ib a n c o v ic h i

C a m a rillo

D r. Is ra e l A le ja n d ro Q u ija n o

H e rn á n d e z

F e c h a d e e la b o ra c ió n :

2 5 /fe b re ro /2 0 0 8

F e c h a d e re v is ió n :

2 5 d e ju n io

d e 2 0 1 3 .

R e v is ó :

D r. J a v ie r d e l Á n g e l

C a ra z a

M e n C . M a rc o A n to n io B a rb o s a

C la v e

H o ra s d e

te o ría

H o ra s d e

p rá c tic a

T o ta l d e

h o ra s

C ré d ito s

T ip o d e

U n id a d d e

A p re n d iz a je

C a rá c te r d e la

U n id a d d e

A p re n d iz a je

N ú c le o d e

fo rm a c ió n

M o d a lid a d

L 4 3 7 5 5

4

4

8

1 2

C u rs o -T a lle r

O b lig a to rio

S u s ta n tiv o

P re s e n c ia l

P re rre q u is ito s (c o n o c im ie n to s p re v io s ):

F a rm a c o lo g ía , C iru g ía , P a to lo g ía C lín ic a ,

P ro p e d é u tic a .

U n id a d d e A p re n d iz a je A n te c e d e n te :

U n id a d d e A p re n d iz a je C o n s e c u e n te :

(2)

II. P R E S E N T A C IÓ N

L a c lín ic a d e p e rro s y g a to s h a te n id o u n g ra n d e s a rro llo , d e b id o a l p a p e l q u e ju e g a n h o y e n d ía e s ta s d o s e s p e c ie s e n la s o c ie d a d . D ía c o n

d ía la s e x p e c ta tiv a s d e lo s p ro p ie ta rio s d e m a s c o ta s e x ig e n u n a m e jo r y m a y o r p re p a ra c ió n d e lo s M V Z q u e a tie n d e n a s u s a n im a le s . L a

c lín ic a p riv a d a h a g e n e ra d o u n a g ra n c a n tid a d d e e m p le o s , p rin c ip a lm e n te a u to e m p le o s , e s to d e b id o a la g ra n v e rs a tilid a d d e l a a c tiv id a d y a

lo s a lto s re n d im ie n to s e c o n ó m ic o s q u e o fre c e a l p ro p io M V Z .

L a c lín ic a d e p e rro s y g a to s s e h a e x t e n d id o a la a te n c ió n d e e s p e c ie s s ilv e s tre s q u e c o n m a y o r fre c u e n c ia s e v u e lv e n m a s c o ta s , y p o r e n d e

p u e d e p o n e r e n rie s g o a lo s p e rro s y g a to s c o n e n fe rm e d a d e s p ro p ia s d e s u e s p e c ie a l e s ta r e n c o n ta c to c o n e s to s .

E s in d is p e n s a b le q u e e l e s tu d ia n te d e m e d ic in a v e te rin a ria c o n o z c a y re c o n o z c a lo s p ro b le m a s d e s a lu d m á s c o m u n e s q u e a fe c ta n a e s ta s

d o s e s p e c ie s y a s e a re s o lv ie n d o o c a n a liz a n d o a lo s lu g a re s in d ic a d o s s e g ú n s e a e l c a s o , d e e s ta m a n e ra c o n trib u ir e n la s a lu d y b ie n e s ta r

a n im a l, a s í m is m o s a lv a g u a rd a r la s a lu d d e l h o m b re c o n tro la n d o la s e n fe rm e d a d e s p o te n c ia lm e n te z o o n o tic a s p o r c o n v iv ir e s tre c h a m e n te

c o n p e rro s y g a to s .

III. L IN E A M IE N T O S D E L A U N ID A D D E A P R E N D IZ A J E

D O C E N T E D IS C E N T E

C u b rir e l 1 0 0 % d e l p ro g ra m a

P u n tu a lid a d

D a r a c o n o c e r e l p ro g ra m a , a s í c o m o lo s c rite rio s d e

e v a lu a c ió n

D e b e rá re s o lv e r to d a s la s d u d a s q u e s u rja n e n lo s d is c e n te s .

- P ro m o v e r e n lo s e s tu d ia n te s u n a lto s e n tid o d e re s p o n s a b ilid a d

y é tic a p a ra e l a p re n d iz a je d e lo s c o n o c im ie n to s

A s is tir m ín im o a l 8 0 % d e l c u rs o

P u n tu a lid a d

P a rtic ip a r a c tiv a m e n te d u ra n te la s c la s e s

C u m p lir c o n la s e v a lu a c io n e s e s tip u la d a s

E la b o ra r y e n tre g a r re p o rte s y tra b a jo s e n tie m p o y fo rm a .

(3)

IV . P R O P Ó S IT O D E L A U N ID A D D E A P R E N D IZ A J E

. C o n o c e rá y p o d rá id e n tific a r la s p rin c ip a le s e n fe rm e d a d e s q u e a fe c ta n a lo s p e rro s y g a to s , a s í c o m o la s p ru e b a s d ia g n o s tic a s y

te ra p é u tic a s n e c e s a ria s . G e n e ra r c o n c ie n c ia d e la im p o rta n c ia d e la m e d ic in a v e te rin a ria c lín ic a y e l p a p e l q u e ju e g a n la s m a s c o ta s e n la

s o c ie d a d .

V . C O M P E T E N C IA S G E N É R IC A S

C o n o c e r la s p rin c ip a le s e n fe rm e d a d e s q u e a fe c ta n a lo s p e rro s y g a to s .

Id e n tific a r lo s p ro c e s o s c lín ic o -p a to ló g ic o s c o n b a s e e n lo s c o n o c im ie n to s a d q u irid o s

C o m p a ra r y d ife re n c ia r c o n c e p to s y p ro c e d im ie n to s d ia g n ó s tic o s d e p e n d ie n d o lo s d ia g n ó s tic o s d ife re n c ia le s

- A n a liz a r y re s u m ir la in fo rm a c ió n p a ra s e r a n a liz a d a y d is c u tid a

V I. Á M B IT O S D E D E S E M P E Ñ O

C ria d e ro s , C e n tro s d e p e n s ió n , C o n s u lto rio s , C lín ic a s , H o s p ita le s V e te rin a rio s , In d u s tria F a rm a c é u tic a y A lim e n tic ia .

V II. E S C E N A R IO S D E A P R E N D IZ A J E

S a ló n d e c la s e s p a ra la s s e s io n e s te ó ric a s

H o s p ita l V e te rin a rio p a ra P e q u e ñ a s E s p e c ie s d e la F a c u lta d d e M e d ic in a V e te rin a ria d e la U A E M

B ib lio te c a y s a la s d e c ó m p u to

V III. N A T U R A L E Z A D E L A C O M P E T E N C IA

(4)

IX . E S T R U C T U R A D E L A U N ID A D D E A P R E N D IZ A J E

I. C o n o c e r e id e n tific a r la s p rin c ip a le s E n fe rm e d a d e s In fe c c io s a s e n p e rro s y g a to s .

II. C o n o c e r e id e n tific a r la s E n fe rm e d a d e s d e l A p a ra to G a s tro in te s tin a l m á s c o m u n e s e n p e rro s y g a to s .

III. C o n o c e r e id e n tific a r la s E n fe rm e d a d e s D e rm a to ló g ic a s fre c u e n te s e n p e rro s y g a to s .

IV . C o n o c e r e id e n tific a r la s E n fe rm e d a d e s C a rd io v a s c u la re s y R e s p ira to ria s fre c u e n te s e n p e rro s y g a to s

V . C o n o c e r e id e n tific a r la s p rin c ip a le s E n fe rm e d a d e s d e l A p a ra to G e n ito u rin a rio e n e l p e rro y g a to

V I. C o n o c e r e id e n tific a r la s E n fe rm e d a d e s N e u ro ló g ic a s fre c u e n te s e n p e rro s y e l g a to s

V II. C o n o c e r e id e n tific a r la s E n fe rm e d a d e s d e l D e s a rro llo d e l e s q u e le to a x ia l y a p e n d ic u la r m á s c o m u n e s e n p e rro s y g a to s .

(5)

X . S E C U E N C IA D ID Á C T IC A

C lín ic a d e

P e rro s y

G a to s

A n a to m ía

C iru g ía

P a to lo g ía C lín ica

F isio lo g ía

T e ra p é u tica

Q u irú rg ica

(6)

D E S A R R O L L O D E L A U N ID A D D E A P R E N D IZ A J E

U N ID A D D E C O M P E T E N C IA I E L E M E N T O S D E C O M P E T E N C IA

C o n o c im ie n to s H a b ilid a d e s A c titu d e s /V a lo re s

C o n o c e r e id e n tific a r la s

p rin c ip a le s e n fe rm e d a d e s

in fe c c io s a s (B a c te ria n a s ,

V ira le s y P a ra s ita ria s ) q u e

a fe c ta n a lo s p e rro s y g a to s

E N F E R M E D A D E S B A C T E R IA N A S :

B o rd e te lla

L e p to s p iro s is

B ru c e lla

E rliq u io s is

E N F E R M E D A D E S V IR A L E S :

D is te m p e r

P a rv o v iru s c a n in o

P a n le u c o p e n ia

A d e n o v iru s c a n in o

L e u c e m ia V ira l F e lin a

S ID A F e lin o

C o m p le jo d e la s v ía s

re s p ira to ria s a lta s e n g a to s .

P e rito n itis in fe c c io s a fe lin a

R a b ia

E N F E R M E D A D E S P A R A S IT A R IA S :

T o x o c a ra

A n c ilo s to m a

D ip ilid iu m

Is o s p o ra

G ia rd ia

Id e n tific a r la s p rin c ip a le s

e n fe rm e d a d e s in fe c c io s a s

e n lo s p e rro s y g a to s

D e te rm in a r la s p ru e b a s

d ia g n ó s tic a s a p ro p ia d a s

p a ra c a d a tip o d e

e n fe rm e d a d

P 1 . R o ta c ió n p o r e l á re a d e

M e d ic in a In te rn a e n e l

H V P E p a ra a p re n d e r a

re a liz a r u n E x p e d ie n te

C lín ic o O rie n ta d o a

P ro b le m a s (E C O P )

T ra b a jo e n e q u ip o

P u n tu a lid a d

D is c ip lin a y d e d ic a c ió n

R e s p o n s a b ilid a d y h o n e s tid a d

R e s p e to a lo s a n im a le s

In te ré s e n lo s te m a s

R e fle x iv o , a n a lític o e in te g ra d o r

(7)

E S T R A T E G IA S D ID Á C T IC A S

P a ra e l lo g ro d e l p ro p ó s ito d e e s ta u n id a d d e

c o m p e te n c ia , e l d is c e n te re a liz a rá c o n s u lta s

e n in te rn e t y b ib lio te c a , s e d is c u tirá n y

a n a liz a rá n le c tu ra s e n e q u ip o o e n e l g ru p o ,

s e re a liz a rá n m a p a s c o n c e p tu a le s y p rá c tic a s .

E je m p lific a d o s c o n c a s o s c lín ic o s la s

p rin c ip a le s e n fe rm e d a d e s in fe c c io s a s y

p rá c tic a s re a liz a d a s e n e l H o s p ita l V e te rin a rio

p a ra P e q u e ñ a s E s p e c ie s d e la F M V Z /U A E M

R E C U R S O S R E Q U E R ID O S

P in ta rró n

C o m p u ta d o ra

C a ñ ó n

B o c in a s

C a s o s c lín ic o s o b te n id o s e n e l H V P E

T IE M P O D E S T IN A D O

8 h o ra s te o ría

8 h o ra s p ra c tic a

C R IT E R IO S D E D E S E M P E Ñ O I E V ID E N C IA S

D E S E M P E Ñ O /P R O D U C T O

C o n o c e r la s p rin c ip a le s e n fe rm e d a d e s

b a c te ria n a s e n p e rro s y g a to s .

C o n o c e r la s p rin c ip a le s e n fe rm e d a d e s

v ira le s e n p e rro s y g a to s

C o n o c e r la s p rin c ip a le s e n fe rm e d a d e s

p a ra s ita ria s e n p e rro s y g a to s

Id e n tific a r la s p rin c ip a le s e n fe rm e d a d e s b a c te ria n a s e n p e rro s y g a to s e n b a s e a la s

p rá c tic a s re a liz a d a s y d is c u s ió n d e c a s o s .

Id e n tific a r la s p rin c ip a le s e n fe rm e d a d e s v ira le s e n p e rro s y g a to s e n b a s e a la s p rá c tic a s

re a liz a d a s y d is c u s ió n d e c a s o s

Id e n tific a r la s p rin c ip a le s e n fe rm e d a d e s p a ra s ita ria s e n p e rro s y g a to s e n b a s e a la s

p rá c tic a s re a liz a d a s y d is c u s ió n d e c a s o s

U N ID A D D E C O M P E T E N C IA II E L E M E N T O S D E C O M P E T E N C IA

C o n o c im ie n to s H a b ilid a d e s A c titu d e s /V a lo re s

C o n o c e r la s p rin c ip a le s

e n fe rm e d a d e s

g a s tro in te s tin a le s q u e a fe c ta n a

lo s p e rro s y g a to s

E n fe rm e d a d e s d e la b o c a .

A p ro x im a c ió n d ia g n o s tic a y

te ra p é u tic a d e l v ó m ito y

re g u rg ita c ió n .

E n fe rm e d a d e s d e e s ó fa g o .

G a s tritis a g u d a y c ró n ic a

D ila ta c ió n y v ó lv u lo

g á s tric o .

A p ro x im a c ió n d ia g n o s tic a y

R e c o n o c e r lo s p rin c ip a le s

s ig n o s c lín ic o s q u e s e

p re s e n ta n e n la e n fe rm e d a d

g a s tro in te s tin a l a s í c o m o s u

a p ro x im a c ió n d ia g n o s tic a .

P 2 . R o ta c ió n p o r e l á re a d e

M e d ic in a In te rn a e n e l H V P E ,

p a ra a p re n d e r e l m a n e jo

T ra b a jo e n e q u ip o

P u n tu a lid a d

D is c ip lin a y d e d ic a c ió n

R e s p o n s a b ilid a d y h o n e s tid a d

R e s p e to a lo s a n im a le s

In te ré s e n lo s te m a s

R e fle x iv o , a n a lític o e in te g ra d o r

(8)

te ra p é u tic a d e la d ia rre a .

P a n c re a titis A g u d a

In s u fic ie n c ia p a n c re á tic a

e x o c rin a

A b o rd a je d ia g n o s tic o y

te ra p é u tic o e n la

e n fe rm e d a d h e p á tic a .

A p ro x im a c ió n d ia g n o s tic a

y te ra p é u tic a d e la

e n fe rm e d a d d e in te s tin o

d e lg a d o y g ru e s o .

d ia g n ó s tic o y te ra p é u tic o d e

lo s p a c ie n te s c o n e n fe rm e d a d

g a s tro in te s tin a le s

E S T R A T E G IA S D ID Á C T IC A S :

S e s io n e s e n a u la

E je m p lific a r c o n c a s o s c lín ic o s la s p rin c ip a le s

e n fe rm e d a d e s g a s tro in te s tin a le s y p rá c tic a s

re a liz a d a s e n e l H o s p ita l V e te rin a rio p a ra

P e q u e ñ a s E s p e c ie s d e la F M V Z /U A E M

R E C U R S O S R E Q U E R ID O S

P in ta rró n

C o m p u ta d o ra

C a ñ ó n

C a s o s c lín ic o s e n e l H V P E

T IE M P O D E S T IN A D O

8 h o ra s te ó ric a s

8 h o ra s p ra c tic a s

C R IT E R IO S D E D E S E M P E Ñ O II E V ID E N C IA S

D E S E M P E Ñ O /P R O D U C T O S

A n a liz a r la s p ru e b a s d ia g n o s tic a s e n la

e n fe rm e d a d g a s tro in te s tin a l e n e l p e rro y

g a to .

C o n o c e r la s p rin c ip a le s p ru e b a s d ia g n o s tic a s y m é to d o s te ra p é u tic a s e n la e n fe rm e d a d

(9)

U N ID A D D E C O M P E T E N C IA III E L E M E N T O S D E C O M P E T E N C IA

C o n o c im ie n to s H a b ilid a d e s A c titu d e s /V a lo re s

R e c o n o c e r la s p rin c ip a le s

e n fe rm e d a d e s d e rm a to ló g ic a s q u e

a fe c ta n a lo s p e rro s y g a to s

A p ro x im a c ió n

d ia g n ó s tic a y

te ra p é u tic a e n la

e n fe rm e d a d

d e rm a to ló g ic a .

S a rn a s a rc ó p tic a

S a rn a d e m o d e c tic a

D e rm a to fito s

P io d e rm a

D e rm a titis

in m u n o m e d ia d a s y

a u to in m u n e s

H ip o tiro id is m o

H ip e ra d re n o c o rtis is m o

R e c o n o c e r lo s p rin c ip a le s

s ig n o s c lín ic o s q u e s e

p re s e n ta n e n la s

e n fe rm e d a d e s d e rm a to ló g ic a s

a s í c o m o s u a p ro x im a c ió n

d ia g n o s tic a

P 3 . A p ro x im a c ió n d ia g n ó s tic a

a la e n fe rm e d a d

d e rm a to ló g ic a , re a liz a c ió n d e

h o ja s d e rm a to ló g ic a ,

(P a tro n e s d e d is trib u c ió n ,

le s io n e s p rim a ra s y

s e c u n d a ria s ). E v a lu a c ió n d e

e x p e d ie n te s c lín ic o s .

T ra b a jo e n e q u ip o

P u n tu a lid a d

D is c ip lin a y d e d ic a c ió n

R e s p o n s a b ilid a d y h o n e s tid a d

R e s p e to a lo s a n im a le s

In te ré s e n lo s te m a s

R e fle x iv o , a n a lític o e in te g ra d o r

T o m a d e d e c is io n e s

E S T R A T E G IA S D ID Á C T IC A S

S e s io n e s e n a u la

E je m p lific a r c o n c a s o s c lín ic o s la s p rin c ip a le s

e n fe rm e d a d e s d e rm a to ló g ic a s y p rá c tic a s

re a liz a d a s e n e l H o s p ita l V e te rin a rio p a ra

P e q u e ñ a s E s p e c ie s d e la F M V Z /U A E M

R E C U R S O S R E Q U E R ID O S

P in ta rró n

C o m p u ta d o ra

C a ñ ó n

C a s o s c lín ic o s v is to s e n e l H V P E

E x p e d ie n te s c lín ic o s d e lo s c a s o s

T IE M P O D E S T IN A D O

8 h o ra s te ó ric a s

8 h o ra s p ra c tic a s

C R IT E R IO S D E D E S E M P E Ñ O III E V ID E N C IA S

D E S E M P E Ñ O /P R O D U C T O S

R e c o n o c e r lo s p rin c ip a le s s ig n o s c lín ic o s

q u e s e p re s e n ta n e n la e n fe rm e d a d

d e rm a to ló g ic a e n p e rro s y g a to s .

Id e n tific a r lo s p rin c ip a le s s ig n o s c lín ic o s e n la e n fe rm e d a d d e rm a to ló g ic a

(10)

L le v a r a c a b o lo s p rin c ip a le s m é to d o s

d ia g n ó s tic o s e n la e n fe rm e d a d

d e rm a to ló g ic a e n p e rro s y g a to s

C o n o c e r lo s m é to d o s te ra p é u tic o s e n la s

e n fe rm e d a d e s d e rm a to ló g ic a s e n e l p e rro

y g a to

C o n o c e r e l tra ta m ie n to d e la s e n fe rm e d a d e s d e rm a to ló g ic a s .

U N ID A D D E C O M P E T E N C IA IV E L E M E N T O S D E C O M P E T E N C IA

C o n o c im ie n to s H a b ilid a d e s A c titu d e s /V a lo re s

R e c o n o c e r la s p rin c ip a le s

e n fe rm e d a d e s c a rd io v a s c u la re s y

re s p ira to ria s e n p e rro s y g a to s

A p ro x im a c ió n

d ia g n ó s tic a y

te ra p é u tic a d e la s

e n fe rm e d a d e s

c a rd io v a s c u la re s y

re s p ira to ria s .

E n fe rm e d a d e s

c a rd ia c a s c o n g é n ita s

E n fe rm e d a d e s

c a rd ia c a s a d q u irid a s .

E n fe rm e d a d e s d e la

trá q u e a y b ro n q u io s

E n fe rm e d a d e s d e l

p a ré n q u im a

p u lm o n a r.

E n fe rm e d a d e s d e la

p le u ra

Id e n tific a r lo s p rin c ip a le s

s ig n o s c lín ic o s d e la s

e n fe rm e d a d e s

c a rd io v a s c u la re s y

re s p ira to ria s .

