Mujeres al cien : en un mundo para hombres, las mujeres cuentan otra historia

21 

Texto completo

(1)

M

Muujjeerreess aall cciieenn

E

Enn uunn mmuunnddoo ppaarraa hhoommbbrreess,, llaass mmuujjeerreess ccuueennttaann oottrraa hhiissttoorriiaa..

V

Vaalleerriiaa AAvveeiirroo RRiivveerrooss

P

Prreesseennttaaddoo ppoorr

E

Essccuueellaa ddee CCiieenncciiaass HHuummaannaass F

Faaccuullttaadd ddee PPeerriiooddiissmmoo yy OOppiinniióónn PPúúbblliiccaa T

Trraabbaajjoo ddee ggrraaddoo

I

(2)

M

MUUJJEERREESS AALL CCIIEENN

A

ANNEEXXOOSS

O

Obbjjeettiivvoo ggeenneerraall::

P

Prroodduucciirr uunn prprooggrraammaa raraddiiaall enen elel ququee vivissuuaalliiccee lolo ququee pupueeddee lllleeggaarr a a sisiggnniiffiiccaarr lala c

cáárrcceell paparraa lala mumujjeerr,, a atrtraavvééss dede llaass exexppeerriieenncciiaass y yelel esesttiilloo dede vividdaa ddee ttrreess mumujjeerreess q

quuee peperrddiieerroonn susu lliibbeerrttaadd yy ttiieenneenn ququee aassuummiirr loloss ddeessaaffííooss ddee lllleevvaarr ssuu vividdaa eenn lala c

cáárrcceell..

O

Obbjjeettiivvooss eessppeeccííffiiccooss::

1

1.. EExxppoonneerr trtreess hihissttoorriiaass ddee vividdaa dede mumujjeerreess ququee hhaann ddeelliinnqquuiiddoo y y ppaaggaann susu c

coonnddeennaa eenn llaa CCáárrcceell EEll BBuueenn PPaassttoorr.. 2

2.. EExxpplliiccaarr llaass pprroobblleemmááttiiccaass qquuee vviivveenn llaass rreecclluussaass aa nniivveell eemmoocciioonnaall ((ffaammiilliiaarr yy s

seennttiimmeennttaall)),, peperrssoonnaall (r(reellaacciioonneess inintteerrppeerrssoonnaalleess ddeennttrroo ddee llaa cácárrcceell)) y y dede r

reessoocciiaalliizzaacciióónn ((eexxppeeccttaattiivvaass yy ooppoorrttuunniiddaaddeess aall ssaalliirr ddee llaa ccáárrcceell)).. 3

3.. SSeennssiibbiilliizzaarr sosobbrree alalgguunnaass prproobblleemmááttiiccaass ququee ttiieennee eell ssiisstteemmaa pepenniitteenncciiaarriioo c

(3)

S

Siinnooppssiiss

E

Enn elel imimaaggiinnaarriioo ccoolleeccttiivvoo,, lala ccáárrcceell eses vivissttaa ccoommoo uunn luluggaarr dodonnddee sese cacassttiiggaa a a q

quuiieenneess ininffrriinnggeenn lalass nnoorrmmaass sosocciiaalleess,, aa totoddooss aqaquueellllooss ququee hahann cocommeettiiddoo crcríímmeenneess r

reeppuuddiiaabblleess y y ququee atateennttaann coconnttrraa llaa sseegguurriiddaadd dede lala sosocciieeddaadd.. DeDe igiguuaall mmooddoo,, s

soocciiaallmmeennttee aaúúnn ppeerrssiissttee llaa iimmaaggeenn ddee llaa mmuujjeerr ccoommoo ppeerrssoonnaa ffrráággiill,, ddéébbiill,, mmaatteerrnnaall yy p

prrootteeccttoorraa.. EEnn elel pprrooggrraammaa raraddiiaall prpreesseennttaaddoo,, sese eennffrreennttaann esesttaass dodoss peperrcceeppcciioonneess,, m

moossttrraannddoo lalass eexxppeerriieenncciiaass dede trtreess mumujjeerreess ququee hhaann sisiddoo coconnddeennaaddaass poporr didissttiinnttooss d

deelliittooss yy ttiieenneenn qquuee aassuummiirr uunnaa nnuueevvaa vviiddaa ddeennttrroo ddee llaa ccáárrcceell,, yy eenn eell ffuuttuurroo,, ffuueerraa ddee e

essttee rerecciinnttoo.. ElEl aannáálliissiiss dede llooss cacassooss eessttáá a a ccaarrggoo dede unun sosocciióóllooggoo y y unun pspsiiccóóllooggoo e

(4)

J

Juussttiiffiiccaacciióónn

A

Auunnqquuee sese hahann eessccrriittoo vvaarriiaass ininvveessttiiggaacciioonneess sosobbrree lalass ccáárrcceelleess ccoolloommbbiiaannaass,, cacassii t

tooddaass esesttáánn didirriiggiiddaass eenn prpriimmeerr luluggaarr,, a a ccáárrcceelleess mamassccuulliinnaass,, y yenen sesegguunnddoo luluggaarr,, sese h

haann eennffooccaaddoo enen cucueessttiioonneess jujurrííddiiccaass yy eenn lalass dedeffiicciieenncciiaass dedell sisisstteemmaa pepenniitteenncciiaarriioo.. A

Assíí bbiieenn,, ssoonn mmuuyy ppooccooss llooss eessttuuddiiooss qquuee hhaabbllaann ssoobbrree llaa ppoobbllaacciióónn qquuee vviivvee eenn eessttooss l

luuggaarreess,, yy eessppeeccííffiiccaammeennttee ddeessddee eell ppuunnttoo ddee vviissttaa fefemmeenniinnoo,, qquuee trtraaddiicciioonnaallmmeennttee ssee a

assuummee cocommoo unun aarrqquueettiippoo ddee mamaddrree pprrootteeccttoorraa,, dédébbiill dede ccaarráácctteerr y y susummiissaa.. EsEsttee t

trraabbaajjoo ssee rreeaalliizzaa pprreecciissaammeennttee ppaarraa ddaarrlleess vvoozz aa aqaquueellllaass mmuujjeerreess qquuee ppaassaann ppaarrttee ddee s

suuss vviiddaass trtraass llaass rreejjaass yy ququee sosonn exexcclluuiiddaass y y rreelleeggaaddaass,, poporr elellloo lala fifinnaalliiddaadd dedell t

trraabbaajjoo eess mmoossttrraarr lloo qquuee ppaarraa eellllaass ssiiggnniiffiiccaa llaa ccáárrcceell.. A

A trtraavvééss dede loloss tteessttiimmoonniiooss dede trtreess mumujjeerreess ququee ccuummpplleenn uunnaa ccoonnddeennaa enen lala c

cáárrcceell ElEl BBuueenn PaPassttoorr dede BoBoggoottáá,, ssee pprreetteennddee aabboorrddaarr elel tetemmaa dede lolo ququee pupueeddee s

siiggnniiffiiccaarr llaa ppéérrddiiddaa ddee lliibbeerrttaadd,, llaa ccoonnvviivveenncciiaa ddiiaarriiaa ccoonn mmuujjeerreess ddee ddiissttiinnttaass eeddaaddeess,, o

orriiuunnddaass dede didivveerrssooss lluuggaarreess,, y y coconn didissttiinnttaass foforrmmaass ddee peperrcciibbiirr llaa vividdaa.. EEnn elel p

prrooggrraammaa rraaddiiaall,, ssee pprroodduucciirráá uunn eessppaacciioo eenn eell qquuee aa ppaarrttiirr ddee llaass hhiissttoorriiaass yy vviivveenncciiaass p

peerrssoonnaalleess,, sese ananaalliizzaann alalgguunnaass prproobblleemmááttiiccaass ququee afafeeccttaann lala vividdaa y ycocommppoorrttaammiieennttoo d

dee ququiieenneess ememppiieezzaann aa eettiiqquueettaarrssee cocommoo ppeerrssoonnaass mamallaass yy nono ccoommoo peperrssoonnaass ququee h

hiicciieerroonn aallggoo mmaalloo.. E

Essttee tetemmaa adadmmiittee ininvveessttiiggaacciióónn peperriiooddííssttiiccaa pupueess eses uunnaa cucueessttiióónn inintteerreessaannttee p

paarraa llaa sosocciieeddaadd y ycocommoo cocommuunniiccaaddoorreess y ypeperriiooddiissttaass,, eses nunueessttrroo ddeebbeerr iinnffoorrmmaarr nono s

sóólloo ununaa peperrssppeeccttiivvaa dedell pprroobblleemmaa,, cocommoo sese hhaa hehecchhoo coconn anantteerriioorriiddaadd,, sisinnoo qquuee sese d

deebbee mmoossttrraarr tatammbbiiéénn lala cacarraa yy elel ppeennssaammiieennttoo dede ququiieenneess enen rereaalliiddaadd vviivveenn enen elel e

enncciieerrrroo.. C

Coonnssiiddeerroo ququee eessttaa ininvveessttiiggaacciióónn dedebbee lllleevvaarrssee a a ccaabboo poporrqquuee eess peperrttiinneennttee q

quuee lala sosocciieeddaadd coconnoozzccaa cócómmoo sese sisieennttee ununaa mmuujjeerr ququee haha ttrraassggrreeddiiddoo lalass rreeggllaass,, c

cóómmoo eses trtraattaaddaa,, cócómmoo ememppiieezzaa a a reressppoonnddeerr a a ototrraass didinnáámmiiccaass aa lalass ququee nono esesttaabbaa a

accoossttuummbbrraaddaa,, ccuuáálleess ssoonn ssuuss ssuueeññooss yy ppoorr ssuuppuueessttoo,, llaass eexxppeeccttaattiivvaass ddee uunn ffuuttuurroo qquuee c

(5)

d

deessppiieerrttaa iinntteerrééss ppaarraa ccuuaallqquuiieerr sseeccttoorr ssoocciiaall yy mmááss aaúúnn ccuuaannddoo ssee ppuueeddee iirr ddee llaa mmaannoo d

dee ssuuss pprrooppiiaass pprroottaaggoonniissttaass.. E

Essttee trtraabbaajjoo pupueeddee seserrvviirr ccoommoo pupunnttoo ddee paparrttiiddaa ppaarraa prpróóxxiimmooss aannáálliissiiss e e i

innvveessttiiggaacciioonneess ((eenn ddiiffeerreenntteess mmoommeennttooss y y lluuggaarreess)),, qquuee aahhoonnddeenn mmááss eenn llaa ssiittuuaacciióónn d

(6)

G Géénneerroo

I

Innffoorrmmaattiivvoo.. S

See sseelleecccciioonnóó esesttee gégénneerroo ppaarraa,, ccoommoo ssuu nonommbbrree lolo iinnddiiccaa,, ininffoorrmmaarr aa nunueessttrroo grgruuppoo o

obbjjeettiivvoo ssoobbrree uunn tteemmaa eenn eessppeeccííffiiccoo,, qquuee aappoorrttaa ddaattooss yy hhaaccee eell aannáálliissiiss ddeell mmiissmmoo;; aa t

trraavvééss dedell prprooggrraammaa ssee ddeessaarrrroollllaann vavarriiaass prproobblleemmááttiiccaass qquuee poposstteerriioorrmmeennttee vavann s

siieennddoo exexppuueessttaass ppoorr dodoss exexppeerrttooss.. EsEsttee gégénneerroo sese cacarraacctteerriizzaa poporr exexpplliiccaarr enen ununaa n

naarrrraacciióónn lliinneeaall alalggúúnn tetemmaa enen esesppeeccííffiiccoo,, aaddeemmááss ddee inincclluuiirr loloss tetessttiimmoonniiooss sosonnoorrooss d

dee llooss ppeerrssoonnaajjeess qquuee ssoonn pprroottaaggoonniissttaass ddee llaa hhiissttoorriiaa..

