Història, entre lògica i empíria. Una lectura de la filosofia de la història hegeliana

748  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Història, entre lògica i empíria. Una lectura de

la filosofia de la història hegeliana

Gonçal Mayos Solsona

ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

(2)

B e g o n v o l u m

T«»i d o c t o r a l d i r i g i d a p«l Dr. RPIMON VftLLS PLfiNft

p r e s e n t a d a p e r B O N g O L MftYOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I SOLSONft

(3)

4 . -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 . - LA LdGICA ÉS BL CRITBRI A V A L Ü A f l Ü DB -L'EHPfRIA

A q u e s t h a e s t a t y n d e i s m o t i u s d e m a l a c o m p r e n s i ó d e H e g e l .

Koro h a i n t e r p r e t a t l e s d s s q u a l i f i c a c i o n s o magn'ificacions'

h e g e l i a n e s d * e s d e v e n i w e n t s © n f u n c i ó d© m o t i w s i d e o l d g i c s o

d ' e s q u e m e s p r e s s u p o s a t s . H e g e l n o a c c e p t a r i a a q u e s t a a c u s a

-c i ó , tot i q u © é s e v i d e n t q u © © n la f i l o s o f i a d e ' l a h i s t d r i a

u n i v e r s a l d o n a la p r l o r i t a t d e l ' e x p l i c a c i ó a la i d g i c a i n o

a l*eínpírla. E l s e s d e v e n i m e n t s - q u e tant d i u r e s p e c t a r - n o

s o n v a l ó r a t e p e r © l i s m a t e i x o s s i n o e n r e l a c i ó a m b el t o t ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA en

f u n c i ó d e la l ó g i c a g l o b a l d e la historia^'*». N o s a l t r e s p o d e m

e n t e n d r e q u © é s a d i n t r © d * a q u e s t a v i s i ó g l o b a l o n m é s

f á c i I m e n t h i p e n e t r e n e l s p r e j u d i c i s o e l s © s q u e a e s p r e j u t

j a t s i pot s e r c e r t , p e r d © n u n c e r t g r a u a q u e s t a c i r c u m s t á n

-c i a é s d e l t o t i n e v i t a b l e -fet q u e r e -c o n e i x e n t la m a j o r l A

d e i s a u t o r s a c t u á i s - . E n d e f i n i t i v a , la c o m p r e n s i ó d e

r e a l i t a t s t a n c o m p l e x e s c o m la h i s t d r i a h u m a n a n o m é s é s

p o s s i b l e © n f u n c i ó d © g e n e r a l i t z a c i o n s q u © , t o t i

respectare i s f respectare t s q u © h a n d * respectare x p l i c a r , respectare l s s u p respectare r i n

-H e g e i c e r c a , c e r t a m e n t , la l ó g i c a m é s " g l o b a l , l a l ó g i c a

u n i v e r s a l d e l t o t , i m e n y s t é les p e t i t © s t r a n s i c i o n s o

-l'explicació' I d g i c a d # l e s p « t i t e s p a r c e l . l e s h i s t ó r i q u e s .

H e g e l a g a f a © 1 nuicii l ó g i c -el p r i n c i p i , d i u - d ' u n p o b l © ,

d ' u n a é p o c a , d ' u n a c u l t u r a o d ' u n e s t a t i p r e t é n m o s t r a r el

s e u ' p a p e r a d i n t r e d e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' e s p e r i t u n i v e r

-s a l . D ' a q u e -s t a a-sanera fa q u e d i v e r -s o -s © l é m e n t -s © m p i r l c -s

( s o v i n t a m b u n g r u i x t e m p o r a l « o l t n o t a b l e ) " J u g u i n c o m

u n s o l m o m e n t a d i n t r e d e l desenvolupainent d© l ' e s p e r i t .

(4)

U n ©xetnple p a r a d i g m á t i c d e l q u e h e m dit p o d r i a s e r ©1 c a s d e l

m ó n x i n é s , el q u a l d e s d e i s o r í g e n s f i n s a l ' a c t u a l i t a t , j u g a

p e r a H e g e l i d i n t r e d e la s e v a h i s t d r i a c o m u n ú n i c m o m e n t

e n el d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' e s p e r i t . G a i r e b é t r e s roilenis d e

la -qu© a v u i s a b e m - c o m p l e x a v i d a d e l p o b l é m é s n o m b r e s d e la

h u m a n i t a t , o c u p e n e n la h i s t o r i a h e g e l i a n a u n l l o c ú n i c c o m

el s e u p r i m e r m o m e n t . T o t a la d i v e r s i t a t d ' e l e m e n t s s o c i a l s ,

p o l í t i c s , c u l t u r á i s , e t c . al l l a r g d e la s e v a p e r l l o n g a d a

v i d a © s t a n redu'its i r e p r e s e n t á i s p e r u n ú n i c i m a t e i x

p r i n c i p i . C o m v e i s m , H e g e l e s d e s p r e o c u p a o n o t é e n c o m p t e

e s t r i c t a m e n t l ' o r d r e t e m p o r a l - o e m p i r i c - . P o c li i m p o r t a ©1

g r u i x t e m p o r a l d e l m ó n x i n é szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍ é s un sol m o m e n t e n ©1 d e s e n v o

l u p a m © n t d e l ' e s p e r i t i d e la l ó g i c a d e la h i s t o r i a u n i v e r

-s a l .

P e r o t a m p o c n o h e m d e c r e u r e q u e H e g e l v u l n e r a , s e n s © m é s ,

e l s p a r é m e t r e s c r o n o l d g i c s o h i s t o r i e s - P r e t é n f e r el

q u e a c t u a l m e n t d i © m u n a " r e c o n s t r u c c i ó r a c i o n a l " d e la

h i s t d r i a i, © n f u n c i ó d ' a q u e s t a r e c o n s t r u c c i ó r a c i o n a l ,

v a l o r a i r e l a t i v i t z a e l s e s d e v e n i m e n t s . N o m é s a i x í , a c o n s e

-g u e i x u n i f i c a r e l s c o n e i x e m e n t s s o b r e la h i s t d r i a u n i v e r s a l

d © la s e v a é p o c a d i n t r e d ' u n d i s c u r s g l o b a l i o m n i c o m p r e n

-si u . El s e u r e s u l t a t , d ' a l t r a b a n d a , pot s e r c o m p a r a t a m b

é x i t a m b l e s a p o r t a c i ó n s h i s t d r i q u e s g l o b a l s d e l s e u t e m p s

- j a p l e n a m e n t e n c l a v a t e n el q u e C a s s i r s r v a a n o m e n a r c o m el

" s e g l © d e la h i s t d r i a " - .

H e g e l J u s t i f i c a la r e l a t i v i t z a c i ó - s o v i n t © s p e c t a c u l a r p e r a

n o s a l t r e s , q u a n a la s e v a é p o c a © r e n c o s e s d © l t o t n o r m a l s

-d ' é p o q u e s , p o b l e s i c o n t i n e n t s s e n c s r s , e n f u n c i ó -d e la

d i s t i n c i ó e n t r e ' I d g i c a i e m p í r i a , e n t r e a u t é n t i c a r e a l i t a t

e s p i r i t u a l í m e r a e x i s t e n c i a empírica=^'*'*. N o é s q u © t o t ©1

(5)

* * « P hzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. R . § 3 4 7 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

món x i n é s -tant l'actual c o m el d e fa t r e s mil a n y s - s i g u i n

é m p í r i c a m e n t el m a t e i x . H e g e l p o t a c c e p t a r a m b f á c i l i t a t q u e

hi ha u n a g r a n q u a n t i t a t d e c a n v i s , p e r d s o s t é q u e a q u e s t s n o

s o n r e l l e v a n t s p e r a la h i s t o r i a u n i v e r s a l i, p e r a i x d ,

a f i r m a q u e el m ó n x i n é s n o m é s h a jugat u n p a p e r en la

h i s t d r i a u n i v e r s a l i j a n o e n j u g a r é c a p a l t r e . N o m é s v a

p r o t a g o n i t z a r a q u e l 1 p r i m e r m o m e n t a l'inici d e la h i s t d r i a ,

d e s p r é s - m a l g r a t q u e p e r v i u é m p í r i c a m e n t - n o j u g a ja u n p a p e r

a u t é n t i c , I d g i c , s i n o q u e r o m á n c o m u n a m e r a e x i s t e n c i a

e m p í r i c a , s e n s e c a p s e n t i t I d g i c p e r al t o t .

P e r a H e g e l , u n p o b l é n o m é s p o t j u g a r u n p a p e r p r e p o n d e

-r a n t e n la h i s t d -r i a u n sol c o p , d e s p -r é s - e n c a -r a q u e p e -r v i s q u i

n a t u r a l m e n t - n o t é s e n t i t e s p i r i t u a l p e r al tot i é s u n a

m e r a e m p i r i a s e n s e I d g i c a . P a r o d i a n t la f r a s e a t r i b u i d a a

Gal i l e u , H e g e l p o d r í a d i r q u e si u n p o b l é s' a t r e v e i x. a

p e r v i u r e m e s e n l l é del m o m e n t q u e li h a a d j u d i c a t l ' e s p e r i t

u n i v e r s a l p i t j o r p e r a e l l . Si c o n t i n u a t e n i n t u n a e x i s t e n c i a

e m p í r i c a m e s e n l l á d e la I d g i c a q u e s e li v a c o n c e d i r ,

l l a v o r s el " p i t j o r p e r a e l l " t é u n v a l o r t r á g i c p e r q u é r o m á n

c o m a m e r f i g u r a n t o v i c t i m a p r o p i c i a t d r i a a m a j o r g l d r i a del

p o b l é , q u e a r a é s r e p r e s e n t a n t d e l ' e s p e r i t . " D a v a n t d ' a q u e s t

a b s o l u t d r e t d e s e r el r.epresentant d e 1 ' e s t a d i a c t u a l d e l

d e s e n v o l u p a m e n t d o l'esperit u n i v e r s a l , e l s e s p e r i t s d e la

r e s t a d e p o b l e s m a n q u e n d e tot d r e t , i, a 1 ' i g u a l q u e a q u e l l s

l ' é p o c a d e i s q u a l s v a p a s s a r , n o c o m p t e n m e s e n la h i s t d r i a

universal"^'*'=». C o m v e i e m , n o m é s el p a p e r i d g i c d i n t r e d e l

d e s e n v o l u p a m e n t t o t a l d e l ' e s p e r i t d o n a a u t é n t i c p o d e r a u n

p o b l é o al s e u e s p e r i t d a v a n t la r e s t a ,i, n o m é s la r e l a c i ó

l ó g i c a a m b el t o t , d o n a a u t é n t i c s e n t i t a u n e s d e v e n i m e n t

(6)

^ ^ * E n 2 . § 5 4 9 n o t a . ^^''Enz. § 5 4 9 n o t a .

