Ecloga chronographica, 1 ss.; Chronographia, 1 ss.

Texto completo

(1)

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ

ν ρχ ποίησεν θε ς τ ν ο ραν ν κα τ ν γ ν. ρχ πάσης χρονικ ς

Ἐ ἀ ῇ ἐ ὁ ὸ ὸ ὐ ὸ ὶ ὴ ῆ ἀ ὴ ῆ κινήσεως τ ς πῆ ὑ ὸ χρόνον ρατ ς κτίσεώς στιν. ν ο ραν ς κα γ παρ θεο πατρ ς δι υ ο μονογενο ς καὁ ῆ ἐ ἐ ᾗ ὁ ὐ ὸ ὶ ἡ ῆ ὰ ῦ ὸ ὰ ἱ ῦ ῦ ὶ πνεύματος γίου, τ ς γίας κα ζωαρχικ ς μοουσίου τριάδος, κ μ ντων ε ς τ ε ναι δι' μετρονἁ ῆ ἁ ὶ ῆ ὁ ἐ ὴ ὄ ἰ ὸ ἶ ἄ

γοθότητα παρήχθη. γία πρωτόκτιστος μέρα το πρώτου μην ς Νισ ν λεγομένου παρ' βραίοις

ἀ ἡ ἁ ἡ ῦ ὸ ὰ Ἑ

κα τα ς θεοπνεύστοις γραφα ς, ε κάδι πέμπτ το παρ ωμαίοις Μαρτίου μην ς ο σα, το δ παρ'ὶ ῖ ῖ ἰ ῃ ῦ ὰ Ῥ ὸ ὖ ῦ ὲ Α γυπτίοις βδόμου μην ς κθ . το το π σιν μολογούμενόν στι το ς γίοις μ ν πατράσι καἰ ἑ ὸ ʹ ῦ ᾶ ὁ ἐ ῖ ἁ ἡ ῶ ὶ διδασκάλοις κα τ γί καθολικ κα ποστολικ κκλησί . ν ταύτ κα Γαβρι λ τ ν σπασμ νὶ ῇ ἁ ᾳ ῇ ὶ ἀ ῇ ἐ ᾳ ἐ ῃ ὶ ὴ ὸ ἀ ὸ κα τ χα ρε τ γί παρθέν τ ς θείας συλλήψεως προεφθέγξατο. ν ταύτ κα μονογεν ς υ ςὶ ὸ ῖ ῇ ἁ ᾳ ῳ ῆ ἐ ῃ ὶ ὁ ὴ ἱὸ το πατρ ς μετ τ ν ξ α τ ς ρρητον σάρκωσιν π σαν πληρώσας ο κονομίαν κ νεκρ ν νέστη,ῦ ὸ ὰ ὴ ἐ ὐ ῆ ἄ ᾶ ἰ ἐ ῶ ἀ ρχ ν λαβόντος κατ τ ν α τ ν γίαν τ ς ζωηφόρου ναστάσεως μέραν το εφλδ τους π

ἀ ὴ ὰ ὴ ὐ ὴ ἁ ῆ ἀ ἡ ῦ ͵ ʹ ἔ ἀ ὸ

κτίσεως κόσμου. περ ο μοι π σα σπουδ γέγονε τόδε τ χρονικ ν συντάξαι κανονικ ς τε καὶ ὗ ᾶ ὴ ὸ ὸ ῶ ὶ ξηγητικ ς, περ το ς πολλο ς τ ν στορικ ν ο συμπεφώνηται, τι τε τ εφ τει το κόσμου

ἐ ῶ ὅ ῖ ῖ ῶ ἱ ῶ ὐ ὅ ῷ ͵ ʹ ἔ ῦ ὁ

κύριος μ ν κα θε ς σαρκώθη κ τ ς γίας παρθένου κα τι τ εφλδ τει ρχομέν , ςἡ ῶ ὶ ὸ ἐ ἐ ῆ ἁ ὶ ὅ ῷ ͵ ʹ ἔ ἀ ῳ ὡ προείρηται, τ πρώτ το Νισ ν παρ' βραίοις μηνός, κε το παρ ωμαίοις Μαρτίου, παρ δῇ ῃ ῦ ὰ Ἑ ʹ ῦ ὰ Ῥ ὰ ὲ Α γυπτίοις Φαμεν θ ζ μην κθ νέστη κ νεκρ ν πατήσας τ ν θάνατον. πρόδηλον δ τι καἰ ὼ ʹ ὶ ʹ ἀ ἐ ῶ ὸ ὲ ὅ ὶ πρ τον κυριακ ν πάσχα το ς καταξιωθε σι τ ς θείας χάριτος κατ ταύτην ρξατο τ ν γίανῶ ὸ ῖ ῖ ῆ ὰ ἤ ὴ ἁ πρωτόκτιστον μέραν. ε λόγως ρα κα ν α τ τ ς ρωμένης ρξατο δημιουργίας γία καἡ ὐ ἄ ὶ ἐ ὐ ῇ ῆ ὁ ἤ ἡ ἁ ὶ παντουργ ς τριάς, ς προτυπούσης τ ν γίαν ναστάσιμον μέραν· ο χάριν κα ὸ ὡ ὴ ἁ ἀ ἡ ὗ ὶ πρώτην τοῦ πρώτου μην ς Νισ ν φυσικ ς α τ ν κα θεοδιδάκτως ὸ ὰ ῶ ὐ ὴ ὶ ὁ θεόπτης Μωϋσ ς παραλαβ ν ξ α τ ςῆ ὼ ἐ ὐ ῆ

ρξατο τ ς συγγραφ ς λέγων ’ ν ρχ ποίησεν θε ς τ ν ο ραν ν κα τ ν γ ν.’ πρόδηλον γ ρ

ἤ ῆ ῆ Ἐ ἀ ῇ ἐ ὁ ὸ ὸ ὐ ὸ ὶ ὴ ῆ ὰ

τι παντ ς μηνιαίου κα νιαυσιαίου χρόνου μέρα τις προκατάρχει, κα τι ο ραν ς κα γ κα

ὅ ὸ ὶ ἐ ἡ ὶ ὅ ὁ ὐ ὸ ὶ ἡ ῆ ὶ

τ φ ς κα τ σκότος τ πνε μά τε κα βυσσος κα α τ τ πρωτόκτιστον νυχθήμερον περὸ ῶ ὶ ὸ ὸ ῦ ὶ ἡ ἄ ὶ ὐ ὸ ὸ ὅ ρχ τ ς χρονικ ς κινήσεως πέφυκεν, σπερ τις μον ς τ ν μετ' α τ ν ριθμ ν, ο δε ς

ἀ ὴ ῆ ῆ ὥ ἥ ὰ ῶ ὐ ὴ ἀ ῶ ὐ ὶ

ντιφράσοι τ ν ε φρονούντων, ο δ' τι ο ραν ς κα γ κα τ ν ρωμένων σύμπηξις πρ

ἀ ῶ ὖ ὐ ὅ ὁ ὐ ὸ ὶ ἡ ῆ ὶ ῶ ὁ ἡ ὸ

(2)

κα τ ν νυχθημεριν ν διαστημάτων κίνησις π θεο σοφ ς ρισται; το ς γ ρ ιδίοις γουνὶ ἡ ῶ ῶ ὑ ὸ ῦ ῶ ὥ ῖ ὰ ἀ ἤ τα ς ύλοις ο σίαις α ών τις νεπισκότιστος συμπαρεκτείνεται, σπερ μ ν το ς ν γενέσει καῖ ἀ ὐ ἰ ἀ ὥ ἡ ῖ ῖ ἐ ὶ φθορ χρόνος λίου φορ καταμετρε ται, ς πού φησιν μέγας ν θεολογί Γρηγόριος.ᾷ ὁ ἡ ᾷ ῖ ὥ ὁ ἐ ᾳ

ναγκαίως ο ν κ πάντων δείκνυται χρονικ ρχή, καθ' ν ο ραν ς κα γ γεγόνασιν, γία

ἀ ὖ ἐ ὴ ἀ ἣ ὁ ὐ ὸ ὶ ἡ ῆ ἡ ἁ

α τη πρωτόκτιστος μέρα, ν ς θεμέλιον ρραγ κα βάσιν σειστον πηξάμενος τ σδε τ ςὕ ἡ ἣ ὡ ἀ ῆ ὶ ἄ ῆ ῆ συγγραφ ς, λιπαρ τ ν ν α τ κα κατ' α τ ν ο μόνον τ ν α σθητ ν κτίσιν ποστησάμενον,ῆ ῶ ὸ ἐ ὐ ῇ ὶ ὐ ὴ ὐ ὴ ἰ ὴ ὑ λλ κα τ ν ν α τ καιν ν κτίσιν Χριστ ν θε ν μ ν συνεργ σαί μοι τ μαθεστάτ , στε

ἀ ὰ ὶ ὴ ἐ ὐ ῷ ὴ ὸ ὸ ἡ ῶ ῆ ῷ ἀ ῳ ὥ

σαφ ς ποδε ξαι τ εφ τει το κόσμου τ ν νσαρκον α το γεγεν σθαι ο κονομίαν, κα σα νῶ ἀ ῖ ῷ ͵ ʹ ἔ ῦ ὴ ἔ ὐ ῦ ῆ ἰ ὶ ὅ ἐ τ μεταξ χρόν γέγονεν πίσημα πράγματα περί τε θνη κα βασιλείας κα τ ν μετ τα ταῷ ὺ ῳ ἐ ἔ ὶ ὶ ῶ ὰ ῦ

κτακοσίων δύο τ ν, λγ μ ν τ ν κα μερ ν μ τ ς π γ ς ο κονομίας, πτακοσίων δ κα ξ

ὀ ἐ ῶ ʹ ὲ ἐ ῶ ὶ ἡ ῶ ʹ ῆ ἐ ὶ ῆ ἰ ἑ ὲ ὶ ϛʹ

κα μην ν ι κα μερ ν κ τ ν μετ τ ν γίαν α το νάληψιν, το τ' στιν π τ ςὶ ῶ ʹ ὶ ἡ ῶ ʹ ῶ ὰ ὴ ἁ ὐ ῦ ἀ ῦ ἔ ἀ ὸ ῆ πρωτοκτίστου μέρας ως το κοσμικο καθολικο τ τους νδικτίωνος α , ς ποτέτακται. ἡ ἕ ῦ ῦ ῦ ͵ϛ ʹ ἔ ἰ ʹ ὡ ὑ

Τ ν πρώτην μέραν φρικαν ς νοητ ν λέγει δι τ διοργάνιστον ὴ ἡ ὁ Ἀ ὸ ὴ ὰ ὸ ἀ ε ναι τέως τἶ ὸ πρωτόκτιστον φ ς κα κεχυμένον. ῶ ὶ

ν τ πρωτοκτίστ νυχθημέρ , τ πρώτ το παρ' βραίοις πρώτου μην ς Νισάν, ς

Ἐ ῷ ῳ ῳ ῇ ῃ ῦ Ἑ ὸ ὡ

προδέδεικται, παρ δ ωμαίοις κε το Μαρτίου μηνός, κα παρ' Α γυπτίοις κθ το Φαμενώθ, νὰ ὲ Ῥ ʹ ῦ ὶ ἰ ʹ ῦ ἐ μέρ κυριακ , τοι μι τ ν σαββάτων, ποίησεν θε ς τ ν ο ραν ν κα τ ν γ ν, τ σκότος κα

ἡ ᾳ ῇ ἤ ᾷ ῶ ἐ ὁ ὸ ὸ ὐ ὸ ὶ ὴ ῆ ὸ ὶ

τ δατα, πνε μα κα φ ς κα νυχθήμερον, μο ργα πτά. ν τ δευτέρ νυχθημέρ γένετο τὰ ὕ ῦ ὶ ῶ ὶ ὁ ῦ ἔ ἑ ἐ ῷ ῳ ῳ ἐ ὸ στερέωμα, ργον α . ν τ τρίτ νυχθημέρ γένετο ργα δ , φανέρωσις γ ς κα ναξήρανσις,ἔ ʹ ἐ ῷ ῳ ῳ ἐ ἔ ʹ ῆ ὶ ἀ παράδεισος, δένδρα παντο α, βοτάναι κα σπέρματα. τ δ μέρ ποίησεν θε ς τ ν λιον κα τ νῖ ὶ ῇ ʹ ἡ ᾳ ἐ ὁ ὸ ὸ ἥ ὶ ὴ σελήνην κα το ς στέρας. τ ε μέρ ποίησεν θε ς τ ρπετ κα τ νηκτ πάντα, κήτη καὶ ὺ ἀ ῇ ʹ ἡ ᾳ ἐ ὁ ὸ ὰ ἑ ὰ ὶ ὰ ὰ ὶ

χθύας κα σα ν το ς δασι, τι τε πετεινά, μο ργα γ . τ μέρ ποίησεν θε ς τ

ἰ ὶ ὅ ἐ ῖ ὕ ἔ ὁ ῦ ἔ ʹ ῇ ϛʹ ἡ ᾳ ἐ ὁ ὸ ὰ

τετράποδα κα τ ρπετ τ ς γ ς, τ θηρία κα τ ν νθρωπον, ργα δ . μο τ πάντα ργα κβὶ ὰ ἑ ὰ ῆ ῆ ὰ ὶ ὸ ἄ ἔ ʹ ὁ ῦ ὰ ἔ ʹ σάριθμα το ς κβ βραϊκο ς γράμμασι κα τα ς κβ βραϊκα ς βίβλοις κα το ς π δ μ ως

ἰ ῖ ʹ Ἑ ῖ ὶ ῖ ʹ Ἑ ῖ ὶ ῖ ἀ ὸ Ἀ ὰ ἕ

ακ β ε κοσι δύο γεναρχίαις, ς ν λεπτ φέρεται Γενέσει, ν κα Μωϋσέως ε ναί φασί τινες

Ἰ ὼ ἴ ὡ ἐ ῇ ἣ ὶ ἶ

ποκάλυψιν. α τη τ ς ο ρανίους δυνάμεις τ πρώτ μέρ λέγει κτίσθαι.

ἀ ὕ ὰ ὐ ῇ ῃ ἡ ᾳ ἐ

γιος ωάννης κα μέγας ν διδασκάλοις Χρυσόστομος τ μέρ τ ς α βδομάδος,

Ὁ ἅ Ἰ ὶ ἐ ῇ ϛʹ ἡ ᾳ ῆ ʹ ἑ

το τ' στι τ α τ μέρ τ ς πλάσεως α το , λέγει τ ν δ μ κβληθ ναι το παραδείσου κα τ νῦ ἔ ῇ ὐ ῇ ἡ ᾳ ῆ ὐ ῦ ὸ Ἀ ὰ ἐ ῆ ῦ ὶ ὴ Ε αν, ν τ ρμηνεί το κατ Ματθα ον ε αγγελίου, κα με ς πειθόμεθα. ὔ ἐ ῇ ἑ ᾳ ῦ ὰ ῖ ὐ ᾧ ὶ ἡ ῖ

βδόμη μέρα σαββάτ , ν κατέπαυσεν θε ς π τ ν ργων, κα γίασεν α τήν. τ ν

Ἑ ἡ ῳ ἐ ᾗ ὁ ὸ ἀ ὸ ῶ ἔ ὶ ἡ ὐ ὴ

(3)

δι πνεύματος γίου κδέδοται, κα ο χρ περαιτέρω τ ν θείων ρων προβαίνειν το ς ρθ ςὰ ἁ ἐ ὶ ὐ ὴ ῶ ὅ ὺ ὀ ῶ ντυγχάνοντας, να μ ντ κέρδους μικρο μεγάλην ζημίαν πισπάσωνται. πειδ δέ τινες κρατ ς

ἐ ἵ ὴ ἀ ὶ ῦ ἐ ἐ ὴ ἀ ῶ

χοντες περ το συζητε ν, ε τε κ δοκουμένης φιλομαθίας ε τε κα κενο

ἔ ὶ ῦ ῖ ἴ ἐ ἴ ὶ δοξί νυττόμενοι, τ θε αᾳ ὰ ῖ λόγια μετ χε ρας φέροντες δεικνύειν πειρ νται τ ν μ ν προπάτορα μ ν δ μ ο κ ε θ ςὰ ῖ ῶ ὸ ὲ ἡ ῶ Ἀ ὰ ὐ ὐ ὺ ε σενηνέχθαι ν τ παραδείσ π θεο , κα ε σελθόντα πρ τ ς πλάσεως τ ς γυναικ ς νόματαἰ ἐ ῷ ῳ ὑ ὸ ῦ ἢ ὶ ἰ ὸ ῆ ῆ ὸ ὀ θέσθαι το ς θηρίοις κα το ς πετεινο ς το ο ρανο , περ μι ς μέρας ργον ο κ ν πρ ςῖ ὶ ῖ ῖ ῦ ὐ ῦ ὅ ᾶ ἡ ἔ ὐ ἦ ὸ νθρωπίνην νόσον κα σχύν, ς φιλονεικο σι, δι τ λέγειν τ ν γραφ ν τι κα φύτευσεν θε ς

ἀ ὶ ἰ ὡ ῦ ὰ ὸ ὴ ὴ ὅ ὶ ἐ ὁ ὸ

τ ν παράδεισον ν δ μ κατ νατολ ς κα θετο κε τ ν νθρωπον ν πλασε, κα ξανέτειλενὸ ἐ Ἐ ὲ ὰ ἀ ὰ ὶ ἔ ἐ ῖ ὸ ἄ ὃ ἔ ὶ ἐ θε ς κ τ ς γ ς τι π ν ξύλον ρα ον ε ς ρασιν κα καλ ν ε ς βρ σιν, κα τ ξύλον τ ς ζω ς

ὁ ὸ ἐ ῆ ῆ ἔ ᾶ ὡ ῖ ἰ ὅ ὶ ὸ ἰ ῶ ὶ ὸ ῆ ῆ

ν μέσ το παραδείσου, κα τ ξύλον το ε δέναι γνωστ ν καλο κα πονηρο . κα πλασεν

ἐ ῳ ῦ ὶ ὸ ῦ ἰ ὸ ῦ ὶ ῦ ὶ ἔ ὁ

θε ς τι κ τ ς γ ς πάντα τ θηρία το γρο κα πάντα τ πετειν το ο ρανο . κα γαγεν α τὸ ἔ ἐ ῆ ῆ ὰ ῦ ἀ ῦ ὶ ὰ ὰ ῦ ὐ ῦ ὶ ἤ ὐ ὰ πρ ς τ ν δ μ δε ν τί καλέσει α τά. ὸ ὸ Ἀ ὰ ἰ ῖ ὐ

Ε τα μετ τοια τα πάγει· τ δ δ μ ο χ ε ρέθη βοηθ ς μοιος α τ . κα πέβαλενἴ ὰ ῦ ἐ ῷ ὲ Ἀ ὰ ὐ ὑ ὸ ὅ ὐ ῷ ὶ ἐ κύριος κστασιν π τ ν δάμ, κα πνωσε, κα λαβε μίαν τ ν πλευρ ν α το , κα νεπλήρωσεἔ ἐ ὶ ὸ Ἀ ὶ ὕ ὶ ἔ ῶ ῶ ὐ ῦ ὶ ἀ σάρκα ντ' α τ ς, κα τ ξ ς· ναγκαίως προήχθην κα περ τούτου δηλ σαι ν μέρει, σα καἀ ὐ ῆ ὶ ὰ ἑ ῆ ἀ ὶ ὶ ῶ ἐ ὅ ὶ

λλοις στορικο ς ουδαϊκ ς ρχαιολογίας κα Χριστιανικ ς στορίας γράψασι περ τούτου

ἄ ἱ ῖ Ἰ ὰ ἀ ἢ ὶ ὰ ἱ ὶ

ε ρηται κ τ ς λεπτ ς Γενέσεως κα το λεγομένου βίου δάμ, ε κα μ κύρια ε ναι δοκε , ς νἴ ἐ ῆ ῆ ὶ ῦ Ἀ ἰ ὶ ὴ ἶ ῖ ὡ ἂ μ ε ς τοπωτέρας δόξας κπέσοιεν ο τα τα συζητο ντες. κε ται γο ν ν τ λεγομέν βί δ μὴ ἰ ἀ ἐ ἱ ῦ ῦ ῖ ῦ ἐ ῷ ῳ ῳ Ἀ ὰ τ ν μερ ν ριθμ ς τ ς τε νομασίας τ ν θηρίων κα τ ς πλάσεως τ ς γυναικ ς κα τ ς

ὁ ῶ ἡ ῶ ἀ ὸ ῆ ὀ ῶ ὶ ῆ ῆ ὸ ὶ ῆ

ε σόδου α το δ μ ν τ παραδείσ κα τ ς περ το ξύλου τ ς βρώσεως ντολ ς το θεοἰ ὐ ῦ Ἀ ὰ ἐ ῷ ῳ ὶ ῆ ὶ ῦ ῆ ἐ ῆ ῦ ῦ πρ ς α τόν, κα τ ς μετ τούτου ε σόδου Ε ας ν τ παραδείσ , τά τε τ ς παραβάσεως κα τὸ ὐ ὶ ῆ ὰ ἰ ὔ ἐ ῷ ῳ ῆ ὶ ὰ μετ τ ν παράβασιν, ς ποτέτακται. ὰ ὴ ὡ ὑ

Τ πρώτ μέρ τ ς δευτέρας βδομάδος, τις ν τρίτη μ ν μέρα τ ς πλάσεως το δάμ,ῇ ῃ ἡ ᾳ ῆ ἑ ἥ ἦ ὲ ἡ ῆ ῦ Ἀ η δ το πρώτου μην ς Νισάν, α δ το πριλλίου μηνός, κα το παρ' Α γυπτίοις Φαρμουθί,ʹ ὲ ῦ ὸ ʹ ὲ ῦ Ἀ ὶ ϛʹ ῦ ἰ

νόμασεν δ μ τ γρια

ὠ Ἀ ὰ ὰ ἄ θηρία θεί τιν χαρίσματι. τ β μέρ τ ς β βδομάδος νόμασε τῳ ὶ ῇ ʹ ἡ ᾳ ῆ ʹ ἑ ὠ ὰ κτήνη. τ γ μέρ τ ς β βδομάδος νόμασε τ πετεινά. τ δ μέρ τ ς β βδομάδος νόμασεῇ ʹ ἡ ᾳ ῆ ʹ ἑ ὠ ὰ ῇ ʹ ἡ ᾳ ῆ ʹ ἑ ὠ τ ρπετά. τ ε μέρ τ ς β βδομάδος νόμασε τ νηκτά. τ μέρ τ ς β βδομάδος, τις νὰ ἑ ῇ ʹ ἡ ᾳ ῆ ʹ ἑ ὠ ὰ ῇ ϛʹ ἡ ᾳ ῆ ʹ ἑ ἥ ἦ κατ μ ν ωμαίους πριλλίου , κατ δ Α γυπτίους Φαρμουθ ια , λαβ ν θε ς μέρος τι τ ςὰ ὲ Ῥ Ἀ ϛʹ ὰ ὲ ἰ ὶ ʹ ὼ ὁ ὸ ῆ πλευρ ς το δ μ πλασε τ ν γυνα κα. τ μ μέρ τ ς κοσμοποιίας, δ μέρ τ ς ζ βδομάδος,ᾶ ῦ Ἀ ὰ ἔ ὴ ῖ ῇ ϛʹ ἡ ᾳ ῆ ʹ ἡ ᾳ ῆ ʹ ἑ Παχ ν ιδ , Μαΐου θ , λίου ντος ταύρ κα σελήνης σκορπί κατ διάμετρον, ν τ τ ν Πλειάδωνὼ ʹ ʹ ἡ ὄ ῳ ὶ ῳ ὰ ἐ ῇ ῶ πιτολ , ε σήγαγεν θε ς τ ν δ μ ν τ παραδείσ κατ τ ν μ μέραν τ ς πλάσεως α το . τ

ἐ ῇ ἰ ὁ ὸ ὸ Ἀ ὰ ἐ ῷ ῳ ὰ ὴ ʹ ἡ ῆ ὐ ῦ ῇ

(4)

α γοκέρωτι, νετείλατο θε ς τ δ μ πέχεσθαι τ ς βρώσεως το ξύλου τ ς γνώσεως. ἰ ἐ ὁ ὸ ῷ Ἀ ὰ ἀ ῆ ῦ ῆ

Τ γ μέρ τ ς κτίσεως, τ β μέρ τ ς τεσσαρεσκαιδεκάτης βδομάδος, κατ τ νῇ ϙ ʹ ἡ ᾳ ῆ ῇ ʹ ἡ ᾳ ῆ ἑ ὰ ὴ θεριν ν τροπήν, λίου ντος κα σελήνης καρκίν , τ κε το ουνίου μηνός, πιφ πρώτ , ε σήχθηὴ ἡ ὄ ὶ ῳ ῇ ʹ ῦ Ἰ Ἐ ὶ ῃ ἰ π το θεο ν τ παραδείσ το δ μ βοηθ ς Ε α, ν τ π μέρ τ ς πλάσεως α τ ς. ν ὑ ὸ ῦ ῦ ἐ ῷ ῳ ἡ ῦ Ἀ ὰ ὸ ὔ ἐ ῇ ʹ ἡ ᾳ ῆ ὐ ῆ ἣ ὁ

δ μ λαβ ν νόμασεν Ε αν, ρμηνεύεται ζωή· δι το το προσέταξεν θε ς δι Μωϋσέως ν

Ἀ ὰ ὼ ὠ ὔ ὃ ἑ ὰ ῦ ὁ ὸ ὰ ἐ

τ Λευιτικ , τοι δι τ ς μετ τ ν πλάσιν το χωρισμο α τ ν μέρας κ το παραδείσου, πῷ ῷ ἤ ὰ ὰ ὰ ὴ ῦ ῦ ὐ ῶ ἡ ἐ ῦ ἐ ὶ μ ν ρρενογονίας κάθαρτον α τ ν ε ναι π μ μέρας, π δ θηλυτοκίας ως μερ ν π . πειδὲ ἀ ἀ ὐ ὴ ἶ ἐ ὶ ʹ ἡ ἐ ὶ ὲ ἕ ἡ ῶ ʹ ἐ ὴ κα δ μ τ μ μέρ τ ς πλάσεως α το ε σήχθη ν τ παραδείσ , ο χάριν κα τ γεννώμεναὶ Ἀ ὰ ῇ ʹ ἡ ᾳ ῆ ὐ ῦ ἰ ἐ ῷ ῳ ὗ ὶ ὰ τ μ μέρ ε σφέρουσιν ν τ ερ κατ τ ν νόμον. π δ θήλεος κάθαρτον ε ναι α τ ν πῇ ʹ ἡ ᾳ ἰ ἐ ῷ ἱ ῷ ὰ ὸ ἐ ὶ ὲ ἀ ἶ ὐ ὴ ἐ ὶ

μέρας π διά τε τ ν ν τ παραδείσ α τ ς ε σοδον τ π μέρ κα δι τ κάθαρτον το

ἡ ʹ ὴ ἐ ῷ ῳ ὐ ῆ ἴ ῇ ʹ ἡ ᾳ ὶ ὰ ὸ ἀ ῦ

θήλεος πρ ς τ ρσεν. φεδρ ς γ ρ πάλιν ο σα ο κ ε σέρχεται ως πτ μέρας ν τ ερὸ ὸ ἄ ἀ ῶ ὰ ὖ ὐ ἰ ἕ ἑ ὰ ἡ ἐ ῷ ἱ ῷ κατ τ ν θε ον νόμον. ὰ ὸ ῖ

Τα τα κ το βίου λεγομένου δ μ φιλομαθίας χάριν ν συντόμ στοιχείωσα, ν τῦ ἐ ῦ Ἀ ὰ ἐ ῳ ἐ ἐ ῷ πρώτ τει τ ς πλάσεως το δάμ, π' α τ τ πραχθέντα, φεξ ς δ κα τ λοιπῳ ἔ ῆ ῦ Ἀ ἐ ὐ ῷ ὰ ἐ ῆ ὲ ὶ ὰ ὰ στοιχειωθήσεται, ως ννακοσιοστο ἕ ἐ ῦ τριακοστο τους τ ς ζω ς α το , κα τ ν λοιπ ν γενέσεων,ῦ ἔ ῆ ῆ ὐ ῦ ὶ ῶ ῶ

κ τε τ ν

ἔ ῶ θεοπνεύστων γραφ ν κα κ τ ν πισημοτέρων στορικ ν τ ν ταύταιςῶ ὶ ἐ ῶ ἐ ἱ ῶ ῶ ξακολουθησάντων, ξ ν κα τ πλείω λαβών, πλ ν λίγων τ ν κατ το ς μετέρους χρόνους

ἐ ἐ ὧ ὶ ὰ ὴ ὀ ῶ ὰ ὺ ἡ

γεγονότων, σύνοψίν τινα σπουδάσω ποι σαι, συναφείας μα κα ληθείας ν π σι φροντίζων κα τ ςῆ ἅ ὶ ἀ ἐ ᾶ ὶ ῆ καταλλήλου τ ν πραγμάτων κολουθίας, διαφοράς φημι βασιλέων κα ερέων ριθμόν, προφητ ν τεῶ ἀ ὶ ἱ ἀ ῶ κα ποστόλων κα μαρτύρων κα διδασκάλων, κα τ ν παρ' λλησιν λλοις θνεσιν π σοφίὶ ἀ ὶ ὶ ὶ ῶ Ἕ ἢ ἄ ἔ ἐ ὶ ᾳ βεβοημένων λλ τιν τέχν ριστεί πολεμικ κα π μοχθηρί προδήλ , πάντα ς ο ός τεἢ ἄ ῃ ὶ ῃ ἢ ἀ ᾳ ῇ ὶ ἐ ὶ ᾳ ῳ ὡ ἷ

ν ναλεξάμενος κ τ ν προειρημένων στορικ ν νδρ ν· π π σι τ ν κατ Χριστο κα το

ὢ ἀ ἐ ῶ ἱ ῶ ἀ ῶ ἐ ὶ ᾶ ὴ ὰ ῦ ὶ ῦ

γένους μ ν θεοβδέλυκτον διαθήκην, ν διέθετο τ σκηνώματα τ ν δουμαίων κα ο σμαηλ ταιἡ ῶ ἣ ὰ ῶ Ἰ ὶ ἱ Ἰ ῖ διώκοντες τ ν κατ τ πνε μα λαόν, θείοις κρίμασι κα ποστασίαν μελετ ντες τ ν π' σχάτωνὸ ὰ ὸ ῦ ὶ ἀ ῶ ὴ ἐ ἐ τ ν μερ ν π το μακαρίου Παύλου προφητευθε σαν, διαγράψω κατ δύναμιν, ως το ν νῶ ἡ ῶ ὑ ὸ ῦ ῖ ὰ ἕ ῦ ῦ

νεστ τος τ τους π κτίσεως κόσμου νδικτίωνος α . ρχ ν δ παντ ς τους ν τ δε τ

ἐ ῶ ͵ϛ ʹ ἔ ἀ ὸ ἰ ʹ ἀ ὴ ὲ ὸ ἔ ἐ ῷ ῷ

(5)

λλων τιν ν συνήθων. ε σ δ α τρε ς διαφορα τε παρ' βραίοις κα παρ' Α γυπτίοις κα

ἢ ἄ ῶ ἀ ἰ ὶ ὲ ἱ ῖ ὶ ἥ Ἑ ὶ ἰ ὶ ἡ

παρ ωμαίοις. ὰ Ῥ

(6)

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΤΩΝ ΦΚΗ ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣʹ

ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ· ΤΟΥΤ' ΕΣΤΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΨΟΖ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΩΣ ΕΤΟΥΣ ΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ͵ ʹ ͵ ʹ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΣ, ΚΑΤΑ ΔΕ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΣΤΚΑ .͵ ʹ

μ ν μακαριώτατος ββ ς Γεώργιος, κα σύγκελλος γεγον ς Ταρασίου, το γιωτάτου

Ὁ ὲ ἀ ᾶ ὁ ὶ ὼ ῦ ἁ

πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, λλόγιμος ν ρ κα πολυμαθέστατος πάρχων πολλούς τεἐ ἀ ὴ ὶ ὑ χρονογράφους κα στοριογράφους ναγνο ς κα κριβ ς τούτους διερευνησάμενος, σύντομονὶ ἱ ἀ ὺ ὶ ἀ ῶ χρονογραφίαν π δ μ μέχρι Διοκλητιανο , το βασιλέως ωμαίων κα διώκτου τ ν Χριστιαν ν,ἀ ὸ Ἀ ὰ ῦ ῦ Ῥ ὶ ῶ ῶ κριβ ς συνεγράψατο, τούς τε χρόνους ν πολλ ξετάσει κριβολογησάμενος κα τ ς τούτων

ἀ ῶ ἐ ῇ ἐ ἀ ὶ ὰ

διαφωνίας συμβιβάσας κα πιδιορθωσάμενος κα συστήσας ς ο δε ς λλος τ ν πρ α το , τάς τεὶ ἐ ὶ ὡ ὐ ὶ ἄ ῶ ὸ ὐ ῦ τ ν ρχαίων βασιλέων παντ ς θνους πολιτείας τε κα το ς χρόνους ναγραψάμενος κα κατ τῶ ἀ ὸ ἔ ὶ ὺ ἀ ὶ ὰ ὸ

φικτ ν α τ το ς ρχιερε ς τ ν μεγάλων κα ο κουμενικ ν θρόνων, ώμης τε, φημί, κα

ἐ ὸ ὐ ῷ ὺ ἀ ῖ ῶ ὶ ἰ ῶ Ῥ ὶ

Κωνσταντινουπόλεως, λεξανδρείας τε κα ντιοχείας κα εροσολύμων, τούς τε ρθοδόξως τ νἈ ὶ Ἀ ὶ Ἱ ὀ ὴ κκλησίαν ποιμάναντας κα το ς ν α ρέσει λ στρικ ς ρξαντας κα το ς τούτων χρόνους κριβ ς

ἐ ὶ ὺ ἐ ἱ ῃ ῶ ἄ ὶ ὺ ἀ ῶ

νέταξεν. πε δ τ τέλος το βίου το τον κατέλαβε κα ε ς πέρας γαγε ν τ ν αυτο σκοπ ν ο κ

ἐ ἐ ὶ ὲ ὸ ῦ ῦ ὶ ἰ ἀ ῖ ὸ ἑ ῦ ὸ ὐ

σχυσεν, λλά, καθ ς προέφημεν, μέχρι Διοκλητιανο συγγραψάμενος τ ν τ δε βίον κατέλιπε κα