G

Grruuppoo oobbjjeettiivvoo PPrriimmaarriioo ((7700%%))

P

Prrooggrraammaa rraaddiiaall ddiirriiggiiddoo aa hhoommbbrreess yy mmuujjeerreess ddee 3300 aa 5500 aaññooss qquuee eessccuucchhaann rraaddiioo ppoorr i

inntteerrnneett.. E

Essttee grgruuppoo obobjjeettiivvoo sese dedelliimmiittóó ddee eessttaa mmaanneerraa tetenniieennddoo enen cucueennttaa qquuee llaass peperrssoonnaass e

ennttrree esesttee rarannggoo dede ededaadd ssoonn ququiieenneess,, eenn susu mamayyoorrííaa,, esesccuucchhaann raraddiioo poporr inintteerrnneett c

cuuaannddoo esesttáánn eenn hhoorraass llaabboorraalleess;; ttaammbbiiéénn sese eessccooggiióó eessttee rraannggoo ddee ededaadd ppeennssaannddoo enen q

quuee elel tetemmaa trtraattaaddoo eess rerelleevvaannttee yy mmeerreeccee unun prprooffuunnddoo aannáálliissiiss,, ququee sseegguurraammeennttee elel p

púúbblliiccoo oobbjjeettiivvoo hhaarráá mmááss ccoonnsscciieenntteemmeennttee..

G

Grruuppoo oobbjjeettiivvoo sseeccuunnddaarriioo ((3300%%))

P

Prrooggrraammaa raraddiiaall ddiirriiggiiddoo aa peperrssoonnaass qquuee sisinnttoonniizzaann llaa rraaddiioo cocommuunniittaarriiaa ppaarraa atateennddeerr y

(7)

H

Hoorraarriioo ddee eemmiissiióónn

“MMuujjeerreess aall cciieenn”” ssee eemmiittiirráá uunnaa vveezz aa llaa sseemmaannaa aa llaass 22 ddee llaa ttaarrddee,, ssiinn eemmbbaarrggoo,, llaa r

raaddiioo ppoorr iinntteerrnneett ffuunncciioonnaa coconn ppooddccaasstt,, ddee mmaanneerraa qquuee elel uussuuaarriioo ppuueeddee ddeessccaarrggaarr eell c

coonntteenniiddoo ddeell pprrooggrraammaa eenn eell mmoommeennttoo qquuee lloo ddeesseeee.. P

Paarraa llaa rraaddiioo ccoommuunniittaarriiaa eell pprrooggrraammaa sseerráá ememiittiiddoo uunnaa vveezz a a llaa sesemmaannaa aa llaass 33 ddee llaa t

taarrddee yyaa ququee aa eessttaa hhoorraa lalass peperrssoonnaass ssee hhaann ininffoorrmmaaddoo dede loloss hheecchhooss yy nonottiicciiaass mámáss i

immppoorrttaanntteess enen llaass ememiissiioonneess mamattuuttiinnaass.. EnEn hohorraass dede lala tatarrddee,, lala ggeennttee prpreeffiieerree c

coonntteenniiddooss rreellaacciioonnaaddooss ccoonn ssuu eennttoorrnnoo yy ccoottiiddiiaanniiddaadd..

C

Crroonnooggrraammaa ddee eejjeeccuucciióónn

 EEnneerroo:: PPrroocceessoo ddee ssoolliicciittuudd ddee iinnggrreessoo a a llaa ccáárrcceell BuBueenn PPaassttoorr ppoorr inintteerrmmeeddiioo d

deell IINNPPEECC.. 

 FFeebbrreerroo:: PPrroocceessoo ddee iinnvveessttiiggaacciióónn,, lleeccttuurraa ddee tteexxttooss.. SSeelleecccciióónn ddee ttuuttoorr.. 

 MMaarrzzoo:: PPrriimmeerr aacceerrccaammiieennttoo aa lala ccáárrcceell BuBueenn PaPassttoorr,, enenttrreevviissttaass y y ttrraabbaajjoo dede c

caammppoo.. 

 JJuunniioo:: SSeelleecccciióónn ddee ppeerrffiilleess,, eennttrreevviissttaass yy ttrraabbaajjoo ddee ccaammppoo.. 

 JJuulliioo::

o

o MiMiéérrccoolleess 1144 yy 2211 ttrraabbaajjoo ddee ccaammppoo

o

o DoDommiinnggooss 44,, 1111,, 1188,, 1155 eennttrreevviissttaass aa prprooffuunnddiiddaadd ccoonn lalass ttrreess iinntteerrnnaass

s

seelleecccciioonnaaddaass..

o

o EnEnccuueennttrroo ccoonn ttuuttoorr ppaarraa ccoommeennttaarr llooss aavvaanncceess..

 AAggoossttoo::

o

o DoDommiinnggooss 11,, 88,, 1155,, 2222,, 2299 eennttrreevviissttaass yy ttrraabbaajjoo ddee ccaammppoo..

o

o MaMarrtteess 2424 dede aaggoossttoo sese rereaalliizzaarroonn lalass grgraabbaacciioonneess ccoorrrreessppoonnddiieenntteess a a

l

laass ttrreess iinntteerrnnaass..

o

o DeDell 2255 aall 3 3dede aaggoossttoo hihizzoo lala prpriimmeerraa eeddiicciióónn dede lalass eennttrreevviissttaass ddee lalass

i

(8)

o

o ReRevviissiióónn ppoorr ppaarrttee ddeell ttuuttoorr..

 SSeeppttiieemmbbrree::

o

o DeDell 11 aall 33 ddee sseeppttiieemmbbrree ssee rreeaalliizzóó eell pprree gguuiióónn ddeell pprrooggrraammaa rraaddiiaall..

o

o DeDell 33 aall 66 ddee seseppttiieemmbbrree ssee rereaalliizzóó llaa eeddiicciióónn ffiinnaall ddee llaass eennttrreevviissttaass a a

l

laass iinntteerrnnaass..

o

o MiMiéérrccoolleess 7 7dede sseeppttiieemmbbrree ssee rereaalliizzaarroonn lalass enenttrreevviissttaass aa lalass peperrssoonnaass

e

ennccaarrggaaddaass ddee iinnsseerrcciióónn ssoocciiaall,, eedduuccaacciióónn yy ttrraabbaajjoo ddeell IINNPPEECC..

o

o DeDell 77 aall 1100 ddee seseppttiieemmbbrree sese rereaalliizzaarroonn lalass trtraannssccrriippcciioonneess dede lalass

e

ennttrreevviissttaass ddee llaass iinntteerrnnaass..

o

o DoDommiinnggooss 55,, 1122,, 1199,, 2266 eennttrreevviissttaass yy ttrraabbaajjoo ddee ccaammppoo..

o

o MaMarrtteess 1144 ggrraabbaacciióónn ddeell pprrooggrraammaa rraaddiiaall ccoonn llooss iinnvviittaaddooss..

o

o MiMiéérrccoolleess 1155 yy jjuueevveess 1166 rreeaalliizzaacciióónn ddee ttrraabbaajjoo eessccrriittoo..

o

o DeDell 1155 aall 2233 ddee sseeppttiieemmbbrree ssee rreeaalliizzóó llaa eeddiicciióónn ddeell pprrooggrraammaa rraaddiiaall..

o

o ViVieerrnneess 1717 dede sseeppttiieemmbbrree rerevviissiióónn poporr ppaarrttee dedell tututtoorr,, ccoorrrreecccciioonneess a a

t

trraabbaajjoo eessccrriittoo..

o

o JuJueevveess 1616 vivissiittaa a a lala cácárrcceell poporr mmoottiivvoo dede eveveennttoo “a“appeerrttuurraa dede

o

olliimmppiiaaddaass

o

o LuLunneess 2200 yy mmaarrtteess 2211 ccoorrrreecccciioonneess,, eeddiicciióónn,, mmuussiiccaalliizzaacciióónn yy eeffeeccttooss..

o

o JuJueevveess 2233 vviissiittaa aa llaa ccáárrcceell ppoorr mmoottiivvoo ddeell rreeiinnaaddoo..

o

o ViVieerrnneess 2244 rreevviissiióónn ddeell ttuuttoorr..

o

(9)

E

Eqquuiippoo ddee ttrraabbaajjoo

 CCoonndduucccciióónn:: VVaalleerriiaa AAvveeiirroo 

 PPrreepprroodduucccciióónn:: VVaalleerriiaa AAvveeiirroo 

 IInnvveessttiiggaacciióónn:: VVaalleerriiaa AAvveeiirroo 

 MMuussiiccaalliizzaacciióónn:: JJuuaann PPaabblloo RRooddrríígguueezz 

 EEddiicciióónn:: VVaalleerriiaa AAvveeiirroo 

 AAppooyyoo ttééccnniiccoo:: GGeerrmmáánn AAnnddrrééss RRoozzoo,, ÁÁnnggeellaa BBeellttrráánn.. 

 AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: RuRutthh MaMarriinnaa PiPinnzzóónn,, BBeeggooññaa dede llaass NiNieevveess MaMannuueellaa B

Brraasstteell,, MMaarrttaa AAcceevveeddoo,, SSoonniiaa TToobbaarrííaa MMeerrcchháánn,, DDaanniieell MMuuññoozz,, JJoosséé IIggnnaacciioo R

Ruuíízz,, CCaarrllooss AAnnddrrééss SSaannaabbrriiaa..

F

Fuueenntteess ccoonnssuullttaaddaass

A

Annaa MMaarrííaa EEssccoobbaarr,, JJeeffee ddee PPrreennssaa IINNPPEECC T

Teellééffoonnoo:: 22334477447744

D

Daanniieell MMuuññoozz,, SSoocciióóllooggoo yy ccaatteeddrrááttiiccoo ddee llaa EEssccuueellaa NNaacciioonnaall PPeenniitteenncciiaarriiaa T

Teellééffoonnoo:: 33110088116622112288

J

Joosséé IIggnnaacciioo RuRuíízz,, DoDocceennttee dede lala FaFaccuullttaadd ddee PPssiiccoollooggííaa dede lala UnUniivveerrssiiddaadd N

Naacciioonnaall T

Teellééffoonnoo:: 33116655000000

R

Ruutthh MMaarriinnaa PPiinnzzóónn,, ggeessttoorraa ddee pprrooyyeeccttooss ssoocciiaalleess ddee MMaallookkaa T

Teellééffoonnoo:: 44116644221155

C

Cáárrcceell BBuueenn PPaassttoorr T

(10)

I

Innvveessttiiggaacciióónn

 IInnvveessttiiggaacciióónn pprreevviiaa mmeeddiiaannttee lleeccttuurraa ddee tteexxttooss.. 

 SSoolliicciittuudd ddee iinnggrreessoo aa llaa ccáárrcceell mmeeddiiaannttee ddeell IInnssttiittuuttoo NNaacciioonnaall PPeenniitteenncciiaarriioo yy C

Caarrcceellaarriioo ((IINNPPEECC)).. 

 EEnnttrreevviissttaass ccoonn vvaarriiaass iinntteerrnnaass eenn llaass qquuee ssee lleess pprreesseennttóó eell pprrooyyeeccttoo.. 

 TTrraabbaajjoo dede cacammppoo.. EEnnttrreevviissttaass coconn lalass inintteerrnnaass sseelleecccciioonnaaddaass y y coconn sususs f

faammiilliiaass yy aammiissttaaddeess.. 

 EEnnttrreevviissttaa ttrraabbaajjaaddoorraa ssoocciiaall ((ppeerrssoonnaa vvoolluunnttaarriiaa)).. 

 LLeeccttuurraa ddee iinnvveessttiiggaacciioonneess aanntteerriioorreess yy oottrrooss tteexxttooss.. 

 EEnnttrreevviissttaass peperrssoonnaall ddeell ININPPEECC (J(Jeeffee dede prpreennssaa,, guguaarrddiiaass,, drdraaggoonneeaanntteess,, susubb d

diirreeccttoorraa ddee iinnsseerrcciióónn ssoocciiaall yy ppeerriiooddiissttaass)).. 

 EEnnttrreevviissttaass aa eexxppeerrttooss..

P

Paarraa ccuuaallqquuiieerr sseerr hhuummaannoo eses didiffíícciill enenffrreennttaarrssee alal enencciieerrrroo y y mmuucchhoo mámáss cucuaannddoo eses p

poorr cacauussaa ddee unun dedelliittoo y ysese eess jujuzzggaaddoo,, didissccrriimmiinnaaddoo y yababaannddoonnaaddoo.. EsEsttee prprooggrraammaa p

piilloottoo bbuussccaa vivissuuaalliizzaarr lolo ququee ppuueeddee lllleeggaarr a a sisiggnniiffiiccaarr,, paparraa ununaa mumujjeerr,, esesttaarr enen lala c

cáárrcceell.. P

Paarraa cucummpplliirr coconn eell obobjjeettiivvoo eexxppuueessttoo,, ssee rereaalliizzóó ununaa aammpplliiaa ininvveessttiiggaacciióónn pprreevviiaa,, i

innvveessttiiggaacciióónn ququee ememppeezzóó poporr lala leleccttuurraa dede llooss tteexxttooss:: MuMujjeerreess ininvviissiibblleess:: lalass

c

cáárrcceelleess fefemmeenniinnaass enen AmAméérriiccaa LaLattiinnaa”” esesccrriittoo poporr CCaarrmmeenn AnAntthhoonnyy,, “D“Deelliittoo y y

P

Peeccaaddoo” ” eessccrriittoo ppoorr DDoolloorreess JJuulliiaannoo,, ""RRaassttrreeaannddoo lloo iinnvviissiibbllee:: mmuujjeerreess eexxttrraannjjeerraass eenn

l

laass ccáárrcceelleess"" esesccrriittoo poporr NaNattaalliiaa RiRibbaass y yElEliizzaabbeetthh AAllmmeeddaa y y “M“Muujjeerreess dede fufueeggoo” ”

e

essccrriittoo ppoorr AlAloonnssoo SaSallaazzaarr.. EEssttooss tetexxttooss fufueerroonn imimppoorrttaanntteess paparraa lala iinnvveessttiiggaacciióónn yaya q

quuee rreettoommaann vvaarriiooss tteemmaass ffuunnddaammeennttaalleess qquuee ssee ddeebbeenn ssaabbeerr aanntteess ddee iinniicciiaarr eell ttrraabbaajjoo d

dee ccaammppoo.. L

Laa aabbooggaaddaa ccrriimmiinnóóllooggaa CCaarrmmeenn AAnnttoonnyy hhaa eessttuuddiiaaddoo exextteennssiivvaammeennttee lalass c

cáárrcceelleess ddee AAmméérriiccaa LLaattiinnaa eennffooccáánnddoossee mmuucchhoo eenn llooss cceennttrrooss ddee rreecclluussiióónn ffeemmeenniinnaa.. E

Ell tteexxttoo “M“Muujjeerreess iinnvviissiibblleess:: llaass ccáárrcceelleess ffeemmeenniinnaass eenn AAmméérriiccaa LLaattiinnaa” ” ffuuee eelleemmeennttaall p

(11)

e

ennffooqquuee dedell poporrqquuéé ddee llaa rreeaalliiddaadd ququee aaccttuuaallmmeennttee vviivveenn mimilleess dede mmuujjeerreess alalrreeddeeddoorr d

deell mmuunnddoo.. EEll tteexxttoo ssee rreellaacciioonnaa mmuucchhoo aall ttrraabbaajjoo ddee ggrraaddoo yyaa qquuee mmuueessttrraa ddee mmaanneerraa d

deettaallllaaddaa loloss pprroobblleemmaass a a loloss ququee sese dedebbee enenffrreennttaarr lala mumujjeerr prpreessaa y y cócómmoo lala vividdaa d

diiaarriiaa ppuueeddee ggeenneerraarr eenn eell ffuuttuurroo ssiinn nnúúmmeerroo ddee ddiiffiiccuullttaaddeess ppaarraa ssuu iinntteeggrraacciióónn eenn llaa s

soocciieeddaadd..

CCaarrmmeenn AnAnttoonnyy haha enenccoonnttrraaddoo enen eessttooss luluggaarreess dede rerecclluussiióónn ssiinn núnúmmeerroo dede p

prroobblleemmaass dodonnddee sese eveviiddeenncciiaa didissccrriimmiinnaacciióónn,, oopprreessiióónn,, hhaacciinnaammiieennttoo y y vviioollaacciióónn a a d

deerreecchhooss hhuummaannooss.. EsEs aassíí cocommoo AAnnttoonnyy eexxppoonnee elel ddrraammaattiissmmoo qquuee ssee vviivvee dedennttrroo ddee l

laass ccáárrcceelleess,, eessttoo ccaauussaaddoo ppoorrqquuee nnoo ssee hhaann hehecchhoo eessttuuddiiooss ppeerrttiinneenntteess qquuee tteennggaann uunn e

ennffooqquuee ddee gégénneerroo enen lalass popollííttiiccaass ppeennaalleess y y ppeenniitteenncciiaarriiaass;; eexxpplliiccaa ququee sósólloo hahassttaa 1

1..999911 llooss ccrriimmiinnóóllooggooss ssee eemmppeezzaarroonn aa ffiijjaarr eenn eell aassppeeccttoo ddeelliinnccuueenncciiaall ddee llaa mmuujjeerr,, h

haassttaa eessee mmoommeennttoo ssóólloo sese hhaabbííaann rereaalliizzaaddoo iinnvveessttiiggaacciioonneess enenffooccaaddaass eenn elel hhoommbbrree.. E

Essttooss esesttuuddiiooss ququee nono sese ororiieennttaann enen elel ggéénneerroo hahann coconnttrriibbuuiiddoo a a qquuee elel sisisstteemmaa c

caarrcceellaarriioo seseaa ddeessiigguuaall paparraa hohommbbrreess y y mumujjeerreess,, asasíí lalass cácárrcceelleess mamassccuulliinnaass vvaann a a t

teenneerr mmaayyoorreess pprriivviilleeggiiooss yy mmááss rreeccuurrssooss ppaarraa ssuu ppoobbllaacciióónn.. S

Seeggúúnn llaa aauuttoorraa,, aa ppeessaarr ddee esesttoo,, ppooccoo aa ppooccoo ssee hhaann vveenniiddoo iinnccrreemmeennttaaddoo llooss e

essttuuddiiooss eennffooccaaddooss eenn llaa mmuujjeerr,, eessttoo mmoovviiddoo ppoorr eell aauummeennttoo ddee mmuujjeerreess iinnvvoolluuccrraaddaass e

enn dedelliittooss cocommoo eell nanarrccoottrrááffiiccoo,, lolo ququee coconnlllleevvaa inineevviittaabblleemmeennttee a a ququee sese gegenneerreenn p

prroobblleemmaass ddee hhaacciinnaammiieennttoo yy sseegguurriiddaadd ddeennttrroo ddeell ppeennaall.. E

Enn unun memeddiioo mamacchhiissttaa ccoommoo elel nnuueessttrroo,, eess inindduuddaabbllee qquuee paparraa lalass mumujjeerreess e

essttaarr oo hahabbeerr esesttaaddoo enen prpriissiióónn sisiggnniiffiiccaa esesttiiggmmaattiizzaacciióónn y y rerecchhaazzoo poporr paparrttee ddee lala s

soocciieeddaadd,, adadeemmááss,, sese hahann crcreeaaddoo popollííttiiccaass pepenniitteenncciiaarriiaass qquuee susubboorrddiinnaann lalass c

caappaacciiddaaddeess ffeemmeenniinnaass,, ddaannddoo cocommoo reressuullttaaddoo memennoorr nnúúmmeerroo ddee cacappaacciittaacciioonneess e

edduuccaattiivvaass,, acacttiivviiddaaddeess rreeccrreeaattiivvaass,, atateenncciióónn méméddiiccaa enenttrree ototrrooss ffaaccttoorreess;; lala popoccaa f

foorrmmaacciióónn qquuee llaass iinntteerrnnaass rreecciibbeenn eessttáá eennffooccaaddaa eenn llaass llaabboorreess ddeell hhooggaarr,, ccoommoo ccoosseerr o

o ccoonnffeecccciioonnaarr rrooppaa,, ooffiicciiooss qquuee ccuuaannddoo ssaallggaann aa llaa lliibbeerrttaadd nnoo lleess pprrooppoorrcciioonnaarráánn llooss r

reeccuurrssooss nneecceessaarriiooss ppaarraa vviivviirr ddee mmaanneerraa iinnddeeppeennddiieennttee.. L

Loo aanntteerriioorr ttaammbbiiéénn lloo rreettoommaann DDoolloorreess JJuulliiaannoo,, eexxppeerrttaa eenn ggéénneerroo yy eexxcclluussiióónn s

soocciiaall y y NNaattaalliiaa RRiibbaass.. JuJulliiaannoo ttoommaa ccoommoo rreeffeerreenncciiaa elel ccaassoo eessppaaññooll,, exexpplliiccaannddoo c

(12)

p

prroocceessoo dede rreeiinntteeggrraacciióónn aa llaa sosocciieeddaadd,, llaass llaabboorreess dedell hhooggaarr,, ccoommoo ccoosseerr,, ppllaanncchhaarr yy o

orraarr.. AAuunnqquuee eessttee eejjeemmpplloo eess ttoommaaddoo ddee hhaaccee vvaarriiaass ddééccaaddaass nnoo ddiiffiieerree ddee llaa rreeaalliiddaadd,, D

Doolloorreess JuJulliiaannoo lloo cocommeennttaa ddiicciieennddoo:: “nnoo eess nenecceessaarriioo bbuussccaarr ejejeemmppllooss dedell papassaaddoo,, h

haassttaa llaa acacttuuaalliiddaadd eses frfreeccuueennttee ququee sese ddiisseeññeenn ppaarraa llaass prpreessaass tatalllleerreess seselleecccciioonnaaddooss p

paarraa memejjoorraarr ssuuss cacappaacciiddaaddeess dodommééssttiiccaass,, mmááss ququee paparraa ssuu auauttoonnoommííaa eeccoonnóómmiiccaa”.. P

Poorr ssuu paparrttee,, NNaattaalliiaa RiRibbaass y yElEliizzaabbeetthh AAllmmeeddaa mmeenncciioonnaann ququee lalass llaabboorreess aa lalass ququee s

soonn sosommeettiiddaass esesttaass mumujjeerreess hahacceenn paparrttee dede uunn prproocceessoo dede rree sosocciiaalliizzaacciióónn y y e

ennccuueennttrroo ccoonn lloo ffeemmeenniinnoo.. R

Reessppeeccttoo a a esesttoo dedebbeemmooss dedecciirr ququee AnAnttoonnyy sese hhaa enenffooccaaddoo mumucchhoo eenn lalass c

cáárrcceelleess papannaammeeññaass,, enen ccaammbbiioo,, NaNattaalliiaa RRiibbaass y y ElEliizzaabbeetthh AAllmmeeddaa ororiieennttaann susu t

trraabbaajjoo enen lalass cácárrcceelleess esesppaaññoollaass (E(Essppaaññaa eses uunnoo dede loloss ppaaíísseess dede lala UUnniióónn EuEurrooppeeaa c

coonn mmaayyoorr núnúmmeerroo dede peperrssoonnaass enenccaarrcceellaaddaass));; coconn lala ininvveessttiiggaacciióónn rereaalliizzaaddaa,, nonoss p

puuddiimmooss ddaarr cucueennttaa ququee loloss prprooggrraammaass ededuuccaattiivvooss ququee esesttaass auauttoorraass cocommeennttaann nono d

diiffiieerreenn dede lala rreeaalliiddaadd cocolloommbbiiaannaa,, eses dedecciirr,, enen lala CCáárrcceell BuBueenn PPaassttoorr tatammbbiiéénn sese p

prrooppiicciiaann eessttee ttiippoo ddee ffoorrmmaacciióónn.. D

Deebbee rereccaallccaarrssee llaa imimppoorrttaanncciiaa ddee coconnoocceerr ininvveessttiiggaacciioonneess ququee sese hahaggaann poporr f

fuueerraa dede CoColloommbbiiaa dodonnddee sese trtraattee elel mimissmmoo tetemmaa,, paparraa hhaacceerr cocommppaarraacciioonneess o o d

diiffeerreenncciiaacciioonneess.. ElEl tetexxttoo “R“Raassttrreeaannddoo lolo ininvviissiibbllee:: mumujjeerreess exexttrraannjjeerraass eenn lalass c

cáárrcceelleess” ” eess ejejeemmpplloo dede eelllloo,, pupueess RRiibbaass y y AAllmmeeiiddaa exexpplliiccaann ququee aallgguunnooss dede loloss p

prroobblleemmaass ququee imimpplliiccaa esesttaarr enen ununaa cácárrcceell eenn ccoonnddiicciióónn dede exexttrraannjjeerraa sosonn lala d

diissccrriimmiinnaacciióónn poporr paparrttee ddee lalass cocommppaaññeerraass yy dede loloss mmiieemmbbrrooss jujuddiicciiaalleess,, elel i

immppeeddiimmeennttoo paparraa enenvviiaarr didinneerroo aa sususs fafammiilliiaarreess y y eenn ococaassiioonneess enenffrreennttaarrssee aa ototrroo i

iddiioommaa ((pprroobblleemmaass qquuee eenn eell ccaassoo ddee lalass ininmmiiggrraanntteess hahacceenn ddiiffíícciill llaa ccoonnvviivveenncciiaa)).. E

Essttee úúllttiimmoo aaggeennttee lolo pupuddiimmooss eevviiddeenncciiaarr coconn elel trtraabbaajjoo dede cacammppoo;; enen elel e

essttaabblleecciimmiieennttoo ppeenniitteenncciiaarriioo esesttuuddiiaaddoo eennccoonnttrraammooss vvaarriiaass mmuujjeerreess ddee LiLittuuaanniiaa,, uunnaa d

dee TuTurrqquuííaa y y ununaa dede EsEsttaaddooss UUnniiddooss;; elelllaass ccoommeennttaabbaann lolo didiffíícciill ququee ffuueerroonn loloss p

prriimmeerrooss memesseess ddee rerecclluussiióónn dedebbiiddoo a a ququee nono sasabbííaann eessppaaññooll y y nnii sisiqquuiieerraa popoddííaann c

coommuunniiccaarrssee clclaarraammeennttee coconn sususs ababooggaaddooss;; a a esesttoo sese lele añañaaddee elel hehecchhoo dede ququee sosonn p

pooccooss loloss fafammiilliiaarreess ququee leless enenvvííaann didinneerroo,, y ylalass emembbaajjaaddaass dede ssuuss papaíísseess nono titieenneenn u

(13)

U

Unnaa dede lalass cucueessttiioonneess mámáss ememoottiivvaass ququee enenccoonnttrróó CaCarrmmeenn AnAnttoonnyy enen lalass c

cáárrcceelleess ffeemmeenniinnaass ffuuee llaa rreellaacciióónn ddee llaass rreecclluussaass ccoonn ssuuss ffaammiilliiaass:: mmuujjeerreess qquuee ttiieenneenn q

quuee dedejjaarr a a sususs hhiijjooss a a ccaarrggoo ddee fafammiilliiaarreess,, ababaannddoonnaaddaass poporr ssuuss cocommppaaññeerrooss s

seennttiimmeennttaalleess,, mumujjeerreess qquuee nono titieenneenn nanaddiiee qquuee llaass vivissiittee,, etetcc.. DuDurraannttee eell trtraabbaajjoo dede c

caammppoo,, pupuddiimmooss coconnoocceerr mumujjeerreess qquuee eenn efefeeccttoo hhaabbííaann sisiddoo ababaannddoonnaaddaass poporr sususs p

paarreejjaass,, ququiieenneess enen mumucchhaass opopoorrttuunniiddaaddeess hahabbííaann sisiddoo cócómmpplliicceess dede sususs dedelliittooss o o e

essttaabbaann tatammbbiiéénn rerecclluuiiddooss.. LaLa grgraann paparrttee dede lala popobbllaacciióónn rerecclluuiiddaa titieenneenn hihijjooss y y s

seeggúúnn llaass eennttrreevviissttaass rreeaalliizzaaddaass,, llaa mmaayyoorrííaa ddee eessttooss nniiññooss eessttáánn aall ccuuiiddaaddoo ddee aabbuueellooss y

y títíooss ((aaccttuuaallmmeennttee llooss hihijjooss ddee lalass iinntteerrnnaass sosollaammeennttee ppuueeddeenn vviissiittaarrllaass elel úúllttiimmoo ffiinn d

dee sseemmaannaa ddee ccaaddaa mmeess)).. N

Noo ssee ddeebbeenn oollvviiddaarr llooss cacassooss eenn llooss ququee ssee leless eses peperrmmiittiiddoo coconnsseerrvvaarr poporr a

allggúúnn titieemmppoo a a unun hhiijjoo,, poporr lloo ggeenneerraall dedessddee ququee nanacceenn,, hahassttaa loloss trtreess aaññooss,, esesttoo t

taammbbiiéénn ccoonndduuccee aa qquuee llaa mmuujjeerr sseeaa ssoommeettiiddaa yy ssiieennttaa mmiieeddoo aannttee llaass aauuttoorriiddaaddeess qquuee e

enn ccuuaallqquuiieerr mmoommeennttoo ppuueeddeenn qquuiittaarrlleess aa llooss mmeennoorreess.. TTaannttoo ééssttee ccoommoo aallgguunnooss oottrrooss e

essttuuddiiooss rereaalliizzaaddooss poporr AnAnttoonnyy,, coconncclluuyyeerroonn ququee eess nenecceessaarriioo hhaacceerr unun esesttuuddiioo dede g

géénneerroo qquuee gagarraannttiiccee lala nono vivioollaacciióónn dede loloss ddeerreecchhooss huhummaannooss y ysesexxuuaalleess,, asasíí cocommoo o

oppttiimmiizzaarr eell ssiisstteemmaa mmééddiiccoo yy eedduuccaattiivvoo,, mmeejjoorraarr llaa ssiittuuaacciióónn ddee llaass mmaaddrreess ccoonn nniiññooss d

deennttrroo dede lala cácárrcceell y y eerrrraaddiiccaarr lala vivioolleenncciiaa coconnttrraa lala mmuujjeerr.. SiSinn emembbaarrggoo,, lala auauttoorraa f

fiinnaalliizzaa ddiicciieennddoo qquuee aa ppeessaarr ddee qquuee ssee ssaabbee ccuuáálleess ssoonn llaass ffaalleenncciiaass ddee llooss cceennttrrooss ddee r

reecclluussiióónn,, nono sese haha ppeerrcciibbiiddoo nininnggúúnn cacammbbiioo enen lalass ppoollííttiiccaass pepenniitteenncciiaarriiaass dede A

Amméérriiccaa LLaattiinnaa.. S

Sii bbiieenn AAnnttoonnyy aaccoonnsseejjaa uunn eessttuuddiioo ddee ggéénneerroo ppaarraa mmeejjoorraarr llaa ccaalliiddaadd ddee vviiddaa e

enn pprriissiióónn,, DDoolloorreess JuJulliiaannoo11 e

enn eell tetexxttoo "D"Deelliittoo y y PPeeccaaddoo"" mmuueessttrraa cócómmoo llaass mmuujjeerreess s

see enenffrreennttaann a a lalass nonorrmmaass y ycócómmoo sosonn evevaalluuaaddaass cucuaannddoo lalass ttrraassggrreeddeenn.. EEssttaa auauttoorraa p

prreesseennttaa arargguummeennttooss mumuyy sisimmiillaarreess a aloloss exexppuueessttooss poporr CaCarrmmeenn AAnnttoonnyy,, pupueess seseggúúnn e

ellllaa,, lala prpriissiióónn rerepprreesseennttaa uunn pprroobblleemmaa mámáss ggrraannddee paparraa lalass mumujjeerreess ququee paparraa loloss h

hoommbbrreess,, yaya ququee a a pepessaarr dede ququee lalass leleyyeess sosonn iigguuaalleess paparraa amambbooss sseexxooss,, hahayy c

coonncceeppcciioonneess sosocciiaalleess didiffeerreenntteess ququee hhaacceenn evevaalluuaarr elel acacttoo ccrriimmiinnaall ddiissttiinnttaammeennttee enen c

caaddaa ccaassoo..

(14)

E

Enn elel tetexxttoo "D"Deelliittoo y y PePeccaaddoo"" sese mmeenncciioonnaa ccóómmoo dedessddee elel sisigglloo XXVVIIIIII sese c

crreeaarroonn enen EsEsppaaññaa lluuggaarreess eenn loloss ququee sese eenncceerrrraabbaa a a memennddiiggaass o o pprroossttiittuuttaass,, dede m

maanneerraa qquuee nnoo ssee lleess ccaassttiiggaabbaa ppoorr hhaabbeerr hheecchhoo aallggoo mmaalloo,, ssiinnoo ppoorr nnoo sseegguuiirr ccoonn llooss p

paarráámmeettrrooss ddee llaa ssoocciieeddaadd,, qquuee llaass oobblliiggaabbaa aa hhaacceerrssee ccaarrggoo ddee llooss ooffiicciiooss ddeell hhooggaarr yy l

laa fafammiilliiaa.. TaTammbbiiéénn lalass cácárrcceelleess fufueerroonn crcreeaaddaass paparraa eveviittaarr ririeessggooss eenn lala sosocciieeddaadd y y p

paarraa qquuee ppoorr mmeeddiioo ddee aallgguunnooss aapprreennddiizzaajjeess bbáássiiccooss,, llaa ppeerrssoonnaa qquuee hhaabbííaa ddeelliinnqquuiiddoo s

see ppuuddiieessee vviinnccuullaarr ppoosstteerriioorrmmeennttee aa llaa ccoommuunniiddaadd.. P

Poorr oottrraa ppaarrttee,, aauunnqquuee elel tteexxttoo “MMuujjeerreess ddee FFuueeggoo” eessccrriittoo ppoorr eell ppeerriiooddiissttaa yy p

poollííttiiccoo AAlloonnssoo SSaallaazzaarr nnoo ssee cecennttrraa enen lala cácárrcceell,, ssíí ffuuee ppeerrttiinneennttee paparraa elel dedessaarrrroolllloo d

dee llaa ininvveessttiiggaacciióónn aqaquuíí prprooppuueessttaa poporrqquuee lolo ququee hahaccee eell aauuttoorr eses coconnttaarr hihissttoorriiaass dede m

muujjeerreess qquuee ssee hhaann vviissttoo iinnvvoolluuccrraaddaass eenn hheecchhooss ddeelliiccttiivvooss oo ddee vviioolleenncciiaa,, tteemmaa mmuuyy s

siimmiillaarr aall ttrraattaaddoo.. E

Essttee lilibbrroo rreeccooggee rerellaattooss dede mmuujjeerreess dede totoddaass lalass ededaaddeess,, clclaasseess y y ninivveelleess e

edduuccaattiivvooss,, elel leleccttoorr pupueeddee enenccoonnttrraarrssee ccoonn hihissttoorriiaass rereaalleess,, rreefflleejjoo dede lala sosocciieeddaadd c

coolloommbbiiaannaa,, dede gegennttee cocommúúnn,, niniññaass ququee,, dede aallgguunnaa mamanneerraa,, poporr lala nnoo prpreesseenncciiaa dedell E

Essttaaddoo hahann tetenniiddoo ququee dedeffeennddeerrssee ccoonn vivioolleenncciiaa,, mamaddrreess qquuee bubussccaann a a sususs hihijjooss d

deessaappaarreecciiddooss,, eettcc.. S

Saallaazzaarr llooggrróó ppoorr mmeeddiioo ddee eennttrreevviissttaass ((eenn llaass qquuee pprrooccuurróó ccoonnsseerrvvaarr ttooddooss llooss e

elleemmeennttooss susummiinniissttrraaddooss poporr lalass mumujjeerreess)) crcreeaarr esesppaacciiooss enen loloss ququee cacaddaa rreellaattoo eses ú

únniiccoo y y peperrssoonnaall.. AdAdeemmááss,, a a ppeessaarr dede qquuee llaass mumujjeerreess dede esesttaass hihissttoorriiaass n

neecceessaarriiaammeennttee nono esesttáánn eenn lala cácárrcceell,, a a ttrraavvééss dede sususs vviiddaass (m(muuyy sisimmiillaarreess aa lalass dede c

cuuaallqquuiieerr inintteerrnnaa)) sísí sese eveviiddeenncciiaann loloss vavalloorreess,, pepennssaammiieennttooss y y sesennttiimmiieennttooss dede lala m

muujjeerr.. AuAunnqquuee enen aallggúúnn mmoommeennttoo eessttaass mumujjeerreess sese vivieerroonn eexxppuueessttaass aa pepelliiggrrooss o o i

innffrraacccciioonneess,, nono dedejjaabbaann ddee mmoossttrraarr cacarraacctteerrííssttiiccaass prprooppiiaass dede susu eeddaadd yy dede susu c

coonnddiicciióónn ssoocciiaall qquuee uunnaass vveecceess llaass hhaaccee mmuuyy ssiimmiillaarreess yy oottrraass vveecceess llaass ddiissttaanncciiaa.. L

Looss anantteerriioorreess tetexxttooss hhaabbllaann dede lala coconnddiicciióónn dede seserr mumujjeerr enen uunn mumunnddoo ququee t

tooddaavvííaa eses mamacchhiissttaa,, yy fufueerroonn dede aayyuuddaa paparraa llaa elelaabboorraacciióónn ddee esesttee prprooggrraammaa pipilloottoo p

poorrqquuee ggrraacciiaass aa eellllooss ssee ttuuvvoo uunn aacceerrccaammiieennttoo pprreevviioo aall pprroobblleemmaa qquuee ssee qquuiissoo ttrraattaarr.. P

Poosstteerriioorr aa llaa lleeccttuurraa ddee eessttooss tteexxttooss,, ssee hhiizzoo uunn ttrraabbaajjoo ddee ccaammppoo mmuuyy aammpplliioo,, ccoonn eell f

(15)

e

essccoonnddiieerraann sususs sesennttiimmiieennttooss y ypepennssaammiieennttooss aannttee ununaa peperrssoonnaa exextteerrnnaa.. LLaa mamayyoorrííaa d

dee lalass vivissiittaass sese rreeaalliizzaarroonn loloss dídíaass dodommiinnggooss yyaa ququee esesee dídíaa eses elel iinnggrreessoo ddee lalass v

viissiittaanntteess mmuujjeerreess.. AAll titieemmppoo ququee ssee hihizzoo eell ttrraabbaajjoo ddee ccaammppoo,, ssee eessttuuddiiaarroonn aallgguunnaass i

innvveessttiiggaacciioonneess hehecchhaass poporr mimieemmbbrrooss dedell ININPPEECC,, lala UnUniivveerrssiiddaadd SaSannttoo TToommááss yy lala E

Essccuueellaa NaNacciioonnaall PePenniitteenncciiaarriiaa;; tatammbbiiéénn ssee dedebbee rereccoonnoocceerr lala iimmppoorrttaanncciiaa dedell lilibbrroo “

“TTee hhaabblloo ddeessddee llaa pprriissiióónn” eessccrriittoo ppoorr llaa ppeerriiooddiissttaa YYiinneetthh BBeeddooyyaa,, ddoonnddee ssee ccuueennttaann v

vaarriiooss rerellaattooss dede hohommbbrreess (e(enn susu mamayyoorrííaa)) qquuiieenneess eessttáánn o o hahann esesttaaddoo rerecclluuiiddooss enen c

cáárrcceelleess ccoolloommbbiiaannaass.. F

Fiinnaallmmeennttee,, sese vviieerroonn vvaarriiooss prprooggrraammaass auauddiioovviissuuaalleess ququee sese enenffooccaann enen c

cáárrcceelleess dede ttooddoo elel mumunnddoo,, ejejeemmpplloo ddee elelllooss sosonn:: CCáárrcceelleess,, uunn mumunnddoo adadeennttrroo (

(pprrooggrraammaa ppeerriiooddííssttiiccoo ememiittiiddoo poporr TeTelleeffee y y prproodduucciiddoo poporr EnEnddeemmooll,, enen ésésttee sese m

muueessttrraa llaa vviiddaa dede lalass peperrssoonnaass prpriivvaaddaass dede lala lilibbeerrttaadd));; eell ddooccuummeennttaall LaLass cácárrcceelleess

m

mááss pepelliiggrroossaass dedell mmuunnddoo (d(doonnddee ssee ililuussttrraa elel ddiiaarriioo vivivviirr dede cicieennttooss dede prpreessooss ququee

c

coonnvviivveenn eennttrree llaa ddeelliinnccuueenncciiaa yy llaa vviioolleenncciiaa));; aallgguunnooss ccaappííttuullooss ddee llaa sseerriiee CCáárrcceell ddee

m

muujjeerreess ((sseerriiee ddee TTVVNN)),, ddooccuummeennttaall CCáárrcceell ddee mmuujjeerreess (d(dooccuummeennttaall tteelleevviissiivvoo eenn lala

c

cáárrcceell dede RoRossaarriioo,, ArArggeennttiinnaa.. EmEmiittiiddoo enen CCaabblleevviissiióónn));; UnUn dídíaa enen lala vviiddaa ttrraass lalass

r

reejjaass,, eettcc..

N

(16)

T

Trraannssccrriippcciióónn ddee eennttrreevviissttaass

E

Essppaaññoollaa:: BuBueennoo meme llllaammoo BeBeggooññaa,, BBeeggooññaa ddee llaass NiNieevveess MaMannuueellaa BrBraasstteell,, tetennggoo 4

455 añañooss y y pupueess esesttooyy aqaquuíí ppoorrqquuee meme ccooggiieerroonn papassaannddoo ddrrooggaa.. TeTennggoo seseiiss hihijjooss:: R

Raaffaaeell,, NiNieevveess,, JuJuaann,, BeBeggooññaa,, LoLorreeggaa y yIñIñaakkii,, ququee ssoonn elel sosoll dede mimi vividdaa,, lleess hehecchhoo m

muucchhoo mmuucchhoo ddee mmeennooss,, nnoo hhaann ppooddiiddoo vveenniirr eessttáánn eenn EEssppaaññaa yy yyoo eessttooyy aaqquuíí.. V

Vaalleerriiaa:: ¿¿QQuuee ssiiggnniiffiiccaa llaa ccáárrcceell ppaarraa uusstteedd?? E

Essppaaññoollaa:: PPuueess nnoo ttee ppuueeddoo nnii nnii nnii eexxpplliiccaarr lloo qquuee eess,, ssee mmee nnuubbllaa hhaassttaa llaa vviissttaa,, eess l

laa eexxppeerriieenncciiaa mmááss ddiiffíícciill yy llaa mámáss ttrriissttee ddee mmii vviiddaa,, yy eessppeerroo ququee,, haha ssiiddoo llaa pprriimmeerraa v

veezz qquuee mmee hhaa ppaassaaddoo aallggoo aassíí yy eessppeerroo qquuee sseeaa llaa úúllttiimmaa ppeerroo ppuueess uunn hhoorrrroorr.. V

Vaalleerriiaa:: CCuuéénntteemmee qquuéé hhaaccee aaccáá eenn llaa ccáárrcceell E

Essppaaññoollaa:: PuPueess yoyo sosoyy lala cococciinneerraa,, trtraabbaajjoo enen eell raranncchhoo ddee lala cácárrcceell yy a atotoddaass mimiss c

coommppaaññeerraass leless gugussttaa mumucchhoo mmii cocommiiddaa,, aassíí ququee enen esesee sseennttiiddoo poporr lolo mmeennooss tetennggoo e

essaa ssaattiissffaacccciióónn qquuee eess eell aaggrraaddoo ddee mmiiss ccoommppaaññeerraass V

Vaalleerriiaa:: ¿¿CCóómmoo ssee iimmaaggiinnaa eell pprriimmeerr ddííaa qquuee ssaallggaa aa llaa lliibbeerrttaadd?? E

Essppaaññoollaa:: ((ssuussppiirroo)) SSee mmee hhaaccee hahassttaa ddiiffíícciill iimmaaggiinnaarrlloo,, ppeerroo ppuueess yoyo lloo qquuee esesppeerroo e

ess eennccoonnttrraarrmmee eennccoonnttrraarrmmee ccoonn mmiiss hhiijjooss y ycoconn mmii ccoommppaaññeerroo,, JJoorrggee,, qquuee eess ququee eess e

enn eessttee momommeennttoo ununaa luluzz ddee mimi vividdaa.. LlLleegguuéé hahaccee 44 añañooss yy nanaddaa mámáss alal lllleeggaarr enen elel a

aeerrooppuueerrttoo meme ddeettuuvviieerroonn,, ffuuee elel 99 dede sseeppttiieemmbbrree dedell 22000066 y y sesennttíí ququee meme ququeerrííaa m

moorriirr llaa vveerrddaadd,, llooss gguuaarrddiiaass mmee ddiieerroonn mmuucchhoo mmiieeddoo yy yy ccuuaannddoo lllleegguuéé aa llaa ccáárrcceell nnoo m

mee lolo ppooddííaa crcreeeerr….….uunnaa trtriisstteezzaa teterrrriibbllee,, ununaa ssoolleeddaadd teterrrriibbllee.. MeMe hhee enenccoonnttrraaddoo r

reeaallmmeennttee ssoollaa eenn uunn ppaaííss qquuee nnoo ccoonnoozzccoo,, yy nnoo hhaaccííaa nnaaddaa mmááss qquuee lllloorraarr,, yy lllloorraarr,, yy l

llloorraarr,, yy lllloorraarr…....tteerrrriibbllee.. V

Vaalleerriiaa:: EnEn ssuu ddííaa aa ddííaa ¿q¿quuee ssiieennttee??,, ¿¿qquuéé ppiieennssaa ccuuaannddoo ssee aaccuueessttaa,, ccuuaannddoo cicieerrrraa l

looss oojjooss?? E

Essppaaññoollaa:: A A vveecceess cacassii pprreeffiieerroo nnoo pepennssaarr,, poporrqquuee eses ununaa sisittuuaacciióónn tatann teterrrriibbllee,, s

siieennttoo uunnaa ddeesseessppeerraacciióónn,, ununaa sosolleeddaadd,, totoddaa mimi fafammiilliiaa tatann lelejjooss,, mmee acacuueerrddoo dede mimiss h

hiijjooss,, ppiieennssoo eenn mmiiss nniieettooss yy yy llaa vveerrddaadd eess qquuee eessoo,, aa vveecceess pprreeffiieerroo cceerrrraarr llaa mmeennttee yy y

y nnoo ppeennssaarr,, ppoorrqquuee ssii ppeennssaarraa ddeemmaassiiaaddoo mmee mmoorriirrííaa.. V

Vaalleerriiaa:: ¿¿CCóómmoo eess ppaarraa uunnaa eexxttrraannjjeerraa eessttaarr eenn uunn ppaaííss qquuee nnoo ccoonnooccee yy mmááss eenn eessttaass c

coonnddiicciioonneess?? E

Essppaaññoollaa:: PPuueess teterrrriibbllee yy ssoobbrree totoddoo eenn llaa ccáárrcceell,, ppoorrqquuee enen llaa ccáárrcceell llaa coconnvviivveenncciiaa e

ess ttaann tatann cecerrrraaddaa y y uunnaa mumucchhaa didiffeerreenncciiaa dede cucullttuurraa,, dede cocossttuummbbrreess,, meme haha cocossttaaddoo m

muucchhoo aaddaappttaarrmmee a avivivviirr coconn ototrraass peperrssoonnaass qquuee vviieenneenn ddee uunn mumunnddoo tatann didissttiinnttoo aall m

mííoo:: llaa vviioolleenncciiaa,, elel tetemmaa dede lleessbbiiaanniissmmoo tatammbbiiéénn qquuee yyoo pupueess nono hahabbííaa tetenniiddoo c

coonnttaaccttoo coconn élél y y dede rereppeennttee meme hehe eennccoonnttrraaddoo uunnaass ssiittuuaacciioonneess ququee nono sésé cócómmoo r

reeaacccciioonnaarr,, llaa eennvviiddiiaa,, eell eeggooííssmmoo,, eess rreeaallmmeennttee elel enenttoorrnnoo dede llaa ccáárrcceell eses mumuyy dduurroo,, m

muuyy dduurroo,, yy ppeerroo ppuueess eenn ffiinn… V

Vaalleerriiaa:: SSee lleevvaannttaa yy ¿¿qquuéé hhaaccee?? E

Essppaaññoollaa:: PPuueess eses lala mmiissmmaa rruuttiinnaa totoddooss loloss ddííaass,, eessoo ttaammbbiiéénn eses teterrrriibbllee yy nono tetenneerr n

naaddaa nunueevvoo,, nnaaddaa ququee esesppeerraarr.. MeMe lelevvaannttoo ttooddooss llooss ddííaass a alalass ccuuaattrroo dede lala mmaaññaannaa,, b

baaññoo ccoonn aagguuaa ffrrííaa,, mmuucchhoo ffrrííoo,, ssiieemmpprree uunnaa sseennssaacciióónn ddee ffrrííoo yy ddee anangguussttiiaa yy lluueeggoo,, c

coommoo ttee hhee ddiicchhoo aanntteess ttrraabbaajjoo eenn eell rraanncchhoo,, yy hhaaggoo lloo qquuee ppuueeddoo ccoonn llaa ccoommiiddaa ppeerroo t

(17)

t

teenneerr nanaddaa ququee hhaacceerr rereaallmmeennttee apapaarrttee dede esesee ppeeqquueeññoo trtraabbaajjoo,, pupueess elel dídíaa a a ddííaa sisinn n

naaddaa.. V

Vaalleerriiaa:: ¿s¿suu ffaammiilliiaa lala hhaa apapooyyaaddoo??,, ¿C¿Cóómmoo crcreeee ququee elelllooss lala vavann a a rreecciibbiirr cucuaannddoo l

llleegguuee ddeessppuuééss ddee hhaabbeerr eessttaaddoo eenn uunnaa ccáárrcceell?? E

Essppaaññoollaa:: LLaa vveerrddaadd eses ququee mimi fafammiilliiaa sese haha ppoorrttaaddoo mumuyy bbiieenn poporrqquuee nono meme hahann j

juuzzggaaddoo,, meme hhaann apapooyyaaddoo sisieemmpprree yy esesttáánn esesppeerraannddoo ququee lllleegguuee,, y yy y yyoo ccrreeoo ququee lala v

vuueellttaa vvaa a a seserr vvaa a a seserr fáfácciill poporrqquuee esesttáánn totoddooss esesppeerráánnddoommee,, y y yoyo lloo únúniiccoo ququee q

quuiieerroo eess vvoollvveerr,, yy eessttaarr ccoonn eellllooss.. ¿

¿QQuuéé hhee aapprreennddiiddoo ddee ééssttaa eexxppeerriieenncciiaa?? PPuueess ddeell ddeelliittoo eenn ssíí mmee aarrrreeppiieennttoo,, llaa vveerrddaadd h

haa ssiiddoo ununaa esesttuuppiiddeezz mmááss grgraannddee ququee hehe hehecchhoo enen mimi vividdaa,, peperroo peperroo ddee ttooddoo sese a

apprreennddee y y aall vveenniirr aa uunn ppaaííss ddiissttiinnttoo y y aall eennccoonnttrraarrmmee eenn ééssttaa ssiittuuaacciióónn eenn uunn eennttoorrnnoo t

taann eexxttrraaññoo ppuueess sisi ququee hehe apaprreennddiiddoo ququee enen totoddaass ppaarrtteess hhaayy gegennttee bubueennaa y yququee dede t

tooddoo ssee aapprreennddee,, yy yyoo ddee aaqquuíí vvooyy aa ssaalliirr mmeejjoorr ppeerrssoonnaa,, eessppeerroo.. D

Dee hehecchhoo,, ésésttaa hihissttoorriiaa meme lllleeggóó ppoorr mimi hhiijjaa,, ereraa eellllaa lala ququee hhaabbííaa hehecchhoo elel plplaann ddee v

viiaajjaarr yy ccuuaannddoo lloo ddeessccuubbrríí ppuueess ppeennsséé qquuee eerraa mmeejjoorr ccaarrggaarrmmee ccoonn llaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd y

yoo poporrqquuee yaya ssooyy uunnaa ppeerrssoonnaa mamayyoorr y y eellllaa titieennee ttooddaa lala vviiddaa ppoorr ddeellaannttee yy enenttoonncceess p

puueess lele didijjee ququee lloo haharrííaa yyoo,, y ymmee enenccoonnttrróó ahahoorraa asasíí yy lala veverrddaadd eess ququee prpreeffiieerroo p

prreeffiieerroo qquuee mmee hhaayyaa ppaassaaddoo aa mmíí yy nnoo aa mmii hhiijjaa qquuee ppuueeddee sseegguuiirr vviivviieennddoo yy lliibbrree.. _

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ M

Maarrttaa:: (N(NOOTTAA:: EEll auauddiioo dede esesttaa eennttrreevviissttaa esestá didissttoorrssiioonnaaddoo poporrqquuee lala peperrssoonnaa e

ennttrreevviissttaaddaa ssoolliicciitó eell ccaammbbiioo ddee ssuu vvoozz ppaarraa nnoo sseerr rreeccoonnoocciiddaa ppoorr ssuuss ffaammiilliiaarreess yy a

ammiiggooss..)) B

Buueennoo mimi nonommbbrree eses MaMarrttaa AcAceevveeddoo,, tetennggoo trtreeiinnttaa yy sisieettee aaññooss y ysosoy ydede MeMeddeellllíínn.. E

Essttooyy acacáá,, eessttooyy coconnddeennaaddaa a a nunueevvee añañooss poporr llaavvaaddoo dede acacttiivvoo y ynanarrccoottrrááffiiccoo,, lllleevvoo c

cuuaattrroo aaññooss yy mmeeddiioo.. B

Buueennoo mmiirraa yyoo ttee ccuueennttoo,, mmee lelevvaannttoo aa lalass ccuuaattrroo y y mmeeddiioo a a ddee llaa mmaaññaannaa,, vvooyy yy meme b

baaññoo coconn agaguuaa ffrrííaa pupueess poporrqquuee agaguuaa ccaalliieennttee pupueess nono hhaayy,, pupueess eennttoonncceess totoccaa coconn a

agguuaa frfrííaa.. DDeessppuuééss vovoyy yy dedessaayyuunnoo,, y y yyaa ddee ahahíí mmee vovoyy poporrqquuee yoyo dodoyy clclaasseess dede m

maatteemmááttiiccaass yoyo sosoyy coconnttaaddoorraa pupueess yoyo eessttuuddiiéé coconnttaadduurrííaa enen MeMeddeellllíínn enenttoonncceess,, y y e

erraa rreevviissoorraa ffiissccaall aalllláá eenn MMeeddeellllíínn.. EEnnttoonncceess aaccttuuaallmmeennttee ddooyy ccllaasseess ddee mmaatteemmááttiiccaass y

y enen lala ppaarrttee adadmmiinniissttrraattiivvaa pupueess cocommoo ddee lala cácárrcceell.. DeDessppuuééss mmááss oo memennooss a a llaass sseeiiss v

vooyy y y ccoommoo,, ccoommoo aallggoo ppuueess ccoommoo ggaalllleettaass yy aallggoo aassíí mmuuyy liliggeerroo ccoommoo ppaarraa nnoo ppuueess d

doorrmmiirrmmee ttaann ttaann lllleennaa yy yyaa vvooyy yy mmee aaccuueessttoo ppoorrqquuee nnoo tteennggoo nnaaddaa mmááss qquuee hhaacceerr.. B

Buueennoo llaass ppeerrssoonnaass coconn lalass ququee meme roroddeeoo,, pupueess eess ddiiffíícciill poporrqquuee totoddoo elel mumunnddoo acacáá p

puueess ttiieennee uunn ninivveell ddee ededuuccaacciióónn ppuueess ccoommoo mmuuyy babajjoo.. EEnnttoonncceess yyoo ssooyy ccoommoo ddee llaass p

pooqquuiittaass ppuueess qquuee tteenneemmooss eennttoonncceess tteennggoo ccoommoo ddooss ccoommppaaññeerraass ppuueess ccoonn llaass qquuee mmee m

maanntteennggoo ttooddoo eell ddííaa:: uunnaa eess eeccoonnoommiissttaa yy ccoonn llaa qquuee ppuueess ccoonn llaa qquuee mmááss hhaabblloo yy llaa o

ottrraa eses,, fufuee coconnddeennaaddaa poporr paparraappoollííttiiccaa,, sosonn ccoommoo mimiss lalass únúniiccaass coconn lalass qquuee hahabblloo a

accáá.. P

Paarraa mmíí,, pupueess paparraa mmii eessttaarr aaccáá ssii eess mumuyy dudurroo,, eess mmuuyy dudurroo poporrqquuee nono tetennggoo a amimi f

faammiilliiaa nnoo tteennggoo aa mmii eessppoossoo nnoo tteennggoo aa mmiiss ppaappaass,, mmii eessppoossoo,, aa ééll lloo ccoonnddeennaarroonn ppoorr n

naarrccoottrrááffiiccoo eennttoonncceess esesttáá exexttrraaddiittaaddoo enen PePerrúú yy enenttoonncceess nnoo tetennggoo a a nnaaddiiee.. PuPueess e

essttooyy ssoollaa ttooddoo eell ddííaa,, eessttoo aaccáá eess ccoommoo uunn ppuueebblliittoo,, hhaayy uunnaa,, hhaayy ccoommoo uunnaa ffaarrmmaacciiaa,, h

haayy hahayy cocommoo titieennddaass y y esesaass ccoossaass peperroo ununoo esesttáá mumuyy ssoolloo aaccáá,, totoddoo eell ttiieemmppoo.. Y Y t

(18)

v

viieenneenn aa vivissiittaarrmmee o o mmee mamannddaann cocommiiddaa ehehhh ppllaattaa,, y y yoyo prpreeffiieerroo ququee meme mamannddeenn p

pllaattaa ccoommoo paparraa mimiss mimiss ggaassttooss aaccáá cocommoo asaseeoo peperrssoonnaall y y ccoossaass qquuee ququiieerraa cocommpprraarr e

ennttoonncceess ppuueess ssii eessttooyy ccoommoo ssoollaa,, yy mmee hhaaccee mmuucchhaa ffaallttaa mmii ffaammiilliiaa,, mmii eessppoossoo,, yyoo nnoo t

teennggoo hhiijjooss.. B

Buueennoo eenn eell ddííaa aa ddííaa,, ttooccaa ppuueess ttrraabbaajjaarr ttooddoo eell ttiieemmppoo ppoorrqquuee ssii mmee ppoonnggoo aa ppeennssaarr m

mee dedepprriimmoo,, ppuueess adadeemmááss,, poporrqquuee meme ququeeddaann cucuaattrroo añañooss totoddaavvííaa aaccáá memettiiddaa e

ennttoonncceess ppuueess trtraabbaajjoo totoddoo elel dídíaa.. TrTraabbaajjoo enen lala paparrttee adadmmiinniissttrraattiivvaa yy ddaannddoo clclaasseess a

ahhíí eessttooyy cocommoo cocommoo totoddaa lala mamayyoorr paparrttee ddeell titieemmppoo;; y y eess mumuyy dudurroo poporrqquuee lalass p

peerrssoonnaass acacáá cocommoo ququee nono meme nnoo rerettrriibbuuyyeenn lolo ququee ununoo hhaaccee enenttoonncceess lala paparrttee e

eccoonnóómmiiccaa eses mumuyy pupueess meme totoccaa ppoorr coconn mimiss ppaappááss.. EnEnttoonncceess trtraabbaajjoo eses mmááss cocommoo p

paarraa mmaanntteenneerrmmee ooccuuppaaddaa nnoo ppoorr llaa ppaarrttee eeccoonnóómmiiccaa ppoorrqquuee ppuueess nnoo mmee ddaann nnaaddaa.. P

Puueess yoyo meme hehe ddaaddoo cucueennttaa dede mumucchhaass ccoossaass aaccáá enen lala ccáárrcceell.. LaLa cácárrcceell ssii yoyo anantteess p

peennssaabbaa ququee qquuee llaa ccáárrcceell,, pupueess uunnoo lloo vvee eenn llaass ppeellííccuullaass,, qquuee lala ccáárrcceell ququee uunnoo aaccáá t

tooddoo eell titieemmppoo lolo eessttáánn mamallttrraattaannddoo y y lloo esesttáánn ggrriittaannddoo,, pupueess nono eessttoo nnoo eses uunn jjaarrddíínn d

dee rroossaass pupueess ppeerroo peperroo pupueess ttaammppooccoo eses ttaann ffeeoo cocommoo lele ddiicceenn a a uunnoo.. AAccáá ssee pupueeddee e

exxpprreessaarr lliibbrreemmeennttee,, ppuueeddee ddeecciirr lloo qquuee ppiieennssaa,, aaccáá ttooddooss llooss ddííaass hhaayy ppeelleeaa yyoo yyaa mmee h

hee aaccoossttuummbbrraaddoo a aesesoo ppuueess qquuee totoddoo elel mmuunnddoo ssee mmeecchhoonneeaa pupueess ttooddoo eell ttiieemmppoo aa t

tooddaa hhoorraa,, ppeerroo ppeerroo yyoo mmee hhee ddaaddoo ccuueennttaa qquuee nnoo eess ttaann hhoorrrriibbllee,, ddiiggaammooss aahhoorriittaa yyoo t

taammbbiiéénn trtraabbaajjoo enen elel ppeerriióóddiiccoo dede acacáá ddee lala cácárrcceell enenttoonncceess eses uunnaa foforrmmaa dede e

exxpprreessaarrssee uunnoo,, yy nnoo lloo eessttáánn cceennssuurraannddoo ttooddoo eell ttiieemmppoo ccoommoo uunnoo ccrreeee.. A

A lloo qquuee vovoyy a ahahacceerr dedessppuuééss,, nnoo nnii iiddeeaa yoyo nono sésé,, ppuueess aa………....ssíí tetennggoo mimieeddoo sasalliirr p

poorrqquuee ppuueess clclaarroo ununoo nono aqaquuíí sese rereffuuggiiaa y yyoyo ssoollaammeennttee sséé qquuee alal fifinnaall dede esesttoo hahayy u

unnaa ppuueerrttaa aazzuull,, ququee yyoo nono sséé qquuee hhaayy mmááss alallláá ddee eessoo.. YYoo sisi ssee,, didiggaammooss mmii ffaammiilliiaa c

cllaarroo pupueess eses mmuuyy mimieeddoossoo sasabbeerr qquuee qquuee loloss papappááss ssii lolo vvaann aa esesttaarr aahhíí aappooyyaannddoo o o n

noo,, ppeerroo pupueess mimiss ppaappááss sisieemmpprree meme ccrriiaarroonn cocommoo ununaa peperrssoonnaa hohonnrraaddaa,, enenttoonncceess e

ellllooss lleess didioo mumuyy didiffíícciill cucuaannddoo yoyo enenttrréé acacáá aa lala cácárrcceell,, peperroo…....eennttoonncceess esesoo mmee ddaa m

miieeddoo,, esesoo mmee ddaa mimieeddoo sasalliirr,, meme dada mmiieeddoo ssaabbeerr adadeemmááss ccoommoo aa ccoonnsseegguuiirr emempplleeoo p

poorrqquuee eenn llaa ppaarrttee ccuuaannddoo mmee ppiiddaann eell ppaassaaddoo jjuuddiicciiaall vvaann aa vveerr qquuee yyoo eessttuuvvee aaccáá eenn l

laa cácárrcceell y y a a lala ggeennttee nnoo lele imimppoorrttaa sisi ununoo eess…ssii ununoo eses cucullppaabbllee o o ininoocceennttee,, s

siimmpplleemmeennttee ququee esesttuuvvoo enen lala cácárrcceell y y esesoo meme vvaa aa cecerrrraarr mumucchhaass pupueerrttaass,, dede esesoo e

essttooyy mmuuyy coconnssiieennttee peperroo peperroo nono pupueess papa’’adadeellaannttee ppoorrqquuee ququéé mámáss……....qquuéé mámáss sese h

haaccee.. B

Buueennoo,, ppuueess aaddeemmááss cocommoo mimi fafammiilliiaa mmee vvaa a a jjuuzzggaarr,, qquuee eessttooyy sesegguurraa ququee mmee vvaa a a j

juuzzggaarr,, ppuueess ttaammbbiiéénn mmuucchhooss aammiiggooss qquuee mmííooss qquuee nnoo ssaabbeenn qquuee ssii yyoo eessttooyy aaccáá,, hhaayy m

muucchhooss……....ppuueess hahayy popoccooss qquuee sisi sasabbeenn peperroo cucuaannddoo yoyo lllleegguuee meme vvaann a a prpreegguunnttaarr q

quuéé ppaassóó ccoonnmmiiggoo dduurraannttee esesttooss nunueevvee añañooss sesegguurraammeennttee sisi…..sseegguurraammeennttee sese vavann a a e

enntteerraarr qquuee yyoo eessttuuvvee eenn llaa ccáárrcceell yy yyoo nnoo sséé ccóómmoo mmee vvaann aa………ssii mmee vvaann aa jjuuzzggaarr,, ssii m

mee vvaann aa eenntteennddeerr.. AAddeemmááss poporrqquuee aa lala gegennttee nnoo lele iimmppoorrttaa sisi uunnoo eess cucullppaabbllee oo fufuee i

innoocceennttee,, ssiimmpplleemmeennttee qquuee eessttuuvvoo;; yy eessttuuvvee nnuueevvee aaññooss qquuee eessoo vvaa aa mmaarrccaarr mmii vviiddaa.. P

Puueess ssíí,, lloo qquuee mmááss dduurroo mmee hhaa ddaaddoo aaccáá hhaa ssiiddoo…....hhaann ssiiddoo aaccáá llooss ffiinneess ddee sseemmaannaa,, p

poorrqquuee eell rreessttoo vviieenneenn aa vivissiittaarrllaass llooss eessppoossooss,, llooss hhiijjooss,, llooss ppaappááss;; ppuueess nnoo,, nnoo tteennggoo a

a nanaddiiee,, nanaddiiee vivieennee a a vviissiittaarrmmee.. PuPueess elel únúniiccoo ququee popoddrrííaa seserrííaa mmii eessppoossoo peperroo nono e

essttáá,, enenttoonncceess esesttooyy sosollaa,, y y yyoo veveoo a a llaa gegennttee lllleeggaarr loloss fifinneess dede sesemmaannaa,, y ypupueess meme e

(19)

P

Puueess eenn lala paparrttee adadmmiinniissttrraattiivvaa acacáá nnaaddaa fufunncciioonnaa,, pupueess loloss ppssiiccóóllooggooss,, hahayy o

orriieennttaacciióónn pspsiiccoollóóggiiccaa,, hahayy….….hhaayy méméddiiccooss ppeerroo eses ccoommoo ppoorrqquuee ttiieenneenn eell ttííttuulloo.. YYoo h

hee vviissttoo,, qquuee eess ccoommoo………qquuee ccoonnttrraattaann aa llooss qquuee ttiieenneenn ttííttuulloo nnoo aa llooss qquuee rreeaallmmeennttee s

seeppaann hahacceerr llaass cocossaass.. UnUnoo ppiiddee unun pspsiiccóóllooggoo y y nono…eess unun seseññoorr ququee nono ssaabbee loloss t

trraattaammiieennttooss,, ququee nnoo ssaabbee……qquuee nono sasabbee ccóómmoo hhaacceerr sseegguuiimmiieennttoo aa ununoo,, loloss méméddiiccooss p

puueess ppaarreecceenn ccoommoo ddee mmeennttiirriittaass,, yyoo nnoo sséé eellllooss qquuee.. B

Buueennoo,, eehhhh ¿¿ccóómmoo eerraa mmii vviiddaa aanntteess?? PPuueess yyoo hhaaccee cciinnccoo aaññooss eerraa uunnaa ppeerrssoonnaa ccoommoo l

liibbrree cocommoo cucuaallqquuiieerr ototrraa,, yoyo trtraabbaajjaabbaa cocommoo rreevviissoorraa fifissccaall yy……....yy nanaddaa tetennííaa mimiss g

gaassttooss,, tetennííaa mimiss ccoossaass,, popoddííaa gagassttaarr cocommoo cucuaallqquuiieerr ototrraa peperrssoonnaa pupueess ccoommoo dede e

essttrraattoo mmeeddiioo ppuueess………nnoorrmmaall yy………yy eennttoonncceess eessoo mmee hhaa ddaaddoo mmuuyy dudurroo,, meme haha d

daaddoo mumuyy dudurroo trtraabbaajjaarr acacáá,, sasabbeerr qquuee nono esesttooy ygagannaannddoo nanaddaa,, y y qquuee totoddoo lloo tetennggoo q

quuee ppeeddiirr aa mmii ffaammiilliiaa,, ppuueess hhaassttaa ppaa’ ’ uunn jjaabbóónn ppuueess tteennggoo qquuee llllaammaarr aa MMeeddeellllíínn ppaarraa q

quuee mmee mmaannddeenn ppllaattaa.. P

Puueess yyoo ccuuaannddoo ssaallggaa ddee aaccáá qquuiieerroo hhaacceerr mmuucchhaass ccoossaass,, qquuiieerroo…..qquuiieerroo vvoollvveerr aa mmii v

viiddaa ccoommoo eerraa aanntteess,, qquuiieerroo ttrraabbaajjaarr cocommoo……..ppuueess a a mmíí llaass mmaatteemmááttiiccaass ssoonn mimi vviiddaa,, e

ennttoonncceess qquuiieerroo sseegguuiirr ttrraabbaajjaannddoo eenn eessoo.. CCuuaannddoo ssaallggaa ddee aaccáá tteennggoo mmuucchhooss ssuueeññooss,, t

teennggoo mumucchhooss susueeññooss ppeerroo sésé ququee vava aa seserr mumuyy ddiiffíícciill ememppeezzaarr dedessddee cecerroo,, poporrqquuee t

teennggoo ququee vovollvveerr a a bubussccaarr ddoonnddee vivivviirr,, poporrqquuee totoddoo esesoo meme lolo qquuiittaarroonn cucuaannddoo meme m

meettiieerroonn acacáá y y ccuuaannddoo jjuuzzggaarroonn mmii eessppoossoo lloo jujuzzggaarroonn poporr nanarrccoottrrááffiiccoo;; enenttoonncceess t

teennggoo ququee eemmppeezzaarr ototrraa vevezz a a coconnsseegguuiirr trtraabbaajjoo,, a a ccoonnsseegguuiirr dodonnddee vivivviirr,, a a c

coonnsseegguuiirrmmee lloo ddeell ddííaa aa ddííaa,, eennttoonncceess ppuueess ssii vvaa aa sseerr mmuuyy ddiiffíícciill.. _

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ S

Soonniiaa:: MMii nnoommbbrree eses SoSonniiaa ToTobbaarrííaa MeMerrcchháánn,, tteennggoo 2323 añañooss,, yy……yy esesttooyy acacáá hahaccee c

cuuaattrroo añañooss y y mmeeddiioo,, esesttooyy acacáá ddeessddee elel 2323 dede seseppttiieemmbbrree ddeell 20200055.. PPuueess yyoo esesttooyy c

cuummpplliieennddoo ccoonnddeennaa ppoorr hhoommiicciiddiioo pprreetteerriinntteenncciioonnaall.. M

Miiss dídíaass acacáá eenn lala cácárrcceell hhaann sisiddoo mumuyy cocommpplliiccaaddooss,, mumuyy tteerrrriibblleess y y mumuyy lalarrggooss.. C

Cuuaannddoo yyoo enenttrréé y yereraa dede nnoocchhee yyoo meme sseennttííaa…..mmee sesennttííaa mmaall yy nono ppeennsséé qquuee nanaddiiee m

mee ffuueerraa aa ddaarr ssuu aappooyyoo,, ppeerroo……peperroo llaa ccoommppaaññeerraa CCllaauuddiittaa qquuee eellllaa eess llaa qquuee mmááss mmee h

haa aayyuuddaaddoo pupueess cocommoo ccoonn ééssttaa sosolleeddaadd,, coconn ésésttee enencciieerrrroo eellllaa mmee…ppuueess meme brbriinnddóó c

coommoo uunnaa ccoollcchhoonneettaa,, llooss iimmpplleemmeennttooss ddee aasseeoo yy eessaass ccoossaass.. U

Usstteedd titieennee ququee adadaappttaarrssee aa esesttoo,, lala ccáárrcceell eses ccoommoo unun iinntteerrnnaaddoo,, y yusustteedd eennttrraa coconn u

unnaa ppeennssaammiieennttoo y y yyaa dedessppuuééss ddee ttooddoo esesttee ttiieemmppoo qquuee usustteedd ssee ppoonnee a a ppeennssaarr ccoommoo s

soonn llaass ccoossaass,, eessttoo lele vvaa a a eennsseeññaannddoo,, ccoommoo...oo sseeaa uusstteedd aaccáá aapprreennddee ccoossaass bbuueennaass y y c

coossaass mamallaass,, peperroo yoyo ereraa anantteess ereraa uunnaa peperrssoonnaa cocommoo ttooddaa mamallggeenniiaaddaa y y esesoo,, y y a

ahhoorraa…a…ahhoorraa sosoyy uunnaa peperrssoonnaa ddiissttiinnttaa.. ApAprreennddíí pupueess dede lalass cocommppaaññeerraass,, lala c

coommppaaññeerraa CCllaauuddiiaa mmee hhaa eennsseeññaaddoo aa hhaacceerr ccoossaass ddee mmaannuuaalliiddaaddeess,, yy eennttoonncceess ppuueess,, y

yoo lloo qquuee qquuiieerroo eess ccoommoo ssaalliirr yy tteenneerr uunn ccoommeeddoorr ccoommuunniittaarriioo yy ddaarrllee ddee ccoommeerr aa llooss n

niiññooss y yapapaarrttee oobbvviiaammeennttee obobvviiaammeennttee enensseeññaarrllee llaass mamannuuaalliiddaaddeess,, ppoorrqquuee a a mmíí meme p

paarreeccee ququee llooss nniiññooss titieenneenn...ppuueess memerreecceenn uunnaa opopoorrttuunniiddaadd y y hhaayy mumucchhooss nniiññooss qquuee n

noo ttiieenneenn ccoonn qquuéé ccoommeerr,, y yyoyo ttaammbbiiéénn qquuiieerroo dadarr aa ccoonnoocceerr ccoommoo llaass mmaannuuaalliiddaaddeess,, p

poorrqquuee aa mmíí ccoommoo qquuee mmee ssaaccóó ddee ééssttee eenncciieerrrroo yy eessoo eess lloo úúnniiccoo qquuee hhaaggoo yy eessoo eess lloo q

quuee qquuiieerroo ttrraannssmmiittiirr Y

Yoo anantteess trtraabbaajjaabbaa enen uunnaa ffáábbrriiccaa dede mamalleettiinneess yy ccuubbrree lleecchhooss,, y y ttaammbbiiéénn dede v

veennddeeddoorraa aammbbuullaannttee;; ppoorr aahhíí eenn llaa ccaallllee yyoo vveennddííaa ttiinnttoo,, lloo qquuee eess eell ccaafféé ccoonn lleecchhee yy e

(20)

P

Puueess ggrraacciiaass aa DDiiooss yyoo tteennggoo mmii mmaammiittaa,, mmii mmaammiittaa qquuee eess llaa ppeerrssoonniittaa mmááss eessppeecciiaall q

quuee yyoo tteennggoo,, y y ppuueess mmii nneennee ququee eess lala lluuzz ddee mmiiss oojjooss.. YYoo tteennggoo…p…puueess ssoommooss ddiieezz h

heerrmmaannooss,, ssoommooss sseeiiss mumujjeerreess yy ccuuaattrroo vvaarroonneess.. PPuueess mimi nniiññoo ccoommoo qquuee mmii mamammii llee d

diiccee qquuee eessttooyy eenn uunn iinntteerrnnaaddoo,, ppuueess ppoorrqquuee ccllaarroo eell nniiññoo pprreegguunnttaa,, eennttoonncceess mmii mmaammii l

lee ddiiccee qquuee yoyo eessttooyy eenn uunn iinntteerrnnaaddoo,, yy qquuee…….p.puueess qquuee yoyo lloo eessttooy ycucuiiddaannddoo,, peperroo eell n

niiññoo nnoo eess bboobboo,, nnoo eess bboobboo…ééll ssaabbee qquuee ssuu mmaammáá eessttáá ccoonn llooss ppoolliiccííaass.. E

Enn llaa cácárrcceell dede mumujjeerreess ununoo vivivvee cocossaass fufueerrtteess,, peperroo yoyo nono crcreeoo qquuee sseeaann tatann didiffíícciill c

coommoo eenn uunnaa ccáárrcceell ppaa’’ llooss hhoommbbrreess,, ppoorrqquuee eenn llaa ccáárrcceell ddee hhoommbbrreess eellllooss ttiieenneenn qquuee s

seerr mmááss ininddeeppeennddiieenntteess,, yoyo…yyoo iimmaaggiinnoo,, ¿n¿noo?? ququee acacáá sosommooss mámáss cocommoo c

coommppaaññeerriittaass eennttrree llaass mmuujjeerreess,, ssiinn eemmbbaarrggoo,, eessoo nnoo ddeejjaa ddee sseerr uunnaa eexxppeerriieenncciiaa dduurraa p

poorrqquuee...ppoorrqquuee uusstteedd sese eessttáá enenffrreennttaannddoo ccoommoo a a lloo ququee uusstteedd ereraa aanntteess y y aa lolo qquuee t

tiieennee qquuee hhaacceerr aahhoorriittaa,, o o sseeaa seserr ccoommoo….….ccoommoo peperrssoonnaa,, y yusustteedd titieennee ququee sasaccaarr lalass c

coossaass bbuueennaass y ylalass ccoossaass mmaallaass,, poporrqquuee usustteedd lolo ququee esesttáá apaprreennddiieennddoo sosonn dedennttrroo dede é

éssttaass ccuuaattrroo ppaarreeddeess.. EEnnttoonncceess nnoo ssee ppuueeddee ddeejjaarr,, ccoommoo lllleevvaarr ppoorr eessaa ttrriisstteezzaa,, ppoorrqquuee u

usstteedd sasabbee,, eessoo eess trtriissttee,, esesoo eess uunnaa sisittuuaacciióónn eses trtriissttee paparraa cucuaallqquuiieerr ppeerrssoonnaa,, paparraa c

cuuaallqquuiieerr sseerr hhuummaannoo.. L

Laa ggeennttee ssee vvaa aa iimmaaggiinnaarr ccoossaass tteerrrriibblleess,, hhaayy ccoossaass tteerrrriibblleess:: ssii,, hhaayy ccoossaass qquuee nnoo ssoonn t

taann teterrrriibblleess,, y y usustteedd titieennee ququee apaprreennddeerr a a vviivviirr esesaass ccoossaass,, aapprreennddeerr a a ssuuppeerraarr lalass v

vaaiinnaass,, ppoorrqquuee ccuuaannddoo yyoo ssaallggaa ddee aaccáá qquuiieerroo ssaalliirr ccoommoo uunnaa ppeerrssoonnaa vveerrrraaccaa,, aassíí bbiieenn e

ecchhaaddaa papa’ lalannttee,, y y nono ccoommoo ununaa mumujjeerr pupueess aassíí cocommoo totoddaa enenttrreeggaaddaa ccoommoo a a esesaass t

trriisstteezzaass yy aa eessooss mmaallooss rreeccuueerrddooss.. Y

Yoo nnoo mmee ararrreeppiieennttoo poporrqquuee DiDioossiittoo meme mamannddóó esesttoo poporrqquuee yoyo tetennííaa ququee apaprreennddeerr a

allggoo ddee mmii vviiddaa,, lloo qquuee yyoo llee ddiijjee,, aa mmíí mmee ppaarreeccee qquuee llaa eexxppeerriieenncciiaa ddee llaa ccáárrcceell nnoo eess u

unnaa ccoossaa qquuee uunnoo ddeebbaa ddee rreeppeettiirr…uunnoo nnoo lloo ddeebbee ddee rreeppeettiirr yy...ccoonn llaa,, ccoonn llaa aayyuuddaa d

dee DDiiooss yyoo eessppeerroo nnuunnccaa vvoollvveerr aa eessttooss ssiittiiooss ccoommoo ééssttee.. L

Loo mmííoo ffuuee uunn hhoommiicciiddiioo prpreetteerriinntteenncciioonnaall,, pupueess sese llllaammaa hohommiicciiddiioo p

prreetteerriinntteenncciioonnaall,, ppeerroo…ppeerroo,, ppeerroo eessoo ffuuee rreeaallmmeennttee uunn aacccciiddeennttee.. YYoo eessttaabbaa ccoonn mmii c

coommppaaññeerroo,, tteennííaammooss aall bbeebbéé,, yy ppuueess…….y.y ppuueess eessaa nnoocchhee eessttaabbaa hhaacciieennddoo ffrrííoo,, yy ppuueess n

noossoottrrooss ararrrooppaammooss alal nniiññoo nonorrmmaall,, sisi cocommoo ununoo acacuueessttaa aa loloss niniññooss,, asasíí uunnoo loloss a

arrrrooppaa y ytotoddoo.. EnEnttoonncceess ununoo...eennttoonncceess yoyo lloo aaccoossttéé,, yoyo nono sisinnoo elel...eell cocommppaaññeerroo,, lolo a

accoossttóó bbooccaa aabbaajjoo,, y y aall ototrroo ddííaa eell niniññoo ppuueess yyaa hahabbííaa aammaanneecciiddoo mumueerrttoo;; yy dedessppuuééss c

cuuáánnddoo nonoss didimmooss cucueennttaa dede eessoo ffuuiimmooss aall hohossppiittaall rarappiiddííssiimmoo,, ppuueess obobvviiaammeennttee esesee s

(21)

B

Booggoottáá sseeppttiieemmbbrree,, 22001100

P

Poorr lala prpreesseennttee ququiieerroo ceceddeerr loloss ddeerreecchhooss dede lalass pipissttaass mumussiiccaalleess

V

Vaallee11..11mmpp33 ((3366’’’’),), VaVallee11..22mmpp33 (2(277’’’’) ) y y VaVallee11mmpp33 (2(244’’’’) ) a a lala eessttuuddiiaannttee dede

P

Peerriiooddiissmmoo y y OOppiinniióónn PPúúbblliiccaa,, VaValleerriiaa AvAveeiirroo RiRivveerrooss,, ququiieenn ususaarráá esesttaa

m

múússiiccaa ppaarraa llaa eellaabboorraacciióónn ddee ssuu ttrraabbaajjoo ddee ggrraaddoo llllaammaaddoo MMuujjeerreess aall CCiieenn..

C

Coorrddiiaallmmeennttee;;

J

Juuaann PPaabblloo RRooddrríígguueezz GGoonnzzáálleezz

C

CCC.. 8800779955118800

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...