Estats mixtes, viratges i antidepressius: estudi d'una cohort de pacients bipolars

132  Descargar (0)

Texto completo

(1)Estats mixtes, viratges i antidepressius: estudi d´una cohort de pacients bipolars Marc Valentí Ribas. . ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2)  . .   . ESTATS MIXTES, VIRATGES I ANTIDEPRESSIUS: ESTUDI D´UNA COHORT DE PACIENTS BIPOLARS  Tesi presentada per: 0DUF9DOHQWt5LEDV 3HUDREWHQLUHOWtWROGH'RFWRUSHUOD8QLYHUVLWDWGH%DUFHORQD  Supervisat per: 3URIHVVRU(GXDUG9LHWD3DVFXDO. Programa Doctorat Medicina Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica Facultat de Medicina Universitat de Barcelona. )HEUHU.

(3) .

(4) $TXHVWDWHVLKDHVWDWGHVHQYROXSDGDHQHO3URJUDPDGH7UDVWRUQV%LSRODUVGHO¶+RVSLWDO &OtQLFGH%DUFHORQDTXHIRUPDSDUWGHO¶,QVWLWXWG¶,QYHVWLJDFLRQV%LRPqGLTXHV$XJXVW 3LL6XQ\HU ,',%$36 GHOD8QLYHUVLWDWGH%DUFHORQD 8% LGHO&HQWURGH ,QYHVWLJDFLyQ%LRPpGLFD(Q5HGGH6DOXG0HQWDO &,%(56$0 (OSUHVHQWWUHEDOOG¶LQYHVWLJDFLyKDHVWDWUHDOLW]DWJUjFLHVDXQDEHFD³3URJUDPDGH )RUPDFLyQHQ,QYHVWLJDFLyQ5tR+RUWHJD´ &0 GHO,QVWLWXWRGH6DOXG&DUORV ,,,SHUWDQ\HQWDO0LQLVWHULGH&LqQFLDL,QQRYDFLyGHO*RYHUQG(VSDQ\D.

(5) .

(6) Als meus pares, Josep i Carme..

(7) .

(8) RECONEIXEMENTS. $O(GXDUGTXHGHVGHOSULPHUPRPHQWKDGLSRVLWDWHQPLWRWDODVHYDFRQILDQoDLPKD SHUPqVDGPLUDUODVHYDLQILQLWDFDSDFLWDWGHWUHEDOO $O*RLNRFRPSDQ\LSHUGDPXQWGHWRWDPLF $O,VDEHOODTXHPKDSHUPqVFRQqL[HUWRWDODLPPHQVLWDWGHODPLVWDW $OD0DUODPHYDDVVLVWHQWSRZHUSzQLFDLFRQILGHQW6HQVHWXDTXHVWDWHVLQRKDJXpV HVWDWSRVVLEOH $O7RQLTXHGHVGHOSULPHUGLDHPYDDQLPDUDXQLUPHDOHTXLSLPKDHQFRUDWMDWHQ WRWPRPHQW $OD&DUODOD0DULDLOD0HUFq7UHEDOODULFRQILDUDPEYRVDOWUHVpVWRWXQSODHU $O$OHVVDQGUDLO$QGUHDODUHVWDGHODPHYDIDPtOLDLWDOLDQD $O)UDQFHVFLO$QDEHOTXHGHVGHOSULPHUGLDPKDQIHWVHQWLUFRPDFDVD $O-XDQLOËULDHOVSHWLWVGHOJUXS $WRWDODUHVWDGHOHTXLS-RVH%ULVD(VWKHU1~ULD5RVD$GULDQH'LQD,PPD6HQVH ODSRUWDFLyGHWRWVLFDGDVF~GHYRVDOWUHVDTXHVWDWHVLQRKDXULDHVWDWPDLSRVVLEOH $OVDPLFVLFRPSDQ\VG,QIDQWLO9DQHVVD7HLD,PPD¬VWULG*RWL*LVHOD6ROH   .

(9) .

(10) TAULA DE CONTINGUTS. 1. Justificació. 1. 2. Introducció. 7. a. Aproximació general al trastorn bipolar. 9. b. La depressió bipolar i el seu tractament. 14. c. Desenvolupament d’una fase mixta. 16. d. Viratge de depressió a hipo(mania) secundari al tractament amb antidepressius. 25. e. Acceleració de cicles. 31. f. Manteniment del tractament antidepressiu després de la remissió simptomàtica. 33. 3. Objectius i hipòtesis. 35. a. Objectius. 37. b. Hipòtesis. 39. 4. Mètodes. 41. 5. Resultats. 47. 6. Publicacions. 55. 7. Discussió. 73. 8. Estudis futurs. 91. 9. Limitacions. 95. 10. Conclusions. 99. 11. Referències bibliogràfiques. 103.

(11) .

(12) 1. JUSTIFICACIÓ. . 1.

(13) . 2.

(14) (OWUDVWRUQELSRODUpVXQDPDODOWLDFUzQLFDLUHFXUUHQWFDUDFWHULW]DGDSHUO¶DSDULFLy G¶HSLVRGLVGH KLSR PDQLDLRHVWDWVPL[WHVTXHDOWHUQHQGHIRUPDLUUHJXODUDPEHSLVRGLV GHGHSUHVVLy 7RWLTXHO¶HOHYDFLyLH[SDQVLyGHO¶HVWDWG¶jQLPpVODSULQFLSDOFDUDFWHUtVWLFDFOtQLFDTXH SHUPHWGLVWLQJLUHOWUDVWRUQELSRODUGHOWUDVWRUQGHSUHVVLXUHFXUUHQWpVODGHSUHVVLyPpV TXHODPDQLDODSULQFLSDOFDXVDGHGLVFDSDFLWDWLPRUWHQHOVSDFLHQWVELSRODUV$PpV HOVSDFLHQWVDPEWUDVWRUQELSRODUSDVVHQPpVWHPSVDPEVLPSWRPDWRORJLDGHSUHVVLYD TXHQRSDVDPEVLPSWRPDWRORJLD KLSR PDQtDFDRPL[WD'¶DOWUDEDQGDHOWUDFWDPHQWGH ODGHSUHVVLyELSRODUpVFRPSOH[LHOQRPEUHG¶RSFLRQVWHUDSqXWLTXHVEDVDGHVHQ O HYLGqQFLDpVPROWOLPLWDW /¶~VG¶DQWLGHSUHVVLXVFRPDWUDFWDPHQWGHODGHSUHVVLyELSRODUKDHVWDWLHVWjHVVHQW jPSOLDPHQWGHEDWXW/HVGDGHVTXHHQFRUDWJHQHOVHX~VVyQPHWRGROzJLFDPHQWSREUHVL LQVXILFLHQWV,GHODPDWHL[DPDQHUDKLKDXQDjPSOLDFUHHQoDTXHHOVDQWLGHSUHVVLXV SRGHQLQGXLUQRXVHSLVRGLVGH KLSR PDQLD YLUDWJHV TXHHVWDQUHODFLRQDWVDPEHO GHVHQYROXSDPHQWGHIDVHVPL[WHVRTXHSRGHQDFFHOHUDUODWD[DGHFLFODFLyDILUPDFLRQV TXHQRKDQHVWDWQLFRQILUPDGHVQLUHEXWMDGHVSHUHVWXGLVFRQWURODWVDPESODFHER 7RWLDL[zHQODSUjFWLFDFOtQLFDVyQjPSOLDPHQWXVDWVWDQWDVVRFLDWVDPEIjUPDFV HVWDELOLW]DGRUVGHO¶HVWDWG¶jQLPFRPHQPRQRWHUjSLD 'HV G¶XQD SHUVSHFWLYD SHUVRQDO O¶~V G¶DQWLGHSUHVVLXV HQ HO WUDVWRUQ ELSRODU P¶KD LQWHUHVVDWMDGHVGHO¶LQLFLGHODPHYD5HVLGqQFLD. . 3.

(15) /D PHYD YLQFXODFLy DO 3URJUDPD GH 7UDVWRUQV %LSRODUV GH O¶+RVSLWDO &OtQLF GH %DUFHORQDP¶KDRIHUWO¶RSRUWXQLWDWG¶LQYHVWLJDUVREUHDTXHVWWHPDDL[tFRPGHSXEOLFDU GRVDUWLFOHVUHODFLRQDWVLSRGHUGHVHQYROXSDUSRVWHULRUPHQWODSUHVHQWWHVLGRFWRUDO eVSHUWRWHVDTXHVWHVUDRQVLSHUWDOG¶DSRUWDULQIRUPDFLyLQQRYDGRUDHQODUHODFLyHQWUH O ~VG¶DQWLGHSUHVVLXVLHOGHVHQYROXSDPHQWGHIDVHVPL[WHVTXHHQVIRFDOLW]DUHPHQHOV IDFWRUVGHULVFHQWUHGLWDDVVRFLDFLyHQXQGHOVQRVWUHVHVWXGLV (678', &DOUHFRUGDU TXHHOVHVWDWVPL[WHVHVFDUDFWHULW]HQSHUODSUHVqQFLDFRQFRPLWDQWGHVtPSWRPHV G¶DPEGyVSROVDIHFWLXVLTXHUHSUHVHQWHQXQGHOVSULQFLSDOVUHSWHVGHOPDQHLJGHOV SDFLHQWVDPEWUDVWRUQELSRODUWLSXV, SUHYDOHQoDGHODOOODUJGHODYLGDGLILFXOWDW GLDJQzVWLFDDOWDFRPSOH[LWDWWHUDSqXWLFD (QHOQRVWUHHVWXGLYDPLQFORXUHXQDPRVWUDGHSDFLHQWVELSRODUVWLSXV,HOVTXDOV YDQVHUVHJXLWVGXUDQWXQSHUtRGHGHILQVDDQ\VHQHOQRVWUH3URJUDPDGH7UDVWRUQV %LSRODUVGHO +RVSLWDO&OtQLFGH%DUFHORQD7RWVDTXHVWVSDFLHQWVKDYLHQHVWDWWUDFWDWVDO PHQ\VXQDYHJDGDDOOODUJGHO HYROXFLyGHODVHYDPDODOWLDDPEDQWLGHSUHVVLXV ' DTXHVWDPDQHUDYDPSRGHUGHWHUPLQDUHOSHUFHQWDWJHGHSDFLHQWVTXHGHVHQYROXSDYD XQDIDVHPL[WDLHVFODULUOHVFDUDFWHUtVWLTXHVFOtQLTXHVDVVRFLDGHVDDTXHVWIHWDL[tFRP HOUROGHOVDQWLGHSUHVVLXVHQHOFXUVLO¶HYROXFLyGHODPDODOWLDHVSHFLDOPHQWSHOTXHIDD ODVHYDUHODFLyDPEOHVIDVHVPL[WHV/¶HVWXGLLGHQWLILFjTXHSURSGHOGHOVSDFLHQWV ELSRODUVWLSXV,WUDFWDWVDPEDQWLGHSUHVVLXVGHVHQYROXSDYHQDOPHQ\VXQHSLVRGLPL[WH GXUDQWHOFXUVGHODVHYDPDODOWLD$L[tPDWHL[GHWHUPLQjTXHO¶RFXUUqQFLDG¶HSLVRGLV PL[WHVHVWjDVVRFLDGDDFURQLFLWDWDXQDSLWMRUHYROXFLyFOtQLFDDXQPDMRUQRPEUH G HSLVRGLVGHSUHVVLXVSUHYLVLDXQ~VPDMRUG¶DQWLGHSUHVVLXVHVSHFLDOPHQWG ,QKLELGRUV GHOD5HFDSWDFLyGH6HURWRQLQDL1RUDGUHQDOLQD . . 4.

(16) 0ROWSRFVHVWXGLVV¶KDQIRFDOLW]DWHQO¶LPSDFWHGHOVDQWLGHSUHVVLXVHQHOFXUVLO¶HYROXFLy GHOWUDVWRUQELSRODUHVSHFLDOPHQWSHOTXHIDDOGHVHQYROXSDPHQWGHYLUDWJHVD KLSR PDQLDRDHVWDWPL[WHLDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVFOtQLTXHVDVVRFLDGHV eVSHUDL[zTXHSRUWjUHPDWHUPHXQVHJRQHVWXGL (678', GHFRKRUWVSURVSHFWLX FRPELQDWDPEDYDOXDFLRQVUHWURVSHFWLYHVLDPEXQDPRVWUDGHSDFLHQWVELSRODUV WLSXV,L,,GHSULPLWV(OVSDFLHQWVIRUHQVHJXLWVGHVGHOSULPHUGLDGHODLQWURGXFFLyG¶XQ DQWLGHSUHVVLXDODSDXWDSVLFRIDUPDFROzJLFDSUqYLD HVWDELOLW]DGRUVGHO¶HVWDWG jQLPLR DQWLSVLFzWLFVDWtSLFV LGXUDQWVLVPHVRV/¶HVWXGLGHWHUPLQjTXHXQDTXDUWDSDUWGHOV SDFLHQWVGHVHQYROXSDYDXQYLUDWJHGHGHSUHVVLyD KLSR PDQLDRDHVWDWPL[WHDVVRFLDWDO WUDFWDPHQWDQWLGHSUHVVLXLTXHHOVSULQFLSDOVIDFWRUVGHULVFHUHQXQGHEXWSUHFRoGHOD PDODOWLDLXQFXUVFOtQLFFDUDFWHULW]DWSHUEDL[HVWD[HVGHUHVSRVWDLDOWHVWD[HVGHYLUDWJHV DPEDQWLGHSUHVVLXV$L[tPDWHL[O¶HVWXGLQRWUREjXQDDVVRFLDFLyHVWDGtVWLFDPHQW VLJQLILFDWLYDHQWUHO¶~VG¶XQQRPEUHHOHYDWG¶DQWLGHSUHVVLXVLHOGHVHQYROXSDPHQWGH YLUDWJHV   . 5. .

(17) . 6.

(18) 2. INTRODUCCIÓ. 7. .

(19) . 8.

(20) a. Aproximació general al trastorn bipolar. Definició (OWUDVWRUQELSRODUpVXQDPDODOWLDFUzQLFDLUHFXUUHQWFDUDFWHULW]DGDSHUO¶DSDULFLy. . G¶HSLVRGLVGH KLSR PDQLDLRHVWDWVPL[WHVTXHDOWHUQHQDPEHSLVRGLVGHGHSUHVVLy (QO¶DFWXDOLWDWHOWUDVWRUQELSRODUHVWjFRQVLGHUDGDXQDGHOHVPDODOWLHVPpV GLVFDSDFLWDQWV :RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ 7$8/$ MDTXHHVFDUDFWHULW]DSHU XQEDL[tQGH[GHUHFXSHUDFLyIXQFLRQDOPDOJUDWTXHHVSURGXHL[LUHPLVVLyFOtQLFD 7RKHQ HWDO LXQDOWULVFGHPRUWDOLWDWWDQWSHUVXwFLGLFRPSHUFRPSOLFDFLRQVGHULYDGHV GHFRPRUELOLWDWDPEDOWUHVWUDVWRUQVFRPDUDDE~VGHSHQGqQFLDG DOFRKROLRDOWUHV VXEVWjQFLHV 9LHWDHWDO (VWUDFWDG XQDPDODOWLDTXHLPSOLFDXQDOWFRVWSHOV SDFLHQWVSHUOHVVHYHVIDPtOLHVLSHUODVRFLHWDW .OHLQPDQHWDO:\DWWL+HQWHU  Epidemiologia (OVHVWXGLVVREUHODSUHYDOHQoDGHOWUDVWRUQELSRODUDOOODUJGHODYLGDYDULHQHQIXQFLy GHOVFULWHULVGLDJQzVWLFVTXHV¶XWLOLW]LQ3HOTXHIDDOWUDVWRUQELSRODUWLSXV, ODSUHYDOHQoDHVVLWXDHQWRUQO¶ YDULDQWGHVGHODO¶VHJRQVHOVHVWXGLV +LUVFKIHOGHWDO.HVVOHUHWDO0HULNDQJDVHWDO /DSUHYDOHQoD HVWLPDGDGHOWUDVWRUQELSRODUWLSXV,,pVGHO¶ 0HULNDQJDVHWDO 1RREVWDQW VLHVWpHQFRPSWHWRWO¶HVSHFWUHELSRODURQV¶LQFORXHQOHVIRUPHVPHQ\VVHYHUHVGHOD PDODOWLDODSUHYDOHQoDHVVLWXDULDHQWRUQDO SHOWUDVWRUQELSRODUWLSXV, SHOWUDVWRUQELSRODUWLSXV,,SHUWUDVWRUQELSRODUSHUVRWDGHOOOLQGDULSHU IRUPHVDWtSLTXHV 0HULNDQJDVHWDO . 9. .