ἴ ἀ ὼ ῦ ὸ ῇ ὶ

πρ ς κύριον ξεδήμησεν ν ρθοδόξ πίστει, μ ν, ς γνησίοις φίλοις, τήν τε βίβλον ν συνέταξεὸ ἐ ἐ ὀ ῳ ἡ ῖ ὡ ἣ καταλέλοιπε κα φορμ ς παρέσχε τ λλείποντα ναπληρ σαι. με ς δ τ ν αυτ ν μαθίαν ο κὶ ἀ ὰ ὰ ἐ ἀ ῶ ἡ ῖ ὲ ὴ ἑ ῶ ἀ ὐ γνοο ντες κα τ στεν ν το λόγου παρ τούμεθα το το ποι σαι, ς π ρ μ ς τ ν γχείρησιν

ἀ ῦ ὶ ὸ ὸ ῦ ῃ ῦ ῆ ὡ ὑ ὲ ἡ ᾶ ὴ ἐ

ο σαν. α τ ς δ πολλ παρακαλέσας μ ς μ κν σαι κα τέλεστον καταλιπε ν τ ργονὖ ὐ ὸ ὲ ὰ ἡ ᾶ ὴ ὀ ῆ ὶ ἀ ῖ ὸ ἔ βιάσατο π το το λθε ν. δι κα ναγκασθέντες δι τ ν τούτου πακοήν, ε ς τ π ρ μ ς

ἐ ἐ ὶ ῦ ἐ ῖ ὸ ὶ ἀ ὰ ὴ ὑ ἰ ὰ ὑ ὲ ἡ ᾶ

γχειρήσαντες κόπον ο τ ν τυχόντα κατεβαλόμεθα. πολλ ς γ ρ βίβλους κα με ς κζητήσαντες

ἐ ὐ ὸ ὰ ὰ ὶ ἡ ῖ ἐ

κατ τ δυνατ ν μ ν κα ρευνήσαντες τόδε τ χρονογραφε ον π Διοκλητιανο μέχρι τ ςὰ ὸ ὸ ἡ ῖ ὶ ἐ ὸ ῖ ἀ ὸ ῦ ῆ βασιλείας Μιχα λ κα Θεοφυλάκτου, το υ ο α το , τάς τε βασιλείας κα το ς πατριάρχας κα τ ςὴ ὶ ῦ ἱ ῦ ὐ ῦ ὶ ὺ ὶ ὰ τούτων πράξεις σ ν το ς χρόνοις κατ τ δυνατ ν μ ν κριβ ς συνεγραψάμεθα, ο δ ν φ'ὺ ῖ ὰ ὸ ὸ ἡ ῖ ἀ ῶ ὐ ὲ ἀ αυτ ν συντάξαντες, λλ' κ τ ν ρχαίων στοριογράφων τε κα λογογράφων ναλεξάμενοι ν το ς

ἑ ῶ ἀ ἐ ῶ ἀ ἱ ὶ ἀ ἐ ῖ

δίοις τόποις τετάχαμεν κάστου χρόνου τ ς πράξεις, συγχύτως κατατάττοντες· να ε δέναι χωσιν

ἰ ἑ ὰ ἀ ἵ ἰ ἔ

ο ναγινώσκοντες ν ποί χρόν κάστου βασιλέως ποία πρ ξις γέγονεν, ε τε πολεμική, ε τεἱ ἀ ἐ ῳ ῳ ἑ ᾶ ἴ ἴ κκλησιαστική, ε τε πολιτική, ε τε δημώδης, ε τε τις τέρα. ο γ ρ μικρ ν φέλειαν, ς ο μαι,

ἐ ἴ ἴ ἴ ἑ ὐ ὰ ὰ ὠ ὡ ἶ

καρπο ται τ ν ρχαίων τ ς πράξεις ναγινώσκων. ε τις δέ τι ν τούτ τ πονήματι μ νῦ ῶ ἀ ὰ ἀ ἴ ἐ ῳ ῷ ὁ ἡ ῶ νησιφόρον ε ροι, τ ν πρέπουσαν τ θε ε χαριστίαν ποδώσ κα μ ν το ς μαθέσι κα

ὀ ὕ ὴ ῷ ῷ ὐ ἀ ῃ ὶ ἡ ῖ ῖ ἀ ὶ

μαρτωλο ς δι τ ν κύριον περεύξηται· κα ε τι λλε πον ε ροι, τ μαθί μ ν το το

(7)

λογίσηται κα τ ργί το χαμερπο ς νο ς μ ν· κα συγγνώσεται μ ν δι τ ν κύριον. φίλον γ ρὶ ῇ ἀ ᾳ ῦ ῦ ὸ ἡ ῶ ὶ ἡ ῖ ὰ ὸ ὰ θε τ κατ δύναμιν. ῷ ὸ ὰ

Fuentes: Georgius Syncellus. Ecloga chronographica, ed. A. A. MOSSHAMMER, Leipzig, Teubner, 1984.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :