La Celosa (Mimiambi, 5)

Texto completo

(1)

HRWDOU MIMIAMBOI, 5

{ΒΙΤΙΝΝΑ} λέγε μοι σύ, Γάστρων, δ' περκορ ς ο τωἤ ὐ ὴ ὔ

στ' ο κέτ' ρκε τ μά σοι σκέλεα κινε ν

ὤ ὐ ἀ ῖ ἀ ῖ

λλ' μφυταίηι τ ι Μένωνος γκεισαι;

ἀ Ἀ ῆ ἔ

{ΓΑΣΤΡΩΝ} γ μφυταίηι; τ ν λέγεις ρώρηκα ἐ ὼ Ἀ ὴ ὀ

5 γυνα κα; ῖ

{<ΒΙ.>} προφάσις π σαν μέρην λκεις. ᾶ ἠ ἔ

{<ΓΑ.>} Βίτιννα, δο λός ε μι· χρ τι βούληι <μοι> ῦ ἰ ῶ ὄ

καιὶ μηὶ τό μευ α μα νύκτα κ μέρην π̣[ ]νε. ἶ ἠ ῖ

{ΒΙ.} ὄσην δ κα τ ν γλάσσαν, ο τος, σχηκας. ὲ ὶ ὴ ὖ ἔ

Κύδιλλα, κο 'στι Πυρρίης, κάλει μ' α τόν. ῦ ὐ

10 {ΠΥΡΡΙΗΣ} τί στι; ἐ

{ΒΙ.} το τον δ σον – λλ' τ' στηκας; – ῦ ῆ ἀ ἔ ἔ

τ ν μανήθρην το κάδου ταχέως λύσας. ὴ ἰ ῦ

ν μ καταικίσασα τ ι σ' ληι χώρηι

ἢ ὴ ῆ ὄ

παράδειγμα θ , μ , μή με θ ις γυνα κ' ε ναι. ῶ ᾶ ῆ ῖ ἶ

ρ' ο χ μ λλον Φρύξ; γ α τίη τούτων,

ἦ ὐ ὶ ᾶ ἐ ὼ ἰ

15 ἐ ὦγ ιμι, Γάστρων, σε θε σα ν νθρώποις. ἤ ῖ ἐ ἀ

λλ' ε τότ' ξήμαρτον, ο τ ν ν ε σαν

ἀ ἰ ἐ ὐ ὰ ῦ ὖ

μώρην Βίτινναν, ς δοκε ς, τ' ε ρήσεις. ὠ ῖ ἔ ὐ

φέρ', ε ς σύ, δ σον, τ ν πληγίδ' κδύσας. ἶ ῆ ὴ ἀ ἐ

{ΓΑ.} μηὶ μή, Βίτιννα, τ ν σε γουνάτων δε μα̣ι̣.ῶ ῦ

(2)

κα τρε ς πέρ σευ μν ς θηκα γινώσκειν. ὶ ῖ ὐ ᾶ ἔ

ς μ καλ ς γένοιτο τ μέρηι κείνηι

ὠ ὴ ῶ ἠ

τις σ' σήγαγ' δε. Πυρρίη, κλαύσηι·

ἤ ἐ ὦ

ρ σε δήκου πάντα μ λλον δε ντα·

ὀ ῶ ᾶ ἢ ῦ

25 σύσσφιγγε το ς γκ νας, κπρισον δήσας. ὺ ἀ ῶ ἔ

{ΓΑ.} Βίτιννα, φες μοι τ ν μαρτίην ταύτην. ἄ ὴ ἀ

νθρωπός ε μι, μαρτον· λλ' π ν α τις

ἄ ἰ ἤ ἀ ἐ ὴ ὖ

ληις τι δρ ντα τ ν σ μ θέληις, στίξον.

ἔ ῶ ῶ ὺ ὴ

{ΒΙ.} πρ ς μφυταίην τα τα, μ 'μ πληκτίζευ, ὸ Ἀ ῦ ὴ ὲ

30 μετ' ς λινδ ι καιὶ εμ..(.)η π̣ο̣δ̣όψηστρον.ἦ ἀ ῆ

{<ΠΥ.>} δέδεται καλ ς σοι. ῶ

{ΒΙ.} μηὶ λάθηι λυθειὶς σκέ̣ψαι. γ' α τ ν ε ς τ ζήτρειον πρ ς ρμωνα

ἄ ὐ ὸ ἰ ὸ ὸ Ἔ

κα χιλίας μ ν ς τ ν τον γκόψαι ὶ ὲ ἐ ὸ ῶ ἐ

α τ ι κέλευσον, χιλίας δ τ ι γαστρί. ὐ ῶ ὲ ῆ

35 {ΓΑ.} ἀποκτενε ς, Βίτιννα, μ' ο δ' λέγξασα ῖ ὐ ἐ

ε τ' στ' ληθέα πρ τον ε τε κα ψευδέα; ἴ ἔ ἀ ῶ ἴ ὶ

{ΒΙ.} ἂ δ' α τ ς ε πας ρτι τ ι δίηι γλάσσηι, ὐ ὸ ἶ ἄ ῆ ἰ

“Βίτινν', φες μοι τ ν μαρτίην ταύτην”; ἄ ὴ ἀ

{ΓΑ.} τήν σευ χολ ν γ ρ θελον κατασβ σαι. ὴ ὰ ἤ ῶ

40 {ΒΙ.} ἔστηκας μβλέπων σύ, κο κ γεις α τόν ἐ ὐ ἄ ὐ

κου λέγω σοι; θλ , Κύδιλλα, τ ρύγχος

ὄ ῆ ὸ

το παντοέρκτεω το δε. καιὶ σύ μοι, Δρήκων̣, ῦ ῦ

δη 'φαμάρτει <τ ι> σοι ν ο τος γ ται.