P 4 . V a lo ra c ió n d e e s tu d io s

ra d io g rá fic o s d e p a c ie n te s c o n

e n fe rm e d a d c a rd io v a s c u la r o

re s p ira to ria ; A u s c u lta c ió n

d ire c ta e in d ire c ta

T ra b a jo e n e q u ip o

P u n tu a lid a d

D is c ip lin a y d e d ic a c ió n

R e s p o n s a b ilid a d y h o n e s tid a d

R e s p e to a lo s a n im a le s

In te ré s e n lo s te m a s

R e fle x iv o , a n a lític o e in te g ra d o r

T o m a d e d e c is io n e s

E S T R A T E G IA S D ID Á C T IC A S

S e s io n e s te ó ric a s e n e l a u la

E je m p lific a r c o n c a s o s c lín ic o s la s p rin c ip a le s

R E C U R S O S R E Q U E R ID O S

P in ta rró n

C o m p u ta d o ra

T IE M P O D E S T IN A D O

(11)

p rá c tic a s re a liz a d a s e n e l H o s p ita l V e te rin a rio p a ra

P e q u e ñ a s E s p e c ie s d e la F M V Z /U A E M

C a s o s c lín ic o s v is to s e n e l H V P E

E x p e d ie n te s c lín ic o s d e lo s c a s o s

C R IT E R IO S D E D E S E M P E Ñ O IV E V ID E N C IA S

D E S E M P E Ñ O /P R O D U C T O S

C o n o c im ie n to d e la c o n d u c c ió n e lé c tric a

c a rd ia c a

E v a lu a c ió n c lín ic a d e l s is te m a c a rd io v a s c u la r

R e c o n o c e r lo s p rin c ip a le s s ig n o s c lín ic o s q u e s e

p re s e n ta n e n la s e n fe rm e d a d e s

c a rd io re s p ira to ria s e n p e rro s y g a to s .

U tiliz a c ió n c o rre c ta d e l e s te to s c o p io p a ra e v a lu a c ió n c a rd ia c a y p u lm o n a r

O b s e rv a r la c o lo c a c ió n d e lo s e le c tro d o s y c o m o s e m a n e ja e l e le c tro c a rd ió g ra fo .

C o n o c e r y a p lic a r lo s m é to d o s d ia g n ó s tic o s y te ra p é u tic o s e n la s e n fe rm e d a d e s

c a rd io re s p ira to ria s

U N ID A D D E

C O M P E T E N C IA V

E L E M E N T O S D E C O M P E T E N C IA

C o n o c im ie n to s H a b ilid a d e s A c titu d e s /V a lo re s

R e c o n o c e r la s p rin c ip a le s

e n fe rm e d a d e s d e l a p a ra to

g e n ito u rin a rio e n e l p e rro y e l

g a to

A p ro x im a c ió n d ia g n ó s tic a y

te ra p é u tic a d e la s e n fe rm e d a d e s

g e n ito u rin a ria s

In s u fic ie n c ia re n a l a g u d a y c ró n ic a

U ro litia s is

In fe c c ió n d e l tra c to u rin a rio b a jo

P io m e tra

E n fe rm e d a d d e la p ró s ta ta

T V T

Id e n tific a r lo s p rin c ip a le s

s ig n o s c lín ic o s d e la s

e n fe rm e d a d e s

g e n ito u rin a ria s

P 6 . In te rp re ta c ió n d e p ru e b a s

d e la b o ra to rio d e la s

d ife re n te s p a to lo g ía s

g e n ito u rin a ria s . E v a lu a c ió n

d e c a s o s c lín ic o s .

T ra b a jo e n e q u ip o

P u n tu a lid a d

D is c ip lin a y d e d ic a c ió n

R e s p o n s a b ilid a d y h o n e s tid a d

R e s p e to a lo s a n im a le s

In te ré s e n lo s te m a s

R e fle x iv o , a n a lític o e in te g ra d o r

T o m a d e d e c is io n e s

E S T R A T E G IA S D ID Á C T IC A S

S e s io n e s te ó ric a s e n a u la

E je m p lific a r c o n c a s o s c lín ic o s la s p rin c ip a le s

e n fe rm e d a d e s g e n ito u rin a ria s y a tra v é s d e

p rá c tic a s re a liz a d a s e n e l H o s p ita l V e te rin a rio

p a ra P e q u e ñ a s E s p e c ie s d e la F M V Z /U A E M

R E C U R S O S R E Q U E R ID O S

P in ta rró n

C o m p u ta d o ra

C a ñ ó n

C a s o s c lín ic o s v is to s e n e l H V P E

E x p e d ie n te s c lín ic o s d e lo s c a s o s

T IE M P O D E S T IN A D O

8 h o ra s te ó ric a s

(12)

C R IT E R IO S D E D E S E M P E Ñ O V E V ID E N C IA S

D E S E M P E Ñ O /P R O D U C T O S

R e c o n o c e r lo s p rin c ip a le s s ig n o s c lín ic o s d e

la s e n fe rm e d a d e s g e n ito u rin a ria s e n p e rro s y

g a to s

R e c o n o c e r lo s e s tu d io s q u e s e d e b e n u tiliz a r

p a ra e l d ia g n ó s tic o d e la s e n fe rm e d a d e s

u rin a ria s .

P o s e e r la s h a b ilid a d e s p a ra a b o rd a r lo s p ro b le m a s g e n ito u rin a rio s y re a liz a r lo s p ro c e d im ie n to s

te ra p é u tic o s n e c e s a rio s

U N ID A D D E C O M P E T E N C IA V I E L E M E N T O S D E C O M P E T E N C IA

C o n o c im ie n to s H a b ilid a d e s A c titu d e s /V a lo re s

R e c o n o c e r la s p rin c ip a le s

e n fe rm e d a d e s n e u ro ló g ic a s e n e l

p e rro y e l g a to .

A p ro x im a c ió n d ia g n ó s tic a y

te ra p é u tic a d e la s

e n fe rm e d a d e s n e u ro ló g ic a s

E s ta d o s a lte ra d o s d e la

c o n c ie n c ia

E p ile p s ia

T ra u m a tis m o

c ra n e o e n c e fá lic o

T ra u m a tis m o d e l c o rd ó n

e s p in a l y h e rn ia c ió n d e d is c o

in te rv e rte b ra l

Id e n tific a r lo s p rin c ip a le s s ig n o s

c lín ic o s d e la s e n fe rm e d a d e s

n e u ro ló g ic a s

P 5 . R e a liz a c ió n d e l e x a m e n

n e u ro ló g ic o y s u in te rp re ta c ió n .

T ra b a jo e n e q u ip o

P u n tu a lid a d

D is c ip lin a y d e d ic a c ió n

R e s p o n s a b ilid a d y h o n e s tid a d

R e s p e to a lo s a n im a le s

In te ré s e n lo s te m a s

R e fle x iv o , a n a lític o e in te g ra d o r

T o m a d e d e c is io n e s

E S T R A T E G IA S D ID Á C T IC A S

S e s io n e s te ó ric a s e n A u la

E je m p lific a r c o n c a s o s c lín ic o s la s p rin c ip a le s e n fe rm e d a d e s

n e u ro ló g ic a s y p rá c tic a s re a liz a d a s e n e l H o s p ita l V e te rin a rio

p a ra P e q u e ñ a s E s p e c ie s d e la F M V Z /U A E M .

R E C U R S O S R E Q U E R ID O S

P in ta rró n

C o m p u ta d o ra

C a ñ ó n

C a s o s c lín ic o s v is to s e n e l H V P E

T IE M P O D E S T IN A D O

8 h o ra s te ó ric a s

(13)

C R IT E R IO S D E D E S E M P E Ñ O V I E V ID E N C IA S

D E S E M P E Ñ O /P R O D U C T O S

R e c o n o c e r lo s p rin c ip a le s s ig n o s c lín ic o s q u e s e p re s e n ta n e n

la e n fe rm e d a d n e u ro ló g ic a s e n p e rro s y g a to s

P o s e e r la s h a b ilid a d e s p a ra a b o rd a r lo s p ro b le m a s n e u ro ló g ic o s y re a liz a r lo s

p ro c e d im ie n to s te ra p é u tic o s q u e s o n n e c e s a rio s .

U N ID A D D E C O M P E T E N C IA V II E L E M E N T O S D E C O M P E T E N C IA

C o n o c im ie n to s H a b ilid a d e s A c titu d e s /V a lo re s

R e c o n o c e r la s p rin c ip a le s

e n fe rm e d a d e s d e l d e s a rro llo y d e l

e s q u e le to a p e n d ic u la r

A p ro x im a c ió n

d ia g n ó s tic a y

te ra p é u tic a d e la s

e n fe rm e d a d e s d e l

e s q u e le to y

a p e n d ic u la r

P a n o s te itis

L u x a c ió n c o n g é n ita

d e c o d o

D is p la s ia d e c a d e ra

Id e n tific a r lo s p rin c ip a le s

s ig n o s c lín ic o s d e la s

e n fe rm e d a d e s d e l e s q u e le to

a x ia l y a p e n d ic u la r

T ra b a jo e n e q u ip o

P u n tu a lid a d

D is c ip lin a y d e d ic a c ió n

R e s p o n s a b ilid a d y h o n e s tid a d

R e s p e to a lo s a n im a le s

In te ré s e n lo s te m a s

R e fle x iv o , a n a lític o e in te g ra d o r

T o m a d e d e c is io n e s

E S T R A T E G IA S D ID Á C T IC A S

S e s io n e s te ó ric a s e n a u la

E je m p lific a r c o n c a s o s c lín ic o s la s p rin c ip a le s

e n fe rm e d a d e s c o n g é n ita s d e l a p a ra to lo c o m o to r

y p rá c tic a s re a liz a d a s e n e l H o s p ita l V e te rin a rio

p a ra P e q u e ñ a s E s p e c ie s d e la F M V Z /U A E M

R E C U R S O S R E Q U E R ID O S

P in ta rró n

C o m p u ta d o ra

C a ñ ó n

C a s o s c lín ic o s v is to s e n e l H V P E

E x p e d ie n te s c lín ic o s d e lo s c a s o s

T IE M P O D E S T IN A D O

8 h o ra s te ó ric a s

8 h o ra s p ra c tic a s

C R IT E R IO S D E D E S E M P E Ñ O V II E V ID E N C IA S

D E S E M P E Ñ O /P R O D U C T O S

R e c o n o c e r lo s p rin c ip a le s s ig n o s c lín ic o s q u e s e

p re s e n ta n e n la e n fe rm e d a d e s d e l e s q u e le to

a x ia l y a p e n d ic u la r e n p e rro s y g a to s

P o s e e r la s h a b ilid a d e s p a ra a b o rd a r lo s p ro b le m a s d e l a p a ra to lo c o m o to r y re a liz a r lo s

(14)

U N ID A D D E C O M P E T E N C IA V III E L E M E N T O S D E C O M P E T E N C IA

C o n o c im ie n to s H a b ilid a d e s A c titu d e s /V a lo re s

R e c o n o c e r la s p rin c ip a le s

e n fe rm e d a d e s o fta lm o ló g ic a s e n e l

p e rro y e l g a to

A p ro x im a c ió n

d ia g n ó s tic a y

te ra p é u tic a d e la s

e n fe rm e d a d e s d e lo s

o jo s y p a rp a d o s

Ú lc e ra c o rn e a l

G la u c o m a

E n tro p ió n y e c tro p ió n

U v e ítis

P ro la p s o d e la

g lá n d u la n ic tita n te

L u x a c ió n d e l g lo b o

o c u la r

Id e n tific a r lo s p rin c ip a le s

s ig n o s c lín ic o s d e la s

e n fe rm e d a d e s o fta lm o ló g ic a s

T ra b a jo e n e q u ip o

P u n tu a lid a d

D is c ip lin a y d e d ic a c ió n

R e s p o n s a b ilid a d y h o n e s tid a d

R e s p e to a lo s a n im a le s

In te ré s e n lo s te m a s

R e fle x iv o , a n a lític o e in te g ra d o r

T o m a d e d e c is io n e s

E S T R A T E G IA S D ID Á C T IC A S

S e s io n e s te ó ric a s e n a u la .

E je m p lific a r c o n c a s o s c lín ic o s la s p rin c ip a le s

e n fe rm e d a d e s o fta lm o ló g ic a y a tra v é s d e

p rá c tic a s re a liz a d a s e n e l H o s p ita l V e te rin a rio

p a ra P e q u e ñ a s E s p e c ie s d e la F M V Z / U A E M

R E C U R S O S R E Q U E R ID O S

P in ta rró n

C o m p u ta d o ra

C a ñ ó n

C a s o s c lín ic o s v is to s e n e l H V P E

E x p e d ie n te s c lín ic o s d e lo s c a s o s

T IE M P O D E S T IN A D O

8 h o ra s te ó ric a s

8 h o ra s p ra c tic a s

C R IT E R IO S D E D E S E M P E Ñ O V III E V ID E N C IA S

D E S E M P E Ñ O /P R O D U C T O S

R e c o n o c e r lo s p rin c ip a le s s ig n o s c lín ic o s d e

la s e n fe rm e d a d e s o fta lm o ló g ic a s e n p e rro s y

g a to s

P o s e e r la s h a b ilid a d e s p a ra a b o rd a r lo s p ro b le m a s o fta lm o ló g ic o s y re a liz a r lo s p ro c e d im ie n to s

(15)

E V A L U A C IÓ N Y A C R E D IT A C IÓ N

S e re g irá p o r e l re g la m e n to in te rn o d e la F M V Z , s e g ú n e l a rtíc u lo 2 5 : la c a lific a c ió n a p ro b a to ria s e rá d e 6 .0 y a rtíc u lo 2 7 . P a ra e x e n ta r d e b e rá te n e r 8 .0 d e c a lific a c ió n y u n 8 0 % d e a s is te n c ia .

E V A L U A C IÓ N C O N T E N ID O T IP O C O N D IC IO N E S Y O B S E R V A C IO N E S

1 ° P a rc ia l U n id a d I

U n id a d II

U n id a d III

A n á lis is

d ia g n ó s tic o

C a s o s c lín ic o s

C u a d ro s

2 ° P a rc ia l U n id a d IV

U n id a d V

U n id a d V I

A n á lis is

d ia g n ó s tic o

C a s o s c lín ic o s

C u a d ro s

C o m p o s ic ió n d e la c a lific a c ió n :

P R IM E R A % S E G U N D A %

T ra b a jo e s c rito s o b re

a c tu a liz a c ió n d e u n te m a

(u n id a d e s I, II, II)

2 A s is te n c ia y p a rtic ip a c ió n T ra b a jo

e s c rito s o b re a c tu a liz a c ió n d e u n

te m a (u n id a d e s IV , V , V I)

2

A s is te n c ia y tra b a jo e s c rito

s o b re c a s o (p ra c tic a H V P E )

4 D ia g n ó s tic o A s is te n c ia y tra b a jo

e s c rito s o b re c a s o (p ra c tic a H V P E ) 4

E x a m e n T e ó ric o 4 C o n s tru c c ió n d e e s c e n a rio s 4

T O T A L 1 0 T O T A L 1 0

(16)

E X E N C IÓ N D E L A E V A L U A C IO N F IN A L

A lc a n z a n d o u n p ro m e d io d e 8 .0 e n la s e v a lu a c io n e s p a rc ia le s y te n e r u n 8 0 % d e a s is te n c ia s .

A S IS T E N C IA A C L A S E S T E O R IC A S Y P R A C T IC A S

D e b e rá te n e r u n 8 0 % d e a s is te n c ia s p a ra te n e r d e re c h o a e x a m e n o rd in a rio , 6 0 % p a ra e x a m e n e x tra o rd in a rio y u n 3 0 % p a ra

(17)

B IB L IO G R A F ÍA

B á s ic a :

1 . M ic h a e l D . L o re n z , T . M a rk N e e r, P a u l L . D e M a u s . ; (2 0 0 9 ). S m a ll A n im a l M e d ic a l D ia g n o s is . E d . W ile y -B la c k w e e ll.

IS B N : 9 7 8 -0 -8 1 3 8 -1 3 3 8 -7 C la s ific a c ió n : S F 9 9 1 S 5 9 2 2 0 0 9

2 . M ic h a e l E . P e te rs o n , M ic h e lle A n n e K u tz le r. S m a ll A n im a l P e d ia tric s . ; (2 0 1 0 ). E d . E L S E V IE R .

IS B N : 9 7 8 -1 -4 1 6 0 -4 8 8 9 -3 C la s ific a c ió n : S F 9 9 1 S 5 9 4 7 2 0 1 1

3 . M ic h a e l S c h a e r.; (2 0 0 9 ). C lin ic a l M e d ic in e o f th e D o g a n d C a t. E d . M a n s o n

IS B N : 9 7 8 -1 -8 4 0 7 6 -1 1 1 -5 C la s ific a c ió n : S F 9 9 1 C 6 5 2 0 0 3

4 . F a b ia n G . M o n o v ic h , A le ja n d ro E . P o lu d i. ; (2 0 1 0 ). M e d ic in a F e lin a P rá c tic a . E d . M u ltim e d ic a .

IS B N : 9 7 8 -9 6 3 4 4 -3 4 -1 C la s ific a c ió n : S F 9 8 5 M 5 6 2 0 1 1

5 . S a lly M . T u rn e r.; (2 0 1 0 ). O fta lm o lo g ia d e P e q u e ñ o s A n im a le s . E d . E L S E V IE R .

IS B N o rig in a l: 9 7 8 -0 -7 0 2 0 -2 8 7 2 -4

IS B N e d ic ió n e s p a ñ o la : 9 7 8 -8 4 -8 0 8 6 -6 4 3 -9

6 . F e rn a n d o P e lle g rin o , A d ria n a S u ra n iti. ; (2 0 0 1 ). S ín d ro m e s N e u ro ló g ic o s e n P e rro s y G a to s . E d . In te r-M e d ic a .

IS B N : 9 5 0 -5 5 5 -2 3 7 -8

7 . T h e lm a L e e G ro s s , P e te r J . Ih rk e , E m ily J . W o ld e r. V e te rin a ry D e rm a to p a th o lo g y .; (1 9 9 2 ). E d . M o s b y Y e a r-B o o k .

IS B N : 0 -8 0 1 6 -5 8 0 9 -8 C la s ific a c ió n : S F 9 9 2 5 5 5 G 7 6

8 . M ik e M a rtin .; (1 9 9 9 ). E n fe rm e d a d e s C a rd io re s p ira to ria s d e l p e rro y e l g a to . E d . H a rc o u rt.

IS B N : 8 4 -8 7 7 3 6 -3 8 -6 C la s ific a c ió n : S F 9 9 2 C 3 7 M 3 7 5

9 . L a rry P . T ille y , F ra n c is W .K . S m ith , J r. ; (2 0 0 9 ). M a n u a l d e C a rd io lo g ia C a n in a y F e lin a . E d . M u ltim e d ia .

IS B N : 9 7 8 -1 -4 1 6 0 -2 3 9 8 -2 C la s ific a c ió n : S F 9 9 2 C 3 7 M 3 4 7

1 0 . S te p h e n J . W ith ro w w , E . G re g o ry M a c E w e n . ; ( 2 0 0 1 ). S m a ll A n im a l C lin ic a l O n c o lo g y . E d . S a u n d e rs .

IS B N : 0 -7 2 1 6 -7 7 5 5 -X

(18)

C o m p le m e n ta ria :

1 . E ttin g e r, S ,J ., F e ld m a n , E ,C .; (2 0 0 5 ). T e x tb o o k o f V e te rin a ry In te rn a l M e d ic in e . 6 e d . E L S E V IE R .

2 . N e ls o n ,W .R ., C o u to ,G .;(2 0 0 3 ). S m a ll A n im a l In te rn a l M e d ic in e , 3 e d , M o s b y .

3 . A u g u s t, J ,R .; (2 0 0 6 ). C o n s u lta tio n in In te rn a l F e lin e M e d ic in e . E L S E V IE R .

4 . H a ll, J .E ., M u rp h y ,K .,D a rk e ,P .; (2 0 0 4 ). N o te s in C a n in e In te rn a l M e d ic in e . B la c k w e llP u b lis h in g .

5 . M e d le a u , L ., H n ilic a ,K .; (2 0 0 6 ). S m a ll A n im a l D e rm a to lo g y . B la c k w e llP u b lis h in g .

6 . K ittle s o n ,M ., K ie n le , R .; (1 9 9 8 ). S m a ll A n im a l C a rd io v a s c u la r M e d ic in e . B la c k w e llP u b lis h in g .

7 . B le le re n ia n G ., M u c h a C .J ., C a m a c h o A .A . M a n u b e n s G ra u J . M . ; (2 0 0 7 ). A fe c c io n e s c a rd io v a s u la re s e n P e q u e ñ o s a n im a le s . 1 ° e d .

In te r-M e d ic a .

8 . S c h a e l M .; (2 0 0 6 ). M e d ic in a C lín ic a d e l p e rro y e l g a to . 1 ° e d . M A S S O N .

9 . G re e n e C .E .; (2 0 0 5 ). E n fe rm e d a d e s in fe c c io s a s e n p e rro s y g a to s . 3 ° e d . M c G ra w -H ill In te ra m e ric a n a .

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...