Historia arcana, 1, 1 ss.; 9, 1 ss.

Texto completo

(1)

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

σα μ ν ο ν ωμαίων τ γένει ν το ς πολέμοις χρι δε ρο ξυνηνέχθη γενέσθαι, τ δέ μοι

Ὅ ὲ ὖ Ῥ ῷ ἐ ῖ ἄ ῦ ῇ

δεδιήγηται, περ δυνατ ν γεγόνει τ ν πράξεων τ ς δηλώσεις πάσας π καιρ ν τε κα χωρίωνᾗ ὸ ἐ ῶ ὰ ἁ ἐ ὶ ῶ ὶ

τ ν πιτηδείων ρμοσαμέν · τ δ νθένδε ο κέτι μοι τρόπ τ ε ρημέν ξυγκείσεται, πεῶ ἐ ἁ ῳ ὰ ὲ ἐ ὐ ῳ ῷ ἰ ῳ ἐ ὶ

ντα θα γεγράψεται πάντα, πόσα δ τετύχηκε γενέσθαι πανταχόθι τ ς ωμαίων ρχ ς. α τιον δ ,

ἐ ῦ ὁ ὴ ῆ Ῥ ἀ ῆ ἴ ὲ

τι δ ο χ ο όν τε ν περιόντων τι τ ν α τ ε ργασμένων τ δε ναγράφεσθαι τρόπ . ο τε

ὅ ὴ ὐ ἷ ἦ ἔ ῶ ὐ ὰ ἰ ὅ ῳ ῖ ἀ ῳ ὔ

γ ρ διαλαθε ν πλήθη κατασκόπων ο όν τε ν ο τε φωραθέντα μ πολωλέναι θανάτ ο κτίστ ·ὰ ῖ ἷ ἦ ὔ ὴ ἀ ῳ ἰ ῳ

ο δ γ ρ π τ ν συγγεν ν το ς γε ο κειοτάτοις τ θαρρε ν ε χον. λλ κα πολλ ν τ ν ν το ςὐ ὲ ὰ ἐ ὶ ῶ ῶ ῖ ἰ ὸ ῖ ἶ ἀ ὰ ὶ ῶ ῶ ἐ ῖ

μπροσθεν λόγοις ε ρημένων ποκρύψασθαι τ ς α τίας ναγκάσθην. τ [τό] τε [δ'] ο ν τέως ρρητα

ἔ ἰ ἀ ὰ ἰ ἠ ὰ ὖ ἄ

μείναντα κα τ ν μπροσθεν δεδηλωμένων ντα θά μοι το λόγου τ ς α τίας σημ ναι δεήσει. ὶ ῶ ἔ ἐ ῦ ῦ ὰ ἰ ῆ

λλά μοι ς γώνισιν τέραν όντι χαλεπήν τινα κα δειν ς μαχον τ ν ουστινιαν τε κα

Ἀ ἐ ἀ ἑ ἰ ὶ ῶ ἄ ῶ Ἰ ῷ ὶ

Θεοδώρ βεβιωμένων βαμβαίνειν τε κα ναποδίζειν π πλε στον κε νο διαριθμουμέν ξυμβαίνει,ᾳ ὶ ἀ ἐ ὶ ῖ ἐ ῖ ῳ

τι δή μοι τα τα ν τ παρόντι γεγράψεται τ μήτε πιστ μήτε ε κότα φανησόμενα το ς πισθεν

ὅ ῦ ἐ ῷ ὰ ὰ ἰ ῖ ὄ

γενησομένοις, λλως τε πηνίκα π μέγα εύσας χρόνος παλαιοτέραν τ ν κο ν περγάζεται,ἄ ὁ ἐ ὶ ῥ ὁ ὴ ἀ ὴ ἀ

δέδοικα μ κα μυθολογίας ποίσομαι δόξαν κ ν το ς τραγ δοδιδασκάλοις τετάξομαι. κείν μέντοιὴ ὶ ἀ ἀ ῖ ῳ ἐ ῳ

τ θαρρε ν χων ο κ ποδειλιάσω τ ν γκον το ργου, ς μοι ο κ μαρτύρητος λόγος στίν. οὸ ῖ ἔ ὐ ἀ ὸ ὄ ῦ ἔ ὥ ὐ ἀ ὁ ἐ ἱ

γ ρ ν ν νθρωποι δαημονέστατοι μάρτυρες τ ν πράξεων ντες ξιόχρε παραπομπο ς τ ν πειταὰ ῦ ἄ ῶ ὄ ἀ ῳ ὶ ἐ ὸ ἔ

χρόνον τ ς π ρ α τ ν πίστεως σονται. ῆ ὑ ὲ ὐ ῶ ἔ

Καίτοι με κα λλο τι ς λόγον τόνδε ργ ντα πολλάκις π πλε στον νεχαίτισε χρόνον.ὶ ἄ ἐ ὀ ῶ ἐ ὶ ῖ ἀ

δόξαζον γ ρ το ς ς τ πειτα γενησομένοις ξύμφορον σεσθαι το τό γε, πε τ ν ργων τ

ἐ ὰ ῖ ἐ ὸ ἔ ἀ ἔ ῦ ἐ ὶ ῶ ἔ ὰ

πονηρότατα μάλιστα ξυνοίσει γνωστα χρόν τ στέρ ε ναι, το ς τυράννοις ς κο ν κονταἄ ῳ ῷ ὑ ῳ ἶ ἢ ῖ ἐ ἀ ὴ ἥ

ζηλωτ γίνεσθαι. τ ν γ ρ κρατούντων ε το ς πλείστοις ε πορος π μαθίας ς τ νὰ ῶ ὰ ἀ ὶ ῖ ὔ ὑ ὸ ἀ ἡ ἐ ῶ

προγεγενημένων τ κακ μίμησις, κα πρ ς τ μαρτημένα το ς παλαιοτέροις ὰ ὰ ὶ ὸ ὰ ἡ ῖ ῥᾷόν τε καὶ

πονώτερον ς ε τρέπονται. λλά με στερον ς τ νδε τ ν ργων τ ν στορίαν το το νεγκεν,

ἀ ἐ ἀ ὶ ἀ ὕ ἐ ῶ ῶ ἔ ὴ ἱ ῦ ἤ

τι δ το ς ς τ πειτα τυραννήσουσιν νδηλον σται ς μάλιστα μ ν κα τ ν τίσιν α το ς τ ν

ὅ ὴ ῖ ἐ ὸ ἔ ἔ ἔ ὡ ὲ ὶ ὴ ὐ ὺ ῶ

μαρτανομένων περιελθε ν ο κ πεικ ς ε η, περ κα το σδε το ς νθρώποις ξυνηνέχθη παθε ν·

ἁ ῖ ὐ ἀ ὸ ἴ ὅ ὶ ῖ ῖ ἀ ῖ

πειτα δ κα νάγραπτοι α τ ν α πράξεις κα ο τρόποι ς ε σονται, π' α το τε σως

ἔ ὲ ὶ ἀ ὐ ῶ ἱ ὶ ἱ ἐ ἀ ὶ ἔ ἀ ὐ ῦ ἴ

κνηρότερον παρανομήσουσι. τίς γ ρ ν τ ν Σεμιράμιδος κόλαστον βίον τ ν Σαρδαναπάλου κα

ὀ ὰ ἂ ὸ ἀ ἢ ὴ ὶ

Νέρωνος μανίαν τ ν πιγενομένων νθρώπων γνω, ε μ το ς τότε γεγραφόσι τ μνημε α τα ταῶ ἐ ἀ ἔ ἰ ὴ ῖ ὰ ῖ ῦ

λέλειπτο; λλως τε κα το ς τ μοια πεισομένοις, ν ο τω τύχοι, πρ ς τ ν τυράννων ο κ

ἐ ἄ ὶ ῖ ὰ ὅ ἂ ὕ ὸ ῶ ὐ

κερδ ς α τη παντάπασιν κο σται. παραμυθε σθαι γ ρ ο δυστυχο ντες ε ώθασι τ μ μόνοις

(2)

σφίσι τ δειν ξυμπεσε ν. διά τοι τα τα πρ τα μ ν σα Βελισαρί μοχθηρ ε ργασται ρ νὰ ὰ ῖ ῦ ῶ ὲ ὅ ῳ ὰ ἴ ἐ ῶ

ρχομαι· στερον δ κα σα ουστινιαν κα Θεοδώρ μοχθηρ ε ργασται γ δηλώσω.

ἔ ὕ ὲ ὶ ὅ Ἰ ῷ ὶ ᾳ ὰ ἴ ἐ ὼ

IX

ουστινιαν μ ν ο ν τ ς τ ν τρόπον σα γε μ ς δύνασθαι φράσαι τ δέ πη ε χεν. γημε δ

Ἰ ῷ ὲ ὖ ὰ ἐ ὸ ὅ ἡ ᾶ ῇ ἶ ἔ ὲ

γυνα κα, ντινα τρόπον γενομένη τε κα τραφε σα κα τ δε τ νθρώπ ς γάμον ξυναφθε σαῖ ἣ ὅ ὶ ῖ ὶ ῷ ῷ ἀ ῳ ἐ ῖ

πρόρριζον ωμαίοις τ ν πολιτείαν ξέτριψεν, γ δηλώσω. κάκιος ν τις ν Βυζαντί θηριοκόμοςῬ ὴ ἐ ἐ ὼ Ἀ ἦ ἐ ῳ

τ ν ν κυνηγεσί θηρίων μοίρας Πρασίνων, νπερ ρκοτρόφον καλο σιν. ο τος ν ρῶ ἐ ῳ ὅ ἀ ῦ ὗ ὁ ἀ ὴ

ναστασίου τ ν α τοκράτορα ρχ ν χοντος τελεύτησε νόσ παίδων ο πολελειμμένων τρι ν

Ἀ ὴ ὐ ἀ ὴ ἔ ἐ ῳ ἱ ἀ ῶ

θήλεος γένους, Κομιτο ς τε κα Θεοδώρας κα ναστασίας, νπερ πρεσβυτάτη ο πω πταέτηςῦ ὶ ὶ Ἀ ὧ ἡ ὔ ἑ

γεγονυ α τύγχανεν. δ γυν κπεσο σα τέρ νδρ ς κοίτην λθεν, ς δ ξ ν α τ τ ν τεῖ ἐ ἡ ὲ ὴ ἐ ῦ ἑ ῳ ἀ ὶ ἐ ἦ ὃ ὴ ὺ ὐ ῇ ῶ

κατ τ ν ο κίαν κα το ργου τούτου πιμελήσεσθαι τ λοιπ ν μελλεν. δ τ ν Πρασίνωνὰ ὴ ἰ ὶ ῦ ἔ ἐ ὸ ὸ ἔ ὁ ὲ ῶ

ρχηστ ς στέριος νομα χρήμασι πρ ς τέρου ναπεισθε ς τού

ὀ ὴ Ἀ ὄ ὸ ἑ ἀ ὶ τους μ ν τ ς τιμ ς ταύτηςὲ ῆ ῆ

πέστησε, τ ν δέ ο τ

ἀ ὸ ἱ ὰ χρήματα δόντα ς α τ ν ντεκατέστησεν ο δεν πόν . το ς γ ρ ρχηστα ςἐ ὐ ὴ ἀ ὐ ὶ ῳ ῖ ὰ ὀ ῖ

τ τοια τα ξ ν διοικε σθαι κατ' ξουσίαν βούλοιντο. πε δ τ ν δ μον ξύμπαντα γυν νὰ ῦ ἐ ῆ ῖ ἐ ᾗ ἐ ὶ ὲ ὸ ῆ ἡ ὴ ἐ

(3)

νθεμένη ς τ ν κετείαν κάθισεν. λλ' ο Πράσινοι μ ν προσίεσθαι τ ν κετείαν ο δαμ γνωσαν,

ἐ ἐ ὴ ἱ ἐ ἀ ἱ ὲ ὴ ἱ ὐ ῆ ἔ

Βένετοι δ α τ ς π ταύτης δ κατεστήσαντο τ ς τιμ ς, πε θηριοκόμος τετελευτήκει καὲ ὐ ὰ ἐ ὶ ὴ ῆ ῆ ἐ ὶ ὁ ἐ ὶ

α το ς ναγχος. πε δ τ παιδία τα τα ς βην λθε, καθ κεν α τ π τ ς ντα θα σκην ςὐ ῖ ἔ ἐ ὶ ὲ ὰ ῦ ἐ ἥ ἦ ῆ ὐ ὰ ἐ ὶ ῆ ἐ ῦ ῆ

α τίκα μήτηρ, πε ε πρεπε ς τ ν ψιν σαν, ο μέντοι π χρόνον τ ν α τ ν πάσας, λλ' ςὐ ἡ ἐ ὶ ὐ ῖ ὴ ὄ ἦ ὐ ὑ ὸ ὸ ὐ ὸ ἁ ἀ ὡ

κάστη δοξέν ο ς τ ργον το το ραία ε ναι. μ ν ο ν πρώτη Κομιτ δη ν τα ς καθ' α τ ν

ἑ ἔ ἱ ἐ ὸ ἔ ῦ ὡ ἶ ἡ ὲ ὖ ὼ ἤ ἐ ῖ ὑ ὴ

ταίραις λαμπρ γεγόνει· Θεοδώρα δ μετ' κείνην χιτωνίσκον χειριδωτ ν μπεχομένη δούλ

ἑ ὰ ἐ ὲ ἡ ἐ ὸ ἀ ῳ

παιδ πρέποντα τά τε λλα πηρετο σα ε πετο κα τ βάθρον π τ ν μων ε φερεν, φ' ο περὶ ἄ ὑ ῦ ἵ ὶ ὸ ἐ ὶ ῶ ὤ ἀ ὶ ἔ ἐ ὗ

κείνη ν το ς ξυλλόγοις καθ σθαι ε ώθει. τέως μ ν ο ν ωρος ο σα Θεοδώρα ς κοίτην νδρ

ἐ ἐ ῖ ῆ ἰ ὲ ὖ ἄ ὖ ἡ ἐ ἀ ὶ

ξυνιέναι ο δαμ ε χεν, ο δ ο α γυν μίγνυσθαι· δ το ς κακοδαιμονο σιν νδρείαν τιν μισητίανὐ ῆ ἶ ὐ ὲ ἷ ὴ ἡ ὲ ῖ ῦ ἀ ὰ

< ν>εμίσγετο, κα τα τα δούλοις, σοι το ς κεκτημένοις πόμενοι ς τ θέατρον πάρεργον τ ςἀ ὶ ῦ ὅ ῖ ἑ ἐ ὸ ῆ

ο σης α το ς ε καιρίας τ ν λεθρον το τον ε ργάζοντο, ν τε μαστροπεί πολύν τινα χρόνον πὔ ὐ ῖ ὐ ὸ ὄ ῦ ἰ ἔ ῳ ἐ ὶ

ταύτ δ τ παρ φύσιν ργασί το σώματος διατριβ ν ε χεν. πειδ δ τάχιστα ς τε τ ν βηνῃ ὴ ῇ ὰ ἐ ᾳ ῦ ὴ ἶ ἐ ὴ ὲ ἔ ὴ ἥ

φίκετο κα ραία ν δη, ε ς τ ς π σκην ς καθ κεν α τ ν, ταίρα τε ε θ ς γεγόνει, ο ανπερ

ἀ ὶ ὡ ἦ ἤ ἰ ὰ ἐ ὶ ῆ ῆ ὑ ὴ ἑ ὐ ὺ ἐ ἵ

ο πάλαι νθρωποι κάλουν πεζήν. ο γ ρ α λήτρια ἱ ἄ ἐ ὐ ὰ ὐ ο δ ψάλτρια ν, ο μ ν ο δ τ ς τ νὐ ὲ ἦ ὐ ὴ ὐ ὲ ὰ ἐ ὴ

ρχήστραν α τ σκητο, λλ τ ν ραν το ς ε περιπίπτουσιν πεδίδοτο μόνον κ παντ ς

ὀ ὐ ῇ ἤ ἀ ὰ ὴ ὥ ῖ ἀ ὶ ἀ ἐ ὸ

ργαζομένη το σώματος. ε τα το ς μίμοις τ ς τ θέατρον πάντα μίλει κα τ ν ντα θα

ἐ ῦ ἶ ῖ ὰ ἐ ὸ ὡ ὶ ῶ ἐ ῦ

πιτηδευμάτων μετε χεν α το ς, γελωτοποιο ς τισι βωμολοχίαις πηρετο σα. ν γ ρ στεία

ἐ ῖ ὐ ῖ ῖ ὑ ῦ ἦ ὰ ἀ

διαφερόντως κα σκώπτρια, πόβλεπτός τε κ το ργου ε θ ς γεγόνει. ο γάρ τινος α δο ς τὶ ἀ ἐ ῦ ἔ ὐ ὺ ἐ ὐ ἰ ῦ ῇ

νθρώπ μετ ν διατραπε σάν τις α τ ν πώποτε ε δεν, λλ' ς ναισχύντους πουργίας ο δεμι

ἀ ῳ ῆ ἢ ῖ ὐ ὴ ἶ ἀ ἐ ἀ ὑ ὐ ᾷ

κνήσει χώρει, κα τοιαύτη τις ν ο α απιζομένη μ ν κα κατ κόρρης πατασσομένη χαριεντίζειν

ὀ ἐ ὶ ἦ ἵ ῥ ὲ ὶ ὰ

τε κα μέγιστα νακαγχάζειν, ποδυσαμένη τε τά τε πρόσω κα τ πίσω το ς ντυγχάνουσι γυμνὶ ἀ ἀ ὶ ὰ ὀ ῖ ἐ ὰ

πιδε ξαι, το ς νδράσι θέμις δηλά τε κα φαν ε ναι.

ἐ ῖ ἃ ῖ ἀ ἄ ὶ ἀ ῆ ἶ

ς δ το ς ραστ ς χλεύαζέ τε βλακεύουσα κα νεωτέραις ε τ ν μίξεων

Ἐ ὲ ὺ ἐ ὰ ἐ ὶ ἀ ὶ ῶ

νδιαθρυπτομένη πιτεχνήσεσι παραστήσασθαι τ ς τ ν κολάστων ψυχ ς ς ε σχυεν, πε ο δ

ἐ ἐ ὰ ῶ ἀ ὰ ἐ ἀ ὶ ἴ ἐ ὶ ὐ ὲ

πειρ σθαι πρός του τ ν ντυγχανόντων ξίου, λλ' νάπαλιν α τ γελοιάζουσά τε κα βωμολόχωςᾶ ῶ ἐ ἠ ἀ ἀ ὐ ὴ ὶ

σχιάζουσα το ς παραπεπτωκότας παντας, λλως τε κα γενείους ντας πείρα. σσων γάρ τις

ἰ ὺ ἅ ἄ ὶ ἀ ὄ ἐ ἥ

ο τως δον ς πάσης ο δαμ γέγονεν· πε κα ς ξυναγώγιμον δε πνον πολλάκις λθο σα ξ νὕ ἡ ῆ ἁ ὐ ῆ ἐ ὶ ὶ ἐ ῖ ἐ ῦ ὺ

νεανίαις δέκα, τούτων πλείοσιν, σχύϊ τε σώματος κμάζουσι λίαν κα τ λαγνεύειν πεποιημένοιςἢ ἰ ἀ ὶ ὸ

ργον, ξυνεκοιτάζετο μ ν το ς συνδείπνοις πασι τ ν νύκτα λην, πειδ ν δ πρ ς τ ργον το το

ἔ ὲ ῖ ἅ ὴ ὅ ἐ ὰ ὲ ὸ ὸ ἔ ῦ

πάντες πείποιεν, δε παρ το ς κείνων ο κέτας ο σα τριάκοντα ντας, ν ο τω ἀ ἥ ὰ ὺ ἐ ἰ ἰ ῦ ὄ ἂ ὕ τύχοι, ξυνεδυάζετο μ ν α τ ν κάστ , κόρον δ ο δ' ὲ ὐ ῶ ἑ ῳ ὲ ὐ ὣς ταύτης δ τ ς μισητίας λάμβανε. ὴ ῆ ἐ

Καί ποτε ς τ ν τινος πιφαν ν ο κίαν λθο σα μεταξ το πότου θεωμένων α τ ν, ςἐ ῶ ἐ ῶ ἰ ἐ ῦ ὺ ῦ ὐ ὴ ὥ

(4)

τε τ μάτια ο δεν κόσμ ντα θα ο κ πηξίωσε τ ν κολασίαν νδείκνυσθαι. δ κ κ τρι νὰ ἱ ὐ ὶ ῳ ἐ ῦ ὐ ἀ ὴ ἀ ἐ ἡ ὲ ἀ ῶ

τρυπημάτων ργαζομένη νεκάλει τ φύσει, δυσφορουμένη τι δ μ κα το ς τιτθο ς α τἐ ἐ ῇ ὅ ὴ ὴ ὶ ὺ ὺ ὐ ῇ

ε ρύτερον ν ν ε σι τρυπ η, πως κα λλην ντα θα μίξιν πιτεχν σθαι δυνατ ε η. κα συχνὐ ἢ ῦ ἰ ῴ ὅ ὶ ἄ ἐ ῦ ἐ ᾶ ὴ ἴ ὶ ὰ

μ ν κύει, πάντα δ σχεδ ν τεχνάζουσα ξαμβλίσκειν ε θ ς σχυε. ὲ ἐ ὲ ὸ ἐ ὐ ὺ ἴ

Πολλάκις δ κ ν τ θεάτρ π θεατ παντ τ δήμ πεδύσατό τε κα γυμν δι μέσουὲ ἀ ῷ ῳ ὑ ὸ ῇ ὶ ῷ ῳ ἀ ὶ ὴ ὰ

γένετο, μφ τ α δο α κα το ς βουβ νας διάζωμα χουσα μόνον, ο χ τι μέντοι σχύνετο κα

ἐ ἀ ὶ ὰ ἰ ῖ ὶ ὺ ῶ ἔ ὐ ὅ ᾐ ὶ

τα τα τ δήμ δεικνύναι, λλ' τι ντα θα γυμν παντάπασι παριέναι ο δεν ξεστιν τι μ τῦ ῷ ῳ ἀ ὅ ἐ ῦ ῷ ὐ ὶ ἔ ὅ ὴ ῷ

μφ το ς βουβ νας διάζωμα χοντι. ο τω μέντοι το σχήματος χουσα, ναπεπτωκυ ά τε ν τ

ἀ ὶ ὺ ῶ ἔ ὕ ῦ ἔ ἀ ῖ ἐ ῷ

δάφει πτία κειτο. θ τες δέ τινες, ο ς δ τ ργον τόδε νέκειτο, κριθ ς α τ περθεν τ ν

ἐ ὑ ἔ ῆ ἷ ὴ ὸ ἔ ἐ ὰ ὐ ῇ ὕ ῶ

α δοίων ρρίπτουν, ς δ ο χ νες, ο ς το το παρεσκευασμένοι τύγχανον, το ς στόμασιν νθένδεἰ ἐ ἃ ὴ ἱ ῆ ἳ ἐ ῦ ἐ ῖ ἐ

κατ μίαν νελόμενοι σθιον. δ ο χ τι ο κ ρυθρι σα ξανίστατο, λλ κα φιλοτιμουμένὰ ἀ ἤ ἡ ὲ ὐ ὅ ὐ ἐ ῶ ἐ ἀ ὰ ὶ ῃ

π ταύτ δ τ πράξει κει. ν γ ρ ο κ ναίσχυντος μόνον, λλ κα ναισχυντοποι ς πάντων

ἐ ὶ ῃ ὴ ῇ ἐῴ ἦ ὰ ὐ ἀ ἀ ὰ ὶ ἀ ὸ

μάλιστα. πολλάκις δ κα ποδυσαμένη ξ ν το ς μίμοις ὲ ὶ ἀ ὺ ῖ ἐν μέσ ε στήκει π τ ς σκην ςῳ ἱ ἐ ὶ ῆ ῆ

λορδουμένη τε κα ὶ τ πίσω ποκεντ σα το ς τε διάπειραν α τ ς χουσι κα το ς ο πωὰ ὀ ἀ ῶ ῖ ὐ ῆ ἔ ὶ ῖ ὔ

πεπλησιακόσι τ κ παλαίστρας τ ς α τ ε ωθυίας βρενθυομένη. ο τω δ κολάστως ς τ σ μαὰ ἐ ῆ ὐ ῇ ἰ ὕ ὲ ἀ ἐ ὸ ῶ

τ α τ ς βριζεν, στε τ ν α δ ο κ ν τ τ ς φύσεως χώρ κατ τα τ τα ς λλαις γυναιξ ν,ὸ ὑ ῆ ὕ ὥ ὴ ἰ ῶ ὐ ἐ ῇ ῆ ᾳ ὰ ὐ ὰ ῖ ἄ ὶ

λλ' ν τ προσώπ χειν δόκει. ο μ ν ο ν α τ πλησιάζοντες νδηλοι ε θ ς π' α το σαν,

ἀ ἐ ῷ ῳ ἔ ἐ ἱ ὲ ὖ ὐ ῇ ἔ ὐ ὺ ἀ ὐ ῦ ἦ

τι δ ο κατ νόμον τ ς φύσεως τ ς μίξεις ποιο νται· σοι δ α τ ν γορ τ ν πιεικεστέρων

ὅ ὴ ὐ ὰ ῆ ὰ ῦ ὅ ὲ ὐ ῇ ἐ ἀ ᾷ ῶ ἐ

ντύχοιεν, ποκλινόμενοι σπουδ πεχώρουν, μή του τ ν ματίων τ ς νθρώπου ψάμενοι

ἐ ἀ ῇ ὑ ῶ ἱ ῆ ἀ ἁ

μεταλαχε ν το μιάσματος τούτου δόξειαν. ν γ ρ το ς ρ σιν λλως τε κα ρχομένης μέραςῖ ῦ ἦ ὰ ῖ ὁ ῶ ἄ ὶ ἀ ἡ

βλάσφημος ο ωνός. ς μέντοι τ ς συνθεατρίας γριώτατα ε ώθει ς ε σκορπιαίνεσθαι· βασκανίἰ ἐ ὰ ἀ ἰ ἐ ἀ ὶ ᾳ

γ ρ πολλ ε χετο. ὰ ῇ ἴ

κηβόλ δ στερον Τυρί νδρ τ ν ρχ ν παραλαβόντι Πενταπόλεως ς τ α σχιστα

Ἑ ῳ ὲ ὕ ῳ ἀ ὶ ὴ ἀ ὴ ἐ ὰ ἴ

πηρετήσουσα ε πετο, λλά τι τ νθρώπ προσκεκρουκυ α νθένδε τι τάχιστα πηλαύνετο· δι

ὑ ἵ ἀ ῷ ἀ ῳ ῖ ἐ ὅ ἀ ὸ

δ α τ πορε σθαι τ ν ναγκαίων ξυνέπεσεν, περ τ λοιπ ν πορίζετο τ ν ς τ σ μαὴ ὐ ῇ ἀ ῖ ῶ ἀ ἅ ὸ ὸ ἐ ὴ ἐ ὸ ῶ

παρανομίαν, περ ε θιστο, ργαζομένη. ς μ ν ο ν λεξάνδρειαν τ πρ τα κεν. πειτα δ π σανᾗ ἴ ἐ ἐ ὲ ὖ Ἀ ὰ ῶ ἧ ἔ ὲ ᾶ

τ ν ω περιελθο σα ς Βυζάντιον παν κεν, ργασί χρωμένη ν πόλει κάστ , ν γε νομάζοντι,ὴ ἕ ῦ ἐ ἐ ῆ ἐ ᾳ ἐ ἑ ῃ ἥ ὀ

ο μαι, νθρώπ ο κ ν ποτε λεως θε ς ε η, σπερ ο κ νεχομένου το δαίμονος χ ρόν τιναἶ ἀ ῳ ὐ ἄ ἵ ὁ ὸ ἴ ὥ ὐ ἀ ῦ ῶ

τ ς Θεοδώρας κολασίας γν τα ε ναι. ῆ ἀ ἀ ῶ ἶ

Ο τω μ ν ο ν τετέχθαι τε τ δε τ γυναικ κα τετράφθαι ξυνέβη κα ς δημοσίους πολλ ςὕ ὲ ὖ ῇ ῇ ὶ ὶ ὶ ἐ ὰ

διαβοήτ ῳγεγεν σθαι κα ς πάντας νθρώπους. πε δ φίῆ ὶ ἐ ἀ ἐ ὶ ὲ ἀ κετο ς Βυζάντιον α θις, ράσθη α τ ςἐ ὖ ἠ ὐ ῆ

ουστινιαν ς ρωτα ξαίσιον ο ον, κα τ πρ τα πλησίαζεν ς ρωμέν , καίπερ α τ ν ναγαγ ν

Ἰ ὸ ἔ ἐ ἷ ὶ ὰ ῶ ἐ ὡ ἐ ῃ ὐ ὴ ἀ ὼ

ς τ τ ν πατρικίων ξίωμα. δύναμιν τοίνυν ξαισίαν τιν κα χρήματα πιεικ ς μεγάλα

(5)

περιβαλέσθαι Θεοδώρα ε θ ς σχυσε. πάντων γ ρ διστον τ νθρώπ φαίνετο, δἡ ὐ ὺ ἴ ὰ ἥ ῷ ἀ ῳ ἐ ὃ ὴ

ξυμβαίνειν το ς κτόπως ρ σι φιλε , χάριτάς τε πάσας κα χρήματα πάντα τ ρωμέν χαρίζεσθαι.ῖ ἐ ἐ ῶ ῖ ὶ ῇ ἐ ῃ

γίνετό τε πολιτεία το ρωτος το δε πέκκαυμα. ξ ν α τ τοίνυν πολλ τι μ λλον τ ν δ μον

ἐ ἡ ῦ ἔ ῦ ὑ ὺ ὐ ῇ ῷ ἔ ᾶ ὸ ῆ

διέφθειρεν ο κ ντα θα μόνον, λλ' ν π σαν τ ν ωμαίων ρχήν. μφω γ ρ μοίρας τ ςὐ ἐ ῦ ἀ ἀ ὰ ᾶ ὴ Ῥ ἀ ἄ ὰ ῆ

Βενέτων κ παλαιο ντες ν πολλ ξουσί τούτοις δ το ς στασιώταις τ ς τ ν πολιτείανἐ ῦ ὄ ἐ ῇ ἐ ᾳ ὴ ῖ ὰ ἐ ὴ

πράγματα θεντο. χρόν δ πολλ στερον τ πλε στον το κακο λελωφήκει τρόπ τοι δε. ἔ ῳ ὲ ῷ ὕ ὸ ῖ ῦ ῦ ἐ ῳ ῷ

ουστινιαν ν μέραις πολλα ς νοσ σαι ξυνέβη, ν δ τ νόσ ταύτ ς τόσον κινδύνου

Ἰ ῷ ἐ ἡ ῖ ῆ ἐ ὲ ῇ ῳ ῃ ἐ

φίκετο στε κα λέχθη τι δ ποθάνοι· ο μέντοι στασι ται τα τα περ ρρήθη μάρτανον, καί

ἀ ὥ ὶ ἐ ὅ ὴ ἀ ἱ ῶ ῦ ἅ ἐ ἡ

τινα πάτιον ο κ φαν νδρα δι' μέρας ν τ τ ς Σοφίας ερ διεχρήσαντο. ξειργασμένου δὙ ὐ ἀ ῆ ἄ ἡ ἐ ῷ ῆ ἱ ῷ ἐ ὲ

το κακο το ργου ταραχ ς βασιλέα λθε, τ ν τε μφ' α τ ν καστος, πε τ ςῦ ῦ ἡ ῦ ἔ ὴ ἐ ἦ ῶ ἀ ὐ ὸ ἕ ἐ ὶ ῆ

ουστινιανο πουσίας λάβετο, τ ν τ ν πεπραγμένων τοπίαν π μέγα α ρειν ν σπουδ

Ἰ ῦ ἀ ἐ ὴ ῶ ἀ ἐ ὶ ἴ ἐ ῇ

ποιε το, καταλέγων ξ ρχ ς παντα, σα δ γενέσθαι τετύχηκε. τότε δ βασιλε ς τ τ ς

ἐ ῖ ἐ ἀ ῆ ἅ ὅ ὴ ὴ ὁ ὺ ῷ ῆ

πόλεως πάρχ πέστελλε τ ν πεπραγμένων πάντων ποιε σθαι τ ς τίσεις. ν δ ο τος ν ρἐ ῳ ἐ ῶ ἁ ῖ ὰ ἦ ὲ ὗ ὁ ἀ ὴ

Θεόδοτος νομα, νπερ ὄ ὅ Κολοκύνθιον πίκλησιν κάλουν. κα ς διερευνώμεἐ ἐ ὶ ὃ νος παντα πολλο ςἅ ὺ

μ ν τ ν κακούργων λε ν τε κα διαχρήσασθαι νόμ σχυσε πολλο δ κα διαλαθόντες σώθησαν.ὲ ῶ ἑ ῖ ὶ ῳ ἴ ὶ ὲ ὶ ἐ

μεταξ γ ρ πιαπολέσθαι α το ς πράγμασι ωμαίων δει. δ παράδοξον διασωθε ς ξάπιναὺ ὰ ἐ ὐ ὺ Ῥ ἔ ὁ ὲ ὶ ἐ

σωτηρίαν κα τ ν Θεόδοτον κτε ναι τε φαρμακέα κα μάγον ε θ ς νεχείρει. πε <δ > ο κ ε χενὶ ὸ ῖ ἅ ὶ ὐ ὺ ἐ ἐ ὶ ὲ ὐ ἶ

τ ποτ προσχήματι χρώμενος τ ν νθρωπον διαφθείρειε, τ ν ο πιτηδείων τιν ς πικρότατα

ὅ ῳ ὲ ὸ ἄ ῶ ἱ ἐ ὰ

α κισάμενος νάγκαζε λόγους ς κιστα γιε ς π' α τ φθέγγεσθαι. πάντων δέ ο κποδ νἰ ἠ ὡ ἥ ὑ ῖ ἐ ὐ ῷ ἱ ἐ ὼ

σταμένων κα σιωπ τ ν ς τ ν Θεόδοτον δυρομένων πιβουλ ν, μόνος Πρόκλος τ ν το

ἱ ὶ ῇ ὴ ἐ ὸ ὀ ἐ ὴ ὁ ὴ ῦ

καλουμένου κοιαίστωρος χων ρχ ν καθαρ ν πέφαινε το γκλήματος ε ναι τ ν νθρωπον καἔ ἀ ὴ ὸ ἀ ῦ ἐ ἶ ὸ ἄ ὶ

θανάτου ο δαμ ξιον. δι δ Θεόδοτος ς τ εροσόλυμα βασιλέως κομίζεται γνώμ . γνο ς δὐ ῆ ἄ ὸ ὴ ὁ ἐ ὰ Ἱ ῃ ὺ ὲ

κειν τιν ς ντα θα, ο περ α τ ν διαφθερο σιν, ν τ ερ ν κρυπτόμενος τ ν παντα χρόνον,

ἥ ὰ ἐ ῦ ἵ ὐ ὸ ῦ ἐ ῷ ἱ ῷ ἦ ὸ ἅ

ο τω τε διαβιο ς τελεύτησε. ὕ ὺ ἐ

Τ μ ν ο ν μφ Θεοδότ ταύτ πη σχεν. ο δ στασι ται σωφρονέστατοι τ ντε θενὰ ὲ ὖ ἀ ὶ ῳ ῃ ἔ ἱ ὲ ῶ ὸ ἐ ῦ

γένοντο νθρώπων πάντων. ο γ ρ τι τ τοια τα ξαμαρτάνειν νείχοντο, καίπερ σφίσι παρ ν

ἐ ἀ ἁ ὐ ὰ ἔ ὰ ῦ ἐ ἠ ὸ

δεέστερον τ ς τ ν δίαιταν παρανομί χρ σθαι. τεκμήριον δέ· λίγων γάρ τινων στερον τόλμαν

ἀ ῇ ἐ ὴ ᾳ ῆ ὀ ὕ

τ ν μοίαν νδειξαμένων τίσις ο δεμία ς α το ς γέγονεν. ο γ ρ το κολάζειν τ ν ξουσίαν εὴ ὁ ἐ ὐ ἐ ὐ ὺ ἱ ὰ ῦ ὴ ἐ ἀ ὶ

χοντες παρρησίαν το διαλανθάνειν το σδε τ δειν ε ργασμένοις παρείχοντο, ταύτ α το ς τ

ἔ ῦ ῖ ὰ ὰ ἰ ῃ ὐ ὺ ῇ

ξυγχωρήσει ς τ το ς νόμοις πεμβαίνειν νάγοντες. ἐ ὸ ῖ ἐ ἐ

ως μ ν ο ν βασιλ ς περι ν τι, γυνα κα γγυη

Ἕ ὲ ὖ ἡ ὶ ῆ ἔ ῖ ἐ τ ν ουστινιαν ς τ ν Θεοδώρανὴ Ἰ ὸ ὴ

ποιήσασθαι ο δεμι μηχαν ε χεν. ν τούτ γ ρ μόνον π' ναντίας α τ χώρει, καίπερὐ ᾷ ῇ ἶ ἐ ῳ ὰ ἀ ἐ ὐ ῷ ἐ

ντιστατο σα τ ν λλων ο δέν. πονηρίας μ ν γ ρ γυν πωτάτω ο σα τύγχανεν, γροικος δ

(6)

ν κομιδ κα βάρβαρος γένος, σπερ μοι ε ρηται. ντιλαβέσθαι τε ρετ ς ο δαμ σχυσεν, λλ'

ἦ ῆ ὶ ὥ ἴ ἀ ἀ ῆ ὐ ῆ ἴ ἀ

πειροτάτη ο σα διατετέλεκε τ ν κατ τ ν πολιτείαν πραγμάτων, γε ο δ ξ ν τ νόματι τ

ἀ ὖ ῶ ὰ ὴ ἥ ὐ ὲ ὺ ῷ ὀ ῷ

α τ ς δί τε καταγελάστ ντι ς Παλάτιον λθεν, λλ' Ε φημία πικληθε σα. χρόν δὐ ῆ ἰ ῳ ἅ ῳ ὄ ἐ ἦ ἀ ὐ ἐ ῖ ῳ ὲ

στερον τ βασιλίδι μ ν πογενέσθαι ξυνέπεσεν. δ λιθιάζων τε κα κομιδ σχατογέρων

ὕ ῇ ὲ ἀ ὁ ὲ ἠ ὶ ῆ ἐ

γενόμενος, πρ ς τ ν ρχομένων γέλωτα φλεν, λιγωρί τε πολλ ς α τ ν χόμενοι παντες τεὸ ῶ ἀ ὦ ὀ ᾳ ῇ ἐ ὐ ὸ ἐ ἅ ἅ

τ ν πρασσομένων ο ξυνιέντος, περεώρων, ουστινιαν ν δ ξ ν δέει πολλ θεράπευον. κυκ νῶ ὐ ὑ Ἰ ὸ ὲ ὺ ῷ ἐ ῶ

γ ρ ε κα ξυνταράσσων νεσόβει φεξ ς παντα. τότε δ τ ν γγύην πρ ς τ ν Θεοδώρανὰ ἀ ὶ ὶ ἀ ἐ ῆ ἅ ὴ ὴ ἐ ὸ ὴ

νεχείρει ποιε ν. δύνατον δ ν νδρα ς ξίωμα βουλ ς κοντα ταίρ γυναικ ξυνοικίζεσθαι,

ἐ ῖ ἀ ὲ ὂ ἄ ἐ ἀ ῆ ἥ ἑ ᾳ ὶ

νόμοις νωθεν το ς παλαιοτάτοις πορρηθ ν, λ σαί τε το ς νόμους τ ν βασιλέα νόμ τέρἄ ῖ ἀ ὲ ῦ ὺ ὸ ῳ ἑ ῳ

νάγκασε κα τ νθένδε τε γαμετ τ Θεοδώρ ξυν κησε, κα το ς λλοις πασι βάσιμον

ἠ ὶ ὸ ἐ ἅ ῇ ῇ ᾳ ῴ ὶ ῖ ἄ ἅ

κατεστήσατο τ ν πρ ς τ ς ταίρας γγύην, τυρανν ν τε α τίκα πεβάτευε τ ς το α τοκράτοροςὴ ὸ ὰ ἑ ἐ ῶ ὐ ἐ ῆ ῦ ὐ

τιμ ς προσχήματι συμπεπλασμέν τ ς πράξεως πικαλύπτων τ βίαιον. νε πον γ ρ α τ ν βασιλέαῆ ῳ ῆ ἐ ὸ ἀ ῖ ὰ ὐ ὸ

ξ ν τ θεί τ ν ωμαίων, ε τι δόκιμον ν, δειμάτων περιουσί π ταύτην γμένοι τ ν ψ φον.ὺ ῷ ῳ ῶ Ῥ ἴ ἦ ᾳ ἐ ὶ ἠ ὴ ῆ

παρέλαβον τοίνυν τ ν βασιλείαν ουστινιανός τε κα Θεοὴ Ἰ ὶ δώρα πρότερον τ ς <Πασχαλίας> ορτ ςῆ ἑ ῆ

μέραις τρισ ν, τε δ ο τε σπάσασθαι τ ν φίλων τιν ο τε ε ρηνα α προσειπε ν ξεστιν. μέραις

ἡ ὶ ὅ ὴ ὔ ἀ ῶ ὰ ὔ ἰ ῖ ῖ ἔ ἡ

δ ο πολλα ς στερον ουστ νος μ ν τελεύτησε νόσ , τ ρχ πιβιο ς τη ννέα, μόνος δὲ ὐ ῖ ὕ Ἰ ῖ ὲ ἐ ῳ ῇ ἀ ῇ ἐ ὺ ἔ ἐ ὲ

ουστινιαν ς ξ ν Θεοδώρ τ ν βασιλείαν σχεν.

Ἰ ὸ ὺ ᾳ ὴ ἔ

Fuente:

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :