Antología de historiadores helenísticos

Texto completo

(1)

NUMFIDOS PERI HERAKLEIAS

Stephan. Byz.: Φρίξος, πόλις Λυκίας· στι κα ἔ ὶ Φρίξου λιμὴν παρὰ τῷ στόματι τοῦ Πόντου ἐν τῇ Χαλκηδονί περαί , περ ο Νύμφις ν α περ ρακλείας τάδε φησί. ᾳ ᾳ ὶ ὗ ἐ ʹ ὶ Ἡ

Schol. Apoll. Rh. II, 729: τι περ ράκλειαν χερουσι ς καλουμένη πανταχόθεν κ θαλάσσηςὍ ἡ ὶ Ἡ Ἀ ὰ ἐ στ ν ψηλή τε κα πόκρημνος, κα πονένευκεν ε ς δυσμ ς ε ς τ πρ τ ς Βιθυνίας πέλαγος· κα

ἐ ὶ ὑ ὶ ἀ ὶ ἀ ἰ ὰ ἰ ὸ ὸ ῆ ὶ

τι προσπ πτον α τ τ κ μα σφοδρο ς ποτελε χους· κα περ τ ν π' κρας α τ ς πεφυκυι ν

ὅ ῖ ὐ ῇ ὸ ῦ ὺ ἀ ῖ ἤ ὶ ὶ ῶ ἐ ἄ ὐ ῆ ῶ

πλατάνων, κα το π' α τ πεδίου, κα τι δοκε α τόθι κατάβασις ε ς δου πάρχειν, Νύμφις νὶ ῦ ἐ ὐ ῇ ὶ ὅ ῖ ὐ ἰ ᾅ ὑ ἐ τ Περ ρακλείας α φησί· παρ' ο πολλώνιος οικε τα τα μεταφέρειν. ῷ ὶ Ἡ ʹ ὗ Ἀ ἔ ῦ

Idem II, 746: Ο (ε ς) τ ν ἱ ἰ ὴ Ἡράκλειαν κατοικίσαντες Μεγαρε ς, τε ε ς τ ν ποικίαν πλεον,ῖ ὅ ἰ ὴ ἀ ἔ χειμασθέντες ε ς τ ν χέροντα ποταμ ν κατέφυγον, θεν κα διασωθέντες ο να ται Σοωναύτηνἰ ὸ Ἀ ὸ ὅ ὶ ἱ ῦ κάλεσαν α τόν. Ο τοι δ ο ρακλε ται Μεγαρέων ε σ ν ποικοι κα Βοιωτ ν, κατοικο σι δ ν

ἐ ὐ ὗ ὲ ἱ Ἡ ῶ ἰ ὶ ἄ ὶ ῶ ῦ ὲ ἐ

τ Μαριανδυν ν χώρ . ῇ ῶ ᾳ

Steph. Byz.: πιος, ποταμ ς κα πόλις π τ ν Ποντικ ν ράκλειαν, ς Δομίτιος Καλλίστρατος ν Ὕ ὸ ὶ ὑ ὸ ὴ ὴ Ἡ ὡ ἐ κτ τ ν Περ ρακλείας ... στι κα πια ρη α τόθι, ς Νύμφις ν πρώτ [Περ ] ρακλείας.

ἕ ῳ ῶ ὶ Ἡ Ἔ ὶ Ὕ ὄ ὐ ὡ ἐ ῳ ὶ Ἡ

Κα το ς κατοικο ντας ν το ς ρεσι τούτοις Μυσούς φασι (φησι?). ὶ ὺ ῦ ἐ ῖ ὄ

Schol. Apoll. Rh. II, 650: Κολώνη δ , ο τως κρα καλουμένη ὲ ὕ ἄ περὶ τὸν Λύκον ποταμόν. Μέμνηται αὐτῆς Νύμφις ὁ Ἡ ρακλεώτης ν τ Περ ρακλείας. ἐ ῷ ὶ Ἡ

Athenaeus XIV: Νύμφις δ' ν πρώτ Περ ἐ ῳ ὶ Ἡρακλείας περ Μαριανδυν ν διηγούμενος φησίν·ὶ ῶ « μοίως δ κα τ ν δ ν νίας κατανοήσειεν ν τις, ς κε νοι κατά τινα πιχωριαζομένην παρ'Ὁ ὲ ὶ ῶ ᾠ ῶ ἐ ἄ ἃ ἐ ῖ ἐ α το ς συνήθειαν δοντες νακαλο νταί τινα τ ν ρχαίων, προσαγορεύοντες Β ρμον. Το τον δὐ ῖ ᾄ ἀ ῦ ῶ ἀ ῶ ῦ ὲ λέγουσιν υ ν γενέσθαι νδρ ς πιφανο ς κα πλουσίου, τ δ κάλλει κα τ κατ τ ν κμ ν ρἱὸ ἀ ὸ ἐ ῦ ὶ ῷ ὲ ὶ ῇ ὰ ὴ ἀ ὴ ὥ ᾳ πολ τ ν λλων διενεγκε ν· ν φεστ τα ργοις δίοις, κα βουλόμενον το ς θερίζουσι δο ναιὺ ῶ ἄ ῖ ὃ ἐ ῶ ἔ ἰ ὶ ῖ ῦ πιε ν, βαδίζοντα φ' δωρ, φανισθ ναι. Ζητε ν ο ν α τ ν το ς π τ ς χώρας μετά τινοςῖ ἐ ὕ ἀ ῆ ῖ ὖ ὐ ὸ ὺ ἀ ὸ ῆ μεμελ δημένου θρήνου κα νακλήσεως, κα ν ν τι πάντες χρώμενοι διατελο σι.» Τοιο τος δ'ῳ ὶ ἀ ᾧ ὶ ῦ ἔ ῦ ῦ

στ κα παρ' Α γυπτίοις καλούμενος Μάνερως. ἐ ὶ ὶ ὁ ἰ

(2)

Βάρυνον (l. Β ρμον) λεγόντων τ ν Τιτίου υ ν, ς Νύμφις κα Καλλίστρατος. ῶ ὸ ἱὸ ὡ ὶ

Etym. Magn.: Γάργαρος, πόλις τ ς δης ν ψηλ τόπ κειμένη· ν κατ κουν Λέλεγες. ξ ς διῆ Ἴ ἐ ὑ ῷ ῳ ἣ ῴ Ἐ ἧ ὰ τ κρυ δες ποκατέβησαν ο Γαργαρε ς, κα κισαν α τ ν (l. λλην) π πεδίον Γάργαρον.ὸ ῶ ὑ ἱ ῖ ὶ ᾤ ὐ ὴ ἄ ὑ ὸ

κείνη δ ρημωθε σα καλε ται Παλαι Γάργαρος, νόμασται δ π Γαργάρου το Δι ς, ς

Ἐ ὲ ἐ ῖ ῖ ὰ ὠ ὲ ἀ ὸ ῦ ὸ ὡ

δηλο Νυμφίος (l. Νύμφις) φιλόσοφος. Ο τως παφρόδιτος ν πομνήματι θ λιάδος,ῖ ὁ ὕ Ἐ ἐ Ὑ ʹ Ἰ παρατιθέμενος Κλείταρχον Α γινήτην λεξικογράφον. ἰ

ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΑΣΙΑΣ

Athenaeus XIII: Κα ξ ρέσου δ ὶ ἡ ἐ Ἐ ὲ τ ς τέρας ** Σαπφ το καλο Φάωνος ρασθε σαῆ ἑ ὼ ῦ ῦ ἐ ῖ περιβόητος ν, ς φησι Νύμφις ν Περίπλ σίας. ἦ ὥ ἐ ῳ Ἀ

Schol. Apoll. Rh. II, 168: Νύμφις μ ν γάρ φησιν στορε ν καρίωνα, ς ρα Φρύγες διαπλε σαιὲ ἱ ῖ Ἀ ὡ ἄ ῦ βουλόμενοι τ ν πορθμ ν, κατεσκεύασαν να ν χουσαν γκεχαραγμένην προτομ ν ταύρου·ὸ ὸ ῦ ἔ ἐ ὴ διαπλευσάντων δ α τ ν, π το ε δους το περ τ σκάφος προσαγορευθ ναι τ πέλαγοςὲ ὐ ῶ ἀ ὸ ῦ ἴ ῦ ὶ ὸ ῆ ὸ Βόσπορον.

Idem II, 672: Θυνιάδος νήσου ... μέμνηται Νύμφις ρακλεώτης· φησ δ α τ ν πτ σταδίουςὁ Ἡ ὶ ὲ ὐ ὴ ἑ ὰ χειν τ ν περίμετρον.

ἔ ὴ

IERONUMOU TWN DIADOXWN KAI EPIGONWN ISTORIAI

Athenaeus V: ερώνυμος π τ καταἹ ἐ ὶ ῇ σκευῇ τῆς ἁρμαμάξης, ᾗ συνέβαινε κατακομισθῆναι τὸ λεξάνδρου σ μα (sc. θαυμαζέτω).

Ἀ ῶ

Appianus Mithrid. c. 8: Καππαδοκίας δ πρ μ ν Μακεδόνων ο τινες ρχον, ο κ χω σαφ ς ε πε ν,ὲ ὸ ὲ ἵ ἦ ὐ ἔ ῶ ἰ ῖ ε τε δίαν ρχ ν, ε τε Δαρείου κατήκουον. λέξανδρος δέ μοι δοκε το ς ρχοντας τ νδε τ νἴ ἰ ἀ ὴ ἴ Ἀ ῖ ὺ ἄ ῶ ῶ θν ν π φόρ καταλιπε ν, πειγόμενος π Δαρε ον. Φαίνεται γ ρ κα μισ ν, ν Πόντ πόλιν

ἐ ῶ ἐ ὶ ῳ ῖ ἐ ἐ ὶ ῖ ὰ ὶ Ἀ ὸ ἐ ῳ

ττικο γένους, π δημοκρατίαν, ς πάτριον σφίσι πολιτείαν, γαγών. ερώνυμος δ ο δ'

Ἀ ῦ ἐ ὶ ὡ ἀ Ἱ ὲ ὐ

πιψα σαι τ ν θν ν λως, λλ' ν τ ν παράλιον τ ς Παμφυλίας κα Κιλικίας τέραν δ ν π

ἐ ῦ ῶ ἐ ῶ ὅ ἀ ἀ ὰ ὴ ῆ ὶ ἑ ὁ ὸ ἐ ὶ

(3)

Lucian. Macrob. c. 13.: ριαράθης δ Καππαδοκ ν βασιλε ς δύο μ ν κα γδοήκοντα ζησεν τη,Ἀ ὲ ὁ ῶ ὺ ὲ ὶ ὀ ἔ ἔ ς ερώνυμος στορε . δυνήθη δ σως κα π πλέον διαγενέσθαι, λλ' ν τ πρ ς Περδίκκαν

ὡ Ἱ ἱ ῖ Ἐ ὲ ἴ ὶ ἐ ὶ ἀ ἐ ῇ ὸ

μάχ ζωγρηθε ς νεσκολοπίσθη. ῃ ὶ ἀ

Id. ibid.: Μιθριδάτης δ Πόντου βασιλε ς, προςαγορευθε ς Κτίστης, ντίγονον τ ν μονόφθαλμονὲ ὁ ὺ ὁ ὶ Ἀ ὸ φεύγων, π Πόντου τελεύτησε, βιώσας τη τέσσαρα κα γδοήκοντα, σπερ ερώνυμος στορεἐ ὶ ἐ ἔ ὶ ὀ ὥ Ἱ ἱ ῖ κα λλοι συγγραφε ς. ὶ ἄ ῖ

Id. ibid. c. 11: ντίγονος δ Ἀ ὲὁ Φιλίππου ὁ μονόφθαλμος βασιλεύων Μακεδόνων περ Φρυγίανὶ μαχόμενος Σελεύκ κα Λυσιμάχ τραύμασι πολλο ς περιπεσ ν τελεύτησεν τ ν ν ς καῳ ὶ ῳ ῖ ὼ ἐ ἐ ῶ ἑ ὸ ὶ

γδοήκοντα, σπερ συστρατευόμενος α τ ερώνυμος στορε . Κα Λυσίμαχος δ Μακεδόνων

ὀ ὥ ὁ ὐ ῷ Ἱ ἱ ῖ ὶ ὲ

βασιλε ς ν τ πρ ς Σέλευκον πώλετο μάχ τος γδοηκοστ ν τελ ν, ς α τός φησινὺ ἐ ῇ ὸ ἀ ῃ ἔ ὀ ὸ ῶ ὡ ὁ ὐ ερώνυμος.

Strabo VIII: Τ ν δ τοποθεσίαν τ ς πόλεως (Κορίνθου), ξ ν ερώνυμός τε ε ρηκε κα Ε δοξος καὴ ὲ ῆ ἐ ὧ Ἱ ἴ ὶ ὔ ὶ λλοι, κα α το δ ε δομεν νεωστ ναληφθείσης π τ ν ωμαίων, τοιάνδε ε ναι συμβαίνει.

ἄ ὶ ὐ ὶ ὲ ἴ ὶ ἀ ὑ ὸ ῶ Ῥ ἶ

Pausanias I, 9, 9: Λυσίμαχος δ κα ς πόλεμον πρ ς Πύρρον κατέστη τ ν Α ακίδου, φυλάξας δ ξὲ ὶ ἐ ὸ ὸ ἰ ὲ ἐ πείρου πιόντα (ο α δ τ πολλ κε νος πλαν το), τήν τε λλην λεηλάτησεν πειρον, κα

Ἠ ἀ ἷ ὴ ὰ ὰ ἐ ῖ ἐ ᾶ ἄ ἐ Ἤ ὶ

π τ ς θήκας λθε τ ν βασιλέων. Τ δ ντε θεν μοί στιν ο πιστά. ερώνυμος δ γραψε

ἐ ὶ ὰ ἦ ῶ ὰ ὲ ἐ ῦ ἐ ἐ ὐ Ἱ ὲ ἔ

Καρδιαν ς Λυσίμαχον τ ς θήκας τ ν νεκρ ν νελόντα τ στ κρ ψαι. δ ερώνυμος ο τοςὸ ὰ ῶ ῶ ἀ ὰ ὀ ᾶ ἐ ῖ Ὁ ὲ Ἱ ὗ χει μ ν κα λλως δόξαν πρ ς πέχθειαν γράψαι τ ν βασιλέων, πλ ν ντιγόνου, τούτ δ ο

ἔ ὲ ὶ ἄ ὸ ἀ ῶ ὴ Ἀ ῳ ὲ ὐ

δικαίως χαρίζεσθαι· τ δ π το ς τάφοις τ ν πειρωτ ν, παντάπασίν στι φανερ ς πρ ς πήρειανὰ ὲ ἐ ὶ ῖ ῶ Ἠ ῶ ἐ ὸ ὸ ἐ συνθε ς, νδρα Μακεδόνα θήκας νεκρ ν νελε ν. Χωρ ς δ πίστατο δήπου κα Λυσίμαχος, οὶ ἄ ῶ ἀ ῖ ὶ ὲ ἠ ὶ ὐ Πύρρου σφ ς προγόνους μόνον, λλ κα λεξάνδρου το ς α το ς τούτους ντας· κα γ ρᾶ ἀ ὰ ὶ Ἀ ὺ ὐ ὺ ὄ ὶ ὰ

λέξανδρος πειρώτης ν κα τ ν Α ακιδ ν τ πρ ς μητρός· δ στερον Πύρρου πρ ς

Ἀ Ἠ ἦ ὶ ῶ ἰ ῶ ὰ ὸ ἡ ὲ ὕ ὸ

(4)

Plutarch. Pyrrh. c. 17, 7: Διονύσιος μ ν ο ν λίγ τ ν πεντακισχιλίων κα μυρίων λάσσονας πεσε νὲ ὖ ὀ ῳ ῶ ὶ ἐ ῖ στορε τ ν ωμαίων, ερώνυμος δ μόνους πτακισχιλίους, τ ν δ περ Πύρρον μ ν Διονύσιος

ἱ ῖ ῶ Ῥ Ἱ ὲ ἑ ῶ ὲ ὶ ὁ ὲ

μυρίους κα τρισχιλίους, δ ερώνυμος λάττονας τ ν τετρακισχιλίων. ὶ ὁ ὲ Ἱ ἐ ῶ

Idem ibid. c. 21, 6: κ τούτου μάχης λλης τ ν πραγμάτων α τ δεομένων ναλαβ ν τ νἘ ἄ ῶ ὐ ῷ ἀ ὼ ὴ στρατι ν χώρει, κα περ σκλον πόλιν το ς ωμαίοις συνάψας κα βιαζόμενος πρ ς χωρία δύσιππαὰ ἐ ὶ ὶ Ἄ ῖ Ῥ ὶ ὸ κα ποταμ ν λώδη κα τραχ ν, φοδον τ ν θηρίων ο λαβόντων, στε προσμ ξαι τ φάλαγγι,ὶ ὸ ὑ ὶ ὺ ἔ ῶ ὐ ὥ ῖ ῇ τραυμάτων πολλ ν γενομένων κα νεκρ ν πεσόντων, τότε μ ν διεκρίθη μέχρι νυκτ ς γωνισάμενος.ῶ ὶ ῶ ὲ ὸ ἀ Τ δ στεραί στρατηγ ν δι' μαλο τ ν μάχην θέσθαι κα το ς λέφαντας ν το ς πλοιςῇ ὲ ὑ ᾳ ῶ ὁ ῦ ὴ ὶ ὺ ἐ ἐ ῖ ὅ γενέσθαι τ ν πολεμίων, προέλαβε τ ς δυσχωρίας φυλακ κα πολλ καταμίξας κοντίσματα καῶ ὰ ῇ ὶ ὰ ἀ ὶ τοξεύματα το ς θηρίοις, π γε μετ ώμης κα βίας πυκν ν κα συντεταγμένην τ ν δύναμιν. Ο δῖ ἐ ῆ ὰ ῥ ὶ ὴ ὶ ὴ ἱ ὲ ωμα οι τ ς διακλίσεις κα τ ς ντιπαραγωγ ς τ ς πρότερον ο κ χοντες ξ πιπέδου

Ῥ ῖ ὰ ὶ ὰ ἀ ὰ ὰ ὐ ἔ ἐ ἐ

συνεφέροντο κατ στόμα κα σπεύδοντες σασθαι το ς πλίτας, πρ ν πιβ ναι τ θηρία, δεινο ςὰ ὶ ὤ ὺ ὁ ὶ ἐ ῆ ὰ ὺ περ τ ς σαρίσσας τ ν ξιφ ν γ νας ε χον φειδο ντες αυτ ν κα τ τρ σαι κα καταβαλε νὶ ὰ ῶ ῶ ἀ ῶ ἶ ἀ ῦ ἑ ῶ ὶ ὸ ῶ ὶ ῖ ρ ντες, τ δ παθε ν ε ς ο δ ν τιθέμενοι. Χρόν δ πολλ λέγεται μ ν ρχ τροπ ς κατ' α τ ν

ὁ ῶ ὸ ὲ ῖ ἰ ὐ ὲ ῳ ὲ ῷ ὲ ἀ ὴ ῆ ὐ ὸ

γενέσθαι τ ν Πύρρον περείὸ ἐ σαντα τοῖς ἀντιτεταγμένοις, τὸ δὲ πλεῖστον ἀλκῇ κα βί τ νὶ ᾳ ῶ λεφάντων κατειργάσατο, χρήσασθαι τ ρετ πρ ς τ ν μάχην τ ν ωμαίων μ δυναμένων, λλ'

ἐ ῇ ἀ ῇ ὸ ὴ ῶ Ῥ ὴ ἀ

ο ον φόδ κύματος σεισμο κατερείποντος ο ομένων δε ν ξίστασθαι μηδ πομένειν πράκτουςἷ ἐ ῳ ἢ ῦ ἰ ῖ ἐ ὲ ὑ ἀ ποθνήσκειν ν τ μηδ ν φελε ν πάντα πάσχοντας τ χαλεπώτατα. Τ ς δ φυγ ς ο μακρ ς ε ς

ἀ ἐ ῷ ὲ ὠ ῖ ὰ ῆ ὲ ῆ ὐ ᾶ ἰ

τ στρατόπεδον γενομένης, ξακισχιλίους ποθανε ν φησ τ ν ωμαίων ερώνυμος, τ ν δ περὸ ἑ ἀ ῖ ὶ ῶ Ῥ Ἱ ῶ ὲ ὶ Πύρρον ν το ς βασιλικο ς πομνήμασιν νενεχθ ναι τρισχιλίους πεντακοσίους κα πέντεἐ ῖ ῖ Ὑ ἀ ῆ ὶ τεθνηκότας. μέντοι Διονύσιος ο τε δύο περ σκλον μάχας ο τε μολογουμένην τταν στορεὉ ὔ ὶ Ἄ ὔ ὁ ἧ ἱ ῖ γενέσθαι ωμαίων, παξ δ μέχρι δυσμ ν λίου μαχεσαμένους μόλις παλλαγ ναι, το ΠύρρουῬ ἅ ὲ ῶ ἡ ἀ ῆ ῦ τρωθέντος σσ τ ν βραχίονα κα τ ν ποσκευ ν μα Σαυνιτ ν διαρπασάντων, ποθανε ν δ κα ὑ ῷ ὸ ὶ ὴ ἀ ὴ ἅ ῶ ἀ ῖ ὲ ὶ Πύρρου κα ωμαίων νδρας π ρ μυρίους πεντακισχὶ Ῥ ἄ ὑ ὲ ιλίους κατέρων.ἑ

DOURIDOS

PAP. OX. 2399 s. Ia. (vol. 24, 1957, 99 – 106 [Taf. 14]; dazu W. S. Barrett, Gnomon 33, 1961, 691f.): (col. 1, 2) [...]...α̣ [πρ τον] μ̣εὲν κατε [λάβο]ν̣τ̣ο̣ ˈ ῶ ˈ

τ ν λόφον [τ ν ]ντικείμενον [τ ι Λ]ευκ ι Τύνητι [κα τ]ο τον ὸ ˈ ὸ ἀ ˈ ῶ ῶ ˈ ὶ ῦ

χυρω [σάμε]νοι πολλ πρά [γματα] παρείχοντο [το ς πε]ρ τ ν γαθο [κλέα],

(5)

τ ν θ' δ ν [τ ν πιὲ] Νέαν Πόλιν [καιὲ τ ]ν π̣ροὲσ̣ ω τό [πων] ε ργ̣ο̣ν̣τες ῶ ὁ ῶ ˈ ῶ ἐ ˈ ῶ ἕ ˈ ἴ καιὲ [π σα]ν̣ τηὲ[ν] πλησίον [χώραν] προνομεύον [τες· π]ε̣ιτ' λληι δυ [νά-ˈ ᾶ ˈ ˈ ἔ ἄ ˈ μει] στρατεύσαν [τες ]π̣ιὲ τουὲς νω [Λίβυα]σ̣ φίστασαν [καιὲ το]ύ̣τους π ̣ˈ ἐ ἄ ˈ ἀ ˈ ἀ οὲ τ ν [ λλήν]ων κα πάλιν [πρ ς τ ]ν α τ ν συμ [μαχίαν] συν γον. το [δ ῶ ˈ Ἑ ὶ ˈ ὸ ὴ ὑ ῶ ˈ ῆ ῦ ὲ πολέ]μου περι..[.] [ ]νεστ τος .[ ˈ ἐ ῶ

(col. 2 ,2) [....] .υ̣σ̣[...] ο̣ ̣ [δ]εὲ̣ Σἱ ˈ̣ υρα̣κ̣ό̣σι[ο]ι̣ [τοὲ] πλ θ̣ο̣σ̣ ο κ ῆ ˈ ὐ

ξιόμαχ̣[ο]ν̣ ̣χ̣ον τες α τηὲν [τ]ηὲν πό λιν τήρουν. τοιαύ της δεὲ τ ς καταστά-

ἀ ἔ ˈ ὐ ˈ ἐ ˈ ῆ

σε ως ο σης Δι[ό]γ̣νητ̣ο̣σ̣ Φαλαίνιος πικαλο̣ύ̣ μενος διεφθαρμένος π' ˈ ὔ ˈ ὁ ἐ ˈ ˈ ὑ μίλκου καιὲ τ̣ ν φυγάδων καιὲ πα ρεσκευασμένος ν δύνηται μεταστ σαι

Ἀ ῶ ˈ ˈ ἂ ˈ ῆˈ

τ ν πόλιν κκλη σιαζόντων τ ν Συ ρακοσίων π ρ το πολέμου το παρε στ -ὴ ἐ ˈ ῶ ˈ ὑ ὲ ῦ ˈ ῦ ˈ ῶ τος ξαίφνης νασταὲς καιὲ πρ̣ο̣ανα κρουσάμενος πιὲ το βήματος ̣τι ἐ ˈ ἀ ˈ ἐ ˈ ῦ ὅ

βούλεται περιὲ τ ν συμ φερόντων διαλεχθ ναι τ ι δήμωι καιὲ̣ [τ ]ν νθ̣ρώπ̣[ων ῶ ˈ ῆˈ ῶ ῶ ἀ τ ν] πε [] ῶ ˈ

(col.3)[...].κε[ ] [ π]αιτής[αντ]ας [ ] [ κατ̣]αλλάξ̣[αι] ˈ ἀ ˈ

καιὲ [....]ο̣υτ̣ωˈ ̣ ν.[...]ει̣ [...] τε συνες[τ τ]ας [α ]τ̣οὲς παρ ν κ[αιὲ] λό γ̣ο̣υˈ ῶ ˈ ὐ ῆ ˈ ς ̣ πλείους διετίθε το. τ̣ ̣ν δ' νθρώ̣πων καταπεπληγμένων πιὲ τ̣ ι τ̣ νδροὲς ˈ ῶ ἀ ˈ ˈ ἐ ῆ ἀ τόλ μηι καιὲ τ ν μεὲν [πι] θορυβούντων α τόν̣, τ [ν] δεὲ κελευόντων λέγειν, ˈ ῶ ἐ ˈ ὐ ˈ ῶ ˈ

τι δεὲ τ [ν] πολλ ν φασίαι τινιὲ̣ συνεσχημένων καιὲ διευλαβουμένων, μή

ἔ ῶ ˈ ῶ ἀ ˈ ˈ ˈ

τις ι κίνησις περ τ ν πόλιν, ναστ ς ντανδρος νε χείρησεν μ ν τ ν ἦ ὶ ˈ ὴ ἀ ὰ ˈ Ἄ ἐ ˈ ὲ ὸ Δι όγνητον κ τ ς κ̣ κλη̣σίας παγαγε ν, κατασχωὲν δ' α τοὲν καιὲ βουλό-ˈ ἐ ῆ ἐ ˈ ἀ ῖ ˈ ὐ ˈ μενος πρό τερον ε δ σαι τ ποὲ τ ν νθρώπ̣[ων ... ˈ ἰ ῆ ἀ ˈ ῶ ἀ

DOURIDOS ISTORIAI

E libro primero.

(6)

E libro secundo.

Athenaeus XIII: Ο δένα δ μ ν γνοε ν ο ομαι, νδρες φίλοι, τι κα ο μέγιστοι πόλεμοι διὐ ὲ ὑ ῶ ἀ ῖ ἴ ἄ ὅ ὶ ἱ ὰ γυνα κας γένοντο· λιακ ς δι' λένην, λοιμ ς δι Χρυσηίδα, χιλλέως μ νις δι Βρισηίδα, καῖ ἐ ὁ Ἰ ὸ Ἑ ὁ ὸ ὰ Ἀ ῆ ὰ ὶ ερ ς δ καλούμενος δι' τέραν γαμετ ν, φησ Δο ρις ν δευτέρ στορι ν, Θηβαίαν γένος,

ὁ ἱ ὸ ὲ ἑ ὴ ὶ ῦ ἐ ᾳ Ἱ ῶ

νομα Θεαν , ρπασθε σαν π Φωκέως τινός. Δεκαετ ς δ κα ο τος γενόμενος τ δεκάτ τει

ὄ ὼ ἁ ῖ ὑ ὸ ὴ ὲ ὶ ὗ ῷ ῳ ἔ

Φιλίππου συμμαχήσαντος πέρας σχε· τότε γ ρ ε λον ο Θηβα οι τ ν Φωκίδα. ἔ ὰ ἷ ἱ ῖ ὴ

Tzetzes ad Lyc. 103: [Δυο ν πελεια ν ρφανισμένην γον ς] ρφαν ν κα ρημον ο σαν ( λένην)ῖ ῖ ὠ ῆ Ὀ ὴ ὶ ἔ ὖ Ἑ τ ς γον ς τ ν δύο περιστερ ν, τοι φιγενείας, ν σχεν κ Θησέως, ς φησι Δο ρις Σάμιος, καῆ ῆ ῶ ῶ ἤ Ἰ ἣ ἔ ἐ ὥ ῦ ὁ ὶ

ρμιόνης, ν κ Μενελάου γενν . πταετ γ ρ ταύτην Θησε ς πρ τον ρπάσας μετ τ τεκε ν ξ

Ἑ ἣ ἐ ᾷ Ἑ ῆ ὰ ὺ ῶ ἁ ὰ ὸ ῖ ἐ

α τ ς φιγένειαν φ ρέθη α τήν· δεύτερον δ λέξανδρος ντυχ ν α τ παρ τ ν α γιαλ νὐ ῆ Ἰ ἀ ῃ ὐ ὲ ὁ Ἀ ἐ ὼ ὐ ῇ ὰ ὸ ἰ ὸ θυούσ νεωστ τα ς Βάκχαις κα τ νο , ρπάσας α τ ν ε ς Α γυπτον χετο κα α τ συνεγένετο. ῃ ὶ ῖ ὶ ῇ Ἰ ῖ ἁ ὐ ὴ ἰ ἴ ᾤ ὶ ὐ ῇ

Id. ibid. 143: Πέντε ταύτην γημαν νδρες· πρ τος Θησε ς πταετ ταύτην ρπάσας, καθά φησιἔ ἄ ῶ ὺ ἑ ῆ ἁ Δο ρις Σάμιος, φαιρεθε ς δ α τ ν ν τ ττηθ ναι π Πολυδεύκους κα Κάστορος τ νῦ ὁ ἀ ὶ ὲ ὐ ὴ ἐ ῷ ἡ ῆ ὑ ὸ ὶ ῶ α τ ς δελφ ν ν φίδναις πολιχνί τ ν θην ν γεννήσασαν φιγένειαν, ν φιγένειαν κα θετ νὐ ῆ ἀ ῶ ἐ Ἀ ῳ ῶ Ἀ ῶ Ἰ ἣ Ἰ ὶ ὴ πα δα Κλυταιῖ ἡ μνήστρα ποιε ται. ῖ

