Documento informativo

Texto completo

(1)
(2)

UDC USC UVIGO

TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS EN GALICIA

RAMA GRAO A CORUÑ

A

FERROL SANTIAGO LUGO OURE

NSE

PO

NTEVEDRA

VIGO

UNED

ANTROPOLOXÍA SOCIAL E CULTURAL BELAS ARTES

CIENCIAS DA CULTURA E DIFUSIÓN CULTURAL CIENCIAS DA LINGUAXE E ESTUDOS LITERARIOS ESPAÑOL: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS ESTUDOS INGLESES: LINGUA, LITERATURA E CULTURA FILOLOXÍA CLÁSICA

FILOSOFÍA

GALEGO E PORTUGUÉS: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS HISTORIA

HISTORIA DA ARTE HUMANIDADES

INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

INGLÉS: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS LINGUA E LITERATURA ESPAÑOLAS

LINGUA E LITERATURA GALEGAS LINGUA E LITERATURA INGLESAS LINGUAS E LITERATURAS MODERNAS LINGUAS ESTRANXEIRAS

TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN (G-I) (G-F) (E-I) (E-F)

Artes e Hu

manidades

XEOGRAFÍA E HISTORIA BIOLOXÍA

CIENCIA E TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS CIENCIAS AMBIENTAIS

CIENCIAS DO MAR FÍSICA

MATEMÁTICAS

Ci

enci

as

QUÍMICA

ENFERMARÍA * * * * *

* FARMACIA

FISIOTERAPIA LOGOPEDIA MEDICINA

NUTRICIÓN HUMANA E DIETÉTICA ODONTOLOXÍA

ÓPTICA E OPTOMETRÍA PODOLOXÍA

PSICOLOXÍA

TERAPIA OCUPACIONAL

Ciencias d

a

Saúde

VETERINARIA

ARQUITECTURA TÉCNICA ENXEÑARÍA AEROESPACIAL ENXEÑARÍA AGRARIA

ENXEÑARÍA AGRÍCOLA E AGROALIMENTARIA ENXEÑARÍA CIVIL

ENXEÑARÍA DA ENERXÍA ENXEÑARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ENXEÑARÍA DE PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS ENXEÑARÍA DE TECNOLOXÍAS DE TELECOMUNICACIÓN ENXEÑARÍA DOS RECURSOS MINEIROS E ENERXÉTICOS ENXEÑARÍA ELÉCTRICA

ENXEÑARÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E AUTOMÁTICA ENXEÑARÍA EN DESEÑO INDUSTRIAL E DESENV. DO PRODUTO ENXEÑARÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

ENXEÑARÍA EN QUÍMICA INDUSTRIAL

ENXEÑARÍA EN TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN ENXEÑARÍA EN TECNOLOXÍAS INDUSTRIAIS ENXEÑARÍA EN XEOMÁTICA E TOPOGRAFÍA

Enxeñ

aría e

Arquitectura

(3)

UDC USC UVIGO

TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS EN GALICIA

RAMA GRAO A CORUÑ

A

FERROL SANTIAGO LUGO OURE

NSE

PO

NTEVEDRA

VIGO

UNED

ENXEÑARÍA FORESTAL E DO MEDIO NATURAL ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

ENXEÑARÍA MECÁNICA ENXEÑARÍA NAVAL E OCEÁNICA ENXEÑARÍA QUÍMICA

ESTUDOS EN ARQUITECTURA NÁUTICA E TRANSPORTE MARÍTIMO TECNOLOXÍA DA ENXEÑARÍA CIVIL TECNOLOXÍAS MARIÑAS

ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS *

CIENCIA POLÍTICA E DA ADMINISTRACIÓN

CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE CIENCIAS EMPRESARIAIS

CIENCIAS XURÍDICAS DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS COMERCIO

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DEREITO

DIRECCIÓN E XESTIÓN PÚBLICA ECONOMÍA

EDUCACIÓN INFANTIL *

EDUCACIÓN PRIMARIA *

EDUCACIÓN SOCIAL

MESTRE EN EDUCACIÓN INFANTIL MESTRE EN EDUCACIÓN PRIMARIA PEDAGOXÍA

PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS

RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS * * SOCIOLOXÍA

TRABALLO SOCIAL *

TURISMO *

XEOGRAFÍA E ORDENACIÓN DO TERRITORIO XESTIÓN DE PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS

Ciencias

soc

iais e Xurídicas

XORNALISMO

ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DEREITO ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS + ENX. INFORMÁTICA BIOLOXÍA + QUÍMICA

C.C. EMPRESARIAIS + ARQUITECTURA TÉCNICA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL + XORNALISMO

DEREITO + RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS

ENX. AGRÍC. E AGROALIMENTAR + ENX. FORESTAL E D. MEDIO NATURAL ENX. CIVIL + ENX. XEOMÁTICA E TOPOGRAFÍA

ENX. INFORMÁTICA + MATEMÁTICAS ENX. MECÁNICA + ENX. NAVAL E OCEÁNICA

ESPAÑOL: EST. LING. E LITER. + GALEGO E PORTUGUÉS: EST. LING. E LITER.

FÍSICA + MATEMÁTICAS FÍSICA + QUÍMICA

INGLÉS: EST. LING. E LITER. + ESPAÑOL: EST. LING. E LITER.

INGLÉS: EST. LING. E LITER. + GALEGO E PORTUGUÉS: EST. LING. E LITER. MESTRE EDUCACIÓN INFANTIL + MESTRE EDUCACIÓN PRIMARIA

Simultaneidade de Graos

TURISMO + CIENCIAS EMPRESARIAIS *

( )* Centros adscritos ás universidades, poden ter condicións económicas especiais de matrícula.

Titulacións que precisan dunha proba de acceso específica.

(4)

A NOTA de CORTE correspóndese coa nota do último alumno matriculado.

* Titulacións con prazas vacantes

S

ISTEMA

U

NIVERSITARIO

DE

G

ALICIA

O

FERTA

DE

P

RAZAS

20

16

-20

17

- N

OTAS DE

C

ORTE

20

16

-

20

17

U

NIVERSIDADE

DA

C

ORUÑA

C

AMPUS

DE

C

ORUÑA

2016 - 2017PRAZAS NOTA2016 – 2017 de CORTE

Cód. GRAO OFERTA XUÑO SETBR

6001 Administración e Dirección de Empresas 180 5,922

6003 Bioloxía 70 8,500

6004 Ciencias Actividade Física e do Deporte (Proba Específica) 120 8,012

6005 Ciencias Empresariais 90 7,208

6006 Comunicación Audiovisual 50 9,264

6007 Dereito 114 7,470

6008 Economía 90 5,114

6009 Educación Infantil 120 7,214

6010 Educación Primaria 120 7,400

6011 Educación Social 80 6,294

6012 Enfermaría (Centro Adscrito) 60 10,00

6013 Enxeñaría de Obras Públicas 80 5,000

6014 Enxeñaría Informática 240 7,028

6015 Tecnoloxías Mariñas 50 5,400

6016 Náutica e Transporte Marítimo 50 5,038

6017 * Arquitectura Técnica 90 6,021

6018 * Español: Estudos Lingüísticos e Literarios 50 6,178

6019 Fisioterapia 60 10,400

6020 * Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios 50 5,610

6021 * Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios 100 5,486

6022 Logopedia 55 6,400

6023 Química 50 6,656

6024 * Relacións Laborais e Recursos Humanos (Centro Adscrito con condicións económ. esp.) 95 5,102

6025 Socioloxía 95 6,161

6026 * Tecnoloxías da Enxeñaría Civil 80 5,350

6027 Terapia Ocupacional 50 7,790

6028 * Turismo (Centro Adscrito con condicións económicas especiais) 80 5,008

6036 * Estudos en Arquitectura 200 5,000

SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS - GRAOS EN

6029 Dereito + Administración e Dirección de Empresas 60 10,132

6030 Ciencias Empresariais + Turismo (Centro Adscrito) 30 5,450

6031 Bioloxía + Química 10 11, 470

6032 * Ciencias Empresariais + Arquitectura Técnica 20 6,828

6033 Inglés + Español 20 5,644

6034 Inglés + Galego e Portugués 5 8,425

6035 Español + Galego e Portugués 5 5,530

C

AMPUS

DE

F

ERROL

7002 Enfermaría 60 9,076

7003 * Enxeñaría Eléctrica 60 5,094

7004 Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática 50 5,000

7005 Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto 70 7,220

7007 * Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 60 5,614

7008 Enxeñaría Mecánica 48 5,000

7009 * Humanidades 45 5,162

7010 * Información e Documentación 45 6,930

7011 Podoloxía 50 6,400

7012 * Relacións Laborais e Recursos Humanos 66 5,252

7013 * Enxeñaría Naval e Oceánica 45 5,320

SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS - GRAOS EN

(5)

A NOTA de CORTE correspóndese coa nota do último alumno matriculado.

* Titulacións con prazas vacantes

U

NIVERSIDADE

DE

S

ANTIAGO

DE

C

OMPOSTELA

C

AMPUS

DE

S

ANTIAGO

2016 - 2017PRAZAS NOTA de CORTE 2016- 2017

Cód. GRAO OFERTA XUÑO SETBR

4001 Administración e Dirección de Empresas 200 6,342

4002 Bioloxía 125 9,000

4003 Ciencia Política e da Administración 125 7,536

4004 Comunicación Audiovisual 50 9,858

4005 Dereito 170 8,374

4006 Economía 150 5,324

4007 Educación Social 71 6,830

4008 Enfermaría 150 9,700

4009 Enxeñaría Informática 55 9,958

4010 Enxeñaría Química 60 9,160

4011 Farmacia 200 9,412

4012 * Filoloxía Clásica 50 5,000

4013 * Filosofía 65 5,056

4014 Física 90 9,882

4015 Historia 100 7,070

4016 Historia da Arte 100 6,058

4017 Lingua e Literatura Españolas 50 5,204

4018 * Lingua e Literatura Galegas 50 5,410

4019 Lingua e Literatura Inglesas 100 6,774

4020 Linguas e Literaturas Modernas 75 5,774

4021 Matemáticas 104 8,718

4022 Medicina 360 12,278

4023 Mestre en Educación Infantil 72 7,991

4024 Mestre en Educación Primaria 126 7,928

4025 Odontoloxía 50 11,850

4026 Óptica e Optometría 60 8,108

4027 Pedagoxía 71 7,172

4028 Psicoloxía 150 8,594

4029 Química 105 7,520

4030 Relacións Laborais e Recursos Humanos 90 5,028

4031 * Traballo Social (Centro Adscrito con condicións económicas especiais) 80 5,002

4032 * Xeografía e Ordenación de Territorio 55 5,040

4033 Xornalismo 75 10,530

SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS - GRAOS EN

4101 Comunicación Audiovisual - Xornalismo 10 12,360

4102 Dereito - Relacións Laborais 20 10,027

4103 Enxeñaría Informática - Matemáticas 10 12,930

4104 Matemáticas - Física 10 13,310

4105 Química - Bioloxía 20 11,622

4106 Química - Física 10 12,064

CAMPUS DE LUGO

5001 * Administración e Dirección de Empresas 119 5,010

5002p* Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (Presencial) 40 5,314

5002s* Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (Semipresencial) 25 5,760

5004 Enfermaría (Centro Adscrito) 68 8,994

5006 * Enxeñaría Civil 45 5,038

5008 * Enxeñaría en Xeomática e Topografía 45 5,800

5009 * Enxeñaría Forestal e do Medio Natural 45 5,670

5010 * Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais 50 5,074

5011 Mestre en Educación Infantil 85 6,030

5012 Mestre en Educación Primaria 85 6,250

5013 Nutrición Humana e Dietética 60 7,982

5014 * Relacións Laborais e Recursos Humanos (Centro Adscrito con condicións económ. esp.) 61 5,460

5015 Veterinaria 110 10,592

5016 * Lingua e Literatura Españolas 25 5,194

5017 * Xestión de Pequenas e Medianas Empresas 45 5,742

5018 * Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria 45 5,292

SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS - GRAOS EN

5101 * Xeomática e Topografía + Enxeñaría Civil 10 5,400

5102 * Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria + Enx. Forestal e do Medio Natural 10 5,058

(6)

A NOTA de CORTE correspóndese coa nota do último alumno matriculado.

* Titulacións con prazas vacantes

U

NIVERSIDADE

DE

V

IGO

C

AMPUS

DE

O

URENSE

2016 - 2017PRAZAS NOTA de CORTE 2015- 2016

Cód. GRAO OFERTA XUÑO SETBRO

1001 * Administración e Dirección de Empresas 100 5,000 1002 Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 45 5,444

1003 Ciencias Ambientais 45 5,000

1005 Dereito 50 6,785

1006 Educación Infantil 75 7,100

1007 Educación Primaria 75 6,900

1008 Educación Social 75 5,028

1009 Enfermaría (Centro Adscrito) 50 9,160

1010 * Enxeñaría Agraria 45 5,102

1011 Enxeñaría Informática 90 6,532

1012 Traballo Social 75 5,000

1013 Turismo 60 5,000

1014 * Xeografía e Historia 45 5,018 1015 Enxeñaría Aeroespacial 50 10,178

SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS - GRAOS EN

1101 Administración e Dirección de Empresas + Enxeñaría Informática 20 5,932 1102 Administración e Dirección de Empresas + Dereito 20 8,315

C

AMPUSDE

P

ONTEVEDRA

2001 Belas Artes 130 5,890

2002 Ciencias da Actividade Física e do Deporte (Proba Específica) 100 7,500 2003 Comunicación Audiovisual 45 8,882

2004p Dirección e Xestión Pública (Presencial) 20 5,454 2004s Dirección e Xestión Pública (Semipresencial) 25 5,400

2005 Educación Infantil 75 7,390

2006 Educación Primaria 75 7,424

2007 Enfermaría (Centro Adscrito) 50 9,218

2008 * Enxeñaría Forestal 45 5,268

2010 Fisioterapia 50 10,244

2011 Publicidade e Relacións Públicas 100 8,076

C

AMPUS DE

V

IGO

3001 Administración e Dirección de Empresas 210 5,228 3002 * A.D.E. – Caixanova (Centro Adscrito con condicións económicas especiais) (Proba Específ.) 60 5,058

3003 Bioloxía 75 8,234

3004 Ciencias do Mar 70 5,280

3005 * Comercio 110 5,000

3006 Dereito 70 7,048

3007 Economía 60 5,000

3008 * Educación Infantil – (Centro Adscrito con condicións económicas especiais) 75 5,000 3009 Educación Primaria – (Centro Adscrito con condicións económicas especiais) 75 5,002 3010 Enfermaría – Meixoeiro (Centro Adscrito) 50 9,400

3011 Enfermaría – Povisa (Centro Adscrito con condicións económicas especiais) 70 8,514

3012 Enxeñaría da Enerxía 50 5,000

3013 Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicacións 150 5,478 3014 * Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 50 5,000

3015 Enxeñaría Eléctrica 50 6,384

3016 Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática 90 6,486 3017 Enxeñaría en Organización Industrial 73 5,000 3018 Enxeñaría en Química Industrial 50 5,660 3019 Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 100 5,282

3020 Enxeñaría Mecánica 140 5,862

3022 Linguas Estranxeiras 50 6,488

3023 Química 60 6,116

3024 Relacións Laborais e Recursos Humanos 80 5,613 3025 Tradución e Interpretación (Español -Inglés) 50 10,846

3026 Tradución e Interpretación (Español -Francés) 20 5,594 3027 Tradución e Interpretación (Galego -Inglés) 40 5,730

3028 Tradución e Interpretación (Galego -Francés) 10 5,218 3029p * Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (Presencial) 40 5,248 3029s * Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (Semipresencial) 10 5,334

SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS - GRAOS EN

(7)

PROBA DE AVALIAICIÓN DO

BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU)

(Resumo de información da web da Comisión Interunversitaria de Galicia na data 30/03/2017 1)

ESTRUCTURA DA PROBA

A proba de avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade estrutúrase en 2 partes denominadas respectivamente Parte Obrigatoria e Parte Voluntaria.

PARTE OBRIGATORIA

A Parte Obrigatoria da proba ten por obxecto valorar a madurez e destrezas básicas que debe acadar o estudante ao finalizar o bacharelato para seguiren as ensinanzas universitarias oficiais de Grao, especialmente no que se refire á comprensión de mensaxes, o uso da linguaxe para analizar, relacionar, sintetizar e expresar ideas, a comprensión básica dunha lingua estranxeira e os

coñecementos ou técnicas fundamentais dunha materia de modalidade. Versará sobre as materias

xerais de 2º curso do bloque das materias troncais da modalidade elixida e sobre a materia de Lingua Galega e Literatura II.

Constará de cinco exercicios:

1.Lingua castelá e literatura II 2.Lingua galega e literatura II 3.Historia de España

4.Primeira Lingua Estranxeira II [Alemán, Francés, Inglés, Italiano ou Portugués] 5.Materia Xeral de modalidade de 2º de bacharelato cursada:

ARTES CIENCIAS CIENCIAS SOCIAIS HUMANIDADES

Fundamentos da Arte II Matemáticas II Matemáticas Aplicadas CC. SS. II Latín II

Cada un dos cinco exercicios da Parte Obrigatoria da proba presentará dúas opcións diferentes entre as que deberá elixir unha. Cada exercicio terá unha duración máxima de hora e media,

establecéndose un intervalo mínimo de 30 minutos entre o final dun exercicio e o comezo do seguinte.

PARTE VOLUNTARIA

A Parte Voluntaria da proba ten por obxecto a avaliación dos coñecementos e a capacidade de razoamento nuns ámbitos disciplinares concretos relacionados cos estudos que se pretende cursar e permite mellorar a cualificación obtida na Parte Obrigatoria.

Na Parte Voluntaria cada estudante poderá examinarse dun máximo de 4 materias entre as materias de opción do bloque das materias troncais de 2º de bacharelato e as materias xerais troncais específicas de modalidade distintas daquela da que se examinen na Parte Obrigatoria da proba:

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIAIS CIENCIAS ARTES

Economía da Empresa Economía da Empresa Bioloxía Cultura Audoivisual II

Grego II Grego II Debuxo Técnico II Artes Escénias

Historia da Arte Historia da Arte Física Deseño

Historia da Filosofía Historia da Filosofía Xeoloxía

Xeografía Xeografía Química

Matemáticas II Matemáticas II Latín II Matemáticas II

Matemáticas Apl. ás CC. SS. II Latín II Matemáticas Apl. ás CC. SS. II Matemáticas Apl. ás CC. SS. II

Fundamentos da Arte II Fundamentos da Arte II Fundamentos da Arte II Latín II

1

(8)

Os exercicios de cada unha das materias elixidas polo estudante consistirán na resposta por escrito a unha serie de cuestións adecuadas ao tipo de coñecemento e capacidades que deban ser avaliadas e cun formato de resposta que garanta a aplicación dos criterios obxectivos de avaliación previamente aprobados. Os exercicios presentarán dúas opcións diferentes entre as que o estudante deberá

elixir unha e terá unha duración máxima de hora e media, establecéndose un intervalo mínimo de

30 minutos entre o final dun exercicio e o comezo do seguinte.

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN E NOTA DE ADMISIÓN

Cada un dos exercicios da Parte Obrigatoria será cualificado de 0 a 10 puntos, con dúas cifras

decimais.

A cualificación da Parte Obrigatoria será a media aritmética das cualificacións de todos os exercicios, expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos, con tres cifras decimais, arredondada á milésima máis próxima e no caso de equidistancia á superior.

Considerarase superada a proba de ABAU cando o estudante obtivese unha nota igual ou

superior a 5 puntos como resultado da media ponderada do 60 por cen da nota media do

bacharelato e o 40 por cen da cualificación da Parte Obrigatoria, e sempre que obtivese un mínimo

de 4 puntos na cualificación da Parte Obrigatoria.

Cada unha das materias das que se examine o estudante na Parte Voluntaria será cualificada de 0

a 10 puntos, con dúas cifras decimais. Considerarase superada a materia cando se obteña unha

cualificación igual ou superior a 5 puntos.

O acceso á universidade, tanto pública como privada, para cursar estudos universitarios oficiais de Grao requerirá, con carácter xeral, a superación da proba de ABAU.

Para as/os estudantes de Bacharelato LOMCE que superen a proba de ABAU a súa nota de

admisión será:

Nota de admisión = 0,6 * NMB + 0,4*CPO + a*M1 + b*M2

NMB = Nota media do Bacharelato.

CPO = Cualificación da Parte Obrigatoria da probade Avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade, ABAU.

M1, M2 = Cualificación dun máximo de dúas materias das que se examinara na Parte Voluntaria.

a, b = Parámetros de poderación das materias da Parte Voluntaria.

A nota de admisión incorporará as cualificacións das materias superadas da Parte Voluntaria, sempre que estas materias estean adscritas á rama de coñecemento do título ao que se queira ser admitido.

Os parámetros de ponderación (“a” ou “b”) das materias da Parte Voluntaria serán os aprobados polas

(9)

CALENDARIO DA PABAU - 2017

MAIO 9-26 Matrícula Anticipada

23-26 Prematrícula PABAU (nos centros) 30-31 Matrícula nos Lerds polos centros

XUÑO 7-8-9 REALIZACIÓN DA PABAU

16 Publicación das cualificacións provisorias 17-20 Solicitude de segunda corrección e reclamación

22 Resolución das solicitudes da segunda corrección e reclamación 23-27 Solicitudes de revisión á segunda corrección

28 Publicación cualificacións definitivas PABAU SETEMBRO

1-7 Matrícula Anticipada

5 Prematrícula PABAU (nos centros) 6 Matrícula nos Lerds polos centros 12-13-14 REALIZACIÓN DA PABAU

21 Publicación das cualificacións provisorias 22-26 Solicitude de segunda corrección e reclamación

28 Resolucións das reclamacións as notas da PABAU OUTUBRO

29 setembro- 3 Solicitudes de revisión á segunda corrección 4 Publicación das cualificacións definitivas PABAU

MÁIS INFORMACIÓN

Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) Facultade de Dereito, 3º andar. Campus Universitario Sur 15785- Santiago de Compostela

Tel.: 881 813 452 ciug@ciug.gal http://ciug.gal

Centro Municipal de Información Xuvenil Río Monelos, 1. 15006 - A Coruña

(10)

NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG.

1

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE DA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA

O ACCESO ÁS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS DE GRAO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA -

Curso 2017 – 2018

RAMA

GRAO

MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE

A rtes E sc én ic as Cu ltur a A udi ov is ua l I I Debu xo T éc ni co II Des eño Ec ono m ía da Em pre sa Gr eg o II Fundam ent os da A rte II His tori a d a A rte His tori a d a F ilo sof ía Latí n II Matem áti ca s A pli cada s ás C ienc ia s So ci ai s Xeogr afí a

ARTES

E

HUMANIDADES

Belas Artes

0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,1

(11)

NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG.

2

RAMA

GRAO

MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE

Bi

olox

ía

De

bux

o Técni

co I

I

Física

Ma

temáti

cas

II

Quí

mi

ca

Xeo

loxí

a

CIENCIAS

Bioloxía

0,2

0,2 0,2 0,2 0,2

Ciencias Ambientais

0,2

0,1 0,1 0,2 0,2

Ciencias do Mar

0,2

0,1 0,1 0,2 0,2

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

0,2

0,1 0,2 0,2 0,1

Física

0,2

0,2 0,2 0,2 0,1

Matemáticas

0,2

0,2 0,2 0,2 0,1

(12)

NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG.

3

RAMA

GRAO

MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE

Biolo

xía

Debux

o

Técnic

o I

I

Física

Matemátic

as

II

Químic

a

Xeo

loxía

CIENCIAS

DA

SAÚDE

Enfermaría

0,2

0,1 0,2 0,2

Farmacia

0,2

0,2 0,2 0,2

Fisioterapia

0,2

0,1 0,1 0,2

Logopedia

0,2

0,2 0,2 0,2

Medicina

0,2

0,1 0,1 0,2

Nutrición Humana e Dietética

0,2

0,1 0,2 0,2

Odontoloxía

0,2

0,1 0,1 0,2

Óptica e Optometría

0,2

0,2 0,2 0,2

Podoloxía

0,2

0,2 0,2 0,2

Psicoloxía

0,2

0,1 0,1 0,1

Terapia Ocupacional

0,2

0,2 0,2 0,2

(13)

NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG.

4

RAMA

GRAO

MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE

Biol

ox

ía

De

b

uxo

Téc

n

.

II

De

se

ñ

o

Ec

on

omía da

Empr

esa

Física Mat

emát

icas

II

Quím

ica

Xeol

ox

ía

ENXEÑARÍA

E

ARQUITECTURA

Arquitectura Técnica 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Enxeñaría Aeroespacial 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Enxeñaría Agraria 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

Enxeñaría Civil 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

Enxeñaría da Enerxía 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Enxeñaría de Obras Públicas 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Enxeñaría Eléctrica 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría en Organización Industrial 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría en Química Industrial 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Forestal 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Forestal e do Medio Natural 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Informática 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Enxeñaría Mecánica 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Enxeñaría Naval e Oceánica 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Enxeñaría Química 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

(14)

NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG.

5

RAMA

GRAO

MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE

A rtes E sc én ic as Bio lo xí a Cu ltur a A udi ovi sua l I I Debu xo T éc ni co II Des eño Ec ono m ía da Em pre sa Fí si ca Fundam ent . d a A rte II Gr eg o II His tori a d a A rte His tori a d a F ilo sof ía Latí n II Matem áti ca s II Matem áti ca s A pli cada s as C ienc ia s So ci ai s Quí m ic a Xeogr afí a

CIENCIAS SOCIAIS

E

XURÍDICAS

Administración e Dirección de Empresas 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Ciencias da Actividade Física e do Deporte 0,2 0,2 0.2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0.2 0,2

Ciencia Política e da Administración 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2

Ciencias Empresariais 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Comercio 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Comunicación Audiovisual 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

Dereito 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Dirección e Xestión Pública 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Economía 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Educación Infantil 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Educación Primaria 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Educación Social 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Mestre en Educación Infantil 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Mestre en Educación Primaria 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Pedagoxía 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Publicidade e Relacións Públicas 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

Relacións Laborais e Recursos Humanos 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Socioloxía 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Traballo Social 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Turismo 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Xestión de Pequenas e Medianas Empresas 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Xeografía e Ordenación do Territorio 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

(15)

ACCESO Á UNIVERSIDADE PARA QUEN ESTEA EN POSESIÓN DOS TÍTULOS

DE TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL OU TÉCNICO

SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO

As persoas que estean en posesión dun título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, Técnico Deportivo Superior, ou títulos equivalentes, poderán acceder directamente a calquera ensinanza universitaria de Grao.

NOTA DE ADMISIÓN

Para a admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao no que o nº de solicitudes sexa superior ao de prazas ofertadas, as universidades públicas utilizarán para a adxudicación das prazas a nota de admisión que coincidirá coa nota media do ciclo formativo.

Nota de admisión

Nota de admisión = NMC

NMC = Nota media do ciclo formativo = suma das cualificacións numéricas dos módulos (de 1 a 10, sen decimais) dividida polo nº total de módulos. Non serán computados os módulos de FCT e os que fosen obxecto de validación.

MELLORA DA NOTA

As persoas que desexen mellorar a nota de admisión deberán presentarse á Parte Voluntaria da proba de avaliación do bacharelato para o acceso á universidade (ABAU).

Cada estudante poderá examinarse dun máximo de 4 materias de entre as as materias de opción do bloque das materias troncais de 2º curso de bacharelato e as materias xerais troncais específicas de modalidade.

Os exercicios consistirán na resposta por escrito a unha serie de cuestións.

Os exercicios

presentarán dúas opcións diferentes entre as cales o estudante deberá elixir unha.

Cada unha das materias das cales se examine a/o estudante na Parte Voluntaria cualificarase de 0 a 10 puntos, con dúas cifras decimais. Considerarase superada a materia cando se obteña unha cualificación igual ou superior a 5 puntos.

A cualificación das materias da Parte Voluntaria terá validez para o acceso á universidade durante ous dous cursos académicos seguintes a superación das mesmas.

Para que as materias computen no cálculo da nota de admisión, deben estar adscritas á rama de coñecemento do Grao ao que se quera obtar. Neste caso a nota de admisión ao Grao calcularase coa seguinte fórmula:

Nota de admisión

(16)

NMC = Nota media do ciclo formativo.

M1, M2 = as dúas mellores cualifiacións das materias superadas da Parte Voluntaria. a, b = parámetros de ponderación das materias da Parte Voluntaria.

INSCRICIÓN NA PARTE VOLUNTARIA DA ABAU

Para realizar a parte voluntaria da proba de acceso á universidade, será suficiente coa inscrición e aportar unha certificación académica oficial. Esta certificación terá carácter provisional, non podendo ser admitida/o nos estudos universitarios de grao até a consecución e entrega da documentación acreditativa de estar en posesión do correspondente título. Na certificación deberá constar:

Ciclos formativos de Grao Superior de FP: superación de todos os módulos, a excepción da FCT e, no seu caso, o módulo de proxecto.

Ciclos formativos de Artes Plásticas e Deseño: a superación de todos os módulos, a excepción da Formación práctica en empresas estudios e talleres, e o módulo de proxecto integrado.

Ensinanzas Deportivas Superiores: superación de todos os módulos, a excepción dos de formación prácitca e de proxecto final.

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS NOS GRAOS

A adxudicación de prazas para cada un dos títulos de grao farase en función da nota de admisión.

No caso de empate, terá opción preferente a persoa que teña un título que estea adscrito á rama de coñecemento na que se atope o Grao que desexa cursar.

MÁIS INFORMACIÓN:

Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) Facultade de Dereito, 3º.

Campus Universitario Sur 15782- Santiago de Compostela Tel.: 881 813 452

ciug@ciug.gal http://ciug.gal

Centro Municipal de Información Xuvenil Río Monelos, 1. 15006 - A Coruña

(17)

Anexo II

Adscrición dos títulos de técnico superior de Formación Profesional ás ramas de coñecemento nas que se ordenan as ensinanzas

universitarias de grao.

Familias profesionais Título de técnico superior Ramas de coñecemento

Actividades físicas e deportivas Animación de actividades físicas e deportivas Ciencias da saúde Ciencias sociais e xurídicas

Administración e finanzas Ciencias sociais e xurídicas

Administración e xestión

Secretariado Ciencias sociais e xurídicas

Xestión e organización de empresas agropecuarias Ciencias

Enxeñaría e arquitectura Agraria

Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos Ciencias

Enxeñaría e arquitectura

Deseño e produción editorial Artes e humanidades

Enxeñaría e arquitectura Artes gráficas

Produción en industrias de artes gráficas Artes e humanidades

Enxeñaría e arquitectura

Comercio internacional Ciencias sociais e xurídicas

Servizos ao consumidor Ciencias sociais e xurídicas

Xestión comercial e márketing Ciencias sociais e xurídicas

Comercio e márketing

Xestión do transporte Ciencias sociais e xurídicas

Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas

Enxeñaría e arquitectura

Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construción Enxeñaría e arquitectura

Proxectos de edificación Enxeñaría e arquitectura

Edificación e obra civil

Realización e plans de obra Enxeñaría e arquitectura

Desenvolvemento de produtos electrónicos Enxeñaría e arquitectura

Sistemas de regulación e control automáticos Enxeñaría e arquitectura

Sistemas de telecomunicación e informáticos Enxeñaría e arquitectura Electricidade e electrónica

Sistemas electrotécnicos e automatizados Enxeñaría e arquitectura

Enerxía e auga Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica Ciencias

Enxeñaría e arquitectura

Construcións metálicas Enxeñaría e arquitectura

Deseño en fabricación mecánica Enxeñaría e arquitectura

Óptica de anteollos Ciencias

Ciencias da saúde Enxeñaría e arquitectura

Produción por fundición e pulvimetalurxia Enxeñaría e arquitectura Fabricación mecánica

(18)

Animación turística Artes e humanidades Ciencias sociais e xurídicas

Axencias de viaxes e xestión de eventos Artes e humanidades

Ciencias sociais e xurídicas

Dirección de cociña Ciencias sociais e xurídicas

Dirección de servizos de restauración Ciencias sociais e xurídicas

Guía, información e asistencia turísticas Artes e humanidades

Ciencias sociais e xurídicas Hostalaría e turismo

Xestión de aloxamentos turísticos Artes e humanidades

Ciencias sociais e xurídicas

Imaxe Artes e humanidades

Ciencias sociais e xurídicas Enxeñaría e arquitectura

Produción de audiovisuais, radio e espectáculos Artes e humanidades Ciencias sociais e xurídicas Enxeñaría e arquitectura

Realización de audiovisuais e espectáculos Artes e humanidades

Ciencias sociais e xurídicas Enxeñaría e arquitectura Imaxe e son

Son Artes e humanidades

Ciencias sociais e xurídicas Enxeñaría e arquitectura

Asesoría de imaxe persoal Ciencias

Ciencias da saúde Imaxe persoal

Estética Ciencias

Ciencias da saúde

Procesos e calidade na industria alimentaria Ciencias

Enxeñaría e arquitectura Industrias alimentarias

Vitivinicultura Ciencias

Administración de sistemas informáticos en rede Ciencias

Enxeñaría e arquitectura

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Ciencias

Enxeñaría e arquitectura Informática e comunicacións

Desenvolvemento de aplicacións web Ciencias

Enxeñaría e arquitectura

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

Ciencias

Enxeñaría e arquitectura

Mantemento de equipo industrial Ciencias

Enxeñaría e arquitectura

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos Ciencias

Enxeñaría e arquitectura Instalación e mantemento

Prevención de riscos profesionais Ciencias

Enxeñaría e arquitectura

Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble Enxeñaría e arquitectura Madeira, moble e cortiza

Produción de madeira e moble Enxeñaría e arquitectura

(19)

Produción acuícola Ciencias

Enxeñaría e arquitectura

Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque Enxeñaría e arquitectura

Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns Ciencias

Enxeñaría e arquitectura

Industrias de proceso de pasta e papel Ciencias

Enxeñaría e arquitectura

Laboratorio de análise e de control de calidade Ciencias

Plásticos e caucho Ciencias

Enxeñaría e arquitectura

Química ambiental Ciencias

Enxeñaría e arquitectura

Química

Química industrial Ciencias

Enxeñaría e arquitectura

Anatomía patolóxica e citoloxía Ciencias

Ciencias da saúde

Audioloxía protésica Ciencias da saúde

Enxeñaría e arquitectura

Dietética Ciencias

Ciencias da saúde

Documentación sanitaria Ciencias da saúde

Ciencias sociais e xurídicas

Hixiene bucodental Ciencias da saúde

Imaxe para o diagnóstico Ciencias

Ciencias da saúde

Laboratorio de diagnóstico clínico Ciencias

Ciencias da saúde

Ortoprotésica Ciencias da saúde

Enxeñaría e arquitectura

Próteses dentais Ciencias da saúde

Radioterapia Ciencias

Ciencias da saúde Sanidade

Saúde ambiental Ciencias

Ciencias da saúde

Animación sociocultural Ciencias sociais e xurídicas

Educación infantil Ciencias sociais e xurídicas

Integración social Ciencias sociais e xurídicas

Servizos socioculturais e á comunidade

Interpretación da lingua de signos Artes e humanidades

Ciencias sociais e xurídicas

Curtidos Enxeñaría e arquitectura

Deseño e produción de calzado e complementos Enxeñaría e arquitectura

Patronaxe e moda Enxeñaría e arquitectura

Téxtil, confección e pel

(20)

Procesos téxtiles de fiadura e tecedura de calada Enxeñaría e arquitectura

Procesos téxtiles de tecedura de punto Enxeñaría e arquitectura

Automoción Enxeñaría e arquitectura

Mantemento aeromecánico Enxeñaría e arquitectura

Transporte e mantemento de vehículos

Mantemento de aviónica Enxeñaría e arquitectura

Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos Enxeñaría e arquitectura Vidro e cerámica

Fabricación e transformación de produtos de vidro Enxeñaría e arquitectura

Nota:

Este anexo irá actualizándose a medida que se aproben os novos títulos de

Formación Profesional.

Adscrición dos títulos de técnico superior de artes plásticas e deseño as ramas de coñecemento nas que se ordenan as ensinanzas

universitarias de grao.

Familias Profesionais Ramas de coñecemento

Artes Aplicadas da Escultura Artes e humanidades Enxeñaría e arquitectura

Artes Aplicadas á Indumentaria Artes e humanidades Enxeñaría e arquitectura

Artes Aplicadas ao Libro Artes e humanidades Ciencias sociais e xurídica

Artes Aplicadas ao Muro Artes e humanidades Enxeñaría e arquitectura

Arte Floral Artes e humanidades

Ciencias sociais e xurídicas

Cerámica Artística Artes e humanidades

Ciencias

Enxeñaría e arquitectura

Deseño Gráfico Artes e humanidades

Ciencias sociais e xurídicas

Deseño Industrial Artes e humanidades

Enxeñaría e arquitectura

Deseño de Interiores Artes e humanidades Enxeñaría e arquitectura

Esmaltes Artísticos Artes e humanidades

Enxeñaría e arquitectura

Xoiaría da Arte Artes e humanidades

Enxeñaría e arquitectura

Téxtiles Artísticos Artes e humanidades

Enxeñaría e arquitectura

Vidro Artístico Artes e humanidades

Ciencias

(21)

Adscrición dos títulos de técnico deportivo superior as ramas de

coñecemento nas que se ordenan as ensinanzas universitarias de grao.

Familia Profesional Ramas de coñecemento

Títulos de técnico deportivo superior de calquera modalidade ou especialidade deportiva

(22)

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

AXUDAS DE CARÁCTER XERAL DO PLAN PROPIO DA UDC DESTINADAS AO ALOXAMENTO DOS ESTUDANTES PARA O CURSO 2016-2017

REQUISITOS:

ƒ Estudantes matriculados na Universidade da Coruña para o curso 2016-2017 en estudos oficiais de grao ou mestrado universitario oficial, así como nos estudos de doutoramento, en réxime

presencial e de matrícula a tempo completo.

ƒ Non ter o domicilio familiar no termo municipal da Coruña ou na súa área metropolitana

ƒ Acreditar a necesidade de residir fóra do domicilio familiar durante o curso por motivos de distancia, os medios de comunicación e os horarios lectivos

ƒ Requisitos académicos:

- O estudantado que acceda por primeira vez a estudos universitarios mediante as PAAU deberá ter nas mesmas unha cualificación igual ou superior a 5 excluíndo a nota da fase específica. No caso do alumnado que acceda por primeira vez a estudos universitarios sen PAAU deberá de ter un 5 de nota media nos estudos que lle dean acceso á universidade.

- Estudantes restantes deberán obter como mínimo a seguinte nota media: a) en estudos de ensino técnico: 3,5 puntos.

b) nos restantes estudos universitarios e superiores: 4 puntos.

ƒ Requisitos económicos: non superar os límites de patrimonio familiar marcados polo Real Decreto polo que se establecen os límites de renda e patrimonio para o curso 2016-2017 para as axudas e bolsas do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, nin cando a renda persoal disponible supere os 13.500 €

Os solicitantes que aleguen independencia económica non poderán optar á axuda

DOTACIÓN:

Concederanse 222 axudas cun importe máximo de 540€ consonte a xustificación dos meses de alugueiro (piso ou residencia), sendo condición necesaria que o alumno aboe un mínimo de 8 meses.

EXCLUSIÓNS:

ƒ O estudantado do Campus de Ferrol só poderá acceder a esta axuda no caso de que, tendo solicitado a praza na Residencia Pública, non lle fose adxudicada por falta de prazas

ƒ Estas axudas será incompatible coa que reciba o alumnado beneficiario das axudas ao transporte convocadas pola UDC

ƒ Estas axudas son incompatibles coa concesión da contía fixa ligada á residencia da convocatoria de bolsas do Ministerio de Educación

PRAZO DE SOLICITUDE: ata o 30 de setembro de 2016, ás 14:00 horas

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

a) Sección de Bolsas - Pavillón de Estudantes- Campus de Elviña (A Coruña)

b) SAPE do Campus de Ferrol. R/ Dr. Vázquez Cabrera, s/n. Esteiro. Ferrol

MÁIS INFORMACIÓN: Sección de Bolsas da UDC

Tel.: 981 167 000 correo-e: bolsas@udc.es

www.udc.gal

*Son incompatibles coa dotación para residencia da convocatoria xeral de bolsas do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

**Convocatoria Prazas Residencia Pública de Ferrol:

(23)

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONVOCATORIA DE PRAZAS DE ALOXAMENTO NO SERVIZO

UNIVERSITARIO DE RESIDENCIAS (SUR) PARA O CURSO 2016-2017

* Nº Total de Prazas: 1.071

REQUISITOS E BAREMO:

- Criterios económicos: Virán dados pola renda familiar (RF) do solicitante.

- Criterios académicos: Variables según os cupos de acceso (estudantes de grao, 1º e

2º ciclos, bolseiros, PAS, etc.). Ver bases.

PRAZO DE PRESENTACIÓN:

Solicitantes de nova admisión: do 1 ao 27 de xuño de 2016 ambos os dous

inclusive

Para os solicitantes de readmisión: 2 ao 31 de maio de 2016.

- Exposición das listas provisorias de admitidos e excluídos: 15 de xullo.

- Completar documentación: até as 14.00 horas do 22 de xullo.

- Listas definitivas: 29 de xullo.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado (Pavillón Estudantil - Campus Vida), na

Vicexerencia do Campus de Lugo (Ed. Biblioteca Intercentros, Campus Universitario

27002. Lugo), ou por calquera dos procedementos recollidos no art. 38.4 da Lei

30/92, do 26 de novembro

INFORMACIÓN:

Vicerreitoría de Estudantes e Formación Contínua

Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado

Pavillón estudantil, 1º andar, Campus Vida

15782 Santiago de Compostela

Tlf.: 881 814 574 / 575/ 582

Fax.: 881 814 559

Email:

sur@usc.es

www.usc.es/sur

(24)

UNIVERSIDADE DE VIGO

CONVOCATORIA DE PRAZAS E BOLSAS DE ALOXAMENTO PARA ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DE VIGO. CURSO 2016-2017. RESIDENCIAS PROPIAS E CONCERTADAS

VIGO

. Complexo Residencial Universitario “O CASTRO”: 19 prazas en apartamentos individuais con cociña; e 199 prazas en apartamentos individuais con cociña compartida, das cales 6 están adaptadas para discapacitados.

PONTEVEDRA

. Residencia Concertada “A PEREGRINA”: 8 prazas en habitacións individuais e 60 en habitacións dobres. (*** Actualmente pechada).

OURENSE

. Complexo Residencial Concertado “ALCAI” (Allariz): 10 prazas en apartamentos con habitación individual (5 apartamentos).

REQUISITOS:

ƒ Para a adxudicación das prazas terán preferencia as solicitudes de renovación.

ƒ Para estudantes de nova admisión adxudicaranse as prazas restantes en función da puntuación total, que será a suma das puntuacións académica e económica. (punto 6.3 das bases)

ƒ No caso de que quedaran plazas vacantes, poderán ser concedidas a solicitantes que non cumpran a nota media esixida (en función da renda per cápita máis baixa)

AXUDAS ALOXAMENTO:

ƒ Alumnado matriculado en titulacións a extinguir, estudos de Grao ou Máster oficial ou

programas de Doutoramento que teñan adxudicada unha praza de residencia (consultar bases) e cumpran co requisito de nota media (punto 3.2 das bases)

ƒ Contía:

- Nivel A: 40 axudas de 100 €/mes. _ Nivel B: 40 axudas de 60 €/ mes

SOLICITUDES: os impresos de solicitude deberán ser cumprimentados no modelo de solicitude que aparece nas seguintes páxinas webs:

https://seix.uvigo.es

http://extension.uvigo.es/extension_gl/convocatorias

PRAZO: até o 4 de xullo de 2016

LUGAR DE PRESENTACIÓN: nos rexistros da Universidade de Vigo ou en calquera dos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992 do Réxime Xurídico das AAPP e Procedemento Administrativo Común

INFORMACIÓN: Universidade de Vigo

Servizo de Alumnado. Sección de Bolsas Campus Lagoas Marcosende s/n.

36310 Vigo.

Tel.: 986 813 611 - 986 813 612 bolsas@uvigo.es

http://bolsas.uvigo.es

(25)

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

PRAZAS NAS RESIDENCIAS XUVENÍS DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL PARA O CURSO 2016/2017

RESIDENCIAS E Nº DE PRAZAS: Total 220 prazas

CIDADE TELÉFONO RESIDENCIA INTERNADO Nº PRAZAS H/M

LUGO 982 280 432 C.R. Xuvenil LUG. 74 Mixta

OURENSE 988 252 412 F.L. Cuevillas 55 Mixta

VIGO 986 290 808 Altamar 91 Mixta

Resérvase un 9% para mozos e mozas que desempeñen unha actividade estatutaria, funcionarial ou laboral Centro Residencial Xuvenil LUG (Lugo): 7 prazas

-- Florentino L. Cuevillas (Ourense): 5 prazas - Altamar (Vigo): 8 prazas

Así mesmo, resérvase tamén un 9 % para o caso de mozas que sufran violencia de xénero ou para mozos e mozas cuxas proxenitoras a sufrisen.

DURACION: O período máximo de estadía será de 11 meses e estará comprendido entre o 1 de

setembro de 2016 e o 31 de xullo de 2017. Exceptúanse os períodos de vacacións de Nadal e Semana Santa.

SOLICITUDES: ata o 27 de maio de 2016. Preferiblemente por vía electrónica na sede

electrónica da Xunta de Galicia. En soporte papel en calquera dos rexistros establecidos no artigo

38.4 da Lei 30/1992.

REQUISITOS:

- Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.

- Non ter perdido a condición de residente por causa imputable á persoa solicitante. - Ter os 16 anos feitos e non superar os 30, na data do 31 de decembro de 2016

Requisitos específicos para a mocidade estudante:

- Cursar estudos de formación profesional ou ciclos formativos, de bacharelato, estudos universitarios tendentes á obtención do título de grao ou equivalente ou ben, mentres non se xeneralice a

implantación dos novos títulos universitarios, estudos universitarios de 1º, 2º ou 3º ciclo nunha facultade ou escola universitaria, ou estudos superiores en ensinanzas artísticas.

- Que no concello onde radique a súa residencia habitual non exista oferta de centros públicos para realizar o curso, nivel ou grao correspondente aos estudos que vaia cursar o/a solicitante. Exceptúase do anterior a realización de estudos universitarios, nos cales o/a solicitante non obteña a nota de corte ou puntuación académica mínima exixida para o ingreso nas facultades ou escolas universitarias da localidade de residencia.

Requisitos específicos para a mocidade traballadora:

- Que o lugar de traballo teña o enderezo nun concello distinto ao lugar de residencia habitual.

- No caso de que a relación de traballo non sexa fixa ou indefinida terá que ter unha duración mínima de 3 meses contados desde a data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.

- No caso de ser unha persoa traballadora autónoma por conta propia, será necesario que estea dada de alta no réxime de traballadores/as autónomos/as da SS, con anterioridade á publicación desta

convocatoria.

PREZO: Habitación dobre: 324 euros/mes. Habitación cuádrupla: 250 euros/mes

INFORMACIÓN:

Xefatura Territorial da Consellería de Polítca Social Servizo de Xuventude e Voluntariado

CC Elviña. Rúa Salvador de Madariaga, 9, 1º. 15008 - A Coruña Tel.: 881 881 238 www.xuventude.net

PUBLICACIÓN: DOG 27-04-2016

Centro Municipal de Información Xuvenil Río Monelos, 1. 15006 - A Coruña

(26)

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS: A CORUÑA E FERROL

A CORUÑA

RESIDENCIA “RIALTA”

Rúa de Laxe, 122-124 (A Zapateira) 15174 – Rutis - Culleredo (A Coruña) Tlf.: 981 179 500

rialta@rialta.net www.rialta.net Titularidade: privada. (admite estudantes de FP)

RESIDENCIA LA LUZ

Rúa a Marea, nº 7 15008 - A Coruña Tlf.: 981 131 642

residencialaluz@gmail.com www.residencialaluz.es

Titularidade: privada. (admite estudantes de FP)

RESIDENCIA "LOS LAGOS"

Colexio Liceo La Paz

R/ Sebastián Martínez Risco, 10. 15009 - A Coruña Tlf.: 981 139 592 - 981 139 591

residencialagos@mundo-r.com www.residencialoslagos.com Titularidade: privada.

(admite estudantes de FP)

RESIDENCIA UNIVERSITARIA "SIGLO XXI"

Lugar Monte das Arcas, 15 15008 - A Coruña Tlf: 981 189 000

sigloxxi@resa.es www.resa.es

Titularidade: privada (admite estudantes de FP)

M A S C U L I N A S

RESIDENCIA UNIVERSITARIA "JOSÉ SARDINA”

CPR Fogar de Santa Margarida R/ Valle Inclán, 1-3. 15011 - A Coruña Tlf.: 981 251 090

rujosesardina@mundo-r.com www.hogarsantamargarita.com Titularidade: Privada.

F E M I N I N A S

RELIXIOSAS DE MARIA INMACULADA

R/ Santiago, 1 - bis. 15001 - A Coruña Tlf.: 981 206 678 – 981 207 480 rmicoruna@gmail.com

residenciamariainmaculadacoruna.blogspot.com Titularidade: privada.

(27)

FERROL

RESIDENCIA PÚBLICA UNIVERSITARIA SOUTOMAIR

R/ Sánchez Bazcaiztegui, 28. 15401 – Ferrol Tel. 981 337 400 Ext.: 3696

www.udc.es/sape/aloxamento/

RESIDENCIA PORTA NOVA

R/ Naturalista López Seoane 33-35. 15403 - Ferrol Tlf.: 981 359 772 / 650 943 787

www.residenciaportanova.com Titularidade: privada.

HOSTAL PORTA NOVA

Apartamentos

R/ Fontemoura 26. 15404 - Ferrol Tlf.: 981 370 648 / 629 888 008 www.residenciaportanova.com Titularidade: privada.

PROGRAMA COMPARTE

Pprogama de convivencia interxeracional entre estudantes e persoas maiores. Información: SAPE Ferrol: Tlf.: 981 337 451 sapefer@udc.es

*Información sobre residencias e axudas da Universidade da Coruña: Servizo de Asesoramento e Promocioón do Estudante (SAPE)

Campus A Coruña (Pavillón de Estudantes. Campus de Elviña) sape@udc.es

Tlf.: 981 167 000 ext. 2900/ 29015 www.udc.gal/sape/aloxamento

Centro Municipal de Información Xuvenil Río Monelos, 1. 15006 - A Coruña 981 184 294 cmix@coruna.es www.coruna.gal/cmix

(28)

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS: SANTIAGO E LUGO

SANTIAGO

DEPENDENTES DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO

COLEXIO MAIOR "SAN CLEMENTE"

Praza de Rodríguez Cadarso, s/n. Campus Universitario Sur. 15782 - Santiago Tlf.: 881 814 312

cmclemen@usc.es www.usc.es/gl/servizos/sur/residencias/clemente

COLEXIO MAIOR "RODRIGUEZ CADARSO"

Praza de Rodríguez Cadarso, s/n. Campus Universitario Sur. 15782- Santiago Tlf.: 881 814 354 cmrc_dir@usc.es www.usc.es/gl/servizos/sur/residencias/cadarso

COLEXIO MAIOR "FONSECA"

Praza de Rodríguez Cadarso, s/n. Campus Universitario Sur. 15782 - Santiago Tlf.: 881 814 376 cmfnseca@usc.es www.usc.es/gl/servizos/sur/residencias/fonseca

RESIDENCIA UNIVERSITARIA "BURGO DAS NACIONS"

Avd. Burgo das Nacións, s/n. 15782 - Santiago Tlf.: 881 811 952 direburg@usc.es www.usc.es/gl/servizos/sur/residencias/burgo

RESIDENCIA UNIVERSITARIA "MONTE DA CONDESA"

Campus Universitario Sur, s/n. 15782 - Santiago Tlf.: 881 813 531 direccion.montedacondesa@usc.es www.usc.es/gl/servizos/sur/residencias/condesa

COLEXIOS MAIORES PRIVADOS ADSCRITOS Á UNIVERSIDADE

SAN AGUSTIN (mixto)

R/ San Agustín, 2. 15704 - Santiago Tlf.: 981 584 800 información@cmusanagustin.com www.cmusanagustin.com

XELMIREZ (mixto)

R/ Vista Alegre, 48. 15705 - Santiago Tlf.: 981 586 099 direccion@cmugelmirez.com www.cmugelmirez.com

A ESTILA (masculino)

Avda. de Coimbra, 1. 15705 - Santiago Tlf.: 981 584 511 www.estila.org

AROUSA (feminino)

R/ Laverde Ruíz, 1. 15702 - Santiago Tlf.: 981 562 149 www.cmarosa.org

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS PRIVADAS

RESIDENCIA UNIVERSITARIA “ A ROSALEDA" (feminina) R/ Ourense, 7. 15701 - Santiago Tlf.: 981 584 233

info@residenciarosaleda.com www.residenciarosaleda.com

RESIDENCIA CAMPUSSUR

Avda. Rosalía de Castro 53 1º 1570 - Santiago Tlf.: 981 591 598 / 615 068 0331 info@campussur.es www.campussur.es

RESIDENCIA UNIVERSITARIA CASA JULIÁN

R/ Santiago de Chile, 22 1º Izq. y 6º Izq. 15701 – Santiago Tlf.: 981 598 938 / 660 880 892 casajulian@hotmail.com www.residenciacasajulian.es

RESIDENCIA CASTELAO

(29)

RESIDENCIA MARIA INMACULADA (feminina)

Rúa Nova 9, 15705 – Santiago Tlf.: 981 581 166 residenciamariainmaculada.snt@gmail.com www.rmisantiago.es

RESIDENCIA UNIVERSITARIA "CRISTO REY" (feminina)

Rúa Nova, 18. 15705 – Santiago Tlf.: 981 582 211 residencia@hcrey.org residenciacristorey.org

RESIDENCIA UNIVERSITARIA OREGAR

Avda. Romero Donallo, 9-A 15706 -- Santiago Tlf.: 981 591 150 www.residenciaoregar.com

RESIDENCIA UNIVERSITARIA “ROSALÍA”

R\ Rosalía de Castro 83-85 2D – Santiago Tlf.: 981 560 153 / 666 127 512 residenciarosalia.com

RESIDENCIA SANTIAGO APOSTOL (feminina)

R/ Concepción Arenal, 12. 15702 – Santiago Tlf.: 981 570 900 santiagodir@concepcionistas.es residenciasantiagoapostol.es 

LUGO

DEPENDENTES DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO

RESIDENCIA UNIVERSITARIA "JESÚS BAL Y GAY"

Estrada da Granxa, 130. Polígono Acea de Olga. 27002 – Lugo Tlf.: 982 824 300 / 301 / 302 balgaydi@usc.es www.usc.es/gl/servizos/sur/residencias/balygay

DEPENDENTES DA XUNTA

CENTRO RESIDENCIAL LUG

R/ Pintor Corredoira, 4. 27002 – Lugo Tlf.: 982 220 450 xuventude.xunta.es/ensino-e-bolsas/acceso-a-universidade

Titularidade: Consellería de Política Social. Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS PRIVADAS

RESIDENCIA UNIVERSITARIA “ABEIRO”

Avd. Alfonxo X O Sabio, 12. 27002- Lugo Tlf.: 98 240 184 abeiro@abeiro2000.es www.abeiro2000.es

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES PONTE VELLA

R/ Montirón, 78 - Lugo Tlf.: 982 255 089 / 678 797 417 correo@residenciapontevella.com www.residenciapontevella.com

Información sobre residencias da Universidade de Santiago: Servizo de Axudas e Servizos

ao Alumnado. Pavillón estudantil, 1º andar, Campus Vida. 15782 - Santiago de Compostela Tlf.: 881 814 574 / 575 / 582 sur@usc.es www.usc.es/sur

(30)

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS: VIGO, PONTEVEDRA E OURENSE

VIGO

RESIDENCIA ADSCRITA Á UNIVERSIDADE

COMPLEXO DE RESIDENCIAS “O CASTRO”

R/ Xeración Nos, 4. C. Universitario Lagoas-Marcosende. 36310 – Vigo Tlf.: 986 031 000

ocastro@resa.es www.resa.es

DEPENDENTE DA XUNTA

RESIDENCIA XUVENIL "ALTAMAR"

R/ Cesáreo González, 4. 36210 – Vigo Tlf.: 986 290 808 reaj.com/albergues/residencia-juvenil-altamar

Titularidade: Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

RESIDENCIAS PRIVADAS

RESIDENCIA ANCLA DORADA

R/ Irmandiños, 2. 36201- Vigo Tlf.: 986 436 607 reservas@ancladorada.com www.ancladorada.com

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES “DON QUIJOTE”

R/ Gamboa, 5 36202- Vigo Tlf.: 986 229 346

info@residenciadeestudiantesdonquijote.es www.residenciadeestudiantesdonquijote.es

RESIDENCIA ESTUDIANTES "BITACORA"

R/ Carral, 28. 36202 – Vigo Tlf.: 986 439 699 / 678 507 680 www.residenciaestudiantesbitacora.es

RESIDENCIA ESTUDIANTES PRAIA SANTA BAHÍA

Avda da Atlántida, 121. 36208- Vigo Tlf.: 986 241 548 / 986 214133 reservashotelpsb@yahoo.es www.hotelpsb.com

RESIDENCIA "EL PORTAL"

R/ Príncipe, 19. 36202 – Vigo Tlf.: 986 224 310 / 986 223 138 directora@residenciaelportal.es www.residenciaelportal.es

RESIDENCIA “GRAN VÍA”

R/ Gran Vía, 75. 36204 – Vigo Tlf.: 986 415 052 info@residenciagranvia.com www.residenciagranvia.com

RESIDENCIA LA FLORIDA

(31)

PONTEVEDRA

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES DE AFUNDACIÓN (privada) Avda. de Vigo, 21 - int. 36003 – Pontevedra Tlf.: 986 856 908 repontevedra@afundacion.org

www.afundacion.org/es/centro/residencia_de_estudiantes_afundacion_de_pontevedra Nº plazas: 120

OURENSE

DEPENDENTE DA XUNTA DE GALICIA:

RESIDENCIA XUVENIL "FLORENTINO LOPEZ CUEVILLAS"

R/ Arturo Pérez Serantes, 2. 32005 – Ourense Tlf.: 988788794

rxuvenil.benestar.ou@xunta.es reaj.com/albergues/residencia-juvenil-florentino-lopez-cuevillas

Titularidade: Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

DEPENDENTE DA UNIVERSIDADE DE VIGO COMPLEXO RESIDENCIAL “ALCAI”

32660- ALLARIZ (Ourense) Tlf.: 988 442 006

reatur@allariz.com www.uvigo.es

* A Universidade de Vigo ten a información sobre os requisitos para o acceso as súas residencias subvencionadas:

SERVIZO INFORMACIÓN AO ESTUDANTE

Edificio Miralles, campus As Lagoas, Marcosende, s/n. 36310 Vigo Tfno.: 986 813 630

siope@uvigo.es

www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/comedores_aloxamento/aloxamento

Centro Municipal de Información Xuvenil Río Monelos, 1. 15006 - A Coruña

981 184 294 cmix@coruna.es

www.coruna.gal/cmix

Figure

Actualización...

Referencias

 1. http://www.udc.es/
 2. http://www.usc.es/
 3. http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,47975244&_dad=portal&_schema=PORTAL
 4. http://estudos.udc.es/gl/study/start/613G01V01
 5. http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,47971040&_dad=portal&_schema=PORTAL
 6. http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/filoloxia-clasica
 7. http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/filosofia
 8. http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,47971123&_dad=portal&_schema=PORTAL
 9. http://estudos.udc.es/gl/study/start/613G02V01
 10. http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/historia
 11. http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/historia-arte
 12. http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,47975175&_dad=portal&_schema=PORTAL
 13. http://estudos.udc.es/gl/study/start/613G03V01
 14. http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/lingua-literatura-espanolas-santiago
 15. http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,47977041&_dad=portal&_schema=PORTAL
 16. http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/lingua-literatura-galegas
 17. http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/lingua-literatura-inglesas
 18. http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/linguas-literaturas-modernas
 19. http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/ourense/Grao_en_Xeografia_e_Historia.pdf
 20. http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,47973249&_dad=portal&_schema=PORTAL
 21. http://estudos.udc.es/gl/study/start/610G02V01
 22. http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias/bioloxia
 23. http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/ourense/Grao_en_Ciencia_e_Tecnoloxia_dos_Alimentos.pdf
 24. http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/ourense/Grao_en_Ciencias_Ambientais.pdf
 25. http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,47979038&_dad=portal&_schema=PORTAL
 26. http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias/fisica
 27. http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,47975085&_dad=portal&_schema=PORTAL
 28. http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias/matematicas
 29. http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,47973049&_dad=portal&_schema=PORTAL
 30. http://estudos.udc.es/gl/study/start/610G01V01
Related subjects :