Estudi de l’expressió i funció del gen SIRT3 en el teixit adipós marró

212  Descargar (0)

Texto completo

(1)Estudi de l’expressió i funció del gen SIRT3 en el teixit adipós marró Albert Giralt Coll. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2) .    . . .  .     .   . . .

(3)

(4)   ! "#$ %  & ' %# ( %# ! & ) & !! % ! ! % . . *+,. . .  .    . '- . !    )  $ ! %  /. ! %    . .+ + #!! %  0(. %.%  1 . #. .

(5) .

(6) . .#. . 2 / .

(7)                        .

(8) 3%% .% "# "#..!#.4& .. .5 "#."#& 4 6  ! & 7$"#  ! . . !& . / . !2&  8 "# "#!    ..  "# . ! 9.  & #! "# .  & 0  7$:/ &#% 1 +7..  .. . "# :  %  ! %   !. / #  !2 "#. . ! %  "# #  . .0  %  7  % .# ! % / "#..  #. # !; / ! < %%"# "#.. &# % . %. &2 & = "#.  & !#  0 .  9 #  "#..  % "# & %.. ."# . % >  %   "# .8.  %%"#. &# . %0    ?    % %  ! . !2    . &4% . .%   '   % 9 > ! . !    #    2 6#! .% ...4 . 9 .  % . 3"#:# . !# . "#.. 1.0  / ! "#. ./ . . "#. . : # . .. "# : 9 8 .0 4% .!/ 0 4% . 8   .  !# +   .     9 ! "#:9 .  .0 88.% &4% . . 2% / 0 . % 1. "#  !9 / .3 . "# 2 6#! !  !  "# . %  7 . & .@  . 7  .A0) - %BC!! "#. .%  9 # !2: /% &# #    8. !% 1.!9 : :9 . %.0   . / +!9 $ % 4. 7: #. #  9  ! . ! . . . . "# : %   .  "#;6 : .3  . .<.&# !.$ %. ; 6#! +  . .  .000< "#?   6  !. % . . !# 2 6#! 9 9 . 2 . . ? % .!2 "#. #. 9 8. "# . /    % 3 "# : . &# % & 0  7$  ! ! 7 !2.   "# % .  %     9  . ! . .    . "# /  .. 6# . . D ! . @D  1 # %$ A   0 8. %  7 "# : %  %   8."## .. % 5 0  8 / ! &    & ! 9  ! ' "# 2: 6#!  . ! . 1. % . . !2  .%      % ? % ! ! 7 +# % ! ! ...) . .#    #!E0 8   "# 2 6#!  2 !2. # 0 8.% / ! & .% # # !% .. & "#8.2:  .! . 1. . .0000 # /#!# %.% .. # . 9 .-8. / / .  :  % #+: 0    %.&4% . .4 .."#% %# .#6  &.03 % . : %..."#% . "#$ : .& ! % % .! . ! !. 6 9##  1 % #! !0 4% . ( %.%    9 ! "# / 9 6# .  %  !  / . ! "#$ "# & / % 3!%/$! : & . # %  . .

(9) % 3  . ! . .000. "# # 2: & . %  #  %  1.0 4% .#8 .  / . .% .. 9 4 %."# : . %.. !  0!    - % . % ! 0 . . . . &4% . #  :#   /  % ? % 9  .8 "#   . . . 8. 94%  & 8 . 2:  . 9 . 9 0 4% . 8  #  :#  . % ..!/ 1%  D#  !  6 % .'(1  9 ! ! ! # . % .6 . "# : . ! !  6 6 ! "#  7 % .# & ! 0D# .#"#! ."# . %. % & + .. F %. 7-0       70 !  "# &4% .     2 1 !2 !"#& 8% . # .# . 3. . - .#  ?%! . ..% ."#2: .! # % !4!./ #   ;! "' .&4% .!/  : . &##  . . / .# # 7.# 0 D . D . G) !$ .% $ .1$ .. 1. "#! $ % 0 % .  . . #   ! . . 9 .    87 % % % / 9 ! ! ! 7. . 5 . "# . !#! : % "# : 5    . 7"# . . 9 ! . !   1  : % ! % ! !$      1  %  . # 7 % !.% 6    "# .# . 1 9 # "# %! & % . # . !0.. !#! 6 % H ! 6 ! : . 0  I 5  % !  % 3 !# ! & % . 0 % . ! 0 C .. ! J 9# !  9# %  !'!.!"# 8 % & !K. : . 6#& ! # #! ! . "# / K. K ! # . % H !  6 : . . ! # &  & 1 % . # :  1 0 % . ! % H .  &  .! & !%    0  .  /%. : . !  . $  .#9 %    0 / . . $ . "#: & .# & ! 0.  .

(10)       .

(11)       .

(12)      . 11.

(13) 12.

(14)  . . ! %  .2.#%# .& .   / / &  "#? 9  9  ! . ; % ! ! # % % .< .   ( %# !  & !  /.  ! % 0   % . !  .&N .#%# B 0 !#%% 3&  06% #. E0.#&  ! .%#.. 3&  O0 %#. . *0 & 9  P0)# % % . 0  9 E :  % !  .  :1. & % % ! . 9 !: & % % / 1B .%  % %:  0 ) 7 . ) 9 + % / ! % +Q& R % / + Q : R . .%  9 : E  ..   9:: & % S ! %1): 10     ,0 9 !! % !. . . %.# % .0 T0U !7 V0? ! 7 E0 : & % % /  !#%. ( ( 7.. ! .  S ! . ..#0 . 13.

(15) . 14.

(16) .           . .  . 15.

(17) . 16.

(18) !"#$%.   = @  $ %&!'   8. 9# ! ! !2# 9 $ ! = . % / !. % . [ !  ) . .9 .  !.. #= .0  &  / . ! 9 %  6 . !. 1.   !  ./  % % 3  . %  !  .% % 3 / .0 ) .  .2 /  %  . %  ? %   %  @A @\A 7$ %    ! = . %  !.   %?]#   9  / @EA0  ./  % 3 2 /  - . /  . ! 9. .#!    8. !   .# ! ! % . "# # %?]#   !# 7 # %?]# 9  . !2   . .%? % 0 . / /# "#  % /  # !. .!/ . % .  2 /  / .  9 % 3 !2# %% !  .- % 7 % . @ A% % 3: - & 0   . !! % 3 !2# %- 7 ! !#=  9 % 3 ! 2  .#   % % 3 : - &  !#= 2 &  !  9 . # E ^  "#.. & ..0   /.  !% 3 !  !#= # .%#> ! @OA0 ) .  . / /# "# # 1 ! . #  = 7%#. / ! /   !2# 9 $ ! = . .  # #! !2 & .. "#%  !.!. % .9 . . $9.08.% ./ / .#   2 /  & .. 8. % 7 . %  %#% (   $    .% ) 0 #& +  ! . &? % .2 % .&#  &    8  "#.. & .. 8. % 7 . @*A0  !.%  9 # !?% ! ! 27 .? % ! . : -&. !  $9. . !  , /  6 # .? ! "N. .0 . /  % !... #= . 2 /  8 $9.F&#  ! !? % ![6#& / # % . . .!2. - %! 2 & .F . /  % !.   ! % 3 !. 9%. !  . %% 3 % - % . 2 #& !    $9.F  !# ! . . ./. 9# % .F_# . ..#..#. .F / . / /# "# % ! . #=  ! 6#& #  .%$9 % ! "# & .  # / ! :  &   .# !  %  ! 9  .#. %   .  . .#. ! . % 7    . / ! 9 . % / . J 4 "#. @  .  % /  !. % . A . / ! 9 % J % 3%]# ! . #% 3 ..# 0 . 17.

(19)   !  !?% ! .2: / >    % 7 !   & ! . . #= . 7$ % .2:  9# !  2 %  !  ./ /4 % 9 . -& % 0 .  &.  /. ..#! .: ! . "## ! !#=! %  .2 ! . %% 3% - % 8.% >!2 & / ! 9 . # *^ # & /  !2 & .. "# / !. !. / . .  . ..  %#%. &# . ."#.0  . 9%. 8.  1.  !.% .  . %% 3 % - %    "#.. & .. 2: -. . !  &#% . 0  "#.. % ! % ..2: ! . # .%% 3!2 .# # 6 . .   "#.   $9. .# . %   . :# .0 8. . %# "#  ! . #% 3 !  . 1 J % 3 .# 8 #  % % 3  2 /  .& ...#! . J . ! /. . & .. !@PA0  8. % > ! /: %# 29% !  . %% 3 % - % . 2 #& !  / .0 . %% 3 ! ! @*^&#% . A #& 2 % /  ! .# 7 % % 3!0"#.9%! ! - !? !  ./  !  . %% 3 ! 9 . & ? %0 ) 7 .2: / . "# # . %% 3 % - % 8. ./ @*^ ! &#% . A 8. % > !2 &  / .!  ! ! !@,A0 &# "#27.. 3! #& !# . %% 3% - % .2:  . ! /.. 7 % % . .. . 2 #& !  ./ % /   "#.. % ! % .0 8. %% !  . "#  % ! % . ! . %% 3 % - % . !# 7 % / . .% % % .!. % .&# ! .! 2 % / !0)# ! . !# 7# ! . #% 3!C"#8. # : ! !02 8.2 #& !27.. 3!2 J ) "# . !# 7  # ! . #% 3 ! ' # #& ! [ : ! . % / ! .!.% / @TA0 ./ !? % .!  % % 3! &# % 3!  & .. 9 ./ 9 #& !2 ?. .. #= . . "#..6#& / #   . % .. "# . !. / # !#  . %% 3 % - %   $9.0 . . .#! . ! % / "#  . #= 8. :  &  #& /  ./ 7.. 3  % ! % . ! . %% 3 % - %  ! /. . 7 . %  %/  13 9&  7 ! 3. %  5.%# ."#? % @VA0 ) .  .2:  J # #! !2.#! .  !. !  . .&? %.    @ +a+A "# . % 9  "# "#. . #= ! # #! !. 9%. 9 % . . !  . %% 3 % - % . 2 & . @A0 2: / . "# 8. %..4  !#  1.# !.. .."#.!  % ! % .!. %% 3% - % \ 2 #& ! 2 % /  9$. %  "# . %# "# . # . . !  / ! /   %  ! ! !2  @A0  &  . !. !  .. 18.

(20) .&? %.  ! . #   4 %   &#% .  /. !#=. ! % . ! "# . ! &? "#. !2 .# "# . . *+  .3  8. . . . 2. . :4 % 0 "#.. 9%. .3 .  . . &#.  %   . % / ! . ! %  ./  ,0 ) %  .  . +a+ .  #  &/ !#=!  . %% 3% - %  2 #&  @A ' & 7-% % "#. . ..#! . J .  . ! 9 % .& ? % . ! % "# "#.4 % ! ! /..  . .. % !. 2 /  .9%. . #.! . %% 3% - % 8.% >!2 #& . .   $9. @A0 /#8. ! / . %% 3% - % 8# 9%. 27.. 3! E  "# . /# #& !  "#.. % ! % .  7 . %  5.%#9& 7 ! 3. 30 . '    ( ) .  6 !. #= ..  % / : . !. % . [! 0  .2:  &# ! . - % /  !. % .   O  ,  "#  . !&# # / ! .% 9 %  ! .#.  "# "#.. %  : & . ! 9 % .0 7$  7 O  P .  % /  )+ . .9 . [! ! # % /  J 4 % "#6 .2: / !.% % 2: -&! % .@*A0 % .! %% 3!!. % % 3! . .!# .. #= . 8. # 7%#. #9 .  !2 "#. 9 $ ! = . #"# / . !9 !. %  C . !. % .. ! #. @ % /  ! ! ![A0.. #= . J !. % % 3 . !#.! .  ! 9 % . # %% 3 J 4 % 5 % "#"# 7[ % ! %% 3 ! 9? % !  : !- .  !  %   . !2: . !. % .. % &#!.0 % . ! %% 3 %    .9? % ! &# % !2#  ! # ."#8.!.9 /  &? % -2: !- . ! [ 9 / 7&   %% 30.9  %  ! @'A # ? ! !  )+ .  "# 8. .9  4 !  + %1+)  . @)A .#. !. % "#8.  0  %  ! @'A  ! 8. #   : ! ! . . #= .0 "#. : % 3.!3 !  %  / [6 "# "#.   # #7 % + @+ A  % ./ ! !6 %  %!2# 3 [ %% ? ! ! ! %% 3&  7$[0 . 19.

(21)  * ! '         ) ! . . #= . %  J #  %% 3 ! !. % % 3 5 % "# % . . 7  ! . .. . "# % .# 7 %  ! ! ! #%- ! @[A   %  ! @'A + % +)+ . @)A  .#. !. % 0 2 % / % 3 ! . . #= .  / 9 %  !  2 % 3! ' ./ % /. 3 [. J .) @ / .  J #. . .A ') @ $9.A ! . & . &# . 2.?.    % 3! # ..  2  ! 2) !#= . . #= . 8. #  - !.% %    % .#! 0 . %# "# !  J ! /.. 9# % . %# %  ?%# ! . 1 J % 30 ' % 6%% . !2 ) !# 7 # !  !# % 3!. -% .02: / ."# / . # # 3! %   / . % &? %0 $9..2: / . "# .2# 7 % /  % !  ! % .     + % @A0  8. .2: !.% ! /. . J . % > .!!& ! 2)% 72 J CE $9."# : ! J 2 ) ) % @EA0 # .  % /# 8. ! / E6#& #     .!2 % 0 . 20. .

(22) 7$! %...# !#%.& .  %% 3%  J ! .. #= . !  # 9% .   . %]# %#  . . - .. #= .%  . /.0   : / . !.% . %  : . !. % .. % /# 8. ! / .2: !.% # #! ! .#. . : .  . ! /.. . #= .@*A0 . '  %+,. &# 2  ! !? % ! [  2 % /  ! . . #= . "#..   . %  %  . . . ! . 9#%# % . ! . % % % .!2 "#. -  !2. - %! %?]# 0 .#! . % . ! . "#  ! [  %?]# #&   % ! % .!!6# & !. %% 3% - % 0"#. %## % 3! [ ! ! % 2 % / % 3!.. #= . "#..% ! % .@OA0 &#   4 % ! [    . ! . . #= . . %% . J 4 "#. . #. . ? "#. "#  !# 7 : . 6% !2.#!  . ! . 1.0 / . %#%.  ."#.  ' 8. % / !  [  /8. ! "#  %% .    ! . "# . 8. %  J ! 2 J ) "# .. 7.. % ! % .!. %% 3 % - %   . . # % . !2.?. %  %   . %% 3 ! & 0 7$  /8. !  ! . #% 3 ! ' 2 #& ! [  % ."N #&  2 % /  ! )  #  .#/ /? % %]#  . . 2.?.0 . $9. ./ ! % % [  !' ! . .. .  . !. "# . 8. %  J  # '  .  .9 .  !  @ 8 .9  )(A 9  #  #%- ! ! %  ! @'A"#8.9 % / [.! /.. . 9 .!2 J  @ +EA0  4 &  !) / .2: / . "#   %   &# 2 % /  ! 2 J 8. : -&   $9.0 &#  ! 9  4 &  )   . . 7.. . . 2.?.%]# 7$% % ! % .!. %% 3 ! # .0 8,^! ![%]# .  ! . % !   . # J %  % 9 %  # #! ! %% . ! 7 7$ %    . %% . %  J !. . . #= .  % ! . @E+*A "# .  % /  +! ! 0  "# .2: !.% ! . . ! .  % ! . ! [ @ 2! 2!A "# !  . + !.!% . 9 .  % ! @*A.2: / ."#7 . 7 8 # # . ? % ![ "#. &4 #0 2 J % # . 9 ! @ EA. . .  % ! 02: !.% "#  !. .  % ! .![ ! . 21.

(23)   8. %$ %  .#/ /? % %]#  % ! % . !2.?. & -7 %0  "# .2: .%  % . % % .2: / . "# . . #= . % ! .E O.3 .% ! . .#/ /? % %]#  "#..% ! % .@TA0 . " - .  ) .  $9. . ! 9 . . #= . .  ! . #=!. ! /. . %  .%]# .0  P , .  !   #% 0 /# 8. ! /  %# %  .. !  .% % 3  /8. !  !. % % 3!2: . . 8.!&#  .% % 3 ! 9 % . /. !2 % % 3 ! ! /. . 9 % . ! .% % 3 % '1 (e *E (+f0 P %# %  % !. % . ! : . CEgV@PA &#  %  ? % @,A "#,. % J  #%?  %# %  &# ! . #!  . @TA0.  %  .  .2 .. % . % 5#. !. % 2h+## @VA0' "#.. #= . EO *. ! 7  % ! @A0  &# .% . . % J % 3!.. #= .! . %?]# /  9# % 3 ! #. %]#   %% 3 . = . 2.  - %0  % J % 3.#%]# ! 9 % !.. #= .!  7  "# !2 . = . !.% . ?/  !? ! . 1 . ! % J % 3 6 . &# !2 @P,A !27 ! #% @A !2   % ! @E+*A0 . .  .  ( ) . D 9 8.!!# 1."#./ !.% # $9.  ! ./ / ! :  & ! ."N? %  0  !?% ! !.8. 8. ! &  . #= 8. .#! ! 0 2: !.% # #!!9# % .  %% . . = . &# . ! . "# . .2.  8. ! /  "# . ! 9.  ./ 9# % 3    . &? %  .#/ /? % %]# . %.. . 9  .@,A0 27.. 3!./# ! ! /... # % .9 . -& "#.% . .% % ! .2.?.%]#  . %% 3% - % 027.. 3! .4. . % ! . .9 % .! .% % 3 % . ."# .. *E(eEC B )(%+'I +EO +VV0 .!.% 7 & .# .9 % ."#&# 27.. 3!. . . #= .  $9  "# % .   % . ! E .  # !2.#!   . . ! % 0. 22.

(24) &#  .2: / >    % 7 ! ?%#. % / ! . ! = . !# ! .!2 % / ! %.% 7. . ! .. #= .! $90 2 % / ! 8. .#! ! 8. ./  -  . ! . 1. ! /. . .#! . . ! 9. "# . % %..  !2# % / ! ! % ! 0 2 % / % 3 ! ./ !   ! ./  / ! ! 8"#? "#. % / 2')g"# .#  #&  . /. ! [ . # !2 "#.   ! %  0 2  !   !  !?% ! .2: . J % .!% . . % / ! .! &# .!."# ..2: .# "# .3 % > . !2 #&     # #! !2 & .. .# . - "# : . ! .%# . .   . @A 0  . % . . : ! .! .  % .  &# !..#. 4&. % > .!2 :  80  . = . !# ! .!2 % / ! 2 % / !  %!   "# .2# 7  27 + !  = 0  8. .&# ! .+ .% % % ..!9 .9  % 3 !.9 .9  % 3@,A0 . )  . .!.#!.%  .2: !! % ..9 > . 2.#! ! ! . . #= . %  .. . &# ! . ! ! /.. / . - "#.0  !2/ !? % . .   % % 3 !2 "#. 9 $ ! = .   &# % 3 ! 2: -. .  &? %  : 9 8. "# %8 7  . ! . 1.0 # -  6  !. .#! . .2: %    %  ! 0  &  ! ! !. ! "# "# %# %  . . !  ! .   ! # . %# .  = . % !.   # J % 3 2 & J &!2 & ! /. .-& . 7 .0) J "#. 9# % 3 .2# 7 !. %  # #! ! 9 % . ! .% % 3  !2 % / . .. - "#. ! /.. %  .%% 3 !2 .#  &#% &? .  2 7 ! % 3 !24% !. & .. .0 9  &  ! /. . !. . ! . #   % ! ! /   & . .. % !. # &. %- % !2# !  %  & 7 . %   4 %   &#% . 2. . :4 % @,A0  .!.9 % .&# ! .! .% % 3.2: !.% "#) h@!"#    7 .  8. ! / A 8. # !   !  # #! ! #. %]# .0  %%  ) h  !. %  #& + ./ % / 0"#. % / % 38! /..% ."N? % . . 23.

(25) 9# % 3 ! 7 0 9& 7  !. % % 3 ! ) h  ! % /  !#%% 3!& .&#% &? %. .. 3!& .&#% $ %. @A05.%# % /  /8.!) h "#. % ! % / ! .#.  - % "# % . . 7   #  # J % 3  % ! !24% !.& .. . !./ &#% . % ! % .!!6# 0"#. % / .!3  /8.!2 #& ! .% % 3 !& . % . 2 7 ! % 3 !. 4% !. & .. .  /8. ! ))h % ! & . % .   9 .9  % 3 7 ! / @\EA0 7$ %# %  2 7 ! % 3 !24% !. & .. .  !#%% 3!2 & @OA0 %% 3!. ) h % . ! 5.%# ."#? % 8. 8. ! \ 8. !2 %#  /8. !  ./ !. % % 3 8 2 % /  .% % 3@*A0 . . */!     !2 % / !. &#  /!"#  ! = % !.#& #!9 .9  % 3 7$% .% % % . /.![@ %  ! ! ! #%- !A ' @ %  ! A0 . % / ! @ $  ',-./A : !  @ /A02 % / % 3! #2 % / % 3 : % 3!! /../ . - "#. ! 9 . 7 . /8.! ./  %% 3 # #!!9 % .! .% % 3 % &# ! .. 24.

(26)   % % 3 !    &? .  % ! . !3  8 . -& .% 9&0.  .+a+. # 7 . - #  !#%% 3 !2.?% . % /. !2 7 & 9 .  . *+ 7$ % #  6 % / % 3 ! 2') % . @')gA %  % ."N? % !2# . /. 8. 7 . !2) @A0 9  2')g .  % .   ! 9# % .0"#. .27 %  !&# "#2')g % ! % .!27% %  % ! # . % /  %   % % % 3 ! [0  7. % / . & .! .% % 3! & .) h !. % + @ &? .  % ! 7 ! % 3 !24% !. & .. .A  "# 2')g 8 % / ) h9 .9  + @PA0 :  "# !# 2: -. . !  &#% .  9&  5.%# ."#? %  8 %# ! %  .  %?]#   %4 % 0 8. # &# !  . # !  .%% 3 !2 .# @,A0 "#. 9% . !#  .#.. 3!27.. 3!2 ) !"#% !# 7 # %   % 3!2)a)% .- % @TA0  8 %# &# 2: -. .  &? %  / ! 7 ! 3. % # -& % #   > &? % !&#  ./ % %    & J & 7 %  .% ! "# . %    2 ! % 0.2# 7 ))i  727.. 3!& . / #% . 2 & J &!& 7 .02 #& !27.. 3! ! -% . / % # % !  - .  # ! . #% 3 !   &? . @VA0 2 % ! 2 % /  ! 9   ! &  - % "#  J . 4% !. & .. . !#  !6#  !# 7 2 ! .  !#  . %% 3 % - % 0 "#. 9% / ! %  % 7  %  % . !. 9%. ! 6 "# 2 ! % 8. # & 9  &#  ))i 2 % /  .% % 3&? %  9%. : ! .. 2 % /  ! ))i0 8. ! . ! 7 ! 3. % % # 7   !#%% 3 !2 ! %  . #   %% 3  (e a) @EA0 .%% 3!2 ! % .  9 /  . .   .#  / 9? %0  /:4 %!. %  % / % #% e /  .% % 3 ! & . % .    . $! % %  . !   %  .$ . !.C. 7$% & . % . 9#7 ! % . !. !. 7 . 9? %.0  8 %   .$ . :4 % ! & %? !. % / & . % ) @EA0 .  . +a+ . # ! . #% 3 !  .$ . !2C. !. & %? !. .4 %. !  .%% 3 !2 .# .  # 6 4 %  &#% . 0  7$ ! %. !  &  .  % % # "# 6#& #   /   &# % 3 ! 2: -. .  &? % %#  ! /. . -& . % #    . &#%$! %  $! %0  8. 6#& #   . 25.

(27)   . %.. . -& %.%  9 % 3 %4 % /8.! &# % 3!9 % .% (f *E@EA0  . /!. .. #= .EO *. ! 7  % ! # &4 #% #  . %]# !&# .# %   !#%% 3!2 & 9 !2) & % 3!2.?% . % /.!2 7 &  . 1 J % 3!# 2  . 0 ! % 7 . 7 8./ !? % .!  4 % ! ! .9# % 3 % !  2 /   . - "#. %  ! . ! #. ! /. . !. !. # !&  #. %4 %@A0  . ! . 1. .2:  . ! 9. "# 1. ^ ! = .  % ! . .  % !. "# ! . !2 "#.. .2 % #  = . "# 1 # & /  !#. - "#.% % %!g. 9 .9  % 3 7 ! / j+ 7 ! % 3!.4% !.& .. .% %! # % .  % ! . 7$% = . % !.  .!% : ! .  4% !.0 2: / . 8 "# 2. !2 % % 3 ! . !2 "#.. = ..  !# . %% 3% - % !6# @EEA0 .!.% 7. .  % 8. !# 72 % % 3!. = .  % ! .0 .2: !.% 9 .  % % .9 .  % ! - ! /.. / !? % . ! "# "# 2 % % 3 !2 "#.. = . !  % 1. ! . % ! 0)7.2: / ."# &# . = .% ! 9 % !. % ! % .## T!2). . .  % !. @EEA0 8. .  #. !2 % % 3 ! . = .  % ! ..3 ! 9 .!.! = . #% . % .- "#.0' "# . ! . 2 4% ! . & .  9 /    . % 3 +  : . !   . % 3 [ @..   . % !   . % 3 A . = .  % ! . : . ! %  . .  9 / !.  . % 3 [0 "#. 9 .#&& 7 # % . !2 % % 3 ! 9 %   ! . = .  % ! . @EEA0  . . .  !.%  "# 2 % % 3!2 &# . = ..! !  J 4 % @EO\E*A0 %  "# .%  .%]# . .2: !.% % / : . !. % . ! ! ![  % ! @EPA 8.  "# . . #= .  % ! . . &# . !. % .. % . !2 "#. &4 #0  "#. .  .2: / . "# .  % ! . !.  . E +a+ .  # : % % 3 ! = . &  J ! 0 8.  %# % 3 !27 %. % ! .!  .E+a+ # 9 % ! E8.% >!/ "#.. !2: % % 30)% .  . O +a+ * +a+  . #  3 &  !2 % % 3 ! = .  % ! .  9 "# .#&& 7 "# E ! .  !. % .  %   % !  "# %#  . #  /  ! .#. .. 26.

(28) "#O * % .! % / !. % .  %#  !  8. .%$9 %  . & ! @E,A0 9 .2: !.% % /  !. % .    O @ETA - .$ % /  )+ . .9 . [! # % /  : ! 8' "# 8 .  / . P $9.@EVA0 E 8.  . #=  % ! "# .  8. :  &  0 27.. ! 9  # "# - .  /. 8. / .  7 . - %  8. % #. %  7 ! 3. 3 @'A 5.%# 9& 13% %/@EPA\@OA0 . " - . E . #  = . # % J !    #  % ! 0  9  :# ! E % 8 # . 1 ! % J % 3  % !  7 +  "# 8.  J !   ! . ! %..   % ! @'))A !.8. ! .#   % ! 0 . . !#. !2 & 2& VV 2& .3 .. % . "#? "#.   $ % &#  %0 "#. %.. ! = 8.8. %.. "#?E.!/ &# % / @EPA0 %! $!E!.%  & 4  % # ."N? % ! ! %% J % 3  % ! @ !  9  %# A0 "#. 9  %# / .!.% I & % ]  ! .@OA 8. 9 # J ! :  % ]  ! .  . .#. .#! . ! . 7.. 3  7 ! 3. 3 @OA "# %  7 .  8. ! / 0 "#. % % ! 9 % /  #  = ! *, 4% !.  : - &   9  :# -  8. %# 6 "# .# % ! !#%% 3 % .    OE !2 "#. 0&#  % !2# ."N? % !2   % !  9"# &# . %. "N. / "#  . 7.. 3 !2 "#. 9  %# . 8.# ! . #% 3 % ! @OA@OEA./ "N. "#% % %  % . &#8.    9  E !-&  6 4 0 %  ! /. . .#! . ! ! . : !.%  % % 3 !2# # %! $"#% ! 9 % # 9 8. & !E@O\OO\O*A0 9 "#. % 6 / . !.%  8 %  I & % ]  ! . @OA-/ / !.% !&# "# / ! 9 %  ! +)   % . ! "# . /   ./ & 3 + #  :  & !."N? %  9 :# @OA0"#. / !2 $ "# % 8 # ."N? % ! T  % ! 273 .  % !  9 %# !3 % # % / ! # !%# 0(# ! ./ !#%% 3 . !# 7# = 8. & ! ! .   9 :# "# % 8!#. .. . . % . ' '*0  % . 27.

(29) !%% % % .  . !# ,T !2 "#. /  9 8. & 0  "#. 9 & !! % .2: % % J # ."N? % 9# % ! % J % 3  % ! @O*A 0   7   "#  9  :#  9  & !  = !  $  7 #   $ % /  ! 2 4% !ET"#8. %..  ./ % / !. % . 0 7$ 9  %# !  = .   7 . %# !  9  !-&  . # % ! . #% 3 % ! @O*A0  ! ! 9 %# !.% ?/ 8.#& 8. "# 9  !-& .  : -% .  . @OA .  % /  !. % .   ./ . 7.. 3 .  # 9% !  2.#%#  % ! @OOA0  7$. "# !#.9 .!% .3 . .  !  "# % !4 9# !   . & 9 % ! 27 .? % !2 "#. 9 %# !E0  8 : 7 . % % /?.   ..   "# E &#8.  # 9# % 3  9 ! % ! 0&# ..#! ..#&& "# 1. # 9 %% 3 !  9  :# ! E ! . .  8 #% @OP\O,A\@OTA02.#! 8. ? %/ . J %: % ]  ! .  "# .2 9 / "#  9  :# ! E  #  = #% "#. . % /  % ! % ! % .!2.?.@O,A02 % . / "#  % ! % . . E . !  %   #%  ! %#  /8.! ./ % / : . !. % . . % &# .& . "#  "#.. % ! % . 8. #   9 %% 3 !  =   .    % ! 0 8 ..&# / % !!.% ?/ "#  9  & @   J ! A !  = . / % /  !. % . 0  % ! % . !2.?. %]# "#. .  %.. !   #%  . % !  % ! . !# # #& ! 4 %!E @O,A0 /. . # . /  "#.. ! !. &#  #  .. %  % 3 %# ! ! . ! 9 . 9 %% . %]# .0  J #. 9 %% .8.. & .! ..#! .# % . .  9 / "# 9  !-& :# !E% . 7.. ! !  7-&   % .2: / ..&# %  .  # ! . #% 3 7%#. /  % ! @OVA\@OEA0. . * .   !2 % ! . . ! % 4% %  8.7 . #  % .  ..  9 . -& % ! E   # %  :  % ]  ! .2 1*. !E 7 ! 3. 3@'A @OA0. # . 9 / "#E.27.. # !  "#. 7 !  ! 9 % .%  7 ! 3. % "#  ./ 7.. 3 . 28.

(30) ' #&   % ! % . ! . %% 3 % - %   . .  9!0 ) %  .  ! . #=  "#. 7 .  . . .0 . !.% / E % # !. % .  % ! "#  %    &# % 3 !  &? .  '0 . 7.. E  ! -% .  . . !#= # #& !27.. 3!) h@! ! ! 9 .9  % 3! A"# !#= .# # #& !27.. 3!& . % ! .% ) . .## .  !  % % % 7 ! .  2) . . 0  % ."N? % ! 2 #& ! 27.. 3 !2 "#.. J . . !#= # #& ! % .# !2 7 &  !. %  !  % ! . -   ! . #% 3 !  % !  !  !#%% 3 !2.?% . % /. !2 7 & @OA0 "#...# . &#. /8.! . 7.. 3!E-: .  . "N. .!&# "#%# J : % ]  ! .  . .#! . ! . 7.. 3 % .   9  %# ! 9 % ! % "#6 :.   "# % 8 ."N? % ! ! %% J % 3  % !  % / !. % . @OOA0 7$ "# 6#& E    & ! 7 ! 3. 3  ./ /4 %    &? . .  %#   ! .%#.. 30 ) #  !  27.. 3 ! E ' #&   . .  9! - .  . E +a+ . # 9 &  % !  /.!2 ) 8 . . # ! % 3  # 7 . % 3 &#! 9!!# . .: . @E,A0 5 % / !? % !  % % 3!E  &? . ! 7 ! 3. 3 .3 . .# . &#. 0  % ]  ! . "# . "# .  . E +a+ .  #  &? . !9 %   % ! % .!!6# @*A0 "# "#.9% .!&#   !E 9&@ "# .9 49? % 8. ! / A27.. 3!E 7 ! 3. 3 #& !# !6# @*A ! .   2 7 ! % 3!! ..#. .% 8/#8. ! / 0   9 %  !! 9# % 3!2# & % %.3 .  .  .  . E+a+ .3 / . 9? .  .  ! 9? % . - "#. % . .% . . *+  % ! % . .. . @E,A0 . .#! . : . -& %. ! 9& ' %  5.%# ."#? % J . "#.. . 2! !# . # 9 &   % ! % . .% !6# 0 . . # !   .   % ! 9? % .   % . % 3 %   &#!  4 . .!! .  -.. 0 7$ 7"# .3 . . . # !6# !O : .  .  % .  % .# !2 7 &  2 % /    "#  !2 &. !# .P .: .!  % 3@E,A0 "#.    !. 4.9 . -& %.!.  .E+a+8. .  ! "#. # : % % 3&  J ! ! = .  % ! .  % ! % . .. . ! /. . 7 . %  9& ' %/ % 0 .! .% % 1..2: .  .E+a+ !2 ! 9 % "#.. = . : % !. % ! ! .  % . ! . .#. !E  % ! 0 /# % # % 3 "#...#! .: . 29.

(31) ! % 9#  ! 9 % % 3!# #!!2 J .2 % / !."# ..4 &# ! E0 .   0!.  /. . . . ! 9.  % % 3 ! E   !#%% 3 !2)0  .#!  J   . E +a+ @*A "# %  /  : % % 3 &  J ! ! = .  % ! . ./ !  @E,A . / 8."# . .E+a+. 7 ."#  . # . /. .. .!2)8./ .% .3 % 9&  13  5.%# ."#? % @ 7 . % .  27.. 3 ! E8.8./ ! A7 . 7# !#%% 3!. /. .. .!2)!9 .# *^0 7- .2 ./  7 . E .27.. & % 4 %. @*A0 2 "#.   .#! . 9  ..  . !  $ @1    1 2'A &#.!  .E+a+."# ..  # . /. .. . !2) !#=. . "#  % . #% 3  9  :# ! E 8. .#9 %  . # "#.. /. !2) 9 .   0 "#. 9% !  % ! E  . /. !2) / 9 .    ..   "# E &#8. &# %  !  % ! . - 0  /8. !2.#! . %  #. !2 # %  % 3  % .. . %  . !#. ! . . % !. . / /# "# ! /.. = . ! % 7 !  % ! . - .  : % !. .  % ! . !.  . E +a+ .% . *+0 7$  7 .  % ! . = . !.  . E +a+ .  # !#%% 3 ! ^  2 % / !% 7 "#2 !! % 3! = % E8. % > !2 #& +  2 % /   0 2: / . "# E %# 9$. %  !. %  1.# .## !% 7 (V@*\*A0   .   8. ! &# 2 % /  ! % 7 E 8 !. %  % / % 7! % ! . - @*A0 / .#! .  .E+a+! . # : % % 3!% 7 #  % /  !2 "#.0 E % %  8. % > ! !. %  % /  9 / = ! .## .#%% !.: ! & . !% 70  8. !  &# % 3 ! % ! 2 % /  !  % ! . - E  %  8 9#7!.#. .% ! . .7..&N . % /# 88. ! / 0 2: / . "# E 8. % > ! !. %  % /    #  !.: ! & . @ CA08. C. : % ! .  .E+ a+ .. "#2 % % 3"#$ % !2 J !# 7 ./ % / @*EA . 30.

(32) "# % . .#&& 7"#E ! . % / + 8 0 C8. # J . #   # % ! "#%  J % /. 3!&#  h+% &#   9& 13%/ %?]#  %4 % 0"#.  %% 3& ) %?]# %4 % : &# .%% 3!2 .#  . .  &#% .  4% !.0 2 J C .4 9  &#  .? %   !  # . % %  .  .%% 3 !2 .# 0 # .   C 8. : !   . #=  % ! O  "#. % .  /8. ! 2)  . % 3 ! 2 J 0 .  . O +a+ .  : .#  # #& : &#%? 0 . . %4 %. = . !  . O +a+ . # .%% 3 !2 .# #& !  . .  &#% .  4% !. .% . . *+0 7$  7  . 7.. 3 ! O  7  .%% 3 !2 .# @ET\*OA0 "#. &# % 3 . ! ! C !E O 8.% ! %- . 3 "#9 . # &# % 3% ! ! !2 % / !2 J !. !#. . #= .  % ! .  9# % 3 !  . # % 3 - % 0 ) 7  "# 27.. 3 ! E #&   . .   . %% 3 % - % @OA2 % / !O! . # 7 "#..% ! % .@ET\*OA0  % ."# E &# .$ . !2)8. /8.! &# % 3! % . % / ! ')%@')gA02')g %# % . . ! 2.  &? % %]# 0  % % / ! % /  .#  / . % - "#. %  % % 3 ! &#% .  2 7 ! % 3 !24% !. & .. .  ! !# ) :  "# : 7 / . "# "# !.. !2)0 2')g .2 % / $ %   % . &# !  g0 2: / . "# E %%  !. %  g % "# % . % / .# 2')g 8. /. !2)@**A0  8. E . #  9 .9  % 3 7 ! / !  ! %  !# 2 % /  !  % % 9  @*PA0  !. % % 3 !  % % 9   ! E : 7  ./ % /  !# 7  ./ ! .. % % 3 !2 @    /A "# % .  # . % 3!2:7 "# . ! % !2 . !  ! / &0  & % #.  ! . #% 3 ! 2:7 "# . ! % ! % . "# .# .# # % ! 9 .9  % 3 7 ! / 0  .    !.   .#.  % ! !. %  E  . ! 9 % / . 2 J  % ! %   .  @% A  ! . .#! .  ]. # % .2 1P@*,\*TA0 .%  ..@% A &# 2 % % J 9 % 0  $9. 7 . 7 !#. 9 . !2 "#. J \ # % .- % @%   .  % A # . # !    #  % ! @%   .  % A @*VA0 2 %  % %    .$ . . 31.

(33) !24% !.& .. . % . 027.. # !  9& 130 % / 2 . 9   % ! 2%  !# 7 %   2 7 ! % 3 % % !.4% !. % 7$ %. !# ) @*VA .27.. 6 4  '% 5.%#."#? % 7 . E 8.27.. # ! 0 . /.!2% #&  "#.. 7 .% ! % .% &? "#.0 2: -& !  '   &# 2 % /  ! 2%   .  /8. !  ./ !. % % 3 +  % 7   !2 %   0   .    $9. 2%  2% .  &# !. .+ .% %   E .% / 0 @*,\*TA0E!. %  % / 2%  . +PE* %  @*TA0  "#.9 .!2 %  $9..3 ! /..@PA /4 % !2 "#. - % 9 !2 & 6#.% >  . +.! 9.0 .. ! /..9 .!2 % 2 % & . % . ? %."# . .  .$ !#= %.. . - %. !-& .%  !#% !. % % . .. .: . !. % ..! #. 7$%  !#= !#    J % 3 ! 2 0 .8. !  &. !2 . /.!2 % . & #& ! E% .@PA0 % ! % .!!6#  & ! ..#. !-& . .3 9 % ! !#%% 30 2 % 8.. J 9& % ! % .% &? "#.  ! : !- . ! 2%   ! k%  : ! . @PA %  !#% 9 ! 2 7 ! % 3!24% !.& .. . 9& 8.# J % 9  / !2 &  7 . 9? %.@P+POA0   %  / !? % !  ! 2 % %  9 !2 &  % ! % . % &? "#..3 ..#! . J .  .% +a+@P*A0 % !2 "#. J ! 7 7 ! 2 %  7 . 9? %.0 % ."N? % .  . % +a+ . # ! . #% 3 !  # %   1. 4 % 7% %  % ! % . ! !6# 0 &#  .  #  6     "#.. % ! % .0 7$  7 .  . % +a+ . : ?  : &#%? . . . . . # !  7  % : ! . / ! & 7 .@P*A0 "#.. .# . ! "# "# 2 % 8. # 9   !2 &  % ! % . % &? "#.0  "# 27.. 3 ! E #&  !#  . %% 3% - % @OA "#8. . . !2 % / % 3!2% E ! .% # 2 7 ! % 3!2 %  ..  8 ..#. . % ! % . ! % ! # .0  9 .  . E +a+ .  # 9 .  .% +a+6 "#.  4 % 9! % ! % . !!6# @*A0  . 32.

(34)    1  !.  /. . .#! . # % .  . ! . ! . 1. ! "# "# E 6#& #  9  2 7 ! % 3!24% !.& .. . 9&"#.!3 .  % ! % .!2# !  % & 7 . !# !6# !&#   J % 3 !./. 7 ! 3.0 2: !.% "#27.. 3!E #&  9& . . !6# 0 "#.. % ! % . .  . E +a+ .  # !."#   . ! . ! 2 7 ! % 3 !. 4% !. & .. .\ 7 . 7 #  6  % 3 !2 % %  .!% ! & .% .!% ! 6 %#  9&%  . @*A0 "#..% ! % ..  .E+a+ .  8 #  6 %## % 3 ! & %? !. :4 %.0 ' & 7- .  #  &? .  # % % 3 !24% !. & .. .  ! 9& . 8. !2# . % ! . 9 -& %  ! . & .!. .*+0 . !. !. $! %. ./ . .  . E+a+ .3 % ."N? % !2# 7 ! % 3 !9 %  !24% !. & .. . 9& "# 8 . !3 -   .# 5.%#% !$ % 5.%#."#? %  7 ! 3. 30"#. 7 ! % 3 !9 %  8. !&#!  "# 2 J  $+ +(  $ @ A "# %  J 2 7 ! % 3 !. 4% !. & .. . ! % !  & 8. !. %  % / !E@*A0% #. !2 7 ! % 3!9 % !24% !. & .. . !2 % !  !.% ?/  @*A . /. !2) :4 %. .  ! . #=. .  . E +a+ .%   % ! % . ! !6# @*A0 ' & "# .  . E +a+ .  # . % % % . ! &#% .  !24% !.& .. .% %# . . % ! % . .. ..2: / ."#.  #  !#%% 3 ! % .. . %- %. !9 %  "#  . % ."N? %  1.   !2 "#. 7 ! % 3 !24% !. & .. . ! 0  8.  % ! % . ! !6# .  . E +a+ .  4 %  9!\ . # ! . #% 3 !  # %   % : & %?  "#  ! . % 7 % ! # &#% &? . !9 % !&#  % !2) 9&@*A0  .#! ! ! . .# ..  .0.  . E+a+ # !6# !OT: ..2 ./ # #& !  %   9& 7$% !! /.. % %  . . &9"# ! % # j+ 7 ! % 3 :4 % !9 %  "#.. .@PPA08. 6 > #  ! ? !. % ! . % ..!.% # ! /.. = ."#.3  % .! .!!. % % 3 !E . &# . J . % . j+ 7 ! % 3!.4% !.& .. .% ' + +3+ 4 + 5 $ @ CA  6  +(  $ @ A + $+ +( $ @ A 7$% % .  - @*A0 . 33.

(35) /8.!27 .! * %?]#.:4 "#.C E . .2: / ."# .? % !E.2 ./ # ! .#% 3 % ! % !  . !  !2% . "# . 97  # ! . #% 3 !  % !  # 7%8. !. /. .. . !2.?% . % /. !2 7 & @P,A0. . .     7 %   "#. !%   !2: -% .  . !  . E +a+  . /# "#  .? % ! E . !# 7 #  6   7 %   "# . 97  #  6  !#%% 3 !2.?% . % /. !2 7 &  #  6    %]# 0  % . #% 3 E 8. % > ! ! . # "#.. 9%. !/. .0   - .& . "#. .#! . /. ! E .  !#=. 9& . . # !  % & 7 .@P,A0  .#! . "# %  # !  % & 7 . / % # #& ! 2 % % 3 !2# & "#  ! = . :4 "#.0  "#..VE = .: % !..2: ! 9 % &# . % !.  &#% &? . 2 7 ! % 3  % !   . !    ! 1:4 %0 . .  "#. !  % & 7 .E.  1. % /  9&9# !! ! . #% 3!. /.!["#.!3  "#. 7  "#..% ! % .0& . "#..#!  % . 2 27.. 3!E ./# ! . . # !  %  & 7 .0 ! 9? % .! . %. .!&#! "# "#. ! ./ . .  . # ! 8. % & 7 . !# 8..@P. . %!A@PTA0  "#..  % . 4 %  ..  % !E  &# % 3!2. !2 % % 3!! /.. = . % ! . . .   !  .2: / . "# .  . E +a+ .  # : % % 3 ! = . :4 "#. 8. % !  . .   !  %  & 7 .0 %  .2: ! 9 % &# . .## . !. % 7 .  !  % ! . - "# . # #& !2. !2 % % 3.% . .%  . .  !  % & 7 .0 7$ 7.% 7 . ! % ! . - . # % / !#=! 0 )  ! .#! . ! . 7.. 3 ?!# ! 9# % 3 ! E  : -% . ! . "# "#.  %    &# % 3 !  . $! % :4 %  /8. ! 2')g @PVA0   % . .  .#! . ..2: !.% "# .? % !E. !# 7# %## % 3! $ !. .: -% . "# ./ . 7. 3 : 7 .$ . $! % 0 "#. 9% ! E !? !  ./ % /  !. % .  !? !  9 .9  % 3 ! 2')g0 6 : / . 2')g %# %  . . ! 2.  &? %%]#  . .  % !2) % / / .% - "#. "# : 7/ . - "#.0 "#.% 7E % / 9 .9  % 3! 2')g"# .# 9 .9   : 72 % % 7 . @ A J     .$ . !24% !. & .. .0  "#.  . !.% # % . /8.!"# E # 9 .9  % 3!2')g-% 6 :/ .E8.% >!!. %  % / 2g% . &# ! ! - ')g@**A0. 34.

(36)  . "#.. .# . ! "# "# E 6#& #       J % 3:4 % !.4% !.& .. . 6 > % . 2 % /  ! ! /.. = . :4 "#.  /8. !  &# % 3 ! .# . !2 % % 30 "#. &# % 3  ! E . !# 7  / ! 2 7 ! % 3!24% !& .- ! @*A% ! . # J % 3! !!#%  &# !# ) % ! . - @*\*A ! : % 3!/ .% - "#.!.$ . !24% !.& .. .@PVA0 .  2 !. E 8.4 % !  &# % 3!2: -. . &? % !# !6#  /! !#%% 3:4 % !% .. .%- %.0' 6 > /  .#! .%  #.!2 % % 3  .E+a+ *+.2: !.% "#  E+C ! 7 +E &#  . . @C' A J      !#%% 3 ! j+: ! 7 #  . !. %   % ! % . ! !6#  "#  .? % ! E .  : %    % ! % . . . % .% !# !6# 08.E8.% >!!. %  C'  9"# / % # % / % 9 % !2 J "#%  #  6 % / @,A0  7$ E "# #&  9& !#  !6#   . %% 3 % - % @*A !. %   % /   C'   !&# ! %   !#%% 3 ! % .. . %- %.0  % ."N? % .  . E +a+ .  # !#%% 3 . & 9 % / !. /. .4 %. ! j+: ! 7 #   % ! % . ! !6# @@,A .# . &#. !#   J % 3 !  . . ! % A0 # . !. %  % /  . 9 % .- % !2 J 2C' @,A0 "#. 9 .   "# 6 : / . "# ..  . . 9 . %  .4 %   % ! ! 2 @*TA . ! 9.  .. &# % 3% ! ! !.! 9 . . 9 .!.. #= . !! !./ . - "#. ! !.% ! % .0.    !. 2: / ."#E 8 %  #  / :4 %   \ % %! # % # ! 7 9 % % 3!2 &  %  . %$! %0 .#! # % % !.% #"#E!. %  !  .%  . @ A J  !% %@PPA0"#. !. % % 3!2  . TT !E. !# 7 # 6 % / !2 J @PPA0 % ."N? % .  .E+a+ . . . # !6# !#  . # . /.:4 %.8./ .! ! /. . - .% 2  @.#. !2 A2 . @ 4% ! %.. % %9#7!% %A 2# ! 7$% # ! . #% 3!2# % . 35.

(37) 9"#97 # $ % ! .9# % 3!% %! #  "#.. . % ! % .! % ! # .@PPA0 # .  .2: !.% "# * 2  . #=  % !  % /  !. % . !. %  % / #  J !% %! # %  9 .9 . .  @ )A  % ! % . ! !6# . # % 3   "# * .  8. 7. ! 9&@,\,EA0 )8.# J "#%  J   . ! % % !  #   ./ % /  8. % # 2 % 3 ! 2  &    . !. 4% !.0 .  . * +a+ .  # ) : % !  /. / . !2   % ! % . ! !6# & "# . 7.. 3:4 % !* !# 7#  6 % / ! )@,\,EA0 "#.9 . ! 9.  4 % !% %! # . ! % . ! !... #= . . # % .!  % 3!.#. . &? %. 9 >  ! !2# &# % 3% ! ! !! /../ . - "#. !.! 9 .! 9 $ !.. #= .0 .  3 4 2!. E .27.. ! 9  # !  5.%# ."#? %0  ./ 7.. 3 8. 8. / !  5.%#. ! % %% 3  @ #. A "#  5.%#. ! % %% 3 4 ! @ #. A @,OA0 . 9 . ! #.  /. 8 !.!% %% 3 . # / ! % %  7 ! / @  % / !2 J .!% %!g.! j+ 7 ! % 3!24% !.& .. . !. . 7: .A.3 "#.  % ! . %  # J 2 7 ! % 3!.4% !. & .. .  /   &#% .    !#%% 3 !2 & 0 3 9 . . . .  9 & - . !. 5.%#. .# . "# "# 7 #  !#%% 3 % . !2) 6 "#  7 % %% . &#.  .  %. % / . !2 . 0  % / . 9 . ! #.  "#. !. 8 ! % %% 3 4 ! .  #  7 % &#   % ! .  J . 7 ! #. !  "# .#  . 8. .. %  &#% $ % .3 .#.% .  9 & 0 27.. 3 ! E #&  5.%#."#? % . . 7% % 9$. %   .@,OA %  .@,O\,*A0"#. #& !E.% % # #& ! 9 .9  % 3! !27.. 3!) h0)% 27.. 3! E! . # 7 5.%#."#? % :# . % 3 2! %  % ."N? % !.!  .0"#.98. ] ! . #% 3!) h !  % %  7 ! /  ! !#%% 3 !2) !2 "#.. ! / !#. !   7  ./ 27% % & @,PA0  .  !.% ?/  '27.. 3!E 5.%# ."#? % 8.  ! 0E #&  5.%# % ! % .! . %% 3% - % @. .A !!6# @O: .A % 4 ! . # 7 !.8.!.. .!!  % & 7 .0. 36.

(38) .  . +a+ E .  8. # 2')g % ! % . .@,OA0 . ! . #% 3 !  9 .9  % 3 !. ! . : .  E .27.. # !  %  6#& #   % ! / 2: 9 %# ! 9 . /.0  : -9 % !$ % 8.# . . !% 7 % 7 "#.!3  %   "# . % ! -% . ! 9 % .  7 #  ! % 3 .#%# & ? %  9# %  . .  /  !2.$#. 9 . -& %.  -& %. @,,A0 &# "# . % ! -% . ! $9. !  % %  ! ! / ! +. % !.8. ! 7  5 %   "#  ! % . 2 % !  ! ! !  8. %8 70 7$ ! / !2.$#.  -& %. %  : . 3  . ."#? "#. ! /..  .#9 % ? % / /# .!. / # : -9 ! % % ! -% . 8. & .  9 % 3 ! #. . %-.  !#%% 3 ! & . 9 .0 "#.. % / .  %  % # % . ! %% 3 %#  "# ! . # 7 2.?.   / %#     9# % 3 % !$ % 0 ' & 7- . 2.$# !#   : -9 . & !3  %   !. % ! -% .9 . !  % 3/ %# 9  9 ! % !$ %   . ! !&#!  $ .0l. 7-"#% 7 !.% .."# &# : -9 8 ?.6 "# "#6 + . !   .#/ /? % !. % .0  / %#  : -9 . % ! -% . . % ."N? % ! .# !  >  .$#. +: -9 %.  +: -9 %. . .% #. % ..%  / "#%  % 7 %]# 0 /%]# .3 ! /. . . % .. ! . 1 J % 3 !.% . "# !  % !. / # ! : -9 0 .. 2.?. 7 ! #0 E . . 7..  % !  $  % ! % . !2: -9 !#=!  9 9  &@,TA0 . 7.. 3!E "#6 : -9    %# #.  . ! % ! -% . %    . "# . 7. E % ! & ! #  h'C @&EA0!3. !.6#  !  .E+a+! . "#29% % !E8. /8.!./ .!1786 -8 7,3860"#../ .. $ %  % !.   . . : -9 %  %  7  . &# ! .  %  .0 )% .  E "#6 2 % / % 3 ! . !# %8.!2: -9 @,TA0   !#%% 3 ! 8. %..4  2 % / % 3 ! . / . : -9 "#.0 .  % / +. !&#   ! 9 % % 3 ! !  @. !# 7 ! 9 % % 3 ! &#  !  1. TA0 E "#6  %   !#%% 3! . . .$#. +: -9 %. /8.!% !. 37.

Figure

Fig 1WTSIRT3 -/-

Fig 1WTSIRT3 -

/- p.170
Fig 2A)

Fig 2A)

p.171
Fig 3Body weight (g)

Fig 3Body

weight (g) p.172
Fig 4A, Fetuses

Fig 4A,

Fetuses p.173
Fig 5 AFetuses

Fig 5

AFetuses p.174
Fig 5 B12 h-old fed neonates

Fig 5

B12 h-old fed neonates p.175
Fig 6A, 12 h-old fed neonates

Fig 6A,

12 h-old fed neonates p.176
Fig 7A)

Fig 7A)

p.177
Fig 8A) Brown adipose tissue

Fig 8A)

Brown adipose tissue p.178
Fig 9A)

Fig 9A)

p.179

Referencias

Actualización...