Antología de filósofos helenísticos (cínicos)

Texto completo

(1)

ΜENIPPOS AUTOPHRITAIS (atribuido)

ρθ ς ποιε τε πειν ντες διψ ντες ιγ ντες χαμευ

Ὀ ῶ ῖ ῶ ῶ ῥ ῶ νο ντες· τα τα γ ρ διατάττει νόμος ῦ ῦ ὰ ὁ

Διογένειος, ς γράφη κατ Λυκο ργον νομοθέτην Λακεδαιμονίων· ὃ ἐ ὰ ῦ ἐὰν δέ τις μ ν παρακούσ ,ὑ ῶ ῃ

παραδοθήσεται νόσ κα βασκανί κα λύπ κα π σι το ς π το χορο τούτου, λήψονται δῳ ὶ ᾳ ὶ ῃ ὶ ᾶ ῖ ἀ ὸ ῦ ῦ ὲ

α το ς κα ποδάγραι κα βηχία κα φ σαι βροντώδεις κάτωθεν, τι ς νόμον δίκαιον κα θε ον τ νὐ ὺ ὶ ὶ ὶ ῦ ὅ ἐ ὶ ῖ ὸ

π Σινώπης σέβησαν.

ἀ ὸ ἠ

ANTISQENOUS AIAS H AIANTOS LOGOS (atribuido)

βουλόμην ν το ς α το ς μ ν δικάζειν ο περ κα

Ἐ ἂ ὺ ὐ ὺ ἡ ῖ ἵ ὶ ἐν το ς πράγμασι παρ σαν· ο δα γ ρ τι μῖ ῆ ἶ ὰ ὅ ἐ ὲ

μ ν δει σιωπ ν, τούτ δ' ο δ ν ν ν πλέον λέγοντι· ν ν δ ο μ ν παραγενόμενοι το ς ργοιςὲ ἔ ᾶ ῳ ὐ ὲ ἂ ἦ ῦ ὲ ἱ ὲ ῖ ἔ

α το ς πεισιν, με ς δ ο ο δ ν ε δότες δικάζετε. καίτοι ποία τις ν δίκη δικαστ ν μ ε δότωνὐ ῖ ἄ ὑ ῖ ὲ ἱ ὐ ὲ ἰ ἂ ῶ ὴ ἰ

γένοιτο, κα τα τα δι λόγων; τ δ πρ γμα γίγνετο ργ . τ μ ν ο ν σ μα το χιλλέωςὶ ῦ ὰ ὸ ὲ ᾶ ἐ ἔ ῳ ὸ ὲ ὖ ῶ ῦ Ἀ

κόμισα γ φέρων, τ δ πλα δε, πιστάμενος τι ο τ ν πλων μ λλον πεθύμουν ο Τρ ες

ἐ ἐ ὼ ὰ ὲ ὅ ὅ ἐ ὅ ὐ ῶ ὅ ᾶ ἐ ἱ ῶ

λλ το νεκρο κρατ σαι. το μ ν γ ρ ε κράτησαν, κίσαντό τε ν τ σ μα κα τ λύτρα το

ἀ ὰ ῦ ῦ ῆ ῦ ὲ ὰ ἰ ἐ ᾐ ἂ ὸ ῶ ὶ ὰ ῦ

κτορος κομίσαντο· τ δ πλα τάδε ο κ ν νέθεσαν το ς θεο ς λλ' πέκρυψαν, δεδιότες τόνδε

Ἕ ἐ ὰ ὲ ὅ ὐ ἂ ἀ ῖ ῖ ἀ ἀ

τ ν γαθ ν νδρα, ς κα πρότερον εροσυλήσας α τ ν τ γαλμα τ ς θεο νύκτωρ σπερ τιὸ ἀ ὸ ἄ ὃ ὶ ἱ ὐ ῶ ὸ ἄ ῆ ῦ ὥ

καλ ν ργασάμενος πεδείκνυτο το ς χαιο ς. κ γ μ ν ξι λαβε ν ν' ποδ τ πλα το ςὸ ἐ ἐ ῖ Ἀ ῖ ἀ ὼ ὲ ἀ ῶ ῖ ἵ ἀ ῶ ὰ ὅ ῖ

φίλοις, ο τος δ ν' ποδ ται, πε χρ σθαί γε α το ς ο κ ν τολμήσειε· δειλ ς γ ρ ο δε ς νὗ ὲ ἵ ἀ ῶ ἐ ὶ ῆ ὐ ῖ ὐ ἂ ὸ ὰ ὐ ὶ ἂ

πισήμοις πλοις χρήσαιτο, ε δ ς τι τ ν δειλίαν α το κφαίνει τ πλα. σχεδ ν μ ν ο ν στιν

ἐ ὅ ἰ ὼ ὅ ὴ ὐ ῦ ἐ ὰ ὅ ὸ ὲ ὖ ἐ

παντα μοια. ο τε γ ρ διαθέντες τ ν γ να φάσκοντες ε ναι βασιλε ς περ ρετ ς κρίνειν

ἅ ὅ ἵ ὰ ὸ ἀ ῶ ἶ ῖ ὶ ἀ ῆ

πέτρεψαν λλοις, ο τε ο δ ν ε δότες δικάσειν πισχνε σθε περ ν ο κ στε. γ δ πίσταμαι

ἐ ἄ ἵ ὐ ὲ ἰ ὑ ῖ ὶ ὧ ὐ ἴ ἐ ὼ ὲ ἐ

το το, τι ο δε ς ν βασιλε ς καν ς ν περ ρετ ς κρίνειν πιτρέψειεν λλοις μ λλον περῦ ὅ ὐ ὶ ἂ ὺ ἱ ὸ ὢ ὶ ἀ ῆ ἐ ἄ ᾶ ἤ

γαθ ς ατρ ς διαγν ναι νοσήματα λλ παρείη. κα ε μ ν ν μοι πρ ς νδρα μοιότροπον, ο δ'

ἀ ὸ ἰ ὸ ῶ ἄ ῳ ὶ ἰ ὲ ἦ ὸ ἄ ὁ ὐ

ν

ἂ ἡ ᾶττ σθαί μοι διέφερε· ν ν δ' ο κ στιν διαφέρει πλέον ῦ ὐ ἔ ὃ ἐ ῦμο κα το δε. μ ν γ ρ ο κ στιν ὶ ῦ ὃ ὲ ὰ ὐ ἔ ὅ

τι ν δράσειε φανερ ς, γ δ ο δ ν ν λάθρ τολμήσαιμι πρ ξαι. κ γ μ ν ο κ ν νασχοίμηνἂ ῶ ἐ ὼ ὲ ὐ ὲ ἂ ᾳ ᾶ ἀ ὼ ὲ ὐ ἂ ἀ

κακ ς κούων, ο δ γ ρ κακ ς πάσχων, δ κ ν κρεμάμενος, ε κερδαίνειν τι μέλλοι· στις γεῶ ἀ ὐ ὲ ὰ ῶ ὃ ὲ ἂ ἰ ὅ

μαστιγο ν παρε χε το ς δούλοις κα τύπτειν ξύλοις τ ν τα κα πυγμα ς τ πρόσωπον, κ πειταῦ ῖ ῖ ὶ ὰ ῶ ὶ ῖ ὸ ἄ

περιβαλόμενος άκη, τ ς νυκτ ς ε ς τ τε χος ε σδ ς τ ν πολεμίων, εροσυλήσας π λθε. καῥ ῆ ὸ ἰ ὸ ῖ ἰ ὺ ῶ ἱ ἀ ῆ ὶ

τα τα μολογήσει ποιε ν, σως δ κα πείσει, λέγων ς καλ ς πέπρακται. πειτα τ ν χιλλέωςῦ ὁ ῖ ἴ ὲ ὶ ὡ ῶ ἔ ῶ Ἀ

πλων δε μαστιγίας κα ερόσυλος ξιο κρατ σαι; γ μ ν ο ν μ ν λέγω το ς ο δ ν ε δόσι

ὅ ὅ ὁ ὶ ἱ ἀ ῖ ῆ ἐ ὼ ὲ ὖ ὑ ῖ ῖ ὐ ὲ ἰ

(2)

κα γ ρ πόλεμος ο λόγ κρίνεται λλ' ργ · ο δ' ντιλέγειν ξεστι πρ ς το ς πολεμίους, λλ' ὶ ὰ ὁ ὐ ῳ ἀ ἔ ῳ ὐ ἀ ἔ ὸ ὺ ἀ ἢ

μαχομένους κρατε ν δουλεύειν σιωπ . πρ ς τα τα θρε τε κα σκοπε τε· ς, ε μ δικάσετεῖ ἢ ῇ ὸ ῦ ἀ ῖ ὶ ῖ ὡ ἰ ὴ

καλ ς, γνώσεσθε τι ο δεμίαν χει λόγος πρ ς ργον σχύν, ο δ' στιν μ ς τι λέγων ν ρῶ ὅ ὐ ἔ ὸ ἔ ἰ ὐ ἔ ὑ ᾶ ὅ ἀ ὴ

φελήσει, ε σεσθε δ κριβ ς τι δι' πορίαν ργων πολλο κα μακρο λόγοι λέγονται. λλ'

ὠ ἴ ὲ ἀ ῶ ὅ ἀ ἔ ὶ ὶ ὶ ἀ ἢ

λέγετε τι ο ξυνίετε τ λεγόμενα, κα νίστασθε, δικάζετε ρθ ς. κα τα τα μ κρύβδηνὅ ὐ ὰ ὶ ἀ ἢ ὀ ῶ ὶ ῦ ὴ

[φέρετε], λλ φανερ ς, να γν τε τι κα α το ς το ς δικάζουσι δοτέα δίκη στίν, ν μἀ ὰ ῶ ἵ ῶ ὅ ὶ ὐ ῖ ῖ ἐ ἂ ὴ

δικάσωσιν ρθ ς. κ πειτ' σως γνώσεσθε τι ο κριτα τ ν λεγομένων λλ δοξαστα κάθησθε.ὀ ῶ ἄ ἴ ὅ ὐ ὶ ῶ ἀ ὰ ὶ

γ δ διαγιγνώ

ἐ ὼ ὲ σκειν μ ν μ ν περ μο κα τ ν μ ν πιτρέπω, διαδοὲ ὑ ῖ ὶ ἐ ῦ ὶ ῶ ἐ ῶ ἐ ξάζειν δ πασινὲ ἅ

παγορεύω, κα τα τα περ νδρός, ς ο χ κ ν λλ' κων φ κται ε ς Τροίαν, κα περ μο ς

ἀ ὶ ῦ ὶ ἀ ὃ ὐ ἑ ὼ ἀ ἄ ἀ ῖ ἰ ὶ ὶ ἐ ῦ ὃ

πρ τος ε κα μόνος κα νευ τείχους τέταγμαι.ῶ ἀ ὶ ὶ ὶ ἄ

ANTISQENOUS ODUSSEUS H ODUSSEWS LOGOS

O πρ ς σέ μοι μόνον λόγος, δι' ν νέστην, λλ κα πρ ς το ς λλους παντας· πλείω γ ρὐ ὸ ὁ ὃ ἀ ἀ ὰ ὶ ὸ ὺ ἄ ἅ ὰ

γαθ πεποίηκα τ στρατόπεδον γ με ς παντες. κα τα τα κα ζ ντος ν λεγον χιλλέως,

ἀ ὰ ὸ ἐ ὼ ἢ ὑ ῖ ἅ ὶ ῦ ὶ ῶ ἂ ἔ Ἀ

κα ν ν τεθνε τος λέγω πρ ς μ ς. με ς μ ν γ ρ ο δεμίαν λλην μάχην μεμάχησθε, ν ο χ καὶ ῦ ῶ ὸ ὑ ᾶ ὑ ῖ ὲ ὰ ὐ ἄ ἣ ὐ ὶ ὶ

γ μεθ' μ ν· μο δ τ ν δίων κινδύνων ο δε ς μ ν ο δ ν ξύνοιδε. καίτοι ν μ ν τα ς κοινα ς

ἐ ὼ ὑ ῶ ἐ ὶ ὲ ῶ ἰ ὐ ὶ ὑ ῶ ὐ ὲ ἐ ὲ ῖ ῖ

μάχαις, ο δ ε καλ ς γωνίζοισθε, πλέον γίγνετο ο δέν· ν δ το ς μο ς κινδύνοις, ο ς γὐ ὲ ἰ ῶ ἀ ἐ ὐ ἐ ὲ ῖ ἐ ῖ ὓ ἐ ὼ

μόνος κινδύνευον, ε μ ν κατορθώσαιμι, παντα μ ν πετελε το, ν νεκα δε ρο φίγμεθα, ε δ'ἐ ἰ ὲ ἅ ὑ ῖ ἐ ῖ ὧ ἕ ῦ ἀ ἰ

σφάλην, μο ν ν ς νδρ ς στέρησθε. ο γ ρ να μαχοίμεθα το ς Τρωσ δε ρ' φίγμεθα, λλ'

ἐ ἐ ῦ ἂ ἑ ὸ ἀ ὸ ἐ ὐ ὰ ἵ ῖ ὶ ῦ ἀ ἀ

να τήν τε λένην πολάβοιμεν κα τ ν Τροίαν λοιμεν. τα τα δ' ν το ς μο ς κινδύνοις ν ν

ἵ Ἑ ἀ ὶ ὴ ἕ ῦ ἐ ῖ ἐ ῖ ἐ ῆ

παντα. που γ ρ ν κεχρημένον νάλωτον ε ναι τ ν Τροίαν, ε μ πρότερον τ γαλμα τ ς θεο

ἅ ὅ ὰ ἦ ἀ ἶ ὴ ἰ ὴ ὸ ἄ ῆ ῦ

λάβοιμεν τ κλαπ ν παρ' μ ν, τίς στιν κομίσας δε ρο τ γαλμα λλος γώ; ν σύ γεὸ ὲ ἡ ῶ ἐ ὁ ῦ ὸ ἄ ἄ ἢ ἐ ὃ

εροσυλίας κρίνεις. σ γ ρ ο δ ν ο σθα, στις τ ν νδρα τ ν νασώσαντα τ γαλμα τ ς θεο ,

ἱ ὺ ὰ ὐ ὲ ἶ ὅ ὸ ἄ ὸ ἀ ὸ ἄ ῆ ῦ

λλ' ο τ ν φελόμενον παρ' μ ν λέξανδρον, ποκαλε ς ερόσυλον. κα τ ν Τροίαν μ ν λ ναι

ἀ ὐ ὸ ὑ ἡ ῶ Ἀ ἀ ῖ ἱ ὶ ὴ ὲ ἁ ῶ

παντες ε χεσθε, μ δ τ ν ξευρόντα πως σται το το, ποκαλε ς ερόσυλον; καίτοι ε περ

ἅ ὔ ἐ ὲ ὲ ὸ ἐ ὅ ἔ ῦ ἀ ῖ ἱ ἴ

καλόν γε ν λε ν τ λιον, καλ ν κα τ ε ρε ν τ τούτου α τιον. κα ο μ ν λλοι χάριν χουσι,ἦ ἑ ῖ ὸ Ἴ ὸ ὶ ὸ ὑ ῖ ὸ ἴ ὶ ἱ ὲ ἄ ἔ

σ δ κα νειδίζεις μοί. π γ ρ μαθίας ν ε πέπονθας ο δ ν ο σθα. κ γ μ ν ο κ νειδίζωὺ ὲ ὶ ὀ ἐ ὑ ὸ ὰ ἀ ὧ ὖ ὐ ὲ ἶ ἀ ὼ ὲ ὐ ὀ

σοι τ ν μαθίαν – κων γ ρ α τ κα σ κα λλοι πεπόνθασιν παντες – λλ' τι δι τ νείδηὴ ἀ ἄ ὰ ὐ ὸ ὶ ὺ ὶ ἄ ἅ ἀ ὅ ὰ ὰ ὀ

τ μ σ ζόμενος ο χ ο ός τε ε πείθεσθαι, λλ κα προσαπειλε ς ς κακ ν δράσων τι τούσδε,ὰ ἐ ὰ ῳ ὐ ἷ ἶ ἀ ὰ ὶ ῖ ὡ ὸ

ν μο τ πλα ψηφίσωνται. κα πολλάκις γε πειλήσεις κα πολλά, πρ ν κα σμικρόν τι

ἐὰ ἐ ὶ ὰ ὅ ὶ ἀ ὶ ὶ ὶ

ργάσασθαι· λλ' ε περ κ τ ν ε κότων τι χρ τεκμαίρεσθαι, π τ ς κακ ς ργ ς ο ομαί σε κακόν

(3)

τι σαυτ ν ργάσεσθαι. κα μο μέν, τι το ς πολεμίους κακ ς ποίησα, δειλίαν νειδίζεις· σ δὸ ἐ ὶ ἐ ὶ ὅ ὺ ῶ ἐ ὀ ὺ ὲ

τι φανερ ς μόχθεις κα μάτην, λίθιος σθα. < > τι μετ πάντων το το δρασας, ο ει βελτίων

ὅ ῶ ἐ ὶ ἠ ἦ ἢ ὅ ὰ ῦ ἔ ἴ

ε ναι; πειτα περ ρετ ς πρ ς μ λέγεις; ς πρ τον μ ν ο κ ο σθα ο δ' πως δει μάχεσθαι, λλ'ἶ ἔ ὶ ἀ ῆ ὸ ἐ ὲ ὃ ῶ ὲ ὐ ἶ ὐ ὅ ἔ ἀ

σπερ ς γριος ργ φερόμενος τάχ' ν ποτε ποκτενε ς σεαυτ ν κακ περιπεσών τ . ο κ ο σθα

ὥ ὗ ἄ ὀ ῇ ἄ ἀ ῖ ὸ ῷ ῳ ὐ ἶ

τι τ ν νδρα τ ν γαθ ν ο θ' φ' α το χρ ο θ' φ' ταίρου ο θ' π τ ν πολεμίων κακ ν ο δ'

ὅ ὸ ἄ ὸ ἀ ὸ ὔ ὑ ὑ ῦ ὴ ὔ ὑ ἑ ὔ ὑ ὸ ῶ ὸ ὐ

τιο ν πάσχειν; σ δ σπερ ο πα δες χαίρεις, τι σέ φασιν ο δε νδρε ον ε ναι; γ δ

ὁ ῦ ὺ ὲ ὥ ἱ ῖ ὅ ἵ ἀ ῖ ἶ ἐ ὼ ὲ

δειλότατόν γε πάντων τε κα δεδιότα τ ν θάνατον μάλιστα· στις γε πρ τον πλα χεις ρρηκταἁ ὶ ὸ ὅ ῶ ὅ ἔ ἄ

κα τρωτα, δι' περ σέ φασιν τρωτον ε ναι. καίτοι τί ν δράσεις, ε τις σο τ ν πολεμίων τοια ταὶ ἄ ἅ ἄ ἶ ἂ ἴ ὶ ῶ ῦ

πλα χων προσέλθοι; που καλόν τι κα θαυμαστ ν ν ε η, ε μηδέτερος μ ν μηδ ν δρ σαι

ὅ ἔ ἦ ὶ ὸ ἂ ἴ ἰ ὑ ῶ ὲ ᾶ

δύναιτο. πειτα ο ει τι διαφέρειν τοια τα πλα χων ντ ς τείχους καθ σθαι; κα σο μόν δἔ ἴ ῦ ὅ ἔ ἢ ἐ ὸ ῆ ὶ ὶ ῳ ὴ

τε χος ο κ στιν ς σ φ ς· μόνος μ ν ο ν σύ γε πταβόειον περιέρχ τε χος προβαλλόμενοςῖ ὐ ἔ ὡ ὺ ῄ ὲ ὖ ἑ ῃ ῖ

αυτο · γ δ οπλος ο πρ ς τ τείχη τ ν πολεμίων λλ' ε ς α τ ε σέρχομαι τ τείχη, κα τ ν

ἑ ῦ ἐ ὼ ὲ ἄ ὐ ὸ ὰ ῶ ἀ ἰ ὐ ὰ ἰ ὰ ὶ ῶ

πολεμίων το ς προφύλακας γρηγορότας α το ς πλοισιν α ρ , κα ε μ στρατηγ ς κα φύλαξ καὺ ἐ ὐ ῖ ὅ ἱ ῶ ὶ ἰ ὶ ὸ ὶ ὶ

σο κα τ ν λλων πάντων, κα ο δα τ τ' νθάδε κα τ ν το ς πολεμίοις, ο χ πέμπωνῦ ὶ ῶ ἄ ἁ ὶ ἶ ὰ ἐ ὶ ὰ ἐ ῖ ὐ ὶ

κατασκεψόμενον λλον· λλ' α τός, σπερ ο κυβερν ται τ ν νύκτα κα τ ν μέραν σκοπο σινἄ ἀ ὐ ὥ ἱ ῆ ὴ ὶ ὴ ἡ ῦ

πως σώσουσι το ς ναύτας, ο τω δ κα γωγε κα σ κα το ς λλους παντας σ ζω. ο δ' στιν

ὅ ὺ ὕ ὲ ὶ ἔ ὶ ὲ ὶ ὺ ἄ ἅ ῴ ὐ ἔ

ντινα κίνδυνον φυγον α σχρ ν γησάμενος, ν μέλλοιμι το ς πολεμίους κακόν τι δράσειν· ο δ'

ὅ ἔ ἰ ὸ ἡ ἐ ᾧ ὺ ὐ

ε μ ν ψεσθαί μέ τινες μελλον, γλιχόμενος ν το δοκε ν τόλμων· λλ' ε τε δο λος ε τε πτωχ ςἰ ὲ ὄ ἔ ἂ ῦ ῖ ἐ ἀ ἴ ῦ ἴ ὸ

κα μαστιγίας ν μέλλοιμι το ς πολεμίους κακόν τι δράσειν, πεχείρουν ν, κα ε μηδε ς ρ η. οὶ ὢ ὺ ἐ ἄ ὶ ἰ ὶ ὁ ῴ ὐ

γ ρ δοκε ν πόλεμος λλ δρ ν ε κα ν μέρ κα ν νυκτ φιλε τι. ο δ πλα στί μοιὰ ῖ ὁ ἀ ὰ ᾶ ἀ ὶ ὶ ἐ ἡ ᾳ ὶ ἐ ὶ ῖ ὐ ὲ ὅ ἐ

τεταγμένα, ν ο ς προκαλο μαι το ς πολεμίους μάχεσθαι, λλ' ντινα θέλει τις τρόπον, κα πρ ςἐ ἷ ῦ ὺ ἀ ὅ ἐ ὶ ὸ

να κα πρ ς πολλο ς τοιμός ε μ' εί. ο δ' νίκα κάμνω μαχόμενος, σπερ σύ, τ πλα τέροις

ἕ ὶ ὸ ὺ ἕ ἰ ἀ ὐ ἡ ὥ ὰ ὅ ἑ

παραδίδωμι, λλ' πόταν ναπαύωνται ο πολέμιοι, τότε α το ς τ ς νυκτ ς πιτίθεμαι, χων τοια ταἀ ὁ ἀ ἱ ὐ ῖ ῆ ὸ ἐ ἔ ῦ

πλα κείνους βλάψει μάλιστα. κα ο δ ν ξ πώποτέ με φείλετο, σπερ σ πολλάκις μαχόμενον

ὅ ἃ ἐ ὶ ὐ ὲ ὺ ἀ ὥ ὲ

σμενον πέπαυκεν· λλ' νίκα ν έγχ ς σύ, τηνικα τα γ σ ζω σέ, κα το ς πολεμίους ε

ἄ ἀ ἡ ἂ ῥ ῃ ῦ ἐ ὼ ῴ ὶ ὺ ἀ ὶ

κακόν τι ποι , χων τ δουλοπρεπ τα τα πλα κα τ άκη κα τ ς μάστιγας, δι' ς σ σφαλ ςῶ ἔ ὰ ῆ ῦ ὅ ὶ ὰ ῥ ὶ ὰ ἃ ὺ ἀ ῶ

καθεύδεις. σ δ' τι φέρων κόμισας τ ν νεκρόν, νδρε ος ο ει ε ναι; ν ε μ δύνω φέρειν, δύοὺ ὅ ἐ ὸ ἀ ῖ ἴ ἶ ὃ ἰ ὴ ἠ

νδρες ν φερέτην, κ πειτα κ κε νοι περ ρετ ς σως ν μ ν μφισβήτουν. κ μο μ ν α τ ς

ἄ ἂ ἐ ἄ ἀ ῖ ὶ ἀ ῆ ἴ ἂ ἡ ῖ ἠ ἀ ὶ ὲ ὁ ὐ ὸ

ν πρ ς α το ς ν λόγος· σ δ τί ν λεγες μφισβητ ν πρ ς α τούς; δυο ν μ ν ο κ ν

ἂ ὸ ὐ ὺ ἦ ὺ ὲ ἂ ἔ ἀ ῶ ὸ ὐ ἢ ῖ ὲ ὐ ἂ

φροντίσαις, ν ς δ' ν α σχύνοιο μολογ ν δειλότερος ε ναι; ο κ ο σθ' τι ο το νεκρο το ςἑ ὸ ἂ ἰ ὁ ῶ ἶ ὐ ἶ ὅ ὐ ῦ ῦ ῖ

Τρωσ ν λλ τ ν πλων μελεν πως λάβοιεν; τ ν μ ν γ ρ ποδώσειν μελλον, τ δ πλαὶ ἀ ὰ ῶ ὅ ἔ ὅ ὸ ὲ ὰ ἀ ἔ ὰ ὲ ὅ

ναθήσειν ε ς τ ερ το ς θεο ς. το ς γ ρ νεκρο ς ο το ς ο κ ναιρουμένοις α σχρόν, λλ το ς

ἀ ἰ ὰ ἱ ὰ ῖ ῖ ὺ ὰ ὺ ὐ ῖ ὐ ἀ ἰ ἀ ὰ ῖ

(4)

κείνους. φθόνον δ κα μαθίαν νοσε ς, κακ ν ναντιώτατα α το ς· κα μέν σε πιθυμε ν ποιε

ἐ ὲ ὶ ἀ ῖ ῶ ἐ ὑ ῖ ὶ ὃ ἐ ῖ ῖ

τ ν καλ ν, δ ποτρέπει. νθρώπινον μ ν ο ν τι πέπονθας· διότι γ ρ σχυρός, ο ει κα νδρε οςῶ ῶ ἣ ὲ ἀ ἀ ὲ ὖ ὰ ἰ ἴ ὶ ἀ ῖ

ε ναι. ο κ ο σθα τι σοφί περ πόλεμον κα νδρεί ο τα τόν στιν σχ σαι; μαθία δ κακ νἶ ὐ ἶ ὅ ᾳ ὶ ὶ ἀ ᾳ ὐ ὐ ἐ ἰ ῦ ἀ ὲ ὸ

μέγιστον το ς χουσιν. ο μαι δ', άν ποτέ τις ρα σοφ ς ποιητ ς περ ρετ ς γένηται, μ μ νῖ ἔ ἶ ἐ ἄ ὸ ὴ ὶ ἀ ῆ ἐ ὲ ὲ

ποιήσει πολύτλαντα κα πολύμητιν κα πολυμήχανον κα πτολίπορθον κα μόνον τ ν Τροίαν λόντα,ὶ ὶ ὶ ὶ ὴ ἑ

σ δέ, ς γ μαι, τ ν φύσιν πεικάζων το ς τε νωθέσιν νοις κα βουσ το ς φορβάσιν, λλοιςὲ ὡ ἐ ᾦ ὴ ἀ ῖ ὄ ὶ ὶ ῖ ἄ

παρέχουσι δεσμεύειν κα ζευγνύναι α τούς.ὶ ὑ

SEXTI EMPIRICI ADUERSUS MATHEMATICOS (ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ Αʹ)

μ ν καθόλου τ ς σκεπτικ ς δυνάμεως χαρακτ ρ μετ τ ς προσηκούσης ξεργασίας ποδέδεικται,

Ὁ ὲ ῆ ῆ ὴ ὰ ῆ ἐ ὑ

τ μ ν προηγουμένως τ δ κα κατ διορισμ ν τ ν παρακειμένων φιλοσοφι ν κτυπωθείς·ὰ ὲ ὰ ὲ ὶ ὰ ὸ ῶ ῶ ἐ

πολείπεται δ ξ ς κα τ ν π τ ν κατ μέρος α το χρ σιν διδάσκειν ε ς τ μήτε δί περ τ ν

ἀ ὲ ἑ ῆ ὶ ὴ ἐ ὶ ῶ ὰ ὐ ῦ ῆ ἰ ὸ ἰ ᾳ ὶ ῶ

πραγμάτων σκεπτομένους μήτε το ς δογματικο ς νταίροντας ῖ ῖ ἀ ῥᾳδίως προπίπτειν. λλ' πε ποικίλονἀ ἐ ὶ

τι χρ μα φιλοσοφία, δεήσει πρ ς τ κατ τάξιν κα δ ζητε ν καστον λίγα περ τ ν ταύτηςῆ ὸ ὸ ὰ ὶ ὁ ῷ ῖ ἕ ὀ ὶ ῶ

μερ ν διαλαβε ν. α τίκα γ ρ ο μ ν μονομερ δοκο σιν α τ ν ποτεθε σθαι, ο δ διμερ , τιν ςῶ ῖ ὐ ὰ ἱ ὲ ῆ ῦ ὐ ὴ ὑ ῖ ἱ ὲ ῆ ὲ

δ τριμερ , κα τ ν ν μέρος ποστησαμένων ο μ ν τ φυσικόν, ο δ τ θικόν, λλοι δ τὲ ῆ ὶ ῶ ἓ ὑ ἱ ὲ ὸ ἱ ὲ ὸ ἠ ἄ ὲ ὸ

λογικ ν πεστήσαντο, κα σαύτως τ ν κατ δυάδα διαιρούντων ο μ ν ε ς τ φυσικ ν κα τὸ ὑ ὶ ὡ ῶ ὰ ἱ ὲ ἰ ὸ ὸ ὶ ὸ

λογικ ν διε λον, ο δ ε ς τ φυσικ ν κα θικόν, ο δ ε ς τ λογικ ν κα θικόν· ο μ ν γ ρ ε ςὸ ῖ ἱ ὲ ἰ ὸ ὸ ὶ ἠ ἱ ὲ ἰ ὸ ὸ ὶ ἠ ἱ ὲ ὰ ἰ

τρία διαιρο ντες συμφώνως ε ς τ φυσικ ν κα λογικ ν κα θικ ν δι ρήκασιν. φυσικ ν μ ν ο νῦ ἰ ὸ ὸ ὶ ὸ ὶ ἠ ὸ ῃ ὸ ὲ ὖ

μόνον πεστήσαντο μέρος Θαλ ς τε κα ναξιμένης κα ναξίμανδρος, μπεδοκλ ς τε καὑ ῆ ὶ Ἀ ὶ Ἀ Ἐ ῆ ὶ

Παρμενίδης κα ράκλειτος, ν Θαλ ς μ ν κα ναξιμένης κα ναξίμανδρος κατ πάντας καὶ Ἡ ὧ ῆ ὲ ὶ Ἀ ὶ Ἀ ὰ ὶ

ναμφιλέκτως, δ μπεδοκλ ς κα Παρμενίδης τι δ ράκλειτος ο κατ πάντας. μπεδοκλέα

ἀ ὁ ὲ Ἐ ῆ ὶ ἔ ὲ Ἡ ὐ ὰ Ἐ

μ ν γ ρ ριστοτέλης φησ πρ τον ητορικ ν κεκινηκέναι, ς ντίστροφον ε ναι τ ν διαλεκτικήν,ὲ ὰ ὁ Ἀ ὶ ῶ ῥ ὴ ἧ ἀ ἶ ὴ

τουτέστιν σόστροφον, δι τ περ τ ν α τ ν λην στρέφεσθαι, ς κα ντίθεον ποιητ ς φη τ νἰ ὰ ὸ ὶ ὴ ὐ ὴ ὕ ὡ ὶ ἀ ὁ ὴ ἔ ὸ

δυσσέα, περ ν σόθεον· Παρμενίδης δ ο κ ν δόξαι τ ς διαλεκτικ ς πείρως χειν, πείπερ

Ὀ ὅ ἦ ἰ ὲ ὐ ἂ ῆ ῆ ἀ ἔ ἐ

πάλιν ριστοτέλης τ ν γνώριμον α το Ζήνωνα διαλεκτικ ς ρχηγ ν πείληφεν. ζητε το δ καἈ ὸ ὐ ῦ ῆ ἀ ὸ ὑ ἐ ῖ ὲ ὶ

περ ρακλείτου, ε μ μόνον φυσικός στιν λλ κα θικ ς φιλόσοφος. πλ ν ο μ ν το φυσικοὶ Ἡ ἰ ὴ ἐ ἀ ὰ ὶ ἠ ὸ ὴ ἱ ὲ ῦ ῦ

μέρους προστάντες ε σ ν ο δε, το δ θικο μόνου πεμελε το Σωκράτης κατά γε το ς λλουςἰ ὶ ἵ ῦ ὲ ἠ ῦ ἐ ῖ ὺ ἄ

α το γνωρίμους, ε γε κα Ξενοφ ν ν το ς πομνημονεύμασι ητ ς φησιν παρνε σθαι α τ νὐ ῦ ἴ ὶ ὁ ῶ ἐ ῖ ἀ ῥ ῶ ἀ ῖ ὐ ὸ

τ φυσικ ν ς π ρ μ ς καθεστηκ ς κα μόνον σχολάζειν τ θικ ς πρ ς μ ς ντι. τοιο τονὸ ὸ ὡ ὑ ὲ ἡ ᾶ ὸ ὶ ῷ ἠ ῷ ὡ ὸ ἡ ᾶ ὄ ῦ

δ' α τ ν ο δε κα Τίμων, ν ο ς φησιν κ δ' ρα τ ν πέκλινεν < > λαξόος, ννομολέσχης,ὐ ὸ ἶ ὶ ὁ ἐ ἷ ἐ ἄ ῶ ἀ ὁ ἐ

(5)

θικο μέρους ντος το περ νόμων διαλέγεσθαι. μ ν γ ρ Πλάτων παντ ς μέρους φιλοσοφίας

ἠ ῦ ὄ ῦ ὶ ὁ ὲ ὰ ὸ

α τ μεταδίδωσιν, το μ ν λογικο παρόσον περ ρων κα διαιρέσεων κα τυμολογίαςὐ ῷ ῦ ὲ ῦ ὶ ὅ ὶ ὶ ἐ

παρεισ κται ζητ ν, περ στ λογικά, το δ θικο τι περ ρετ ς κα πολιτείας κα νόμωνῆ ῶ ἅ ἐ ὶ ῦ ὲ ἠ ῦ ὅ ὶ ἀ ῆ ὶ ὶ

διασκέπτεται, το δ φυσικο τι κα περ κόσμου τι κα περ ζ ογονίας κα ψυχ ς πεφιλοσόφηκεν.ῦ ὲ ῦ ὅ ὶ ὶ ὶ ὶ ῳ ὶ ῆ

νθεν κα Τίμων α τι ται τ ν Πλάτωνα π τ ο τω καλλωπίζειν τ ν Σωκράτην πολλο ς

ἔ ὶ ὁ ἰ ᾶ ὸ ἐ ὶ ῷ ὕ ὸ ῖ

μαθήμασιν· “ γάρ, φησί, τ ν ο κ θέλοντα με ναι θολόγον”. δοκο σι δ κατά τινας κα ο π τ ςἢ ὸ ὐ ἐ ῖ ἠ ῦ ὲ ὶ ἱ ἀ ὸ ῆ

Κυρήνης μόνον σπάζεσθαι τ θικ ν μέρος, παραπέμπειν δ τ φυσικ ν κα τ λογικ ν ς μηδ νἀ ὸ ἠ ὸ ὲ ὸ ὸ ὶ ὸ ὸ ὡ ὲ

πρ ς τ ε δαιμόνως βιο ν συνεργο ντα. καίτοι περιτρέπεσθαι τούτους νιοι νενομίκασιν ξ ν τὸ ὸ ὐ ῦ ῦ ἔ ἐ ὧ ὸ

θικ ν διαιρο σιν ε ς τε τ ν περ τ ν α ρετ ν κα φευκτ ν <τόπον> κα ε ς τ ν περ τ ν παθ ν

ἠ ὸ ῦ ἴ ὸ ὶ ῶ ἱ ῶ ὶ ῶ ὶ ἰ ὸ ὶ ῶ ῶ

κα τι ε ς τ ν περ τ ν πράξεων κα δη τ ν περ τ ν α τίων κα τελευτα ον ε ς τ ν περ τ νὶ ἔ ἰ ὸ ὶ ῶ ὶ ἤ ὸ ὶ ῶ ἰ ὶ ῖ ἰ ὸ ὶ ῶ

πίστεων· ν τούτοις γ ρ περ α τίων τόπος, φασίν, κ το φυσικο μέρους τύγχανεν, δ περἐ ὰ ὁ ὶ ἰ ἐ ῦ ῦ ἐ ὁ ὲ ὶ

πίστεων < κ> το λογικο . κα ρίστων δ Χ ος ο μόνον, ς φασι, παρ τε το τήν τε φυσικ νἐ ῦ ῦ ὶ Ἀ ὲ ὁ ῖ ὐ ὥ ῃ ῖ ὴ

κα λογικ ν θεωρίαν δι τ νωφελ ς κα πρ ς κακο το ς φιλοσοφο σιν πάρχειν, λλ κα τοὶ ὴ ὰ ὸ ἀ ὲ ὶ ὸ ῦ ῖ ῦ ὑ ἀ ὰ ὶ ῦ

θικο τόπους τιν ς συμπεριέγραφεν, καθάπερ τόν τε παραινετικ ν κα τ ν ποθετικ ν τόπον·

ἠ ῦ ὰ ὸ ὶ ὸ ὑ ὸ

τούτους γ ρ ε ς τίτθας κα παιδαγωγο ς πίπτειν, ρκε ν δ πρ ς τ μακαρίως βι ναι τ ν ο κειο νταὰ ἰ ὶ ὺ ἀ ῖ ὲ ὸ ὸ ῶ ὸ ἰ ῦ

μ ν πρ ς ρετ ν λόγον, παλλοτριο ντα δ κακίας, κατατρέχοντα δ τ ν μεταξ τούτων, περ οὲ ὸ ἀ ὴ ἀ ῦ ὲ ὲ ῶ ὺ ὶ ἃ ἱ

πολλο πτοηθέντες κακοδαιμονο σιν. π δ τ λογικ ν κατηνέχθησαν μέρος ο περ Πανθοίδην καὶ ῦ ἐ ὶ ὲ ὸ ὸ ἱ ὶ ὶ

λεξ νον κα Ε βουλίδην κα Βρύσωνα, Διονυσόδωρόν τε κα Ε θύδημον [Θούριοι, ν μέμνηται

Ἀ ῖ ὶ ὐ ὶ ὶ ὐ ὧ

κα Πλάτων ν τ Ε θυδήμ ]. τ ν δ διμερ τ ν φιλοσοφίαν ποστησαμένων Ξενοφάνης μ ν ὶ ὁ ἐ ῷ ὐ ῳ ῶ ὲ ῆ ὴ ὑ ὲ ὁ

Κολοφώνιος τ φυσικ ν μα κα λογικόν, ς φασί τινες, μετήρχετο, ρχέλαος δ θηνα ος τὸ ὸ ἅ ὶ ὥ Ἀ ὲ ὁ Ἀ ῖ ὸ

φυσικ ν κα θικόν· μεθ' ο τινες κα τ ν πίκουρον τάττουσιν ς [κα ] τ ν λογικ ν θεωρίανὸ ὶ ἠ ὗ ὶ ὸ Ἐ ὡ ὶ ὴ ὴ

κβάλλοντα. λλοι δ σαν ο φασι μ κοιν ς α τ ν τ ν λογικ ν παρ τ σθαι, μόνην δ τ ν τ ν

ἐ ἄ ὲ ἦ ἵ ὴ ῶ ὐ ὸ ὴ ὴ ῃ ῆ ὲ ὴ ῶ

Στωικ ν, στε δυνάμει τριμερ πάλιν πολείπειν τ ν φιλοσοφίαν. ναφέρεται δ πό τινων δόξα,ῶ ὥ ῆ ἀ ὴ ἀ ὲ ὑ

καθ κα Σωτίων μεμαρτύρηκεν, ε ς το ς π τ ς Κυρήνης ς λέγοντας θικόν τι κα λογικ νὸ ὶ ὁ ἰ ὺ ἀ ὸ ῆ ὡ ἠ ὶ ὸ

φιλοσοφίας ε ναι μέρος. πλ ν ο τοι μ ν λλιπ ς νεστράφθαι δοκο σιν, ντελέστερον δ παρἶ ὴ ὗ ὲ ἐ ῶ ἀ ῦ ἐ ὲ ὰ

τούτους ο ε πόντες τ ς φιλοσοφίας τ μέν τι ε ναι φυσικ ν τ δ θικ ν τ δ λογικόν· ν δυνάμειἱ ἰ ῆ ὸ ἶ ὸ ὸ ὲ ἠ ὸ ὸ ὲ ὧ

μ ν Πλάτων στ ν ρχηγός, περ πολλ ν μ ν φυσικ ν, [περ ] πολλ ν δ θικ ν, ο κ λίγων δὲ ἐ ὶ ἀ ὶ ῶ ὲ ῶ ὶ ῶ ὲ ἠ ῶ ὐ ὀ ὲ

λογικ ν διαλεχθείς· ητότατα δ ο περ τ ν Ξενοκράτη κα ο π το Περιπάτου, τι δ ο πῶ ῥ ὲ ἱ ὶ ὸ ὶ ἱ ἀ ὸ ῦ ἔ ὲ ἱ ἀ ὸ

τ ς Στο ς χονται τ σδε τ ς διαιρέσεως. νθεν <ο κ> πιθάνως μοιο σι τ ν φιλοσοφίανῆ ᾶ ἔ ῆ ῆ ἔ ὐ ἀ ὁ ῦ ὴ

παγκάρπ λω , να τ μ ν ψηλότητι τ ν φυτ ν ε κάζηται τ φυσικόν, τ δ νοστίμ τ νῳ ἀ ῇ ἵ ῇ ὲ ὑ ῶ ῶ ἰ ὸ ῷ ὲ ῳ ῶ

καρπ ν τ θικόν, τ δ χυρότητι τ ν τειχ ν τ λογικόν. ο δ ῶ ὸ ἠ ῇ ὲ ὀ ῶ ῶ ὸ ἱ ὲ ᾠῷ φασιν α τ ν ε ναιὐ ὴ ἶ

παραπλήσιον· ἐῴκει γ ρ τ μ ν λεκίθ , ν τινες νεοττ ν πάρχειν λέγουσι, τ θικά, τ δ λευκ ,ὰ ῇ ὲ ῳ ἥ ὸ ὑ ὰ ἠ ῷ ὲ ῷ

δ τροφή στι τ ς λεκίθου, τ φυσικά, τ δ ξωθεν στρακώδει τ λογικά. δ Ποσειδώνιος,

(6)

πε τ μ ν μέρη τ ς φιλοσοφίας χώριστά στιν λλήλων, τ δ φυτ τ ν καρπ ν τερα

ἐ ὶ ὰ ὲ ῆ ἀ ἐ ἀ ὰ ὲ ὰ ῶ ῶ ἕ

θεωρε ται κα τ τείχη τ ν φυτ ν κεχώρισται, ζῖ ὶ ὰ ῶ ῶ ῴῳ ᾶ μ λλον ε κάζειν ξίου τ ν φιλοσοφίαν, α ματιἰ ἠ ὴ ἵ

μ ν κα σαρξ τ φυσικόν, στέοις δ κα νεύροις τ λογικόν, ψυχ δ τ θικόν. ὲ ὶ ὶ ὸ ὀ ὲ ὶ ὸ ῇ ὲ ὸ ἠ

λλ γ ρ τριμερο ς ο σης τ ς φιλοσοφίας ο μ ν πρ τον μέρος τάττουσι τ φυσικόν, πε

Ἀ ὰ ὰ ῦ ὔ ῆ ἱ ὲ ῶ ὸ ἐ ὶ

κα χρόν μ ν πρεσβυτάτη στ ν περ τ ν φυσικ ν πραγματεία ς κα μέχρι ν ν το ς πρώτουςὶ ῳ ὲ ἐ ὶ ἡ ὶ ὴ ὴ ὡ ὶ ῦ ὺ

φιλοσοφήσαντας φυσικο ς καλε σθαι, τάξει δέ, τι πρ τον ρμόττει περ τ ν λων διαλαβε ν καὺ ῖ ὅ ῶ ἁ ὶ ῶ ὅ ῖ ὶ

τότε περ τ ν π' ε δους κα τ νθρώπου σκέπτεσθαι. ο δ π τ ν θικ ν κατήρξαντο ςὶ ῶ ἐ ἴ ὶ ἀ ἱ ὲ ἀ ὸ ῶ ἠ ῶ ὡ

ναγκαιοτέρων κα πρ ς ε δαιμονίαν πισπώντων, καθ κα Σωκράτης παρήγγελλε μηδ ν λλο

ἀ ὶ ὸ ὐ ἐ ὸ ὶ ὁ ὲ ἄ

ζητε ν ε μ ττι τοι ν μεγάροισι κακόν τ' γαθόν τε τέτυκται. ο δ πικούρειοι π τ ν λογικ νῖ ἰ ὴ ὅ ἐ ἀ ἱ ὲ Ἐ ἀ ὸ ῶ ῶ

ε σβάλλουσιν· τ γ ρ κανονικ πρ τον πιθεωρο σιν, περί τε ναργ ν κα δήλων κα τ νἰ ὰ ὰ ὰ ῶ ἐ ῦ ἐ ῶ ὶ ἀ ὶ ῶ

τούτοις κολούθων ποιο νται τ ν φήγησιν. ο δ π τ ς Στο ς κα α το ρχειν μέν φασι τἀ ῦ ὴ ὑ ἱ ὲ ἀ ὸ ῆ ᾶ ὶ ὐ ὶ ἄ ὰ

λογικά, δευτερεύειν δ τ θικά, τελευτα α δ τετάχθαι τ φυσικά. πρ τον γ ρ δε ν κατησφαλίσθαιὲ ὰ ἠ ῖ ὲ ὰ ῶ ὰ ῖ

τ ν νο ν ε ς δυσέκκρουστον τ ν παραδιδομένων φυλακήν, χυρωτικ ν δ ε ναι τ ς διανοίας τ νὸ ῦ ἰ ῶ ὀ ὸ ὲ ἶ ῆ ὸ

διαλεκτικ ν τόπον· δεύτερον δ πογράφειν τ ν θικ ν θεωρίαν πρ ς βελτίωσιν τ ν θ ν·ὸ ὲ ὑ ὴ ἠ ὴ ὸ ῶ ἠ ῶ

κίνδυνος γ ρ παραδοχ ταύτης π προϋποκειμέν τ λογικ δυνάμει· τελευταίαν δ πάγειν τ ν

ἀ ὰ ἡ ὴ ἐ ὶ ῃ ῇ ῇ ὲ ἐ ὴ

φυσικ ν θεωρίαν· θειοτέρα γάρ στι κα βαθυτέρας δε ται τ ς πιστάσεως. ὴ ἐ ὶ ῖ ῆ ἐ

Τα τα μ ν κα ο τοι· με ς δ τ μ ν κριβ ς ν τ πράγματι τ ν ν ο σκεπτόμεθα,ῦ ὲ ὶ ὗ ἡ ῖ ὲ ὸ ὲ ἀ ὲ ἐ ῷ ὰ ῦ ὐ

κε νο δέ φαμεν ς ε περ ν παντ μέρει φιλοσοφίας ζητητέον στ τ ληθές, πρ παντ ς δε τ ς

ἐ ῖ ὡ ἴ ἐ ὶ ἐ ὶ ἀ ὸ ὸ ῖ ὰ

ρχ ς κα το ς τρόπους τ ς τούτου διαγνώσεως χειν πιστούς. δέ γε λογικ ς τόπος τ ν περ τ ν

ἀ ὰ ὶ ὺ ῆ ἔ ὁ ὸ ὴ ὶ ῶ

κριτηρίων κα τ ν ποδείξεων θεωρίαν περιε χεν· π τούτου ρα ποιητέον στ ν μ ν τ ν ρχήν.ὶ ῶ ἀ ῖ ἀ ὸ ἄ ἐ ὶ ἡ ῖ ὴ ἀ

κα να ε έφοδος γένηται πρ ς το ς δογματικο ς ζήτησις, πε τ μ ν ναργ δι κριτηρίου τιν ςὶ ἵ ὐ ὸ ὺ ὺ ἡ ἐ ὶ ὰ ὲ ἐ ῆ ὰ ὸ

α τόθεν γνωρίζεσθαι δοκε , τ δ δηλα δι σημείων κα ποδείξεων κατ τ ν π τ ν ναργ νὐ ῖ ὰ ὲ ἄ ὰ ὶ ἀ ὰ ὴ ἀ ὸ ῶ ἐ ῶ

μετάβασιν ξιχνεύεσθαι, τάξει σκεπτώμεθα πρ τον περ το ε στι τι κριτήριον τ ν α τόθεν κατ'ἐ ῶ ὶ ῦ ἰ ἔ ῶ ὐ

α σθησιν διάνοιαν προσπιπτόντων, τ δ μετ το το περ το ε στι σημειωτικ ς ποδεικτικ ςἴ ἢ ὸ ὲ ὰ ῦ ὶ ῦ ἰ ἔ ὸ ἢ ἀ ὸ

τ ν δήλων τρόπος. ο μαι γ ρ ς τούτων ναιρεθέντων ο δεμία τι καταλειφθήσεται ζήτησις περῶ ἀ ἶ ὰ ὡ ἀ ὐ ἔ ὶ

το δε ν πέχειν τε μήτε ν το ς προφανέσι μήτε ν το ς συνεσκιασμένοις ε ρισκομένου τιν ςῦ ῖ ἐ ἅ ἐ ῖ ἐ ῖ ὑ ὸ

ληθο ς. ρχέτω ο ν περ το κριτηρίου λόγος, πε κα πάντων τ ν τ ς καταλήψεως τρόπων

ἀ ῦ ἀ ὖ ὁ ὶ ῦ ἐ ὶ ὶ ῶ ῆ

περιληπτικ ς ε ναι δοκε . ὸ ἶ ῖ

PYRRHONIAE HYPOTYPOSES

PERI THS ANWTATW DIAFORAS TWN FILOSOFIWN

Το ς ζητο σί τι πρ γμα ε ρεσιν πακολουθε ν ε κ ς ρνησιν ε ρέσεως κα καταληψίαςῖ ῦ ᾶ ἢ ὕ ἐ ῖ ἰ ὸ ἢ ἄ ὑ ὶ ἀ

μολογίαν πιμον ν ζητήσεως. διόπερ σως κα π τ ν κατ φιλοσοφίαν ζητουμένων ο μ ν

(7)

ε ρηκέναι τ ληθ ς φασαν, ο δ' πεφήναντο μ δυνατ ν ε ναι το το καταληφθ ναι, ο δ τιὑ ὸ ἀ ὲ ἔ ἱ ἀ ὴ ὸ ἶ ῦ ῆ ἱ ὲ ἔ

ζητο σιν. κα ε ρηκέναι μ ν δοκο σιν ο δίως καλούμενοι δογματικοί, ο ον ο περ ριστοτέληνῦ ὶ ὑ ὲ ῦ ἱ ἰ ἷ ἱ ὶ Ἀ

κα πίκουρον κα το ς Στωικο ς κα λλοι τινές, ς δ περ καταλήπτων πεφήναντο ο περὶ Ἐ ὶ ὺ ὺ ὶ ἄ ὡ ὲ ὶ ἀ ἀ ἱ ὶ

Κλειτόμαχον κα Καρνεάδην κα λλοι καδημαϊκοί, ζητο σι δ ο σκεπτικοί. θεν ε λόγωςὶ ὶ ἄ Ἀ ῦ ὲ ἱ ὅ ὐ

δοκο σιν α νωτάτω φιλοσοφίαι τρε ς ε ναι, δογματικ καδημαϊκ σκεπτική. περ μ ν ο ν τ νῦ ἱ ἀ ῖ ἶ ὴ Ἀ ὴ ὶ ὲ ὖ ῶ

λλων τέροις ρμόσει λέγειν, περ δ τ ς σκεπτικ ς γωγ ς ποτυπωτικ ς π το παρόντος

ἄ ἑ ἁ ὶ ὲ ῆ ῆ ἀ ῆ ὑ ῶ ἐ ὶ ῦ

με ς ρο μεν, κε νο προειπόντες, τι περ ο δεν ς τ ν λεχθησομένων διαβεβαιούμεθα ς ο τως

ἡ ῖ ἐ ῦ ἐ ῖ ὅ ὶ ὐ ὸ ῶ ὡ ὕ

χοντος πάντως καθάπερ λέγομεν, λλ κατ τ ν ν φαινόμενον μ ν στορικ ς παγγέλλομεν

ἔ ἀ ὰ ὰ ὸ ῦ ἡ ῖ ἱ ῶ ἀ

περ κάστου. ὶ ἑ

PERI TWN LOGWN THS SKEYEWS

Τ ς σκεπτικ ς ο ν φιλοσοφίας μ ν λέγεται καθόλου λόγος δ ε δικός, κα καθόλου μ ν ν τ νῆ ῆ ὖ ὁ ὲ ὁ ὲ ἰ ὶ ὲ ἐ ᾧ ὸ

χαρακτ ρα τ ς σκέψεως κτιθέμεθα, λέγοντες τίς ννοια α τ ς κα τίνες ρχα κα τίνες λόγοι, τί τεῆ ῆ ἐ ἔ ὐ ῆ ὶ ἀ ὶ ὶ

κριτήριον κα τί τέλος, κα τίνες ο τρόποι τ ς ποχ ς, κα π ς παραλαμβάνομεν τ ς σκεπτικ ςὶ ὶ ἱ ῆ ἐ ῆ ὶ ῶ ὰ ὰ

ποφάσεις, κα τ ν διάκρισιν τ ς σκέψεως π τ ν παρακειμένων α τ φιλοσοφι ν· ε δικ ς δ ν

ἀ ὶ ὴ ῆ ἀ ὸ ῶ ὐ ῇ ῶ ἰ ὸ ὲ ἐ

πρ ς καστον μέρος τ ς καλουμένης φιλοσοφίας ντιλέγομεν. περ το καθόλου δ πρ τον

ᾧ ὸ ἕ ῆ ἀ ὶ ῦ ὴ ῶ

διαλάβωμεν λόγου, ρξάμενοι τ ς φηγήσεως π τ ν τ ς σκεπτικ ς γωγ ς νομάτων. ἀ ῆ ὑ ἀ ὸ ῶ ῆ ῆ ἀ ῆ ὀ

PERI TWN ONOMASIWN THS SKHPTIKHS

σκεπτικ τοίνυν γωγ καλε ται μ ν κα ζητητικ π νεργείας τ ς κατ τ ζητε ν κα

Ἡ ὴ ἀ ὴ ῖ ὲ ὶ ὴ ἀ ὸ ἐ ῆ ὰ ὸ ῖ ὶ

σκέπτεσθαι, κα φεκτικ π το μετ τ ν ζήτησιν περ τ ν σκεπτόμενον γινομένου πάθους, καὶ ἐ ὴ ἀ ὸ ῦ ὰ ὴ ὶ ὸ ὶ

πορητικ τοι π το περ παντ ς πορε ν κα ζητε ν, ς νιοί φασιν, π το μηχανε ν

ἀ ὴ ἤ ἀ ὸ ῦ ὶ ὸ ἀ ῖ ὶ ῖ ὡ ἔ ἢ ἀ ὸ ῦ ἀ ῖ

πρ ς συγκατάθεσιν ὸ ἢ ἄ ρνησιν, κα Πυρρώνειος π το φαίνεσθαι μ ν τ ν Πύρρωναὶ ἀ ὸ ῦ ἡ ῖ ὸ

σωματικώτερον κα πιφανέστερον τ ν πρ α το προσεληλυθέναι τ σκέψει. ὶ ἐ ῶ ὸ ὐ ῦ ῇ

Fuentes: Epistolographi Graeci, R. HERCHER, ed., París, Didot, 1873, rep. 1965.

Antisthenis fragmenta, F. CAIZZI, ed, Milán, Istituto Editoriale Cisalpino, 1966.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...