Historia natural de la nefropatía lúpica

328  Descargar (0)

Texto completo

(1)! !. " #. $ %&&'.

(2) %.

(3) (.

(4) ).

(5) " ! + , !$ / 0 $ "1 2 $ 3 .4 ! . 1$ # 4" " !. " $. " $ 4 6 6 6. / !. $ # ". #. 4 " # 4 ./ # 4 2. 0. -! 5 /. ./ 4. 4 6#. 6#. 3$#. 4. 4 0. !. / " " /44. -. /.. !. $ 4 47 - 6. " #. - # 4 ". 0. # $. #. !. ! + 4" # $# 640. 7 $ 84 4# " 0 !. ! " :!. 71$. 0. " " 6 / #$ # 0 $ 4. -$. 4 4. !. 4 6 ". ! 4. " ". $. " 4. <6 " $ 84 # $ 4 # 84 6 "4 " 84 0 ." -. = ". - # #4 84. # 3". $ 63 #. !. >". 9-. 4 6. ! 4. # $. $6 ":. #. $ 4#. $ ;. :/ 6 4 " " 4 !. ". " 46 4. $ " / 9. " /.. " /4 9 #. #. ! 4. !. ; $. 6 6 6. !. *.

(6) ?.

(7) " 4 4 /. #. " . A. 1". 4/ 4/ 4/ 5. 5 B%. B. , ,. / /. " .. -/. 4" / /" /. /5 " /. 6. 9 / B. " /. ,. B B B. 5. 4. 4. ,. =. 4 % 0 7 4 " B 4. 4 4 4 4. , , 5 , C ,. ". 0 /. B B 5 B , =. -. 4" " / 4 4D B 14 6 14 6 60. E 5 6 ,. # #. 4 B - 7 4 B 9" 7 B B. = " 4 841" 7 4 0 / 4 / 4 = 4 40 4 # / 7 4" 7 / 9 59 # . 9. 6. #. @.

(8) '.

(9) F.

(10) &.

(11) $% ! !. & '''''''''''''''''''''''''%() #. ,. G. !%!. =G. !(!. =. IIIIIIIIII!!!%(. ,. G. H. IIIIIIIIII!!!!!%*. =. !(! !. !(!%!. !)!. , G H IIIIIIIIIII%? .IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!%@ !(! ! ! , 6 " IIIIIIIIIIIIIIII!!!%@ !(! !%! , "0 IIIIIIIIIIIIII!II!!%' !(! !(! , 1 IIIIIIIIIIIIIII!II!!%F IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII(& !(!%! ! 4 4 IIIII!IIIIIIII!!(& !(!%!%! 14 6 - # / . A IIIIIIII!( !(!%!(! IIIIIIIIIIIIII(( !(!%!)! / # IIIIIIIIIIIII!!!(( G. !)! ! !)!%! !)!(! !)!)! !*!. H. , !*! !. !*!%!. !*!(!. !*!)!. !*!*!. !*!?! !*!@!. -. / / / 7. J= " " " 4. J / . !*! ! ! !*! !%! / . !*!%! ! !*!%!%! !*!%!(! / . !*!(! ! !*!(!%! / . !*!)! ! !*!)!%! !*!)!(! / . !*!*! ! !*!*!%! !*!*!(! / . /". , - " # 404 B G. A L L A L L L A L L A L L L A L L L A -. G H IIIIIII() IIIIIIIII!IIII!!!() IIIIIIIIIIIIII() IIIIIIIIIII!III!!(* IIIIIIIIIIII(*. , G H II(? ." K L MIIIIII!!)& N ". - IIIIIIIII!)& N . IIIIIIIIIIIIII!!!)& / 7 K L MIIII!) N ". - IIIIIIIII) N . IIIIIIIIIIIIII!!) N IIIIIIIIIIIII!!) , K L MIIIIIIIIIII)% N ". - IIIIIIII!!)% N . IIIIIIIIIIIIII!)% /4 K L MIIIIIIIIII!!)( N ". - IIIIIIII!!)( N . IIIIIIIIIIIIII)* N IIIIIIIIIIIII)* "0 K L MIIIIIIII!)? N ". - IIIIIIIII)? N . IIIIIIIIIIIIII!!)@ N IIIIIIIIIIIII!!)' "0 K L MIIIIIIII)F 6 - IIIIIIIIIIIII!IIII!!*&.

(12) !*!'! / !?!. -. 4 4. ,. G. " 4 ,. G. IIIIII!!!* H. IIII!!!*(. !@!. = J , G H IIIIIIIIIIII!*) !@! ! 4 0 0 IIIII!IIIIIIIIIIIIII!!*) !@!%! III!IIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!*) !@!(! IIIII!IIIIIIIIIIIIII!!!*@ !@!)! G 7 IIIIII!IIIIIIIIIIIII!I!*' !@!*! / . A IIII!IIIIIIIIIIIII!I!!*'. !'!. , G H IIIIIIIIIII!!!*F !'! ! = 4 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!? !'!%! "4 4 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!?% !'!(! 7 14 IIIIIIIIIIIIIIII!!!?) !'!)! 14 / . A I!!!IIIIIIIIIII!!?? !'!)! ! " "4 / . A I!!II!!!?@ !'!)! ! ! ." K L MIIIIIII!!!!?@ !'!)! !%! / 7 K L MIIIIII?@ !'!)! !(! , K L MIIIIIII!!!IIII!!!!?@ !'!)! !)! /4 K L MIIIIIIIIIIII!?@ !'!)! !*! "0 K L MIIIIII!!!II!I?' !'!)! !?! B 7 9 K L MIIIIII?F !'!)!%! " B "4 / . A !!!?F !'!)!%! ! 5 # 4 IIIIIIIIIIIIIIIII?F !'!)!%!%! 5 " IIIIIIIIIIIIIIIIII!@& !'!*! 4 IIIIIIIIIIIIIIIIII@& !'!?! 4 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII@% !'!?! ! " / . / 7 IIIIIIIII!IIIIIII!!@% !'!?!%! . " / / . IIIIIIIIIIIIII!!@% !'!?!(! / . A IIIIIIIIIIIIIII!@% !'!@! " 4 4 7 # II!!!IIIIIIIII!!!@(. !F!. J !F! ! !F!%!. !F!(! !F!)!. (% )% ,% .. %. , !F!%! ! !F!%!%! !F!%!(! 4 / . A 4/. & "*. G H IIIIIIIIIIII!!!@* 9 KO % ; MIIIIIIIIIIIIII!!!@* 9 KP % ; MIIIIIIIIIIIIII!!!@? . IIIIIIIIIIIIIIIII!@? . IIIIIIIIIIII!!!@@ 14 IIIIIIIIIIIIII!!!@@ 7 4 - IIIII!IIIIIIIII@@ " IIIIIIIIIIIII!!!@'. " * '''''''''''''''''''''%+, #. '''''''''''''''''''''''''''%%+/. '''''''''''''''''''''''''%%0$.

(13) )! !. Q. )!%!. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!F J. IIIIIIIIIIIIIIIII!!F. )!(!. , J IIIIIIIIIIIF% )!(! ! 0 " " IIIIIIII!!!F% )!(! ! ! " :/ IIIIIIIIIIIIIIIIIII!!F% )!(! !%! " 7 IIIIIIIIIIIIIIIII!!F% )!(! !(! "4 . 7 IIIIIIII!!!F( )!(! !)! - . IIII!IIIIIIIII!F( )!(! !*! . / IIIIIIIIIF) )!(! !?! III!!IIIIIII!!!F) )!(!%! " 4 / . A !!!IIIIIIII!!!F* )!(!(! 7 4 4 14 IIIIIIIIIIIII!!F? )!(!)! 7 4 :" 7 4 7 IIIIIIIFF )!(!)! ! 4/ IIIIIIIIIII!!!FF )!(!)!%! . 7 4 IIIIIIIII!!!FF )!(!)!(! / 7 " - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! && )!(!)!)! IIIIIIIIIIIIII!!! && )!(!)!*! IIIIIIIIIIIIIIIIIIII! && )!(!)!?! H " IIIIIIII!IIIIIIIIII!! &. )!)!. R )!)! ! )!)!%! )!)!(! )!)!)!. 1%. G : 7 : 7 / 2" -. IIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! & 0 4 7 IIIIIIIIIIIIIII! & 0 4 7 IIIIIIIIIIIIII!!! & / IIIIIIIIIIIII!!! & . 4 A 40 6 I!! &). ''''''''''''''''''''''''''$20. *! !. J = IIIIIIIIIIIIII!! &F *! ! ! " . IIIIIIIIIIIIIII &F *! !%! / . "4 / . A IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII & *! !%! ! / . 2 IIIIIIIII! & *! !%!%! / "4 IIIIIIIIIIII & *! !%!(! : / / . B "4 / 4 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! *! !(! " 0 / . A II! %. *!%!. = J *!%! ! *!%!%!. / *!%!%! ! *!%!%!%!. *!%!(! *!%!(! ! *!%!(!%!. , G H IIIIIIIIIII!!! " / . A II . # . / .IIIIIII! / . IIIIIIIIII!IIII!! . IIIIIIIIIIIIIII!! K MIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! 4 " - IIIIIIIIIIII!!! " 04 IIIIII. ( ( ) ) ) ' ' F. (.

(14) *!%!)! 40 4. *!(!. ,. *!(! !. *!(!%!. *!(!(! *!(!)!. *!)!. : / / . A IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! %& *!%!)! ! / . A 7 - IIIII!!! %& *!%!)!%! / . A : I!!!I % *!%!)!(! / . A 04 .III!!!! %( *!%!)!)! "4 : # / . A IIII! %) *!%!)!*! / . A 84 04 4/ II!!!!!! %? *!%!)!?! : / / . A A / L %&&)IIIIII! %@ G. H IIIIIIIIIII! (% " 4 " - IIIIIIIIIIII (% *!(! ! ! / . A IIIIIII!IIIIIIII () *!(! !%! / . A IIII!!IIIIIIIIII!! () *!(! !(! / . A IIIIII!IIIIIIII! (? *!(! !)! / . A IIIIII!IIIIIIII! )& *!(! !*! / . A IIIIII!!IIIIIIII!! )? " " " " - IIIIIIIIII )' *!(!%! ! " " " IIIII!!! *& *!(!%!%! " " " IIIII!!! * *!(!%!(! " " " IIIII!!! *) *!(!%!)! " " " IIIII!!!! *' / 7 04 0 " IIIIIIIIIII! *F 0 / . A 4 14 IIIII!!IIIIIIIIIIIIIII!! ? *!(!)! ! , 4 " - IIII!! ? *!(!)!%! , " " " - II!! ?(. J IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! ?F *!)! ! 0 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ?F *!)! ! ! 7 4 " IIIIIIIIIIIIII! @& *!)!%! . / . A IIIIIIIIIIIIIIII @ *!)!(! 4/ - IIIIIIIIIII!! @% *!)!)! 4/ " IIIIIII!! @) *!)!)! ! : IIIIIIIIIIIIIIII!! @? *!)!)!%! IIIIIIIIIIIIIIIII!!! @?. *!*!. J *!*! !. / *!*! ! ! *!*! !%! *!*! !(!. *!*!%!. 7 *!*!%! ! *!*!%!%!. IIIIIIIIIIIIIIII!!! @@ 7 4 IIIIIIIII!! @@ 5 IIIIIIIIIIIIIIIII @' " IIIIIIIIIIIIII!!! '& 0 IIIIIIIIIIIIIII!!! ' 7 4 IIIIIIIIIIII! ' IIIIIIIIIIIIIIIII ' . 841" IIIIIIIIII '(. *!?!. ,. *!@!. IIIIIIIIIIIIIIIII!! 'F. ). IIIIIIIIIII!!! '?.

(15) *!'! *!'! ! 4 *!'!%! , *!F! ,. J. B IIIIIIII! F* IIIIIIIIIIIIIIIII!! F* /4 1 IIIIIIIIIIIIIIII! F* /4 / . A I! F? " 4" / . A IIIIIIIIIII!IIIIIII!! F' *!F!%! " 7 / . A IIIII F' *!F!(! 0 - . / . A ! *!F!(! ! ,4 / . A IIIII%& *!F!(!%! 2 4 !!IIIIIIIIIIIIII!%&( *!F!)! 40 6 IIIII!IIIIIIIIIIIIII!!%&) *!F! !. 3%. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! F "4 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! F IIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! F%. 0 *!F! ! ! *!F! !%! *!F! !(!. ". -. & '''''''''''''''''''''''''''%(20. ?! ! 7 / . A IIIIIIIIIIIIIIIIII!%&F ?!%! / " / . A IIIIIIIII!!% & ?!(! / . B " / . A II!% ( ?!)! /4 " 0 / . A IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII% ) ?!*! S -" / . A T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!% ? ?!*! ! / . IIIIIIIIIIIIIIIIII!% ? ?!*!%! . IIIIIIIIIIIIIIIIIII!% @ ?!*!(! " / . A K / L %&&(MIIIIIIIIIIIIIIIII!I!!%%& ?!*!)! "4 : # / . A IIIIIIII%% ?!?! " / . A / 7 IIIIIIIIIIII!!!%%% ?!?! ! " 4 " - IIIIIIIIIIII!%%% ?!?!%! " " " " - IIIIIIIIII%() ?!@! " / . A IIIIIIIIIIIIIII!%(F ?!'! / 7 04 0 " IIIIIIIIIIIIIII%)& ?!F! , 4 14 IIIIIIIIIIIIII!%)( ?!F! ! , 4 " - IIIIIIII!%)( ?!F!%! , " " " - IIIII!!%)) ?! &! 0 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII%)? ?! ! 7 4 /4 IIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!%)F ?! ! ! 4/ - IIIIIIIIIII!!!%)F ?! !%! 4/ " IIIIIIII%)F ?! %! /" 7 4 I!IIIIIIIIIIIII!!!%*( ?! (! IIII!IIIIIIIIIIIIIIIII!!%** ?! )! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!III!%*@ ?! )! ! 4 77 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!%*@ ?! )!%! , " IIIIIIIIIIIIII!%?& -%. '''''''%%'''''''''''''''''%(3-. *.

(16) +% " ". /. 0%. 4. $2%. ". ?. ''''%%''''''''''''''''''''%%%(-). ''''''''''''''''''''''''''''%%%(0''''''%%%''''''''%%%)2).

(17) " 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. ! 7 / K FF@MIIIIIIIII!!!I%( %! = 84 " 4 0 4 . 4 "4 II!!!I!%F (! = 84 2 " # # 7 IIIIIIIIIIII!!!I%F )! ,4 " 14 6 - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!(% *! / IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!(@ ?! G 5 7 # IIIIIIIIIIIIII!!I(@ @! / " 4 4 # IIIIIIIIIIIIIII!!!!(' '! / / . A K M # / 6 #L # #K L M %&&(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!II(F F! / - 0 7 / . A K M # / #L 6 # #K L M %&&(IIIIIIIIIIIIIIIIIII!!)& &! " 7 / # L 4 IIIIIIIII!!*& ! 7 IIIIIIIIIIIIIIIIII*@ %! 7 # 0 7 " IIIIIIIII!*' (! " IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!@& )! 4 K MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!@ *! 4 K%MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!@ ?! 4 K(MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!@ @! / 2 IIIIIIIIIIIIIII & '! :" "4 IIIIIIIIIIIIIIIII!! F! 4 . A / 4 K MIIIIIIIIIIIIIII % %&! /4 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! %& % ! : IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! %% %%! 04 .IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! %( %(! "4 : # IIIIII! %* %)! / . A 84 04 4/ IIIIIIIIIIIIIIII %? %*! / 40 6 / . A IIIIIIIIIIII! %@ %?! / " $ . "4 6 IIII ( %@! / 4 14 IIIIIIIIIIIIIII!!! (* %'! " - / 14 IIIIIIIIIII!!! (' %F! " - / 14 IIIIIIIIIII!!! )( (&! /4 " 0 #" A 4 14 4 9 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! )) ( ! " - / 14 IIIIIIIIIIII )@ (%! . " " " B IIIIIIIIIIIIIII * ((! . " " " B IIIIIIIIIIIIII!!! *( ()! . " " " B IIIIIIIIIIIIII!! ** (*! 0 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! ?F (?! 7 4 4/ - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! @( (@! 7 4 4/ " IIIIIIIIIIIIIIIII!!! @* ('! 7 / 7 4 6 IIIIIIIIII!!! @@ (F! / 7 4 IIIIIIIIIIIIIIIIII @' )&! 6 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! @F ) ! " IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII '& )%! 0 7 4 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! '% )(! . 841" IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! ') ))! / IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! '@ )*! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII F& )?! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! F( )@! " " : 7 IIIIIIIIIIIII!%& )'! 0" 40 6 IIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!%&) )F! 7 A / 4 IIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!% & *&! / 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!% * !=4 ": 4 4 IIIIIIIII!!!% % *%! . . #0 40 4 1 A IIIII% % *(! 4 # # IIIIIIIIIII!% (. @.

(18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. *)! /4 4 " : 7 4 IIIIIIIIIIII!!!% * **! - . . " /- / . " /. IIIIII% ? *?! 7 4/ 04 IIIIIIIIIIIIIII% ' *@! 04 40 " A / 4 IIII!%%& *'! 4 # . , 7IIIIIIIIIIIIIIIII!!!%( *F! : 0 " 4 ,IIIIIIIIII!%(% ?&! 0 7 4 IIIIIIIIIIIII%(' ? ! 4 " "0 K B MIIIIIIIIIIIII!%)& ?%! / 4" 7 4 IIIIIII!!!%)% ?(! , " - " K D MIIIII%)( ?)! 7 4 7 4 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!%*& ?*! 4 84 "4 7 0 84 /4# III!%* ??! A ,4 6 4 IIIIIIII%* ?@! # IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII%*? ?'! #4 4 A 4 IIIIIIIIIIIIIIIII!!%*@ ?F! " 7 4 4 77 IIIIIIIIIIIII!!%*' @&! " 7 4 77 /4 40 6 - IIIIIII%*F @ ! " #" 0 IIIIIIIIIIIIIIIIIII%?& @%! 7 KU 0 / 1 $ "4 M 7 7 K 4 . " MIIIIIIIIIIIII!!%?( 0 @(! 0 " K D MIIIIIIIIIIIIIII%?). '.

(19) / ! 4 /" IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!%@ , 4 , 4 %! = " 4 / " / K M K5 " 2 B ??2MIIIII!!!)( , 4 (! K M / 7 " 84 / %&V 4 / / 24 7 /0 K 09 / 6 M! K M / ": '&V # / (& (* "14 K'*VM 0 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!)* , 4 )! , 43 14 6 4 / . A IIIIIIIIIIIII!F' , 4 *! 4" 7 4 7 A 40 6 - IIIIIIIIIIIIIIII!! &* , 4 ?! 04 4 / . A IIIIIIIIII! ( , 4 @! 4" 6 IIIIIIIIII!! ( , 4 '! . " /- L /. IIIIIIIIII!! ) , 4 F! 4 " 40 " IIIIIII!! * , 4 &! 4 " - 6 IIIIIIIIII!!! * , 4 ! 4 P *&&" L. 40 6 IIIIIII!!! ? , 4 %! /4 40 " II! @ , 4 (! /4 - 6 IIIIII @ , 4 )! 04 40 " 0 7 ! 4 A / L %&&(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! ' , 4 *! 4" 40 6 - II! F , 4 ?! 4 0 "4 6 "0 / "43 / . A IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII % , 4 @! / . A 9IIIIIIIIIIIIIIIIIII!! %% , 4 '! / . A .IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! %) , 4 F! " / . A IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! %) , 4 %&! 04 6 0 7 ! 4 A / L %&&)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! %' , 4 % ! / . A A 40 " - IIII!!! %F , 4 %%! 7 4 7 / . A IIIIII!!! %F , 4 %(! / "4 / . A A - 6 - III!! (& , 4 %)! " " 4 / .IIIIIIIIIIIII!! (% , 4 %*! " " 4 A 40 " - III! (( , 4 %?! " 9 " A - 6 - IIIIIIIIIIII!!! (( , 4 %@! " " 4 IIIIIIIIIII (? , 4 %'! : ./ 4 " IIIIIIIIII (F , 4 %F! 0 #" A 4 4 IIIIIII!!! (F , 4 (&! 4 4 - 4 9 IIIIIIIIIIIIIIIII!! )& , 4 ( ! 47 : ./ 4 " IIIIII! )% , 4 (%! : ./ 4 " IIIIIIIII!!! )) , 4 ((! 0 #" A 4 4 IIIIIII!!! )* , 4 ()! : ./ 4 " A / IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! )* , 4 (*! 4 . / . A IIIIIIIIIIIIIIII!! )' , 4 (?! 04 . L 0 A 40 " - IIII!!! )F , 4 (@! 0 4" A " - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! )F , 4 ('! 7 4 4 14 IIIIIIIIIIIIIII! *& , 4 (F! 7 4 4 14 IIIIIIIIIIIIII!!! *% , 4 )&! 7 4 4 14 IIIIIIIIIIIIII!!! *) , 4 ) ! " " A 4 14 IIIIIII *? , 4 )%! " " " 0 IIIIIIIII *@ , 4 )(! . A " " " IIIIIII!!! *@ , 4 ))! 0 A " " " IIIIIII! *' , 4 )*! 7 4 4 14 IIIIIIIIIIIIIII! *F , 4 )?! / 7 K M / IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?& , 4 )@! / 7 K%M 2 " " IIIIIIIIIIIIIIIII!!! ?&. F.

(20) , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 7 , 4 7 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 7 , 4 , 4 , 4 , , , ,. 4 4 4 4. %&. )'! /4 7 B 4 " - IIIIIIII! ? )F! /4 - 6 4 " - IIIIIIIIIII! ?% *&! /4 " 4 4 " - IIIIIIII!! ?% * ! /4 0 IIIIIIIIIII ?( *%! . 0 /4 IIIIII!!! ?) *(! . 0 /4 IIII!!! ?) *)! /4 6 " " " 0 IIIIIIIIIIIIII ?* **! , 84 /4# " 0 (IIIIIIIIIIIIII!! ?? *?! , 84 /4# " 0 )IIIIIIIIIIIIII!! ?? *@ , 84 /4# " 0 7 B P%&IIIII ?@ *'! , 84 /4# " 0 7 B P &&IIII!! ?@ *F! , 84 /4# " 0 4 , B 5 II! ?' ?&! 0 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ?F ? ! 0 7 4 " IIIIIIIIIIIIIIII! @& ?%! 0 . / 14 IIIIIIIIIIIIIII!!! @ ?(! 7 4 /4 4 / IIIIIIIIII! @% ?)! 7 4 4/ " IIIIIIIIIIIIIIIII! @) ?*! 0 7 4 4" IIIIIIIIII ' ??! . 841" 4" IIIIIIIIIII!! '( ?@! , " 0" / # 7 4 / IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! '* ?'! , " 0" / # 7 4 / " 7 4 IIIIIIIIIII!! '* ?F! / 4" IIIIIIIIIIII '? @&! 7 4 4 77 4" IIIIIIIIIIIII!!! F @ ! 4 "4 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! F% @%! 40 6 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! F) @(! , " 0" A 1 IIIIIIIIIIIIII F* @)! /4 1 IIIIIIIIIIIIIIIIII F? @*! 0 6 "0 #"43 /4 " IIIIIIIIIIIIII!!! F? @?! , " 0" A IIIIII! F@ @@! P )& ; # 7 7 4 IIIII! F@ @'! , " 0" A " 7 4 - IIIIIIII!! F' @F! " A # IIIIIIIIIIIIIII!!! FF '&! " " A IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! FF ' !, " 0" A 2 " : IIIIII%&& '%! , " 0" A / IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!%&% '(! " # 4 $ *" L # 4/ - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII%&% ')! 7 #" IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!%&( '*! 4 P *&&" L. # 4/ " IIIIII%&( '?! 40 6 # 4/ - IIIIIIIIIII!!!%&* '@! /4 40 6 " IIIIIIIIIIIIII!!%&*.

(21) &. %.

(22) %%.

(23) &. $%$%. 5. 6/. 4 4. %. ". 4. 1". -. 4 .. 7. 84. 0. $. ". / 6 4". #$. M. F@V # 4. /. K. /. 0. M #84 0. 4. /". "4. 4 /. .. !. ; F'%. -. 2. 7 ". "4. 7. ! 4 4. -. M. 4. 4. 4. 7 4. 2. K. -. -. 7. .. 1" 4. 4. ! 4. :. "4. #. # 7 4 -. 84 7 1". 4. /". 0. -. $. $# 7. .. 6 4". ". 0. 4. "4 K. -. ". $ 4 ". ". -. F'V K M$84. 4. ". 7-. 0. FF@ /4. $ "4 :. 4 9. 7$ ). K%M! 0. !. 7. /. -. K FF@M ! " , %! 4 4 (! , 0 )! H *! 7 ?! K 4 M -% 7 89 : ; 2< 1 = : > ? @% '! 4 K 74 F! 6 " " 6 " . 4 KO)!&&& ": / KO !*&& ": "0 KO &&!&&&M &! "4 B .4 7 B " ,K 7 . 41 / " 7M !. 9 M. M M. 4. A. %(.

(24) /. . A. 4#. K. M. /. 4 ". " #. 0. ". "43. 6. F&(. 0. " # .. 4. $. /. 7 K*M. :. 4. 0. 14. $#. 7. "4 K?M$#. " /. B. " ": 4. 77 ":. 0. ! -. 4 7. 4. 4. ". 84. 1. " " ". !. ". ;. 1. F*@. 41 $. 4. ". 4. 7. -. ". -. B. 1. $. . ;- K. ". 4 0 ". 4. " 0 0. $84. 0. -. " $7. $. ?FV. '@$ *V K'M # F&V K(M. !. /". "14. $. ". 4. 4. 4 84. B. -. $#. -". "0 Y. 0. 9. -. 7 #. ". 4# $. 84. ;. -. 4 84. %). !. ". 4. 4. -. 'F* #. 84. " X. / -". "14. ". 4. 4. B 7. ". /. .. 9. $. ;. /". 6 1. $. $. 4. 4 /. 0 7- 84. 84. 7. 84. 7 #. ". F*&B?&. 2. '*? 84. ". /0 $. 84. "4 /4. 0. M K)M! ,4 W. -. 1. ;. " ;0. $. 84. K(M!. 7. ". $#. F)' 5. 9. # 84. - K5. 1. ". 9-. ". -. # 4. 4. - ". " 4. -. $ A04. /. -. # / $. M$. " 4. #". !. /". %& ; & ; !. 4". K@M # /. -.

(25) /: 4. 84. #. 4. 01. 7 ;. #". 4. -. / /. -. ". . /. #K. #. 4 7. M. ". /. 6. !. 4 7. ". 0. #. #. 4 7. 4 79. .. -. #. 1 (& #. **V$ #. ". $. 7 9. 0. -. ($ '. 0. K(M! 7 .. 4. 7. 4/ 4. /4. " /. #. -. 1. L&&!&&&6 0. K (M!. 84. 4# 4. &V. 7. L&&!&&& 6 0. -. !. .. /. ; $6. %. $. 4. F'% # 7. 4. ". 4. /. K %M 6. @$ ?. $1. %) # %@. K )M! *&V. -$. 9. /. 7. 4. - $4. /. K M. 84. 4. -. .. ;. ++! W. #. 4. 6. $%(%. ". /. 1 4. KFM. )& ; $. # /. 6 -. /4. -. 6 ". A ". 64. ; %&&). M#. 7 4 !. FF* K &M!. 03. K. 6 4 7. ". " 7. 4. 4. ":. $#. ". 7. 0. #. ". 7. 4 - 4. 7 9. $" 0B". /. " " K *M!. ". 0. 7 4. B. %*.

(26) -" ". 7. "0. 04 / 4. $1. "43. ". K. # 9$. -. 7$. 6 B. Z *&( K. :. 4. :. %M. / ". ": / 4. 6. $. :/. 84. ; / 4 " 9 K%&M! /. 4. "0 7. $%)%. 7 84. #. 0. %?. 4. /. -. 4. 4 ". K. M. " 7 $. $. /. 4/. ". 84. .. 4. " #. ". 4. # 0. K / ". M. ". ". "4 -. !. %. ". -. B. - ": / 4. .. .#. 84 2. 4. $. ". /. 4 84. 'M. # .4. 9 ! 2. 4. A. Z&' K. !. " "0. ". K @$'M!. !. ". -. 4. B. ":. $ 0. 4. 5. / 4. /. /7 6. #. # 4 :. -. / " ":. A ". $. 6. 4. 9. # 4 :. " # /. K FM!. 4. $#. 84. 7. M. ": 7 4. / ". ". #. 4 7. / ". 4 5. ":. 1. -. F. ' # (* ; $ K ?M!. 6. 9. !. 4 " #. $# /. 4. ./. 4 $. 4. -. ". 84. 4. 4 4.

(27) 4. $. /. -. "0. $. #. -. 7. ". 7 1. 7. " .. -. ". 4. 84. $ 7 9$. ". " 7. 0 7. K% B%?M!. :. A. D. E. A. .. B A. C. : $% :. $%)%$%. 7. /. %. %. $%)%$%$%. %. # " #. ;. 6 ". 2. F)&$. 0 7 -. / 4. "4. 2. K%'M!. ". 04 #. ". ". 4 6 ". " -. /4 84. 84. K. 4. /". . 4. ". -. 43 3. " ". #. 4 7 K%@M!. 6 2. 7. .. "43. 6 "0 4. -. 4 B" "0. 0. $. 7. " 4. 6 "0. K%FM$# "01. # A04. 4 #. B. M. "43 7. " 4. %@.

(28) 6. K 5. ". 4. !. 4. "4. 14. #. 4. $. -. ". A. 4 ". "4. 4" ". 4. 77. #. 7. 7. !. ". 4. 4. ! B. 4/ $. B. 4. $. " 4. ". 0 ". $4. !. #4. 0. 0. $# 84. 6. 0 7. " 4. /. 7 K( M!. C " 4. 0 7. #. 4. /. 7. 7. 74. -. 4. 4 B. 74 #. ". 4. 6 74! 2. ". $. ". /.. $ 2. ". 0. "0. $. 6. 4. / - B K(%M! 3". 0. $/:". 7 4 7 4 $84. $ ". %'. 14. #. $%)%$%(%. 7. 6 ". 3$. " 4 -. 4". /4. K(&M!. 4. -". "4. ". 43. 6. 4. "4. /. 4. 4. /. ". 4 #. ". " " 4. 14. 14 4. $1 6. M$84. ". 4 # 4. 4 -. " 4. /:". !. 84." 7. $4 6. :. !. ". " #.

(29) $%)%$%)% 2. / A. 4. 7. /4. 1. 4 / ". :. 4. 84. 4. ". -. 4. .. 0 %! =. 4. 0 4. 84. ". : %&&( K)?M. 4. 4. -. B'. /. 7. " #. 0 (! =. , 4 ". :. ). : %&&% K*%M %&&( K*(M %&&% K*)M %&& K**M %&&% K*?M %&&( K*@M %&&* K*'M. 84 / , = 5(. 4. 7 2. 2. " # , γ 5( β. % *. *. 9. 1 !. !. :. 9 6. ?F(?=. ". "4. 4 ". %(* 4 L K M %L( B')* B?@* )=)=. 7. 60. 7. 6. . 4. L, *'. " : .. 84. "4 !. C. ,γ ,γ. ' B. ". #D. 4 ". . 4. -. %&&) K* M. =. $. 0 %!. 0. %&&) K*&M. %!. "0. -. 2. 9" %&&% K)'M %&& K)FM. >. 4. / , = ( , = ( =. %&&* K)@M. 4. 1. ". #. $. 3- K(($ ()M!. /4. 7. 3". " ". 0. /. W. *$ ? 7. .. 84. 0. <. %$ ?. ". 0 84. !=. !. ". 4. "4. ". 84. 0 (. # 7 C ) 57(&&* Z( = #*) @&@ (% ↓" 4. + 9 ; 4 ; 5. A. %F.

(30) $%)%(%. /. $%)%(%$%. 9. :. 2. : 9 %. . M. 84. 4. "4. ". -. %M , ". -. "4. ". 4 (M. -. [. .. ". 2. ". 2. /". 4. /". -. . ". 4. ". ". 4. 4 /". 24. ". 0. -. "4. $ 6. 7 #4. 40. 4. $. /. !. 4. 4. !. ": $ .. "4. #. #. -2 !. 3. ". 6 /. 4. 84. 4 K%(M!. ". 84. 2. 4. 4. . " "0. $. " "0. $. -. 3 B. , #. $ " ". ". 4. 7 /". 84. 4 -. ". 4. 4. 7. /. -. 4. 3 84. 14. 4 1 4. 4. /". -. "4. 0. /" ". !. 7. F*V. 4 ". - 6. ". 4. 4. -. 92. 4. 4. 4. " 4. " 4. !. "4 7 4. -. !. ". "01. ! "14 $. .. 4. K(*M. /". 4$. 4 4. -. 4. #. 4. (&. 3. .. 84. 7. 3. B B. 4. ". 2. -. #. 4 4. 7. B 4. !. 7. ! 6. . "0. 4 -. 4. 4 -. 84 ". 3.

(31) ". . 6. -. $. -. **V "4. 4. 7. / /. 4. " 7 " 4 / -". /". 7 4. 4 -/ K. M 4. 7 4. 4. #. " 4. 4 ". #. 84. . "0. /. 71. 4 4. 4 ". " 4. 4. 4. 2. 4" $ 4". 4. $ 2. /". 4. =. B. 84 /. !. $%)%(%(% . A : ;- 64" 4# 0 -. 4. 4 !. B. -. 7. -. "01. 4. ". B 14. "4. 84. $ 0. 0. 4. 4. K(?M!. K(@M! 2. $ ". 0 ). ". 04 .. 4. W. 7 /4. .. !. ": $. 84. #-. 4. #. K('M #. !. > ". 5 7 9 D F9 2. %. " 14. " "0. 4. 0:. ". ". " 14. 6. -$. $ " 14. 0 3". $ 6. 4 /". -$. - # 4 /4. ! K(FM!. (.

(32) 0 )! ,4 . A : "4 04. > B D B B% B K %FM. 0. B B% B( B) B* B? %K , B B. 4. $" $". ;" " 14 # /4. / / / / / /. $" $" $" $" $" $". 2 6. -/. B". " 14. 2. -. - ". 6 6. - 4 L - " 92. 6 6. -$ - ". "4 "4 4. L 92. 6. -/. " 4. #. /) K. ."4. K)&M. A. /. 2 4. K) M 6. ". -. -. K)&M! 84. " 4. #. L +B, !. ": $. 2 04#. ". 71 B)M!. 14. 14. ". 4. ". B. 3$. -. ;- "4. ". 7 $. ". " ". A. 4. -/. A. -. " "4. -. 0 /. /. ". DB 4. ". /. ". 84. > ,. 6. -. " 4. 4 B. " ". 2. 14. " 92. !. !. /. % B $. 2. 7. 6. " 4. " $. <. B 84. (%. 6. " 14. " 4. -. B 0 $. ". %FM #. -. 7 -. 7 # " / 4. " 4. " ". !. - 7 4 > " (M>. .. ". " 14. 6 ". ! 9. -/. ,B /. K. ". 6 6 6. 0 E \. . ?%. K. -. B%. 5. H H H. 4 ": 4. B $ B. 4. /". B". B 404. B D #. L $. ". B. ,0 ". -/. ;- "4. ". :. $ " $ " $ ". -/. B L. 2. : : :. 404. > 4 > " -/. >. ". ". 9. .. $ /. 04. ". -. , B $. H H. 84 2. / / 14. $ / $". "4 /4. 6. G. 4. 4. 'M. B B B H. " 14. :. 4.

(33) " 4 04 4. " $. #. 4. ". 2 /. -. :. /. K)(M! # $. B #. /. /. ". -. B. $ 4 84. B. :. 7. $ ". :. 4. -. -. 4. 4 $. 4. 7 -. K)(M!. -. ! ,. 7 0 B%. 7. ": 84. ! 4. 84. $. %. 4. ,. /. A. /. 4/. 99. /. -. 84. " 4 " 4. :. 2. 0". B. 7. $%)%(%)%. -. /. 60. 4. /. K))M!. 2. /. #. 7 4. 2. ": $. ". 2. !. /. K)%M!. B #. 7. /". 7 4. 2 " 4. 4. " 4. - #. -. -. -". 4. " 4. !. 7 !. $%)%(%,%. 9. 7. / !. # 34 2. "4. 4. 4. 4 4. 4". 7. /. -. 0 40 4. /. ". /. . -. 4 4. 7. "5 %. 84 7 .. 4 / " " !. 1 !. 6. 0 7. /. -$ " " $2 "4. #. 4. 4 /. 4. . 84. 64". ((.

(34) /. !. 6. 4. "4. "4. ". ". -. 04. /. $. $ 0. $. &/. ". -. -. "4. 04. 4. /3. $84. "01. 4. "4. ". " 3. K*FM!. 4. 9 2. 4. 6 " 4. .. /. 4. 4. $. . A. ". #4. - #. -. - ". 4. 84. /" 4. $. 4. !. % 2. -. 4 !. $4 - ". 6. /. 9. /. 4. /. 4"4. ". #. 9 #. -. .. 4. ". " ". -. $. # 4. /". 4. !. 7. 6. / M$ 2. ". 7. $%,%(%. 1. 1. %. K. " -. 4. /". $ ". 7 " -. /. 9. - ". 4. !. 7. 4"4. 4. ". 4. (. $%,%$%. %. ". 4. 7. (). $. $#. 7. 4. 4. 7 4. . 7. /4. B. 0. 7 !. $%,%. /. 4. 4. 4. 7. 4. A"4 -. !. 4. -. $. / 4 "4 4#. ". -. ". 4. 3 # 7 " 4. /.

(35) /. $. 1". /". #. 4. /. " "0. . A. /. 0 7. ". .. 4. 6. " / /. .. !. ". .. ". /. $%,%)%. 7. K. 4. 4. $6 " 4. 9. :. /. ". $. $%,%,%. 4. #. ". :. 4 4 /. :0 0. 4. #L. .. 6. 4 /. 7. 4. ". -. !. -. -2. M K?&M 24. 7$. ". ". 4. 4. 0. 9. ". /-. $ 4. " #. 4. 7. 4 4. -. 4. ". 2 3. 7. #4. $. A04. 7. 7 4.. 4 9. ". . !. $ 4. 7 4. -. .. !. 4 5. -. 0. #. 4 / -". " B. %. 7. !. 7. /-. 7. 7. .. 5 FC: B. ". 7 4. !. A. " !. 84 ; 7. 4. ". /. / /. E. 4. ! " 4. -. #. 4. ". %. " ;. " 4. $. ". 9. /. 4. 0. -. .. " 4. " "0. "4. 2. -. 4. /. -. 4. " 4. 7 4. 1. $. 4. $. !. 4. 84. 9. 0. 7. $. "0-. " 4. 4# 0. - ". /. 0. " 4 $ "4#. " 6" .. "0 /. -. " B4 1". $# #. (*.

(36) 4. ":. 404. /. / -. $%1%. ". .. " 4 /4. ". F@*K?*M #. K. ". KF$ &M. " ". " 4. 9. K. " 4 7. " 0 *M!. 44. ". K. 4 $ #. /. 4. M #. /. ". 40. F@@$. ". /. /-. -. -. M. #. F@' K??M!. "0. /. ; 4. " 3. "4 $ 6. /. /4. 4 K. 03 7. ?&$ #. ". F?)$. 4 ". /4 ". 4. M /4. M K?)M!. ! ,4. 84 6. 2. /. 4. /-. -. :. K?%$?(M$. 9 -. 404. (?. / K. -. 9. 6. ;. " "0. /. /. ". 4. " 4. ;. 1. ! M$. *&$. -. ". ". ;. %. -. /. /". K? M!. ". 0. /. 404. 4. ;. ". " 4. /. $ 84. 0 #. 4. 4. .. -. "4 /4. K. 4#. #". " 4. & 4. $. $. 4 # /< 4 4. 4. D. 84 " ; #. ;. F'%. 7 4. #. #. / 7. 6 #.

(37) 0 *!. ". /. "0. -. ". ". = " 4 / K M / - " K0M 5 4 = " 4 K M K0M K M. /. = " 4 K M K0M K M K M. /. 2 4 7. 40. 4. /. $. X X. / ". -. 0. 7. 4 4. 84. $. /. ". ". 7. ". 0. ". - 4. 4. 7. ". 0. " /#. 0 ?! G ". 4 K -0M K B MZ K B MZ. ". " 4. ;. 7 Y Y. "0 / " "0. "0. -. X Y. # 4 7. ". /4. 9 7 #. X X. 7". 4. / 7 , 9 X 7 Y 7 # Y Y. = " 4 / K M = " 4 K0M K M K M Z. 6. ". 5. 0. K. -. ". -. K?@M ; #. 7. 4 7. 0. $A. 0 ?M! 7. #. G B B B B B B. ". /. ,0 5. "0 " 4 / / -. 4 L. 2. 4 4 14. ". 4. G B = "14 B " 4 /0 B / 404 B ,0. 4 " $ K?'M #. 4 ". ". /. B. /4. 4 K?FM!. 3". (@.

(38) X. 7 Y. " 4. /. /4. #. /. -. - 2. K " 4. /". 0 @!. #. /. /0. K. -. /. -. !. 9 - # " 4. M$. " 4. ". $ /4. ". ". 0 @M! 4. #. -. 4 5 4. 4 # 2! ,0 4. "0. 4. - 4. ! " "0 " 4 -. / !. 4". 0. -. " 4. 40. 6. = " 4 /0 /0. 6 " 4. $ 4 0 " 84. 6. 7 A. ('. 40. 4. 4. 4 7 .. " 4. $. # 4. 7 4 A04. -. 4. !. 7. #. 0. $. -. 4. 4. 4 7. /. - 84. 7. 4 79. 6. ". 4. /. 4 /. 7 # 4 . K. 0. ' # FM!. ! $. 7 84. /. " 0. 4. ". "0 #. # 6. 7. -. 84. ". 60 4. K M6. /. -. .. -. K@&M!. ++. /. 4 4. 7. "4 /4 W. ". 0 6. /. 6 4.

(39) 0 '!. /. -. /. . A. 7 9 D F9 . = "14 " "4 /4. K. M #K. # / L. #. B K B= K B K B= K B K B= K #. #. . -. $. E! 4 . ". !. 7 7 / *&V "14 " ! 7 / . A 7 # / . 7. M M LM LM M M. 7: 0 / /4 ] *&V M 4 /4 ". 7 7 7 # 7 # 7 7 7 9 D F9 " -. 7 9 D F9 ] F&V -. "0 1 /" -. $. 7. #. -. ". "4. " 40. 4. 2. 40 .. -. $ $. ". / A. 7 /. -. -. $. ". 0 $ 40. 2. .. $ "4. #. ! /. " 4. 7 # /. /. !. . A. !. 7 9 D F9 = " 4 84 4# /4 $ /4 K B # 0 "14 !. 0. 6. !. 7 9 D F9 / = " 4 84 / ". /. #L. !. .D ". 7 9 D F9 . 7 / - " 6 " 92 4 " "4 /4 ! 4 7 0 "4 /4 !. K M K LM K M. 6. M %&&). 7. 7$ " 0 $ "14 $ "4 " ! 4 7 ] *&V "14 K B=M 4 ] *&V "14 / " 84 84 / ". / /. 7 7. -. . C ! "4 40 . # $ 4 2. " 0 / /. #. "14 "14 / 404. /0 $". " ". $ 0. ". " 0 " 0. ". /4 ! /4 ! /4 ! /4 !. 4 4. 4. " /.. ". ! !. 7. 4 !. 7 # K. $. /4 /4 ! 7 # 7 #. 0 "4 /4 " "0 -. ! :. "14. 2 40. ! # 7 M$ /0 7 4 !. (F. !.

(40) 0 F!. /. - 0 7 6 #L. / 6. . " / ,. /4. K. B M. 2. /. -. " 4. $. 4. $%1%$%. ". .. 71 /. -. ". =. ". ". 4"4. B. $%1%$%(% " .. =. 0. / ". ". /. ". 3 84. -. 9-. /4. 4. 0. @% ". !. " /. # ". . /. 9. !. "4 /4. / ". 8. "4. $. 7. 4. #. D. - ". "4 /4. !. !. D. 9. " 404. $. -. M$ /0. ". -. ". 7 !. - 7 4. - 46. 7 9 D F9. $%1%$%$%. #. 4. /. 7. 0. 4 7. 4. 4 84. 404. !. 7 4. 0. 03. 7 # /0 # ! K $ ". 7. $ 1. 84. )&. "14 "14 -. /. /. 4. !. "0. $. B=M0!. 0 K. !. 0. ". # / M %&&). 7. 7 9. 4. M L. ! " "0. "0 1 /" -. . A K # #K. .. 6 6 #. -. " -. 4. $ ." ". $. !. =. 9 ". B $A. D ". ! 4. /" 4. 4. 4 #. 4. . !.

(41) $%1%(%. 7 9 D F9. $%1%(%$%. =. 9. 9. ". B. 7. E 8 !. D. 9 (. 4 ": 14. " 4 /. ". "4. 0. /". M 34 4. 4 7. ". . 4. 2. 4. $ ": !. 2. 7. K /. ( ". .. -. /". 4 -. /. ". /. 84. ". 6. -. 4. -. ". 4. #. ". @%. /. 0. 84. L. 9. !. " 4. 0. /. 4. ". " -. =. .. /. /. -. #. -. 84. 4. ". -. !. $%1%(%(%. =. 9. 4 4 $%1%(%)%. B. " .. . $ 0. $4. =. 9. ". $. 6" 4. /0. "4. " "4. ". ". $. 0. -. !. !. B ". 4. $. ". "4. # /" 84. !. D. 4. 3. 84. 4. 4. 4. #. 84. 7. $. 4" 4. /". $. 0. $. .. " ; ". 7 9# /. ". !. " 3. 4. $ 4. ". 3$. 4 6. /". -!. 4. 0 84. 2 /. 9 - ". 4 4. " -. ". /". K $@ B@%M!. ).

(42) $%1%)%. 7 9 D F9. $%1%)%$%. =. 84. ". / ". /4. K. 8. 9. B. #. !. 40 /. /. . -. "4 /4. # /0. 40. 1. ! 84. %M!. 4. /". .. 2". ". 4 L. /. /. ". 7$. ". =$. ". 4. -. M. -. "14. /. /. !. -. :. "4. 4 7. -. ". $. K/ 4. "4. ". "4 ". 7. /. 7. # ". !. "4 /4. 4 /. ". "14. ". . /. 7 $. - ". /. /. /. !. " 4. !. ". /". " 4 -. -. /. "14 $. 3. $ 34. @%. D. " ;. 84. 9. 0. 4#. 4. =. *&V. / 7 4. 7. .. #$. 4. $. 84. -. " //. . $ ". ". *&V. "14 ! $%1%)%(%. = /". .. ". /-. 9. B. !. D. "4. 4. !. #. "14 ". )%. $. 6" 4. ". 4. 4. $ 84. -. ". 4. !. 4 7 "0. *&V # K@($@)M!. ". 7. .. !. $. /. " -. 4. $. " .. ". #". 4/ 4. 4. " # .. $. 84 ". ! /". " /". # 4. 7. $. 3 -.

(43) : (% = " 4 K5 " 2 B. $%1%,%. 7 9 D F9. ":. 7>. $%1%,%$% *&V. 4. " 4. /. 9. ":. /. K. =. M. 9. #@%. )&V. /" 7 4 -. $. 4. ! +4. " 4. 4. 40. .. $. /". ". :. " 4. M!. /. 4. 6. M#. 4 84. !. D9 0. .. !. /. "0. ". ". #B. "14. 7. KE B. K(&V. 4. =. ". 7: 8. / " ": / 4. 0. / ??2M. ". /. -$. 6". 4. 2.. M$. ". - 84. 4. / K 4. #4. 84. ". 7. ^. "0 ^. -. ". ". K $@*M! " 4. 4. 4. " 4. /. -. $ 4. -. 0 9 04. 4 7. 6. 4. ". /". -. " 4. " 4 -. 7. " " 4. ! ^. /4 $. 0. 7. 6 $ 0. -^. 7. 14. )(.

(44) ". ! 4. 2. ". 0. # 7. K ) #. -. 4. ! $. -. -. " / 4. ". -. 2. .. 4 4. A04 B7. ! 4. / /-. /. -. ". "4. $. ". 0. 4. 4. 6. 04 A " $. ". 6. ". " !. !. 4 4 #. 4 ":. "0 1. 84 .. 40. 4. 6. ". "2. /. 4. "27 4. 84. 40 7. .. 4. ". -. 4 ". (M$. ". K/ 4. 0 0. 0 -. .. 7 "14. /4. /. K. (M!. 7. 0. .. 0. B M 4 0. 0. ". K. $. "14. /4. /4. ". P*&V. $. )). 4 "4#. "14. 4. K 0. -. ". /!. ". 0. .. ". " "0. /. 4. *&V. B=M$. 04. ". 40. ". 7. /4. !. -. 0. 4 ":. . 4. -. ". -. 04. !. /4. "4. /". Y!. $ # 84. 7. 4. !. K $@*M! 04. #. # 40. /. 7 4. #. #. ". $. M#". 8M$ /0. X64. 4. 0. 0. 7. -. =$. ". "0 1. "4 /4. ". 14. " "0. Y!. " "0. 0. -. "0 1. X 0. K ($. /. 4 7 84. /4 !. 4. 84. # 4. #.

(45) -. $. 404. /0 7 4. #. " 4. 0. !. 0. " " $. 4 84. -. !. : )% K M / 7 " 84 / %&V 4 / K/ 6 M / 24 7 /0 K 0 9 / 6 M! 04 "14 84 : / "4 4 84 4 " 4 " 4 " " " 9# 4 " ! 0 ( %% "14 K*FVM$ 84 /4 / L B 84 ": *&V "14 : / !K M / /. $ / ": '&V # / (& (* "14 K'*VM 0 ! / 6 ; 7 84 : ; ! "4 /4 / " /4 0 K L B=M! 5 " 2 # ??2!. $%1%,%(%. =. 9. # B. 4 /-. 7 $. 6" 4. 7 !. 4. $. 0 $. $%1%,%)% 9. =. -$. 7. ". 4. ". "4. 4. 4 #. 4. #. ). 9 -. 84 2. M 84. B. ( #. ". 4. ". $. ". 3. 7. " !. #B. K5. 7. / 4. 0:. 4 .. ". / 4. 9. -. $. 9 " ;. 4. 7. 9. 40 /". 6. / :. .. ": / 4. " ;. -. 4. 4/. " 4 - " 4. !. D. /". " 4. ":. "4 4. " 4. !. ". 3$. /. !. )*.

(46) " 4"4. ". $. 4. -$. /1. !. ". 9. /". !. 7 -. " / 4 /. -. 14 .. 4. .$. 4. $. #. " -. 84. 4. 04. 7 4. 4. 4. /. 6. ". 04#. "4. "0 1. 0. 4. "0 1. ". 9. 40 /. 4. 40 #. 2. ! " $. 4. 4". "4. ". 7 -. -. $ 4". 9 7 /3. 4. :. -. !. 7 -. 3!. " 14. -. " 0. 7 4. 4. K%($? $@?B@'M!. 7 9 D F9. $%1%1%$%. . 4 $. C. 7 9 D F9 /. ". ". ". 8 C. 8. 9 #@% =. 9 #@ B. $. -. $# " 4 4 84. -. =. " "0 0. ". )?. ". .. -2. /" 84. 6 -. ". 84. 4. " 84. $%1%1%. / "14. /3 -. " 0. /". #. 4. 4. 7 -. ". -/. 3. " -. #. " ". " /". #. $ 79. 4. .. .. !. #/ "4. -. 4. !. 9. 40. $". 0. ". ". $". 9". 40. 6. A " 9. " 84. " 14. 7. 6 4. ". !. D 4. 40. -. "4. 4. ". !. #. 9. /4. ". ! :.

(47) /1 ^ . 4. ^#. $. 4. #. ". /". . 4 4. 40. 40. ". " "0. :. 4. " "0. 4 4. ! 4. "4 /4 "4. .. .. -. " 04# /. "4#. 7. 40. /". 4. . /. 7$. ". 4. ". .. $. " ; 4 /" $ 4. #. :. $. 7. " "4. /. -. 0 :. 4. 0 !. -. 2. ". 4. "0 $. -. /4. 4. 4. -. 04 -. C. 8. -. =. 9 #@ B. /". / $ 6. 4. 6. "4. 84. !. D. /. . $ 34. 4. 84. 4. /". /. 7. .. ". !. /" /-. 84. " 4. 4. -. /. " ; "4# 7. " "0. 4. !. 7 9 D F9 #. 4 /". !. !. 0. $%1%1%(%. " ;$. -. K $@*M!. " 4. ". ". #. 6 0. !. 84 ;. 04. " "0. .. # - ". ". 7 " /. 04. 2. ". 84. ". -. #. !. "14. "4 /4. -. 04 #. "4. "0 1. "4. " 4. ". 7. 0. 0. " 0. ". " "0. / " 84. 7. /. 4 :. 4 " # .. ". $. 6" 4 $ 0. !. 4. )@.

(48) 7 4 -!. "4. 4. ". /. /. 7 9 D. ". ". 2. 84 ;. " ;. 2. 84. 8. =. C. 84. /". - X. 9 0 .. 4. 9. #@ B. /. .. 4. 3. !. ". " 3. ". 4 0. 3. /". 0 3 /. $. .. ". 9. .. $. X. ". 4Y. 3. 4. #. 6. #4. /" 6. 4. 4Y. 4. > 7. 3. 2. 4. " 4. "4 !. $ . !. 6. 4 6 6. ". 84 84. -. " "0. .. /" $. ". #/ -. 40. /". ! " 0. 4. " :. 4 4. !. 7 1. / 4. ". ". !. ". 7 9 /3. - X. 0 /. 4 4. " -. 0. " "0. A. -$. 04. ". 4". .. 4. "4 2. 4. 3! 4. "14 !. "4. -. ". "4. "4. $/ ". !. /4. 4Y. .. )'. 4. 4. " "4. $. / 4. !. F9. ". 4. :. 1. 4. #. 2. /". $%1%1%)%. -. /". $. 4. /. " "0 7 K $@ M!. : 0 0. " 4. 4. "0 7. ..

(49) $%1%3%. 8. =. 9 # @%. 84 ]F&V. "14. " 4. .. 0. 0. 84. $. 04 0. 7!. #4. ". 841. " 4. 0. #. " -. /". !. " 4. !. "0. 4 4 /. $. -. .. 7 $X. 4. 4 4. 9. :. 4. /. .. 4. /. " /-. " 4. 84. ". /. 4. 7. 7. "0. "4 /4 !. L. ". 4 0. "0 Y#. K F'%M #. $. 7 4 6. /.. 4. 7. 4. " 4. $ 84. "14. /. 2. 4. -. $. ": $. 2. 4 /. " 4. 0. / 4 !. 4. !. 4. ! /. 2. 0. &. ". K%&&)M!. )F.

(50) 0. &!. ". 9 = "14 M " 1 0M "4 /4. 7. = " 4. 4. L. 4. 7. =. -. (22, ". " !. " ! $ "4 /4. 2. ". /4. /. /. B _. /. . 0M M K/ %M 4 M. ". /. = " 4 M 4 0M M M. #. #. . . " / -. _. " M6 4 0M 6 4 = " 4 / /. #. /. . $0+( ". "0. M#. 4 84. 0 " / L 0 M 2 / 7 / ! 9 4# " " 0 %M 2 / 4 7 / X /4 Y. ,. M / 40 %M "0. 6 . M # 0M 40. " /. "14. *&V %. / " 4 *&V "14 ! M B ] *&V " 0M B=] *&V 0. ". /4. ]. "14 "14. "0 M. / -. 84. 0M. " "0 7 /4. #. 7$ / -. /. -. ". 0 " "0 K M. 84. "0. /4 " 4. K. M$ !. = " 4 7 9. #. U" 40 40. %. /. . 7 7$. . .. $%1%-%. 7. 0. 4 /. 9 $ 7 # -. 6 .. 7. -. 0. A. $. /" 0 *&. 6 #. M! -. 7. /. 4 /". /" /4. 4 M$. " 4. / 9. -. 4. " -. 4. " "0 / 4. 6 !. .$. 2. 6. " K. 0 4. 7 9 "14 #. 4. ". K. /. !. / ] F&V /" 7 4 !. 4. /". K. -. 4. " /. / 0. !. "0 1 4. :. 4. ". 4 7. # -. %. 84 / ". 7$. 7 # $#. >. $0 0. 2 4. M "0 4. 14. 2. !. /" $.

(51) 84. "0 6. 4. -. /. 84. ". ". :. 4 84 4 4. 4. 4. "0. / " ":. 1. 4. 4. -. ". !. 7!. ". 4. "4. /. - 6. ". /4. ". /". #$. $. / 4. .. /". ". ". / " " "0. 2. 4. 4. 4 ". )*V. . !. 7 4. -. $. -. -. 6. 4. -. .$. / 4. ". ". 1. /" ! 0. /. -. -. " 4. /. $. /. - 7 4 9 #. W. .. 4. ". "14 $. / 404. 4. A. 7. $. 7. A04. -. ". "0. #L. / /.. 84. 7 4. 1. " ". " 4 84. K@ M$ 4 84 7. 84. 7. A. /. .. 4 "0 1. /. 6. !. 4 - 7 4. "0. 7 4. .. /. 84. $. $ /. 4. ". 4. -. %. !. K@'M! /. 7 4. !. /. 84 ;. $. 0. #. 4. 6. 0. ". :. 4 4. 7. $. "0$. /4. K M. : :. ":. /". 0. /0. ". $%1%+% 7. /. -. #L 404. #. -. -. " 4 -. 9. $. 4 .. 7. ! ". 4. -. 7. ". *.

(52) 9. 0. 4 1". 7. 6. -. 4. 9. 4 /. 84. -. 4. 7. - 404. / 4. 4. /. #. 4. ". $. ". $" "0 1. 4. -/. A " $. ! /. " 4 /. 14. ":. # 14. #. " 0. A04 B. 4. B. " /-. " 7. . !. $ /. " 6" .. &V. /. /. .. !. 4. $4. 4. $. -. 6. ". /4. ". 7!. 4. /. K@ M!. 4. 6. /" /. /0 4. # $. ". !. ":. .. #. " #. #. A"4 K? M!. 84. ". ! #L. D 7!. 4. ". "0. 6. -. #. A04 B ". #. $ 4. " ". ". 0. 0 4 4. !. !. -. K($%%$??$?FM! 4 0. 7 K?@M$ 4 4 0. -. 1. . 1. /". 04. .. " 4. *%. " 4. 7. 4. 7. " " 3.

(53) $%3% .. %. ". /. ". .. "4# 7. 4. -. 4/. !. 2 4#. / $. #. 7. /4. 4. ". $. 7 2. 6. /. ". . -. ?&VM .. / /-. " 4. # .. 4. /4. # 7. 4. .. $. 4. " /. 4. !. %&V #. "4. 6" 4. ". K?*B'&VM$ 6. :. /4. -. " 4 /. 4 #. 6" 4. /. /. "4# 04. $. ". -. 7 9. ! /. $ "4. 4. 7!. /". -. - K(&B 4. 9. -. 4. 4. 4. ". ". 4. ". ":. 4. $ 4. -. /. /. " "0. " ;. 34. /4. K*&B?&VM!. 4. /. 7. K?&BF&VM$ ". " 4. / 4. !. 4/ ". $ 4 84 "4#. /. 4/. ". 4. 7". #. /-. $ K &&VM$ .. 7. $. /-. ". 4 4. ". ". M#. 0. 4. K@FM!. " " .. $ .. #. . K/ ". "0 1. /. -. 4. 2. /. " $ 6. 4. " /". $. 4#. 7. !. . $. 6 84 84. /". 7 K@FM!. *(.

(54) $%-%. / &. $%-%$%. :C. C. " .. % 4 0. ". 4. 0. /". 7. K. !. " 7.. ". M!. 5*& ". %M #. /. 4. ". ". *M 7. 4. 7 -. /. . $ # ". #. (. 6 . $. ". 84. 7. !. /. / 9. -. -. $. .. ". ". 0 4. . $ 4 84. 6. 7. / 4. !. ". 7 4. 0. #. 4 :". K'(M!. 0. $ 4" /". " ". 84. -. 4 0 84. 0. 6. 4. #. K ( #. " 4 -. % 4. 4. .. $4. / 4. 0 3. .. !. *). .. 6. 0 /". ) #. 4. /. 2. 7. 7. (. " .. $%-%(% " 9. 4#. "0 1. 0. 4. 7 $. ". 4. !. 5. $. ". 7. " "0. ". 8$. 4. ". 6. /. 7$. K (. " 4. $. B. . K'&$' $'%M$ #. ". 7. 0. " . $ ": / 4 7. /. $. 2. ! 7. 1. -. 4 - ":. 4. 0 .. ; ". 84. #. 0 #. 7.

(55) /. -. #$. 84. $. 4 ". /4. ". ". /. 0. L%) 6. #. 4 / 40. 4 4. .. !. "0. 0. .. ". 0. $. #. ". :. $. " # .. /. 7. 4. ". M. $. !. " 3 0. 4. $ 07. 0 ". ". / 84 $ 4. K'*M. 0 3. #. 4. 9. 4. 0. 84. > !. -. 84. !. 0 /. #. !. 0 0 " -. 4. :. 2. "1. 0. 9$. K' M. / 4. !. 2. 0. .. 84. 7 4 -. :. !. 4. 0. 2. 4. 4. !. $ 4. 9 -. 9. 4. !. ":. ". 9. 0M. 4 4. " 4. /. 7. 0. 7. "0. 2. .. .. -. 5 K'%M$ 4. 0. 84. #. ". / 4. 4. /. 7. 4". M. 4# 4. 4. 7. 14. 4 4. " 4 -. ". 4. 9. ./ ". M. . $. !. 0 14. /. 4. ". 0. -. 0. K'&M$. 7 KP. " " K%($? $@ $@($@)$')M. 4 7. "0. /. -. $ #. D 7. 0. " ". " # 0. -. 4. 7 4 -. !. **.

(56) < 6. K@ M. 14. 84. 0. 84. "4. 3". 7. $. 2. $ # 84. 4. ". 84. ". "0. $. 4. 4. 7$. -. 0. ". 7. 4. # 2. :. 84. 84. 0. -. 0:. :34 /. /". 4. 9. .. 0. !. $. 4. 9 4 0. 7.. ". 84. ":. 4 84. /4. -. 4. 4 ". ". $ ". :. -. ". # 4 4. K. 84. 4". $4. ". K". ". 0 9 84. 84. 0. :. 4 4. 4. #. $*" L M. ". / -. % ":. %. !. 6" 4 /. -. 4. - 4. M!. #. K. 0. 7 M$. 0 $ 84. M. : 4. /4 " L" L". 4". ". ". !. 0. -. K 4. %" 4. -. 0. 0. " " -. M$ / 4. 84. *&& " L%)6". -. %M. 4. $. /4. ! 4. /4. 84. K'?M!. 2. -. ". #L. ! /". K. 0 .. -. " 4. 84. -. :". *?. -. !. /. -. 84. /". 7. 4". M! ":. B%. L%)6.

(57) 7 7. #. / 7. 7. -. 1". :. ". 7. 0. -. 0 3. /. 5*&. 7 4 9 K 0. B. 4. -. 7 9. %. 4. -. 0. $. 7. 0. -. 40. /. $. 84. 4. ". 4. 4. 0. $. ". /4 -. 4 -. !. -. 4. ". #. ". 4 7 0. " ". 84. " 4 -. 4 4. 1. 4. 84. K@ $')$'*$'@M! 4. ". -. " 3. -. 7!. 4. !. " 4# $. 4# 4 ". 4". " 3. 4. 84. 0 9. 0. " ; 4. ". - A04 B. # " ". 40. 6. " 4 $" 2. 40. 0. 7. 9. #. -. 7. $%-%)% " 9. .. "4#. M!. 4. .. B. 0. $. $ #. 0. "0 9 / - 4 `4 "A 5 4" 4/. ". .4 $ #. 4. ! " /. 5. $. /" " 4:. 0. -. 4. A :. #. 4. 4 7 4. 4 4. 9 4 4. ". : ". 0. /4. 4. ! ":. %. " L. ! *@.

(58) " 3.. /4. -. 4 ". " " 7 $. .. /. / 0. 4. $%-%,%. E. 0. #. /4 4 $ # A ":. 40 4. 4. ". 2 0. %!. ". /" 4. 9!. 9. 0. 0. "4. %. ". !. ". "0. /. !. 9. " 3. $. 7. 7. 4. -. " 0. = " 4. 2. /. ,0 6. "0 " 4 / -. A04 B. /. 7. $ 84. # 8D. .. E (,9:. 4". 7. B. 0. %!. ". @. 8D. 4. #. 2. $( 9:. @. = "14 " 4 /0. 2. 4 4. -. ". 4. / 404 ,0. 7 4 4. " 4 7 4. $%-%1%. 0. 7 9. 7 .. 4. 4 4 % 4 ! 7. F9. %. " 0. #. /. 7. 9 /. " . !. : 6. 4 "4. $ 7$ " : " 4. /. -. 7 M! 4 4. -. / #. 0. / .. /. A. $. 6 -. .. -. . A. 2 #. . 7. ". B. .. 4. 6 4#. #. .. ". $ 84. *'. & (K 4 . !. 4 !. $ F&V!.

(59) 4 84. " # .. 03 7 /. 4. " 4. 7 K/. /4. /. -. K@%$@(M! /. 4:. 4 ". 84. 84. $ ". 6" .. M. -. "4. -. .. /. 2. .. 4 A. 4.. 14. 0. ". " # .. -. K. 4 $. # ". 7. :". " - 4:. /. / B. 0. $. 0 $. 4. 7. K@ M!. 7 84. 9. $. $ K''M!. 7 7. : 4. 0. /". 3. 4. 4. /. 84. 84. 4 4. /. $ 4". 0 3. 4. 7. %. /". ". ". 0. # ". ". A". 7 /. K@(M!. .. 4. 84. A. 4. 4. 6. "4. 4. A ". 2. !. ". $%+% 5. B. 6 0 4. 0. 7. 6 6 84. ". A 4. 4:. "0 1. 4. .. :. 2. !. 0 4 -!. .. /. /". /. ". .. 4. 4. " 4. ". ;- -. A. ". -. .. $ 0. 4. 4 7". .. ". M$ 4. /". /. " -. #$. 6. A " $. 4. 4. 14 0. 7. "0. $. $ 84. 0. ; %&&). ":. !. ". K'FM 84. 2. $. "43. 84. "0 0 :. 14. 9$ 0. !. ". ; !. *F.

(60) 84. ". 6. 0. !. 4. /. - #L 4. ". 4 ". :. ". 4. /. 7 84. ". 9. ". / 4. ". /. ! /. ". ". 4. /. 9. ". $. ". 7 0. M. 0 ". /. 4. !. /. 9 /4. 4. ". 9 -. 4. -. 4. O. ". 9 -. ". 4. ". 9 -. %!. 2. -. K. B 4. 7. ". ! 03 7 " 3 .. 0. -. 03 7 $ #. :". -. ". 4. :". 9. 4. L. #. 9. 4. /. ". ". ". -. $. 4. ":. ! 4. 9. 4"4. " -. 7 % L M. /4. 7 -. 0. " 4. E 2. 7. -. ". 84. $. 84. 4. 0 4. :. 84. "4. -. 4. /. !. 7 M!. 9. /-. !. 7! 0. 4". 6. ! "4. -. K 4". B. ;-. 4. K6 0 4 " 7. 4. 4". ". 0. A. 4. 4". ". 7. #L. 84. (!. ?&. 6. #4. : 2. - " /-. #L.

(61) /4. -. 7. 0. ". 34. ". / 6. $%+%$% / :. 9. " 4. ". " ". " L< L.. 4. ":. K " L< L. M. " 4. / /" 0 4. "14. /. /4. " 4. /. " 4. /. 4 -. ". ". ". 2. 7. " 4. ". ". ". $. K "0 1 /. 4 7 M ". ". 6 14. 4. 0. K. /. 4. 9. 6. ". -. !. ". 6 / /". !. /. ". $. " 4. /. $ 4". ! 4. 2. 4 $. 7 4. # 6. /. ". 0. " 4. 7 4 0 4M. ". 0 4. 7 4. 7 /. K " L< L. M. M. 0 4. 4. /. 2. 14 !. $#. / " " "0. -. 4. ". 84. KF%M$. ". /. &$*. KF M!. 7 ". 6. M#. K L. L7 ( .. 4. K. ". 7. ". 4. # . M>. /" /. K'%$F&M! 4. K&$*B " L<. *&V. /. 4. ". " L< L. M!. /". #. !. 6# .. 4/. K". "0. " ". -. A. 84 7. K'%M!. 9 4. -. ". 0:. 7. :. %. ". ". 7. $ /. 0. 4 7. ?.

(62) /". $ #. 4. 4. 7. /4 14. 4. 7 ". :. $. ". 4. 84. / $ 7. 0. 9. ". #. ". 84. -. .. # 4. 0 ". 0 4. ". ,. ! ". 0. 14 4 -. 3. ,. KF'M!. 4 -. 9 1. " 0. 4. 2. 7 KF@M!. 84 -. "0. $ 7. 0 4. -. 4. :. #" -. #. 1. "0 2. 4#. 4/. 4. KF?M$. " 4. 7 4 -. 7 # KF*M$. !. 7. ":. 9 .. 4. ". ?%. ". " 4. 5. ": / 9. A". !. 4 - ": : 84. 4. 2. 7. 4. 4. 4. ,. ". " 4. .. "4#. 4. K@ M!. ! 4 /. ,. /4 9. 4. KF($F)M!. ; @& #. " ". ":. ". 7.. -. #". "4. 6. 7. -". $. : 7. " ". 4. 0. # 4. ". $. 7. 7. 2. 4. .. !. B. "4. 4. /. -. %. 9 -. 4. 7. 4". B. $. 9. !. " 4. #. $%+%(%. 14. 4. ". ". " ". #. "0 6. 2. 4 -.

(63) 4 ":2" 0. 9. /. 4 ". 79". # ". ". $. 9. $. 4 84. 84. / 7". -. 0. -. 4. 7 0. 7. "4. .". 14. /". 4 6. /:". ":. 4. L"%. 4. /4. -. #. .. "1. $#. 4# 0. 6 " 4. / - K &(M!. $. .. ". /. 4. ". ". 4. ?". -. 0 4. 0. 7. ". ". 6. 4. 0. -. #. /. ". ". 04. / 0. / 9 4. /. 84. -. #. 7 "43. -. /:". % -. /. ". 6K&a*B 4. 6. ". K &?M!. $. /5 ". ! K. /4 ! 4 B 4 4. 4. " ;. -. 7. 9. 4. ". (* ; M$. /". /. 9 K &*M # 4. / /". /. 0. / /". -. 6. $. 4. *&& " M. ". 2. /:". 1. /. A. $. "4. 4/. / /". L" 4. 6. :. /. ; M KFF$ &&M!. "0. ". 7 6. K &)M # 4. K? M!. 84. ". 84. ". $ # 84. :. .. 4. " #. /". K? 0 4 84. 4. 4. 84. 7. ". / 7. 2. !. 0 4. 4. 4. 4. "4. 0 3 /. KFFB &%M>. -. 7 4 -. 4. ". #. 4. ". /. ". 9. 7. !. ":. # / 9. 84 0. /. "4. 4". 6. 4. ,. - ": :. , $ 04. : / /". " ". -2 ". 4 # 84. ?(.

(64) 14. 4. / 7!. " ". /3. #. ". 34 40 /. /4 !. 84. 4.. #. /4. -. &$''M!. ". K. 9 ". 0 3. 6 /. K &@M. 84 7 4. " 0. ":. ". &$*F>F*V /. 4. 7 "0. -. " &$?&>. &$(? &$FFM!. /. /. /. K &'M #. 4. / 7. -. ". ". 4. /. ". 4. !. /. .. !. 4 7 0 ". "0 " -. $. ". ". K &FM$. 40 4. 40. K. 9. /. /". / /". M. %. 14. 0 4. , _. 4 " #. 4. # ". 7. .. 14. K. ". 6 9. $. -. 9A:. 7$. 4. 6. 9. 7 K. " 4 -. 0. E. -. 7. $'%M!. #. ,. " 4 -. ". $%+%)%. 0. 4. 4. ". 4. ". $. 4. 4. $. 6. %*. ". &$*(. ". /. 4 84. "0. &$F'>F*V. 0. 4. "0. /. (. ;. $. _. 4. ?). > " # .. " 4 -. 4. ,. !. 4. 4 -. ". 4#. ". /. / " 84. ". 7 F *. 4. ; %&&) K'FM$. 0. 4. 0. $ &$)&. $. ":. 4. 6. ". 7 -. #. / /". 9. !. 4. 6. *&& ". 4. 4. .. 7. " 3. 4. /. 4. 4 0 3. ". !. ". 7 9-.

(65) *%$ V. "4. / 7 #. K &M!. /. / /". "0 1 84 " /. ":. A. ". 4. 4. 84. $. 4. K5. M$. K )M!. 7. /4. -. !. ". 9. / 9. $. / 7. 2. ". " " $ 4. " 3. #. ". / /". ". 4. #. /:". " /1 0. ". K %M$. 4. 3. 84 # 4. /. " #. .. -. 6. ". /. 84. ". " :. / 9$. M!. / -. ". ". 9$. 7 4 - 6 7. / 6. 4 7. " - #. 4. A". 2. ". 4 K. 4/. 0. 7. "0 1. 4 84. $. 9. $. 4. 7.. /. -. ". 2. K (M!. 34. 4 /. 0 3. 6. ". " 4 ,. ". $ 4. 0 3. 9 /4. -. 7. K *M. %. 4. 0. 7. 4. 6. . " "0 0 /. 77. /. 4 $. 84. 4". 7 !. 4 $. 4 84. 4. .. A. /. "4. -. 9 /. ". 0. /. =. /. 84 04. 4. !. !. !. #. /4. -. 4 -. 4. ". 2. 4. ". .. 3 " $ #. $. 0. /. 4#. 7. $. 2 4. 2. ". $. ?*.

(66) 3. 4. / /". 7". " ". $. ". 2. 4. 42" 0$. /. $. 4. 30. ". /. 7 ". K. "4. B *)M. ". 0. /. ;. ". ". /. K. B. " ". # M. 04 4. # /:". ,$. /. " 14. %. 0 7 4" 0 /. $. ". "4 ". /. 7. # "4#. -2" 84. 4. : ./. ". 84. 84. /. -. )#. /". #. 4. -. 4. /. /. 4 7. %. 14. ??. 6. /. .. "" $ /. 9A:. 4. )&. K %&M!. $%+%,%. " 4. B. " 3 4 /4 4. 84. #. 40 0. K FM!. ". /:". 0. #. 4. 7. 7. .. /4 .. -. 40 K6. $ 6. -. 42" 0. 6. 7. 4. B. 6. /:". / 4. -. 4. 4. " 4 4. 4. 4 ". 7". K 'M!. !. ". #. 4. 7!. 4. $. ". 6. K @M!. 84. 4. "0 "0-. ". ". $. $. %& #. 42" 0 K ?M!. ". -. ":. .. "0. -. ". " 3 !. 9 /. 4. 7. 0 84. 4. ;. ". 4. $6 ". 4. 4. ". 84. /1. 0. 2. #. -. " $#. 4 4. #. $. " 4 .. $. " M K''$ % M.

(67) $%+%,%$%. :. $%+%,%$%$% " L<. 9. %. 7 9 D F9. 4. 4. D. ". !. .. B. 7$ 0 3. 2 .. 8. 04. =. 9. 4. !. &$*. @6. 4. ". /". 4. 0 : 4". " L< L. ! $%+%,%$%(%. 7 9 D F9. 9. 4 7. " L< L.. 4. 0. $%+%,%$%)% 4 M. 7. 4. 4. ". *" 0M. 9. 4. (. $%+%,%$%,%. / 9. 4. " /. B. @6. 9. 4. 84 ". 04 .. !. ". /4. -. " 3 . K4. K% L. M /. ". ". " /. K B% L. M 6. / 9. 7: 8. 4. 9 #@% 2. =. 4. 03 7. 4. 14. ! -. 9. ". 4. ;. (b " / /". K@*&" L"%M 4. 4 $. 4 : / /". 4. 2. .. :. ". 4. ". !. 9. & " L. !. R M. 4. #. 7 9 D F9. !. ". 4. @6. !. 4. !. *. 9. ? ". M 34. % ; 14. 4. 9. (B). =. ". =. 7 0 3. 8. " $. ". " ". 7. ". -!. " L< L.. 4. /". 7 9 D F9. - #. E 8. 4. ?" ". ; 1 !. 6 ". / /". " L< L. 0 4 ". A. #. ". 7 4 ;. /. 4. % 0 4. %B( L. K M!. 4. 4. ?@.

(68) 14. ". 7. $. 4 9 :. 4 4. -. 42" 0. ". !. 4. % ;. ". ; ": #. 9. 04. " /. $*B%. / 9K 03 7 *. 0 :". ". !. %!. 5 -. " $4 M. -!. 4. !. 9. / /". / /". ! " L< L.. (. . M$ ; 1. # 0 4. ? 0 4 84. *&" ! ". 4". 7. 9. K L%)6. 0M. 4. 4. 4. ". !. 9. ( ;. ". 4 84. $. ". ". ". /. " /. 9. 6. ! 84. 2. /. - 2. $. ;. : 0 4. !. $%+%,%$%1%. 7 9 D F9 7. C. :. M. 8. 4. #. " L< L. ! " ". /. ". ". & " L. M!. /4. "4. !. 0M L.. /. =. "0. /:". " 3.. !. #. ". $. 4. ". 9 #@%. 4. 4. 0. -. 4. $ ". 4. $. 7". ?. ! 0M 0 4. ?'. / /". !. / /". 4 4. ?". !. ". ?. ". ;. :.

(69) M. /. / $. 2. 4. 42" 0!. $7. 4. /:". 2. ". 34. !. ". 0. 84 /. 4. $. $ #. 4. /. $. 2 30. ". 4. 2. $%+%,%(%. 8. /4. -. 6 "0 4. 2/. ". : 0 3. " 9 :$. /. 7!. ":. !. # @% # 4. -. !. $. :. 5= 9. &&& " L%)6!. /. $. !. %. 9 /. 4. / /". 2. :. $%+%,%(%$%. $. =. /. M#. ". 3. 9. ". " K. $. ;. E I. -. 4. ". 4. ". 4. #L. 4. 7 9 D F9. 6. 2. ". " " ". 9. .. $. 4 2. 7". 0 :. / 3 ". 4#. $%+%,%$%3%. . " "0. 4". 7 !. 2. /. 03 7. %. #. $. $. 4 ". 03 7 4. O*&&B. #L. 4 84. 9 4. 4. $ A. 14. - ". (&L'& ""5 #. 2 7. 14. 7. : ! -. !. ?F.

(70) $%+%,%(%(% /. 9 .. !. 9. $. :. 2. 03 7. 4. 4. -. B. 0 3. &&" L ! ". 4". 0. (!. C $)% @ 9 9. :. 9 F 5 : 5 : $ =J/= D K $ ( = D 83 @ $B( = D L ? 8 @. 7. 2< 1 =J/= D K, $ =J/= D K)B, :. 9. . .. .. 7 7 :. <. :. 8. D $. 9:. : .. 9 #. 9. 7. 8(B) =(,>@ 3. 9>. :. $ L. ?. .. . 9> 9 #. $. =J/= D K )B3. %. . >5. L. 7 I@ 8( G @ =J/= K$ 5 : 9 E L 7 7 8-12 = (@ $C : : K3 3 5 7: 5 D < 9 : 6 D 7 I : : 6 7 7 8-12 = (@ $C : K3. H .. E. =J = D. )C : $ L 7 7 3C : M: 122 = ( 7 $< 1B( = D : ( G L D 7 I 7 > : 9 ) G 9:. 9. <. 7 7. <. 7. 9 9 # H :. 7 9> K 9 9 C. B 9. 7 9:. 59 : 6 9 6. ". @&. ? 5. -. )$. *# ". C : <9. 9 1 $2. 9: 0. 6 9. E. "@ <. 5. $%+%1%. K. <E ? 5 I :? 7: : % 9 #% = D%. 9. 7 C. 7?. % ?. 2 4. 4 -!. 0. 4. ?.

(71) /. " 4. ". 4. $. 7. 4. #. !. 0 )! 9: C. @. 4. K M :. 7. :. 3 . $% "0 $($) " " Z, = " 4 " 84 ; 3 % 7 " 3 7 ,= ( 4" , = 0 0 ) (" 4. 4". %*V 0 %*V. "1 9 : 4 ". 0 "@. :. H. / , =0 " , = 4 ,= " K D /B= 4 03 7. ". M. /. *! 9:. 4 C. K%M 9. E. :. H. 4. : 3. 4 4. " Z 4. ". "0 " 7 K LM 7 # . !. 4. 4 4" &$%B%$& 4" O&$% "0 4" " 7. 3.. ". Z ". 7 K M!. 4 0 6" 4. *&V " 3. #. 4. L L. 4. " 3. #. 4. L. 4. &&V 4 "4. 0 ?! 9: C. @. ". ". 4 L # 4 K" L M$. 4. 4 :. 4. 4 " ". 7 44. K(M :. H. "0 " 7 KP* 6 " . L " # P * 4 L" #L ] M " 7 KO* 6 " . L " # O* 4 L" # 4 M " 7 4# " 7 " 7 # 84 . " ! 0 . 7 : $ 6" 4 , $" 4 -$ / $ :4 6" 4. @.

(72) $%+%3%. :. 9. $%+%3%$%. %. 9. 4 ". 7 9 D9. 2. 4/. " ". ". ". 4. /" B. 7. E%. 4: 4. !. " 3. #. 4. 84. M. ;. 0M 4. " ". ". 0. /. M4. 0 K /. /. 0. A. 4. 4. ". 4 12. !( " L M. K /. L%)6M #. #. ". 2 ". 0. !. 0 $. 4 -$ ". 9. ". 1. ". 0. 4. ". "1 #. " 4. 7". 9 ! /". ". /. 9#. 84. K %(M! $%+%3%(% D. 7 7. ". 9D /. %. -. 84. 4 6. 0. 84. #L. $%+%3%)%. 4. 4. 0. ":. 84 $ # 4. $ 4 84. -. 84. "4. ". "0. " 2. #. 4. 14. .. 84. " # .. /. " /-. " 84. $ 4. 0. /" !. %. " . /4. 84 4. 4#. 4 -. @%. !. 7 9 D F9. " 84. /. A. 4. 0. 4. 7. $. $ 4. 4. K %)M!. -. 4 0. 4. $ " 4. 7. 7. #. 7 4. !.

(73) 6#. ! K %*M$. 4. 4. %. ". 7. 0. 4 # 4 ". ". /. 4. ". A. $ 84. ". 7. 4 ". " 4 $ $. -. %V 4 4. $. " 4 -. " .. "4. /. 0. 4. 4. #. 4 9 -. -. ". 3. "0 1 2. 4 !. .. 7. / " ":. 4. -!. M K %'$ %FM$ 84. "0. 4. 4. ". / !. /" .. 84. ". ". -. ". ". -. 7 -. / 7 #4 4. 0 77. /. 7 -. -. 4. 7. :. /. :. $. 4. #. . 4. 6. /4. " 3!. A. 60 4 ". K. 6. #. K %?$ %@M!. :. 6. .. 7. A" $. .. 2. 7. ". 4. 6". ; !. " "0 ". .. -. 4". 0. 71 6. 0. / :. /. #. 4. " .. K??M!. 4. /. %. /. A. /. 6". 9. 4 /. ". /4 $. ". -. 2. A ". .. 3. 7 /. 0. 7. /. 6. :. ". 14. :E 5. " 3 /". /. $. !. :. /. /" A. 9. $%+%-%. 6". -. 0. 2 .. .. /". 7. 84 -. 2". :. 4. 0 " ; ". @(.

(74) 04. $. 3. ". 01. /4. ;. ". 2 /. ". " #. A " $. 0. A. 7. 7". A. -. 6". :. #. A. 7. 4. / /. ". $. 4 84. /". /. .. ". $. ". 6. $. 60 -. 7. 6. ". 0. 84. -. " ". - #. !. 6. 4. ":. "4. 6:0. !,. ". 4 " : 4. $. ". ". ". /. 0. 0. 4. . 4. A. " ". 7 4. 7. 2 ". $ # 4. /". 0. -. #$. " 4. $# ". 4. K (%M! -. /. K ( M!. 0:84 $. 4 6. . $. /. 4. ". " $#/ / /. 2 7 1. 9. @). 7. 7 4. 0. /". 84. /. 4. 1. ":2". 4". 4. ". ". ". /. 6. ". 7 ". !. #. 7 4 -$. $. .. .. ;. 7 4. A. 2.. A. 6. K (&M!. $ 4" /. $ # 84 84. -. 24. ". .. 2. 7. 77. " 3. ". 7. 4. F&V K (&M!. 4. 4. 4. '&B'*V #. 7 84. $. $. 4. 7. !. 03 7 0. $. 0. #. ". $ 4. 4. 3.

(75) /. 7 4. 84. 0 0 ". 43. 4. 7 4 -!. $%0%. &. %. 7. #. 4. ". 9 ". 4#. ". ". :/. $. -. #. 0. $. 6. 6. .. #. .. 6. ". 0. -. 0. 4#. /. -. " 7. 7. !. 4. .. 4. /. A". 4. " ". 14. ". /. - #. /. 6. 4. ( G @%. K'($'?$ ()M 6. !. 84 4 7. 7 4 - 6 6 4. ". :". 7. K@($ ((M!. . !. K@($@)$@F$'@$F $ ((M!. 84 ;. ". 84. " 4. 9 I 8. $. 4. 7. !. $%0%$%. 7. 7. ! 7. /". # /. 7. 7. 9. A. 7. $. -. A. /". .. 9. 7. 4. 0. 0. 4. -. 4. /.. 4. 4: 6. 4. ":. 4". 0. 04" ". 4. 4/. " $. 5. 7 4 B. /4. 7 4. /. /. " !. #. 7 9. 4 / $. 4. /". -. ! A. "0 1 $. " /. .. 7 -. 9!. @*.

(76) $%0%(%. 9 I 8?. $%0%(%$%. D. ?. ( G @%. %. 1. A. :". ". 84. /". -. ". ": 4 .. /". ". " 4. !. %( ; 0. 4. 4. " #. 0. 7. /. K ". :". 4. K ((M 6. 4. " 3. 4. 9. 6. 84. /" /4. 6. " 9. -. !. -. ". 6. 4. $. 7 /". 6. /". -. 7. 7. ". 4. 7 #. " .. 2. " 4. A " $ /. K (FM. "0. 7 -. / /". ". #. 40. ". 4 ". -. .. 4. $ #. " ". ":2". 7 '*. 4 04 $ #. 4.. !. # ". $ 84. /". .. $. $. # /0. 9. 0. $ 84. 4/. @?. # B. K'($ (*B ('M! 4. 4. " 4. 4. 6. $ 4 84. -. 6. "4. 0 4. $. 14 !. $. 0. 4 !. ;. /3. :" /. "4. 6. 6. 4. . 84. 7. "0. " $4. /. ". M#. 4. 9!. 7. 4. 6. 0 #4. 4. " ". ". / 0. !.

(77) $%0%(%(% . ". D. /. -. %. 7 4 -. ". 84. ". 6. /. #. 4 7. ". ". 2. / 0. 9:. $. ". 4. 7$. " 3.. " /4. ". # :. /. 4. 84. 0. ". 0 0. 84 0. #. K@FM!. 77. 0. 84. 84. ". 0. )'. ;$ 0. K (FM!. /4 4. 4 $. " 84. 4. 84 /. ". .. 9 -. " 3. -. " 3.. 14 /. 4. 4. ". -. ;. /. ". 84. /". !. % # ". ". 84. 4. 4. 0 " 2. 4 84. /. .. ". / !. 7 4. .. 0 3. ":. "4. .. 84. 4. E :. 7 4 -. 4. $. 7. 9 -!. " 4. ". $%0%)%. / /. # 84. %. /. -. 84. .. 4.. !. -$. 7$. ". ". 6. 4. 14. 7. 40#. /. 9A:. K )&M$. /. / 0. 4. $%0%(%)%. /. /. ". 7#. ". ;. 7 4#. 4. 7 4. ". / 0. -. 7". 37. @@.

(78) K. %& # )& ; M #$ /-. ". $,. ". 6. K ) M. .. 7 4 - 2 4. 4. / /. /. .. 9. " #. 7. . #. 4 6. ". 34. ! -$. -. 2 K@FM!. 4. 7 4. 7 4 " #. /. 4 *?V. 84. .. /. $ #. "4. $4. 4. ". /4. 4. @'. 4. " !. K )%M 6 7 4 - "4. K@M$ / /. .. -/. #. ! ". -. " $#. "4. 41. ". & ;. ":. 40 4. $. /". 7 4. !. :7. %. " 3. 4". ". .. ". ". "0 1. 6. .. 7. ". /". .. ". .. 54 4. 0. ". " # . 4. /. /. :. $%0%,%. / /. 7 4. 4 -$ 4". !. %*V. 0 ". $. -. 4. 4. "4. ". 841". " " $. 7 4 -. 7. 4. . !. 4. 4. ; $. ". 9 84. " #. 2. $ ". 4. / 347. /. 0. " 6 /". /. 84 /. 2. #. -. A" 7. 7 A. A ". ; !. .$ 4. " 4. 6#.

(79) 7. 4. 4. 2. 4. /. 4. 6. !. -. " 4. 4. $. ". -. 4. "4 6. 4. 7. A. 2. " 6" " 4. 9. /". $. 4. : ". 4. K %?M!. ". 1. K )FM. $. 4. 2. 0 40. 7. 4 04. "4 6. 4. 7 4 7$. 2. $. $. %V 4. 7 84 9 #. .. A. 0. K %?$ )*B )'M!. " 84. .. .. #$. 7 4 -. ". -. /. #. A. 84 .. /. /". $ .. -. K ))M. 6. "4. " 4 -. ". 4 7. 2. !. -. " /. $. 84. 4 7$. /:". .. ". 4. 9 #. -. 6. !. .. ". 4. :". 4. A. F@(. 4. " 4 -. " 4. /. 7 4 -. "4. 7 -. -. 7. 84. /4 6. ". ". .. #. 0 !. 7. 4. 0. /. /". 4. K )(M!. :. 4. 4. -. /". ". !. 04 :. 4. ". 0. 84. 4. 4 7 0. 4 7 0. 7 4 -. 0. $ 4. 4. 4. "4. ". "14. " 4. ". 0 ". 0 9 -. -. " /". -$. 2 4. ". /". 0 77 /. 7. " .. 1 ;- 84. " 4 -. -. 6" /. .. A ;- $. . 0. :. 4 4. 7 #. 2 7. A. !. @F.

(80) " " $. 4 ". ./. 84. "0 1. ". 4. $ 84. 7. $ 0. ". .. $. "4. 84. 4 4. ^04 B 4 ^. 0. 7 -. 4. "4. 4 4 84 " K. 4. 4 7. 84. ". :. 4. 4. 4 7. /4. # 84. '&. 4 4. 4. 4. /" -. -. 4. " 3.. "4. 4. $. $. 6 6. $. ". 4 7!. 7. 4. 0 .. 2. 7. 4 ". -. #. /. 7. / 6. 4. :. 9. ". " 3!. 0. 6". /4 7. 14. /. 84. 6 0 ". 4. -. :. 84. $ 4. "0. !. 3. 7. ". ". ". $. 1. 0. 84. 4. !. 84. ! K *M. /". 4. /:". 0. " A. A. 41. -. ". ". ". #4. 4. #. 7. :. K * $ *%M!. :. 9. 4. ". " # . 84. 4 4 7$. ". :. K *&M #$. !. ". 4. $ 0 4. ". 4. 4. A. ". 4. -. $. 4. /". 4. $ 84 M!. /4 6". $. 7. B6 ". #. :. " 4 -. - 84 :. ". 6. 4. 1". ". " "0. -!. ". #. 4. 71 0. 7. 7 :. "4. 0. / 6". 4. 4 $#. -. $#4. / " ": A. 4. # $.

(81) 4. 4. 9. 2". > :. 4. .. $ 4. 4. -. $. $. /". /. $. 4. 4. 77. A .. 6". :. "4. !. " ". -. ". #. A. 84. K *(M. 7. " #. ". :7 $. 3. "4. 2. A. ". 7. A. 2 $ 2 7. 4 -. 4. $. A. $ 4 84. $. / /. .. 4. !. 6. $ 7 4 -. 84. ": 3-7. 6 0 4 $ 84. 7. 41. ". !. 14. /4. " 3. 1. ". ". 6 0.. -. 4. 84. " /1. K **M! ". 77 ". K *)M!. 14. ". 41. # 9 12. 7". " #. /. "0 4. /. "4#. 4 B. 7. 0 0 ". ". 1. !. 77 $ 2. -. A. ". ". 7. 84. 7. 4. A. '&B. :. 41 :. ; 7. 4 3. " 3 6". !. ". ". ". " 6. ". 84. 1 ". K %@M!. A. /4. ". ". /. $. 3. $. ". 04. F&V K%($ (&M!. 4. .. /" $ ". '*V #. 7. :. 4 84. /" 01. ;. B. . ": K *?M! 4. -. A " $ ". $ # 84. 0 4. K *@M!. '.

(82) 0. 4 $. 4. 4. ". 0 A. . 0. $. '%. 4. 4. 0. 4. - /" 4. 1". 49. 7 !. /". - /". -. 6" $. 0. 7$ :. ". # 84 ". 4 7. ". "4 7. -. #. 4. 7. !. 4 4. 9. "4. - 6. /". 1. $. 84 $. $. "4. 0. ". 4. ". 0. K *'M!. 0 :4. 84. 0. " 4 2. #L 84.

(83) &. '(.

(84) &. /". 4. 40 4. .. $ 0. /. -. "4. !. ". 4. 7. $. ". /. 4. 2. .. 5. 84. ". 4. $. (!. ". 4. 40. 6. 9 -. ". ". :. 7 -. %!. .. 6. 7. ". :. #. %) 6. !. 7 6 -. A. # ". 6. !. K. 0. 4"4. ":. 4 / 4. " 0. 4. -. B. 4. .. #. 4. #. -. 4. $. )!. 4. ". 7 4 - #4 4. 14. "4. 7. 0. #. -. 4. 4. 2. "0. -. / 6. ". M!. /. !. ". 3. L0. /. -. ! 4. 7 4 -! *!. 40 " 0. ?!. " 3 "0. @!. -. 4. " -. ": / 4. #. " #. !. " -. #0 4 3. 7 4 -. '). #". 6. / .. 7 7 4. / 7. , ! : 4. !. 7. 4.

(85) "*. #. '*.

(86) '?.

(87) '!. "*. !. 0 #. .. ". ". -. $0. -. $. "4. " ". -. -. !. ". .. "4. $ .. -. / %!. #. ". -. $. -. .. $. 0. -. $. 84. ! (!. 0 L. 40. 6. %&&). )!. 0 #. -. 4. ". 14 !. 9 /. 6 4. 4 ?!. ". - K " -. -. ". 1 ". 14. .. 14. M!. -. " -$ !. 6. 4. #. -. !. 6. #. ! -. M 84. #. 4. 7 4. #". -. ". 0. 0. 4. / ". /4 -$. 77. " 0. F!. .. /. 4. - #". /. /". 7 4. 4. 4. 9. $ 6. .. 9. '!. /. /". 7. -. !. 7 4 7. 0. @!. /. !. 9. *!. 4 7. K .. /4#. 84 /4. $ 0 4. ". -. $. 77. "4. -. $. 4#. #. !. '@.

(88) ''.

(89) .. /. 'F.

(90) F&.

(91) .. ,%$%. /. N. 4. 4". ,%(%. 7 #. 7. 4. 6. !. & 6. 9. 6. /". 4. 7. "4. 5. ". . F@%. 4" .. 4. (. "0. " ". " ). 84 /4. %&&? K(* ; M! /. /". 7. FF@ K 0. 84. M$. 4. FF@! " A. 4 K. 4 M. 6. 4. M. $. 04 0. 0. $. ! L. / ; %&&) K 0. 0. 6. -. 7. /4. 0. . /4. 0 -. 4. /. -. -. 4. -B. /. 7. 4. 9. &!. 4. 84. .. #. 84. K. A. 9-. "0 0. 4. /". ". 7 -. /4. ". ". / 6!. 2 4 -!. /". -. ' # FM. /. -. ". -. 0M .. ". 9 /. .. 4 4 -!. " 4. /. $. " 4. -. 4. 6. K. .. 404. M /4. ". 0. $. 2. $. F.

(92) . 6. 7 4. -. $. 6. -. "4 /4. 7 4. 2" /. #. -. -. -. ". M!. ". %. C. / - " " ". -. $. /. 0. 4/. ". K. &. ,%)%$% #. ". M!. 4. ,%)%. 4. 4. / 6 -. 84. 9-. /. 4. -B. X. 4 - Y! ,%)%$%$%. ?7. %. B =1. K 4. 7. B. -. / 6. 4". -. / 6. B. ,%)%$%(%. 4. b7 9 ". ). 9-. 7$. 0. ; M. 4. -. /". - A. 7 4 " 84. K 4 !. 7$. -4. 7 -. 0. ". M. 4. "4 :. /. 7. ./. !. E % ". F%. ; M. !. "0 /. -. K 4. 84. ". 7$. FF@!. B. " 4. M K 4. 84. /. ". -". " ". -. 60. 0.

(93) B. A. $0. 84. 6. 2. 84. K 4. 7. -". $. .L M B. K 4. B. 7. "4 / /". :. 4. o. #L ". K. B. " /. 4 M. 9. $. !. 7. 0. "4 /4. 7. ". ". 4. L B $. /. o. 4. 0. B. L B. #. !. / " #. . ! B ". $. ! A. !. 4. o. "4. K ($ ) # 5*&M. B. "4. o. /. 4#. 5 B%!. 7. o. .L M$. %. 4. 4. o. -". $. " ". 14. 7. D9 E. " o. $ .L M!. K 4. "04 $. ,%)%$%)%. -". K =. M. !. 04. o ,. 4". / ". ,%)%$%,%. D. B .. " ". B . 4/. ". %. /-. K 4. #. 7. 4 /.. . !. -" /-. K 4. 7. -". .L M. .. ". .. /". 5. 7 #L. ! .L M. !. F(.

(94) B. ":. K 4. 4. 7. /. 4. 7 K7. 7. -". -. D. B. 4. %) 6. $. 7. B. -. " 4. .L M. /. 4. *&& " 4 7 $. !. L". $. 4. K 4. 4. 4. !. 7. P %&. /" ". B. M!. ". ". %& 6 ". .. -". /" (". ". 7. K 4. ". .. $ 4. ,%)%$%1%. .L M. (". -" 4. .L M 6 " 4. L". P. #L. ". 4 7 $. !. 7 -. 1. ". KP $( " L M!. 4 7 $. ". (". /" !. ,%)%$%3% " 9 4. " .. A. 9. FM!. $. 34 .. ". /. 9 -. 2 ". -. L. / 40. 04. \. F). 0. A. / 6. ". 0. -. K 4. 7" 4 7 4. /. 0 -!. - B0. -. ! -". /". 4 0 !. 7$ ?. 9.

(95) ,%)%(%. : ". % 4. 40. -. 6. 7. /". 4. =4.. "4. !. /. 4". 4. .. !. A. 84 %!. .. A. " #. 14. 4 4. /. 14 - 6. -. W. ". 7. /. -. 1" $. K M 84. 4. ". /" !. ./ $ ": -. :. !. ". 7.. &$* " L<. L. ! (!. /. .. A. !. ". 7.. " L<. L. ! )!. /. .. A. !. L. 34 *!. /. ". "4. .. 7.. " L<. !. A. !. ". 7.. " L<. L. ?!. /. @!. . A /. !. -. 34. 2. 7. !. L. K 4. ". ". -!. ". 0 4. ( . $. $ ( 0 4 M!. "4. 9-. 4. 4. 14 M. / /" B. 7. 5 K&$@*. 4 ". !. 4. #?. ". "% $. ". 4. / 4. $ ? 0 4 % ; M!. F*.

(96) B. 4. 4. 4 4. 6. K&$(@*. $ ? 0 4 84 ". "%. ". 4. /. 4. (. M!. B. ". ". 4. / /". -. 9. ". $. ". 4 ! 0M. "4. 7. B. 9. B. $. && %&& " L. !. /. " /. ))& " L. B. / /". B. ". / -. .. / .. -". .L M 84. 9 4. /4 %) 6. ". . 4". F?. "04. M!. %. -. 34. ". 6. 4. 4. 4". 4. 9 -. 84 -. K. -. " -. O $*" L M. O *&& " L%)6. ". 4 7 $. (". 7 4 7. :4. 4 ". @%&. ! 84. 4. K. %. :". ". $. 9A:. :. 0. 7.. M!. K. 9:. -. K7. &&& %&&& " L.. B% " L< L. !. "4. ,%)%)% E : ,%)%)%$%. :. $. 7. 0. 4. 7. " :". " -. 4 ". /. A". -. " - 6 !.

(97) ,%)%)%(%. :. %. : 84 6. 4 /. 4. 84 9. -. ! /". 9-. ./ $ 7 4. 4. " -. 4 84. 40 4. :. ". 7 4 9. .. $. 7. $#. 84. 6. -. ! ,%)%)%)% .. % :. 14. ". 4#. 4. ". ". 03 7. ". /. /. .. ". 84. :. ". 2. ". 9-. K. "4. 7.. ". 4 9. " -. .. -. K. 4. 4. 84 . $. 0. ;. /. " /. /4. ". /. 6 0.. 4. 7 4 :. /43. 14. 6. ". M!. /. 4. %) 6. D @% -. 4. #L *&& " M. " -!. 9 14. !. .. $* " L #. $ 0. 4. 8 ". $. $ 84. ,%)%)%,% /. %). 9 -. & " L. M #. K 9. $*" L #. 7 4 9. 4 * #. ". ". /". .. #. 4. ". " $". -. /. ". 84. " -$ /. K. 0. :. -. 4. *&& " M! ". =4.. " 4. .. :" 6. ". 4 4 4. 4 7 0. -. #$. " /. .. 4 7 2. )!. F@.

(98) ,%)%)%1% #. C. 9. 7:. 9:. 9A:. %. 4 o. 4. o. 2. 14. o. ". -. o. 69. o. 4". 0 ". ". " " !. :. .. .. : ,%. F'. :O. 9A:. >. :. %.

(99) ,%)%,% E :. 9. 69 ?. ,%)%,%$%. E :E. :7. B. 4/. -. 4. P % " L 84. 7 4 7 4. K. :4. ". 7. 0. M. 4. 84. ". 6. P% " L!. 84. 9!. 7 84. -. 9 4 7. ". / 6. 2 4 :. 84. 4. -. 7 4 7. -. /. ! B. 4/. -. :. K6 ". ". :. 9 -. D. 5. ". 84. 4. 0. 4. ". 0. 4. 4$ " ". 0 4 84 41. K5. $. 0. 4$. 4. " ". " M. -. " #. -. 4. -. ". )& " ." " #. 4. F&. ! 4. 4 ". %&& " L " L. %. 84. -. " .". .. :. !. / 4. "0 1. !. 7 4. 7 4 -. 9 :. 0. E. /. 84. M!. 84. ,%)%,%(%. M / 6. :. .. M. K. 0. 34. #4 4. "0. ". " " 4 0. $. . 0. 4. %? " L $. ": 4. 4 ". 4. " #. " #. 4 4. %&&. !. FF.

(100) ". /. 84 ":. 4. ". " #. 4. %*& " L #L. /". 7 4 .. 7 4 -. 4. 6". 841". 841". /". / 6. :. $ 84. K. M. 0 7 4. $. /. ". 1/. 0 4. -. 0-. K. ". 4 0 1. M. 1/. ". " K ". /. 2. M!. " $ ". -. %. $. ". 841" 4. E 0. 0. / ". 0 7. 4. 841". %) 6. 9. ,%)%,%)% 9. .. /. K /. ". B%$*. -. 4. B 0. -. M!. 5" /. -. $. !. !. ,%)%,%,%. 9. , 6. - #. ,%)%,%1% .. % !. % "4 :. &&. 4. M!. 4#. 71. ". 0 7 4. ". K. ". " 4. 84. /". /. 0 7 4. ". $. " #. ! .. ". 1. *& " L !. 0M. , 6. 4 7. #. 4 ! 4. 77. " / 6. 7 484. " 84. 4" 9-. 0. 84 ". 7-.

(101) 4. #. 84. 7. /4. 9. A " 7 9$. 7. ?. E. 9-. ". ,%,%(%. /. ". -. 4 !. E. 4 !. :. 4. "4. ,%,%)%. 7. ,%,%)%$%. 9:. :. K. 0. 84 ". 4 0. /. -. 7. 4/. 2. 2. , 6 $. ". &$&*!. : 2 0. 9. " ". 4. " ; #7. 7 9. 4. ". # 9-. . 4 0. !. %. % 2". " ". 14. #. . 4. ". 41 /4. E %. 0. 7. 9- 4 0. 7. C. 9A:. 84. 2 %M. E %. 4 7. ". K7. - %!&!. .. 7. 63. 2 $0. 6B 4. -. ?. ". C. 4 0 /. 4. / ":. .. ,%,%$% 4. 4. " ". 7. K7. P 0. 7. A ". %. , 6. ,%,%. / 6. - M!. ,%)%,%3%. 4. " / 6 /. - 4 7. )!(!(M! -. 7 4-. K :. /. 84. -. )!(! M. "4 7 .. P &$&*$ 7. 4 84. 0. 84. 43. &.

(102) 4 ". -. .. "4 7. 2. 4. 4. . B. -. B. ". 7. 6. -. A " B. <. K. 1. 7 B. 4. 0 $ 84. 9- 4 0. 0. M!. 7. 2". 4. 0. M. : 4. 6. !. 77. A. .. B. 4 0. - 4 7. 84. -. "1 D!. :. 84 ". / -. 7 4-. K. )!(!)M!. 4 ". ML !. %. ". K. 7. 4. ". " ". 7. K. 47. ". E. 4. 7. -. 043. ,%,%)%(% 9. 7. K " -M .K. )!(! M. -. "4 7. -. .. -. 84. .. P &$&*$ 7. "4 7. 2. 0. 84. 43. 4. 4. . B. -. B. ". 7. 6. 7 <. B. 4" o. &%. K. 1. 4. 0. 4/. 4. M!. 7. ". $. K. 47. " 4 4 -. ML. 7. -. 043. $ 84. 9-. 4. -. A " B. .K. 4. 0. : 4. 4 0 " /. 6. !. 77. A. .. B 4. 4. M. "1 D! " )!(!)!.

(103) o. P %" L. o. P )" L. o. 4/. -. ". o 5 o. 0. o. ". o. /". 7 4. 0 7 4 o. /. o. /. K. .. 841". #L. M. 7. 4. -. o. ,%,%)%)% :9 EE 9- 4 7. 0. % ". 2". " ". K. -. )!(!)M!. " -. :. /. -. .. "4 7. B ". B 7 <. B. 2. K. 1. $ 84. 4. 84. 77. 7. 0. 43. 84. 4 " .. ML K. 4. M!. 7. 4. 4. 7. 47 ". 0. 4. -. 043 ". )!(! M. 4. .K -. -. 84. P &$&*$ 7. 6. 0. 7 4-. K. 7. A ". 84. "4 7. .. -. B. - 4 7. 4. 0. : 4. 4 0. M. 6. !. 77. A. .. B. "1 D!. &(.

(104) 9-. -. 4". 4. $. o. 4. 4/. 4. /. ". )!(!). -. o. P %" L. o. P )" L. o. ". 4/. -. ". o 5 o. 0. o. ". o. /". 7 4. 0 7 4 o. /. o. /. K. .. 841". #L. M. 7. 4. -. o. ,%,%,% 9 K :. D .. /". :. 9. F. :C 9 >. %. 6. 7 4 9. 4. 9 : "0 1 40. 6. -. $. 4. #. 4# 0. 4 o. 84 ":. " :. 84. 40. /3. / :. - ". K. 4 7. $ /. M. :. 0 B - $. 7. - B M$ #. ". /. 7. - K 0 FM!. 84 K. B $. ". o. &). $. ": :. ". " 84. "0.

Figure

Table 1Baseline characteristics at diagnosis of lupus nephritis of patients treated or not with antimalarials

Table 1Baseline

characteristics at diagnosis of lupus nephritis of patients treated or not with antimalarials p.314
Table 3Cardiovascular events and causes of death in patientstreated or not with antimalarials before the diagnosis of LN

Table 3Cardiovascular

events and causes of death in patientstreated or not with antimalarials before the diagnosis of LN p.315
Table 2Outcomes of patients with lupus nephropathy treated or not with antimalarials before the diagnosis of LN

Table 2Outcomes

of patients with lupus nephropathy treated or not with antimalarials before the diagnosis of LN p.315
Figure 1Kaplan–Meier plots showing end-stage renal failure inpatients with lupus nephritis (LN) treated (dotted line) or not(continuous line) with antimalarials before the diagnosis of LN(log rank = 0.04).

Figure 1Kaplan–Meier

plots showing end-stage renal failure inpatients with lupus nephritis (LN) treated (dotted line) or not(continuous line) with antimalarials before the diagnosis of LN(log rank = 0.04). p.316
Figure 2Kaplanwith lupus nephritis (LN) treated (dotted line) or not (continuousline) with antimalarials before the diagnosis of LN (log–Meier plots showing survival rates of patientsrank = 0.07).

Figure 2Kaplanwith

lupus nephritis (LN) treated (dotted line) or not (continuousline) with antimalarials before the diagnosis of LN (log–Meier plots showing survival rates of patientsrank = 0.07). p.316
Table 4Protective effects of antimalarials in patients with SLE: studies published in the last 5 years

Table 4Protective

effects of antimalarials in patients with SLE: studies published in the last 5 years p.318
Table 1systemic autoimmune diseases and controls

Table 1systemic

autoimmune diseases and controls p.321
Table 2manifestations in patients with and without

Table 2manifestations

in patients with and without p.321
Figure 3Serial determinations of both anti-chromatin andanti-dsDNA antibodies in a patient who developed lupusnephropathy during the study period, showing that anti-chromatinantibodies appeared before anti-dsDNA antibodies.

Figure 3Serial

determinations of both anti-chromatin andanti-dsDNA antibodies in a patient who developed lupusnephropathy during the study period, showing that anti-chromatinantibodies appeared before anti-dsDNA antibodies. p.322
Figure 1Correlation between the levels of anti-chromatinantibodies and SLE disease activity score as measured by ECLAM.

Figure 1Correlation

between the levels of anti-chromatinantibodies and SLE disease activity score as measured by ECLAM. p.322
Figure 2Correlation between the levels of anti-chromatinantibodies and those of anti-dsDNA antibodies.

Figure 2Correlation

between the levels of anti-chromatinantibodies and those of anti-dsDNA antibodies. p.322

Referencias

Actualización...