Idem ib. 183: Τιν ς δ τ ν φιγένειαν ταύτην, ς κα Δο ρις, ο κ γαμέμνονος θυγατέραὲ ὲ ὴ Ἰ ὡ ὶ ὁ ῦ ὐ Ἀ λέγουσιν, λλ Θησέως ξ λένης γεννηθε σαν, π δ Κλυταιμνήστρας θυγατροθετε σαν. ἀ ὰ ἐ Ἑ ῖ ὑ ὸ ὲ ῖ

Schol. Hom. Il. Τ 327: Ἔστι δ (Νεοπτόλεμος), ς τινες, ξ φιγενείας· φησ γ ρ Δο ρις, τιὲ ὥ ἐ Ἰ ὶ ὰ ῦ ὅ κλαπε σα ε ς Σκ ρον ξετέθη π' α το ( χιλλέως). ῖ ἰ ῦ ἐ ὑ ὐ ῦ Ἀ

Athenaeus IV: Δο ρις στορε , τι κα Φίλιππος, το λεξάνδρου πατ ρ, ποτήριον χρυσο ν, λκ νῦ ἱ ῖ ὅ ὶ ὁ ῦ Ἀ ὴ ῦ ὁ ὴ γον πεντήκοντα δραχμ ς, κεκτημένος, το το λάμβανε κοιμώμενος ε κα πρ ς κεφαλ ν α το

ἄ ὰ ῦ ἐ ἀ ὶ ὶ ὸ ὴ ὑ ῦ

κατετίθετο.

Idem VI: Σπάνιος γ ρ ντως ν τ παλαι ν παρ το ς ὰ ὄ ἦ ὸ ὸ ὰ ῖ Ἕλλησιν μ ν χρυσ ς κα πάνυ, δ'ὁ ὲ ὸ ὶ ὁ ργυρος λίγος ν ν το ς μετάλλοις. Δι κα Φίλιππον τ ν το μεγάλου βασιλέως λεξάνδρου

ἄ ὀ ἦ ὁ ἐ ῖ ὸ ὶ ὸ ῦ Ἀ

πατέρα φησ Δο ρις Σάμιος φιάλιον χρυσο ν κεκτημένον ε το τ' χειν κείμενον π τοὶ ῦ ὁ ῦ ἀ ὶ ῦ ἔ ὑ ὸ ῦ προσκεφαλαίου.

(7)

συληθέντων χρημάτων «Χάρητι (φησ ) τ θηναί δι Λυσάνδρου τάλαντα ξήκοντα· φ' νὶ ῷ Ἀ ῳ ὰ ἑ ἀ ὧ δείπνισεν θηναίους ν τ γορ θύσας τ πινίκια τ ς γενομένης μάχης πρ ς το ς Φιλίππου

ἐ Ἀ ἐ ῇ ἀ ᾷ ὰ ἐ ῆ ὸ ὺ

ξένους·» ν γε το μ ν δα ος, λεκτρυ ν πικαλούμενος, περ ο κα ρακλείδης τ νὧ ἡ ῖ ὲ Ἀ ῖ Ἀ ὼ ἐ ὶ ὗ ὶ ὁ Ἡ ὁ ῶ κωμ δι ν ποιητ ς μέμνηται ο τως· ῳ ῶ ὴ ὕ

λεκτρυόνα τ ν το Φιλίππου παραλαβ ν

Ἀ ὸ ῦ ὼ

ωρ κοκκύζοντα κα πλανώμενον

ἀ ὶ ὶ

κατέκοψεν· ο γ ρ ε χεν οὐ ὰ ἶ ὐδέπω λόφον· να κατακόψας, μάλα συχνο ς δείπνισε.

ἕ ὺ ἐ

Χάρης θηναίων τόθ'· ς γεννα ος ν. Τ α τ στορε κα Δο ρις. Ἀ ὡ ῖ ἦ ὰ ὐ ὰ ἱ ῖ ὶ ῦ

Plutarch. Demosthen. c. 19: Τύχη δέ τις οικε δαιμόνιος ν περιφορ πραγμάτων ε ς κε νο καιροἔ ἐ ᾷ ἰ ἐ ῖ ῦ συμπεραίνουσα τ ν λευθερίαν τ ς λλάδος ναντιο σθαι το ς πραττομένοις κα πολλ σημε α τοὴ ἐ ῆ Ἑ ἐ ῦ ῖ ὶ ὰ ῖ ῦ μέλλοντος ναφαίνειν, ν ο ς τε Πυθία δειν προ φαινε μαντεύματα κα χρησμ ς δετο παλαι ςἀ ἐ ἷ ἥ ὰ ὔ ὶ ὸ ᾔ ὸ

κ τ ν Σιβυλλείων· ἐ ῶ

τ ς π Θερμώδοντι μάχης πάνευθε γενοίμην ῆ ἐ ὶ ἀ α ετ ς ν νεφέεσσι κα έρι θηήσασθαι. ἰ ὸ ἐ ὶ ἠ Κλαίει νικηθε ς, δ νικήσας πόλωλεν.ὁ ὶ ὁ ὲ ἀ

Τ ν δ Θερμώδοντά φασιν ε ναι παρ' μ ν ν Χαιρωνεί ποτάμιον μικρ ν ε ς τ ν Κηφισ νὸ ὲ ἶ ἡ ῖ ἐ ᾳ ὸ ἰ ὸ ὸ μβάλλον. με ς δ ν ν μ ν ο δ ν σμεν ο τω τ ν ευμάτων νομαζόμενον, ε κάζομεν δ τ ν

ἐ Ἡ ῖ ὲ ῦ ὲ ὐ ὲ ἴ ὕ ῶ ῥ ὀ ἰ ὲ ὸ

καλούμενον Α μονα Θερμώδοντα λέγεσθαι τότε· κα παραρρε παρ τ ἵ ὶ ῖ ὰ ὸ Ἡράκλειον, πουὅ κατεστρατοπέδευον ο λληνες· κα τεκμαιρόμεθα, τ ς μάχης γενομένης, α ματος μπλησθέντα καἱ Ἕ ὶ ῆ ἵ ἐ ὶ νεκρ ν τ ν ποταμ ν, ταυτ διαλλάξαι τ ν προσηγορίαν. δ Δο ρις ο ποταμ ν ε ναί φησι τ νῶ ὸ ὸ ῃὶ ὴ Ὁ ὲ ῦ ὐ ὸ ἶ ὸ Θερμώδοντα, λλ' στάντας τιν ς σκην ν κα περιορύττοντας νδριαντίσκον ε ρε ν λίθινον πἀ ἱ ὰ ὴ ὶ ἀ ὑ ῖ ὑ ὸ γραμμάτων τιν ν διασημαινόμενον, ς ε η Θερμώδων, ν τα ς γκάλαις μαζόνα φέρονταῶ ὡ ἴ ἐ ῖ ἀ Ἀ τετρωμένην· π δ τούτ χρησμ ν λλον' δεσθαι λέγοντα· ἐ ὶ ὲ ῳ ὸ ἄ ᾄ

(8)

Plutarch. Eumen. c. 1: Ε μένη δ τ ν Καρδιαν ν στορε Δο ρις πατρ ς μ ν μαξεύοντος νὐ ὲ ὸ ὸ ἱ ῖ ῦ ὸ ὲ ἁ ἐ Χερρονήσ δι πενίαν γενέσθαι, τραφ ναι δ λευθερίως ν γράμμασι κα περ παλαίστραν· τι δῳ ὰ ῆ ὲ ἐ ἐ ὶ ὶ ἔ ὲ παιδ ς ντος α το Φίλιππον παρεπιδημο ντα κα σχολ ν γοντα τ τ ν Καρδιαν ν θεάσασθαιὸ ὄ ὐ ῦ ῦ ὶ ὴ ἄ ὰ ῶ ῶ παγκράτια μειρακίων κα παλαίσματα παίδων, ν ο ς ε ημερήσαντα τ ν Ε μένη κα φανένταὶ ἐ ἷ ὐ ὸ ὐ ὶ συνετ ν κα νδρε ον ρέσαι τ Φιλίππ κα ναληφθ ναι. Δοκο σι δ ε κότα λέγειν μ λλον οὸ ὶ ἀ ῖ ἀ ῷ ῳ ὶ ἀ ῆ ῦ ὲ ἰ ᾶ ἱ δι ξενίαν κα φιλίαν πατρ αν τ ν Ε μένη λέγοντες π το Φιλίππου προαχθ ναι. ὰ ὶ ῴ ὸ ὐ ὑ ὸ ῦ ῆ

TIMAIOU

ATHEN. 4, 38 p. 153 D: Τίμαιος δ' ν τ ι πρώτηι τ ν στορι ν κα τ ς θεραπαίνας φησ παρ'ἐ ῆ ῶ Ἱ ῶ ὶ ὰ ὶ α το ς μέχρι ο ν α ξηθ σι γυμν ς διακονε σθαι.ὐ ῖ ὗ ἂ ὐ ῶ ὰ ῖ

ATHEN. 12, 14 p. 517 D: παρ δ Τυρρηνο ς κτόπως τρυφήσασιν στορε Τίμαιος ν τ ι <α> τι αὰ ὲ ῖ ἐ ἱ ῖ ἐ ῆ ὅ ἱ θεράπαιναι γυμνα το ς νδράσι διακονο νται.ὶ ῖ ἀ ῦ

DIOG. LAERT. 8, 66: (F 134) στερον δ' μπεδοκλ ς κα τ τ ν χιλίων θροισμα κατέλυσεὕ ὁ Ἐ ῆ ὶ ὸ ῶ ἄ συνεστ ς π τη τρία, στε ο μόνον ν τ ν πλουσίων λλ κα τ ν τ δημοτικ φρονούντων. ὼ ἐ ὶ ἔ ὥ ὐ ἦ ῶ ἀ ὰ ὶ ῶ ὰ ὰ ὅ γέ τοι Τίμαιος ν τ ι πρώτηι κα δευτέραι (?) – πολλάκις γ ρ α το μνημονεύει – φησ ν ναντίανἐ ῆ ὶ ὰ ὐ ῦ ὶ ἐ

σχηκέναι γνώμην α τ ν < ν> τε τ ι πολιτείαι <κα ν τ ι ποιήσει· που μ ν γ ρ μέτριον κα

ἐ ὐ ὸ ἔ ῆ ὶ ἐ ῆ ὅ ὲ ὰ ὶ

πιεικ > φαίνεσθαι, που δ λαζόνα κα φίλαυτον [ ν τ ι ποιήσει]· φησ γο ν·

ἐ ῆ ὅ ὲ ἀ ὶ ἐ ῆ ὶ ῦ

«χαίρετ', γ δ' μ ν θε ς μβροτος, ο κέτι θνητός, / πωλε μαι» ἐ ὼ ὑ ῖ ὸ ἄ ὐ ῦ

κα τ ξ ς ὶ ὰ ἑ ῆ (Vorsokr.5 31 [21] B 112). καθ' ν δ χρόνον πεδήμει λυμπίασιν, πιστροφ ς ξιο τοὃ ὲ ἐ Ὀ ἐ ῆ ἠ ῦ πλείονος, στε μηδεν ς τέρου μνείαν γίγνεσθαι ν τα ς μιλίαις τοσαύτην σην μπεδοκλέους. ὥ ὸ ἑ ἐ ῖ ὁ ὅ Ἐ

(9)

λλο τ ν τοιούτων ζώιων ο δέν στι πλ ν λωπέκων κα κυνίκλων κα προβάτων γρίων. (10) δ

ἄ ῶ ὐ ἐ ὴ ἀ ὶ ὶ ἀ ὁ ὲ

κύνικλος πόρρωθεν μ ν ρώμενος ε ναι δοκε λαγ ς μικρός, ταν δ' ε ς τ ς χε ρας λάβηι τις,ὲ ὁ ἶ ῖ ὼ ὅ ἰ ὰ ῖ μεγάλην χει διαφοράν ... γίνεται δ τ πλε ον μέρος κατἔ ὲ ὸ ῖ ὰγ ς. (4) δοκε γε μ ν πάντ' ε ναι τ ζ ιαῆ ῖ ὴ ἶ ὰ ῶ κατ τ ν ν σον γρια δι τοιαύτην α τίαν· ὰ ὴ ῆ ἄ ὰ ἰ (2) ο δύνανται κατ τ ς νομ ς συνακολουθε ν οὐ ὰ ὰ ὰ ῖ ἱ ποιμαίνοντες το ς θρέμμασι δι τ σύνδενδρον κα κρημνώδη κα τραχε αν ε ναι τ ν ν σον· λλ'ῖ ὰ ὸ ὶ ὶ ῖ ἶ ὴ ῆ ἀ

ταν βούλωνται συναθρο σαι, κατ το ς ε καίρους τόπους φιστάμενοι, τ ι σάλπιγγι συγκαλο σι τ

ὅ ῖ ὰ ὺ ὐ ἐ ῆ ῦ ὰ

ζ ια, κα πάντα πρ ς τ ν δίαν διαπτώτως συντρέχει σάλπιγγα. (3) λοιπ ν ταν τιν ςῶ ὶ ὸ ὴ ἰ ἀ ὸ ὅ ὲ προσπλεύσαντες πρ ς τ ν ν σον α γας βο ς θεάσωνται νεμομένας ρήμους, κ πειτα βουληθ σιὸ ὴ ῆ ἶ ἢ ῦ ἐ ἄ ῶ καταλαβε ν, ο προσίεται τ ζ ια δι τ ν συνήθειαν, λλ φεύγει. (4) ταν δ κα συνιδ ν ῖ ὐ ὰ ῶ ὰ ὴ ἀ ἀ ὰ ὅ ὲ ὶ ὼ ὁ ποιμ ν το ς ποβαίνοντας σαλπίσηι, προτροπάδην μα φέρεται κα συντρέχει πρ ς τ ν σάλπιγγα·ὴ ὺ ἀ ἅ ὶ ὸ ὴ δι φαντασίαν γρίων ποιε · < π ρ ν Τίμαιος κακ ς κα παρέργως στορήσας σχεδίασε.> (5) τὸ ἀ ῖ ὑ ὲ ὧ ῶ ὶ ἱ ἐ ὸ δ τ ι σάλπιγγι πειθαρχε ν ο κ στι θαυμάσιον κτλ.ὲ ῆ ῖ ὔ ἐ

POLYB. 12, 28, 8: (T 19 p. 590, 16) κατ γ ρ τ προοίμιον τ ς ὰ ὰ ὸ ῆ ἕκτης βίβλου φησί τινας πολαμβάνειν διότι τιν ς μείζονος δε ται φύσεως, κα φιλοπονίας κα παρασκευ ς τ τ ν

ὑ ὸ ῖ ὶ ὶ ῆ ὸ ῶ

πιδεικτικ ν λόγων γένος τ τ ς στορίας.

ἐ ῶ ἢ ὸ ῆ ἱ (9) ταύτας δ τ ς δόξας πρότερον μ ν φόρωι (70 Fὲ ὰ ὲ Ἐ 111) φησ προσπεσε ν, ο δυνηθέντος δ' καν ς κείνου πρ ς τα τα λέγοντας παντ σαι, πειρ ταιὶ ῖ ὐ ἱ ῶ ἐ ὸ ῦ ἀ ῆ ᾶ συγκρίνειν α τ ς κ παραβολ ς τ ν στορίαν το ς πιδεικτικο ς λόγοις, πρ γμα ποι ν πάντωνὐ ὸ ἐ ῆ ὴ ἱ ῖ ἐ ῖ ᾶ ῶ τοπώτατον. (10) πρ τον μ ν τ καταψεύσασθαι το συγγραφέως. γ ρ φορος .... (11) κατ δέ

ἀ ῶ ὲ ὸ ῦ ὁ ὰ Ἔ ὰ

τινα συντυχίαν ε χαριστότατα κα πιθανώτατα περ τ ς συγκρίσεως ε ρηκε τ ς τ ν στοριογράφωνὐ ὶ ὶ ῆ ἴ ῆ ῶ ἱ κα λογογράφων. (12) δ' να μ δόξηι τα τ λέγειν φόρωι, πρ ς τ ι κατεψε σθαι κείνου καὶ ὁ ἵ ὴ ὐ ὰ Ἐ ὸ ῶ ῦ ἐ ὶ τ ν λοιπ ν †.ν κα(τ)έγνωσκε γ ρ ...π' λλων δεόντως κεχειριςμένα μακρ ς κα σαφ ς κα τ ιῶ ῶ ὰ ἄ ῶ ὶ ἀ ῶ ὶ ῶ παντ χε ρον ξηγούμενος ο δένα τ ν ζώντων πέλαβε το το παρατηρήσειν. (28a) ο μ ν λλὶ ῖ ἐ ὐ ῶ ὑ ῦ ὐ ὴ ἀ ὰ βουλόμενος α ξειν τ ν στορίαν, πρ τον μ ν τηλικαύτην ε ναί φησι διαφορ ν τ ς στορίας πρ ςὔ ὴ ἱ ῶ ὲ ἶ ὰ ῆ ἱ ὸ το ς πιδεικτικο ς λόγους, λίκην χει τ κατ' λήθειαν ικοδομημένα κα κατεσκευασμένα τ ν νὺ ἐ ὺ ἡ ἔ ὰ ἀ ὠ ὶ ῶ ἐ τα ς σκηνογραφίαις φαινομένων τόπων κα διαθέσεων. (2) δεύτερον α τ τ συναθρο σαί φησι τ νῖ ὶ ὐ ὸ ὸ ῖ ὴ παρασκευ ν τ ν πρ ς τ ν στορίαν με ζον ργον ε ναι τ ς λης πραγματείας τ ς περ το ςὴ ὴ ὸ ὴ ἱ ῖ ἔ ἶ ῆ ὅ ῆ ὶ ὺ πιδεικτικο ς λόγους· (3) α τ ς γο ν τηλικαύτην πομεμένηκε δαπάνην κα κακοπάθειαν το

ἐ ὺ ὐ ὸ ῦ ὑ ὶ ῦ

συναγαγε ν τ παρ Τυρίων πομνήματα κα πολυπραγμον σαι τ Λιγύων θη κα Κελτ ν, μα δῖ ὰ ὰ ὑ ὶ ῆ ὰ ἔ ὶ ῶ ἅ ὲ τούτοις βήρων, στε μηδ' ν α τ ς λπίσαι μήτ' ν τέροις ξηγούμενος πιστευθ ναι περ τούτων. Ἰ ὥ ἂ ὐ ὸ ἐ ἂ ἑ ἐ ῆ ὶ

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :