Salut Ambiental Ciències Ambientals 1ª convocatòria curs 2007-08 OPCIÓ A

Texto completo

(1)

Salut Ambiental

Ciències Ambientals

1ª convocatòria curs 2007-08

OPCIÓ A

Nom:

Cognoms:

DNI:

Llegiu les preguntes amb atenció.

(2)

1. La selecció dels instruments de mesura de l’exposició està determinada per diferents motius. Quin dels següents és fals?

a) Els objectius i la disponibilitat de recursos b) La malaltia avaluada

c) El detall de la informació necessària d) L’impacte i freqüència de l’exposició e) c i d

2. Hi ha diferents causes d’error en la mesura de l’exposició en els estudis epidemiològics. Quin dels següents és fals?

a) Mal ús del protocol b) Qüestionari mal dissenyat c) Mal diagnòstic de la malaltia

d) Problemes de les persones per respondre el qüestionari e) Mala comprensió del qüestionari

3. Quina de les següents afirmacions no està entre els objectius de la mesura de l’exposició? a) Conèixer els nivells del contaminant estudiat als quals les persones estudiades han estat

exposades

b) Determinar el temps de vida mitjà del contaminant a l’organisme

c) Obtenir índexs d’exposició el més vàlids possibles, amb el mínim d’error d) Recollir la informació necessària per assolir els objectius de l’estudi e) Avaluar la incidència de la malaltia

4. Els qüestionaris individuals són eines que serveixen per:

a) Recollir informació personal sobre hàbits que determinen l’exposició b) Determinar la concentració de l’exposició estudiada

c) Només a) és certa d) A) i B) són certes e) Totes són falses

5. Els nivells de cloroform en aire exhalat és : a) un marcador biològic d’exposició b) una mesura ambiental del contaminant

c) un marcador biològic de dosi biològicament activa d) cap dels anteriors

e) mesura dels adductes

6. El concepte de període o finestra temporal crítica cal conèixer-lo per determinar: a) L’instrument de mesura de l’exposició

b) El període rellevant per avaluar l’exposició c) La ruta d’exposició que caldrà avaluar d) El biomarcador d’exposició més apropiat e) a) i c)

7. Per avaluar l’associació entre nitrats en aigua i càncer d’estómac uns investigadors proposen un estudi en que comparen la taxa de mortalitat per aquest càncer en diferents municipis que tenen diferents nivells de nitrats a l’aigua de boca. Quin és el disseny d’aquest estudi?

a) transversal b) estudi de casos c) estudi de cohorts d) estudi ecològic

(3)

8. Les avantatges del disseny de casos i controls són

a) és un disseny eficient per estudiar malalties rares b) permet avaluar riscs relatius

c) proporciona informació sobre diferents efectes d) el punt clau és el seguiment

e) a) i c) són certes

9. Es detecta que en un estudi epidemiològic sobre malformacions congènites i exposicions ocupacionals durant l’embaràs, les dones amb nadons que neixen amb malformacions congènites sobreestimen l’exposició real. De quin tipus de biaix es tracta?

a) biaix de selecció b) biaix de memòria c) és un factor de confusió d) efecte del treballador sa e) biaix en l’estimador de l’efecte

10. Quin és el nivell màxim admissible de nitrats en aigua potable segons la legislació espanyola sobre aigua potable vigents?

a) 10 mg/l a sortida de planta i 40 mg/l en xarxa b) 50 mg/l

c) 25 mg/l d) 40 mg/l e) 10 mg/l

11. Identifica l’afirmació FALSA sobre els subproductes de la desinfecció: a) l’exposició es pot produir per inhalació, absorció dèrmica i ingestió b) és una exposició ubiqua

c) representa una exposició complexa de centenars de compostos amb diferents propietats físico-químiques i tòxiques

d) els trihalometans i els àcids acètics halogenats són els únics regulats per la legislació e) l’origen de l’aigua, el tractament i el temps de residència a les canonades són alguns dels

determinants dels nivells a l’aixeta

12. El càncer és una malaltia caracteritzada per

a) un llarg període de latència entre l’exposició primera i el seu diagnòstic clínic b) proliferació anormal de les cèl·lules, que poden arribar a envair altres teixits c) un procés complex a nivell molecular anomenat carcinogènesi

d) només a) i b) són certes e) totes són certes

13. Per saber si una associació entre una exposició i una malaltia és causal cal aplicar els criteris de causalitat. Quina d’aquestes afirmacions sobre els criteris de causalitat és falsa?

a) Els criteris de causalitat s’apliquen abans de descartar l’atzar i els biaixos b) Amb un sol estudi no es pot concloure que una associació és causal

c) Un dels criteris de causalitat consisteix a verificar que l’exposició sempre precedeix la malaltia

d) L’existència de dades sobre el mecanisme biològic és necessària per establir la causalitat d’una associació

(4)

14. Els efectes sobre la salut que tenen lloc degut les exposicions a l’àmbit laboral s’investiguen en estudis d’epidemiologia ocupacional. Identifica l’afirmació falsa:

a) Serveixen per identificar els compostos tòxics i poder prendre mesures preventives per millorar les condicions de treball

b) La població general pot estar exposada als mateixos compostos tot i que a nivells més baixos

c) Els riscs poden ser deguts a exposicions químiques, condicions psicosocials del treball i a exposicions físiques

d) La distinció entre exposició ocupacional i exposició ambiental sovint és ambigua e) L’epidemiologia ocupacional s’ocupa només d’investigar efectes sistèmics

15. Els impactes sobre la salut que pot produir el canvi climàtic:

a) es poden avaluar amb la metodologia tradicional de l’epidemiologia

b) alguns efectes són directes degut a les temperatures i esdeveniments meteorològics extrems

c) alguns efectes són indirectes i difícils de preveure, perquè tenen lloc a través de molts mecanismes

d) totes són certes

e) només b) i c) són certes

16. En l’estudi de la relació entre contaminants ambientals i efectes per a la salut, un dels principals factors de confusió és:

a) el temps d’exposició b) la condició socioeconòmica c) la intensitat de l’exposició d) totes les anteriors

e) cap de les anteriors

17. En relació al càlcul de la incidència:

a) A Espanya podem tenir informació de la incidència del càncer de pràcticament el 25% de la població

b) A Espanya podem tenir informació de la incidència del càncer de pràcticament el 75% de la població

c) La incidència acumulada expressa el risc individual en dividir el nombre de casos nous d’una malaltia en un període pel total de persones lliures de malaltia al inici del període d) a i c són certes

e) El numerador de la incidència són tots els casos de malaltia que hi ha en un període

18. Quins dels següents contaminants atmosfèrics són o poden ser d’origen secundari:

a) NO2

b) CO2

c) Partícules en suspensió

d) Ozó

e) c i d

19. Dels contaminants atmosfèrics, indicar la falsa:

a) Segons les directives de la UE, les mitjanes diàries de PM10 han de ser inferiors a 50 µg/m3

b) La majoria d’estudis sobre contaminants i efectes per a la salut han estat de series temporals i de cohort

c) Les dades de contaminació per PM10 de Barcelona estan per sobres dels límits recomanats per la OMS.

d) Els principals contaminants associats a efectes són l’ozó i el CO2

(5)

20. Els estudis realitzats a Flix sobre organoclorats han trobat:

a) que l’hexaclorbenzè no creua la placenta però sí es transfereix de mare a fill per la lactància

b) que l’hexaclorbenzè passa de mare a fetus via placenta, però la transferència per la lactància és despreciable

c) han suggerit que en poblacions amb nivells alts d’organoclorats és millor desaconsellar la lactància materna

d) han suggerit que encara que hi hagi nivells alts d’organoclorats, la lactància materna, si és de llarga durada, és més beneficiosa que l’artificial

e) a i d són certes

21. En relació a l’abocament i incineració de residus,

a) l’estudi dels efectes no es pot generalitzar ja que depèn de les característiques de l’abocador/incineradora

b) les principals vies d’exposició són la respiratòria, dèrmica i digestiva

c) a la catàstrofe de Love Canal van demostrar un gran augment de la incidència per càncer entre els habitants de la zona afectada

d) a i c són certes e) a i b són certes

22. El tabaquisme passiu

a) És l’efecte de fumar sense empassar-se el fum b) És l’exposició dels no fumadors al corrent lateral

c) El fum ambiental del tabac és la barreja del corrent principal i el corrent lateral d) El corrent principal conté més substàncies nocives que el lateral

e) Cap de les anteriors és certa

23. Quina de les següents és certa en relació als desastres ambientals

a) L’accident de Bhopal va contaminar bàsicament per dioxines i va causar milers de morts, bàsicament per malaltia respiratòria

b) L’únic efecte demostrat fins ara de la radiació de l’accident de Chernobil ha estat l’augment de leucèmia

c) L’accident de Seveso no va tenir conseqüències agudes per la salut però sí que s’ha demostrat augment d’alguns càncers després de 10 i 15 anys de seguiment.

d) L’únic efecte demostrat de l’accident de Chernobil ha estat un augment de càncer de tiroides

e) c i d són certes

24. Si una població infantil mostra nivell de plom en sang inferiors a l’acceptat per la OMS (10µg/dL), podem afirmar que:

a) aquests nens no presentaran símptomes d’intoxicació aguda

b) no cal reduir-los ja que aquests nivells són segurs i no causes efectes adversos c) encara que no s’observin símptomes a nivell individual sí que trobem efectes a nivell

poblacional

d) a) i c) són correctes e) cap és correcte

25. Quina de les següents afirmacions és falsa?

a) en els dissenys experimentals el grup control serveix per a estimar què passa sense la intervenció

b) en els estudis de casos i controls els controls permeten mesurar l’exposició en els subjectes que no presenten la malaltia

c) en els estudis de cohort el grup control (o població de referència) serveix per estimar que passa sense l’exposició

d) en els estudis de casos i controls els controls no han d’haver estat exposats

(6)

26. En relació a les mesures de freqüència,

a) el denominador de la incidència és tota la població al final del període d’estudi. b) el numerador de la prevalença són els casos nous d’una malaltia en el període d’estudi. c) la taxa d’incidència indica la “velocitat” en què apareixen les malalties en el període estudiat. d) el numerador de la taxa d’incidència són els casos nous d’una malaltia en el període estudiat. e) c i d són certes.

27. Per investigar la relació entre una exposició i una malaltia en un municipi de 800.000 habitants es decideix fer un estudi de casos i controls. Com definiries els casos?

a) ser resident en el municipi. b) tenir la malaltia.

c) tenir la malaltia i ser resident en el municipi.

d) residir en el municipi i estar exposat a la possible causa. e) tenir la malaltia i estar exposat a la possible causa.

28. Necessitem els controls en un estudi cas-control perquè: a) estan aparellats amb els casos per possibles factors de risc.

b) els podem seguir en el temps per veure si desenvolupen la malaltia.

c) augmenten la grandària de l'estudi i permeten trobar resultats estadísticament significatius. d) permeten avaluar si la freqüència del factor de risc en els casos és diferent a la de persones

sense la malaltia (controls). e) b, c i d.

29. Els estudis transversals:

a) són estudis observacionals que permeten conèixer la incidència de determinades malalties en un moment donat.

b) són molt útils per estudiar la relació causa/efecte perquè en no haver-hi seguiment no hi ha possibilitats de pèrdues.

c) són útils per conèixer la prevalença de malalties de baixa mortalitat (poc letals) però es poden veure afectats pels biaixos de selecció.

d) b i c són certes. e) a i c són certes

30. Senyala quina de les següents afirmacions sobre els dissenys epidemiològics és falsa:

a) els estudis retrospectius de cohorts no permeten obtenir informació de la relació causa-efecte. b) en els estudis de cohort l'exposició es determina abans de que aparegui la malaltia.

c) en els estudis transversals l’exposició d’interès s’avalua al mateix temps que la malaltia d) els estudis cas-control són adequats quan la exposició és comuna

e) els estudis de cohort són adequats quan la exposició és rara o poc freqüent

31. En relació a la mesura de l’exposició, indica la falsa:

a) Les concentracions ambientals externes no es comporten com mesures ecològiques b) Les mesures ambientals individuals es poden obtenir a través de qüestionaris c) Els marcadors biològics no serveixen per exposicions del passat

d) Els nivells de plom en sang són un marcador biològic d’exposició e) Les mesures ambientals externes no contemplen la variabilitat individual

32. Els estudis sobre tabaquisme passiu:

a) han trobat una associació entre exposició i càncer de pulmó però no amb malaltia isquèmica coronària

b) la nicotina és el marcador biològic més utilitzat per mesurar l’exposició recent en nens c) la cotinina és el marcador biològic més utilitzat per mesurar l’exposició recent en nens i adults d) no s’ha trobat associació amb efectes reproductius

(7)

33. Els camps electromagnètics

a) els camps electromagnètics generats per la telefonia mòbil estan dins del rang de les radiacions ionitzants

b) els camps electromagnètics generats per la telefonia mòbil tenen una freqüència que pot estar entre els 800 i 1200 MHz

c) els estudis sobre leucèmia infantil i camps electromagnètics de molt baixa freqüència suggereixen que hi ha un elevat percentatge de població infantil exposada a nivells superiors a 0.4 µT

d) els estudis sobre leucèmia infantil i camps electromagnètics de molt baixa freqüència han conclòs que hi ha el triple de risc en nens exposats a nivells superiors a 0.4 µT

e) totes les anteriors són certes

34. En relació als estudis de contaminació atmosfèrica, indicar la falsa

a) Els estudis europeus APHEA 1 i APHEA 2 han estudiat els efectes aguts de la contaminació atmosfèrica

b) Els estudis APHEA van trobar un augment de les admissions hospitalàries associats a increments de contaminació

c) L’estudi de cohort de Six Cities no van trobar associació entre contaminació i mortalitat d) Els estudis d’intervenció han aportat evidència sobre l’efectivitat d’algunes mesures per

disminuir la contaminació

e) Alguns estudis han demostrat que els nivells considerats baixos de contaminació en moltes ciutats ocasionen efectes negatius per la salut

35. Els compostos organoclorats

a) són bioacumulables, tenen un temps de vida mitja d’anys i s’acumulen en teixits greixosos b) són compostos organoclorats l’hexaclorbenzè, els PCBs, l’hexaclorciclohexà, etc.

c) L’hexaclorbenzè és del grup IIa segons la classificació de la IARC d) A i b són certes

e) Totes les anteriors són certes

36. La contaminació atmosfèrica dintre de les ciutats es caracteritza per: a) Presenta una variabilitat espacial molt alta

b) Tota la població està exposada als mateixos nivells de contaminació c) Procedeix majoritàriament de la indústria i incineradores de residus

d) No afecta a la salut ja que les persones passen la major part del temps dintre dels edificis e) a) y c) son correctes

37. Els biaixos d’informació són més freqüents en: a) Estudis de cohort prospectius

b) Estudis transversals c) Estudis experimentals d) Estudis de casos i controls

e) Estudis de seguiment longitudinal en general

38. Els qüestionaris són eines utilitzades en epidemiologia ambiental per mesurar l’exposició. Alguns objectius dels qüestionaris són:

a) obtenir marcadors de l’exposició d’interès dels subjectes d’estudi b) induir les respostes dels participants de l’estudi

c) minimitzar l’error de mesura de l’exposició d) totes són correctes

(8)

39. Quin dels següents no és un criteri de causalitat? a) verificar que l’exposició precedeix la malaltia b) descartar els biaixos

c) l’existència d’una tendència dosi-resposta d) la plausibilitat biològica

e) la consistència entre diferents estudis

40. L’epidemiologia ambiental és la ciència que

a) estudia la distribució de les malalties i els seus determinants ambientals

b) estudia l’associació entre certes malalties i l’exposició a contaminants ambientals c) la incidència de malalties en animals exposats a químics ambientals

d) totes són certes

e) només a) i b) són certes

41. Un estudi epidemiològic troba que la odds ratio de càncer de bufeta per exposició a un nivell de THM superior a 50 micrograms/litre és de 1.9, amb un interval de confiança al 95% de 1.2-2.4. Com interpretes els resultat?

a) la probabilitat de tenir càncer de bufeta en els exposats a més de 50 microg/l és 90% superior respecte la categoria de referència

b) l’interval de confiança no és significatiu perquè no inclou l’1 c) els THM causen un 1.9% dels casos de càncer de bufeta

d) l’associació entre THM i risc de càncer de bufeta és causal perquè és estadísticament significativa

e) totes les interpretacions són falses

42. Utilitzant la taula 2x2, quina és la odds de la malaltia entre els exposats?

Casos

Controls

Exposats a

b

NO exposats

c

d

a) a/b b) a/c c) b/a

d) a/(a+b+c+d) e) cap de les anteriors

43. Com interpretes un risc relatiu igual a 1,3?

a) la freqüència de la malaltia entre els no exposats és un 1,3 vegades menor que entre els exposats

b) la freqüència de la malaltia entre els exposats és u n 130% superior que entre els no exposats c) la freqüència de la malaltia entre els no exposats és un 3% menor que entre els exposats d) la freqüència de la malaltia entre els exposats és un 30% major que entre els no exposats e) cap de les anteriors

44. Els efectes associats a l’exposició crònica a subproductes de la cloració inclouen: a) càncer de bufeta i colorectal

(9)

45. Als països on l’arsènic és un problema sanitari, l’origen d’aquest a l’aigua potable és: a) tant d’origen antròpic com natural

b) principalment d’origen antròpic c) principalment d’origen natural d) origen agrícola

e) totes són certes

46. El canvi climàtic produirà una sèrie d’efectes directes i indirectes sobre la salut. Quina d’aquestes afirmacions és FALSA?

a) un efecte directe serà l’increment de mortalitat a causa de l’augment de la freqüència de les ones de calor

b) l’increment de la incidència de malària en les persones és un efecte directe del canvi climàtic c) L’augment de l’estrès psicològic en les persones és un efecte indirecte del canvi climàtic d) La producció d’aliments es pot veure afectada pel canvi climàtic

a) Els efectes de la contaminació atmosfèrica tenen lloc a través de mecanismes indirectes

47. Què s’ha de descartar abans d’aplicar els criteris de causalitat davant una associació entre una exposició i una malaltia?

a) l’atzar, els factors de confusió i els biaixos b) l’atzar, els biaixos i la plausibilitat biològica c) Els biaixos i la seqüència temporal causa-efecte

d) Els factors confusors, la consistència amb resultats d’estudis previs i la plausibilitat biològica e) c) i d)

48.En una raó de mortalitat estandarditzada,

a) les morts esperades es poden calcular aplicant les taxes d’una població de referència a la població d’estudi

b) les morts observades estan en el denominador de la raó c) les morts observades estan en el numerador de la raó d) a i c són certes

e) a i b són certes

49. Dels estudis transversals, indica la falsa

a) no permeten valorar la seqüència temporal entre exposició i malaltia

b) són útils per planificar serveis sanitaris, avaluar estils de vida i determinades intervencions de promoció de la salut

c) són útils per calcular la prevalença de malalties agudes

d) un dels objectius de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) és avaluar desigualtats entre la població

e) A l’ESCA s’observa que les classes socials més desafavorides declaren pitjor estat de salut

50. L’estudi INMA (infància i medi ambient)

a) té per objectius avaluar el paper dels contaminants més importants de l’aire, aigua i dieta sobre la salut intrauterina i dels primers anys de vida dels infants

b) segueix un disseny de cas-control

c) hi participa població de diferents zones d’Espanya d) a i c són certes

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...