(21) TAULA 1 :RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ &¬55(*$*/2%$/'(/675$6725160(17$/61(852/Ñ*,&6,3(5Ò6 '(68%67¬1&,(6 75$67251'$/<V HQPLOLRQV  7UDVWRUQV'HSUHVVLXV0DMRUV 7UDVWRUQVSHUÒVG¶(QRO (VTXL]RIUqQLD 7UDVWRUQ%LSRODU 0DODOWLDG¶$O]KHLPHULDOWUHVGHPqQFLHV 7UDVWRUQVSHUÒVGH6XEVWjQFLHV (SLOqSVLD 0LJUDQ\D 7UDVWRUQGH3jQLF 7UDVWRUQ2EVHVVLX&RPSXOVLX ,QVRPQL FRPDWUDVWRUQSULPDUL 7UDVWRUQSHU(VWUqV3RVWUDXPjWLF 0DODOWLDGH3DUNLQVRQ (VFOHURVL0~OWLSOH '$/< 'LVDELOLW\$GMXVWHG/LIH<HDU $Q\VGHYLGDSRWHQFLDOPHQWSHUGXWVWDQWSHO TXHIDDDQ\VSHUGXWVSHUPRUWSUHFRoGHJXGDDODPDODOWLDFRPSHOTXHIDDDQ\V YLVFXWVDPEODGLVFDSDFLWDWeVODVXPDG¶$Q\VGH9LGD3HUGXWVL$Q\V9LVFXWVDPE 'LVFDSDFLWDW. . 10.

(22) Etiologia (OWUDVWRUQELSRODUpVXQDPDODOWLDPXOWLIDFWRULDORQODFRQMXQFLyGHOVIDFWRUVELROzJLFV SVLFROzJLFVLVRFLDOVLQWHUDFFLRQHQHQWUHHOOVSUHFLSLWDQWHOGHEXWLOHVUHFDLJXGHVDOOODUJ GHOWHPSV$VVXPLQWHOPRGHOGHODYXOQHUDELOLWDWJHQqWLFDHVVDSTXHHOVHVGHYHQLPHQWV YLWDOVHVWUHVVDQWVDL[tFRPHOVWUHWVGHSHUVRQDOLWDWLHOUHFRO]DPHQWVRFLDOIDPLOLDU SRGULHQDFWXDUFRPDPRGXODGRUVDXJPHQWDQWRGLVPLQXLQWHOOOLQGDUSHUOD PDQLIHVWDFLyGHODPDODOWLD $OOR\HWDO $OWUHVDXWRUVVXJJHUHL[HQTXHHOVSULPHUVHSLVRGLVGHODPDODOWLDHVWDULHQPpVYLQFXODWV DHVWUHVVRUVH[WHUQV$TXHVWIHQzPHQDQRPHQDW“kindling” RVHQVLELOLW]DFLyLTXHpV XVDWFRPDPRGHOH[SHULPHQWDOGHO¶HSLOqSVLDLPSOLFDULDTXHHOWUDVWRUQELSRODUHV PDQLIHVWDULDHQSHUVRQHVJHQqWLFDPHQWYXOQHUDEOHVFRPDFRQVHTqQFLDLQLFLDOG¶XQ HVWtPXOSVLFRVRFLDOHVWUHVVDQWSHUzHQHOVHSLVRGLVSRVWHULRUVODPDODOWLDDQLULD DGTXLULQWDXWRQRPLDQHXURELROzJLFDLOHVUHFDLJXGHVQRQHFHVVjULDPHQWKDXULHQG¶HVWDU YLQFXODGHVDFDSHVWUHVVRUH[WHUQ 3RVWHWDO  Diagnòstic i classificació (OGLDJQzVWLFGHOWUDVWRUQELSRODUHVEDVDHQFULWHULVSXUDPHQWFOtQLFV(OVGRVPDQXDOV GHGLDJQzVWLFH[LVWHQWVVyQOD“International Classification of Disease of the World Health Organization” ,&':+2 LHO“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders of the American Psychiatric Association 4th Edition, text revisions” '60,975$3$ (O'60,975FRQWHPSODTXDWUHVXEWLSXVGLDJQzVWLFVHQIXQFLyGHOWLSXV G¶HSLVRGL V TXHKDSDWLWXQDSHUVRQDDOOODUJGHODVHYDYLGD ·Trastorn bipolar tipus I: &RPDPtQLPO¶DSDULFLyG¶XQHSLVRGLPL[WHRPDQtDF/D SUHVqQFLDG¶XQHSLVRGLGHSUHVVLXQRpVLQGLVSHQVDEOH. . 11.

(23) ·Trastorn bipolar tipus II: &RPDPtQLPXQHSLVRGLKLSRPDQtDFLXQHSLVRGLGHSUHVVLX 1RHVSRGHQSUHVHQWDUQLHSLVRGLVPL[WHVQLPDQtDFV ·Ciclotímia: 3UHVqQFLDGXUDQWFRPDPtQLPGRVDQ\VGHGLIHUHQWVSHUtRGHVDPE VtPSWRPHVKLSRPDQtDFVLVtPSWRPHVGHSUHVVLXVSHUzTXHQRFRPSOHL[HQFULWHULVSHUXQ HSLVRGLGHSUHVVLXPDMRU ·Trastorn bipolar no especificat: 3UHVqQFLDGHVtPSWRPHVPDQtDFVRPL[WHVSHUzQRHV FRPSOHL[HQFULWHULVSHOWUDVWRUQELSRODUWLSXV,WLSXV,,RFLFORWtPLD(OVVtPSWRPHV GHSUHVVLXVQRVyQLQGLVSHQVDEOHV 7DQWO¶,&'FRPHO'60,975HVWDQEDVDWVHQXQPRGHOFDWHJRULDOHOTXDOpV ~WLOSHUDHVWDQGDUGLW]DUODLQIRUPDFLyLODFRPXQLFDFLyGHOVGLDJQzVWLFVSVLTXLjWULFVSHU DFOtQLFVLLQYHVWLJDGRUV 0DODXUDGDPHQWDTXHVWVPDQXDOVSUHVHQWHQDOJXQVSUREOHPHVVREUHWRWSHOTXHIDDOD YDOLGHVDGLDJQzVWLFDLDOVOtPLWVHQWUHOHVGLIHUHQWVHQWLWDWVQRVROzJLTXHV3HUDL[zGH FDUDDOHVQRYHVHGLFLRQV '60L,&' DOJXQVH[SHUWVKDQIHWGLYHUVHVSURSRVWHV TXHPLOORUDULHQODYDOLGHVDGHOVGLDJQzVWLFVSVLTXLjWULFV9LHWDL3KLOOLSV SHU H[HPSOHVXJJHUHL[HQODFRPELQDFLyG¶DVSHFWHVWDQWFDWHJRULDOVFRPGLPHQVLRQDOVD PpVGHODLQFOXVLyGHSURYHVGHODERUDWRULLLQIRUPDFLyPqGLFDSVLFROzJLFDLVRFLDO $TXHVWDQRYDFRQFHSFLySHUPHWULDSRWHQFLDULPLOORUDUWDQWODSUjFWLFDFOtQLFDFRPOD TXDOLWDWGHODLQYHVWLJDFLy(QODPDWHL[DOtQLD&RORPL9LHWD WDPEpKDQUHYLVDW DOJXQVGHOVHVSHFLILFDGRUVGHOFXUVGHODPDODOWLDTXHSRGULHQWHQLUPpVYDOLGHVD FLHQWtILFDLFOtQLFDLSURSRVHQVXSULPLUQHDOJXQV FRPSHUH[HPSOHO¶LQLFLSRVWSDUW L LQFORXUH¶QG¶DOWUHVGHPpVUHOOHYDQWVFRPDUDXQDHGDWG¶LQLFLSUHFRoGHODPDODOWLDRHO FRQFHSWHGHSRODULWDWSUHGRPLQDQW. 12. .

(24) $L[tPDWHL[SHOGLDJQzVWLFGHOVHSLVRGLVPL[WHVHOJUXSGHWUHEDOOGHO'609HVWj SURSRVDQWXQDDPSOLDFLyGHOFRQFHSWHG¶HSLVRGLPL[WHDSOLFDEOHQRQRPpVDDOVHSLVRGLV PDQtDFVVLQyWDPEpSHOVKLSRPDQtDFVLSHOVGHSUHVVLXVPDMRUV )LUVWHWDO  Curs i pronòstic (OWUDVWRUQELSRODUHVFDUDFWHULW]DSHUUHFXUUqQFLHVHSLVzGLTXHV/¶HGDWGHGHEXWGHOD PDODOWLDSRWRFyUUHUHQTXDOVHYROPRPHQWGHODYLGDSHUzHOSLFPj[LPHVVLWXDDO YROWDQWGHOVDQ\VG¶HGDWWDQWSHOWUDVWRUQELSRODUWLSXV,FRP,,SHUzDPEXQD FHUWDWHQGqQFLDDSURGXLUVHPpVWDUGHQHOWLSXV,, 0HULNDQJDVHWDO (OQRPEUHG¶HSLVRGLVDOOODUJGHODYLGDpVH[WUHPDGDPHQWYDULDEOHSHUFDGDSDFLHQW SHUzODPLWMDQDHVVLWXDHQHSLVRGLVDOOODUJGHODYLGDLHOVLQWHUYDOVUHODWLYDPHQW OOLXUHVHQWUHHSLVRGLVWHQGHL[HQDGLVPLQXLUDPEHOWHPSV 6DFKVL7KDVH $QjORJDPHQWDOWUHVDXWRUV *ROGEHUJL+DUURZ LQGLTXHQTXHDPHVXUDTXH DXJPHQWDHOSHUtRGHGHUHPLVVLyFOtQLFDWDPEpDXJPHQWDODSUREDELOLWDWGHPDQWHQLUVH HXWtPLF (OULVFGHSDWLUUHFXUUqQFLHVHVPDQWpUHODWLYDPHQWDOWILQVFRPDPtQLPDQ\V GHVSUpVGHO¶LQLFLGHODPDODOWLD $QJVWHWDO )LQVLWRWHOVSDFLHQWVDPEERQD DGKHUqQFLDWHUDSqXWLFDSUHVHQWHQXQDHOHYDGDSUREDELOLWDWGHSDWLUDOJXQDUHFXUUqQFLD *LWOLQHWDO (OFXUVGHOWUDVWRUQELSRODUWLSXV,,WHQGHL[DVHUPHQ\VIDYRUDEOHHQFRPSDUDFLyDPEHO GHOWUDVWRUQELSRODUWLSXV,$TXHVWIHWHVSRGULDH[SOLFDUSDUFLDOPHQWSHUXQPDMRUUHWDUG HQHOGLDJQzVWLFGHOWUDVWRUQELSRODUWLSXV,,SULQFLSDOPHQWSHUFHUWHVGLILFXOWDWVHQHO UHFRQHL[HPHQWGHODVLPSWRPDWRORJLDKLSRPDQtDFD/DFLFODFLyUjSLGD TXDWUHRPpV HSLVRGLVGLQVG¶XQSHUtRGHGHPHVRV pVXQIHQzPHQPpVIUHTHQWHQHOWUDVWRUQ ELSRODUWLSXV,,LV¶DVVRFLDDFURQLFLWDWLDXQSLWMRUSURQzVWLF &DODEUHVHHWDO . 13. .

(25) )LQDOPHQWODSRODULWDWGHOVSULPHUVHSLVRGLVSRGULDVHUXQERQPDUFDGRUGHOFXUVGHOD PDODOWLDMDTXHQRQRPpVSRWGHWHUPLQDUODSRODULWDWGHOVSRVWHULRUVHSLVRGLVVLQyTXH WDPEpSRGULDWHQLULPSOLFDFLRQVVREUHHOSURQzVWLF$L[tHOVSDFLHQWVTXHLQLFLHQOD PDODOWLDDPEXQHSLVRGLGHSUHVVLXVROHQWHQLUXQDHYROXFLyPpVGHVIDYRUDEOHTXH DTXHOOVTXHGHEXWHQDPEXQHSLVRGLPDQtDF 'DEDQHWDO 3HOTXHUHVSHFWDDOSDWUyHVWDFLRQDO*RLNROHDHWDO YDQREVHUYDUTXHDOYROWDQW G¶XQGHSDFLHQWVHVSHFLDOPHQWHOVGLDJQRVWLFDWVGHWUDVWRUQELSRODUWLSXV,, SUHVHQWDYHQSDWUyHVWDFLRQDO HSLVRGLVGHSUHVVLXVG¶LQLFLDODWDUGRUKLYHUQLUHPLVVLyDOD SULPDYHUD LDTXHVWV¶DVVRFLDYDDODSRODULWDWSUHGRPLQDQWGHSUHVVLYD(OVDXWRUVWDPEp SURSRVHQUHGHILQLUHOVFULWHULVG¶HVWDFLRQDOLWDWMDTXHODGHILQLFLyDFWXDOEDVDGDQRPpV HQHOVHSLVRGLVGHSUHVVLXVUHVXOWDOLPLWDQWDOQRWHQLUHQFRPSWHHOVSDFLHQWVDPE HVWDFLRQDOLWDWSHOVHSLVRGLVPDQtDFV  b. La depressió bipolar i el seu tractament 7RWLTXHO¶H[DOWDFLyGHO¶HVWDWG¶jQLPpVODSULQFLSDOFDUDFWHUtVWLFDTXHSHUPHWGLVWLQJLU HOWUDVWRUQELSRODUGHOWUDVWRUQGHSUHVVLXPDMRUODGHSUHVVLyPpVTXHODPDQLDpVOD SULQFLSDOFDXVDGHGLVIXQFLRQDOLWDWLGHPRUWHQDTXHVWVSDFLHQWV %DOGHVVDULQLHWDO 5RVDHWDO $PpVHOVSDFLHQWVGLDJQRVWLFDWVGHWUDVWRUQELSRODUSDVVHQ PROWPpVWHPSVDPEVLPSWRPDWRORJLDGHSUHVVLYDTXH KLSR PDQtDFD 'H'LRVHWDO (OWUDFWDPHQWGHODGHSUHVVLyELSRODUpVFRPSOH[LHOQ~PHURG¶RSFLRQV WHUDSqXWLTXHVEDVDGHVHQO¶HYLGqQFLDpVPROWOLPLWDW %DOGHVVDULQLHWDO . 14. .

(26) (OWUDFWDPHQWGHODGHSUHVVLyELSRODUDPEDQWLGHSUHVVLXVpVjPSOLDPHQWGHEDWXW SULQFLSDOPHQWSHUGXHVUDRQV +DUHOL/HYNRYLW] /DSULPHUDOHVGDGHVUHFRO]DQWHOVHX~VHQODGHSUHVVLyELSRODUVyQPHWRGROzJLFDPHQW SREUHVLLQVXILFLHQWV 6HJRQODFUHHQoDjPSOLDPHQWHVWHVDGHTXHHOVDQWLGHSUHVVLXVSRGHQLQGXLUQRXV HSLVRGLVG¶H[SDQVLyDQtPLFD YLUDWJH KLSR PDQtDF GHVHQYROXSDUHSLVRGLVPL[WHVR DFFHOHUDUODFLFODFLyQRKDHVWDWQLFRQILUPDGDQLUHIXWDGDSHUHVWXGLVFRQWURODWVDPE SODFHER /D)RRGDQG'UXJ$GPLQLVWUDWLRQ )'$ GHOV(VWDWV8QLWVG¶$PqULFDQRKDDSURYDWFDS IjUPDFDQWLGHSUHVVLXSHOWUDFWDPHQWGHODGHSUHVVLyELSRODU(OPDWHL[HVSRWGLUGHOD (XURSHDQ0HGLFDPHQW$JHQF\ (0$ 1RREVWDQWODFRPELQDFLyG¶RODQ]DSLQDXQ DQWLSVLFzWLFGHVHJRQDJHQHUDFLyDPEIOXR[HWLQDXQIjUPDFDQWLGHSUHVVLX,QKLELGRU 6HOHFWLXGHOD5HFDSWDFLyGH6HURWRQLQDHVWjDSURYDGDSHUOD)'$SHOWUDFWDPHQWDJXW GHODGHSUHVVLyELSRODUKDYHQWVHEDVDWHQGDGHVSRVLWLYHVG¶HVWXGLVFRQWURODWVDPE SODFHER 7RKHQHWDO  (QODSUjFWLFDFOtQLFDHQHOWUDFWDPHQWGHODGHSUHVVLyELSRODUHOVDQWLGHSUHVVLXVVyQ XWLOLW]DWVGHPDQHUDPROWIUHTHQWWDQWHQPRQRWHUjSLDFRPHQFRPELQDFLyDPEIjUPDFV HVWDELOLW]DGRUVGHO¶HVWDWG¶jQLPWRWLO¶HYLGqQFLDOLPLWDGDGHOVVHXVEHQHILFLVLHOVULVFVD FXUWLDOODUJWHUPLQL KLSR PDQLDUHODFLRQDGDDPEHOWUDFWDPHQWIDUPDFROzJLF GHVHQYROXSDPHQWG¶XQHSLVRGLPL[WHDFFHOHUDFLyGHOVFLFOHV 'HIHWHOWUDFWDPHQWPpV FRP~GHODGHSUHVVLyELSRODUHQODSUjFWLFDFOtQLFDpVODPRQRWHUjSLDDPEDQWLGHSUHVVLXV %DOGHVVDULQLHWDO LPROWVPHWJHVSVLTXLDWUHVPDQWHQHQHOVDQWLGHSUHVVLXV. 15. .

(27) GXUDQWXQSHUtRGHOODUJGHWHPSVLILQVLWRWWDPEpGXUDQWOHVIDVHVPDQtDTXHV 5RVDHW DO  7RWLTXHODPDMRULDGHJXLHVFOtQLTXHVWHUDSqXWLTXHVLH[SHUWVHVWDQG¶DFRUGHQQR UHFRPDQDUO¶~VG¶DQWLGHSUHVVLXVHQHOWUDFWDPHQWGHODGHSUHVVLyELSRODUKLKDXQGHEDW HQWUHHOVTXHSURPXOJXHQTXHVyQPpVSHUMXGLFLDOVTXHEHQHILFLRVRVILQVLWRWWDPEp TXDQV¶XVHQHQFRPELQDFLyDPEWUDFWDPHQWV³DQWLPDQtDFV´LDTXHOOVTXHQRKLHVWDQ G DFRUG $PHULFDQ3V\FKLDWULF$VVRFLDWLRQ*KDHPLHWDO*RRGZLQHWDO *RRGZLQ+HQU\L'HPRWHV0DLQDUG/LFKWHWDO0|OOHUL *UXQ]H9LHWD9LVVHUL9DQ'HU0DVW  c. Desenvolupament d’una fase mixta. 0pVGHOGHOVSDFLHQWVDPEWUDVWRUQELSRODU 7%3 GHVHQYROXSHQFRPDPtQLPXQD IDVHPL[WDGXUDQWHOFXUVGHODVHYDPDODOWLD 0DUQHURV6HFXQGDHWDO (OV HVWDWVPL[WHVTXHHVWDQHVVHQWUHFRQHJXWVGHPDQHUDFUHL[HQWFRPXQDHQWLWDW QRVROzJLFDSUzSLDHVFDUDFWHULW]HQSHUODSUHVqQFLDFRQFRPLWDQWGHVtPSWRPHV G¶DPEGyVSROVDIHFWLXV 'RGGHWDO 'HJXWDOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVFOtQLTXHV ODVHYDGLILFXOWDWGLDJQzVWLFDLODVHYDFRPSOH[LWDWWHUDSqXWLFDUHSUHVHQWHQXQDGHOHV PDMRUVILWHVGHOPDQHLJGHOVSDFLHQWVDPEWUDVWRUQELSRODU (QODGDUUHUDYHUVLyGHO'60OD'60,975 $3$ HOGLDJQzVWLFG¶³HSLVRGL PL[WH´UHTXHUHL[FULWHULVGLDJQzVWLFVWDQWSHUXQHSLVRGLGHSUHVVLXFRPSHUXQHSLVRGL PDQtDFFDGDGLDLGXUDQWDOPHQ\VXQDVHWPDQD. 16. .

(28) )RFDOLW]DQWQRVHQODSUHYDOHQoDGHOVHSLVRGLVPL[WHV9LHWDL0RUUDOOD  LGHQWLILFDUHQVtPSWRPHVGHGHSUHVVLyHQXQDFRKRUWGHSDFLHQWVDPEWUDVWRUQELSRODU LQJUHVVDWVSHUXQHSLVRGLPDQtDFRPL[WHDJXWHQFHQWUHVLGHWHUPLQDUHQOD SUHYDOHQoDG¶HSLVRGLVPL[WHVDSOLFDQWGLIHUHQWVFULWHULVGLDJQzVWLFV /HVHVWLPDFLRQVIRUHQTXHHOVHJXLQWFULWHULV'60,975HOVHJRQV,&' HOVHJXLQWHOVFULWHULVGH0F(OUR\LHOVHJRQVHOMXGLFLFOtQLFSUHVHQWDYHQ XQHSLVRGLGHFDUDFWHUtVWLTXHVPL[WHVGXUDQWO¶LQJUpV$TXHVWVUHVXOWDWVSRUWDUHQHOV DXWRUVDUHFRPDQDUODUHYLVLyGHOVFULWHULVGHILQLWRULVSHUWDOGHPLOORUDUHOFRQVHQVLHO PDQHLJWHUDSqXWLF (QODPDWHL[DOtQLD*ROGEHUJHWDO HVWLPDUHQODIUHTqQFLDLOHVFDUDFWHUtVWLTXHV GHVtPSWRPHVPDQtDFVGXUDQWHOVHSLVRGLVGHSUHVVLXVHQLQGLYLGXVGLDJQRVWLFDWVGH WUDVWRUQELSRODUWLSXV,L,,TXHFRPSOLHQFULWHULV'60,9SHUXQHSLVRGLGHSUHVVLX PDMRUDOVHUUHFOXWDWVDO¶HVWXGL67(3%' 6\VWHPDWLF7UHDWPHQW(QKDQFHPHQW 3URJUDPIRU%LSRODU'LVRUGHU (OVUHVXOWDWVLQGLFDUHQTXHHOVVtPSWRPHVPDQtDFVHQ GLIHUHQWVJUDXVHUHQSUHVHQWVHQXQQRPEUHVXEVWDQFLDOGHSDFLHQWVDPEXQHSLVRGL GHSUHVVLXHQHOVSDFLHQWVGLDJQRVWLFDWVGHWUDVWRUQELSRODUWLSXV,LHQHOVWLSXV ,,(OVVtPSWRPHVPpVSUHYDOHQWVIRUHQGLVWUDFWLELOLWDWWDTXLSVtTXLDIXJDG¶LGHHVL DJLWDFLy 6HJRQVODOLWHUDWXUDH[LVWHQWILQVDO¶DFWXDOLWDWHOVHSLVRGLVPL[WHVVHPEOHQHVWDU DVVRFLDWVDXQSLWMRUSURQzVWLF 'LOVDYHUHWDO DXQULVFVXwFLGDDXJPHQWDW 'LOVDYHUHWDO.KDOVDHWDO DXQDUHVSRVWDPHQ\VIDYRUDEOHDOWUDFWDPHQW DPEOLWL .UJHUHWDO<DWKDPHWDO DXQDDSDULFLyWDUGDQDHQHOFXUVGHO. 17. .

(29) WUDVWRUQELSRODU .UDHSHOLQ DWUDVWRUQSHUDE~VGHVXEVWjQFLHV 0LQQDLHWDO DXQFXUVGHODPDODOWLDFDUDFWHULW]DWSHUXQDPDMRUGXUDGDGHOVHSLVRGLVLXQD UHPLVVLyVLPSWRPjWLFDLQWHUHSLVzGLFDPHQ\VIUHTHQW 3HUXJLHWDO DXQD SVLFRSDWRORJLDPDQtDFDLJHQHUDOPpVVHYHUD %RODQGL.HOOHU&RKHQHWDO LDPpVVtPSWRPHVFDWDWzQLFV %UDQLJHWDO.UJHUHWDO  8QDDOWUDGDGDDFRPHQWDUpVTXHODPDMRULDG¶HVWXGLV $UQROGHWDO$UQROG .HVVLQJ6XSSHVHWDO WRWLTXHDPEDOJXQHVH[FHSFLRQV $QJVWL 6HOODUR KDQWUREDWXQDPDMRUSUHYDOHQoDG¶HSLVRGLVPL[WHVHQOHVGRQHV.HVVLQJ HQEDVHDXQHVWXGLUHDOLW]DWDPESDFLHQWVELSRODUVLGHQWLILFDWVHQHOVHX SULPHUFRQWDFWHSVLTXLjWULFGXUDQWHOSHUtRGHGHWHPSVFRPSUqVHQWUHHOLHOD 'LQDPDUFDDQDOLW]jODSUHYDOHQoDGHVtPSWRPHVGHSUHVVLXV KLSR PDQtDFVLPL[WHVD FDGDHSLVRGL/¶HVWXGLWUREjXQDSUHYDOHQoDDXJPHQWDGDG¶HSLVRGLVPL[WHVDOOODUJGH O¶HYROXFLyGHODPDODOWLDHQOHVGRQHVSHUzQRHQHOVKRPHV$L[tPDWHL[LHQEDVHDOHV PDWHL[HVGDGHVHVGHWHUPLQjTXHHOVSDFLHQWVTXHGHVHQYROXSHQHSLVRGLVPL[WHVWHQHQ XQULVFDXJPHQWDWGHGHVHQYROXSDUQRXVHSLVRGLVPL[WHVHQXQIXWXU/HVDVVRFLDFLRQV QRV¶H[SOLFDYHQSHUGLIHUqQFLHVHQHGDWHQSUHYDOHQoDGHFRPRUELOLWDWDPEWUDVWRUQSHU DE~VGHVXEVWjQFLHVQLHQSURJUHVVLyWHPSRUDO (OUROGHOVDQWLGHSUHVVLXVHQHOWUDFWDPHQWGHOVHSLVRGLVPL[WHVpVDOWDPHQWFRQWURYHUWLW .UJHUHWDO (OGLOHPDFOtQLFHVFHQWUDHQTXHPHQWUHHOVVtPSWRPHVGHSUHVVLXV GHOVHSLVRGLVPL[WHVKDXULHQGHVHUWUDFWDWVHOVDQWLGHSUHVVLXVHPSLWMRUDULHQODODELOLWDW LQWUDHSLVzGLFDLDXJPHQWDULHQHOULVFGHYLUDWJH $OWVKXOHUHWDO%HQD]]L *KDHPLHWDO*KDHPLHWDO/HYHULFKHWDO3RVWHWDO . 18. .

(30) 5RVDHWDO EDVDWVHQOHVGDGHVGH(0%/(0 (XURSHDQ0DQLDLQ%LSRODU /RQJLWXGLQDO(YDOXDWLRQRI0HGLFDWLRQ XQHVWXGLREVHUYDFLRQDOSURVSHFWLXLGHGRV DQ\VGHGXUDGDFHQWUDWHQHOWUDFWDPHQWGHOHVIDVHVPDQtDTXHVWUREDUHQTXHHOGH WRWVHOVSDFLHQWVPDQtDFVSUHVHQWDYHQWUHWVFOtQLFVPL[WHVSHUzHQHOFDVGHOV SDFLHQWVTXHHVWDYHQSUHQHQWXQDQWLGHSUHVVLXDTXHVWSHUFHQWDWJHV¶HQILODYDILQVDXQ $TXHVWHVWUREDOOHVLQGLTXHQTXHHOVWUHWVFOtQLFVPL[WHVHVWDQDVVRFLDWVD WUDFWDPHQWDQWLGHSUHVVLX (QODPDWHL[DOtQLD*ROGEHUJHWDO FRPSDUDUHQO¶HYROXFLyGHSDFLHQWVDPE WUDVWRUQELSRODUTXHSUHQLHQXQHVWDELOLW]DGRUGHO¶HVWDWG¶jQLPDPEversusVHQVHXQ DQWLGHSUHVVLXDVVRFLDWSHOWUDFWDPHQWG¶XQHSLVRGLGHSUHVVLXDPERPpVVtPSWRPHV PDQtDFV(OVDXWRUVH[DPLQDUHQODUHODFLyHQWUHO¶~VG¶DQWLGHSUHVVLXVODFjUUHJD VLPSWRPjWLFDPDQtDFDDO¶LQLFLGHO¶HVWXGLLODVHYHULWDWVLPSWRPjWLFDGHPDQLDL GHSUHVVLyDOVPHVRVGHVHJXLPHQW7UREDUHQTXHO¶~VG¶DQWLGHSUHVVLXVHVWDYDDVVRFLDWD XQDJUDYHWDWVLPSWRPjWLFDPDQtDFDVLJQLILFDWLYDPHQWPDMRUDOVPHVRVGHVHJXLPHQWL YDQFRQFORXUHTXHHOVHX~VQLDYDQoDYDQLSURORQJDYDHOWHPSVGHUHFXSHUDFLyHQ FRPSDUDFLyDPEHOVSDFLHQWVTXHQRPpVSUHQLHQHVWDELOLW]DGRUVGHO¶HVWDWG¶jQLP &RQWLQXDQW DPE HOWUDFWDPHQW GHOV HVWDWV PL[WHVGLIHUHQWV HVWXGLV VXJJHUHL[HQ TXH HOV SDFLHQWVUHVSRQHQEpDDQWLSVLFzWLFV 0F(OUR\HWDO<RXQJHWDO  (O TXH VHPEOD FODU pV TXH XQD VtQGURPH GHSUHVVLYD DPE XQ R GRV VtPSWRPHV GH OD SRODULWDWRSRVDGDpVGLIHUHQWG XQDVtQGURPHGHSUHVVLYDVHQVHDTXHVWDVLPSWRPDWRORJLD. 19. .

(31) pVDGLUG XQHVWDWGHSUHVVLXXQLSRODUYHUWDGHULTXHPHQWUHHOSULPHUSRGULDUHVSRQGUH PLOORUDXQIjUPDFDQWLPDQtDFHOVHJRQHVSRGULDEHQHILFLDUGHWUDFWDPHQWDQWLGHSUHVVLX /D 7DVN )RUFH IRU WKH '60 )LUVW  HVWj FRQVLGHUDQW DEROLU HO WHUPH ³HSLVRGL PL[WH´ L FDQYLDUOR SHO WHUPH ³HVSHFLILFDGRU GH FDUDFWHUtVWLTXHV PL[WHV´ WLQJXHQW DOHVKRUHVHOVHVWDWVPL[WHVXQFULWHULPHQ\VUHVWULFWLX /D 7$8/$ PRVWUD HOV FULWHULV GLDJQzVWLFV VHJRQV '60,9 SHU D HSLVRGL GHSUHVVLX PDMRU HSLVRGL PDQtDF L HSLVRGL PL[WH /D 7$8/$ PRVWUD HOV FULWHULV SURSRVDWV SHU '60SHOVHVSHFLILFDGRUVGHFDUDFWHUtVWLTXHVPL[WHV 3HOTXHIDDO,&'ODGHILQLFLyGHOVHSLVRGLVDIHFWLXVPL[WHVpVWDPEpPDVVDjPSOLDL QRFRQWHPSODVXEFDWHJRULHV $TXHVWVHSLVRGLVHVGHILQHL[HQFRPDFDUDFWHULW]DWVRSHUXQDEDUUHMDREpSHUXQDUjSLGD DOWHUQDQoD SHUH[HPSOHGLQVO¶LQWHUYDOG¶XQHVSRTXHVKRUHV GHVtPSWRPHV KLSRPDQtDFVPDQtDFVLGHSUHVVLXV7DQWHOVVtPSWRPHV KLSR PDQtDFVFRPGHSUHVVLXV KDQGHVHUSURPLQHQWVODPDMRULDGHOWHPSVGXUDQWXQSHUtRGHGHFRPDPtQLPGXHV VHWPDQHV 2VWHUJDDUGHWDO HQXQDUWLFOHSXEOLFDWUHFHQWPHQWVXJJHUHL[HQTXHHOVFULWHULV KDXULHQGHVHUUHGHILQLWVHQHO,&'SRWVHUVHJXLQWOHVVHJHQWVRULHQWDFLRQV 7RWVHOVFULWHULVSHOWUDVWRUQGHO¶HVWDWG¶jQLPSULPDULV¶KDXULHQGHFRPSOLU KLSRPDQLD PDQLDRGHSUHVVLy . 20.

(32) &RPDPtQLPVtPSWRPHVGHOSRODQtPLFRSRVDWKDXULHQGHVHUSURPLQHQWV DSUR[LPDGDPHQWFDGDGLDGXUDQWO¶HSLVRGLDFWXDO SHUH[HPSOHXQDVHWPDQDPDQtDF DPEVtPSWRPHVGHSUHVVLXV (OVVtPSWRPHVGHOVGRVSROVKDXULHQGHVHUSUHVHQWVRGHPDQHUDVLPXOWjQLDREpHQ UjSLGDDOWHUQDQoD SHUH[HPSOHGLQVO¶LQWHUYDOG¶XQHVSRTXHVKRUHV (OVHSLVRGLVTXHFRPSOHL[HQFULWHULVWDQWSHUPDQLDFRPSHUGHSUHVVLyKDXULHQGHVHU FODVVLILFDWVFRPD³PDQLDDPEVtPSWRPHVGHSUHVVLXV´G¶DFRUGDPEOHVUHJOHV MHUjUTXLTXHVGHOV,&' (OVVtPSWRPHVSVLFzWLFVKDXULHQGHVHUGHOLULVDOÂOXFLQDFLRQVRDPEGyV 8QHSLVRGLDIHFWLXPL[WHSUHFHGLWSHUXQHSLVRGLG¶KLSRPDQLDPDQLDGHSUHVVLyRXQ HSLVRGLDIHFWLXPL[WHSUHYLV¶KDXULDGHFODVVLILFDUFRPD7UDVWRUQELSRODUHSLVRGLPL[WH DFWXDO ) 6LO¶HSLVRGLPL[WHDIHFWLXQRpVSUHFHGLWSHUFDSG¶DTXHVWHVIDVHVV¶KDXULD GHFODVVLILFDUFRPD3ULPHUHSLVRGLDIHFWLXPL[WH ) (OVHSLVRGLVDIHFWLXVPL[WHVFDXVDWVSHUXQDGLVIXQFLyFHUHEUDO³RUJjQLFD´RSHU VXEVWjQFLHVSVLFRDFWLYHVV¶KDXULHQGHFODVVLILFDUFRPD)L)[UHVSHFWLYDPHQW 'HWRWHVPDQHUHVHOVFULWHULVVLPSWRPjWLFVVyQHOVPDWHL[RVHVSHFLILFDWVPpVDPXQWSHOV HSLVRGLVDIHFWLXVPL[WHVQRRUJjQLFVLQRWz[LFV    . 21. .

(33) TAULA 2 &5,7(5,6',$*1Ñ67,&6'60,93(5$(3,62','(35(66,80$-25 3UHVqQFLDGHFLQF RPpV GHOVVHJHQWVVtPSWRPHVGXUDQWXQSHUtRGHGHVHWPDQHVL TXHUHSUHVHQWHQXQFDQYLUHVSHFWHDO¶DFWLYLWDWSUqYLDXQGHOVVtPSWRPHVKDGHVHUR 1RWD1RV¶LQFORXHQHOVVtPSWRPHVTXHVyQFODUDPHQWGHJXWVDXQDPDODOWLDPqGLFDR OHVLGHHVGHOLUDQWVRDOÂOXFLQDFLRQVQRFRQJUXHQWVDPEO¶HVWDWG¶jQLP (VWDWG¶jQLPGHSUHVVLXODPDMRUSDUWGHOGLDJDLUHEpFDGDGLDVHJRQVKRLQGLFDHO SURSLVXEMHFWH SHUH[HPSOHHVVHQWWULVWREXLW RO¶REVHUYDFLyUHDOLW]DGDSHUDOWUHV SHU H[HPSOHSORU (QHOVQHQVLDGROHVFHQWVO¶HVWDWG¶jQLPSRWVHULUULWDEOH 'LVPLQXFLyDFXVDGDGHO¶LQWHUqVRGHODFDSDFLWDWSHOSODHUHQWRWHVRJDLUHEpWRWHVOHV DFWLYLWDWVODPDMRUSDUWGHOGLDJDLUHEpFDGDGLD VHJRQVUHIHUHL[HOSURSLVXEMHFWHR REVHUYHQHOVDOWUHV 3qUGXDLPSRUWDQWGHSHVVHQVHIHUUqJLPRDXJPHQWGHSHV SHUH[HPSOHXQFDQYLGH PpVGHOGHOSHVFRUSRUDOHQXQPHV RSqUGXDRDXJPHQWGHODJDQDJDLUHEpFDGD GLD(QQHQVV¶KDGHYDORUDUHOIUDFjVHQDUULEDUDOVDXJPHQWVGHSHVHVSHUDEOHV ,QVRPQLRKLSHUVzPQLDJDLUHEpFDGDGLD $JLWDFLyRHQOHQWLPHQWSVLFRPRWRUJDLUHEpFDGDGLD REVHUYDEOHSHOVDOWUHVQRPHUHV VHQVDFLRQVG¶LQTXLHWXGRG¶HVWDUHQOHQWLW )DWLJDRSqUGXDG¶HQHUJLDJDLUHEpFDGDGLD 6HQWLPHQWVG¶LQXWLOLWDWRGHFXOSDH[FHVVLXVRLQDSURSLDWV TXHSRGHQVHUGHOLUDQWV JDLUHEpFDGDGLD QRHOVVLPSOHVDXWRUHWUHWVRFXOSDELOLWDWSHOIHWG¶HVWDUPDODOW 'LVPLQXFLyGHODFDSDFLWDWSHUDSHQVDURFRQFHQWUDUVHRLQGHFLVLyJDLUHEpFDGDGLD MDVLJXLXQDDWULEXFLyVXEMHFWLYDRXQDREVHUYDFLyDOLHQD 3HQVDPHQWVUHFXUUHQWVGHPRUW QRQRPpVWHPRUDODPRUW LGHDFLyVXwFLGDUHFXUUHQW VHQVHXQSODHVSHFtILFRXQDWHPSWDWLYDGHVXwFLGLRXQSODHVSHFtILFSHUDVXwFLGDUVH (OVVtPSWRPHVQRFRPSOHL[HQHOVFULWHULVSHUDXQHSLVRGLPL[WH (OVVtPSWRPHVSURYRTXHQPDOHVWDUFOtQLFDPHQWVLJQLILFDWLXRGHWHULRUDPHQWVRFLDO ODERUDORG¶DOWUHVjUHHVLPSRUWDQWVGHO¶DFWLYLWDWGHO¶LQGLYLGX (OVVtPSWRPHVQRVyQGHJXWVDOVHIHFWHVILVLROzJLFVGLUHFWHVG¶XQDVXEVWjQFLD SHU H[HPSOHXQDGURJDXQPHGLFDPHQW RXQDPDODOWLDPqGLFD SHUH[HPSOH KLSRWLURwGLVPH (OVVtPSWRPHVQRV¶H[SOLTXHQPLOORUSHUODSUHVqQFLDG¶XQGRO SHUH[HPSOHGHVSUpVGH ODSqUGXDG¶XQVHUHVWLPDW HOVVtPSWRPHVSHUVLVWHL[HQGXUDQWPpVGHPHVRVRHV FDUDFWHULW]HQSHUXQDDFXVDGDLQFDSDFLWDWIXQFLRQDOSUHRFXSDFLRQVPzUELGHVG¶LQXWLOLWDW LGHDFLyVXwFLGDVtPSWRPHVSVLFzWLFVRHQOHQWLPHQWSVLFRPRWRU  &5,7(5,6',$*1Ñ67,&6'60,93(5$(3,62',0$1Ë$& $8QSHUtRGHGLIHUHQFLDWG¶XQHVWDWG¶jQLPDQRUPDOLSHUVLVWHQWPHQWHOHYDWH[SDQVLXR LUULWDEOHTXHGXUDDOPHQ\VVHWPDQD RTXDOVHYROGXUDGDVLpVQHFHVVjULD O¶KRVSLWDOLW]DFLy . 22. .

(34) %'XUDQWHOSHUtRGHG¶DOWHUDFLyGHO¶HVWDWG¶jQLPKDQSHUVLVWLWWUHV RPpV GHOVVHJHQWV VtPSWRPHV TXDWUHVLO¶HVWDWG¶jQLPpVQRPpVLUULWDEOH LHQXQJUDXVLJQLILFDWLX $XWRHVWLPDH[DJHUDGDRJUDQGLRVLWDW 'LVPLQXFLyGHODQHFHVVLWDWGHGRUPLU SHUH[HPSOHHVVHQWGHVFDQVDWGHVSUpVGH QRPpVKRUHVGHVRQ 0pVSDUODGRUGHO¶KDELWXDORYHUERUUHLF )XJDG¶LGHHVRH[SHULqQFLDVXEMHFWLYDGHTXHHOSHQVDPHQWHVWjDFFHOHUDW 'LVWUDFWLELOLWDW SHUH[HPSOHO¶DWHQFLyHVGHVYLDPDVVDIjFLOPHQWFDSDHVWtPXOV H[WHUQVEDQDOVRLUUHOOHYDQWV $XJPHQWGHO¶DFWLYLWDWLQWHQFLRQDGD MDVLJXLVRFLDOPHQWHQHOWUHEDOORHOVHVWXGLVR VH[XDOPHQW RDJLWDFLySVLFRPRWRUD ,PSOLFDFLyH[FHVVLYDHQDFWLYLWDWVSODHQWVTXHWHQHQXQDOWSRWHQFLDOSHUDSURGXLU FRQVHTqQFLHVJUHXV SHUH[HPSOHFRPSUHVLUUHIUHQDEOHVLQGLVFUHFLRQVVH[XDOVR LQYHUVLRQVHFRQzPLTXHVDUULVFDGHV &(OVVtPSWRPHVQRFRPSOHL[HQHOVFULWHULVSHUDXQHSLVRGLPL[WH '/¶DOWHUDFLyGHO¶HVWDWG¶jQLPpVVXILFLHQWPHQWJUHXFRPSHUDSURYRFDUGHWHULRUDPHQW ODERUDORGHOHVDFWLYLWDWVVRFLDOVKDELWXDOVRGHOHVUHODFLRQVDPEHOVDOWUHVRSHUD QHFHVVLWDUKRVSLWDOLW]DFLyDPEHOILGHSUHYHQLUHOVGDQ\VDXQPDWHL[RDOVDOWUHVRKLKD VtPSWRPHVSVLFzWLFV ((OVVtPSWRPHVQRVyQGHJXWVDOVHIHFWHVILVLROzJLFVGLUHFWHVG¶XQDVXEVWjQFLD SHU H[HPSOHXQDGURJDXQPHGLFDPHQWRXQDOWUHWUDFWDPHQW QLDXQDPDODOWLDPqGLFD SHU H[HPSOHKLSHUWLURwGLVPH  1RWD(OVHSLVRGLVVHPEODQWVDODPDQLDTXHHVWDQFODUDPHQWFDXVDWVSHUXQWUDFWDPHQW VRPjWLFDQWLGHSUHVVLX SHUH[HPSOHXQPHGLFDPHQWWHUjSLDHOHFWURFRQYXOVLYDWHUjSLD OXPtQLFD QRKDQGHVHUGLDJQRVWLFDWVFRPDWUDVWRUQELSRODUWLSXV,  &5,7(5,6',$*1Ñ67,&6'60,93(5$(3,62',0,;7( $(VFRPSOHL[HQHOVFULWHULVWDQWSHUDXQHSLVRGLPDQtDFFRPSHUDXQHSLVRGL GHSUHVVLXPDMRU H[FHSWHHQODGXUDGD JDLUHEpFDGDGLDGXUDQWDOPHQ\VXQSHUtRGH G¶XQDVHWPDQD %/¶DOWHUDFLyGHO¶HVWDWG¶jQLPpVVXILFLHQWPHQWJUHXSHUDSURYRFDUXQLPSRUWDQW GHWHULRUDPHQWODERUDOVRFLDORGHOHVUHODFLRQVDPEHOVDOWUHVRSHUDQHFHVVLWDU KRVSLWDOLW]DFLyDPEODILGHSUHYHQLUHOVGDQ\VDXQPDWHL[RDOVDOWUHVRKLKD VtPSWRPHVSVLFzWLFV &(OVVtPSWRPHVQRVyQGHJXWVDOVHIHFWHVILVLROzJLFVGLUHFWHVG¶XQDVXEVWjQFLD SHU H[HPSOHXQDGURJDXQPHGLFDPHQWRXQDOWUHWUDFWDPHQW QLDXQDPDODOWLDPqGLFD SHU H[HPSOHKLSHUWLURwGLVPH  1RWD(OVHSLVRGLVVHPEODQWVDOVPL[WHVTXHHVWDQFODUDPHQWFDXVDWVSHUXQWUDFWDPHQW VRPjWLFDQWLGHSUHVVLX SHUH[HPSOHXQPHGLFDPHQWWHUjSLDHOHFWURFRQYXOVLYDWHUjSLD OXPtQLFD QRKDQGHVHUGLDJQRVWLFDWVFRPDWUDVWRUQELSRODUWLSXV, . 23. .

(35) TAULA 3 &5,7(5,6'60352326$763(5$(63(&,),&$'25'(&$5$&7(5Ë67,&$ 0,;7$ )LUVW  6LSUHGRPLQDQWPHQWPDQtDFRKLSRPDQtDF FULWHULVFRPSOHWVSHUXQHSLVRGLPDQtDFRSHU XQHSLVRGLKLSRPDQtDFLFRPDPtQLPWUHVGHOV VHJHQWVVtPSWRPHVSUHVHQWVJDLUHEpFDGDGLD GXUDQWO¶HSLVRGL D GLVIzULDSURPLQHQWRKXPRUGHSUHVVLX LQGLFDWRSHOVXEMHFWH VHQWLPHQWVGH WULVWHVDRGHEXLW RSHUO¶REVHUYDFLyGH O¶HQWRUQ HOODYHXHQWULVWD E GLVPLQXFLyGHWRWVRGHJDLUHEpWRWVHOV LQWHUHVVRVRGHOHVDFWLYLWDWVSODHQWV LQGLFDW SHOVXEMHFWHRSHUO¶REVHUYDFLyGHO¶HQWRUQ F UHWDUGSVLFRPRWRUJDLUHEpFDGDGLD REVHUYDEOHSHOVDOWUHVQRQRPpV VHQWLPHQWVVXEMHFWLXVRVHQWLUVHDSDJDW G IDWLJDRSqUGXDG¶HQHUJLD H VHQWLPHQWVG¶LQFDSDFLWDWRH[FHVVLYDR LQDSURSLDGDFXOSD QRQRPpVDXWRUHWUHWVR VHQWLPHQWVGHFXOSDSHUHVWDUPDODOW I SHQVDPHQWVGHPRUWUHFXUUHQWV QR QRPpVSRUGHPRULU LGHDFLyVXwFLGD UHFXUUHQWVHQVHXQSODHVSHFtILFRXQSOD HVSHFtILFSHUFRQVXPDUVXwFLGLRWHPSWDWLYD VXwFLGD 6LSUHGRPLQDQWPHQWGHSUHVVLXFULWHULV FRPSOHWVSHUXQHSLVRGLGHSUHVVLXPDMRULFRP DPtQLPWUHVGHOVVHJHQWVVtPSWRPHVSUHVHQWV JDLUHEpFDGDGLDGXUDQWO¶HSLVRGL D H[SDQVLyHOHYDFLyDQtPLFD E DXWRHVWLPDHOHYDGDRJUDQGLRVLWDW  . 24. . F PpVSDUODGRUGHO¶KDELWXDORDXJPHQWGHOD SUHVVLyGHODSDUOD G IXJDG¶LGHHVRH[SHULqQFLDVXEMHFWLYDGH SHQVDPHQWDFFHOHUDW H LQFUHPHQWGHO¶HQHUJLDRKLSHUDFWLYLWDW GLULJLGDDXQDILQDOLWDW VRFLDOODERUDO DFDGqPLFDVH[XDO I LQFUHPHQWRH[FHVVLYDSDUWLFLSDFLyHQ DFWLYLWDWVDPESRWHQFLDOSHUDFRQVHTqQFLHV SHULOORVHV PDMRUDWUDFFLySHUIHVWHV LQGLVFUHFLyVH[XDOLQYHUVLRQVHQQHJRFLV HVERMDUUDWV J GLVPLQXFLyGHOHVQHFHVVLWDWVGHVRQ VHQWLUVHGHVFDQVDWWRWLGRUPLUPHQ\VGHO QRUPDO HQFRQWUDVWDPELQVRPQL  (OVVtPSWRPHVPL[WHVVyQREVHUYDEOHVSHOV DOWUHVLUHSUHVHQWHQXQFDQYLHQODFRQGXFWD KDELWXDOGHODSHUVRQD 3HOVVXEMHFWHVTXHFRPSOHL[HQFULWHULV FRPSOHWVWDQWSHUPDQLDFRPSHUGHSUHVVLy VLPXOWjQLDPHQWV¶KDQGHFODVVLILFDUFRPD PDQtDFVDPEFDUDFWHUtVWLTXHVPL[WHVGHJXWDOD PDUFDGDSUREOHPjWLFDLDODVHYHULWDWFOtQLFDGHOD PDQLD (OVtPSWRPDPL[WHHVSHFLILFDGRUSRWDSOLFDU VHDOVHSLVRGLVGHSUHVVLXVGHWUDVWRUQGHSUHVVLX PDMRUWUDVWRUQELSRODUWLSXV,LWUDVWRUQELSRODU WLSXV,,  (OV VtPSWRPHV PL[WHV QR VyQ GHJXWV DOV HIHFWHV ILVLROzJLFV GLUHFWHV G¶XQD VXEVWjQFLD GURJDIjUPDF .

(36) d. Viratge de depressió a (hipo)mania secundari al tractament amb antidepressius. eVXQIHWREYLTXHDOJXQVSDFLHQWVELSRODUVGHSULPLWVDOSUHQGUHXQDQWLGHSUHVVLX SDWHL[HQXQYLUDWJHD KLSR PDQLDRIDVHPL[WD3HUzGHODPDWHL[DPDQHUDHQHO WUDVWRUQELSRODUHOYLUDWJHSRWRFyUUHUVHQVHSUHQGUHFDSWUDFWDPHQWSVLFRIDUPDFROzJLFR EpPHQWUHV¶HVWjSUHQHQWXQIjUPDFQRDQWLGHSUHVVLX )LQVDO¶DFWXDOLWDWHOVDVVDMRVFOtQLFVDOOHDWRULW]DWVLGLVVHQ\DWVSHUDDYDOXDUO¶HILFjFLDL HOULVFSRWHQFLDOGHYLUDWJHDPEO¶~VG¶DQWLGHSUHVVLXVVyQHVFDVVRVVREUHWRWSHU THVWLRQVPHWRGROzJLTXHV'HIHWHOVDVVDMRVFOtQLFVDPEPRQRWHUjSLDDPE DQWLGHSUHVVLXVLFRQWURODWVDPESODFHERVyQO~QLFDYLDSHUH[DPLQDUHOULVFSRWHQFLDO DVVRFLDWper se DXQDQWLGHSUHVVLXSHUzHVSHFLDOPHQWHQHOVSDFLHQWVELSRODUVWLSXV, HVWDQTHVWLRQDWVSHUUDRQVqWLTXHV&RPDFRQVHTqQFLDODPDMRULDG¶HVWXGLVDPE DQWLGHSUHVVLXVHVUHDOLW]HQHQFRPELQDFLyDPEHVWDELOLW]DGRUVGHO¶HVWDWG¶jQLPRDPE DOWUHVDJHQWVDQWLPDQtDFVSRGHQWVHFRQIRQGUHHOVHIHFWHV *RRGZLQHWDO *UXQ]H9LHWD  8QDOWUHSUREOHPDSULQFLSDOpVODSRFFODUDGHILQLFLyGHTXqpVXQYLUDWJHLO¶DEVqQFLD G XQLIRUPLWDWHQWUHHOVLQYHVWLJDGRUV %HUNHWDO9LVVHUL9DQ'HU0DVW 3RWVHUGLItFLOGLIHUHQFLDUHQWUHXQYLUDWJHFDXVDWSHUDQWLGHSUHVVLXVG¶XQDVLPSOH UHFXSHUDFLyGHODGHSUHVVLyRGHOUHVXOWDWGHODKLVWzULDQDWXUDOGHODPDODOWLDLHQPROWV HVWXGLVpVSRFFODUVLDTXHVWVSDFLHQWVKDQUHVSRVWDOVDQWLGHSUHVVLXVKDQSDWLWXQYLUDWJH RV¶KDQSURGXwWDPEGyVIHQzPHQV 5HFHQWPHQWOD,QWHUQDWLRQDO6RFLHW\RI%LSRODU'LVRUGHUKDSURSRVDWGLIHUHQWV GHILQLFLRQVGHSURQzVWLFLHVSHFLILFDGRUVGHOFXUVGHOWUDVWRUQELSRODULQFORHQWHO FRQFHSWHGHYLUDWJH 7RKHQHWDO (OVDXWRUVSUHIHUHL[HQXWLOLW]DUHOWHUPH. 25. .

(37) ³YLUDWJHDIHFWLXHPHUJHQWGHOWUDFWDPHQW´ ³WUHDWPHQWHPHUJHQWDIIHFWLYHVZLWFK´ 7($6 SHUTXqQRDWULEXHL[FDXVDOLWDW 7$8/$ 8QDDOWUDLQFHUWHVDVHULDODSRVVLELOLWDWGHYLUDWJHDIDVHPL[WDVHQVHUHVSRVWDGHOD VLPSWRPDWRORJLDGHSUHVVLYDDPEXQLQFUHPHQWGHO¶DJLWDFLyLXQDSDUHQWHPSLWMRUDPHQW GHODGHSUHVVLy /HVGDGHVTXHHVGLVSRVHQHQO¶DFWXDOLWDWQRUHFRO]HQTXHHOYLUDWJHGHGHSUHVVLyD KLSR PDQLDLQGXwWSHUDQWLGHSUHVVLXVVLJXLIUHTHQWHQHOWUDVWRUQELSRODU *LMVPDQHW DO0F(OUR\HWDO6DFKVHWDO DOPHQ\VDPEHOVIjUPDFV,QKLELGRUV 6HOHFWLXVGHOD5HFDSWDFLyGH6HURWRQLQDLHOEXSURSLRQ/¶~VGHODQWLGHSUHVVLXV 7ULFtFOLFV 0F(OUR\HWDO3HHW LODYHQODID[LQD 3RVWHWDO9LHWDHW DO QRHVWjUHFRPDQDWLWRWVHOVDXWRUVSURSRVHQDVVRFLDUORVDXQIjUPDF ³DQWLPDQtDF´SHUUHGXLUHOULVFGHYLUDWJH (QEDVHDXQDDQjOLVLFRPXQDGHGDGHVSURSRUFLRQDGHVSHUFRPSDQ\LHVIDUPDFqXWLTXHV SURYLQHQWVG¶DVVDMRVFOtQLFVDOOHDWRULW]DWVHQSDFLHQWVDPEWUDVWRUQELSRODUGHSULPLWV 3HHW WUREjTXHHOYLUDWJHD KLSR PDQLDHVSURGXwDPpVIUHTHQWPHQWLGH PDQHUDHVWDGtVWLFDPHQWVLJQLILFDWLYDDPEDQWLGHSUHVVLXV7ULFtFOLFV GHOVFDVRV TXHQRSDVDPEDQWLGHSUHVVLXV,QKLELGRUV6HOHFWLXVGHOD5HFDSWDFLyGH6HURWRQLQD GHOVFDVRV 7RWLDL[zODGLIHUqQFLDHQWUHHOULVFGHYLUDWJHD KLSR PDQLDDPE DQWLGHSUHVVLXV7ULFtFOLFVLDPESODFHER HQHOGHOVFDVRV QRHUDHVWDGtVWLFDPHQW VLJQLILFDWLYD *LMVPDQHWDO UHDOLW]DUHQXQDPHWDQjOLVLGHFLQFDVVDMRVFOtQLFVDOOHDWRULW]DWVL FRQWURODWVSHUSODFHERHQTXqV¶XVDYHQDQWLGHSUHVVLXVHQSDFLHQWVDPEGHSUHVVLyELSRODU LYDQFRQFORXUHTXHOHVGDGHVQRVXJJHULHQTXHOD KLSR PDQLDIRVXQDFRPSOLFDFLy SUHFRoLFRPXQDGHOWUDFWDPHQW'HWRWHVPDQHUHVGHWHFWDUHQXQULVFGHYLUDWJHGHO. 26. .

(38) DPEDQWLGHSUHVVLXV7ULFtFOLFVLUHFRPDQDUHQXVDU,QKLELGRUV6HOHFWLXVGHOD5HFDSWDFLy GH6HURWRQLQDR,QKLELGRUVGHOD0RQRDPLQRR[LGDVDFRPDSULPHUDRSFLyWHUDSqXWLFD &DOUHPDUFDUTXHHOGHOVSDFLHQWVLQFORVRVHQDTXHVWDPHWDQjOLVLIRUHQWUDFWDWVDPE HVWDELOLW]DGRUVGHO¶HVWDWG¶jQLPHQFRPELQDFLyDPEHOVDQWLGHSUHVVLXV$TXHVWHV WUREDOOHVHUHQVLPLODUVDOHVUHDOLW]DGHVSHU9LVVHUL9DQ'HU0DVW DSDUWLUG¶XQD UHYLVLyVLVWHPjWLFD $L[tPDWHL[FDOUHPDUFDUO¶HVWXGL(0%2/'(1,, 0F(OUR\HWDO HQHOTXDOOD SDUR[HWLQDHQGRVLVGHPJGLDLHQPRQRWHUjSLDIRXLQFORVDFRPDFRPSDUDGRUD LQWHUQD(OVDXWRUVYDQFRQFORXUHTXHHOWUDFWDPHQWGHODGHSUHVVLyELSRODUDPE SDUR[HWLQDHUDLQHIHFWLXLTXHQRV¶DVVRFLDYDDXQULVFDXJPHQWDWGHYLUDWJHHQ FRPSDUDFLyDPESODFHER (QODPDWHL[DOtQLD6DFKVHWDO FRPSDUDUHQO¶HIHFWLYLWDWG¶XQHVWDELOLW]DGRUGH O HVWDWG¶jQLP OLWLRYDOSURDW HQPRQRWHUjSLDversusHQFRPELQDFLyDPEEXSURSLRQR SDUR[HWLQDFRQFORHQWTXHHOWUDFWDPHQWDQWLGHSUHVVLXQRDSRUWDYDEHQHILFLHQ FRPSDUDFLyDPEODPRQRWHUjSLDG¶XQHVWDELOLW]DGRUGHO¶HVWDWG¶jQLPLTXHQR V DVVRFLDYDDXQULVFDXJPHQWDWGHYLUDWJHGXUDQWXQSHUtRGHGHILQVDVHWPDQHV 7DQWVLHOYLUDWJHD KLSR PDQLDpVUHDOPHQWXQIHQzPHQUHODFLRQDWDPEO¶~V G DQWLGHSUHVVLXVFRPVLpVHOUHVXOWDWGHOFXUVQDWXUDOGHODPDODOWLDLLQGHSHQGHQWPHQW GHODGLVFXWLEOHHIHFWLYLWDWGHOVDQWLGHSUHVVLXVHQODGHSUHVVLyELSRODUpVH[WUHPDGDPHQW UHOOHYDQWGHVG¶XQSXQWGHYLVWDFOtQLFODLGHQWLILFDFLyGHOIDFWRUVGHULVFDVVRFLDWV )LQDOPHQWFDOGULDUHPDUFDUGXHVUHFHQWVPHWDQjOLVLV 7RQGRHWDO GHWHFWDUHQTXHHOULVFJOREDOGHYLUDWJHGHGHSUHVVLyD KLSR PDQLD HVWDYDVLWXDWHQHOHQHOFDVGHWUDFWDPHQWDPEDQWLGHSUHVVLXVLHQHOTXDQ. 27. .

(39) DTXHVWVQRV¶XVDYHQeVDGLUODPHWDQjOLVLGHWHUPLQDYDTXHHOWUDFWDPHQWDQWLGHSUHVVLX DSUR[LPDGDPHQWGREODYDHOULVFHVSRQWDQLGHYLUDWJHGHGHSUHVVLyD KLSR PDQLDLTXH HOVDQWLGHSUHVVLXV7ULFtFOLFVPRVWUDYHQXQPDMRUULVFHQFRPSDUDFLyDPEHOV,QKLELGRUV 6HOHFWLXVGHOD5HFDSWDFLyGH6HURWRQLQD /DVHJRQDPHWDQjOLVLKDHVWDWUHDOLW]DGDSHU6LGRUL0DFTXHHQ DSDUWLUGHVLV DVVDMRVFOtQLFVDOOHDWRULW]DWVLFRQWURODWVSHUSODFHERFRPELQDWVDPEDOWUHVQRXHVWXGLV DPEO¶REMHFWLXG¶DYDOXDUO¶~VG¶DQWLGHSUHVVLXVHQHOWUDFWDPHQWGHODGHSUHVVLyELSRODU (OVDXWRUVYDQFRQFORXUHTXHHOVDQWLGHSUHVVLXVQRHVWDYHQDVVRFLDWVDPEXQDXJPHQW GHOULVFGHYLUDWJHILQVLWRWVLHOVHVWXGLVXWLOLW]DYHQFULWHULVPpVVHQVLEOHVSHUDOD GHILQLFLyGHYLUDWJH 3HOTXHIDDOVIDFWRUVUHODFLRQDWVDPEODPDODOWLDHOWUDVWRUQELSRODUWLSXV,VHPEODHVWDU DVVRFLDWDXQPDMRUULVFGHYLUDWJHVHFXQGDULDO¶~VG¶DQWLGHSUHVVLXVFRPSDUDWDPEHO WUDVWRUQELSRODUWLSXV,,HQSDFLHQWVTXHSUHQHQDQWLGHSUHVVLXVDVVRFLDWVDXQ HVWDELOLW]DGRUGHO¶HVWDWG¶jQLPVHJRQVXQDQjOLVLGHOD6WDQOH\)RXQGDWLRQ%LSRODU 1HWZRUN $OWVKXOHUHWDO LXQDUHYLVLyLPHWDQjOLVLUHDOLW]DGHVSHU%RQGHWDO 7DPEpKLKDDOWUHVHVWXGLVTXHVXJJHUHL[HQXQULVFEDL[GHYLUDWJHHQSDFLHQWV ELSRODUVWLSXV,,TXDQVyQWUDFWDWVDPEPRQRWHUjSLDDQWLGHSUHVVLYD $PVWHUGDPL6KXOWV  8QDOWUHIDFWRUSRVVLEOHPHQWUHODFLRQDWDPEHOYLUDWJHDVVRFLDWDWUDFWDPHQW DQWLGHSUHVVLXHQODGHSUHVVLyELSRODUVHJRQVXQHVWXGLGH)U\HHWDO VHULD O H[LVWqQFLDGHPtQLPDVLPSWRPDWRORJLDPDQtDFDFRH[LVWLQWDPEXQDSOHQDVtQGURPH GHSUHVVLYDDO¶LQLFLGHOWUDFWDPHQW . 28.

(40) &DOFRPHQWDUWDPEpO¶HVWXGLSRUWDWDWHUPHSHU/LHWDO SXEOLFDWUHFHQWPHQWHQ TXHV¶DYDOXDYDHOFDQYLGHGLDJQzVWLFDWUDVWRUQELSRODUHQSDFLHQWVLQLFLDOPHQW GLDJQRVWLFDWVGHWUDVWRUQGHSUHVVLXPDMRUGXUDQWXQSHUtRGHGHVHJXLPHQWGHDQ\V(Q HOGHOVSDFLHQWVGHSUHVVLXVXQLSRODUVHOGLDJQzVWLFIRXFDQYLDWDWUDVWRUQ ELSRODUDOOODUJGHOVHJXLPHQW(OVSDFLHQWVPpVGLItFLOVGHWUDFWDUSUHVHQWDUHQWD[HVPpV HOHYDGHVGHFDQYLGHGLDJQzVWLF/HVWUREDOOHVUHFRO]HQODKLSzWHVLTXHXQDKLVWzULDGH SREUHUHVSRVWDDDQWLGHSUHVVLXVHQSDFLHQWVGLDJQRVWLFDWVGHWUDVWRUQGHSUHVVLXPDMRU XQLSRODUSRGULDVHUXQSUHGLFWRUGHWUDVWRUQELSRODUPDOGLDJQRVWLFDW 7RWLO¶HVFDVVDHYLGqQFLDG¶DXJPHQWGHULVFGHYLUDWJHDPEO¶~VG¶DQWLGHSUHVVLXVQRHV SRWQHJDUTXHDTXHVWVIjUPDFVSRGHQGHVHVWDELOLW]DUODVLPSWRPDWRORJLDGHSUHVVLYD GLVIzULDLUULWDELOLWDWLQTXLHWXGDJLWDFLy (O0DOODNKHWDO YDQGHVFULXUHTXH DTXHVWDGHVHVWDELOLW]DFLyDQtPLFDSRGULDHQJOREDUVHVRWDHOFRQFHSWH³GLVIzULDLUULWDEOH FUzQLFDDVVRFLDGDDDQWLGHSUHVVLX´ ³DQWLGHSUHVVDQWDVVRFLDWHGFKURQLFLUULWDEOH G\VSKRULD´ $&,' FDUDFWHUtVWLFDGHSDFLHQWVELSRODUVDPEKLVWzULDGHYLUDWJHDVVRFLDW DDQWLGHSUHVVLXVeVSRVVLEOHTXHDTXHVWVFDQYLVSUHFHGHL[LQODUHFXSHUDFLySHUzWRWL DL[zSRGHQSRUWDUFRQVHTqQFLHVFRPDUDXQDXJPHQWGHOULVFGHVXwFLGL   . 29. .

(41) TAULA 4 9,5$7*($)(&7,8(0(5*(17'(/75$&7$0(17 7UHDWPHQWHPHUJHQW DIIHFWLYHVZLWFK 7($6 . 5HFRPDQDFLRQV,6%'7DVN)RUFH 7RKHQHWDO . 5DFLRQDO 5HFRPDQDFLy 7DVN)RUFH 0HWRGRORJLD YDOLGDQW. ‡/DFDXVDOLWDWQRKDXULDGHVHUXQFDWHJzULF³VL´R³QR´VLQyTXHODSUREDELOLWDWV KDXULD GHEDVDUHQFULWHULVHVSHFtILFV ‡(OWHUPHµ7($6¶QRDWULEXHL[FDXVDOLWDWLpVSUHIHULWDOVWHUPHV³YLUDWJHLQGXwWSHU DQWLGHSUHVVLX´R³YLUDWJHLQGXwWSHUDQWLSVLFzWLF´ ‡&RQVLGHUDUO ~VGHOWHUPH7($6LOHVGHILQLFLRQVRSHUDFLRQDOVEDVDGHVHQODFDXVDOLWDW DPSOLWXGGXUDGDLILQHVWUDGHVGHODLQWHUYHQFLy ‡&DSDFLWDWSHUDSUHGLUUHFDLJXGDUHFXUUqQFLDHQXQSHUtRGHGHPHVRV. . (B) Definicions Causalitat Amplitud. Durada. Finestra des de la intervenció (últim canvi). <056 <RXQJ0DQLD5DWLQJ6FDOH0$'56 0RQWJRPHU\cVEHUJ'HSUHVVLRQ5DWLQJ6FDOH Viratge maníac emergent del tractament (Treatment-emergent manic switch) ”VHWPDQHVVL &RPDPtQLPGLHVFRQVHFXWLXV 3OHQDVtQGURPHKLSRPDQtDFD ”VHWPDQHVFRQVLGHUDU 'HILQLW DPESHUtRGHVVLPSWRPjWLFVGXUDQW PDQtDFDRHSLVRGLPL[WH O HVSHFLILFDFLyGHOWLSXVGH PpVGHOGHOWHPSVGHOGLD WUDFWDPHQW DQWLGHSUHVVLX RPpVVtPSWRPHV &RPDPtQLPGLHVFRQVHFXWLXV LUULWDELOLWDWHXIzULD 3UREDEOH WDTXLSVtTXLDGLVPLQXFLy DPESHUtRGHVVLPSWRPjWLFVGXUDQW ”VHWPDQHV QHFHVVLWDWVGHVRQ L<056 PpVGHOGHOWHPSVGHOGLD ! 3HUtRGHVVLPSWRPjWLFVFDGDGLD &DQYLFODUHQO¶HVWDWG¶jQLP 3RVVLEOH GXUDQWFRPDPtQLPKRUHVHQXQ”VHWPDQHV LRHQO¶HQHUJLDL<056! SHUtRGHGHGLHV ,PSUREDEOH6tPSWRPHVEUHXVLGHQWLILFDEOHFRQWULEXFLyH[zJHQDRGHO¶HQWRUQ !VHWPDQHV Viratge depressiu emergent del tractament (Treatment-emergent depressive switch) ”VHWPDQHVVL &RPDPtQLPXQDVHWPDQDDPE ”VHWPDQHVFRQVLGHUDU 'HILQLW 3OHQDVtQGURPHGHSUHVVLYD SHUtRGHVVLPSWRPjWLFVGXUDQWPpV O¶HVSHFLILFDFLyGHOWLSXVGH GHOGHOWHPSVGHOGLDFDGDGLD WUDFWDPHQW DQWLSVLFzWLF &RPDPtQLPXQDVHWPDQDDPE VtPSWRPHVGHSUHVVLXVL 3UREDEOH SHUtRGHVVLPSWRPjWLFVGXUDQWPpV ”VHWPDQHV 0$'56! GHOGHOWHPSVGHOGLDFDGDGLD 3HUtRGHVVLPSWRPjWLFVFDGDGLD &DQYLFODUHQO¶HVWDWG¶jQLP 3RVVLEOH GXUDQWFRPDPtQLPKRUHVHQXQ”VHWPDQHV LRHQO¶HQHUJLDL0$'56! SHUtRGHG¶XQDVHWPDQD ,PSUREDEOH6tPSWRPHVEUHXVLGHQWLILFDEOHFRQWULEXFLyH[zJHQDRGHO¶HQWRUQ !VHWPDQHV. . 30. .

(42) e. Acceleració de cicles. /¶~VG¶DQWLGHSUHVVLXVKDHVWDWDVVRFLDWWDPEpDULVFDOODUJWHUPLQLGHGHVHVWDELOLW]DFLy GHO¶HVWDWG¶jQLPTXHFRQVLVWLULDVHJRQV+DUHOL/HYNRYLW] HQGXHVSUHPLVVHV $FFHOHUDFLyGHFLFOHVHVGHILQLULDFRPXQDXJPHQWGHGRVRPpVHSLVRGLVDIHFWLXV GLDJQRVWLFDWVVHJRQV'60,9TXDQHOSDFLHQWHVWjSUHQHQWDQWLGHSUHVVLXVHQ FRPSDUDFLyDPEXQSHUtRGHGHWHPSVVLPLODULPPHGLDWDPHQWDQWHULRUDO¶LQLFLG¶DTXHVW WUDFWDPHQW ,QGXFFLyG¶XQDFLFODFLyUjSLGDGHQRYRRXQDH[DFHUEDFLyG¶XQDFLFODFLyUjSLGD SUHH[LVWHQWDSOLFDQWODGHILQLFLy'60,9GHFLFODFLyUjSLGD RPpVHSLVRGLVHQXQ DQ\ $L[tPDWHL[+DUHOL/HYNRYLW]DOHUWHQTXHO¶DEVqQFLDG¶XQDGHILQLFLyVLVWHPjWLFDR REMHFWLYDG¶³DFFHOHUDFLyGHFLFOHV´FRPKLKDWDPEpXQDPDQFDGHGHILQLFLyRILFLDOGH TXqpVXQYLUDWJHSRWSRUWDUDO LQIUDGLDJQzVWLF (OVUHVXOWDWVGHWUHVHVWXGLVDOOHDWRULW]DWVLFRQWURODWVVXJJHUHL[HQXQDXJPHQWGHOULVF G DFFHOHUDFLyGHFLFOHVVHFXQGDULDO¶~VG¶DQWLGHSUHVVLXV (OVHSLVRGLVPDQtDFVIRUHQJDLUHEpYHJDGHVPpVIUHTHQWVHQHOVSDFLHQWVTXH HVWDYHQHQWUDFWDPHQWDPEOLWLPpVLPLSUDPLQD HQFRPSDUDFLyDPEDTXHOOV SDFLHQWVTXHQRPpVSUHQLHQOLWL HQXQHVWXGLDGREOHFHFSRUWDWDWHUPHDPE SDFLHQWVDPEWUDVWRUQELSRODUWLSXV,GXUDQWXQVHJXLPHQWGHPLWMDQDGHDQ\VL GLULJLWSHU4XLWNLQHWDO (OVUHVXOWDWVIRUHQHVWDGtVWLFDPHQWVLJQLILFDWLXVHQHO VXEJUXSIHPHQt'¶DOWUDEDQGDOHVWD[HVGHUHFDLJXGDGHSUHVVLYDHUHQVLPLODUVHQWUHHO JUXSGHOLWLHQPRQRWHUjSLD FRPSDUDWDPEHOJUXSGHOLWLHQFRPELQDFLyDPE LPLSUDPLQD . 31. .

(43) 8QSHWLWHVWXGLFRQWURODWSHUSODFHERSRUWDWDWHUPHSHU:HKUL*RRGZLQ  GHPRVWUjTXHHVSURGXwDXQDXJPHQWGHFLFODFLyDVVRFLDWDO¶~VG¶DQWLGHSUHVVLXV 7ULFtFOLFV/¶HVWXGLFRQFORwDTXHHOWHPSVLQWHUHSLVzGLFHUDJDLUHEpTXDWUHYHJDGHVPpV FXUWHQHOJUXSTXHSUHQLDOLWLPpVGHVLSUDPLQDHQFRPSDUDFLyDPEHOJUXSTXHHVWDYDHQ PRQRWHUjSLDDPEOLWL :HKUHWDO VHJXLUHQSDFLHQWVDPEFLFODFLyUjSLGDYLQFXODWVDO1,0+ 1DWLRQDO,QVWLWXWHRI0HQWDO+HDOWK GXUDQWXQDGqFDGD(OVDXWRUVYDUHQFRQFORXUH DPEGDGHVUHWURVSHFWLYHVTXHO¶~VG¶DQWLGHSUHVVLXVHVWDYDDVVRFLDWDOGHVHQYROXSDPHQW GHFLFODFLyUjSLGDHQHOGHOVSDFLHQWV3RVWHULRUPHQWLGHVSUpVG¶XQD DOOHDWRULW]DFLyDGREOHFHFSURVSHFWLYDGHVXEVWLWXFLyGHOVDQWLGHSUHVVLXV7ULFtFOLFVSHU SODFHERO¶HVWXGLYDFRQFORXUHTXHHQHO GH GHOVSDFLHQWVODFLFODFLyUjSLGD HVWDYDGLUHFWDPHQWUHODFLRQDGDDPEO¶~VG¶DQWLGHSUHVVLXV7ULFtFOLFV )LQDOPHQWHOVDXWRUVHVWXGLDUHQHOVXEJUXSGHSDFLHQWVGHPpVDOWDJUDYHWDWL GHWHUPLQDUHQTXHHOVDQWLGHSUHVVLXV7ULFtFOLFVHVWDYHQDVVRFLDWVDPEHO GHVHQYROXSDPHQWGHFLFODFLyUjSLGDHQG¶DTXHVWV  $TXHVWHVWXGLTXHSUREDEOHPHQWUHSUHVHQWDODLQYHVWLJDFLyPpVH[KDXVWLYDHQOD PDWqULDGHPRVWUDXQDPROWDOWDSUREDELOLWDWG¶DVVRFLDFLyHQWUHO¶~VG¶DQWLGHSUHVVLXV 7ULFtFOLFVLFLFODFLyUjSLGDTXHHVVHQWFDXWHORVRVSRGUtHPVLWXDUDOYROWDQWGHO FRPDPtQLPHQSREODFLyDOWDPHQWUHIUDFWjULDFRPO¶HVWXGLDGDDO1,0+ /HVFRQFOXVLRQVTXHHVSRGHQH[WUHXUHHQODOLWHUDWXUDREVHUYDFLRQDOQRDOOHDWRULW]DGD UHIHUHQWDODPDWqULDVXJJHUHL[HQXQDDVVRFLDFLyHQWUHO¶~VG¶DQWLGHSUHVVLXVLHO GHVHQYROXSDPHQWGHFLFODFLyUjSLGD . 32.

(44) f. Manteniment del tractament antidepressiu després de la remissió simptomàtica. 6LHOVDQWLGHSUHVVLXVHVWDQDVVRFLDWVDXQULVFGHGHVHQYROXSDPHQWGHFLFODFLyUjSLGDLR G¶HPSLWMRUDPHQWGHODPDODOWLDDOODUJWHUPLQLDOHVKRUHVVHPEODULDOzJLFUHFRPDQDUOD GLVFRQWLQXDFLyGHOWUDFWDPHQWDQWLGHSUHVVLXWDQDYLDWFRPVLJXLSRVVLEOHGHVSUpVGHOD UHPLVVLyGHO¶HSLVRGLDJXW '¶DOWUDEDQGDGLYHUVRVHVWXGLVVXJJHUHL[HQXQDDVVRFLDFLyHQWUHGLVFRQWLQXDFLyGHO WUDFWDPHQWDQWLGHSUHVVLXLUHFDLJXGDHQGHSUHVVLy$OWVKXOHUHWDO VHJXLUHQ SURVSHFWLYDPHQWLGXUDQWXQDQ\DVXEMHFWHVGLDJQRVWLFDWVGHWUDVWRUQELSRODUHQ UHPLVVLyG¶XQHSLVRGLGHSUHVVLXWUDFWDWDPEXQIjUPDFDQWLGHSUHVVLXDIHJLWDXQ HVWDELOLW]DGRUGHO¶HVWDWG¶jQLP(OULVFG¶XQDUHFDLJXGDGHSUHVVLYDGLQVGHOVVLVPHVRV SRVWHULRUVDODUHPLVVLyIRXFRPSDUDWHQWUHHOVSDFLHQWVTXHLQWHUURPSHUHQHO WUDFWDPHQWDQWLGHSUHVVLXGLQVG¶DTXHVWSHUtRGHGHWHPSV JUXSGLVFRQWLQXDFLy LHOV SDFLHQWVTXHFRQWLQXDUHQSUHQHQWDQWLGHSUHVVLXVGHVSUpVGHOVVLVPHVRV JUXS FRQWLQXDFLy (OVDXWRUVWUREDUHQTXHGHPDQHUDHVWDGtVWLFDPHQWVLJQLILFDWLYDKLKDYLD XQDDVVRFLDFLyHQWUHXQPHQRUWHPSVG¶H[SRVLFLyDDQWLGHSUHVVLXGHVSUpVG¶XQ WUDFWDPHQWHIHFWLXLXQPHQRUWHPSVOOLXUHGHVLPSWRPDWRORJLDGHSUHVVLYDILQVDXQD UHFDLJXGDeVPpVXQDQ\GHVSUpVGHODUHPLVVLyGHODVLPSWRPDWRORJLDGHSUHVVLYDDPE DQWLGHSUHVVLXVHOGHOVSDFLHQWVGHOJUXSGHGLVFRQWLQXDFLyKDYLHQSDWLWXQD UHFDLJXGDGHSUHVVLYDHQFRPSDUDFLyDPEHOGHOJUXSFRQWLQXDFLy$L[tPDWHL[ GHOVSDFLHQWV WLQJXHUHQXQDUHFDLJXGDPDQtDFDLQRPpVVLVG¶DTXHVWVSUHQLHQ DQWLGHSUHVVLXHQHOPRPHQWGHODUHFDLJXGD(OVDXWRUVYDQFRQFORXUHTXHHOULVFG¶XQD UHFDLJXGDGHSUHVVLYDHQSDFLHQWVGLDJQRVWLFDWVGHWUDVWRUQELSRODUHVWDYD VLJQLILFDWLYDPHQWDVVRFLDWDPEODGLVFRQWLQXDFLyGHOWUDFWDPHQWDQWLGHSUHVVLXGHPDQHUD SUHFRoLTXHHOULVFG¶XQDUHFDLJXGDPDQtDFDQRHVWDYDVLJQLILFDWLYDPHQWDVVRFLDWDPE. 33. .

(45) O ~VFRQWLQXDWGHODPHGLFDFLyDQWLGHSUHVVLYDLTXHVREUHWRWHUDVXEVWDQFLDOPHQWPHQRU TXHHOULVFGHUHFDLJXGDGHSUHVVLYD 3HUUHFRO]DUO¶HVWXGLHOPDWHL[JUXSG¶$OWVKXOHUHWDO SRUWDUHQDWHUPHXQDOWUH HVWXGLUHWURVSHFWLXDPESDFLHQWVELSRODUV DPE7%3,LDPE7%3,, WUDFWDWV DPEXQDQWLGHSUHVVLXDIHJLWDXQHVWDELOLW]DGRUGHO¶HVWDWG¶jQLPSHUXQHSLVRGL GHSUHVVLXDJXW(OVUHVXOWDWVG¶DTXHVWLQGLFDUHQTXHODVXVSHQVLy FRPSDUDWDPEOD FRQWLQXDFLy GHOWUDFWDPHQWDQWLGHSUHVVLXGLQVGHOSULPHUDQ\SRVWHULRUDODUHPLVVLy DXJPHQWDGHPDQHUDVLJQLILFDWLYDHOULVFGHUHFDLJXGDGHSUHVVLYD        . 34. .

(46) 3. OBJECTIUS I HIPÒTESIS. 35. .

(47) . 36.

(48) D(OVobjectius G¶DTXHVWWUHEDOOVyQHOVVHJHQWV  'HWHUPLQDUHOVIDFWRUVFOtQLFVDVVRFLDWVDOGHVHQYROXSDPHQWG¶XQHSLVRGLGH FDUDFWHUtVWLTXHVPL[WHVHQSDFLHQWVGLDJQRVWLFDWVGHWUDVWRUQELSRODUWLSXV,TXHKDJLQ UHEXWWUDFWDPHQWDPEDQWLGHSUHVVLXV 'HWHUPLQDUHOSDSHUGHOVDQWLGHSUHVVLXVHQHOFXUVLSURQzVWLFGHOWUDVWRUQELSRODULOD VHYDUHODFLyDPEHOGHVHQYROXSDPHQWG¶HSLVRGLVGHFDUDFWHUtVWLTXHVPL[WHV 'HWHUPLQDUHOVIDFWRUVFOtQLFVUHODFLRQDWVDPEO¶DSDULFLyG¶XQYLUDWJHGHGHSUHVVLyD KLSRPDQLDPDQLDRHSLVRGLPL[WHGXUDQWOHVYXLWVHWPDQHVGHVSUpVGHODLQWURGXFFLy G XQDQWLGHSUHVVLXRGHVSUpVG¶KDYHUQHDXJPHQWDWODGRVL     . 37. .

(49) . 38.

(50)  E/HVhipòtesis G¶DTXHVWHVWXGLVyQ  /¶DSDULFLyGHIDVHVPL[WHVLGHYLUDWJHVV¶DVVRFLDUjDPEXQPDMRU~VG¶DQWLGHSUHVVLXV DOOODUJGHODPDODOWLD /¶DSDULFLyGHIDVHVPL[WHVLGHYLUDWJHVHVWDUjUHODFLRQDWDPEXQDPDMRUJUDYHWDW ORQJLWXGLQDOGHODPDODOWLD (OVSDFLHQWVGLDJQRVWLFDWVGHWUDVWRUQELSRODUTXHGHVHQYROXSLQIDVHVPL[WHV SUHVHQWDUDQXQDPDMRUVXwFLGDELOLWDWWDQWSHOTXHIDDODLGHDFLyFRPSHUDOHV WHPSWDWLYHV (OVSDFLHQWVELSRODUVWLQGUDQXQDPDMRUSUREDELOLWDWG¶DSDULFLyGHIDVHVPL[WHVLGH GHVHQYROXSDPHQWGHYLUDWJHVDPEO ~VG¶DQWLGHSUHVVLXV7ULFtFOLFVTXHQRSDVDPEO¶~V G¶DQWLGHSUHVVLXV,QKLELGRUV6HOHFWLXVGHOD5HFDSWDFLyGH6HURWRQLQDRG ,QKLELGRUVGHOD 5HFDSWDFLyGH6HURWRQLQDL1RUDGUHQDOLQD   . 39. .

(51) . 40.

(52) 4. MÈTODES. 41. .

(53) . 42.

(54) $TXHVWDWHVLHVWjIRUPDGDSHUGRVDUWLFOHVTXHV¶KDQGHVHQYROXSDWDOOODUJGHODPHYD IRUPDFLyHQLQYHVWLJDFLyGHODEHFD³5tR+RUWHJD´$PEGyVWUHEDOOVGHOVTXDOVDSDUHF FRPDSULPHUDXWRUKDQHVWDWSXEOLFDWVHQUHYLVWHVLQGH[DGHVLDPEIDFWRUG¶LPSDFWHHQ HOSULPHUGHFLOGHO¶HVSHFLDOLWDW /DGHVFULSFLyGHWDOODGDGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHODPRVWUDHOVSURFHGLPHQWVLHOV PqWRGHVHVWDGtVWLFVXWLOLW]DWVHVWUREHQHQFDGDXQGHOVDUWLFOHVFRUUHVSRQHQWV (OVWUHEDOOVUHDOLW]DWVHVFRUUHVSRQHQDPEOHVKLSzWHVLVGHO¶HVWXGLVHJRQVHVGHWDOODD FRQWLQXDFLy Hipòtesi 1: “L’aparició de fases mixtes i de viratges s’associarà amb un major ús d’antidepressius al llarg de la malaltia” Estudi: Valentí M3DFFKLDURWWL,5RVD$5%RQQtQ&03RSRYLF'1LYROL$0 0XUUX$*UDQGH,&RORP)9LHWD(%LSRODU0L[HG(SLVRGHVDQG$QWLGHSUHVVDQWV$ &RKRUW6WXG\RI%LSRODU,'LVRUGHU3DWLHQWV%LSRODU'LVRUG  Estudi: Valentí M3DFFKLDURWWL,%RQQtQ&05RVD$53RSRYLF'1LYROL$0 *RLNROHD-00XUUX$8QGXUUDJD-&RORP)9LHWD(5LVN)DFWRUVIRU $QWLGHSUHVVDQW5HODWHG6ZLWFKWR0DQLD-&OLQ3V\FKLDWU\   . 43. .

(55) Hipòtesi 2: “L’aparició de fases mixtes i de viratges estarà relacionat amb una major gravetat longitudinal de la malaltia” Estudi: Valentí M3DFFKLDURWWL,5RVD$5%RQQtQ&03RSRYLF'1LYROL$0 0XUUX$*UDQGH,&RORP)9LHWD(%LSRODU0L[HG(SLVRGHVDQG$QWLGHSUHVVDQWV$ &RKRUW6WXG\RI%LSRODU,'LVRUGHU3DWLHQWV%LSRODU'LVRUG  Estudi: Valentí M3DFFKLDURWWL,%RQQtQ&05RVD$53RSRYLF'1LYROL$0 *RLNROHD-00XUUX$8QGXUUDJD-&RORP)9LHWD(5LVN)DFWRUVIRU $QWLGHSUHVVDQW5HODWHG6ZLWFKWR0DQLD-&OLQ3V\FKLDWU\. Hipòtesi 3: “Els pacients diagnosticats de trastorn bipolar que desenvolupin fases mixtes presentaran una major suïcidabilitat, tant pel que fa a la ideació com per a les temptatives” Estudi: Valentí M3DFFKLDURWWL,5RVD$5%RQQtQ&03RSRYLF'1LYROL$0 0XUUX$*UDQGH,&RORP)9LHWD(%LSRODU0L[HG(SLVRGHVDQG$QWLGHSUHVVDQWV$ &RKRUW6WXG\RI%LSRODU,'LVRUGHU3DWLHQWV%LSRODU'LVRUG    . 44. .

(56)  Hipòtesi 4: “Els pacients bipolars tindran una major probabilitat d’aparició de fases mixtes i de desenvolupament de viratges amb l'ús d’antidepressius Tricíclics que no pas amb l’ús d’antidepressius Inhibidors Selectius de la Recaptació de Serotonina o d'Inhibidors de la Recaptació de Serotonina i Noradrenalina” Estudi: Valentí M3DFFKLDURWWL,5RVD$5%RQQtQ&03RSRYLF'1LYROL$0 0XUUX$*UDQGH,&RORP)9LHWD(%LSRODU0L[HG(SLVRGHVDQG$QWLGHSUHVVDQWV$ &RKRUW6WXG\RI%LSRODU,'LVRUGHU3DWLHQWV%LSRODU'LVRUG  Estudi: Valentí M3DFFKLDURWWL,%RQQtQ&05RVD$53RSRYLF'1LYROL$0 *RLNROHD-00XUUX$8QGXUUDJD-&RORP)9LHWD(5LVN)DFWRUVIRU $QWLGHSUHVVDQW5HODWHG6ZLWFKWR0DQLD-&OLQ3V\FKLDWU\      . 45. .

(57) . 46.

(58)   . 5. RESULTATS. 47. .

(59) . 48.

(60)  Valentí M3DFFKLDURWWL,5RVD$5%RQQtQ&03RSRYLF'1LYROL$00XUUX$ *UDQGH,&RORP)9LHWD(%LSRODU0L[HG(SLVRGHVDQG$QWLGHSUHVVDQWV$&RKRUW 6WXG\RI%LSRODU,'LVRUGHU3DWLHQWV%LSRODU'LVRUG  Valentí M3DFFKLDURWWL,%RQQtQ&05RVD$53RSRYLF'1LYROL$0*RLNROHD -00XUUX$8QGXUUDJD-&RORP)9LHWD(5LVN)DFWRUVIRU$QWLGHSUHVVDQW5HODWHG 6ZLWFKWR0DQLD-&OLQ3V\FKLDWU\ (OVGRVDUWLFOHVSXEOLFDWVTXHHVSUHVHQWHQHQDTXHVWWUHEDOOG¶LQYHVWLJDFLyVXPHQXQ IDFWRUG¶LPSDFWH ,) GH .  . 49. .

(61) . 50.

(62) Resum dels resultats. Valentí M, Pacchiarotti I, Rosa AR, Bonnín CM, Popovic D, Nivoli AM, Murru A, Grande I, Colom F, Vieta E. Bipolar Mixed Episodes and Antidepressants: A Cohort Study of Bipolar I Disorder Patients. Bipolar Disord 2011;13(2):145-154.. /¶REMHFWLXG¶DTXHVWHVWXGLIRXGHWHUPLQDUHOVIDFWRUVDVVRFLDWVDPEHOGHVHQYROXSDPHQW G¶HSLVRGLVPL[WHVFDUDFWHULW]DWVSHUODSUHVqQFLDFRQFRPLWDQWGHVtPSWRPHVG¶DPEGyV SROVDIHFWLXVGXUDQWO¶HYROXFLyGHODPDODOWLDHQSDFLHQWVGLDJQRVWLFDWVGHWUDVWRUQ ELSRODUWLSXV,LWUDFWDWVDPEDQWLGHSUHVVLXVDL[tFRPHVEULQDUHOUROGHOVDQWLGHSUHVVLXV HQHOFXUVLHOSURQzVWLFGHOWUDVWRUQ 9DPLQFORXUHXQDPRVWUDGHSDFLHQWVVHJXLWVGXUDQWXQSHUtRGHGHILQVDDQ\VHQ HO3URJUDPDGH7UDVWRUQV%LSRODUVGHO +RVSLWDO&OtQLFGH%DUFHORQDLYDPFRPSDUDU DTXHOOVTXHGHVHQYROXSDUHQFRPDPtQLPXQHSLVRGLPL[WHGXUDQWHOVHJXLPHQW Q  DPEDTXHOOVTXHPDLWLQJXHUHQXQHSLVRGLPL[WH Q UHVSHFWHDOHVYDULDEOHV FOtQLTXHV (OVUHVXOWDWVGHWHUPLQDUHQTXHDOYROWDQWGHOGHOVSDFLHQWVDPEWUDVWRUQELSRODU WLSXV,WUDFWDWVDPEDQWLGHSUHVVLXVGHVHQYROXSDUHQFRPDPtQLPXQHSLVRGLPL[WHGXUDQW HOFXUVGHODVHYDPDODOWLD 1RHVGHWHFWDUHQGLIHUqQFLHVGHJqQHUHHQWUHHOVGRVJUXSV (VWUREDUHQYDULHVGLIHUqQFLHVFOtQLTXHVHQWUHHOVGRVJUXSVSHUzGHVSUpVG¶DSOLFDUXQD DQjOLVLGHUHJUHVVLyORJtVWLFDQRPpVHOQRPEUHGHWHPSWDWLYHVVXwFLGHV S O¶~V G DQWLGHSUHVVLXV,QKLELGRUVGHOD5HFDSWDFLyGH6HURWRQLQDL1RUDGUHQDOLQD S OD WD[DGHYLUDWJHV S LHOQRPEUHG¶DQ\VG¶HYROXFLyGHODPDODOWLD S . 51. .

(63) HVWDYHQVLJQLILFDWLYDPHQWDVVRFLDWVDPEHOGHVHQYROXSDPHQWGHFRPDPtQLPXQ HSLVRGLPL[WHGXUDQWHOVHJXLPHQW &RPDFRQFOXVLyDTXHVWHVWXGLGHWHUPLQjTXHHOGHVHQYROXSDPHQWG¶HSLVRGLVPL[WHV HVWjDVVRFLDWDPEXQDWHQGqQFLDDODFURQLFLWDWDPEXQSLWMRUSURQzVWLFDPEXQQRPEUH PpVHOHYDWG¶HSLVRGLVGHSUHVVLXVLDPEXQPDMRU~VG¶DQWLGHSUHVVLXVHVSHFLDOPHQW ,QKLELGRUVGHOD5HFDSWDFLyGH6HURWRQLQDL1RUDGUHQDOLQD          . 52. .

(64) Valentí M, Pacchiarotti I, Bonnín CM, Rosa AR, Popovic D, Nivoli AM, Goikolea JM, Murru A, Undurraga J, Colom F, Vieta E. Risk Factors for AntidepressantRelated Switch to Mania. J Clin Psychiatry. (OWUDFWDPHQWGHODGHSUHVVLyELSRODUDPEDQWLGHSUHVVLXVpVXQWHPDTXHKDVXVFLWDWXQ DPSOLGHEDWDUUDQGHOHVGDGHVPHWRGROzJLFDPHQWSREUHVLLQVXILFLHQWVUHFRO]DQWHOVHX ~VLODFUHHQoDjPSOLDPHQWHVWHVDTXHHOVDQWLGHSUHVVLXVSRGHQLQGXLUQRXVHSLVRGLV G DQRUPDOHOHYDFLyDQtPLFDRTXHSRGHQDFFHOHUDUODWD[DGHFLFODFLy (OSUHVHQWHVWXGLSUHWpQLGHQWLILFDUHOVIDFWRUVGHULVFFOtQLFVDVVRFLDWVDYLUDWJHGH GHSUHVVLyD KLSR PDQLDRHVWDWPL[WHGLQVGHOHVVHWPDQHVSRVWHULRUVDODLQWURGXFFLy G¶XQDQWLGHSUHVVLXRGHVSUpVG DXJPHQWDUQHODGRVLHQXQGLVVHQ\SURVSHFWLXL ORQJLWXGLQDO 9DPLQFORXUHSDFLHQWVDPEWUDVWRUQELSRODUWLSXV,L,,FRQVHFXWLYDPHQWGHSULPLWVL IRUHQWUDFWDWVDPEDQWLGHSUHVVLXVHOVTXDOVV¶DIHJLUHQDODSDXWDIDUPDFROzJLFDSUHVFULWD SUqYLDPHQW HVWDELOLW]DGRUVGHO¶HVWDWG¶jQLPLRDQWLSVLFzWLFVDWtSLFV &DSSDFLHQW SUHQJXpPRQRWHUjSLDDQWLGHSUHVVLYD(QSDFLHQWV HVGHWHFWjXQYLUDWJH UHODFLRQDWDPEHOWUDFWDPHQWPHQWUHTXHHQSDFLHQWV QRHVGHWHFWj $PEGyVJUXSVIRUHQFRPSDUDWVDPESURFHGLPHQWV$129$L&KLTXDGUDW /HVSULQFLSDOVGLIHUqQFLHVFOtQLTXHVVLJQLILFDWLYDPHQWDVVRFLDGHVDPEHO GHVHQYROXSDPHQWG¶XQYLUDWJHGHO¶HVWDWG¶jQLPUHODFLRQDWDPEHOWUDFWDPHQWGHVSUpVGH UHDOLW]DUXQDDQjOLVLGHUHJUHVVLyORJtVWLFDIRUHQXQDPDMRUWD[DGHYLUDWJHVSUHYLVXQD PHQRUWD[DGHUHVSRVWDDDQWLGHSUHVVLXVLXQDHGDWGHGHEXWGHODPDODOWLDPpVSUHFRo &RPDFRQFOXVLyDTXHVWHVWXGLGHWHUPLQjTXHHOVSDFLHQWVELSRODUVTXHSUHVHQWDYHQXQ PDMRUULVFGHYLUDWJHHUHQDTXHOOVDPEXQGHEXWGHODPDODOWLDPpVSUHFRoLXQFXUVGHO WUDVWRUQFDUDFWHULW]DWSHUXQDPHQRUWD[DGHUHVSRVWDDDQWLGHSUHVVLXVLXQDPDMRUWD[DGH. 53. .

(65) YLUDWJHV&DOUHPDUFDUTXHHOQRVWUHHVWXGLWUREjTXHXQPDMRUQRPEUHG¶H[SRVLFLRQV SUqYLHVDDQWLGHSUHVVLXVQRHVWjDVVRFLDWDPEHOGHVHQYROXSDPHQWGHYLUDWJHVUHODFLRQDWV DPEDQWLGHSUHVVLXV                    . 54. .

(66) 6. PUBLICACIONS. 55. .

(67) . 56.

(68) ª 2011 John Wiley and Sons A/S. Bipolar Disorders 2011: 13: 145–154. BIPOLAR DISORDERS. Original Article. Bipolar mixed episodes and antidepressants: a cohort study of bipolar I disorder patients Valentı́ M, Pacchiarotti I, Rosa AR, Bonnı́n CM, Popovic D, Nivoli AMA, Murru A, Grande Í, Colom F, Vieta E. Bipolar mixed episodes and antidepressants: a cohort study of bipolar I disorder patients. Bipolar Disord 2011: 13: 145–154. ª 2011 The Authors. Journal compilation ª 2011 John Wiley & Sons A ⁄ S.. Marc Valentı́, Isabella Pacchiarotti, Adriane R Rosa, C Mar Bonnı́n, Dina Popovic, Alessandra M A Nivoli, Andrea Murru, Íria Grande, Francesc Colom and Eduard Vieta. Objectives: The aim of this study was to elucidate the factors associated with the occurrence of mixed episodes, characterized by the presence of concomitant symptoms of both affective poles, during the course of illness in bipolar I disorder patients treated with an antidepressant, as well as the role of antidepressants in the course and outcome of the disorder.. Bipolar Disorders Program, Clinical Institute of Neuroscience, Hospital Clı́nic Barcelona, IDIBAPS, CIBERSAM, University of Barcelona, Barcelona, Catalonia, Spain. Method: We enrolled a sample of 144 patients followed for up to 20 years in the referral Barcelona Bipolar Disorder Program and compared subjects who had experienced at least one mixed episode during the follow-up (n = 60) with subjects who had never experienced a mixed episode (n = 84) regarding clinical variables. Results: Nearly 40% of bipolar I disorder patients treated with antidepressants experienced at least one mixed episode during the course of their illness; no gender differences were found between two groups. Several differences regarding clinical variables were found between the two groups, but after performing logistic regression analysis, only suicide attempts (p < 0.001), the use of serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (p = 0.041), switch rates (p = 0.010), and years spent ill (p = 0.022) were significantly associated with the occurrence of at least one mixed episode during follow-up. Conclusions: The occurrence of mixed episodes is associated with a tendency to chronicity, with a poorer outcome, a higher number of depressive episodes, and greater use of antidepressants, especially serotonin norepinephrine reuptake inhibitors.. More than 40% of patients with bipolar disorder present with at least one mixed affective episode during the course of their illness (1, 2). Mixed state, an episode that is increasingly recognized as a nosological entity, is characterised by the presence of concomitant symptoms of both affective poles. doi: 10.1111/j.1399-5618.2011.00908.x Key words: antidepressants – bipolar disorder – depression – mania – mixed episode Received 2 August 2010, revised and accepted for publication 18 January 2011 Corresponding author: Eduard Vieta, M.D., Ph.D. Bipolar Disorders Program Clinical Institute of Neuroscience Hospital Clı́nic Barcelona Villarroel 170 08036, Barcelona, Spain Fax: +34-93-2275795 E-mail: evieta@clinic.ub.es. (3), and due to its clinical features, diagnostic difficulty, and treatment complexity represents one of the main challenges in the management of patients with bipolar disorder. Regarding the prevalence of mixed episodes, Vieta and Morralla (4) identified in 76 centers, the. EV has received research grants and has served as a consultant, advisor, or speaker for Almirall, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly & Co., Forest, Geodon Richter, GlaxoSmithKline, Janssen-Cilag, Jazz, Lundbeck, Merck, Novartis, Organon, Otsuka, Pfizer, Sanofi-Aventis, Servier, Solvay, Schering-Plough, Takeda, United Biosource Corp., and Wyeth; and has received research funding from the Spanish Ministry of Innovation, the Spanish Ministry of Science and Education, the Stanley Medical Research Institute, and the 7th Framework Program of the European Union. FC has served as an advisory or speaker for AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly & Co., GlaxoSmithKline, Otsuka, Pfizer, Sanofi-Aventis, Tecnifar, and Shire. MV, IP, ARR, CMB, DP, AMAN, AM, and ÍG have no conflicts of interest to report.. 145.

Figure

Fig. 1. Diagram of subject flow.
Fig. 1. Diagram of subject flow. p.70
Table 1. Demographic, global social functioning, and clinical qualitative features differentiating patients with bipolar I disorder treated with antidepressants(ADs) without or with a history of mixed episode

Table 1.

Demographic, global social functioning, and clinical qualitative features differentiating patients with bipolar I disorder treated with antidepressants(ADs) without or with a history of mixed episode p.72
Table 3. Distribution of antidepressant (AD) class by each patient group

Table 3.

Distribution of antidepressant (AD) class by each patient group p.73
Table 2. Clinical and sociodemographic measures differentiating bipolar I disorder patients treated with antidepressants (ADs) without or with history of mixedepisode

Table 2.

Clinical and sociodemographic measures differentiating bipolar I disorder patients treated with antidepressants (ADs) without or with history of mixedepisode p.73
Table 4. Results from logistic regression analysis showing that only suicideattempts, the use of serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs),switch rates, and time spent ill (years) were significantly associated with theoccurrence of at least one mixed episode during follow-upa

Table 4.

Results from logistic regression analysis showing that only suicideattempts, the use of serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs),switch rates, and time spent ill (years) were significantly associated with theoccurrence of at least one mixed episode during follow-upa p.74
Table 1. Demographic, Global Social Functioning, and Clinical Qualitative Features Differentiating Patients With Antidepressant-Associated Switch at the Index Episode and Patients With No Antidepressant-Associated Switch at the Index Episode

Table 1.

Demographic, Global Social Functioning, and Clinical Qualitative Features Differentiating Patients With Antidepressant-Associated Switch at the Index Episode and Patients With No Antidepressant-Associated Switch at the Index Episode p.80
Table 3. Results From Logistic Regression Analysis Showed That Only Rate of Previous Antidepressant-Associated Switches, Rate of Previous Responses to Antidepressants, and Age at Onset Were Significantly Associated With the Occurrence of an Antidepressant-Related Switch

Table 3.

Results From Logistic Regression Analysis Showed That Only Rate of Previous Antidepressant-Associated Switches, Rate of Previous Responses to Antidepressants, and Age at Onset Were Significantly Associated With the Occurrence of an Antidepressant-Related Switch p.81
Table 2. Demographic and Clinical Quantitative Features Differentiating Patients With Antidepressant-Associated Switch at the Index Episode and Patients With No

Table 2.

Demographic and Clinical Quantitative Features Differentiating Patients With Antidepressant-Associated Switch at the Index Episode and Patients With No p.81
FIGURA 1��

FIGURA 1��

p.87
FIGURA 2

FIGURA 2

p.91
FIGURA 3

FIGURA 3

p.92
FIGURA 4

FIGURA 4

p.95
FIGURA 5

FIGURA 5

p.99
FIGURA 6

FIGURA 6

p.100

Referencias

Actualización...

Related subjects :