ἤ ῆ ἂ ὖ ἠ ῆ

(3)

45 ράκος καλύψαι τ ν νώνυμον κέρκον, ὴ ἀ

ς μ δι' γορ ς γυμν ς ν θεωρ ται.

ὠ ὴ ἀ ῆ ὸ ὢ ῆ

τ δεύτερόν σοι, Πυρρίη, πάλιν φωνέω, ὸ

κως ρε ς ρμωνι χιλίας δε

ὄ ἐ ῖ Ἔ ὦ

κα χιλίας δ' μβαλε ν· κήκουκας; ὶ ὦ ἐ ῖ ἀ

50 ὠ ἤς ν τι τούτων ν λέγω παραστείξηις, ὦ

α τ ς σ κα τ ρχα α κα τόκους τείσεις. ὐ ὸ ὺ ὶ ἀ ῖ ὶ

βάδιζε κα μ παρ τ Μικκάλης α τόν ὶ ὴ ὰ ὰ ὐ

γ', λλ τ ν θε αν. ο δ' πεμνήσθην –

ἄ ἀ ὰ ὴ ἰ ῖ ὖ ἐ

κάλει, κάλει δραμε σα, πρ ν μακρήν, δούλη, ῦ ὶ

55 α το< >ς γενέσθαι. ὐ ὺ

{ΚΥΔΙΛΛΑ} Πυρρίης, τάλας, κωφέ,

καλε σε. μ , δόξει τις ο χ σύνδουλον ῖ ᾶ ὐ ὶ

α τ ν σπαράσσειν λλ σημάτων φ ρα. ὐ ὸ ἀ ὰ ῶ

ρ ις κως ν ν το τον κ βίης λκεις

ὀ ῆ ὄ ῦ ῦ ἐ ἔ

ς τ ς νάγκας, Πυρρίη; <ς>έ, μ , τούτοις

ἐ ὰ ἀ ᾶ

60 το ς δύο Κύδιλλ' πόψετ' μερέων πέντε ῖ ἐ ἠ

παρ' ντιδώρωι τ ς χαϊκ ς κείνας, Ἀ ὰ Ἀ ὰ

ς πρ ν θηκας, το ς σφυρο σι τρίβοντα.

ἂ ῶ ἔ ῖ ῖ

{ΒΙ.} ο τος σύ, το τον α τις δ' χων κε ὖ ῦ ὖ ὦ ἔ ἦ

δεδεμένον ο τως σπερ ξάγεις α τόν, ὔ ὤ ἐ ὐ

65 Κόσιν τέ μοι κέλευσον λθε ν τ ν στίκτην ἐ ῖ ὸ

χοντα ραφίδας κα μέλαν. μι ι δε σε

ἔ ὶ ῆ ῖ

δ ̣ι γενέσθαι ποικίλον. κατηρτήσθω

ὀ ῶ

ο τ̣ω κατάμυος σπερ Δάου τιμή. ὔ ὤ ἠ

{ΚΥ.} μή, τατί, λλ ν ν μ ν α τόν – ο τω σοι ἀ ὰ ῦ ὲ ὐ ὔ

70 ζ̣ώ̣ιη Βατυλλιὶς κ πίδοις μιν λθο σαν ἠ ἐ ῦ

ς νδρ ς ο κον κα τέκν' γκάληις ραις –

ἐ ἀ ὸ ἶ ὶ ἀ ἄ

φες, παραιτε μαί σε· τ ν μίαν ταύτην

ἄ ῦ ὴ

μαρτίην ... {ΒΙ.} Κύδιλλα, μή με λύπει τι

(4)

φ̣εύξομ' κ τ ς ο κίης. φέω το τον

ἢ ἐ ῆ ἰ ἀ ῦ

75 τοὶ̣ν πτάδουλον; καιὶ τίς ο κ παντ σα ἐ ὐ ἀ ῶ

ς μευ δικαίως τ πρόσωπον μπτύοι;

ἔ ὸ ἐ

ο ̣ τ̣ηὶν Τύραννον, λλ' πείπερ ο κ ο δεν, ὐ ἀ ἐ ὐ ἶ

ν̣θρωπο̣ς ν, ωυτόν, α τίκ' ε δήσει

ἄ ὤ ἐ ὐ ἰ

ν̣ τ ι με̣τώπωι τοὶ πίγραμμα χων το το.

ἐ ῶ ἐ ἔ ῦ

80 {ΚΥ.} ἀλλ' στιν ε κ ς κα Γερήνι' ς πέμπτην. ἔ ἰ ὰ ὶ ἐ

{ΒΙ.} ν ν μέν σ' φήσω, κα χε τ ν χάριν ταύτηι, ῦ ἀ ὶ ἔ ὴ

ν ο δεὶ̣ν σσον Βατυλλίδα στέργω,

ἢ ὐ ἦ ἢ

ν τ ισι χερσ τ ις μ ισι θρέψασα.

ἐ ῆ ὶ ῆ ἐ ῆ

πε ν δ το ς καμο σιν γχυτλώσωμεν

ἐ ὰ ὲ ῖ ῦ ἐ

85 ἄξεις τότ' μελι<τ >τιν ορτ ν ξ ορτ ς. ἀ ῖ ἐ ὴ ἐ ἐ ῆ

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :