Dionisiaca, 9

Texto completo

(1)

ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ ΕΝΝΑΤΟΝ

Ζε ς δ πατ ρ Σεμέλης φλογερ ν νωμήτοραὺ ὲ ὴ ῶ κόλπων μιτελ λοχίοιο διαθρ σκοντα κεραυνο

ἡ ῆ ῴ ῦ

δεξάμενος Διόνυσον πέρραφεν ρσενι μηρ , ἐ ἄ ῷ

μαρμαρυγ νὴ δ' νέμιμνε τελεσσιγόνοιο Σελήνης· ἀ

5 κα παλάμη Κρονίδαο κυβερνήτειρα λοχείηςὶ

α τομάτη πέλε μα α πολυρραφέος τοκετο ο, ὐ ῖ ῖ

παιδοτόκου λύσασα μογοστόκα νήματα μηρο . ῦ

κα Δι ς δίνοντος τυςὶ ὸ ὠ ἴ θηλύνετο μηρο , ῦ

κα πάις λιτόμηνοςὶ ἠ μήτορι τίκτετο θεσμ ἀ ῷ

10 ἄρσενα θηλυτέρην μετ γαστέρα γαστέρα βαίνων.ὰ

τ ν μ ν περκύψανταὸ ὲ ὑ θεηγενέος τοκετο ο ῖ

στέμματι κισσήεντι λεχωίδες στεφον ραι ἔ Ὧ

σσομένων κήρυκες, π' νθοκόμ δ καρήν

ἐ ἐ ἀ ῳ ὲ ῳ

ε κεράων σκολι σιν π σπείρ σι δρακόντων ὐ ῇ ὑ ὸ ῃ

15 ταυροφυ Διόνυσον μιτρώσαντο κεράστην. ῆ ἐ

καί μιν σω Δρακάνοιο λεχώιον μφ κολώνηνἔ ἀ ὶ

πήχεϊ κολπωθέντι λαβ ν Μαιήιος ρμ ς ὼ Ἑ ῆ

ερόθεν πεπότητο· λοχευομέν

ἠ ῳ δ Λυαί ὲ ῳ

πατρ ην πέθηκεν πωνυμίην τοκετο ο ῴ ἐ ἐ ῖ

20 κικλήσκων Διόνυσον, πε ποδ φόρτον είρων ἐ ὶ ὶ ἀ

ιε χωλαίνων

ἤ Κρονίδης βεβριθότι μηρ , ῷ

ν σοςῦ τι γλώσσ Συρακοσσίδι χωλ ς κούει· ὅ ῃ ὸ ἀ

κα θε ν ρτιλόχευτον φήμισαν Ε ραφιώτην,ὶ ὸ ἀ ἐ ἰ

ττι μιν ε ώδινι πατ ρ ρράψατο μηρ .

ὅ ὐ ὴ ἐ ῷ

25 καί μιν χυτλώτοιο διαΐσσοντα λοχείηςἀ

πήχεϊ κο ρον δακρυν κούφισε σύγγονος ρμ ς, ῦ ἄ ἐ Ἑ ῆ

κα βρέφος ε κεράοιο φυ ς νδαλμαὶ ὐ ῆ ἴ Σελήνης πασε θυγατέρεσσι Λάμου ποταμηίσι Νύμφαις,

πα δα Δι ς κομέειν σταφυληκόμονῖ ὸ · α δ λαβο σαι ἱ ὲ ῦ

(2)

θλιβέων γλαγόεσσαν νέβλυεν κμάδα

ἀ ἀ ἰ μαζ ν. ῶ

κα πάις ντικέλευθονὶ ἀ ς ο ραν ν μμα τιταίνων ἐ ὐ ὸ ὄ

πτιος

ὕ εν υπνος, μοιβαί σι δ ιπα ς ἦ ἄ ἀ ῃ ὲ ῥ ῖ

έρα λακτίζων διδυμάονι τέρπετο παλμ ,

ἠ ῷ

35 κα πόλον σκοπίαζεν ήθεα, θαμβαλέος δὶ ἐ ἀ ὲ

πατρ ην γέλασσεν τυν δεδοκημένος στρων. ῴ ἐ ἴ ἄ

κα βρέφος θρήσασα Δι ς μαστίζετο νύμφη·ὶ ἀ ὸ

θυγατέρες δ Λάμοιο χόλ βαρυμήνιος ὲ ῳ Ἥρης δαιμονίης κακότητος βακχεύθησαν μάσθλ ·ἐ ἱ ῃ

40 ἐν δ δόμ δμω σινὲ ῳ ῇ πέχραον, ν τριόδοις δ ἐ ἐ ὲ

ξεινοφόν δαίτρευονῳ δοιπόρον νδρα μαχαίρ · ὁ ἄ ῃ

φρικαλέαι δ' λάλαζον, π στροφάλιγγι δ ιπ ς ἀ ὑ ὸ ὲ ῥ ῆ

φθαλμο ς λέλιζον κοσμήτοιο προσώπου·

ὀ ὺ ἐ ἀ

πάντ δ' νθα κα νθα νοοπλανέεσσι μενοινα ςῃ ἔ ὶ ἔ ῖ

45 ἔτρεχον σταθέων τροχαλ σκιρτήματι ταρσ ν· ἀ ῷ ῶ

κα πλοκάμουςὶ βάκχευον ς έρα θυιάδες α ραι ἐ ἠ ὖ

πλαζομένους· κροκόεις δ περ στέρνοισιν κάστης ὲ ὶ ἑ

φροκόμ αθάμιγγι χιτ ν λευκαίνετο

ἀ ῳ ῥ ὼ κούρης.

καί νύ κε φοιταλέης τερόφρονι κύματι λύσσηςἑ

50 νήπιον ε σέτι Βάκχον μιστύλλοντοἰ ἐ μαχαίρ , ῃ

ε μ σημάντοιο ποδ ς ληίστορι ταρσἰ ὴ ἀ ὸ ῷ

Βάκχον ποκλέψας πτερόεις πάλιν ρπασεν ρμ ς, ὑ ἥ Ἑ ῆ

κα βρέφος ρτικόμιστον χων ζωαρκέιὶ ἀ ἔ κόλπ ῳ

ε ς δόμον ρτιτόκοιο λεχώιον γαγεν νο ς. ἰ ἀ ἤ Ἰ ῦ

55 ἡ ὲ ἀ μ ν νηέρταζενἑῆς προθορόντα λοχείης νήπιον ε σέτι κο ρον, πωλένιονἰ ῦ ἐ Μελικέρτην, παιδοκόμοις παλάμ σιν· νοιδαίνοντοῃ ἀ δ μαζο ὲ ὶ

θλιβομένοιο γάλακτος ναβλύζοντες έρσην.ἀ ἐ

κα φιλίοις στομάτεσσι θε ς μειλίξατο νύμφην ὶ ὸ

60 θέσκελον μφήεντιὀ χέων πος νθερε νι· ἔ ἀ ῶ

“δέξο, γύναι, νέον υ α, τε δ' νικάτθεο κόλπ ἷ ῷ ἐ ῳ

πα δα κασιγνήτης Σεμέλης σέθεν, ν παρ παστῖ ὃ ὰ ῷ

(3)

μητροφόνοι σπινθ ρεςῆ δηλήσαντο κεραυνο . ἐ ῦ

65 κα βρέφος χλυόεντιὶ ἀ δόμ πεφυλαγμένον στω, ῳ ἔ

μηδέ μιν θρήσειεν σω γλαφυρο ο μελάθρου ἀ ἔ ῖ

μάτιον

ἠ Φαέθοντος ννυχον μμα Σελήνης, ἢ ἔ ὄ

μηδέ κουρίζοντα, κα ε ταυρ πις κούει, ἑ ὶ ἰ ῶ ἀ

ζηλήμων βαρύμηνις δ κεκαλυμμένον ἴ ῃ Ἥρη. 70 δέξο κασιγνήτης σέθεν υ έα· σο δ Κρονίων ἱ ὶ ὲ

ξια σ ν καμάτων πάσει θρεπτήρια

ἄ ῶ ὀ Βάκχου.

λβίη ν πάσ σι θυγατράσιν πλεο Κάδμου·

ὀ ἐ ῃ ἔ

δη γ ρ Σεμέλη φλογερ δέδμητο βελέμν ,

ἤ ὰ ῷ ῳ

Α τονόην δ θανόντι σ ν υ έι γα α καλύψει, ὐ ὲ ὺ ἱ ῖ

75 ἀμφοτέροις δ' να τύμβον ναστήσειε Κιθαιρών, ἕ ἀ

κα μόρον ο ρεσίφοιτος σαθρήσειεν γαύη, ὶ ὐ ἐ Ἀ

Πενθέος λλυμένοιο νόθηςὀ ψαύσασα παρει ς, ῆ

παιδοφόνος γεγαυ αῖ λιπόπτολις· λλ σ μούνη ἀ ὰ ὺ

σσεαι α χήεσσα

ἔ ὐ τόσης ναέτειρα θαλάσσης, 80 ο κον μειβομένη Ποσιδήιον, ε ναλίη δ ἶ ἀ ἰ ὲ

ς Θέτις, ς Γαλάτεια φατίζεαι δρι ς νώ·

ὡ ὡ Ὑ ὰ Ἰ

ο χθονί κενε νιὐ ῳ ῶ κατακρύψει σε Κιθαιρών, λλ σ Νηρεΐδων μία γίνεαι· ντ δ Κάδμου

ἀ ὰ ὺ ἀ ὶ ὲ

λπίδι λωιτέρ καλέσεις Νηρ α τοκ α

ἐ ῃ ῆ ῆ

85 παιδ τε ζώουσα σ ν θανάτ Μελικέρτ , ὶ ῷ ὺ ἀ ῳ ῃ

Λευκοθέη, κρατέουσα χυτ ς κλη δαῆ ῖ γαλήνης, ε πλοΐης μεδέουσα μετ' Α ολον· ε διόωνὐ ἴ ὐ δ ὲ

σο πίσυνοςὶ πλεύσειε φιλέμπορος ε ν λ ναύτης ἰ ἁ ὶ

βωμ ν να στήσας νοσίχθονι κα Μελικέρτ , ὸ ἕ ἐ ὶ ῃ

90 ῥέζων μφοτέροισι· θαλασσαίοιο δ δίφρου ἀ ὲ

δέξεται νιοχ α Παλαίμονα Κυανοχαίτης.” ἡ ῆ

ς ε π ν κίχητος

ὣ ἰ ὼ ἀ ς ο ραν ν δραμεν ρμ ς ἐ ὐ ὸ ἔ Ἑ ῆ

έρι δινεύων

ἠ νεμώδεα ταρσ πεδίλων. ἀ ὰ

ν δ' ο κ πίθησε

Ἰ ὼ ὐ ἀ , φιλοστόργ δ μενοιν ῳ ὲ ῇ

95 παιδοκόμ πήχυνεν μήτορα Βάκχον γοστ ,ῳ ἀ ἀ ῷ

(4)

δίζυγα μαζ ν ρεξε Παλαίμονι κα Διονύσ · ὸ ὄ ὶ ῳ

κα βρέφος μφιπόλ παρεθήκατο Μύστιδι νύμφ , ὶ ἀ ῳ ῃ

Μύστιδι καλλικόμ Σιδωνίδι, τ ν τι κούρην ῳ ὴ ἔ

100 Κάδμος νηέξησεἀ πατ ρ θαλαμηπόλον νο ς. ὴ Ἰ ῦ

τότε Βάκχον λο σα θεοτρεφέων π μαζ ν

ἣ ἑ ῦ ἀ ὸ ῶ

προϊδ ζοφόεντι κατεκλήισε βερέθρ ·

ἀ ῆ ῳ

κα Δι ς α τοβόητος παγγέλλουσα λοχείην ὶ ὸ ὐ ἀ

μαρμαρυγ σελάγιζε καταυγάζουσα προσώπου·ὴ

105 το χοι δ' χλυόεντεςῖ ἀ λευκαίνοντο μελάθρου, ἐ

κα ζόφον κρυφε φέγγοςὶ ἔ θηήτου Διονύσου. ἀ

κα Βρομί παίζοντι παρέζετο πάννυχος νώ· ὶ ῳ Ἰ

πολλάκι δ' στήρικτοςἀ ναθρ σκων Μελικέρτης ἀ ῴ

χείλεσιν ντιτύποισιν νέσπασε γείτονα θηλ νἀ ἀ ὴ 110 ε ια παππάζοντι παρερπύζωνὔ Διονύσ . ῳ

κα θε ν τρεφε Μύστις ὶ ὸ ἔ ἑῆς μετ μαζ ν νάσσης ὰ ὸ ἀ

μμασιν γρύπνοισι παρεδρήσσουσα Λυαί ·

ὄ ἀ ῳ

κα πινυτ θεράπαινα φερώνυμα μύστιδι τέχνὶ ὴ ῃ

ργια νυκτελίοιο διδασκομένη Διονύσου

115 κα τελετ ν γρυπνον πεντύνουσαὶ ὴ ἄ ἐ Λυαί ῳ

πρώτη όπτρονῥ σεισεν, πεπλατάγησε δ Βάκχ ἔ ἐ ὲ ῳ

κύμβαλα δινεύουσα περίκροτα δίζυγι χαλκ · ῷ

πρώτη νυκτιχόρευτον ναψαμένη φλόγα πεύκης ἀ

ε ιον σμαράγησενὔ ἐ κοιμήτ Διονύσ · ἀ ῳ ῳ

120 πρώτη καμπύλον νθος ναδρέψασα κορύμβωνἄ ἀ

πλοκον μπελόεντι κόμην μιτρώσατο δεσμ ,

ἄ ἀ ῷ

α τ δ' πλεκε θύρσονὐ ὴ ἔ μόζυγον ο νοπι κισσ , ὁ ἴ ῷ

κροτάτ δ σίδηρον πεσφήκωσε

ἀ ῳ ὲ ἐ κορύμβ ῳ

κευθόμενον πετάλοισιν, πως μ Βάκχον μύξ ,ὅ ὴ ἀ ῃ

125 κα φιάλας γυμνο σιν π στέρνοισι καθάψαιὶ ῖ ἐ ὶ

χαλκείας νόησε κα ξύιἐ ὶ ἰ δέρματα νεβρ ν, ῶ

κα τελετ ς ζαθέης γκύμονα μύστιδα κίστην,ὶ ῆ ἐ

παίγνια κουρίζοντι † διδασκομέν Διονύσ · ῳ ῳ

(5)

130 σύμπλοκον, ε λικόεις δ δράκων περ δίπλακα μίτρην ἱ ὲ ὶ

μματα κυκλώσας φιώδεϊ κάμπτετο

ἅ ὀ δεσμ . ῷ

τ ν δ πολυκλήιστονὸ ὲ π σφρηγ δα μελάθρου ὑ ὸ ῖ

μμασιν πλανέεσσιν δεν πανεπόψιος

ὄ ἀ ἴ Ἥρη

Μύστιδος φράστοιο μυχἀ ῷ πεφυλαγμένον ο κου· ἴ

135 κα Στυγ ς στερόποινον πώμνυε νέρτερον δωρὶ ὸ ὑ ἐ ὕ

παντοί κακότητι κατακλύζεινῃ δόμον νο ς. Ἰ ῦ

καί νύ κεν μάλδυνεἠ Δι ς γόνον· λλά μιν ρμ ς ὸ ἀ Ἑ ῆ

ρπάξας κόμισσε Κυβηλίδος ε ς άχιν

ἁ ἐ ἰ ῥ λης· ὕ

ρη δ' κυπέδιλος πέδραμεν ε ποδι ταρσ

Ἥ ὠ ἐ ὔ ῷ

140 ὑψόθεν στήρικτος· δ δρόμον φθασεν ἀ ὁ ὲ ἔ Ἥρης, πρωτογόνου δ Φάνητοςὲ τέρμονα δύσατο μορφήν· ἀ

κα θε ν ζομένηὶ ὸ ἁ πρωτόσπορον ε καθεν ἴ Ἥρη ψευδομένας κτ νας ποπτήσσουσαἀ ῖ ὑ προσώπου, ο δ νόθης νόησε δολοπλόκον ε κόνα μορφ ς· ὐ ὲ ἐ ἰ ῆ

145 κουφοτέροις δ πόδεσσιν ρειάδα πέζανὲ ὀ μείβων, ἀ

χερσ περιπλεκέεσσι κερασφόρονὶ υ α κομίζων, ἷ

μητρ Δι ς γενέταο λεοντοβότ πόρε εί , ὶ ὸ ῳ Ῥ ῃ

καί τινα μ θον ειπεν ριστώδινι θεαίν · ῦ ἔ ἀ ῃ

“δέξο, θεά, νέον υ α τεο Διός, ς μόθονἷ ῦ ὃ νδ ν Ἰ ῶ

150 ἀθλεύσας μετ γα αν λεύσεται ε ς πόλον στρων. ὰ ῖ ἐ ἰ ἄ

ρ χωομέν μεγάλη χάρις· ο γ ρ κει,

Ἥ ῃ ῃ ὐ ὰ ἐῴ

ν Κρονίδης δινεν, χειν κουροτρόφον νώ.

ὃ ὤ ἔ Ἰ

μα α Διωνύσοιο Δι ς γενέτειρα γενέσθω, ῖ ὸ

μήτηρ Ζην ς ο σα κα υ ωνο ο τιθήνη.” ὸ ἐ ῦ ὶ ἱ ῖ

155 ὣ ἰ ὼς ε π ν ταχύγουνος ς ο ραν ν λυθεν ρμ ς ἐ ὐ ὸ ἤ Ἑ ῆ

κυκλώσας βαλί σιν πηνέμιονῃ ὑ πτερ ν α ραις· ὸ ὔ

α τογόνου δ Φάνητος πέρτερον ε δος μείψας ὐ ὲ ὑ ἶ ἀ

ρχαίην παλίνορσος ν νεδύσατο μορφ ν

ἀ ἑὴ ἀ ὴ

μητέρι παιδοκόμ παλιναυξέα Βάκχον άσσας. ῳ ἐ

160 τ ν δ θε κομέεσκε κα ε σέτι κο ρον όντα ὸ ὲ ὰ ὶ ἰ ῦ ἐ

ρματος μοβόρων πιβήτορα θ κε λεόντων·

ἅ ὠ ἐ ῆ

(6)

παιδοκόμ Διόνυσον μιτρώσαντο χορεί ,ῳ ἐ ῃ

κα ξίφεα κτυπέεσκονὶ , μοιβαί σι δ ιπα ς ἀ ῃ ὲ ῥ ῖ

165 ἀσπίδας κρούσαντο κυβιστητ ρι σιδήρ ἐ ῆ ῳ

κουροσύνην κλέπτοντες εξομένου Διονύσου· ἀ

κα πάις ε σαΐων σακέων μαιήιονὶ ἰ χ ἠ ὼ

πατρ αις κομιδ σινῴ ῇ εξήθη Κορυβάντων. ἀ

κα νέος νναέτηροςὶ ἐ χων θηροκτόνον λκ ν ἔ ἀ ὴ

170 ποσσ μ ν κυτέροισι παρέστιχεν θμαὶ ὲ ὠ ἴ λαγωο , ῦ

χειρ δ νηπιάχ , μεθέπων κεμαδοσσόονὶ ὲ ῳ γρην, ἄ

ποικίλον ώρησεν π' α χένι νεβρ ν είρων, ᾐ ἐ ὐ ὸ ἀ

κα θρασ ν α ολόνωτονὶ ὺ ἰ χων τετανυσμένον μ ἔ ὤ ῳ

τίγριν νω κούφιζε μετάρσιον κτοθιἄ ἔ δεσμο ... ῦ

175 σκύμνους χερσ ν χων πεδείκνυε μητέρι εί , ὶ ἔ ἐ Ῥ ῃ

ρπάξας νέα τέκνα πολυγλαγέων π μαζ ν,

ἁ ἀ ὸ ῶ

σμερδαλέους δ λέοντας τι ζώοντας ρύσσας ὲ ἔ ἐ

μητέρι δ ρα τίταινεν, να ζεύξειεν πήν ,ῶ ἵ ἀ ῃ

δίζυγας μφοτέρ σι πόδας παλάμ σι πιέζων. ἀ ῃ ῃ

180 θαμβαλέη δ γέλωτι γεγηθότι δέρκετο είη ὲ Ῥ

νορέην

ἠ κα εθλα νεηγενέος Διονύσου· ὶ ἄ

κα βλοσυρ νὶ ῶ όβακχον δ ν λατ ρα λεόντων Ἰ ἰ ὼ ἐ ῆ

μμασι τερπομένοισι πατ ρ γέλασσε Κρονίων.

ὄ ὴ ἐ

κα χρο λαχνήεντας νεχλαίνωσεὶ ῒ ἀ χιτ νας ῶ

185 Ε ιοςὔ ρτιτέλεστον χων παιδήιον βην, ἀ ἔ ἥ

δαιδαλέην λάφοιο φέρων μοισι καλύπτρην, ἐ ὤ

α θερίων μιμηλ ν χων τύπον α όλον στρων· ἰ ὸ ἔ ἰ ἄ

κα Φρυγίης π πέζαν ς α λια λύγκας λάσσαςὶ ὑ ὸ ἐ ὔ ἐ

στικτο ςῖ πορδαλίεσσιν ἑὴ ἔν ζευξεν πήνην, ἀ

190 ο ά τε πατρ ων δαπέδων νδαλμαἷ ῴ ἴ γεραίρων· πολλάκι δ' θανάτης ποχημένος ρματι είης, ἀ ἐ ἅ Ῥ

βαι χειρ φέρων παλόχροϊ κύκλα χαλινο ,ῇ ὶ ἁ ῦ

κραιπν ν πειγομένων νεσείρασενὸ ἐ ἀ ρμα λεόντων· ἅ

κα Δι ς ψιμέδοντοςὶ ὸ ὑ ν φρεσ θάρσος έξων ἐ ὶ ὶ ἀ

(7)

σμερδαλέαις γενύεσσιν ταρβέαἀ δάκτυλα βάλλων. δάκτυλα κουρίζοντα· κα στατο μειλιχίη θ ρ ὶ ἵ ὴ

νηπιάχ στόμα δο λον πιτρέψασα Λυαί , ῳ ῦ ἐ ῳ

κα κύσε καρχαλέοισιὶ φιλήμασι δάκτυλα Βάκχου. 200 ὣ ὁ ὲ ἠς μ ν έξητο φιλοσκοπέλῳ παρ εί ὰ Ῥ ῃ

ρτιθαλ ς τι κο ρος ρίτροφος. μφ δ πέτραις

ἀ ὴ ἔ ῦ ὀ ἀ ὶ ὲ

Π νες κυκλώσαντο χοροιτύπον υ α Θυώνης, ᾶ ἐ ἷ

ποσσ δασυκνήμοισι περισκαίροντες ρίπναις,ὶ ἐ

Βάκχον νευάζοντεςἀ · λισσομένων δ χορεί ἑ ὲ ῃ

205 α γείη κροτάλιζε ποδ ν σκιρτήματιἰ ῶ χηλή.

κα Σεμέλη κατ' λυμπον τι πνείουσα κεραυνοὶ Ὄ ἔ ῦ

α χένα γα ρον ειρε κα ψινό φάτο φων ·ὐ ῦ ἄ ὶ ὑ ῳ ῇ

“Ἥρη, συλήθηςἐ · Σεμέλης τόκος στ ν ρείων· ἐ ὶ ἀ

Ζε ς μ ν υ α λόχευσεὺ ἐ ὸ ἷ κα ντ' μέθεν πέλε μήτηρ, ὶ ἀ ἐ

210 σπε ρε πατ ρ κα τικτε, τ ν ροσενῖ ὴ ὶ ἔ ὸ ἤ , α τοτόκ δ ὐ ῳ ὲ

γαστρ νόθ τέκε πα δα, φύσιν δ' λλαξεν νάγκ . ὶ ῃ ῖ ἤ ἀ ῃ

Βάκχος νυαλίουἘ πέλε φέρτερος· μέτερον γ ρ ὑ ὰ

ροσε μο νον ρηα κα ο τεκνώσατο μηρ .

ἤ ῦ Ἄ ὶ ὐ ῷ

Θήβη δ' ρτυγίηςὈ κλέος κρυφεν· ο ρανίη γ ρ ἔ ὐ ὰ

215 λάθριον πόλλωνα διωκομένηἈ τέκε Λητώ· Λητ Φο βον τικτε, κα ο κ δινε Κρονίων· ὼ ῖ ἔ ὶ ὐ ὤ

ρμείαν τέκε Μα α, κα ο κ λόχευσεν κοίτης·

Ἑ ῖ ὶ ὐ ἐ ἀ

μφαδίην

ἀ δ' μ ν υ α πατ ρ τέκεν. μέγα θα μα, ἐ ὸ ἷ ὴ ἆ ῦ

δέρκεο σ ς Διόνυσον ν γκαλίδεσσι τεκούσηςῆ ἐ ἀ

220 πήχεϊ παιδοκόμ περικείμενον· ενάουῳ ἀ δ ὲ

ταμίη

ἡ κόσμοιο, θε ν πρωτόσπορος ρχή, ῶ ἀ

παμμήτωρ, Βρομίου τροφ ς πλετο· νηπιάχ γ ρὸ ἔ ῳ ὰ

Βάκχ μαζ ν ρεξε, τ ν σπασενῳ ὸ ὄ ὸ ἔ ψιμέδων Ζεύς. ὑ

τίς Κρονίδης δινε, τίς τρεφεν ρεα είη ὤ ἔ Ἄ Ῥ

225 πα δα τεόν; Κυβέλη δ φατιζομένη σέο μήτηρ ῖ ὲ

Ζ να τέκεν κα Βάκχον νέτρεφεν ε ν ν κόλπ · ῆ ὶ ἀ ἰ ἑ ὶ ῳ

μφοτέρους ειρε κα υ έα κα γενετ ρα.

ἀ ἤ ὶ ἱ ὶ ῆ

(8)

σπορον

ἄ κ γενετ ρος ν α τογόνος τέκεν ἐ ῆ ὃ ὐ Ἥρη 230 λεπταλέων σκάζοντα ποδ ν τεραλκέι ταρσ ,ῶ ἑ ῷ

μητρ ην τέλεστον ποκλέπτοντα λοχείην. ῴ ἀ ὑ

ο Σεμέλ πέλε Μα α πανείκελος, ς πάις ρμ ς ὐ ῃ ῖ ἧ Ἑ ῆ

σοφαν ς δολόεις, κεκορυθμένος

ἰ ὴ ο ά περ ρης, ἷ Ἄ

ρην περόπευσεν, ως γλάγος σπασε

Ἥ ἠ ἕ ἔ μαζ ν. ῶ

235 ε ξατέ μοιἴ · Σεμέλη γ ρ ὰ ἑὸν πόσιν λλαχε μούνη ἔ

τ ν α τ ν ρόωντα κα δίνοντα γενέθλην. ὴ ὐ ὴ ἀ ὶ ὠ

λβίστη Σεμέλη χάριν υ έος· μέτερος γ ρ

ὀ ἱ ἡ ὰ

νόσφι δόλου Διόνυσος λεύσεται ε ς χορ ν στρων ἐ ἰ ὸ ἄ

α θέρα ναιετάωνἰ πατρώιον, ττι θεαίνης ὅ

240 τοσσατίης πέδεκτο θεοτρεφέος γάλα θηλ ς· ὑ ῆ

ξεται α τοκέλευστος ς ο ρανόν, ο δ χατίζει

ἵ ὐ ἐ ὐ ὐ ὲ

ραίοιο γάλακτος ρείονα μαζ ν μέλξας.”

Ἡ ἀ ὸ ἀ

ε πεν γαλλομένη κα ν α θέρι· χωομένη δ ἶ ἀ ὶ ἐ ἰ ὲ

Ζην ς νεπτοίησε δάμαρ μετανάστιονὸ ἀ νώ, Ἰ

245 ἀπροϊδ ς θάμαντος πιβρίσασαὴ Ἀ ἐ μελάθρ , ῳ

ε σέτι κουρίζοντι χολωομένη Διονύσ . ἰ ῳ

κ θαλάμου δ φυγο σα διέδραμε δύσγαμος ν

ἐ ὲ ῦ Ἰ ὼ

τρηχαλέας πέδιλος πισκαίρουσα κολώνας,ἀ ἐ

χνος κηρύκτοιο μετεσσυμένη

ἴ ἀ Διονύσου·

250 φοιταλέη δ βέβηκε δι' ο ρεος ο ρεα νύμφη, ὲ ὔ ὔ

χρι χαραδρήεσσαν δύσατο Δελφίδα Πυθώ·

ἄ ἐ

κα μόγις χνος καμψε δρακοντοβότ παρ λόχμὶ ἴ ἔ ῳ ὰ ῃ

σχετα παιφάσσουσα

ἄ · κατ στέρνοιο δ γυμνο ὰ ὲ ῦ

πενθαλέον κήρυκα διαρρήξασα χιτ να ῶ

255 α νομαν ς πεφόρητο· νοοπλάγκτοιο δ νύμφης ἰ ὴ ὲ

ο μωγ ν ίων τερόθροονἰ ὴ ἀ ἑ τρεμε ποιμήν. ἔ

πολλάκι θεσπεσί τριποδηίδι σύμπλοκον δρῃ ἕ ῃ

α χμηρα ς τριέλικτον φιν σπειρηδ ν θείραιςὐ ῖ ὄ ὸ ἐ

ρμοσε, λεπταλέ δ περισφίγξασα καρήν

ἥ ῳ ὲ ῳ

260 μηκεδαν νὴ μίτρωσε δρακοντεί τρίχα δεσμ · ῳ ῷ

(9)

ο δ θυηπολίη μεταδήμιοςὐ ὲ , ο παρ νη ὐ ὰ ῷ

Δελφ ς ν ρ χόρευε· τανυπλέκτοιο δ κισσο ὸ ἀ ὴ ἐ ὲ ῦ

γυιοβόροις λίκεσσιν μαστίζοντο γυνα κες. ἑ ἐ ῖ

265 θηρητ ρ δ' λέεινενὴ ἀ δ ν ρεσίδρομον νώ, ἰ ὼ ὀ Ἰ

καλλείψας σταλίκων λίνεον δόλον· ψιλόφου δ ὑ ὲ

α πόλος λασεν α γας π πτύχα φωλάδα πέτρης· ἰ ἤ ἶ ὑ ὸ

κα βόας δρώωντας π ζυγόδεσμον λαύνων ὶ ἱ ὑ ὸ ἐ

λμασιν

ἅ ν οισι γέρων φριξεν ροτρεύς. Ἰ ῴ ἔ ἀ

270 κα χθονίης σφίγξασαὶ βο ς λλόθροον χ ῆ ἀ ἠ ὼ

Πυθι ς μφήεσσαὰ ὀ δι' ο ρεος τρεχε κούρη, ὔ ἔ

θάδα

ἠ σεισαμένη κεφαλ Πανοπηίδα δάφνην· ῇ

δυσαμένη δ κάρηνα βαθυκνήμιδος ρίπνηςὲ ἐ

Δελφικ ν ντρον ναιε φόβ λυσσώδεος νο ς. ὸ ἄ ἔ ῳ Ἰ ῦ

275 ἀ ὰλλ διεσσυμένη πολυκαμπέος νδιον λης ἔ ὕ

ο λάθεν πόλλωνα πανόψιον· γχι δ λόχμηςὐ Ἀ ἄ ὲ

ο κτείρωνἰ ταχ ς λθε, κα ε ς βροτ ν ε δος μείψας ὺ ἦ ὶ ἰ ὸ ἶ ἀ

νύμφης γγ ς κανε, κα κρότατον δέμας νο ς ἐ ὺ ἵ ὶ ἀ Ἰ ῦ

φειδομέναις παλάμ σι ... σοφ ς πλέξατο δάφνης, ῃ ῆ ἐ

280 καί ο νήδυμονἱ πνον πήγαγεν· μβροσί δ ὕ ἐ ἀ ῃ ὲ

πναλέης χρισεν λον χρόα πενθάδος

ὑ ἔ ὅ νο ς Ἰ ῦ

λυσιπόν αθάμιγγι μεμηνότα γυ α διαίνων.ῳ ῥ ῖ

κα χρόνον α τόθι μίμνεν σω Παρνησσίδος λης ὶ ὐ ἔ ὕ

τέτρατον ε ς λυκάβαντα, κα μφαίἰ ὶ ὀ ῃ παρ πέτρ ὰ ῃ

285 ε σέτι νηπιάχοιο χορο ς δρύσατο Βάκχου ἰ ὺ ἱ

Φοίβου μαντοσύν σι· σ ν γρύπνοισι δ πεύκαιςῃ ὺ ἀ ὲ

Κωρυκίδες θυόεντα μετέστιχον ργια Βάκχαι,ὄ

κα ζαθέαις παλάμ σιν λεξητήρια λύσσηςὶ ῃ ἀ

φάρμακα συλλέξαντο κα ήσαντο γυνα κα. ὶ ἰ ῖ

290 κεκλομένου δ' θάμαντος πάονες σαν λ ταιἈ ὀ ἦ ἀ ῆ

πάντοθι μαστεύοντες· ριπλανέες δ κα α τα ὀ ὲ ὶ ὐ ὶ

δμωίδες στιχόωντο πολυστρέπτοισι πορείαιςἐ

διζόμεναι περίφοιτον πευθέος χνος νάσσης ἀ ἴ ἀ

(10)

295 στυγν ς ρευθιόωσαν νυξ μυσσεὸ ἐ ὄ ἤ παρειήν, κα οδέοις κόρυσσανὶ ῥ ἐ κούσια δάκτυλα μαζο ς· ἑ ῖ

κα πολ ν ο μωγ σι δι' στεος χον άλλων ὶ ὺ ἰ ῇ ἄ ἦ ἰ

πενθαλέης λόλυξε βεβυσμένοὀ ς ο κος νάγκης· ἶ ἀ

κα πλέον α ολόμητις δέχνυτο Μύστις νίην,ὶ ἰ ἐ ἀ

300 ε χε δ διπλόον λγος λωομένης τι δειλ ς ἶ ὲ ἄ ἀ ἔ ῆ

νο ς τλησιπόνοιο κα ρπαμένου Διονύσου.

Ἰ ῦ ὶ ἁ

ο μ ν ναξ θάμας κινυρ ν δύρετοὐ ὲ ἄ Ἀ ὴ ὠ νύμφην, λλ λιπ ν μνηστον κηρύκτου πόθον νο ς

ἀ ὰ ὼ ἄ ἀ Ἰ ῦ

δισσοτόκου Νεφέλης προτέρης μετ δέμνιαὰ νύμφης 305 ἁ ὰβρ βαθυζώνοιο μετέστιχε λέκτρα Θεμιστο ς, ῦ

κα τρίτον ε ς μέναιον γων ψηίδα κούρην ὶ ἰ ὑ ἄ Ὑ

νο ς ψεν ρωτα· κα ς τροφ ς βρ ν θύρων,

Ἰ ῦ ῥῖ ἔ ὶ ὡ ὸ ἁ ὸ ἀ

ψιπόρ στροφάλιγγι

ὑ ῳ μετάρσιον έρι πέμπων,ἠ

κούφισε παππάζοντα παρηγορέων Μελικέρτην· 310 καί ο δακρυχέοντι γαλακτοφόρου περ θηλ ς ἱ ὶ ῆ

ρσενα μαζ ν ρεξε, πόθον δ' νέκοψε τεκούσης.

ἄ ὸ ὄ ἀ

κ λεχέων δ' θάμαντος νηέξησε

ἐ Ἀ ἀ Θεμιστ ὼ

υ έας ε θώρηκαςἱ ὐ , λεξητ ρας νυο ς,ἀ ῆ ἐ ῦ

Σχοινέα κα Λεύκωνα, νέην ε ήνοραὶ ὐ φύτλην, 315 πρωτοτόκοις δ σιν· π' μφοτέροισι δ μήτηρ ὠ ῖ ἐ ἀ ὲ

ξυν ςῆ δισσ γένεθλα μι ς βλάστημα λοχείης ὰ ῆ

γείνατο Πορφυρέωνα κα τρεφε πίονι μαζ ὶ ἔ ῷ

Πτο ον, λεξικάκοιο θάλοςῖ ἀ παιδήιον βης, ἥ

μφω τηλυγέτους

ἄ κα μήλικας, ο ς ποτε μήτηρ ὶ ὁ ὕ

320 μητρυι ς τε πα δας πηλοίησεῆ ἅ ῖ ἀ Θεμιστώ, δίπτυχον γλαόπαιδος ιομένη γένος νο ς. ἀ ὀ Ἰ ῦ

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :