Antología bíblica: Ruth, Carta de Judas y Cantar de los cantares

Texto completo

(1)

ΡΟΥΘ

[1] Κα γένετο ν τ κρίνειν το ς κριτ ς κα γένετο λιμ ς ν ὶ ἐ ἐ ῷ ὺ ὰ ὶ ἐ ὸ ἐ τ γ , κα πορεύθη ν ρ πῇ ῇ ὶ ἐ ἀ ὴ ἀ ὸ

Βαιθλεεμ τ ς Ιουδα το παροικ σαι ν γρ Μωαβ, α τ ς κα γυν α το κα ο υ ο α το .ῆ ῦ ῆ ἐ ἀ ῷ ὐ ὸ ὶ ἡ ὴ ὐ ῦ ὶ ἱ ἱ ὶ ὐ ῦ

κα νομα τ νδρ Αβιμελεχ, κα νομα τ γυναικ α το Νωεμιν, κα νομα το ς δυσ ν υ ο ςὶ ὄ ῷ ἀ ὶ ὶ ὄ ῇ ὶ ὐ ῦ ὶ ὄ ῖ ὶ ἱ ῖ

α το Μααλων κα Χελαιων, Εφραθα οι κ Βαιθλεεμ τ ς Ιουδα· κα λθοσαν ε ς γρ ν Μωαβ καὐ ῦ ὶ ῖ ἐ ῆ ὶ ἤ ἰ ἀ ὸ ὶ

σαν κε . κα πέθανεν Αβιμελεχ ν ρ τ ς Νωεμιν, κα κατελείφθη α τ κα ο δύο υ ο α τ ς.

ἦ ἐ ῖ ὶ ἀ ὁ ἀ ὴ ῆ ὶ ὐ ὴ ὶ ἱ ἱ ὶ ὐ ῆ

κα λάβοσαν αυτο ς γυνα κας Μωαβίτιδας, νομα τ μι Ορφα, κα νομα τ δευτέρ Ρουθ· καὶ ἐ ἑ ῖ ῖ ὄ ῇ ᾷ ὶ ὄ ῇ ᾳ ὶ

κατ κησαν κε ς δέκα τη. κα πέθανον καί γε μφότεροι, Μααλων κα Χελαιων, καῴ ἐ ῖ ὡ ἔ ὶ ἀ ἀ ὶ ὶ

κατελείφθη γυν π το νδρ ς α τ ς κα π τ ν δύο υἡ ὴ ἀ ὸ ῦ ἀ ὸ ὐ ῆ ὶ ἀ ὸ ῶ ἱῶν α τ ς. κα νέστη α τ κα αὐ ῆ ὶ ἀ ὐ ὴ ὶ ἱ

δύο νύμφαι α τ ς κα πέστρεψαν ξ γρο Μωαβ, τι κουσαν ν γρ Μωαβ τι πέσκεπταιὐ ῆ ὶ ἀ ἐ ἀ ῦ ὅ ἤ ἐ ἀ ῷ ὅ ἐ

κύριος τ ν λα ν α το δο ναι α το ς ρτους. κα ξ λθεν κ το τόπου, ο ν κε , κα α δύοὸ ὸ ὐ ῦ ῦ ὐ ῖ ἄ ὶ ἐ ῆ ἐ ῦ ὗ ἦ ἐ ῖ ὶ ἱ

νύμφαι α τ ς μετ' α τ ς· κα πορεύοντο ν τ δ το πιστρέψαι ε ς τ ν γ ν Ιουδα. κα ε πενὐ ῆ ὐ ῆ ὶ ἐ ἐ ῇ ὁ ῷ ῦ ἐ ἰ ὴ ῆ ὶ ἶ

Νωεμιν τα ς νύμφαις α τ ς Πορεύεσθε δ ποστράφητε κάστη ε ς ο κον μητρ ς α τ ς· ποιήσαιῖ ὐ ῆ ὴ ἀ ἑ ἰ ἶ ὸ ὐ ῆ

κύριος μεθ' μ ν λεος, καθ ς ποιήσατε μετ τ ν τεθνηκότων κα μετ' μο · δ η κύριος μ νὑ ῶ ἔ ὼ ἐ ὰ ῶ ὶ ἐ ῦ ῴ ὑ ῖ

κα ε ροιτε νάπαυσιν κάστη ν ο κ νδρ ς α τ ς. κα κατεφίλησεν α τάς, κα π ραν τ νὶ ὕ ἀ ἑ ἐ ἴ ῳ ἀ ὸ ὐ ῆ ὶ ὐ ὶ ἐ ῆ ὴ

φων ν α τ ν κα κλαυσαν. ὴ ὐ ῶ ὶ ἔ κα ε παν α τ Μετ σο πιστρέφομεν ε ς ὶ ἶ ὐ ῇ ὰ ῦ ἐ ἰ τ ν λαόν σου. κα ε πενὸ ὶ ἶ

Νωεμιν πιστράφητε δή, θυγατέρες μου· κα να τί πορεύεσθε μετ' μο ; μ τι μοι υ ο ν τἘ ὶ ἵ ἐ ῦ ὴ ἔ ἱ ὶ ἐ ῇ

κοιλί μου κα σονται μ ν ε ς νδρας; πιστράφητε δή, θυγατέρες μου, διότι γεγήρακα το μᾳ ὶ ἔ ὑ ῖ ἰ ἄ ἐ ῦ ὴ

ε ναι νδρί· τι ε πα τι στιν μοι πόστασις το γενηθ ναί με νδρ κα τέξομαι υ ούς, μ α το ςἶ ἀ ὅ ἶ ὅ ἔ ὑ ῦ ῆ ἀ ὶ ὶ ἱ ὴ ὐ ὺ

προσδέξεσθε ως ο δρυνθ σιν; α το ς κατασχεθήσεσθε το μ γενέσθαι νδρί; μ δή,ἕ ὗ ἁ ῶ ἢ ὐ ῖ ῦ ὴ ἀ ὴ

θυγατέρες μου, τι πικράνθη μοι π ρ μ ς τι ξ λθεν ν μο χε ρ κυρίου. κα π ραν τ νὅ ἐ ὑ ὲ ὑ ᾶ ὅ ἐ ῆ ἐ ἐ ὶ ὶ ὶ ἐ ῆ ὴ

φων ν α τ ν κα κλαυσαν τι· κα κατεφίλησεν Ορφα τ ν πενθερ ν α τ ς κα πέστρεψεν ε ςὴ ὐ ῶ ὶ ἔ ἔ ὶ ὴ ὰ ὐ ῆ ὶ ἐ ἰ

τ ν λα ν α τ ς, Ρουθ δ κολούθησεν α τ . κα ε πεν Νωεμιν πρ ς Ρουθ δο νέστρεψεν ὸ ὸ ὐ ῆ ὲ ἠ ὐ ῇ ὶ ἶ ὸ Ἰ ὺ ἀ ἡ

σύννυμφός σου πρ ς λα ν α τ ς κα πρ ς το ς θεο ς α τ ς· πιστράφητι δ κα σ πίσω τ ςὸ ὸ ὐ ῆ ὶ ὸ ὺ ὺ ὐ ῆ ἐ ὴ ὶ ὺ ὀ ῆ

συννύμφου σου. ε πεν δ Ρουθ Μ παντήσαι μο το καταλιπε ν σε ποστρέψαι πισθέν σου·ἶ ὲ ὴ ἀ ἐ ὶ ῦ ῖ ἢ ἀ ὄ

τι σ που ν πορευθ ς, πορεύσομαι, κα ο ν α λισθ ς, α λισθήσομαι· λαός σου λαός μου,

ὅ ὺ ὅ ἐὰ ῇ ὶ ὗ ἐὰ ὐ ῇ ὐ ὁ

κα θεός σου θεός μου· κα ο ὶ ὁ ὶ ὗ ἐὰ ἀν ποθάν ς, ποθανο μαι κ κε ταφήσομαι· τάδε ποιήσαι μοιῃ ἀ ῦ ἀ ῖ

κύριος κα τάδε προσθείη, τι θάνατος διαστελε ν μέσον μο κα σο . δο σα δ Νωεμιν τιὶ ὅ ῖ ἀ ὰ ἐ ῦ ὶ ῦ ἰ ῦ ὲ ὅ

κραταιο ται α τ το πορεύεσθαι μετ' α τ ς, κόπασεν το λαλ σαι πρ ς α τ ν τι. πορεύθησανῦ ὐ ὴ ῦ ὐ ῆ ἐ ῦ ῆ ὸ ὐ ὴ ἔ ἐ

δ μφότεραι ως το παραγενέσθαι α τ ς ε ς Βαιθλεεμ. κα χησεν π σα πόλις π' α τα ς καὲ ἀ ἕ ῦ ὐ ὰ ἰ ὶ ἤ ᾶ ἡ ἐ ὐ ῖ ὶ

ε πον Α τη στ ν Νωεμιν; κα ε πεν πρ ς α τάς Μ δ καλε τέ με Νωεμιν, καλέσατέ με Πικράν, τιἶ ὕ ἐ ὶ ὶ ἶ ὸ ὐ ὴ ὴ ῖ ὅ

πικράνθη ν μο καν ς σφόδρα· γ πλήρης πορεύθην, κα κεν ν πέστρεψέν με κύριος·

(2)

κα να τί καλε τέ με Νωεμιν; κα κύριος ταπείνωσέν με, κα καν ς κάκωσέν με. καὶ ἵ ῖ ὶ ἐ ὶ ὁ ἱ ὸ ἐ ὶ

πέστρεψεν Νωεμιν κα Ρουθ Μωαβ τις νύμφη α τ ς πιστρέφουσα ξ γρο Μωαβ· α τα δ

ἐ ὶ ἡ ῖ ἡ ὐ ῆ ἐ ἐ ἀ ῦ ὐ ὶ ὲ

παρεγενήθησαν ε ς Βαιθλεεμ ν ρχ θερισμο κριθ ν. ἰ ἐ ἀ ῇ ῦ ῶ

[2] Κα τ Νωεμιν ν ρ γνώριμος τ νδρ α τ ς· δ ν ρ δυνατ ς σχύι κ τ ςὶ ῇ ἀ ὴ ῷ ἀ ὶ ὐ ῆ ὁ ὲ ἀ ὴ ὸ ἰ ἐ ῆ

συγγενείας Αβιμελεχ, κα νομα α τ Βοος. κα ε πεν Ρουθ Μωαβ τις πρ ς Νωεμιν Πορευθ δὶ ὄ ὐ ῷ ὶ ἶ ἡ ῖ ὸ ῶ ὴ

ε ς γρ ν κα συνάξω ν το ς στάχυσιν κατόπισθεν ο ἰ ἀ ὸ ὶ ἐ ῖ ὗ ἐὰν ε ρω χάριν ν ὕ ἐ ὀφθαλμο ς α το . ε πενῖ ὐ ῦ ἶ

δ α τ Πορεύου, θύγατερ. ὲ ὐ ῇ κα πορεύθη κα συνέλεξεν ν τ γρ κατόπισθεν τ ν θεριζόντων·ὶ ἐ ὶ ἐ ῷ ἀ ῷ ῶ

κα περιέπεσεν περιπτώματι τ μερίδι το γρο Βοος το κ συγγενείας Αβιμελεχ. κα δο Βοοςὶ ῇ ῦ ἀ ῦ ῦ ἐ ὶ ἰ ὺ

λθεν κ Βαιθλεεμ κα ε πεν το ς θερίζουσιν Κύριος μεθ' μ ν· κα ε πον α τ Ε λογήσαι σε

ἦ ἐ ὶ ἶ ῖ ὑ ῶ ὶ ἶ ὐ ῷ ὐ

κύριος. κα ε πεν Βοος τ παιδαρί α το τ φεστ τι π το ς θερίζοντας Τίνος νε νις α τη;ὶ ἶ ῷ ῳ ὐ ῦ ῷ ἐ ῶ ἐ ὶ ὺ ἡ ᾶ ὕ

κα πεκρίθη τ παιδάριον τ φεστ ς π το ς θερίζοντας κα ε πεν πα ς Μωαβ τίς στιν ὶ ἀ ὸ ὸ ἐ ὸ ἐ ὶ ὺ ὶ ἶ Ἡ ῖ ἡ ῖ ἐ ἡ

ποστραφε σα μετ Νωεμιν ξ γρο Μωαβ κα ε πεν Συλλέξω δ κα συνάξω ν το ς δράγμασιν

ἀ ῖ ὰ ἐ ἀ ῦ ὶ ἶ ὴ ὶ ἐ ῖ

πισθεν τ ν θεριζόντων· κα λθεν κα στη π πρωίθεν κα ως σπέρας, ο κατέπαυσεν ν τ

ὄ ῶ ὶ ἦ ὶ ἔ ἀ ὸ ὶ ἕ ἑ ὐ ἐ ῷ

γρ μικρόν. κα ε πεν Βοος πρ ς Ρουθ Ο κ κουσας, θύγατερ; μ πορευθ ς ν γρ συλλέξαι

ἀ ῷ ὶ ἶ ὸ ὐ ἤ ὴ ῇ ἐ ἀ ῷ

τέρ , κα σ ο πορεύσ ντε θεν· δε κολλήθητι μετ τ ν κορασίων μου· ο φθαλμοί σου ε ς

ἑ ῳ ὶ ὺ ὐ ῃ ἐ ῦ ὧ ὰ ῶ ἱ ὀ ἰ

τ ν γρόν, ο ὸ ἀ ὗ ἐὰν θερίζωσιν, κα πορεύσ κατόπισθεν α τ ν· δο νετειλάμην το ς παιδαρίοιςὶ ῃ ὐ ῶ ἰ ὺ ἐ ῖ

το μ ψασθαί σου· κα τι διψήσεις, κα πορευθήσ ε ς τ σκεύη κα πίεσαι θεν ν δρεύωνταιῦ ὴ ἅ ὶ ὅ ὶ ῃ ἰ ὰ ὶ ὅ ἂ ὑ

τ παιδάρια. κα πεσεν π πρόσωπον α τ ς κα προσεκύνησεν π τ ν γ ν κα ε πεν πρ ς α τόνὰ ὶ ἔ ἐ ὶ ὐ ῆ ὶ ἐ ὶ ὴ ῆ ὶ ἶ ὸ ὐ

Τί τι ε ρον χάριν ν φθαλμο ς σου το πιγν ναί με; κα γώ ε μι ξένη. κα πεκρίθη Βοος καὅ ὗ ἐ ὀ ῖ ῦ ἐ ῶ ὶ ἐ ἰ ὶ ἀ ὶ

ε πεν α τ παγγελί πηγγέλη μοι σα πεποίηκας μετ τ ς πενθερ ς σου μετ τ ποθανε ν τ νἶ ὐ ῇ Ἀ ᾳ ἀ ὅ ὰ ῆ ᾶ ὰ ὸ ἀ ῖ ὸ

νδρα

ἄ σου κα π ς κατέλιπες τ ν πατέρα σου κα τ ν μητέρα σου κα ὶ ῶ ὸ ὶ ὴ ὶ τ ν γ ν γενέσεώς σου καὴ ῆ ὶ

πορεύθης πρ ς λα ν ν ο κ δεις χθ ς κα τρίτης· ποτείσαι κύριος τ ν ργασίαν σου, κα

ἐ ὸ ὸ ὃ ὐ ᾔ ἐ ὲ ὶ ἀ ὴ ἐ ὶ

γένοιτο μισθός σου πλήρης παρ κυρίου θεο Ισραηλ, πρ ς ν λθες πεποιθέναι π τ ς πτέρυγαςὁ ὰ ῦ ὸ ὃ ἦ ὑ ὸ ὰ

α το . δ ε πεν Ε ροιμι χάριν ν φθαλμο ς σου, κύριε, τι παρεκάλεσάς με κα τι λάλησας πὐ ῦ ἡ ὲ ἶ ὕ ἐ ὀ ῖ ὅ ὶ ὅ ἐ ἐ ὶ

καρδίαν τ ς δούλης σου, κα δο γ σομαι ς μία τ ν παιδισκ ν σου. κα ε πεν α τ Βοοςῆ ὶ ἰ ὺ ἐ ὼ ἔ ὡ ῶ ῶ ὶ ἶ ὐ ῇ

δη ρ το φαγε ν πρόσελθε δε κα φάγεσαι τ ν ρτων κα βάψεις τ ν ψωμόν σου ν τ ξει.

Ἤ ὥ ᾳ ῦ ῖ ὧ ὶ ῶ ἄ ὶ ὸ ἐ ῷ ὄ

κα κάθισεν Ρουθ κ πλαγίων τ ν θεριζόντων, κα βούνισεν α τ Βοος λφιτον, κα φαγεν καὶ ἐ ἐ ῶ ὶ ἐ ὐ ῇ ἄ ὶ ἔ ὶ

νεπλήσθη κα κατέλιπεν. κα νέστη το συλλέγειν, κα νετείλατο Βοος το ς παιδαρίοις α το

ἐ ὶ ὶ ἀ ῦ ὶ ἐ ῖ ὐ ῦ

λέγων Καί γε ν μέσον τ ν δραγμάτων συλλεγέτω, κα μ καταισχύνητε α τήν· κα βαστάζοντεςἀ ὰ ῶ ὶ ὴ ὐ ὶ

βαστάξατε α τ καί γε παραβάλλοντες παραβαλε τε α τ κ τ ν βεβουνισμένων, κα φετε καὐ ῇ ῖ ὐ ῇ ἐ ῶ ὶ ἄ ὶ

συλλέξει, κα ο κ πιτιμήσετε α τ . κα συνέλεξεν ν τ γρ ως σπέρας· κα ρράβδισεν ὶ ὐ ἐ ὐ ῇ ὶ ἐ ῷ ἀ ῷ ἕ ἑ ὶ ἐ ἃ

συνέλεξεν, κα γενήθη ς οιφι κριθ ν. κα ρεν κα ε σ λθεν ε ς τ ν πόλιν, κα ε δεν πενθερὶ ἐ ὡ ῶ ὶ ἦ ὶ ἰ ῆ ἰ ὴ ὶ ἶ ἡ ὰ

(3)

α τ πενθερ α τ ς Πο συνέλεξας σήμερον κα πο ποίησας; ε η πιγνούς σε ε λογημένος.ὐ ῇ ἡ ὰ ὐ ῆ ῦ ὶ ῦ ἐ ἴ ὁ ἐ ὐ

κα πήγγειλεν Ρουθ τ πενθερ α τ ς πο ποίὶ ἀ ῇ ᾷ ὐ ῆ ῦ ἐ ησεν, κα ε πεν Τ νομα το νδρός, μεθ' οὶ ἶ ὸ ὄ ῦ ἀ ὗ

ποίησα σήμερον,

ἐ Βοος. κα ε πεν Νωεμιν τ νύμφ α τ ς Ε λογητός στιν τ κυρί , τι ο κὶ ἶ ῇ ῃ ὐ ῆ ὐ ἐ ῷ ῳ ὅ ὐ

γκατέλιπεν τ λεος α το μετ τ ν ζώντων κα μετ τ ν τεθνηκότων. κα ε πεν α τ Νωεμιν

ἐ ὸ ἔ ὐ ῦ ὰ ῶ ὶ ὰ ῶ ὶ ἶ ὐ ῇ

γγίζει μ ν ν ρ, κ τ ν γχιστευόντων μ ς στιν. κα ε πεν Ρουθ πρ ς τ ν πενθερ ν α τ ς

Ἐ ἡ ῖ ὁ ἀ ὴ ἐ ῶ ἀ ἡ ᾶ ἐ ὶ ἶ ὸ ὴ ὰ ὐ ῆ

Καί γε τι ε πεν πρός με Μετ τ ν παιδαρίων μου προσκολλήθητι, ως ν τελέσωσιν λον τ νὅ ἶ ὰ ῶ ἕ ἂ ὅ ὸ

μητόν, ς πάρχει μοι. κα ε πεν Νωεμιν πρ ς Ρουθ τ ν νύμφην α τ ς γαθόν, θύγατερ, τι

ἀ ὃ ὑ ὶ ἶ ὸ ὴ ὐ ῆ Ἀ ὅ

πορεύθης μετ τ ν κορασίων α το , κα ο κ παντήσονταί σοι ν γρ τέρ . κα

ἐ ὰ ῶ ὐ ῦ ὶ ὐ ἀ ἐ ἀ ῷ ἑ ῳ ὶ

προσεκολλήθη Ρουθ το ς κορασίοις Βοος συλλέγειν ως ο συνετέλεσεν τ ν θερισμ ν τ ν κριθ νῖ ἕ ὗ ὸ ὸ ῶ ῶ

κα τ ν πυρ ν. κα κάθισεν μετ τ ς πενθερ ς α τ ς. ὶ ῶ ῶ ὶ ἐ ὰ ῆ ᾶ ὐ ῆ

[3] Ε πεν δ α τ Νωεμιν πενθερ α τ ς Θύγατερ, ο μ ζητήσω σοι νάπαυσιν, να εἶ ὲ ὐ ῇ ἡ ὰ ὐ ῆ ὐ ὴ ἀ ἵ ὖ

γένηταί σοι; κα ν ν ο χ Βοος γνώριμος μ ν, ο ς μετ τ ν κορασίων α το ; δο α τ ςὶ ῦ ὐ ὶ ἡ ῶ ὗ ἦ ὰ ῶ ὐ ῦ ἰ ὺ ὐ ὸ

λικμ τ ν λωνα τ ν κριθ ν ταύτ τ νυκτί. σ δ λούσ κα λείψ κα περιθήσεις τ νᾷ ὸ ἅ ῶ ῶ ῃ ῇ ὺ ὲ ῃ ὶ ἀ ῃ ὶ ὸ

ματισμόν σου π σεαυτ κα ναβήσ π τ ν λω· μ γνωρισθ ς τ νδρ ως ο συντελέσαι

ἱ ἐ ὶ ῇ ὶ ἀ ῃ ἐ ὶ ὸ ἅ ὴ ῇ ῷ ἀ ὶ ἕ ὗ

α τ ν πιε ν κα φαγε ν· κα σται ν τ κοιμηθ ναι α τόν, κα γνώσ τ ν τόπον, που κοιμ ταιὐ ὸ ῖ ὶ ῖ ὶ ἔ ἐ ῷ ῆ ὐ ὶ ῃ ὸ ὅ ᾶ

κε , κα λεύσ κα ποκαλύψεις τ πρ ς ποδ ν α το κα κοιμηθήσ , κα α τ ς παγγελε σοι

ἐ ῖ ὶ ἐ ῃ ὶ ἀ ὰ ὸ ῶ ὐ ῦ ὶ ῃ ὶ ὐ ὸ ἀ ῖ

ποιήσεις. ε πεν δ Ρουθ πρ ς α τήν Πάντα, σα ν ε π ς, ποιήσω.

ἃ ἶ ὲ ὸ ὐ ὅ ἐὰ ἴ ῃ κα κατέβη ὶ ε ς τ ν λω καἰ ὸ ἅ ὶ

ποίησεν κατ πάντα, σα νετείλατο α τ πενθερ α τ ς. κα φαγεν Βοος, κα γαθύνθη

ἐ ὰ ὅ ἐ ὐ ῇ ἡ ὰ ὐ ῆ ὶ ἔ ὶ ἠ ἡ

καρδία α το , κα λθεν κοιμηθ ναι ν μερίδι τ ς στοιβ ς· δ λθεν κρυφ κα πεκάλυψεν τὐ ῦ ὶ ἦ ῆ ἐ ῆ ῆ ἡ ὲ ἦ ῇ ὶ ἀ ὰ

πρ ς ποδ ν α το . γένετο δ ν τ μεσονυκτί κα ξέστη ν ρ κα ταράχθη, κα δο γυνὸ ῶ ὐ ῦ ἐ ὲ ἐ ῷ ῳ ὶ ἐ ὁ ἀ ὴ ὶ ἐ ὶ ἰ ὺ ὴ

κοιμ ται πρ ς ποδ ν α το . ε πεν δέ Τίς ε σύ; δ ε πεν γώ ε μι Ρουθ δούλη σου, καᾶ ὸ ῶ ὐ ῦ ἶ ἶ ἡ ὲ ἶ Ἐ ἰ ἡ ὶ

περιβαλε ς τ πτερύγιόν σου π τ ν δούλην σου, τι γχιστε ς ε σύ. κα ε πεν Βοος Ε λογημένηῖ ὸ ἐ ὶ ὴ ὅ ἀ ὺ ἶ ὶ ἶ ὐ

σ τ κυρί θε , θύγατερ, τι γάθυνας τ λεός σου τ σχατον π ρ τ πρ τον, τ μὺ ῷ ῳ ῷ ὅ ἠ ὸ ἔ ὸ ἔ ὑ ὲ ὸ ῶ ὸ ὴ

πορευθ ναί σε πίσω νεανι ν, ε τοι πτωχ ς ε τοι πλούσιος. κα ν ν, θύγατερ, μ φοβο · πάντα, σαῆ ὀ ῶ ἴ ὸ ἴ ὶ ῦ ὴ ῦ ὅ

ν ε π ς, ποιήσω σοι· ο δεν γ ρ π σα φυλ λαο μου τι γυν δυνάμεως ε σύ, κα τι ληθ ς

ἐὰ ἴ ῃ ἶ ὰ ᾶ ὴ ῦ ὅ ὴ ἶ ὶ ὅ ἀ ῶ

γχιστε ς γώ ε μι, καί γε στιν γχιστε ς γγίων π ρ μέ. α λίσθητι τ ν νύκτα, κα σται τ

ἀ ὺ ἐ ἰ ἔ ἀ ὺ ἐ ὑ ὲ ἐ ὐ ὴ ὶ ἔ ὸ

πρωί, ἐὰ ἀν γχιστεύσ σε, γαθόν, γχιστευέτω· ῃ ἀ ἀ ἐὰν δ μ βούληται γχιστε σαί σε, γχιστεύσωὲ ὴ ἀ ῦ ἀ

σε γώ, ζ κύριος· κοιμήθητι ως πρωί. κα κοιμήθη πρ ς ποδ ν α το ως πρωί. δ νέστη πρἐ ῇ ἕ ὶ ἐ ὸ ῶ ὐ ῦ ἕ ἡ ὲ ἀ ὸ

το πιγν ναι νδρα τ ν πλησίον α το · κα ε πεν Βοος Μ γνωσθήτω τι λθεν γυν ε ς τ νῦ ἐ ῶ ἄ ὸ ὐ ῦ ὶ ἶ ὴ ὅ ἦ ὴ ἰ ὸ

λωνα. κα ε πεν α τ Φέρε τ περίζωμα τ πάνω σου. κα κράτησεν α τό, κα μέτρησεν ξ

ἅ ὶ ἶ ὐ ῇ ὸ ὸ ἐ ὶ ἐ ὐ ὶ ἐ ἓ

κριθ ν κα πέθηκεν π' α τήν· κα ε σ λθεν ε ς τ ν πόλιν. ῶ ὶ ἐ ἐ ὐ ὶ ἰ ῆ ἰ ὴ κα ὶΡουθ ε σ λθεν πρ ς τ ν πενθερ νἰ ῆ ὸ ὴ ὰ

α τ ς· δ ε πεν Τίς ε , θύγατερ· κα ε πεν α τ πάντα, σα ποίησεν α τ νήρ. κα ε πενὐ ῆ ἡ ὲ ἶ ἶ ὶ ἶ ὐ ῇ ὅ ἐ ὐ ῇ ὁ ἀ ὶ ἶ

(4)

σου. δ ε πεν Κάθου, θύγατερ, ως το πιγν ναί σε π ς ο πεσε ται ἡ ὲ ἶ ἕ ῦ ἐ ῶ ῶ ὐ ῖ ῥῆμα· ο γ ρ μ συχάσὐ ὰ ὴ ἡ ῃ

νήρ, ως ν τελέσ τ μα σήμερον.

ὁ ἀ ἕ ἂ ῃ ὸ ῥῆ

[4] Κα Βοος νέβη π τ ν πύλην κα κάθισεν κε , κα δο γχιστευτ ς παρεπορεύετο,ὶ ἀ ἐ ὶ ὴ ὶ ἐ ἐ ῖ ὶ ἰ ὺ ὁ ἀ ὴ

ν ε πεν Βοος. κα ε πεν πρ ς α τ ν Βοος κκλίνας κάθισον δε, κρύφιε· κα ξέκλινεν κα

ὃ ἶ ὶ ἶ ὸ ὐ ὸ Ἐ ὧ ὶ ἐ ὶ

κάθισεν. κα λαβεν Βοος δέκα νδρας π τ ν πρεσβυτέρων τ ς πόλεως κα ε πεν Καθίσατε δε·

ἐ ὶ ἔ ἄ ἀ ὸ ῶ ῆ ὶ ἶ ὧ

κα κάθισαν. κα ε πεν Βοος τ γχιστε Τ ν μερίδα το γρο , στιν το δελφο μ ν τοὶ ἐ ὶ ἶ ῷ ἀ ῖ ὴ ῦ ἀ ῦ ἥ ἐ ῦ ἀ ῦ ἡ ῶ ῦ

Αβιμελεχ, δέδοται Νωεμιν τ πιστρεφούσ ξ γρο Μωαβ, κ γ ε πα ποκαλύψω τ ο ς σουἣ ῇ ἐ ῃ ἐ ἀ ῦ ἀ ὼ ἶ Ἀ ὸ ὖ

λέγων Κτ σαι ναντίον τ ν καθημένων κα ναντίον τ ν πρεσβυτέρων το λαο μου· εῆ ἐ ῶ ὶ ἐ ῶ ῦ ῦ ἰ

γχιστεύεις, γχίστευε· ε δ μ γχιστεύεις, νάγγειλόν μοι κα γνώσομαι· τι ο κ στιν πάρεξ

ἀ ἀ ἰ ὲ ὴ ἀ ἀ ὶ ὅ ὐ ἔ

σο το γχιστε σαι, κ γώ ε μι μετ σέ. δ ε πεν γώ ε μι γχιστεύσω. κα ε πεν Βοος νῦ ῦ ἀ ῦ ἀ ἰ ὰ ὁ ὲ ἶ Ἐ ἰ ἀ ὶ ἶ Ἐ

μέρ το κτήσασθαί σε τ ν γρ ν κ χειρ ς Νωεμιν κα παρ Ρουθ τ ς Μωαβίτιδος γυναικ ς το

ἡ ᾳ ῦ ὸ ἀ ὸ ἐ ὸ ὶ ὰ ῆ ὸ ῦ

τεθνηκότος, κα α τ ν κτήσασθαί σε δε στε ναστ σαι τ νομα το τεθνηκότος π τ ςὶ ὐ ὴ ῖ ὥ ἀ ῆ ὸ ὄ ῦ ἐ ὶ ῆ

κληρονομίας α το . κα ε πεν γχιστεύς Ο δυνήσομαι γχιστε σαι μαυτ , μήποτε διαφθείρωὐ ῦ ὶ ἶ ὁ ἀ ὐ ἀ ῦ ἐ ῷ

τ ν κληρονομίαν μου· γχίστευσον σεαυτ τ ν γχιστείαν μου, τι ο δυνήσομαι γχιστεὴ ἀ ῷ ὴ ἀ ὅ ὐ ἀ ῦσαι. καὶ

το το τ δικαίωμα μπροσθεν ν τ Ισραηλ π τ ν γχιστείαν κα π τ ντάλλαγμα το στ σαιῦ ὸ ἔ ἐ ῷ ἐ ὶ ὴ ἀ ὶ ἐ ὶ ὸ ἀ ῦ ῆ

π ν λόγον, κα πελύετο ν ρ τ πόδημα α το κα δίδου τ πλησίον α το τ γχιστεύοντιᾶ ὶ ὑ ὁ ἀ ὴ ὸ ὑ ὐ ῦ ὶ ἐ ῷ ὐ ῦ ῷ ἀ

τ ν γχιστείαν α το , κα το το ν μαρτύριον ν Ισραηλ. κα ε πεν γχιστε ς τ Βοος Κτ σαιὴ ἀ ὐ ῦ ὶ ῦ ἦ ἐ ὶ ἶ ὁ ἀ ὺ ῷ ῆ

σεαυτ τ ν γχιστείαν μου· κα πελύσατο τ πόδημα α το κα δωκεν α τ . κα ε πεν Βοοςῷ ὴ ἀ ὶ ὑ ὸ ὑ ὐ ῦ ὶ ἔ ὐ ῷ ὶ ἶ

το ς πρεσβυτέροις κα παντ τ λα Μάρτυρες με ς σήμερον τι κέκτημαι πάντα τ το Αβιμελεχῖ ὶ ὶ ῷ ῷ ὑ ῖ ὅ ὰ ῦ

κα πάντα, σα πάρχει τ Χελαιων κα τ Μααλων, κ χειρ ς Νωεμιν· καί γε Ρουθ τ ν Μωαβ τινὶ ὅ ὑ ῷ ὶ ῷ ἐ ὸ ὴ ῖ

τ ν γυνα κα Μααλων κέκτημαι μαυτ ε ς γυνα κα το ναστ σαι τ νομα το τεθνηκότος πὴ ῖ ἐ ῷ ἰ ῖ ῦ ἀ ῆ ὸ ὄ ῦ ἐ ὶ

τ ς κληρονομίας α το , κα ο κ ξολεθρευθήσεται τ νομα το τεθνηκότος κ τ ν δελφ νῆ ὐ ῦ ὶ ὐ ἐ ὸ ὄ ῦ ἐ ῶ ἀ ῶ

α το κα κ τ ς φυλ ς λαο α το · μάρτυρες με ς σήμερον. κα ε ποσαν π ς λα ς ο ν τὐ ῦ ὶ ἐ ῆ ῆ ῦ ὐ ῦ ὑ ῖ ὶ ἴ ᾶ ὁ ὸ ἱ ἐ ῇ

πύλ Μάρτυρες. κα ο πρεσβύτεροι ε ποσαν Δ η κύριος τ ν γυνα κά σου τ ν ε σπορευομένην ε ςῃ ὶ ἱ ἴ ῴ ὴ ῖ ὴ ἰ ἰ

τ ν ο κόν σου ς Ραχηλ κα ς Λειαν, α κοδόμησαν μφότεραι τ ν ο κον Ισραηλ κα ποίησανὸ ἶ ὡ ὶ ὡ ἳ ᾠ ἀ ὸ ἶ ὶ ἐ

δύναμιν ν Εφραθα, κα σται νομα ν Βαιθλεεμ· κα γένοιτο ο κός σου ς ο κος Φαρες, νἐ ὶ ἔ ὄ ἐ ὶ ὁ ἶ ὡ ὁ ἶ ὃ

τεκεν Θαμαρ τ Ιουδα, κ το σπέρματος, ο δώσει κύριός σοι κ τ ς παιδίσκης ταύτης. κα

ἔ ῷ ἐ ῦ ὗ ἐ ῆ ὶ

λαβεν Βοος τ ν Ρουθ, κα γενήθη α τ ε ς γυνα κα, κα ε σ λθεν πρ ς α τήν, κα δωκεν α τ

ἔ ὴ ὶ ἐ ὐ ῷ ἰ ῖ ὶ ἰ ῆ ὸ ὐ ὶ ἔ ὐ ῇ

κύριος κύησιν, κα τεκεν υ όν. κα ε παν α γυνα κες πρ ς Νωεμιν Ε λογητ ς κύριος, ς οὶ ἔ ἱ ὶ ἶ ἱ ῖ ὸ ὐ ὸ ὃ ὐ

κατέλυσέ σοι σήμερον τ ν γχιστέα, κα καλέσαι τ νομά σου ν Ισραηλ, ὸ ἀ ὶ ὸ ὄ ἐ κα ὶ ἔσται σοι ε ςἰ

πιστρέφοντα ψυχ ν κα το διαθρέψαι τ ν πολιάν σου, τι νύμφη σου γαπήσασά σε τεκεν

ἐ ὴ ὶ ῦ ὴ ὅ ἡ ἡ ἀ ἔ

α τόν, στιν γαθή σοι π ρ πτ υ ούς. κα λαβεν Νωεμιν τ παιδίον κα θηκεν ε ς τ νὐ ἥ ἐ ἀ ὑ ὲ ἑ ὰ ἱ ὶ ἔ ὸ ὶ ἔ ἰ ὸ

(5)

τέχθη υ ς τ Νωεμιν· κα κάλεσαν τ νομα α το Ωβηδ· ο τος πατ ρ Ιεσσαι πατρ ς Δαυιδ.

Ἐ ἱὸ ῇ ὶ ἐ ὸ ὄ ὐ ῦ ὗ ὴ ὸ

Κα α ται α γενέσεις Φαρες· Φαρες γέννησεν τ ν Εσρων, Εσρων δ γέννησεν τ ν Αρραν,ὶ ὗ ἱ ἐ ὸ ὲ ἐ ὸ

κα Αρραν γέννησεν τ ν Αμιναδαβ, κα Αμιναδαβ γέννησεν τ ν Ναασσων, κα Ναασσωνὶ ἐ ὸ ὶ ἐ ὸ ὶ

γέννησεν τ ν Σαλμαν, κα Σαλμαν γέννησεν τ ν Βοος, κα Βοος γέννησεν τ ν Ωβηδ, κα Ωβηδ

ἐ ὸ ὶ ἐ ὸ ὶ ἐ ὸ ὶ

γέννησεν τ ν Ιεσσαι, κα Ιεσσαι γέννησεν τ ν Δαυιδ.

ἐ ὸ ὶ ἐ ὸ

AISMA ASMATWN O ESTIN TWI SALWMWN, 1

Φιλησάτω με ἀπὸ φιλημάτων στόματος αὐτοῦ, ὅ ἀτι γαθο μαστοί σου π ρ ο νον, κα σμὶ ὑ ὲ ἶ ὶ ὀ ὴ

μύρων σου π ρ πάντα τ ρώματα, μύρον κκενωθ ν νομά σου. δι το το νεάνιδες γάπησάν σε,ὑ ὲ ὰ ἀ ἐ ὲ ὄ ὰ ῦ ἠ

ε λκυσάν σε, πίσω σου ε ς σμ ν μύρων σου δραμο μεν.ἵ ὀ ἰ ὀ ὴ ῦ

Ε σήνεγκέν με βασιλε ς ε ς τ ταμίειον α το .ἰ ὁ ὺ ἰ ὸ ὐ ῦ

γαλλιασώμεθα κα ε φρανθ μεν ν σοί, γαπήσομεν μαστούς σου π ρ ο νον· ε θύτης

Ἀ ὶ ὐ ῶ ἐ ἀ ὑ ὲ ἶ ὐ

γάπησέν σε.

Μέλαινά ε μι κα καλή, θυγατέρες Ιερουσαλημ, ς σκηνώματα Κηδαρ, ς δέρρεις Σαλωμων.ἰ ὶ ὡ ὡ

μ βλέψητέ με, τι γώ ε μι μεμελανωμένη, τι παρέβλεψέν με λιος· υ ο μητρός μου μαχέσαντοὴ ὅ ἐ ἰ ὅ ὁ ἥ ἱ ὶ ἐ

ν μοί, θεντό με φυλάκισσαν ν μπελ σιν· μπελ να μ ν ο κ φύλαξα.

ἐ ἐ ἔ ἐ ἀ ῶ ἀ ῶ ἐ ὸ ὐ ἐ

πάγγειλόν μοι, ν γάπησεν ψυχή μου, πο ποιμαίνεις, πο κοιτάζεις ν μεσημβρί ,

Ἀ ὃ ἠ ἡ ῦ ῦ ἐ ᾳ

μήποτε γένωμαι ς περιβαλλομένη π' γέλαις ταίρων σου. ὡ ἐ ἀ ἑ

ν μ γν ς σεαυτήν, καλ ν γυναιξίν, ξελθε σ ν πτέρναις τ ν ποιμνίων κα ποίμαινε

Ἐὰ ὴ ῷ ἡ ὴ ἐ ἔ ὺ ἐ ῶ ὶ

τ ς ρίφους σου π σκηνώμασιν τ ν ποιμένων. ὰ ἐ ἐ ὶ ῶ

Τ ππ μου ν ρμασιν Φαραω μοίωσά σε, πλησίον μου. τί ραιώθησαν σιαγόνες σουῇ ἵ ῳ ἐ ἅ ὡ ἡ ὡ

ς τρυγόνες, τράχηλός σου ς ρμίσκοι; μοιώματα χρυσίου ποιήσομέν σοι μετ στιγμάτων το

ὡ ὡ ὁ ὁ ὰ ῦ

ργυρίου.

ως ο βασιλε ς ν νακλίσει α το , νάρδος μου δωκεν σμ ν α το . πόδεσμος τ ς

Ἕ ὗ ὁ ὺ ἐ ἀ ὐ ῦ ἔ ὀ ὴ ὐ ῦ ἀ ῆ

στακτ ς δελφιδός μου μοί, ν μέσον τ ν μαστ ν μου α λισθήσεται· βότρυς τ ς κύπρουῆ ἀ ἐ ἀ ὰ ῶ ῶ ὐ ῆ

δελφιδός μου μο ν μπελ σιν Εγγαδδι.

ἀ ἐ ὶ ἐ ἀ ῶ

δο ε καλή, πλησίον μου, δο ε καλή, φθαλμοί σου περιστεραί.

Ἰ ὺ ἶ ἡ ἰ ὺ ἶ ὀ

δο ε καλός, δελφιδός μου, καί γε ρα ος· πρ ς κλίνη μ ν σύσκιος, δοκο ο κων

Ἰ ὺ ἶ ὁ ἀ ὡ ῖ ὸ ἡ ῶ ὶ ἴ

μ ν κέδροι, φατνώματα μ ν κυπάρισσοι.

ἡ ῶ ἡ ῶ

γ νθος το πεδίου, κρίνον τ ν κοιλάδων.

Ἐ ὼ ἄ ῦ ῶ

ς κρίνον ν μέσ κανθ ν, ο τως πλησίον μου ν μέσον τ ν θυγατέρων.

(6)

ς μ λον ν το ς ξύλοις το δρυμο , ο τως δελφιδός μου ν μέσον τ ν υ ν· ν τ

Ὡ ῆ ἐ ῖ ῦ ῦ ὕ ἀ ἀ ὰ ῶ ἱῶ ἐ ῇ

σκι α το πεθύμησα κα κάθισα, κα καρπ ς α το γλυκ ς ν λάρυγγί μου. ᾷ ὐ ῦ ἐ ὶ ἐ ὶ ὸ ὐ ῦ ὺ ἐ

Ε σαγάγετέ με ε ς ο κον το ο νου, τάξατε π' μ γάπην. στηρίσατέ με ν μόραις,ἰ ἰ ἶ ῦ ἴ ἐ ἐ ὲ ἀ ἐ ἀ

στοιβάσατέ με ν μήλοις, τι τετρωμένη γάπης γώ. ε ώνυμος α το π τ ν κεφαλήν μου, κα ἐ ὅ ἀ ἐ ὐ ὐ ῦ ὑ ὸ ὴ ὶ ἡ

δεξι α το περιλήμψεταί με. ρκισα μ ς, θυγατέρες Ιερουσαλημ, ν τα ς δυνάμεσιν κα ν τα ςὰ ὐ ῦ ὥ ὑ ᾶ ἐ ῖ ὶ ἐ ῖ

σχύσεσιν το γρο , ν γείρητε κα ξεγείρητε τ ν γάπην, ως ο θελήσ .

(7)

IOUDA

ούδας ησο Χριστο δο λος, δελφ ς δ ακώ

Ἰ Ἰ ῦ ῦ ῦ ἀ ὸ ὲ Ἰ βου, το ς ν θε πατρ γαπημένοις κα ησοῖ ἐ ῷ ὶ ἠ ὶ Ἰ ῦ

Χριστ τετηρημένοις κλητο ς· λεος μ ν κα ε ρήνη κα γάπη πληθυνθείη. ῷ ῖ ἔ ὑ ῖ ὶ ἰ ὶ ἀ

γαπητοί, π σαν σπουδ ν ποιούμενος γράφειν μ ν περ τ ς κοιν ς μ ν σωτηρίας νάγκην

Ἀ ᾶ ὴ ὑ ῖ ὶ ῆ ῆ ἡ ῶ ἀ

σχον γράψαι μ ν παρακαλ ν παγωνίζεσθαι τ παξ παραδοθείσ το ς γίοις πίστει.

ἔ ὑ ῖ ῶ ἐ ῇ ἅ ῃ ῖ ἁ

παρεισέδυσαν γάρ τινες νθρωποι, ο πάλαι προγεγραμμένοι ε ς το το τ κρίμα, σεβε ς, τ ν τοἄ ἱ ἰ ῦ ὸ ἀ ῖ ὴ ῦ

θεο μ ν χάριτα μετατιθέντες ε ς σέλγειαν κα τ ν μόνον δεσπότην κα κύριον μ ν ησο νῦ ἡ ῶ ἰ ἀ ὶ ὸ ὶ ἡ ῶ Ἰ ῦ

Χριστ ν ρνούμενοι. ὸ ἀ

πομν σαι δ μ ς βούλομαι, ε δότας παξ πάντα, τι ησο ς λα ν κ γ ς Α γύπτου

Ὑ ῆ ὲ ὑ ᾶ ἰ ἅ ὅ Ἰ ῦ ὸ ἐ ῆ ἰ

σώσας τ δεύτερον το ς μ πιστεύσαντας πώλεσεν, γγέλους τε το ς μ τηρήσαντας τ ν αυτ νὸ ὺ ὴ ἀ ἀ ὺ ὴ ὴ ἑ ῶ

ρχ ν λλ πολιπόντας τ διον ο κητήριον ε ς κρίσιν μεγάλης μέρας δεσμο ς ϊδίοις π ζόφον

ἀ ὴ ἀ ὰ ἀ ὸ ἴ ἰ ἰ ἡ ῖ ἀ ὑ ὸ

τετήρηκεν· ς Σόδομα κα Γόμορρα κα α περ α τ ς πόλεις, τ ν μοιον τρόπον τούτοιςὡ ὶ ὶ ἱ ὶ ὐ ὰ ὸ ὅ

κπορνεύσασαι κα πελθο σαι πίσω σαρκ ς τέρας, πρόκεινται δε γμα πυρ ς α ωνίου δίκην

ἐ ὶ ἀ ῦ ὀ ὸ ἑ ῖ ὸ ἰ

πέχουσαι.

μοίως μέντοι κα ο τοι νυπνιαζόμενοι σάρκα μ ν μιαίνουσιν, κυριότητα δ θετο σιν,

Ὁ ὶ ὗ ἐ ὲ ὲ ἀ ῦ

δόξας δ βλασφημο σιν. δ Μιχα λ ρχάγγελος, τε τ διαβόλ διακρινόμενος διελέγετο περὲ ῦ ὁ ὲ ὴ ὁ ἀ ὅ ῷ ῳ ὶ

το Μωϋσέως σώματος, ο κ τόλμησεν κρίσιν πενεγκε ν βλασφημίας, λλ ε πεν, ῦ ὐ ἐ ἐ ῖ ἀ ὰ ἶ Ἐπιτιμήσαι σοι κύριος. ο τοι δ σα μ ν ο κ ο δασιν βλασφημο σιν, σα δ φυσικ ς ς τ λογα ζ αὗ ὲ ὅ ὲ ὐ ἴ ῦ ὅ ὲ ῶ ὡ ὰ ἄ ῷ

πίστανται, ν τούτοις φθείρονται. ο α α το ς, τι τ δ το Κάϊν πορεύθησαν, κα τ πλάν

ἐ ἐ ὐ ὶ ὐ ῖ ὅ ῇ ὁ ῷ ῦ ἐ ὶ ῇ ῃ

το Βαλα μ μισθο ξεχύθησαν, κα τ ντιλογί το Κόρε πώλοντο. ο τοί ε σιν ο ν τα ςῦ ὰ ῦ ἐ ὶ ῇ ἀ ᾳ ῦ ἀ ὗ ἰ ἱ ἐ ῖ

γάπαις μ ν σπιλάδες συνευωχούμενοι φόβως, αυτο ς ποιμαίνοντες, νεφέλαι νυδροι π

ἀ ὑ ῶ ἀ ἑ ὺ ἄ ὑ ὸ

νέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωριν καρπα δ ς ποθανόντα κριζωθέντα, κύματα γρια

ἀ ὰ ἄ ὶ ἀ ἐ ἄ

θαλάσσης παφρίζοντα τ ς αυτ ν α σχύνας, στέρες πλαν ται ο ς ζόφος το σκότους ε ς αἐ ὰ ἑ ῶ ἰ ἀ ῆ ἷ ὁ ῦ ἰ ἰῶνα τετήρηται.

Προεφήτευσεν δ κα τούτοις βδομος π δ μ ν χ λέγων, δο λθεν κύριος ν γίαιςὲ ὶ ἕ ἀ ὸ Ἀ ὰ Ἑ ὼ Ἰ ὺ ἦ ἐ ἁ

μυριάσιν α το , ποι σαι κρίσιν κατ πάντων κα λέγξαι πάντας το ς σεβε ς περ πάντων τ νὐ ῦ ῆ ὰ ὶ ἐ ὺ ἀ ῖ ὶ ῶ

ργων σεβείας α τ ν ν σέβησαν κα περ πάντων τ ν σκληρ ν ν λάλησαν κατ' α το

ἔ ἀ ὐ ῶ ὧ ἠ ὶ ὶ ῶ ῶ ὧ ἐ ὐ ῦ

μαρτωλο σεβε ς.

ἁ ὶ ἀ ῖ

Ο τοί ε σιν γογγυσταί, μεμψίμοιροι, κατ τ ς πιθυμίας α τ ν πορευόμενοι, κα τ στόμαὗ ἰ ὰ ὰ ἐ ὐ ῶ ὶ ὸ

α τ ν λαλε πέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα φελείας χάριν. ὐ ῶ ῖ ὑ ὠ

με ς δέ, γαπητοί, μνήσθητε τ ν ημάτων τ ν

Ὑ ῖ ἀ ῶ ῥ ῶ προειρημένων π τ ν ποστόλων τοὑ ὸ ῶ ἀ ῦ

(8)

τ ς αυτ ν πιθυμίας πορευόμενοι τ ν σεβει ν. ὰ ἑ ῶ ἐ ῶ ἀ ῶ

Ο τοί ε σιν ο ποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνε μα μ χοντες. με ς δέ, γαπητοί,ὗ ἰ ἱ ἀ ῦ ὴ ἔ ὑ ῖ ἀ

ποικοδομο ντες αυτο ς τ γιωτάτ μ ν πίστει, ν πνεύματι γί προσευχόμενοι, αυτο ς ν

ἐ ῦ ἑ ὺ ῇ ἁ ῃ ὑ ῶ ἐ ἁ ῳ ἑ ὺ ἐ

γάπ θεο τηρήσατε, προσδεχόμενοι τ λεος το κυρίου μ ν ησο Χριστο ε ς ζω ν α ώνιον.

ἀ ῃ ῦ ὸ ἔ ῦ ἡ ῶ Ἰ ῦ ῦ ἰ ὴ ἰ

κα ο ς μ ν λε τε διακρινομένους, ο ς δ σ ζετε κ πυρ ς ρπάζοντες, ο ς δ λε τε ν φόβ ,ὶ ὓ ὲ ἐ ᾶ ὓ ὲ ῴ ἐ ὸ ἁ ὓ ὲ ἐ ᾶ ἐ ῳ

μισο ντες κα τ ν π τ ς σαρκ ς σπιλωμένον χιτ να. ῦ ὶ ὸ ἀ ὸ ῆ ὸ ἐ ῶ

Τ δ δυναμέν φυλάξαι μ ς πταίστους κα στ σαι κατενώπιον τ ς δόξης α τοῷ ὲ ῳ ὑ ᾶ ἀ ὶ ῆ ῆ ὐ ῦ

μώμους ν γαλλιάσει, μόν θε σωτ ρι μ ν δι ησο Χριστο το κυρίου μ ν δόξα

ἀ ἐ ἀ ῳ ῷ ῆ ἡ ῶ ὰ Ἰ ῦ ῦ ῦ ἡ ῶ

μεγαλωσύνη κράτος κα ξουσία πρ παντ ς το αὶ ἐ ὸ ὸ ῦ ἰῶνος κα ν ν κα ε ς πάντας το ς αὶ ῦ ὶ ἰ ὺ ἰῶνας· μήν.ἀ

Fuentes: Septuaginta, vol. 1, 9a. ed., A. RAHLFS, ed., Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, 1935, rep. 1971.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...