H e g e l p a r t e i x d ' a q u e s t a b a s e i a q u e s t é s p e r a ell u n

p r e s s u p ó s i t i m p r e s c i n d i b l e e n la f i l o s o f i a d e la h i s t o r i a ;

perd a q u e s t p r e s s u p ó s i t n o q u e s t i o n a la " i m p a r c i a l i t a t o

n e u t r a l i t a t " d e 1 " h i s t o r i a d o r , s i n o q u e v e a s e r el m a r c q u e

fa p o s s i b l e q u e hi h a g i c o n e i x e m e n t - p a r c i a l o n o - . H e g e l

q u a l i f i c a d e " x e r r a m e c a i n s u l s a i p r e s u m i d a " t o t a . l a r e i v i n

-d i c a -d o -d ' i m p a r -d a l itat -d e 1 ' h i s t o r i a -d o r , q u a n a q u e s t a v a

d i r i g i d a a n e g a r , f i n s i t o t , el s i m p l e p r i n c i p i d e la r a c i o

-n a l itat d e l s e u o b j e c t e i d e la s e v a c i e -n c i a . H o m a f i r m a

l l a v o r s , p e n s a H e g e l , q u e " n o s ' h a d * a p o r t a r c a p fi d e t e r m i

-n a t -ni c a p v i s i ó s e g o -n s e l s q u a l s e l l C 1 ' h i s t o r i a d o r a

s l e g e i x , e s t a b l e i x i j u d i c a e l s e s d e v e n i m e n t s , s i n o q u e h a d e

n a r r a r - l o s d e la m a n e r a c o n t i n g e n t c o m e l s t r o b a e n la s e v a

p a r t i c u l a r i t a t c a r e n t d e r e l a c i o n s i d e pensament"'-'**'. H e g e l

e s n e g a a r e d u i r la f i l o s o f i a d e la h i s t o r i a a u n a n a r r a d o

h i s t ó r i c a e r u d i t a i m e r a m e n t d e s c r i p t i v a , j a q u e l l a v o r s

p r e d o m i n a la c o n s i d e r a c i ó d e l ' e m p i r i a p e r d a m u n t d e la

c o n s i d e r a d o l ó g i c a la q u a l c o s a é s t a m b é r e p r e s e n t a t i

-v i s m e s e p a r a d o r - .

C a l r e m a r c a r la c o n t u n d e n c i a a m b q u é H e g e l c r i t i c a p l a n t e j a

-m e n t s p o s i t i v i s t a s o e -m p i r i s t e s a ultrancsi - c o -m p e r e x e -m p l e

e l s d e R a n k e - . A f i r m a q u e j a e n e s c o l l i r u n o b j e c t e d e l

t i p u s " R o m a , el s e u d e s t í o la c a i g u d a d e l'imperi r o m a "

s ' i n t r o d u e i x u n fi p r e s s u p o s a t , i c o n c l o u q u e ; "una h i s t o r i a

s a n s a u n fi i s e n s e j u d i e i s d ' a q u e s t a c l a s s e s e r i a s o l a m e n t

u n d e s f o g a m e n t i m b é c i l d e la r e p r e s e n t a d o , n o a s s o l i r i a ni

t a n s o i s la c a t e g o r í a d e c o n t é i n f a n t i l j a q u e , f i n s i t o t ,

a i s n e n s e x i g e i x e n u n i n t e r é s e n la n a r r a d o , é s a d i r , u n fi

e s t a b l e r t q u e h o m p u g u i a l m e n y s p r e s s e n t i r , i la r e l a c i ó d e i s

e s d e v e n i m e n t s i a c c i o n s a m b a^quell f izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" i ^ ^ . L l a v o r s 1 ' h i s t o

(7)

-n e -n 1 ' é p o c a , alld u -n i v e r s a l d ' u -n p o b l é i d ' u -n m o m e -n t d e la

h i s t d r i a . H o m p o t e x p r e s s a r alld s u b s t a n c i a l p u r i f i c a t

d e les © x i s t é n c i e s e x t r i n s e q u e s i c o n t i n g e n t s q u e n o f a n s i n o

d i f u m i n a r ia v e r i t a t s u b s t a n c i a l . D ' a q u e s t a m a n e r a s ' a s s o l e i x

el c o n e i x e m e n t d e 1 ' a u t é n t i c a r e a l i t a t h i s t d r i c a - q u e

é s la u n i t a t d e I d g i c a i e m p í r i a .

H e g e l c r í t i c a , s o b r e t o t , e l s q u e n e g u e n q u e e n la h i s t d r i a hi

h a g i c a p v e r i t a t s u b s t a n c i a l i q u e r e d u e i x e n la v e r i t a t a u n a

m e r a o p i n i ó , ja q u e d ' a q u e s t a m a n e r a n o a d m e t e n " c a p j u d i c i

d e n e c e s s i t a t ni d e l c o n c e p t a " ^ * ' * . H s g e l e s d e c a n t a p e r

a q u e s t s t i p u s d e j u d i c i , p e r q u é s o n e l s ú n i c s c a p a c e s d e

r e v e l a r u n I l i g a m I d g i c d i n t r e d e la h i s t d r i a u n i v e r s a l . E n

la h i s t d r i a u n i v e r s a l , q u a n e l s j u d i c i s d ' a q u e s t d a r r e r t i p u s

c o n s t i t u e i x e n "un o b j e c t e e f e c t i v a m e n t r e a l i v e r i t a b l e a i x l

c o m el fi al q u e e s r e f e r e i x e n e l s f e n d m e n szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i d ' a c o r d a m b e l s

q u a l s cal judicar-los"*'*'*, " l ' e s p e r i t u n i v e r s a l , la s e v a

c o n s c i é n c i a i e s s é n c i a e s c o n v e r t e i x e n e n u n o b j e c t e e f e c t i

-v a m e n t r e a l , u n c o n t i n g u t i f i , al q u e t o t a la r e s t a d e

f e n d m e n s s e r v e i x e n e n i p e r a s i , d e tal m a n e r a q u e a q u e s t s

f e n d m e n s s o l a m e n t t e ñ e n v a l o r i, f i n s i t o t , e x i s t e n c i a , e n

v i r t u t d e la r e l a c i d a m b a q u e l l o b j e c t e , é s a dir*. p e r m i t j é

d e l j u d i c i e n q u e e s t á n s u b s u m i t s s o t a d'ell i e l l e s f a

i n h e r e n t a i s f e n d m e n s " . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* s £ g n 2 . §§ 1 7 2 i 1 7 8 3 T a n t e l s j u d i c i s d ' e x i s t é n c i a - q u e p o s e n el " s u b j e c t e s o t a d ' u n a u n i v e r s a l i t a t " - c o m e l s J u d i c i s q u a l i t a t i u s d e l t i p u s " l a r o s a é s r o j a " , n o m é s p o d e n s e r c o r r e c t e s o i n c o r r e c t e s e n f u n d é d e l c e r c l e l i m i t a t d e la p e r c e p c i ó . A r a b é , la v e r i t a t d e p é n n o m é s d e la f o r m a (el c o n c e p t e i la r e a l i t a t q u e li c o r r e s p o n ) perd a q u e s t a v e r i t a t n o e s t á p r e s e n t © n e l j u d i c i q u a l i t a t i u . S í , e n c a n v i , e n el j u d i c i d e l c o n c e p t e , q u e t é p e r c o n t i n g u t el c o n c e p t e , la t o t a l i t a t © n f o r m a s i m p l e i alld u n i v e r s a l a m b la s e v a d e t e r m i n a c i ó c o n c r e t a . A q u e s t i n o m o s a q u e s t é s , s e g o n s H e g e l , el j u d i c i q u © v u l g a r m e n t h o m t é p e r t a l , m e n t r e q u e e l s j u d i c i s d ' e x i s t é n c i a d e l t i p u s " a q u e s t a r o s a é s r o j a " n o s o n e l s q u e p e r m e t e n e s b r i n a r si h o m t é u n b o n j u d i c i o n o .

(8)

H e g e l , e f e c t ivantent, o b l i d a e s d e v e n i m e n t s q u e s e m b l e n t e ñ i r

u n a g r a n r e p e r c u s i ó e n la h i s t d r i a p e í fet q u e n o e n e a i x e n

d i n t r e d e la s e v a c o n c e p c i é d e l q u e é s r e a l i r a c i o n a l . S e n s e

a n a r m e s l l u n y i c o m u n e x e m p l e , e s m e n t a r e m el c a s d e la g r a n

p a s t a n e g r a d e f i n á i s d e 1'edat m i t j a n a , l e s d i v e r s e s o n a d e s

d e la q u a l v a n m a r c a r l ' e v o l u c i ó h i s t ó r i c a d u r a n t m i g s e g l e . '

H e g e l ni t a n s o i s l ' e s m e n t a e n l e s L l i c o n s d e f i l o s o f í a d e la

h i s t d r i a u n i v e r s a l F é c i I m e n t s e ' n s a c u d e i x e n les r a o n s

d ' a q u e s t s s i m p t o m é t i c o b l i t - d ' u n a b a n d a , el r e b u i g h e g e l i é

d e t o t s e l s e s d e v e n i m e n t s p u r a m e n t n a t u r a l s - q u e , s e g o n s e l l ,

n o t e ñ e n t r a s c e n d e n c i a p e r a l ' e s p e r i t - . H e g e l m e n y s t i n d r i a ,

d o n e s , les s u c e e s s i v e s p e s t e s peí m a t e i x m o t i u q u e h e m

vist^'="^ q u e m e n y s p r e a les m i g r a c i o n s d e i s p o b l e s i n d o e u r o

-p e u s c a -p a E u r o -p a i s i s I l i g a m s lingliistics d ' a q u e s t s -p o b l e s

- d e i s q u a l s j a e n t e n i a n o t i c i a - . D ' a l t r a b a n d a , la g r a n

p e s t a e s d e v é el p r o t o t i p u s d e 1 ' e s d e v e n i m e n t p e r a H e g e l

-i n c o m p r e n s -i b l e -i, p e r t a n t , -i r r a c -i o n a l , a c c -i d e n t a l -i a t z a r ó s .

A q u e s t g r a n t r e n c a m e n t , a p a r e n t m e n t i n j u s t i f i c a t e n el

d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' e s p e r i t , s e li a p a r e i x c o m i n c o m p r e n s i

-b l e i, p e r t a n t , n o el c o n s i d e r a d i n t r e d e la s e v a f i l o s o f i a

d© la h i s t d r i a . P o d r í e m d i r q u e e n n o s e r r a c i o n a l o r a c i o n a

-l -l t z a b -l e r e s t a d e v a -l u a t a m e r a e m p i r i azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o u n a r e a l i t a t

" i d e a l " . Q u a n H e g e l -es va p l a n t e j a r e n g e n e r a l el p r o b l e m a d e

les r e g r e s s i o n s e n la h i s t d r i a - l a g r a n p e s t a e n p o d i a s e r

u n a h o v a t e ñ i r c a p p r o b l e m a p e r a f i r m a r q u e c a l c o n s i d e

-r a -r - Í e s " c o m c o n t i n g é n c i e s e x t e -r i o -r s " * ' ' * . g s a d i -r , c a l

c o n s i d e r a r - l e s c o m u n a m e r a e m p i r i a e x t e r i o r al l o g o s d a la

h i s t d r i a .

u n a v e g a d a m á s , h e m v i s t c o m l ó g i c a i e m p i r i a v a n i n d e s t r i a

-b l e m e n t u n i d e s ; a l t r a c o s a é s , p e r d , q u e la l ó g i c a s i g u i

(9)

s u b m i s s a v e r s l'empiria o q u e l ' e m p i r i a d e t e r m i n i t o t a l m e n t

la l ó g i c a . H e g e l , p a r t e i x s e m p r e d e la b a s e q u e é s la l ó g i c a

la q u e d e t e r m i n a l ' e m p i r i a , j a q u e é s e l l a la q u e la v i t a l i t

-z a d e s d e 1 ' i n t e r i o r i la q u e 1 ' e s c i n d e i x e n u n a e m p í r i a

r a c i o n a l - q u e é s 1 ' a u t é n t i c a r e a l i t a t h i s t ó r i c a - i u n a

(10)

4.'i2.- LA L Ó G I C A É S E L P U N T D E V I S T A D E L T O T

H e g e l a f i r m a q u e el p r i n c i p i e s p i r i t u a l d e la h i s t d r i a

f i l o s ó f i c a " é s la t o t a l i t a t d e t o t s e l s s e u s p u n t s d e

v i s t a " * » = . M é s e n d a v a n t e x p l i c a un x i c m é s el q u e v o l diri

" l a h i s t o r i a f i l o s ó f i c a t é d a v a n t s e u 1'object© m é s c o n c r e t ,

q u e r e u n e i x e n si t o t s © I s d i v e r s o s a s p e c t e s d e 1 ' © x i s t é n c i a j

el s e u i n d i v i d u é s l ' e s p e r i t universal"**'-'. E n d e f i n i t i v a , la

h i s t o r i a f i l o s ó f i c a c o n s i d e r a l ' o b j e c t e m é s c o n c r e t i c o m p l e t

p o s s i b l e i, a i x í , s ' e n g e n d r a d e s d e la c o n s i d e r a c i ó o m n i c o m

-p r e n s i v a , d e s del -p u n t d e v i s t a del tot»"**- N o m é s d e s d e l tot

d e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' e s p e r i t u n i v e r s a l - e n t a n t q u e

1 ' o b j e c t e m é s c o n c r e t - h o m p o t c o n s t r u i r la f i l o s o f í a d e la

h i s t o r í a l o » .

P e r a. H e g e l , cal c o n s i d e r a r c a d a e s d e v e n i m e n t i n d i v i d u a l d e s

d e l t o t , p e r p o d e r d e s c o b r i r s o t a la s e v a e x i s t e n c i a i m m e d i a

-t a la s e v a l ó g i c a q u © li d o n a s e n -t i -t i el l l í g a al -t o -t . P e r a

H e g e l , q u a l s e v o l - e s d e v e n i m e n t n o m é s t é v a l i d e s a o l o g o s q u a n

o c u p a u n l l o c e n el s i s t e m a l ó g i c d e l p e n s a r * v a l i d e s a q u e

c o n s e r v a e n c a r a q u e © n el d e s e n v o l u p a m e n t p r o g r e s s i u p o s t e

-r i o -r -r e s t i -r e d u í t a la f o -r m a d© m o m e n t s u b o -r d i n a t . A i x i ,

g r é c i e s a la c o n t e m p l a d o i c o n s i d e r a c i ó d e s d e l t o t ,

l • e s d e v e n i m e n t p a r t i c u l a r é s e l e v a t a e x e m p l © u n i v e r s a l i, el zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i s s s y . Q . 3 2 / 4 9 .

*»-'V.Q. 3 3 / 5 0 .

* » * S ' e s d s v é q u e l c o m m o l t s i m i l a r a 1 ' E t i c a d ' S p i n o z a o a la c o n s i d e r a c i ó e n g l o b a l , a p a r t i r d e la q u a l K a n t d e i a d e s c o -b r i r r e g u l a r i t a t s © n la h i s t o r i a .

(11)

q u e s e m b l a v a s e r t a n s o i s m e r a empíria^''*, e s r e v e l a c o m

a u t é n t i c a r e a l i t a t a m b l o g o s . C o m d i u H e g e l , e n el s e u

c a r á c t e r I d g i c i e n la s e v a m a n e r a d e s e r c o m u n i v e r s a l , e l s

e s d e v e n i m e n t s h i s t o r i e s p e r d e n -si b é c o n s e r v a d a a u n n i v e l l

s u p e r i o r - la s e v a p a r t i c u l a r i t a t i, l l a v o r s , a s s o l e i x e n el

c a r á c t e r d ' a c t e s d e l'esperit u n i v e r s a l , r e a l i t z a c i o n s d e la

s e v a l l i b e r t a t .

Cal t e ñ i r e n c o m p t e q u e p e r a H e g e l , la p o s s i b i l i t a t del

c o n e i x e m e n t en l ' o r d r e d e la c i e n c i a i n o e n el f e n o m e n o l ó

g i c v a d e s d e la t o t a l i t a t i u n i v e r s a l i t a t a la p a r t i c u l a r i

-t a -t . J a q u e e s -t r a c -t a d e m o s -t r a r c o m a l i ó u n i v e r s a l e s

c o n c r e t a i r e a l i t z a e n alld i n d i v i d u a l i immediat^*"». N o m é s a

p a r t i r d e c o n e i x e r la i d e a a b s o l u t a e s pot r e c o n s t r u i r el

s i s t e m a , i g u a l m e n t e n la h i s t d r i a n o m é s c o n e i x e n t l ' e s p e r i t

u n i v e r s a l - l a idea a b s o l u t a q u e e x p r e s s a la s e v a e s s é n c i a

e n el m ó n c o m a M e I t g e i s t - h o m p o t a r r i b a r a c o n e i x e r e l s

d i v e r s o s e s p e r i t s del p o b l é i, a part ir d ' a q u e s t s , e l s

a s p e c t e s c o n c r e t s d e c a d a p o b l é . H e g e l p e n s a q u e n o m é s a i x í

s ' a s s o l e i x el c o n e i x e m e n t I d g i c d e i s e s d e v e n i m e n t s p a r t i c u -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i^'^El e s d e v e n i m e n t s h i s t o r i e s q u e m a n q u e n d e l o g o s r e s t e n a i l l a t s del tot i c a d u q u e n e n la p r d p i a p a r t i c u l a r i t a t . S o n m e r a e x i s t e n c i a c o n t i n g e n t i a c c i d e n t a l , n o i n t e g r a d a e n el tot i, p e r t a n t , c a ó t i c a , a t z a r o s a , i n c o m p r e n s i b l e i i n e f a b l e . E n tant q u e m a n c a t s d ' i n t e g r a d o l ó g i c a , r e s t e n i n c o n -s i -s t e n t -s , n o - p e r -s e -s t a n t -s i e -s c a d u -s -s e r -s . N o d e i x e n -s e n y a l ni r a s t r e , ni t a n s o i s r e c o r d ; s o n u n a e x i s t e n c i a f a n t a s m a l i s e n s e s i g n i f i c a t . S o n u n a a n é c d o t a s e n s e c a p v a l o r e x e m p l a r i, p e r a i x ó , r e s t e n c o m u n a b o g a r l a p r i v a d a i p a r t i c u l a r d ' u n sol h o m e - e n c a r a q u e a q u e s t s i g u i un p o d e r o s r e i - .

*=»^«.L. 2 3 7 / 7 2 6 .

'•««Aquesta é s u n a c o n s t a n t d e l p e n s a m e n t h e g e l i á - e n e l s i s t e m a un c o n t i n g u t n o m é s t é j u s t i f i c a d o q u a n é s c o n s i d e r a t c o m u n m o m e n t del t o t C E n z . § 1 4 3 , d e la m a t e i x a m a n e r a e n la h i s t d r i a u n i v e r s a l o e n la h i s t o r i a d e la f i l o s o f i a " e l s

e s d e v e n i m e n t s h i s t o r i e s n o m é s t e ñ e n u n r e l l e u , u n a s i g n i f i c a -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d o , q u a n s e ' l s p o s a e n r e l a c i ó a m b q u e l c o m u n i v e r s a l i p e r

m i t j á d e l s e u e n t r o n c a m e n t a m b e l l " C G . P h . 1 8 / 1 2 3 . N o m é s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 ' u n i v e r s a l d o n a s e n t i t al p a r t i c u l a r , i n o a l'i n r e v é s ;

(12)

^«''Enz. § 1 9 .

**"-'V.G. 1 6 8 / 2 1 2 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^"^^W.L. 2 3 7 / 7 2 7 .

* * = D ' a q u e s t a m a n e r a , H e g e l c o n s i d e r a d e s d ' u n m e t a d i s c u r s la t r a n s i t i v i t a t i d i n a m i c i t a t d e l e s c a t e g o r i e s . É S u n d i s c u r s q u e e s fa c o n s c i e n t del d e s e n v o l u p a m e n t d e la idea i q u e el t o t a l i t z a .

l a r s , j a q u e si e s p a r t e i x n o m é s d e i s e s d e v e n i m e n t s p a r t i c u

-lars e s r e s t a al nivel 1 d e la m e r a e m p í r i a m a n c a d a d e l o g o s •

D ' a q u e s t a m a n e r a i n o m é s d e s d e la c o n s i d e r a c i ó t o t a l ,

l ' e m p i r i a j a n o té la f o r m a d ' u n a p a r t i c u l a r i t a t e n t r e

a l t r e s , s i n o q u e s'ha e l e v a t a la f o r m a l ó g i c a , la " f o r m a

a b s o l u t a d e la v e r i t a t . P e r o , q u é vol d i r t e ñ i r a q u e s t a

f o r m a l ó g i c a o e s t a r d ' a c o r d a m b el c o n c e p t e ? Vol d i r

q u e l ' e m p i r i a h i s t ó r i c a pot s e r v i s t a c o m p r o v e n i n t d e la

I l i b e r t a t d e l'esperit ( q u e é s a l h o r a la s e v a n e c e s s i t a t

i n t e r n a ) . L ' e m p i r i a h i s t ó r i c a m o s t r a el s e u d e s e n v o l u p a r - s e

c a p a la idea d e la " f o r m a c i ó p r o g r e s s i v a d e la l l i b e r

-tat"'-'="='. C o n t e m p l a r 1 ' e m p í r i a s o t a el t e l o s r a c i o n a l del

d e s e n v o l u p a m e n t i r e a l i t z a c i ó d e la I l i b e r t a t é s a l h o r a ,

c o n t e m p l a r c o m e n l ' e m p i r i a h i s t ó r i c a e s v a m a n i f e s t a n t la

idea d e la r e a l i t z a c i ó p r o g r e s s i v a d e la I l i b e r t a t o la

c o n s c i é n c i a d e la I l i b e r t a t . A i x í , la r e a l i t z a c i ó de la

I l i b e r t a t d e l'esperit é s c o r r e l a t i v a a l ' a p a r i c í ó d e

c o n s c i é n c i e s p r o g r e s s i v a m e n t m e s d e s e n v o l u p a d a s d e la

1 1 i b e r t a t .

Hegel e n la C i e n c i a d e la l ó g i c a a f i r m a q u e la f o r m a l ó g i c a

é s el q u e e l l a n o m e n a " m é t o d e " : " é s el m o v i m e n t q u e e s

d e t e r m i n a i r e a l i t z a a si mateix"^'^', a i x ó i n o c a p a l t r a

c o s a é s la I l i b e r t a t . El m é t o d e o la f o r m a l ó g i c a é s al

m o v i m e n t d e la idea q u e , c o m á n i m a i f o r c a i n t e r n a , e s

r e a l i t z a a si mateixa'-*^. L a f o r m a l ó g i c a del tot v é d o n a d a

p e r l ' e s q u e l e t q u e H e g e l s i n t e t i t z a e n la i d e a a b s o l u t a ; el

(13)

s ' a u t o c o n e i x i s ' a u t o c o n e i x a l h o r a q u e e s r e a l i t z a . A q u e s t a

é s la f o r m a l ó g i c a del tot i, p e r t a n t , h a d e s e r t a m b é

d ' a l g u n a m a n e r a la f o r m a l ó g i c a de la h i s t o r i a - e n tant q u e

é s u n r e c o r d q u e t o t a l i t z a el d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' e s p e r i t - .

C o m é s l l e g i d a a q u e s t a f o r m a l ó g i c a a d i n t r e d e la h i s t o r i a

u n i v e r s a l ? C o m s ' e x p l í c i t a m é s c o n c r e t a m e n t e n a q u e s t á m b i t ?

A q u e s t c o n t i n g u t d e s del q u a l l ' e m p í r i a ha d e s e r a v a l u a d a é s

-com h e m d i t - la r e a l i t z a c i ó d e la l l i b e r t a t . L a h i s t o r i a ha

d e s e r c o n t e m p l a d a i e l s e s d e v e n i m e n t s e m p í r i c s a n a l i t z a t s

d e s d e l e s d e t e r m i n a c i o n s e m a n a d a s d e la p r o p i a n a t u r a d e la

l l i b e r t a t , q u e v a f e n t s e a u t o c o n s c í e n t . H a d e s e r c o n t e m

-p l a d a c o m a r e a l i t z a c i ó d e la l l i b e r t a t d e l ' e s -p e r i t q u e ,

a l h o r a , e s fa a u t o c o n s c i e n t p e r m i t j á del c o n c e p t e d e l l i b e r

-tat h i s t ó r i c a m e n t a s s o l í t .

Sí h o m c o n t e m p l a la h i s t o r i a d e s d ' a q u e s t punt d e v i s t a , h o m

la t r o b a r á r a c i o n a l - a f i r m a H e g e l - , h o m e n c o m p r e n d r á el

logos,, la t e l e o l o g í a , la l ó g i c a ; m e n t r e q u e si h o m r e b u t j a

a q u e s t p u n t d e v i s t a h o m e n p e r d r á el s e n t i t t o t a l . P e r a i x ó ,

l ' a t e n d r e ' s e x c l u s i v a m e n t a l e s p a s s i o n s - q u e c o m h e m vist

s o n el m i t j á peí q u a l g o v e r n a la r a o - é s l í m í t a r - s e a

c o n s i d e r a r l ' e m p í r i a o b l í d a n t la lógica^'^*. El f i l ó s o f d e la

h i s t o r i a h a d e m o s t r a r c o m c e r t s f e t s e m p í r i c s t e ñ e n u n

s i g n i f í c a t s u p e r i o r c o m a m o m e n t s del d e s e n v o l u p a m e n t l ó g i c

d e l ' e s p e r i t . T o t s e l s e s d e v e n i m e n t s e m p í r i c s h a n d e s e r

c o n s i d e r a t s d e s del n u c í i l ó g i c , h a n d e c o n v e r g i r e n u n ú n i c

fil c o m ú l ó g i c c o m a e i x v e r t e b r a d o r d e la h i s t o r i a . El

f i l ó s o f d e la h i s t o r i a h a d e r e c o n é i x e r -com tot f i l ó s o f

e s p e c u l a t i u - " l a r a o c o m la r o s a e n la c r e u d e l p r e s e n t i

a i x í g a u d í r-ne " ^ <^'=». H a d e r e c o n c i 1 i a r - s e a m b la r e a l i t a t ,

r e c o n e i x e n t - n e la r o s a del l o g o s e n la c r e u de l ' e m p í r i a .

(14)
(15)

4 . 1 3 . - A U T O C O N E I X E M E N T I A U T O C R E A C i d

Hi h a , c e r t a m e n t , un m o m e n t en q u é la c o n s i d e r a c i ó f i l o s d f i c a

d e la h i s t d r i a e s p r o j e c t a p l e n a m e n t a d i n t r e del nucí i m e s

e s p e c u l a t i u i m á s i n t r í n s e c del p e n s a m e n t h e g e l i á .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA É S u n

m o m e n t en q u é H e g e l d e i x a ja d e b a n d a el p r o b l e m a d e 1 ' e m p i

r i a h i s t d r i c a i el s e u s i g n i f i c a t e s p e c u l a t i u , p e r a e m b a r

-c a r - s e n o m é s e n l e s t r o b a l l e s q u i n t a e s s e n -c i a l s del s e u

p e n s a m e n t . E n a q u e s t m o m e n t p o d e m d i r q u e H e g e l p e r d d e v i s t a

1'empiria h i s t d r i c a p e r c e n t r a r - s e e x c l u s i v a m e n t n o ja e n

la I d g i c a d e la h i s t d r i a s i n o e n la I d g i c a d ' a q u e s t a I d g i c a .

P e r aixd a q u e s t a q U e s t i ó s ' a p a r t a c a d a v e g a d a m e s del n o s t r e

t r e b a l l ; n o o b s t a n t h e m d e d i r a l g u n e s c o s e s - b r e u s perd

p e n s e m q u e c l a r e s - al r e s p e c t e , p e r a q u é a q u e l l s q u e c e r q u e n

el f o n s d a r r e r - m e t a f í s i c o e s p e c u l a t i u , s e g o n s el p u n t d e

v i s t a - d e la " I d g i c a " de la f i l o s o f i a d e la h i s t d r i a (i del

p e n s a m e n t s e n c e r d e H e g e l ) p u g u i n t e ñ i r u n a g u i a d e c o m

s ' a c a r a el p r o b l e m a d e s d e la f i l o s o f í a d e la h i s t d r i a .

Si bé s e m b l a q u e e n s a n e m a l l u n y a n t d e 1 ' e m p i r i a , aixd n o

i m p l i c a , p e r a H e g e l , c a u r e e n l ' a b s t r a c c i ó o e n la m e r a

f o r m a ; a q u e s t a s c e n d i r al nucí i e s p e c u l a t i u n o i m p l i c a

p é r d u a de c o n t a c t e a m b la r e a l i t a t , j a q u e é s la c o n s i d e r a c i ó

s u p e r i o r d e t o t a la r e a l i t a t . D ' u n a b a n d a , el punt d e v i s t a

d e l s a b e r f i l o s d f i c é s "el m e s p i e d e c o n t i n g u t i el m e s

c o n c r e t " tot i p l a n t e j a r s e p e r s o b r e d e la " m e r a e m p i

-r i a " . D ' a l t -r a b a n d a , la i d e a a b s o l u t a o l ' e s p e -r i t a b s o l u t

- q u e s e r i e n la s í n t e s i o s u p e r a c i ó d a r r e r a - n o c a u e n e n

l ' a b s t r a c c i ó í la m a n c a d e c o n c r e c i ó , ja q u e s o n el r e s u l t a t

i el g e r m e n d e t o t a la c i e n c i a d e la I d g i c a , d e tot el

(16)

^ * ^ HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. L . 8 / 2 9 . ^''^W.L. 2 3 8 / 7 2 7 .

s i s t e m a i, e n d e f i n i t i v a , d e t o t a la r e a l i t a t r a c i o n a l m e n t

c o m p r e s a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S on a l i ó m e s r i o , m e s c o n c r e t , p e r q u é h a e s t a t el

r e s u l t a t m e d i a t i t z a t de t o t e s les d e t e r m i n a c i o n s i, a l h o r a ,

el g e r m e n d e s del q u a l a q u e l l e s d e t e r m i n a c i o n s a s s o l e i x e n u n

m e s a u t é n t i c s e n t i t . L a c i r c u l a r i t a t del p e n s a m e n t h e g e l i á

r a u e n a i x ó i la h i s t o r i a u n i v e r s a l -que a 1"época de H e g e l

n o p o d í a s e r s i n o un fil lineal p r o g r e s s i u , s e n s e r e t o r n ni

p o s s i b l e r e c a i g u d a é s t a m b é e n g e n d r a d a i c o m p r e s a p r o f u n

-d a m e n t p e r H e g e l a p a r t i r -del c e r c l e q u e p r e s i -d e i x el s e u

p e n s a m e n t .

Q u a n H e g e l p a r l a d e m é t o d e , e s t á p a r l a n t d'un c e r c l e g e n e r a

-t r i u q u e s ' a u -t o d e s e n v o l u p a i q u e g a u d e i x d e s u b s -t a n c i a l i -t a -t i

d ' a b s o l u t e s a p r e c i s a m e n t p e r a q u e s t r e t o r n a s i . A q u e s t

r e b u t j a r tot m e s e n l l á i t o t a t r a s c e n d e n c i a , p e r r e m a r c a r q u e

é s c a u s a s u i t a n t e n el s e r c o m e n el c o n e i x e m e n t -tant e n

l ' o n t o l o g i a c o m e n 1 ' e p i s t e m o l o g í a - , é s el m o v i m e n t m a t e i x d e

la " c o s a " . P e r a i x ó , «en a q u e s t " m é t o d e " n o hi ha a b i s m e e n t r e

r e a l i t a t i el c o n e i x e m e n t . ü n m a t e i x c e r c l e s e m b l a m o u r e ' s e n

e l s d i v e r s o s á m b i t s en q u é H e g e l e s t r u c t u r a la t o t a l í t a t

s u p r e m a - q u e e n d e f i n i t i v a e s q u e m a t i t s a e n el s i s t e m a - . E n la

C i e n c i a d e la l ó g i c a p o d e m v e u r e el c e r c l e del c o n c e p t e - q u e

é s el m é t o d e d ' a q u e s t a c i e n c i a - ; " a q u e s t m o v i m e n t e s p i r i t u a l ,

q u e e n la s e v a s i m p l i c i t a t e s d o n a la s e v a d e t e r m i n a c i ó i e n

a q u e s t a e s d o n a la i g u a l t a t a m b si m a t e i x , q u e - p e r t a n t - é s

el d e s e n v o l u p a m e n t i m m a n e n t d o l c o n c e p t o , é s el m é t o d e

a b s o l u t d e l c o n e i x e m e n t i - a l h o r a - 1'ánima i m m a n e n t d e l

c o n t i n g u t mateix"^'^''''.

A i x í e n la C i e n c i a d e la l ó g i c a , el m é t o d e é s ja "ol c o n c e p t e

q u e t é c o m a o b j e c t e - t a n t s u b j e c t i u c o m o b j e c t i u - c o m

(17)

c u l m i n a a q u e s t a c i e n c i a - "no té un c o n t i n g u t c o n c r e t " p e r o

t a m p o c n o é s a b s t r a c t a ; é s la " f o r m a i n f i n i t a " i " a b s o l u t a

-ment u n i v e r s a l " q u e é s el s e u ú n i c contingut*'^'"', j a q u e h o

a g a f a i h o c o n t é tot - s e n s e e x c e p c i ó - d ' a q u e s t c e r c l e e n

e s d e v e n i r q u e i n c l o u tot c o n t i n g u t i t o t a r e a l i t a t . La idea

a b s o l u t a , e n s e r - h o t o t , no é s r e s de p a r t i c u l a r , en a i x ó

c o i n c i d e i x a m b el s e r ; p e r o H e g e l vol r e m a r c a r la d i s t a n c i a

e n t r e e l s d o s e x t r e m s - q u e e s t o q u e n - d e la L ó g i c a . El s e r

m a n c a v a d e m e d i a c i ó , d e m o v i m e n t i n t e r n , d e d e t e r m i n a c i ó ;

m e n t r e q u e la idea a b s o l u t a é s 1 ' u n i v e r s a l e n t o t a m e d i a c i ó ,

e n el m o v i m e n t i n t e r n de d e s e n v o l u p a m e n t , en tot el p r o c é s d e

d e t e r m i n a c i ó . T a m p o c no é s r e s d e p a r t i c u l a r , é s n o m é s el q u e

és. pot d i r de m é s c o n c r e t i d e m é s p i e d e c o n t i n g u t s o b r e la

m e d i a c i ó i la d e t e r m i n a c i ó , s e n s e f e r r e f e r e n c i a a c a p

m e d i a c i ó o d e t e r m i n a c i ó p a r t i c u l a r . E n d e f i n i t i v a , la i d e a

a b s o l u t a c o n t é e n si i p e r a si la f o r m a u n i v e r s a l del c e r c l e

c o m p l e t - i , p e r t a n t , el c o n t i n g u t a b s o l u t - . L a i d e a a b s o l u t a

pot s e r c o m p a r a d a t a m b é a m b el n o e s i n o e s e o s a r i s t o t é l i c i

n e o p l a t ó n i c , e n c o n t r a p o s í c i ó a la m e r a a f i r m a d o del s e r d e

P a r m é n i d e s . La d i s t a n c i a e n t r e el s e r i la idea a b s o l u t a d e

H e g e l é s del m a t e i x t i p u s .

A i x í p o d e m c o m p r e n d r e l e s d e f i n i c i o n s d e la i d e a com a

" l ' ú n i c o b j e c t e i c o n t i n g u t d e la f i l o s o f í a " , "la v e r i t a t q u e

s ' a u t o c o n e i x i é s t o t a v e r i t a t " o " el c o n c e p t e r a c i o n a l q u e

e n la s e v a r e a l i t a t c o i n c i d e i x a m b si mateix"*""-''. La i d e a é s

la u n i t a t del c o n c e p t e i d e la s e v a e x i s t e n c i a e n f u n c i ó d e

c o n t e n i r - s e a si m a t e i x a i a t o t , e n f u n c i ó d e t a n c a r - s e

s o b r e si a t u o r e a l i t z a n t s e i a u t o c o n e i x e n t s e . L a i d e a a b s o

-l u t a "té e n si t o t a d e t e r m i n a c i ó i -la s e v a e s s é n c i a é s

r e t o r n a r a si p e r m i t j é d e la s e v a a u t o d e t e r m i n a c i ó C S e l b s t

-b e s t i m m u n g ] i p a r t icul ari t z a c i ó " * ^ *• i, a l h o r a , " e x i s t e i x

(18)

^•^'^W.L. 2 3 7 / 5 6 0 .

^'^'^Aquest é s u n n o u m o t i u p e r j u s t i f i c a r q u e la f i l o s o f í a d e la h i s t o r i a a b a s t a la t o t a l i t a t d e la f i l o s o f í a d e l ' e s p e r i t . ^^"^WG. 7 3 4 / 5 5 3 .

n o m é s e n a q u e s t a a u t o d e t e r m i n a c i ó d e c o n e i x e r - s e . £ s el

g e r m e n i el r e c o r d r e s u l t a n t del c e r c l e q u e e l l a e x e m p l a r i t z a

i q u e tot h o a g a f a .

Igual c o m la C i e n c i a d e la l ó g i c a i el s i s t e m a f o r m e n u n

c e r c l e , t a m b é e n la f i l o s o f í a d e la h i s t o r i a hi h a un c e r c l e ,

p e r o n o s'ha d e c e r c a r c a p c i r c u l a r i t a t e n l ' e m p í r i a h i s t ó r i

-c a , s i n o n o m é s e n les n e -c e s s i t a t s e s p e -c u l a t i v a s q u e f a n

c o m p r e n s i b l e la t o t a l i t a t d e l ' e m p í r i a - e n la s e v a l ó g i c a m é s

p r o f u n d a - . El c e r c l e no é s e n la h i s t o r i a u n i v e r s a l mai u n

f e n o m e n o b s e r v a b l e ; é s n o m é s u n a n e c e s s i t a t l ó g i c a - q u e j a

t r a s c e n d e i x , a r a s í , l ' e m p í r i a - d e la f i l o s o f í a e s p e c u l a t i v a .

P e r o , en la f i l o s o f í a d e la h i s t o r i a , H e g e l 1'afirma d e la

s e g ü e n t m a n e r a : t o t a la h i s t o r i a é s el c a m í d e l q u é J a e r a e n

s i p e r a e s d e v e n i r p e r a s i . S s el c a m í d e l'esperit p e r

p a s s a r i e s d e v e n i r p a r a e l l m a t e i x ; el p a s d ' u n a e x i s t e n c i a

í m m a d i a t a i n a t u r a l - r e c o r d a r el c a p í t o l s o b r e " e s p e r i t

v e r s u s n a t u r a " - a u n a e x i s t e n c i a i r e c o n e i x e m e n t p l e n a m e n t

e s p i r i t u a l . T a m b é e n la h i s t o r i a , l'esperit e s t é sol a m b si

mateíx^'"^' i tot el s e u d e s e n v o l u p a m e n t é s u n a n a r d e s d ' e l l a

e l l m a t e i x . L a d i s t i n c i ó e n t r e u n i a l t r e m o m e n t ve m a r c a d a

p e r la m e d í a c i ó i n t e r n a q u e h a s o f e r t u n a m e d i a c i ó q u a

é s a l h o r a a u t o c r e a c i ó , a u t o r e a l i t z a c i ó o a u t o e x t e r i o r i t z a

-c i ó i a u t o -c o n e i x e m e n t o a u t o -c o n s -c i é n -c i a .

T a m b é e n la h i s t o r i a l ' e s p e r i t é s "alió u " , a l i ó " i n f i n i t

i g u a l a si m a t e i x " i la " í d e n t i t a t p u r a " * ^ * q u e n o m é s s e

s e p a r a d e si c o m a l i ó a l t r e p e r r e t o r n a r d ' a q u e s t a m a n e r a

a s i . L ' e s p e r i t e n la h i s t o r i a é s u n " s o r t i r d e s í " i

" p r o d u i r - s e e n el q u e é s d i v e r s " , p e r o n o p e r p e r d r e ' s e n

(19)

^ ^ ^ W G . 7 2 1 - 2 / 5 4 4 . ^•^*W.L. 2 3 6 - 7 / 7 2 5 - 7 . ^ ^ ^ V . G . 7 2 - 3 / 9 9 . ^"'«Ph.R. 5 3 4 3 .

i^-'id.

el s e u m a t e i x e n s i ] i a i x í r e c o l l i r - s e e n si''^''^. N o m é s

a i x í , l'esperit é s 1'absolut e n la h i s t d r i a , j a q u e 1'absolut

é s el q u e e s d e t e r m i n a i r e a l i t z a a sí m a t e i x , el q u e é s

c a u s a su i i q u e n o m é s e s t é en r e f e r e n c i a a si

P e r a H e g e l , l'esperit u n i v e r s a l é s " e s s e n c i a l m e n t el

r e s u l t a t d e la s e v a p r o p i a a c t i v i t a t ; la s e v a a c t i v i t a t é s

e n s u p e r a r la i m m e d i a t e s a , n e g a r - l a i r e t o r n a r a si"^^'-'.

L a h i s t d r i a d e l'esperit é s la s e v a a c c i ó , p e r d a q u e s t a a c c i ó

r e f l e x i v a s o b r e si d e l ' e s p e r i t t é d u e s v e s s a n t s c o r r e l a t i v o s

i, m ú t u a m e n t , i m m a n e n t s . H e g e l mai n o l e s s e p a r a i s e m p r e e n

fa r e f e r e n c i a c o n j u t a m e n t , s o n el q u e n o s a l t r e s a n o m e n a r e m

c o m el p r o c é s p a r a l . l e í i c o n j u n t d ' a u t o c r e a c i ó i d ' a u t o c o

-n e i x e m e -n t . L ' a c c i ó q u e l ' e s p e r i t e x e r c e i x s o b r e si m a t e i x v a

e n d i r e c c i ó a l h o r a o n t o l d g i c a i e p i s t e m o l d g i c a ; a m b d o s

a s p e c t e s s o n c o r r e l a t i u s i i n s e p a r a b l e s ja q u e l'acció d e

l ' e s p e r i t " é s f e r - s e , e n tant q u e e s p e r i t , o b j e c t e d e la s e v a

c o n s c i é n c i a , a p r e h e n d r e ' s a si m a t e i x expl i c i t a n t - s e " ^"^"^ .

H e g e l b a r r e j a s e m p r e e l s v e r b s del s e r a m b e l s del c o n é i x e r .

El f e r - s e r e m e t a p r e n d r e ' s c o m a o b j e c t e i 1 ' a p r e h e n d r e ' s

r e m e t a 1 ' e x p l i c i t a r - s e - a l h o r a e n la r e a l i t a t i e n el s a b e r

d ' a q u e s t a , a l h o r a é m p í r i c a m e n t i I d g i c a m e n t - . P e r a i x d , d i u

tot s e g u i t : " a q u e s t a p r e h e n d r e ' s é s el s e u s e r C Se i n ] i el

s e u p r i n c i p i , i la c o n s u m a d o d ' u n a p r e h e n d r e ' s é s al m a t e i x

t e m p s la s e v a e x t e r i o r i t z a c i ó C E n t a u s s e r u n g ] i el s e u

traspás"*^"'. El s e r é s el c o n e i x e r - s e i el c o n e i x e r - s e é s

1 ' e x t e r i o r i t z a r - s e ; e l s v e r b s i e l s á m b i t s q u e l ' e n t e n i m e n t

t a n t c u r o s a m e n t d i s t i n g e i x e s t o r n e n a c o n f o n d r e e n 1 ' e s p e c u -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(20)

E v i d e n t m e n t , a q u e s t p r o c é s é s d i a l é c t i c i c a d a u n a d e l e s

s u p e r a c i o n s c o n d u e i x a u n n i v e l l s u p e r i o r i a u n a n o v a

e s c i s s i ó . Perd a r a e n s i n t e r e s s a m o s t r a r c o m a q u e s t p r o c é s

ú n i c c o n j u m i n a a l h o r a i n d e s t r i a b l e m e n t el p r o c é s d ' a u t o c o n s

c i é n c i a o d e c o n e i x e m e n t I d g i c i el p r o c é s d ' a u t o e x t e r i o r i t

-z a c i ó o d e r e a l i t -z a c i ó e n 1 ' e x i s t e n c i a e m p i r i c a , ja q u e t a m b é

aquí e s t é b a t a l l a n t a m b a q u e s t a d i s t i n c i ó . H e g e l i n t e r p r e t a

l ' a f o r i s m e d é l f i c i s o c r á t i c - " c o n e i x - t e a tu m a t e i x " - n o

n o m é s e n la v e s s a n t del s a b e r s i n o t a m b é e n la v e s s a n t d e la

r e a l i t a t , d e 1 ' e x i s t e n c i a , p e r q u é " e n c o n c e b r e el q u e e11 é s .

C l ' e s p e r i t s e s d o n a u n a f o r m a C u n a e x i s t e n c i a , u n a c t a ! m é s

e l e v a d a q u e la q u e c o n s t i t u í a el s e u ser"^"'^. En d e f i n i t i v a ,

l ' e s p e r i t e n a u t o c o n e i x e r - s e s ' e s t a v a d o n a t u n n o u s e r ,

d ' e s t a v a a u t o e n t r e g a n t el s e r i 1 ' e x i s t e n c i a , s ' e s t a v a

a u t o r e a l i t z a n t . " L ' e s p e r i t u n i v e r s a l p e r s e g u e i x e n la

h i s t d r i a u n i v e r s a l r e a l i t z a r la s e v a e s s é n c i a " perd la s e v a

" a c c i ó é s s a b e r - s e C w i s s e n J i c o n e i x e r - s e Cerkennenl'"-"'^. L a

s e v a a c c i ó , d o n e s , v e d o n a d a p e í s e u a u t o c o n e i x e m e n t , la s e v a

o b r a n o é s r e s m é s q u e ell m a t e i x , el s e u s e r , i la fa a l h o r a

q u e s ' a u t o c o n e i x . L a h i s t d r i a é s l l a v o r s a q u e s t p r o c é s , q u e

c o m t o t p r o c é s n o ' é s i m m e d i a t o i n s t a n t a n í , q u e é s c o m la

F e n o m e n o l o g í a u n l l a r g v í a c r u c i s a l h o r a t r é g i c i a l l i b e r a

-d o r . L ' o b r a -d e l ' e s p e r i t s o b r e si m a t e i x "n o e s r e a l i t z a -d e

c o p , s i n o g r a d u a l m e n t , p e r e t a p e s " ^ ^ ^ i e l s e s d e v e n i m e n t s

c o n c r e t s , p a r t i c u l a r s i e m p í r i c s d e la h i s t d r i a s o n 1 ' e x t e

-r i o -r i t z a c i ó i -r e a l i t z a c i ó d ' a q u e s t n u c í i I d g i c , el f e n o m e n

d ' a q u e s t a e s s é n c i a .

C o m h e m d i t , t a m b é e n la h i s t d r i a l ' e s p e r i t e s t á sol a m b si

m a t e i x i, p e r t a n t , n o t é c a p a l t r e o b j e c t e q u e si m a t e i x ;

n o el t é ni el p o d r i a t e ñ i r , p e r q u é p e r a ell n o m é s ell é s

isopj^.R. § 3 4 3 n o t a . ^ « ^ V . G . 7 3 / 9 9 .

(21)

important. Si a l g u n a cosa on c o r t a m o s u r a sozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11 oscapa -com la mora o m p l r i a - m a n c a cotalmont do v a l o r por a olí -quo ó s

quí atorga v a l o r s a los c o s o s - . Hogol a f i r m a quo no hí ha

r o s m é s alt quo l'esperit i q u e , por t a n t , r o s no p o d r i a s o r

d i g n o d ' o l l ; h a v i a do c o n v e r t i r - s o , d o n e s , on ol sou propi

o b j e c t e . L l a v o r s , n o pot " t r o b a r la p a u " s i n o d o s p r é s

d ' h a v e r - s o c o n e g u t , por aixó la m o t a do la h i s t o r i a é s

c o n e i x e r - s e i " o b j o c t i v a r a q u o s t s a b o r , t r a n s f o r m a r - l o en un

m ó n o x l s t o n t , p r o d u l r - s o o b j o c t 1 v a m o n t " . N o m é s on l'empíria

té c o n s c i é n c i a d e la s o v a p r o p i a follcitat i l l i b o r t a t ,

p o r q u é allí ó s o n 1 ' o b j e c t i v i t a t o s c o r r e s p o n a 1'"exigencia

i n t e r i o r " » " * .

D'aquesta m a n e r a , la h i s t o r i a é s la r e a l i t z a c i ó d e la

l l i b e r t a t , tant e n l'esperit universal com p e r a i s h o m e s ,

p e r q u é l'esperit n o m é s a s s o l e i x c o n s c i é n c i a de la sova

llibortat m l t j a n c a n t el s a b o r d e i s Individus p a r t i c u l a r s , e l s

q u a l s e s fan u n i v e r s » l s en s a b e r - s e m o m e n t s i p a r t i c i p s de

l'esperit u n i v e r s a l . P e r a i x ó , l'Qsporlt s'ha d ' e x t e r i o r itzar

- a m b una aparent p é r d u a de s í - com a e s p e r i t s u b j e e t i u l

o b j e c t i u , tot Intentant r e t o r n a r a si com e s p e r i t a b s o l u t .

L'esperit u n i v e r s a l ha de s e r t a m b é esperit del m ó n i e s p e r i t

e n el m ó n , aquest é s el s e n t i t m é s p r o f u n d de l* a m b i v a l e n c i a

s e m á n t i c a d e tíeltgeist.

Podem d i r q u e l'esperit s ' a u t o c r e a i s * a u t o c o n e i x e n la

h i s t o r i a en un ú n i c i i n d e s t r l a b l o p r o c é s en q u é , a l h o r a q u e

S ' a u t o c r e a . s ' a u t o c o n e i x 1 q u e , a l h o r a q u e s • e x t e r i o r i t z a

e m p i r i c a m e n t , és r e a l i t z a t a m b é l ó g i c a m e n t . N o m é s p e r m i t j á

d e la s e v a e x t e r i o r i t z a c i ó e n u n a e m p í r i a pot l'esperit r e v e

-lar-se a si m a t e i x la s e v a lógica -el s e u s e r e s s e n c i a l - .

P e r o a q u e s t s e r e s s e n c i a l t é les s e v e s c a r a c t e r í s t i q u e s

p r o p i o s s e g o n s el m i t j á e m p í r i c en q u é e s r e a l i t z a i d'aquí

(22)

b r o l l a -com hem v i s t - 1 ' e s p e c i f i c i t a t d e la f i l o s o f i a

d e la h i s t o r i a . P e r a i x ó , e s d e v é u n lloc p r i v i l e g i a t o n

l'esperit s ' a u t o r e a l i t z a d e la m a n e r a m e s c o m p l a t a i s ' a u t o

-c o n e i x - t a m b é - d e la m a n e r a m e s -c o m p l e t a . A i x i , e l s d o s

p r o c e s s o s c o i n c i d e i x e n i n d e s t r i a b l e m e n t e n la h i s t o r i a

u n i v e r s a l , ja q u e e l l a é s el r e c o r d de 1 ' a u t o r e a l i t z a c i ó

t o t a l de l ' e s p e r i t i com a f i r m a H e g e l e n la F e n ó m e n o l o g i a

-n o m é s de la t o t a l i t a t del r e c o r d d e l s e u a s d e v e -n i r b r o l l a el

s a b e r a b s o l u t - l ' a u t o c o n e i x e m e n t - . L a f i l o s o f i a d e la

h i s t o r i a p e r m e t a c c e d i r d o n e s a l ' a u t o c o n e i x e m e n t s u p r e m j a

q u e é s 1 ' a u t o c o n e i x e m e n t d e la r e a l i t z a c i ó e m p í r i c a i

e f e c t i v a d e l ' e s p e r i t . N o é s , p e r t a n t , el c o n e i x e m e n t p u r i

a v a n t la lettt'e d e la l ó g i c a , s i n o 1 ' a u t o c o n s c i é n c i a p l a n a

del c o n t i n g u t i d e la r i q u e s a d e t o t a la s e v a e x i s t e n c i a .

N o é s el r e c o r d d ' u n a l ó g i c a i r r e a l i t z a d a c o m t a m p o c n o n'hi

h a d'una e m p í r i a s e n s e l o g o s ; a q u e s t a d a r r e r a no d e i x a r a s t r e

e n el c o n c e p t e , m e n t r e q u e la p r i m e r a n o d e i x a r a s t r e en la

r e a l i t a t . L a h i s t o r i a é s el r e c o r d d e la idea - u n i t a t d e

c o n c e p t e i d ' e x i s t é n c i a e m p í r i c a , d e l ó g i c a i d ' e m p í r i a - i é s

el r e c o r d , p e r t a n t , de l ' e s p e r i t del m ó n -no d e l ' e s p e r i t

p u r - .

H e m p o g u t v e u r e , d o n e s , q u e tant a u t o c o n e i x e m e n t c o m a u t o

-c r e a -c i ó s o n m o m e n t s tant -c o r r e l a t i u s i i m m a n e n t s 1'un d e

l ' a l t r e c o m la n o s t r a d i s t i n c i ó e n t r e l ó g i c a i e m p í r i a .

L ' a u t o c o n e i x e m e n t l ó g i c i m p l i c a l ' a u t o r e a l i t z a c i ó e m p í r i c a ,

p e r p o d e r s e c o n s i d e r a r a i x í c o m a o b j e c t e , pero p a r a l . l e l a

-ment 1 ' a u t o r e a l i t z a c i ó i m p l i c a u n a u t o c o n e i x e m e n t , p e r q u é

l'esperit -a d i f e r e n c i a d e la n a t u r a - té c o n s c i é n c i a d e si i

a q u e s t é s el s e u s e r a d e s e n v o l u p a r . L ' e s p e r i t é s l o g o s .

l o g o s de i s o b r e s i ; si é s e m p í r i a é s p e r q u é n e c e s s i t a

u n m í r a l l m a t e r i a l o n m i r a r - s e . L a n o s t r a d i s t i n c i ó e n l l a c a ,

d o n e s , p l e n a m e n t a m b e l n u c í i m e s e s p e c u l a t i u da la f i l o s o f í a

d e la h i s t o r i a h e g e l i a n a ; p e r o n o p o d í e m a c o n t e n t a r - n o s

(23)

a b s o l u t a , p^r « x a m p í e - la totalitat d o la r í q u o s a i la

complexitat q u e s'amaga e n la filosofia de l'esperit o d e la

(24)

4 . 1 4 . - P R O G R É S I D E S E N V O L U P A H E N T

H e g e l , c o m t o t h o m a la s e v a é p o c a , fa s e r v i r el t e r m e

F o r s t c h r i t t (que t r a d u i r e m p e r " p r o g r é s " ) . T a m b é u s a e l s

t e r m e s V o r g a n g . G a n g . o F o r t g a n g i, s o b r e t o t , el t e r m e

E n t w i c k l u n g (que t r a d u i r e m p e r "desenvolupament"'^'^''*). El

p r i m e r i el d a r r e r s 6 n m o l t i m p o r t a n t s p e r q u é , si b é H e g e l

p a r t i c i p a del g r a n f e t i t x d e la m o d e r n i t a t q u e é s la idea d e

progrés^^'*, i n t e r i o r i t z a a q u e s t a n o c i ó , li d o n a u n s i g n i f i c a t

m e s e s p e c i f i e izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 i fa j u g a r u n p a p e r molt p e c u l i a r e n el s e u p e n s a m e n t . P e n s e m q u e el s e u s i g n i f i c a t i p a p e r é s molt

r e v e l a d o r d e la m a n e r a c o m H e g e l p e n s a la f i l o s o f i a d e la

h i s t d r i a .

H e m d e d i r q u e H e g e l n o r e b u t j a el t e r m e F o r t s c h r i t t ( d i f i

-c i I m e n t h o m e n p o d i a p r e s -c i n d i r a la s e v a é p o -c a ) , p e r o el

m a t i s a n o t a b l e m e n t i u s a m e s s o v i n t el t e r m e E n t w i c k l u n g . L a

c o n c e p c i ó q u e del p r o g r é s t é H e g e l é s d e u t o r a d e la s e v a

c o n c e p c i ó d e d e s e n v o l u p a m e n t , ja q u e e l s m a t i s o s q u e hi

'•«^Rebutjem t o t a l m e n t la t r a d ú c e l o " e v o l u c i ó " - m a l g r a t q u e t a n t J o s é G a o s c o m C é s a r A r m a n d o G ó m e z , t r a d u c t o r s d e la f i l o s o f i a d e la h i s t d r i a h o f a c i n així s i s t e m é t i c a m e n t -p e r q u é c o n s i d e r e m q u e é s f r u i t d ' u n a n a c r o n i s m e q u e vol c o n v e r t i r el p e n s a m e n t d e H e g e l e n p o s t d a r w i n i á . Al n o s t r e j u d i c i , el t e r m e e v o l u c i ó n o t r a s m e t la c o n n o t a c i ó d e

" t e l e o l o g í a i m m a n e n t i r a c i o n a l " q u e é s e s s e n c i a l e n el t e r m e h e g e l i é d e E n t w i c k l u n g . A q u e s t é s p l a n t e j a t s e m p r e c o m u n p a s d e l q u é é s e n si o e n p o t e n c i a a p e r a si o e n a c t e , p e r u n a n e c e s s i t a t i n t e r n a i r a c i o n a l i n o p e r a t z a r s e x t e r i o r s . El t e r m e e v o l u c i ó t r a s m e t p r e c i s a m e n t , al n o s t r e p a r e r , a q ü e s t e s c o n n o t a c i o n s d ' a t z a r o s i t a t , d e c a u s a l i t a t e x t e r n a , d e t e l o s d é b i l i n o c i a r , d e m a n c a d e d i r e c c i ó .

(25)

* o * V . G . 1 4 9 - 1 5 5 / 1 8 9 - 9 7 .

i^e'^Deixant d © b a n d a q u © li r e c o n e g u i u n c e r t v a l o r e s p e c u l a t i u A i x í a P h . R . § 3 4 3 d i u " e l s q u e h a n a f i r m a t a q u e s t a p e r f e c t i -bi litat h a n a l b i r a t q u e l c o m d e la n a t u r a d e l ' e s p e r i t " .

i n t r o d u e i x t e n d e i x o n a assitni l a r l o s , de m a n e r a q u e " F o r t

s c h r i t t " é s tradu'íble e n la p r á c t i c a t o t a l i t a t d e i s c a s o s

p e r " E n t w i c k l u n g " i a q u e s t c o n t é s e m p r e la n o c i ó d a p e r f e c t i

-b i l i t a t . D ' a l t r a -b a n d a , h o m h a e s t a t d ' a c o r d q u e , p e r a H e g e l

i e l s s e u s c o e t a n i s a l e m a n y s , el m o d e l d e d e s e n v o l u p a m e n t o

p r o g r é s e s p i r i t u a l i h i s t d r i c e s t a v a b a s a t e n el c r e i x e m e n t

o r g á n i c d ' u n s e r v i u d e s d e la l l a v o r o g e r m e n f i n s l ' o r g a

n i s m e a d u l t . E n el c a s d e H e g e l , el c o n c e p t e d e d e s e n v o

-l u p a m e n t o p r o g r é s o r g á n i c o - e s p i r i t u a -l e s b a r r a j a m o -l t a v i a t

a m b la s e v a c o n c e p c i ó l ó g i c a ; r e s p o n e n , p e r t a n t , al m o d e l d e

m o v i m e n t l ó g i c q u © H e g e l e x p o s a d e la m a n e r a m é s c o m p l e t a e n

la s e v a C i e n c i a d© la l ó g i c a .

N o s a l t r e s e n s 1 i mi t a r e m a q ü i a c o m e n t a r 1'ús q u © e n f a

e n la f i l o s o f i a d e la h i s t o r i a . E v i d e n t m e n t , H e g e l s'ha d e

p l a n t e j a r el p r o b l e m a d e la i d e a d e p r o g r é s i ho f a d i r e c t a

c o m p a r a c i ó a m b la d© d e s e n v o l u p a m e n t . Cal d i r q u e e s d e c a n t a

p e r la s e g o n a , si b é n o r e n u n c i a a f e r - l o s e r v i r , p e r o q u a n

l'usa h o f a a p a r t i r d e l m o d e l i s i g n i f i c a t d e l t e r m e

d e s e n v o l u p a m e n t . P e n s e m q u e m a l g r a t q u e t o t s d o s t e r m e s

s o n f e t s s e r v i r a m b u n s i g n i f i c a t t e c n i f i c a t , el q u e e s m a n t é

m é s p r o p e r a l'üs q u o t i d i á i a l e s c o n n o t a c i o n s g e n e r a I m e n t

a c c e p t a d e s é s ©1 t e r m e E n t w i c k l u n g . H e g e l a f i r m a ^ " * q u © la

i d e a d e p r o g r é s e s t é b a s a d a e n la idea d e p e r f e c t i b i l i t a t

- P e r f e c t i b i l i t a t - ( n e o l o g i s m e i n t r o d u x t p e r R o u s s e a u ) , la

q u a l -així c o m t o t e s l e s n o c í o n s t r i v i a l s d e p r o g r é s - e s t á n

b a s a d e s n o m é s e n u n c a n v i q u a n t itat i u'-®''. P e r a H e g e l , h o m

t e n d í a a a f i r m a r el p r o g r é s c a p a m i l l o r - c o m K a n t - c o m u n

(26)

^«ssDomenico C o r r a d i n í a c o n t r a p o s a t la d i v e r s a c o n c e p c i ó dal p r o g r é s d e K a n t i H a g e l a " K a n t E H e g e l ; d i a l e t t i c a e x o n s t a n t i s t o r i s c h e " . V a l l s e n u n a c o n f e r e n c i a t a m b é h a

c o n t r a p o s a t la n o c i ó e n K a n t , F i c h t e i H e g e l . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i e - ' V . G . 1 4 9 - 5 0 / 1 9 0 .

c o s e s e r a , p e r t a n t , u n p r o g r ó s m e r a m e n t q u a n t i t a t i u d e

s u m a d ' u n i t a t s h o m o g é n i e s .

A a q u e s t e r r o r c a l i a a f e g i r q u e el m e r p e r f e c c i o n a m e n t o

p e r f e c t i b i 1 i t a t q u a n t i t a t i v a é s u n a idea t a n i n d e t e r m i n a d a i

p o c c o n c r e t a q u e el s e u s i g n i f í c a t r e s t a r e d u í t al d e m e r a

m u t a b i l i t a t ( V e r a n d e r l i c h k e i t ) • E s a d i r , c o m l ' a f i r m a c i ó

d ' u n a m e r a c a p a c i t a t d e c a n v i a r , ja q u e a q u e s t a n o c i ó d e

p r o g r é s v a l o r a n o m é s el c a n v i i ho fa e x c l u s i v a m e n t a n i v e l l

e m p í r i c . A f i r m a n o m é s la t r a n f o r m a d o d e l ' e m p í r i a s e n s e

t e ñ i r e n c o m p t e u n a u t é n t i c c a n v i a l h o r a l ó g i c i e m p í r i c .

P o s t u l a q u e la m e r a r e a l i t a t e m p í r i c a c a n v i a d i n t r e d e la m é s

a b s o l u t a i n d e t e r m i n a c i ó i, p e r t a n t , s e n s e t e l o s o l o g o s • No

t é p r ó p i a m e n t u n fi i n t e r n , i n t r í n s e c i l ó g i c , q u e a c t u í d e

t e l o s d e la t r a n s f o r m a d o i, p e r a i x ó , a q u e s t a s e m b l a m a n c a r

d a l ó g i c a . S e g o n s H e g e l , la idea de p e r f e c t i b i 1 itat q u a n t i t a

-t i v a n o -t é u n a m e -t a q u e e s d e s p r e n g u i d e la s e v a e s s é n c i a ,

q u e li s i g u i consubst-ancial , s i n o q u e a l i ó m i l l o r , s u p e r i o r o

m é s p e r f e c t e é s " t o t a l m e n t indeterminat"*""'. C o m a p r o v a d e

la i n d e t e r m i n a c i ó d ' a q u e s t t i p u s d e p r o g r é s , H e g e l e s

p r e g u n t a q u é é s a i x ó m é s p e r f e c t e o m i l l o r ? C o n s t a t a q u a

n i n g ú n o s ' a t r e v e í x a d o n a r - n e u n a r e s p o s t a o d e f i n í c i ó ,

a l h o r a q u e qui h o fa e s b a s a n o m é s e n la s e v a o p i n i ó c o n t i n

-g e n t i p a r t i c u l a r - é s a d i r , n o d o n a c a p e s s é n c i a u n i v e r s a l

a u t é n t i c a - .

A q u e s t a mancani^a i m p l i c a , a m é s a m é s , el m e n y s t e n i m e n t d a l

p r e s e n t e f e c t i v a m e n t e x i s t e n t e n f a v o r d ' u n ideal p e r d u t e n

u n m é s e n l l é o e n u n f u t u r l l u n y é . Q u a n h o m d e f i n e i x a l i ó

Figure

figura la

figura la

p.325

Referencias

Actualización...