Halieutica, 3, 98-116; 2, 86-119; Cynegetica; 3, 63-138

Texto completo

(1)

Oppiani Halieutica, 3, 98-116

Κεστρε ςὺ μ ν πλεκτ σινὲ ῇ ν γκοίν σιἐ ἀ ῃ λίνοιο λκόμε

ἑ νος δόλον ο τιὔ περίδρομον γνοίησενἠ , 100 ὕψι δ' ναθρώσκειἀ , λελιημένος δατος κρου,ὕ ἄ

ρθ ς νω σπεύδων σσον σθένος λματι

ὀ ὸ ἄ ὅ ἅ κούφῳ

ρμ σαι, βουλ ς δ σαόφρονος

ὁ ῆ ῆ ὲ ο κ μάτησεὐ ἐ ·

πολλάκι γ ρ ιπ σι κα στατα πείσματαὰ ῥ ῇ ὶ ὕ φελλ νῶ ηϊδίως περ λτο κα ξήλυξε

ῥ ὑ ᾶ ὶ ἐ μόροιο.

105 ἢν δ' γ' νορμηθε ςὅ ἀ ὶ πρ τον στόλονῶ α τις λίσθὖ ὀ ῃ ς βρόχον

ἐ , ο κέτ' πειτα βιάζεται ο δ' νορούειὐ ἔ ὐ ἀ χνύμενος

ἀ , πείρ δ μαθ ν ποπαύεται ρμ ς. ῃ ὲ ὼ ἀ ὁ ῆ ς δ' τε τις νούσ πολυκηδέϊ δηρ ν

ὡ ὅ ῳ ὸ λύωνἀ

πρ τα μ ν μείρων τε κα έμενος βιότοιο ῶ ὲ ἱ ὶ ἱ 110 πάντα μάλ' ητ ρσινἰ ῆ φέσπεται, σσα κέλονται ἐ ὅ

έζων

ῥ · λλ' τε κ ρεςἀ ὅ ῆ πικρατέωσιν φυκτοιἐ ἄ ϊδος, ο κέτ' πειτα μέλει βίου, λλ τανυσθε ς

Ἄ ὐ ἔ ἀ ὰ ὶ

κε ται πιτρέψας θανάτ κεκαφηότα γυ αῖ ἐ ῳ ῖ , δη λοίσθιον

ἤ μαρ ρώμενος γγύθι πότμουἦ ὁ ἐ · 115 ὣ ἄς ρα κα κεστρε ς δάηὶ ὺ ἐ τέλος ο ον κάνει, ἷ ἱ

κε ται δ προπεσών, μίμνων μόρον γρευτ ροςῖ ὲ ἀ ῆ .

2, 86-119

Βάτραχος α νωθ ς μ ν μ ς κα μαλθακ ς χθύς,ὖ ὴ ὲ ὁ ῶ ὶ ὸ ἰ α σχιστος δ' δέειν· στόμα δ' ο γεταιἴ ἰ ἴ ε ρ μάλιστα· ὐ ὺ

λλ' ρα κα τ μ τις

ἀ ἄ ὶ ῷ ῆ νεύρατοἀ γαστέρι φορβήν.

α τ ς μ ν πηλο ο κατ' ε ρώεντοςὐ ὸ ὲ ῖ ὐ λυσθε ς ἐ ὶ 90 κέκλιται τρεμέων, λίγην δ' ν σάρκα τιταίνει, ἀ ὀ ἀ ὰ

ά ο κ γένυος

ἥ ῥ ἱ ἐ νεάτης πένερθε πέφυκεὑ

(2)

ο ά μιν ε σορόωντες φορμώωσι λαβέσθαι. ἵ ῥ ἰ ἐ 95 α τ ρ τ ν ψ α τις φέλκεται τρέμας ε σω, ὐ ὰ ὁ ὴ ἂ ὖ ἐ ἀ ἴ

κα

ἦ μάλ' σπαίρουσανἀ π στόμα, το δ' φέπονται ὑ ὸ ὶ ἐ ο δ ν ϊόμενοι κρυπτ ν δόλον, φρα λάθωσι ὐ ὲ ὀ ὸ ὄ βατράχου ε ρεί σιν σω γενύεσσι μιγέντες. ὐ ῃ ἔ

ς δ' τε τις κούφοισι πάγην

ὡ ὅ ρνισι τιτύσκωνὄ ,

100 πυρο ς το ς μ ν ρηνεὺ ὺ ὲ ἔ δόλου προπάροιθε πυλάων, λλους δ' νδον θηκεν, πεστήριξε δ τέχνην·

ἄ ἔ ἔ ὑ ὲ

το ς δ λιλαιομένουςὺ ὲ λκει πόθος ξ ς δωδ ςἕ ὀ ὺ ἐ ῆ , ε σω δ προγένοντο, κα ο κέτι νόστος το μος ἴ ὲ ὶ ὐ ἑ ῖ

κδ ναι, δαιτ ς

ἐ ῦ ὸ δ κακ ν ε ραντο τελευτήν· ὲ ὴ ὕ 105 ὣς κείνους μενην ςἀ ὸ πέσπασεν περοπεύσαςἐ ἠ

βάτραχος, ο δ' νόησαν ὐ ἐ ἑὸν σπεύδοντες λεθρον. ὄ το α κα γκυλόμητινῖ ὶ ἀ πέκλυον ντύνασθαιἐ ἐ κερδώ· τ' ο ων ν γέληνὅ ἰ ῶ ἀ πλήθουσαν δηται, ἴ δοχμίη γκλινθε σα, τανυσσαμένη θο κ λα, ἀ ῖ ὰ ῶ 110 ὄμματ' πιμύειἐ , σ ν δ στόμα πάμπαν ρείδειὺ ὲ ἐ · φαίης κ' ε σορόων μιν βαθ ν πνον αύεινἰ ἤ ὺ ὕ ἰ ,

κα τρεκέως κε σθαι νέκυν· δε γ ρ πνους

ἠὲ ὶ ἀ ῖ ὧ ὰ ἄ

α όλαἰ βουλεύουσα παραβλήδην τετάνυσται· ο δέ μιν ε σορόωντες ολλέεςἱ ἰ ἀ θ ςἰ ὺ ενται ἵ 115 ὄρνιθες, λάχνην δ διαψαίρουσιὲ πόδεσσιν,

ΰτε κερτομέοντες

ἠ · π ν δέ ο γγ ς δόντωνἐ ὴ ἱ ἐ ὺ ὀ λθωσιν, τότ' πειτα δόλου πετάσασα θύρετρα

ἔ ἔ ,

ξαπίνης συνέμαρψε

ἐ κα σπασεν ε ρ χανο σα ὶ ἔ ὐ ὺ ῦ

γρην

(3)

Oppiani Cynegetica, 3, 63-138

Πορδάλιες δ' λοαὀ ὶ δίδυμον γένος· α μ ν ασι ἱ ὲ ἔ μείζους ε σιδέειν κα πάσσονες ε ρέα ν τα, ἰ ὶ ὐ ῶ 65 α δέ τ' λιζότεραι μ ν τ ρ μένοςἱ ὀ ὲ ἀ ὰ ο τι χερείους· ὔ

ε δεα δ' μφοτέρ σιν μοίϊα δαιδάλλονταιἴ ἀ ῃ ὁ , νόσφι μόνης ο ρ ς, τ τ' μπαλιν ε σοράαται· ὐ ῆ ῇ ἔ ἰ μείοσι μ ν μείζων τελέθει, μεγάλ σι δ μείων. ὲ ῃ ὲ ε παγέες μηροί, δολιχ ν δέμας, μμα φαεινόν· ὐ ὸ ὄ 70 γλαυκιόωσι κόραι βλεφάροις πο μαρμαίρουσαι, ὕ

γλαυκιόωσιν μο τε κα νδοθι φοινίσσονται, ὁ ῦ ὶ ἔ α θομέναις κελαι, πυριλαμπέες· α τ ρ νερθεν ἰ ἴ ὐ ὰ ἔ

χροί

ὠ τ' οτόκοι τε περ στομάτεσσιν δόντες. ἰ ὶ ὀ ιν ς δαιδαλέος, χροι τ' π παμφανοώσ

ῥ ὸ ῇ ἐ ὶ ῃ

75 ἠερόεις, πυκιν σι μελαινομέν σιν πωπα ςῇ ῃ ὀ ῖ . κύτατον θείει, καί τ' λκιμον θ ς ρούει·

ὠ ἄ ἰ ὺ ὀ

φαίης, ππότ' δοιο, διηερίηνὁ ἴ φορέεσθαι. μπης

ἔ κα τόδε φ λον πικλείουσιν οιδοὶ ῦ ἐ ἀ ὶ πρόσθ' μεναι Βάκχοιο φερεσταφύλοιοἔ τιθήνας· 80 το νεκεν ε σέτι ν ν ο ν μέγα καγχαλόωσιὔ ἰ ῦ ἴ ῳ ,

δεχνύμεναι στομάτεσσι Διωνύσου μέγα δ ρον. ῶ τί χρέος κ μερόπων δ κλυτ ς μειψε γυνα κας ἐ ὲ ὰ ἤ ῖ

ς τόδε πορδαλίων γένος γριον, α θις είσω

ἐ ἄ ὖ ἀ .

Να μ ν λλο θο ν διφυ ς γένος πήσαιοὶ ὴ ἄ ὸ ὲ ὠ , 85 λύγγας ριζήλουςἀ · α μ ν γ ρ ασιν δέσθαι ἱ ὲ ὰ ἔ ἰ

τυτθαί, βαιοτέροισί τ' φωπλίσσαντοἐ λαγωο ς· ῖ τα δ' ρα μείζονές ε σιν, πιθρώσκουσι δ ε α ὶ ἄ ἰ ἐ ὲ ῥ ῖ ε κεράοις λάφοισιὐ ἐ κα ξυτέροις ρύγεσσιὶ ὀ ὀ . μορφ ν δ' μφίδυμοιὴ ἀ πανομοίϊον μφιέσαντοἀ · 90 ἶσαι μ ν βλεφάροισιν π' φθαλμ ν μαρυγαὲ ὕ ὀ ῶ ἀ ὶ

μερόεν στράπτουσι

ἱ · προσώπατα δ' μφοτέρ σι ἀ ῃ

(4)

μούνη δ' ε σιδέειν νομοίϊος πλετο χροιή· ἰ ἀ ἔ μείοσι μ ν λυγγ ν πιδέδρομε ιν ς ρευθής, ὲ ῶ ἐ ῥ ὸ ἐ 95 μείζοσι δ κροκόενὲ τε θεείῳ τ' ε κελον νθος. ἴ ἄ

ξοχα

ἔ δ' α τάδε φ λα φίλην γάσαντοὖ ῦ ἀ γενέθλην ε γληνοιὔ λύγγες τε πυρίγληνοί τε λέοντες

πορδάλιές τ' λοα κα τίγριες νεμόεσσαιὀ ὶ ὶ ἠ . τ ν δ' πότε σκύμνουςῶ ὁ νεοθηλέας ν ξυλόχοισιἐ 100 λάθρη συλήσωσιν ταρβέεςἀ γρευτ ρεςἀ ῆ ,

α δ' ρ' πειτ' πίσω πάλι νεύμεναιἱ ἄ ἔ ὀ θρήσωσινἀ ξαπίνης κενεούς τε δόμους κα ρημα μέλαθρα,

ἐ ὶ ἔ

μύρονται λιγέως διν νἀ ὸ γόον, κ δ' ρα τηλοἐ ἄ ῦ κωκυτ νὸ προϊ σι πολύστονον, ο ά τε πάτρης ᾶ ἷ 105 περθομένης π δουρ κα α θομένης πυρ λάβρὑ ὸ ὶ ὶ ἰ ὶ ῳ

πεπτάμεναι περ τέκνα μέγα κλαίουσι γυνα κες. ὶ ῖ α τόσον τεκέων τε κα ρτιγόνοιο γενέθλης

ἦ ῥ ὶ ἀ

φίλτρον ν κραδί στάξενἐ ὶ ῃ θεός· ο δ' ρα μούνοιςὐ ἄ νθρώποις, ο πάντα νοήμασι μητίσαντο,

ἀ ἳ

110 ἀ ὰλλ κα ρπηστ ρσι κα χθύσιν δ κα α το ς ὶ ἑ ῆ ὶ ἰ ἠ ὲ ὶ ὐ ῖ θήρεσιν μηστ σι κα ψιπόλοιςὠ ῇ ὶ ὑ γέλαισιν ἀ ο ων ν· τόσσον α φύσις κρατερώτατον λλων. ἰ ῶ ῥ ἄ ο ην μ ν κομιδ νἵ ὲ ὴ τεκέων ν κύμασι δελφ ς ἐ ὶ ὶ α ν χει γλα κόςἰὲ ἔ ῦ τε χάροψ φωκή τε δυσαής. 115 π ς δ' ρ' ν ο ωνο σι ποθ ν λίαστονῶ ἄ ἐ ἰ ῖ ὴ ἀ χουσιν ἔ

ν τεκέων φ ναί

ὧ ῆ τε βαρύφθογγοί τε πέλειαι

α ετόεντάἰ τε φ λα πολύζωοί τε κορ ναιῦ ῶ .

π ς δ' ρνις κατ δ μα συνέστιος νθρώποισιν, ῶ ὄ ὰ ῶ ἀ ρτιτόκος, νεαρο σι περισκαίρουσα

ἀ ῖ νεοσσο ς, ῖ

120 κίρκον π ρ τέγεος κατεπάλμενον θρήσασαὑ ὲ ἀ ξ μ ν κλαγεν

ὀ ὺ ὲ ἔ α ψα κα νθορενἶ ὶ ἄ ξ λακο σαὀ ὺ ῦ , α χένα δ' ψόσ' ειρεν ς έρα γυρώσασαὐ ὑ ἄ ἐ ἠ

κα πάσαις κάτερθε θο ς φριξενὶ ἑ ῶ ἔ θείραις ἐ

(5)

δ κα ψ φόβησε κα λασεν ρνιν ναιδ ,

ἡ ὲ ὶ ἂ ἐ ὶ ἤ ὄ ἀ ῆ

ε ρυμένηἰ φίλα τέκνα, τά τ' ε σέτι νήπια φέρβειἰ , πτερα λυσιτόκων

ἄ θαλάμων πολύμενα δεσμο . ἀ ῦ

ς δ κα ν θήρεσσιν ρίβρυχοί

ὣ ὲ ὶ ἐ ἐ τε λέαιναι

130 πορδάλιές τε θοα κα τίγριδες α ολόνωτοι ὶ ὶ ἰ παισ πέρι προβεβ σιὶ ᾶ κα γρευτ ρσι μάχονται ὶ ἀ ῆ καί τε περ σφετέρων τεκέων τετλ σι δαμ ναι, ὶ ᾶ ῆ

ντίον α χμητ σι συνιστάμεναι μερόπεσσιν

ἀ ἰ ῇ ·

ο δέ ποτ' ρρίγασινὐ ἐ ἑῆ ἐ ἀ ῶς ν γ νι γενέθλης 135 ο πληθ νὐ ὺ πιο σαν κοντοβόλωνἐ ῦ ἀ α ζη νἰ ῶ ,

ο χαλκ ν σελαγε ντα κα στράπτονταὐ ὸ ῦ ὶ ἀ σίδηρον, ο δ βολ ς βελέων τε θο ς μυλάκωνὐ ὲ ὰ ὰ τε θαμειάς, σπεύδουσιν δ' πρόσθε θανε ν τέκνα σα σαι. ἢ ῖ ἢ ῶ

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :