• No se han encontrado resultados

Avaluació dels estats financers per determinar els factors claus que afecten a la missió d'Adobinve, S L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "Avaluació dels estats financers per determinar els factors claus que afecten a la missió d'Adobinve, S L"

Copied!
18
0
0

Texto completo

(1)AVALUACIÓ DELS ESTATS FINANCERS PER A DETERMINAR ELS FACTORS CLAUS QUE AFECTEN A LA MISSIÓ D’ADOBINVE, S.L.. Treball Final de Grau d’Administració i Direcció d’Empreses. Àmbit d’especialització: Gestió Comptable i Financera Curs 2013-2014, 2n Semestre Maria Francisca Manrique Pérez.

(2) Missió. Pregunta clau Com resoldrem la pregunta clau?.

(3) ESTRUCTURA PATRIMONIAL PATRIMONI NET I PASSIU. ACTIU 100% 90% 80% 70%. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2008. 2009. Actiu no corrent Existències. Patrimoni net. Realitzable. Passiu corrent. Disponible. Font: Elaboració pròpia de les dades del CCAA dipositats al Registre Mercantil. 2010. 2011. 2012. Passiu no corrent.

(4) FONS DE MANIOBRA APARENT VERSUS F.M. NECESSARI (milers d’euros) 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 -1000,0. -2000,0 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Fons de maniobra aparent (Actiu corrent - Passiu corrent) Fons de maniobra necessari Lineal (Fons de maniobra aparent (Actiu corrent - Passiu corrent)) Lineal (Fons de maniobra necessari). Font: Elaboració pròpia de les dades dels CCAA dipositats al Registre Mercantil.

(5) COMPOSICIÓ DE PÈRDUES I GUANYS Evolució de les vendes i el benefici net (milers d'euros) 13.000. 2008. Major volum de vendes Benefici reduït D. de personal → 42% s/vendes. 2009. Caiguda de les vendes Pèrdues. 2010. Recuperació de les vendes ↓ Despeses aprovisionament D. de personal → 42% s/vendes Millora % de benefici. 2011. Augment de les vendes ↓D. de personal → 40% s/vendes Augment del benefici. 2012. Manteniment de les vendes ↓ Despeses financeres Benefici similar al 2010. 11.000 9.000 7.000 5.000 3.000. 1.000. 618. 113. 499. 435. -425 -1.000. 2008. 2009. 2010. Vendes netes. 2011. 2012. Resultat. Font: Elaboració pròpia de les dades dels CCAA dipositats al Registre Mercantil.

(6) ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU (en milers d’euros). 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. FE activitats d'explotació. 1.173. -475. 2.122. 1.707. 1.869. FE activitats d’inversió. -1.899. 85. -115. -1.789. -1.413. 16. 406. -1.494. 718. -1.037. -710. 16. 513. 636. -581. Efectiu o equivalents a l'inici de l’ex.. 871. 161. 177. 690. 1.326. Efectiu o equivalents al final de l’ex.. 161. 177. 690. 1.326. 745. FE activitats de finançament Augment/disminució neta de l’efectiu. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. FE activitats d'explotació. Positiu. Negatiu. Positiu. Positiu. Positiu. FE activitats d’inversió. Negatiu. Positiu. Negatiu. Negatiu. Negatiu. FE activitats de finançament. Positiu. Positiu. Negatiu. Positiu. Negatiu. Creixement Reestruct. Maduresa Creixement Maduresa Font: Elaboració pròpia de les dades dels CCAA dipositats al Registre Mercantil.

(7) ANÀLISI FINANCER I ECONÒMIC ANÀLISI CCAA. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Endeutament. 0,40. 0,45. 0,36. 0,20. 0,15. Liquiditat. 0,80. 0,82. 1,05. 1,96. 1,55. EVA prima de risc 3% (milers €) Tipus sense risc + prima de risc 3%. -309 6,99%. -749 5,77%. 120 6,20%. -59 7,58%. -256 7,52%. RE. 3,29%. -2,12%. 7,87%. 7,72%. 5,34%. RF. 1,83%. -7,40%. 7,94%. 6,81%. 4,68%. WACC (prima de risc 3%). 6,54%. 5,83%. 5,83%. 7,08%. 7,16%. Productivitat (milers €) Xifra de vendes per treballador. 70,97. 61,6. 74,54. 82,29. 80,37. Índex Z. -0,10. -0,84. 1,12. 3,20. 2,84. Font: Elaboració pròpia de les dades dels CCAA dipositats al Registre Mercantil.

(8) ANÀLISI QUALITATIU. CAPITAL HUMÀ. ASPECTES ESTRATÈGICS. • Equip directiu professional • Sector de la pell madur del món de la pell • Direcció oberta al canvi. • Altes barres d’entrada. • Grans instal·lacions modernitzades. • Clar lideratge i visió de futur • Mercat CEE • Formació continuada • Plantilla envellida. • Know How, tecnologia de ribera Colomer. • Petites discrepàncies entre • Qualitat a un preu ajustat seccions.. • Es prioritza la qualitat final del producte davant el preu. • Implantació d’un sistema de gestió de costes. ASPECTES OPERATIUS • Software de gestió SAP • Inversió processos eficiència. en. innovació per. una. dels millor.

(9) ANÀLISI DEL SECTOR. SECTOR NACIONAL DE LA PELL 111 empreses. ACEXPIEL Associació de la Industria de la pell per al Comerç Exterior 60 empreses 90% producció nacional. Selecció de les empreses associades amb les mateixes característiques que Adobinve Tipus de pell OVÍ, destí final la CONFECCIÓ. 14 empreses.

(10) COMPARATIVA AMB EL SECTOR Vendes milers € Variació. BAIIDA milers € Variació. 2008. Adobinve Mitjana sector. 11.923 8.351. 1.540 335. 2009. Adobinve Mitjana sector. 9.179 6.067. -23,0% -27,3%. 766 161. 2010. Adobinve Mitjana sector. 9.988 7.608. 8,8% 25,4%. 2011. Adobinve Mitjana sector. 10.944 8.486. 2012. Adobinve Mitjana sector. 10.930 7.414. BAI s/vendes. Índex Z. 1,3% -0,2%. -0,10 2,04. -50,3% -51,9%. -6,6% -3,4%. -0,84 1,40. 2.015 457. 163,1% 183,9%. 7,2% -0,3%. 1,12 1,31. 9,6% 11,5%. 2.141 486. 6,3% 6,3%. 8,1% -0,1%. 3,20 1,27. -0,1% -12,6%. 1.998 366. -6,7% -24,7%. 5,7% 0,9%. 2,84 2,35. Font: Elaboració pròpia, dades dels CCAA disponibles al SABI. Quota mercat.

(11) ENCÍS EN EL SECTOR DE L’OVÍ • • • •. Pell d’oví espanyola considerada de qualitat Pèrdua de la qualitat en els últims anys per males pràctiques en la cria i engreix dels animals, en els escorxadors i en la conservació. Menor cria d’oví Menor sacrifici d’oví. Oví sacrificat a Espanya 20.214. 19.391. 18.623 17.062 12.556. 2004. 2005. 2006. 2007. 11.392. 11.736. 11.377. 2009. 2010. 2011. 2008. Total oví en milers de caps Font: Elaboració pròpia, dades del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.. 10.519. 2012.

(12) ENTORN POLÍTIC, ECONÒMIC I SOCIAL. Font: Elaboració pròpia, dades INE, BCE, EUROSTAT, BRAIN & COMPANY.

(13) MATRIU DAFO * Molta. mà d’obra i envellida * Comandaments intermedis * Dependència consum carn oví * Marge brut baix * Consums elevats * EVA baix o negatiu * ABC clients perillós. DEBILITATS FORTALESES. DAFO. * Tecnologia Colomer * Recursos humans qualificats * Inversió en tecnologia * Bona situació econòmicafinancera * Aigua * Millora de la gestió dels recursos * ERP Font: Elaboració pròpia. * Alt poder negociació clients i proveïdors * Impacte medi ambiental * Fiscalitat elevada * Competència països emergents * Qualitat de la pell espanyola * Sector oví. AMENACES OPORTUNITATS * Barreres d’entrada * Mercat de luxe * Baixa amenaça productes substitutius * 44% sector amb solvència dubtosa * RRHH cada cop més qualificat.

(14) DIAGRAMA CAUSA-EFECTE. Font: Elaboració pròpia.

(15) DIAGNÒSTIC ES POT CONSOLIDAR COM LA RIBERA D’EUROPA? DIAGNÒSTIC SITUACIÓ 31/12/12 • Impacte medi ambiental. FACTORS CLAUS • MEDI AMBIENT:. • EDAR i abocador propi. • Aigua. • Aigua, pous propis. • EDAR. • Alts consums. • Abocador. • Pèrdua de qualitat i quantitat dels xais. • Fiscalitat medi ambiental. espanyols. • Qualitat del xai espanyol. • ABC clients perillós. • Diversificació en altres tipus de pell. • Poc endeutada. • I +D+i per reduir els consums:. • Bona liquiditat. • Innovació en immobilitzat. • Especialitzada només en un tipus de pell. • Millora en les fórmules • Millora dels processos • Ampliar l’ABC de clients. • Passar costos fixos a variables Font: Elaboració pròpia.

(16) PROPOSTA Situació a 31/12/12 =.  liquiditat  capacitat endeutament  sanejada ∆ Eficiència. Factor clau =. I+D+i ∆ Relació medi ambiental. Proposta =. Inversió en I+D+i mitjançant fiançament extern. Préstec amb entitats financeres per I+D+i 3.000 milers d’€. Reducció 1er any 5% + 2n any 5%: MOD Aprovisionaments Altres despeses d’explotació. Millora del benefici net Millora de l’EVA Millora medi ambiental.

(17) CONCLUSIÓ CCAA SIMULACIÓ PROPOSTA BAIIAD (milers €). 2012. SIMULACIÓ PROPOSTA Any 1. Any 2. Any 3. Any 4. Any 5. 1.998. 2.413. 2.951. 3.027. 3.106. 3.187. 435. 524. 930. 1.009. 1.089. 1.163. Endeutament. 0,15. 0,24. 0,17. 0,09. 0,04. 0,00. Liquiditat. 1,55. 1,49. 1,81. 2,17. 2,50. 3,58. BENEFICI NET (milers €). EVA prima de risc 3% (milers €) Tipus sense risc + prima de risc 3%. -256 7,52%. -198 7,52%. 150 7,52%. 175 7,52%. 195 7,52%. 206 7,52%. RE. 5,34%. 6,06%. 9,81%. 10,55%. 10,99%. 11,35%. RF. 4,68%. 5,46%. 8,97%. 9,09%. 9,16%. 9,14%. WACC (prima de risc 3%). 7,16%. 7,06%. 6,82%. 7,17%. 7,38%. 7,52%. 80,37. 87. 94. 100. 103. 106. 2,84. 2,39. 3,55. 4,45. 5,20. 6,87. Productivitat (milers €) Xifra de vendes per treballador Índex Z. Millora del benefici net  Millora de l’EVA  Millora medi ambiental .

(18) Gràcies per la seva atenció mmanriquep@uoc.edu.

(19)

Referencias

Documento similar

• Ramaderia. També a partir de la informació del DARP s'ha elaborat una capa els caps de bestiar de cada municipi. S'ha diferenciat entre els de porcí, boví i oví... S’ha creat

Aquesta estratègia de treball, que es basa en l´ús dels pictogrames com a material d´aprenentatge, ha afa- vorit el desenvolupament de la comunicació i expressió oral en els nens/es

Aquest procediment es fa per a l’autorització i el registre dels establiments sanitaris en què té competència la D. d’Ordenació,

Dades referides al curs 2012/13. Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.. 2.4 2.4 Distribució percentual dels ordinadors Distribució percentual dels ordinadors

• Se centran en estudiar las exigencias de la situación para poder dar respuestas adecuadas: cómo afrontar el estrés. • Ante la situación de estrés se centran en sí mismos:

En cas de necessitar-ho, hauran de crear diferents plantilles que permetan la introducció de totes les sessions: plantilla de cursos curriculars en seu principal, plantilla de

Para la ayuda sectorial establecida en Sección 4ª del Capítulo II del Título IV del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los

videncias , y reconvenidos, para que pidiesen en la forma acostumbrada y prevenida, no obstante de que sus pasos para el logro no son de ordinario gravo- sos , pues como compañeros