Antología de filósofos helenísticos (peripatéticos)

Texto completo

(1)

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α

Τ ν φυτ ν τ ς διαφορ ς κα τ ν λλην φύσιν ληπτέον κατά τε τ μέρη κα τ πάθη κα τ ςῶ ῶ ὰ ὰ ὶ ὴ ἄ ὰ ὶ ὰ ὶ ὰ

γενέσεις κα το ς βίους· θη γ ρ κα πράξεις ο κ χουσιν σπερ τ ζ α. ε σ δ' α μ ν κατ τ νὶ ὺ ἤ ὰ ὶ ὐ ἔ ὥ ὰ ῶ ἰ ὶ ἱ ὲ ὰ ὴ

γένεσιν κα τ πάθη κα το ς βίους ε θεωρητότεραι κα ὶ ὰ ὶ ὺ ὐ ὶ ῥᾴους, α δ κατ τ μέρη πλείους χουσιἱ ὲ ὰ ὰ ἔ

ποικιλίας. α τ γ ρ το το πρ τον ο χ καν ς φώρισται τ πο α δε μέρη κα μ μέρη καλε ν,ὐ ὸ ὰ ῦ ῶ ὐ ἱ ῶ ἀ ὰ ῖ ῖ ὶ ὴ ῖ

λλ' χει τιν πορίαν.

ἀ ἔ ὰ ἀ

Τ μ ν ο ν μέρος τε κ τ ς δίας φύσεως ν ε δοκε διαμένειν πλ ς ταν γένηται,ὸ ὲ ὖ ἅ ἐ ῆ ἰ ὂ ἀ ὶ ῖ ἢ ἁ ῶ ἢ ὅ

καθάπερ ν το ς ζώοις τ στερον γενησόμενα, πλ ν ε τι δι νόσον γ ρας πήρωσινἐ ῖ ὰ ὕ ὴ ἴ ὰ ἢ ῆ ἢ

ποβάλλεται. τ ν δ' ν το ς φυτο ς νια τοια τ' στ ν στ' πέτειον χειν τ ν ο σίαν, ο ον νθος

ἀ ῶ ἐ ῖ ῖ ἔ ῦ ἐ ὶ ὥ ἐ ἔ ὴ ὐ ἷ ἄ

βρύον φύλλον καρπός, πλ ς σα πρ τ ν καρπ ν μα γίνεται το ς καρπο ς· τι δ α τ ς ἁ ῶ ὅ ὸ ῶ ῶ ἢ ἅ ῖ ῖ ἔ ὲ ὐ ὸ ὁ

βλαστός· α ε γ ρ πίφυσιν λαμβάνει τ δένδρα κατ' νιαυτ ν μοίως ν τε το ς νω κα ν το ςἰ ὶ ὰ ἐ ὰ ἐ ὸ ὁ ἔ ῖ ἄ ὶ ἐ ῖ

περ τ ς ίζας· στε, ε μέν τις τα τα θήσει μέρη, τό τε πλ θος όριστον σται κα ο δέποτε τὶ ὰ ῥ ὥ ἰ ῦ ῆ ἀ ἔ ὶ ὐ ὸ

α τ τ ν μορίων· ε δ' α μ μέρη, συμβήσεται, δι' ν τέλεια γίνεται κα φαίνεται, τα τα μ ε ναιὐ ὸ ῶ ἰ ὖ ὴ ὧ ὶ ῦ ὴ ἶ

μέρη· βλαστάνοντα γ ρ κα θάλλοντα κα καρπ ν χοντα πάντα καλλίω κα τελειότερα κα δοκε καὰ ὶ ὶ ὸ ἔ ὶ ὶ ῖ ὶ

στιν. α μ ν ο ν πορίαι σχεδόν ε σιν α ται.

ἔ ἱ ὲ ὖ ἀ ἰ ὗ

Τάχα δ ο χ μοίως παντα ζητητέον ο τε ν το ς λλοις ο θ' σα πρ ς τ ν γένεσιν, α τάὲ ὐ ὁ ἅ ὔ ἐ ῖ ἄ ὔ ὅ ὸ ὴ ὐ

τε τ γεννώμενα μέρη θετέον ο ον το ς καρπούς. ο δ γ ρ τ μβρυα τ ν ζώων. ε δ ν τ ρὰ ἷ ὺ ὐ ὲ ὰ ὰ ἔ ῶ ἰ ὲ ἐ ῇ ὥ ᾳ

ψει το τό γε κάλλιστον, ο δ ν σημε ον, πε κα τ ν ζώων ε θενε τ κύοντα.

ὄ ῦ ὐ ὲ ῖ ἐ ὶ ὶ ῶ ὐ ῖ ὰ

Πολλ δ κα τ μέρη κατ' νιαυτ ν ποβάλλει, καθάπερ ο τε λαφοι τ κέρατα κα τὰ ὲ ὶ ὰ ἐ ὸ ἀ ἵ ἔ ὰ ὶ ὰ

φωλεύοντα τ πτερ κα τρίχας τετράποδα· στ' ο δ ν τοπον λλως τε κα μοιον ν τὰ ὰ ὶ ὥ ὐ ὲ ἄ ἄ ὶ ὅ ὂ ῷ

φυλλοβολε ν τ πάθος. ῖ ὸ

σαύτως δ' ο δ τ πρ ς τ ν γένεσιν· πε κα ν το ς ζώοις τ μ ν συνεκτίκτεται τ δ'

Ὡ ὐ ὲ ὰ ὸ ὴ ἐ ὶ ὶ ἐ ῖ ὰ ὲ ὰ

ποκαθαίρεται καθάπερ λλότρια τ ς φύσεως. οικε δ παραπλησίως κα τ περ τ ν βλάστησιν

ἀ ἀ ῆ ἔ ὲ ὶ ὰ ὶ ὴ

χειν. γάρ τοι βλάστησις γενέσεως χάριν στ τ ς τελείας.

ἔ ἡ ἐ ὶ ῆ

λως δ καθάπερ ε πομεν ο δ πάντα μοίως κα π τ ν ζώων ληπτέον. δι' κα

Ὅ ὲ ἴ ὐ ὲ ὁ ὶ ἐ ὶ ῶ ὃ ὶ ὁ

ριθμ ς όριστος· πανταχ γ ρ βλαστητικ ν τε κα πανταχ ζ ν. στε τα τα μ ν ο τως

ἀ ὸ ἀ ῆ ὰ ὸ ἅ ὶ ῆ ῶ ὥ ῦ ὲ ὕ

ποληπτέον ο μόνον ε ς τ ν ν λλ κα τ ν μελλόντων χάριν· σα γ ρ μ ο όν τε φομοιο ν

ὑ ὐ ἰ ὰ ῦ ἀ ὰ ὶ ῶ ὅ ὰ ὴ ἷ ἀ ῦ

περίεργον τ γλίχεσθαι πάντως, να μ κα τ ν ο κείαν ποβάλλωμεν θεωρίαν. δ στορία τ νὸ ἵ ὴ ὶ ὴ ἰ ἀ ἡ ὲ ἱ ῶ

φυτ ν στιν ς πλ ς ε πε ν κατ τ ξω μόρια κα τ ν λην μορφ ν κατ τ ντός, σπερῶ ἐ ὡ ἁ ῶ ἰ ῖ ἢ ὰ ὰ ἔ ὶ ὴ ὅ ὴ ἢ ὰ ὰ ἐ ὥ

π τ ν ζώων τ κ τ ν νατομ ν.

ἐ ὶ ῶ ὰ ἐ ῶ ἀ ῶ

Ληπτέον δ' ν α το ς πο ά τε π σιν πάρχει τα τ κα πο α δια καθ' καστον γένος, τι δἐ ὐ ῖ ῖ ᾶ ὑ ὐ ὰ ὶ ῖ ἴ ἕ ἔ ὲ

(2)

ναλογίαν θεωρητέον, σπερ π τ ν ζώων, τ ν ναφορ ν ποιουμένους δ λον τι πρ ς τ

ἀ ὥ ἐ ὶ ῶ ὴ ἀ ὰ ῆ ὅ ὸ ὰ

μφερέστατα κα τελειότατα. κα πλ ς δ σα τ ν ν φυτο ς φομοιωτέον τ ν το ς ζώοις, ς

ἐ ὶ ὶ ἁ ῶ ὲ ὅ ῶ ἐ ῖ ἀ ῷ ἐ ῖ ὡ

ν τίς τ γ' νάλογον φομοιο . τα τα μ ν ο ν διωρίσθω τ ν τρόπον το τον.

ἄ ῴ ἀ ἀ ῖ ῦ ὲ ὖ ὸ ῦ

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ, 1-11

[1] Περ δ' α σθήσεως α μ ν πολλα κα καθόλου δόξαι δύ' ε σίν· ο μ ν γ ρ τ μοί ποιο σιν, οὶ ἰ ἱ ὲ ὶ ὶ ἰ ἱ ὲ ὰ ῷ ὁ ῳ ῦ ἱ

δ τ ναντί . Παρμενίδης μ ν κα μπεδοκλ ς κα Πλάτων τ μοί , ο δ περ ναξαγόρανὲ ῷ ἐ ῳ ὲ ὶ Ἐ ῆ ὶ ῷ ὁ ῳ ἱ ὲ ὶ Ἀ

κα ράκλειτον τ ναντί . τ δ πιθαν ν λαβον ο μ ν τι τ ν λλων τε τ πλε στα τὶ Ἡ ῷ ἐ ῳ ὸ ὲ ὸ ἔ ἱ ὲ ὅ ῶ ἄ ὰ ῖ ῇ

μοιότητι θεωρε ται κα τι σύμφυτόν στι π σι το ς ζ οις τ συγγεν γνωρίζειν, τι δ' ς τ μ ν

ὁ ῖ ὶ ὅ ἐ ᾶ ῖ ῴ ὰ ῆ ἔ ὡ ὸ ὲ

α σθάνεσθαι τ πορροί γίνεται, τ δ' μοιον φέρεται πρ ς τ μοιον. [2] ο δ τ ν α σθησινἰ ῇ ἀ ᾳ ὸ ὅ ὸ ὸ ὅ ἱ ὲ ὴ ἴ

πολαμβάνοντες ν λλοιώσει γίνεσθαι κα τ μ ν μοιον παθ ς π το μοίου, τ δ' ναντίον

ὑ ἐ ἀ ὶ ὸ ὲ ὅ ἀ ὲ ὑ ὸ ῦ ὁ ὸ ἐ

παθητικόν, τούτ προσέθεσαν τ ν γνώμην· πιμαρτυρε ν δ ο ονται κα τ περ τ ν φ νῳ ὴ ἐ ῖ ὲ ἴ ὶ ὸ ὶ ὴ ἁ ὴ

συμβα νον· τ γ ρ μοίως τ σαρκ θερμ ν ψυχρ ν ο ποιε ν α σθησιν. καθόλου μ ν ο ν περῖ ὸ ὰ ὁ ῇ ὶ ὸ ἢ ὸ ὐ ῖ ἴ ὲ ὖ ὶ

α σθήσεως α ται παραδέδονται δόξαι. περ κάστης δ τ ν κατ μέρος ο μ ν λλοι σχεδ νἰ ὗ ὶ ἑ ὲ ῶ ὰ ἱ ὲ ἄ ὸ

πολείπουσιν, μπεδοκλ ς δ πειρ ται κα ταύτας νάγειν ε ς τ ν μοιότητα.

ἀ Ἐ ῆ ὲ ᾶ ὶ ἀ ἰ ὴ ὁ

[3] [Pαρμενίδου] Παρμενίδης μ ν γ ρ λως ο δ ν φώρικεν λλ μόνον τι δυο ν ντοινὲ ὰ ὅ ὐ ὲ ἀ ἀ ὰ ὅ ῖ ὄ

στοιχείοιν κατ τ περβάλλον στ ν γν σις. ὰ ὸ ὑ ἐ ὶ ἡ ῶ ἐὰν γ ρ περαίρ τ θερμ ν τ ψυχρόν, λληνὰ ὑ ῃ ὸ ὸ ἢ ὸ ἄ

γίνεσθαι τ ν διάνοιαν, βελτίω δ κα καθαρωτέραν τ ν δι τ θερμόν· ο μ ν λλ κα ταύτηνὴ ὲ ὶ ὴ ὰ ὸ ὐ ὴ ἀ ὰ ὶ

δε σθαί τινος συμμετρίας· ῖ

ς γ ρ κάστοτε – φησίν – χει κρ σιν μελέων πολυπλάγκτων,

ὡ ὰ ἑ ἔ ᾶ

τ ς νόος νθρώποισι παρέστηκεν· τ γ ρ α τό ὼ ἀ ὸ ὰ ὐ

στιν περ φρονέει μελέων φύσις νθρώποισι

ἔ ὅ ἀ

κα π σιν κα παντί· τ γ ρ πλέον στ νόημα. ὶ ᾶ ὶ ὸ ὰ ἐ ὶ

[4] τ γ ρ α σθάνεσθαι κα τ φρονε ν ς τα τ λέγει, δι κα τ ν μνήμην κα τ ν λήθην πὸ ὰ ἰ ὶ ὸ ῖ ὡ ὐ ὸ ὸ ὶ ὴ ὶ ὴ ἀ ὸ

τούτων γίνεσθαι δι τ ς κράσεως· ν δ' σάζωσι τ μίξει, πότερον σται φρονε ν ο , κα τίς ὰ ῆ ἂ ἰ ῇ ἔ ῖ ἢ ὔ ὶ ἡ

διάθεσις, ο δ ν τι διώρικεν. τι δ κα τ ναντί καθ' α τ ποιε τ ν α σθησιν φανερόν, ν ο ςὐ ὲ ἔ ὅ ὲ ὶ ῷ ἐ ῳ ὑ ὸ ῖ ὴ ἴ ἐ ἷ

φησι τ ν νεκρ ν φωτ ς μ ν κα θερμο κα φων ς ο κ α σθάνεσθαι δι τ ν κλειψιν το πυρός,ὸ ὸ ὸ ὲ ὶ ῦ ὶ ῆ ὐ ἰ ὰ ὴ ἔ ῦ

ψυχρο δ κα σιωπ ς κα τ ν ναντίων α σθάνεσθαι, κα λως δ π ν τ ν χειν τιν γν σιν.ῦ ὲ ὶ ῆ ὶ ῶ ἐ ἰ ὶ ὅ ὲ ᾶ ὸ ὂ ἔ ὰ ῶ

ο τω μ ν ο ν α τ ς οικεν ποτέμνεσθαι τ φάσει τ συμβαίνοντα δυσχερ δι τ ν πόληψιν. ὕ ὲ ὖ ὐ ὸ ἔ ἀ ῇ ὰ ῆ ὰ ὴ ὑ

(3)

μόνον περ κο ς κα ψεως. κα τ ν μ ν ψιν ποιε πυρός (δι κα τ χρ μα φλόγα τιν' π τ νὶ ἀ ῆ ὶ ὄ ὶ ὴ ὲ ὄ ῖ ὸ ὶ ὸ ῶ ἀ ὸ ῶ

σωμάτων σύμμετρα μόρια τ ψει χουσαν), ς πορρο ς τε γινομένης κα δέον συναρμόττεινῇ ὄ ἔ ὡ ἀ ῆ ὶ

λλήλοις ξιο σαν μέχρι τιν ς συμφύεσθαι τ πορρο κα ο τως ρ ν μ ς· σπερ ν ε ς τ

ἀ ἐ ῦ ὸ ῇ ἀ ῇ ὶ ὕ ὁ ᾶ ἡ ᾶ ὥ ἂ ἰ ὸ

μέσον τιθε ς τ ν αυτο δόξαν τ ν τε φασκόντων προὶ ὴ ἑ ῦ ῶ sπίπτειν τ ν ψιν κα τ ν φέρεσθαι πρ ςὴ ὄ ὶ ῶ ὸ

α τ ν π τ ν ρατ ν. [6] κο ν δ δι τ ς φων ς ρίζεται· φων ν γ ρ ε ναι πληγ ν π' έροςὐ ὴ ἀ ὸ ῶ ὁ ῶ ἀ ὴ ὲ ὰ ῆ ῆ ὁ ὴ ὰ ἶ ὴ ὑ ἀ

γκεφάλου κα α ματος δι' των μέχρι ψυχ ς, τ ν δ' π ταύτης κίνησιν π κεφαλ ς μέχρι πατος

ἐ ὶ ἵ ὤ ῆ ὴ ὑ ὸ ἀ ὸ ῆ ἥ

κοήν. περ δ σφρήσεως κα γεύσεως κα φ ς λως ο δ ν ε ρηκεν, ο δ ε παρ ταύτας λλαι

ἀ ὶ ὲ ὀ ὶ ὶ ἁ ῆ ὅ ὐ ὲ ἴ ὐ ὲ ἰ ὰ ἄ

τινές ε σιν, λλ μ λλον κριβολογε ται περ τ ν α σθητ ν.ἰ ἀ ὰ ᾶ ἀ ῖ ὶ ῶ ἰ ῶ

[7] μπεδοκλ ς δ περ πασ ν μοίως λέγει καί φησι τ ναρμόττειν ε ς το ς πόρους το ςἘ ῆ ὲ ὶ ἁ ῶ ὁ ῷ ἐ ἰ ὺ ὺ

κάστης α σθάνεσθαι· δι κα ο δύνασθαι τ λλήλων κρίνειν, τι τ ν μ ν ε ρύτεροί πως, τ ν δ

ἑ ἰ ὸ ὶ ὐ ὰ ἀ ὅ ῶ ὲ ὐ ῶ ὲ

στενώτεροι τυγχάνουσιν ο πόροι πρ ς τ α σθητόν, ς τ μ ν ο χ πτόμενα διευτονε ν, τ δ' λωςἱ ὸ ὸ ἰ ὡ ὰ ὲ ὐ ἁ ῖ ὰ ὅ

ε σελθε ν ο δύνασθαι. πειρ ται δ κα τ ν ψιν λέγειν, ποία τίς στι· κα φησ τ μ ν ντ ς α τ ςἰ ῖ ὐ ᾶ ὲ ὶ ὴ ὄ ἐ ὶ ὶ ὸ ὲ ἐ ὸ ὐ ῆ

ε ναι π ρ <κα δωρ>, τ δ περ α τ γ ν κα έρα, δι' ν διιέναι λεπτ ν ν καθάπερ τ ν το ςἶ ῦ ὶ ὕ ὸ ὲ ὶ ὐ ὸ ῆ ὶ ἀ ὧ ὸ ὂ ὸ ἐ ῖ

λαμπτ ρσι φ ς. το ς δ πόρους ναλλ ξ κε σθαι το τε πυρ ς κα το δατος, ν το ς μ ν τοῆ ῶ ὺ ὲ ἐ ὰ ῖ ῦ ὸ ὶ ῦ ὕ ὧ ῖ ὲ ῦ

πυρ ς τ λευκά, το ς δ το δατος τ μέλανα γνωρίζειν· ναρμόττειν γ ρ κατέροις κάτερα.ὸ ὰ ῖ ὲ ῦ ὕ ὰ ἐ ὰ ἑ ἑ

φέρεσθαι δ τ χρώματα πρ ς τ ν ψιν δι τ ν πορροήν. [8] συγκε σθαι δ' ο χ μοίως, *** τ ς δ'ὲ ὰ ὸ ὴ ὄ ὰ ὴ ἀ ῖ ὐ ὁ ὰ

κ τ ν ντικειμένων, κα τα ς μ ν ν μέσ , τα ς δ' κτ ς ε ναι τ π ρ, δι κα τ ν ζ ων τ μ ν

ἐ ῶ ἀ ὶ ῖ ὲ ἐ ῳ ῖ ἐ ὸ ἶ ὸ ῦ ὸ ὶ ῶ ῴ ὰ ὲ

ν μέρ , τ δ νύκτωρ μ λλον ξυωπε ν· σα μ ν πυρ ς λαττον χει μεθ' μέραν· πανισο σθαι

ἐ ἡ ᾳ ὰ ὲ ᾶ ὀ ῖ ὅ ὲ ὸ ἔ ἔ ἡ ἐ ῦ

γ ρ α το ς τ ντ ς φ ς π το κτός· σα δ το ναντίου νύκτωρ· παναπληρο σθαι γ ρ καὰ ὐ ῖ ὸ ἐ ὸ ῶ ὑ ὸ ῦ ἐ ὅ ὲ ῦ ἐ ἐ ῦ ὰ ὶ

τούτοις τ νδεές. ν δ το ς ναντίοις < ναντίως> κάτερον· μβλυωπε ν μ ν γ ρ κα ο ς περέχειὸ ἐ ἐ ὲ ῖ ἐ ἐ ἑ ἀ ῖ ὲ ὰ ὶ ἷ ὑ

τ π ρ, πε α ξηθ ν τι μεθ' μέραν πιπλάττειν κα καταλαμβάνειν το ς το δατος πόρους· ο ςὸ ῦ ἐ ὶ ὐ ὲ ἔ ἡ ἐ ὶ ὺ ῦ ὕ ἷ

δ τ δωρ, τα τ το το γίνεσθαι νύκτωρ· καταλαμβάνεσθαι γ ρ τ π ρ π το δατος. *** ωςὲ ὸ ὕ ὐ ὸ ῦ ὰ ὸ ῦ ὑ ὸ ῦ ὕ ἕ

ν το ς μ ν π το ξωθεν φωτ ς ποκριθ τ δωρ, το ς δ' π το έρος τ π ρ· κατέρων

ἂ ῖ ὲ ὑ ὸ ῦ ἔ ὸ ἀ ῇ ὸ ὕ ῖ ὑ ὸ ῦ ἀ ὸ ῦ ἑ

γ ρ ασιν ε ναι τ ναντίον. ριστα δ κεκρ σθαι κα βελτίστην ε ναι τ ν ξ μφο ν σωνὰ ἴ ἶ ὸ ἐ ἄ ὲ ᾶ ὶ ἶ ὴ ἐ ἀ ῖ ἴ

συγκειμένην. κα περ μ ν ψεως σχεδ ν τα τα λέγει. [9] τ ν δ' κο ν π τ ν ξωθεν γίνεσθαιὶ ὶ ὲ ὄ ὸ ῦ ὴ ἀ ὴ ἀ ὸ ῶ ἔ

ψόφων. ταν γ ρ π τ ς φων ς κινηθ , χε ν ντός· σπερ γ ρ ε ναι κώδωνα † τ ν σων χωνὅ ὰ ὑ ὸ ῆ ῆ ῇ ἠ ῖ ἐ ὥ ὰ ἶ ῶ ἴ ἤ

τ ν κο ν ν προσαγορεύει σάρκινον † ζον· κινουμένην δ παίειν τ ν έρα πρ ς τ στερε καὴ ἀ ὴ ἣ ὄ ὲ ὸ ἀ ὸ ὰ ὰ ὶ

ποιε ν χον. σφρησιν δ γίνεσθαι τ ναπνο · δι κα μάλιστα σφραίνεσθαι τούτους, ο ςῖ ἦ ὄ ὲ ῇ ἀ ῇ ὸ ὶ ὀ ἷ

σφοδροτάτη το σθματος κίνησις· σμ ν δ πλείστην π τ ν λεπτ ν κα τ ν κούφωνῦ ἄ ἡ ὀ ὴ ὲ ἀ ὸ ῶ ῶ ὶ ῶ

πορρε ν. περ δ γεύσεως κα φ ς ο διορίζεται καθ' κατέραν ο τε π ς ο τε δι' γίγνονται,

ἀ ῖ ὶ ὲ ὶ ἁ ῆ ὐ ἑ ὔ ῶ ὔ ἃ

πλ ν τ κοιν ν τι τ ναρμόττειν το ς πόροις α σθησίς στιν· δεσθαι δ το ς μοίοις κατά τε †ὴ ὸ ὸ ὅ ῷ ἐ ῖ ἴ ἐ ἥ ὲ ῖ ὁ

μόρια κα τ ν κρ σιν, λυπε σθαι δ το ς ναντίοις. [10] σαύτως δ λέγει κα περ φρονήσεως καὶ ὴ ᾶ ῖ ὲ ῖ ἐ ὡ ὲ ὶ ὶ ὶ

γνοίας. τ μ ν γ ρ φρονε ν ε ναι το ς μοίοις, τ δ' γνοε ν το ς νομοίοις, ς τα τ ν

(4)

παραπλήσιον ν τ α σθήσει τ ν φρόνησιν. διαριθμησάμενος γ ρ ς καστον κάστ γνωρίζομενὂ ῇ ἰ ὴ ὰ ὡ ἕ ἑ ῳ

π τέλει προσέθηκεν ς

ἐ ὶ ὡ

κ τούτων <γ ρ> πάντα πεπήγασιν ρμοσθέντα

ἐ ὰ ἁ

κα τούτοις φρονέουσι κα δοντ' δ' νι νται. ὶ ὶ ἥ ἠ ἀ ῶ

δι κα τ α ματι μάλιστα φρονε ν· ν τούτ γ ρ μάλιστα κεκρ σθαί † στι τ στοιχε α τ νὸ ὶ ῷ ἵ ῖ ἐ ῳ ὰ ᾶ ἐ ὰ ῖ ῶ

μερ ν. [11] σοις μ ν ο ν σα κα παραπλήσια μέμικται κα μ δι πολλο μηδ' α μικρ μηδ'ῶ ὅ ὲ ὖ ἴ ὶ ὶ ὴ ὰ ῦ ὖ ὰ

περβάλλοντα τ μεγέθει, τούτους φρονιμωτάτους ε ναι κα κατ τ ς α σθήσεις κριβεστάτους,

ὑ ῷ ἶ ὶ ὰ ὰ ἰ ἀ

κατ λόγον δ κα το ς γγυτάτω τούτων, σοις δ' ναντίως, φρονεστάτους. κα ν μ ν μαν καὰ ὲ ὶ ὺ ἐ ὅ ἐ ἀ ὶ ὧ ὲ ὰ ὶ

ραι κε ται τ στοιχε α, νωθρο ς κα πιπόνους· ν δ πυκν κα κατ μικρ τεθραυσμένα, το ς

ἀ ὰ ῖ ὰ ῖ ὺ ὶ ἐ ὧ ὲ ὰ ὶ ὰ ὰ ὺ

δ τοιούτους ξέως φερομένους κα πολλο ς πιβαλλομένους λίγα πιτελε ν δι τ ν ξύτητα τ ςὲ ὀ ὶ ῖ ἐ ὀ ἐ ῖ ὰ ὴ ὀ ῆ

το α ματος φορ ς. ο ς δ καθ' ν τι μόριον μέση κρ σίς στι, ταύτ σοφο ς κάστους ε ναι· διῦ ἵ ᾶ ἷ ὲ ἕ ἡ ᾶ ἐ ῃ ὺ ἑ ἶ ὸ

το ς μ ν ήτορας γαθούς, το ς δ τεχνίτας, ς το ς μ ν ν τα ς χερσί, το ς δ ν τ γλώττ τ νὺ ὲ ῥ ἀ ὺ ὲ ὡ ῖ ὲ ἐ ῖ ῖ ὲ ἐ ῇ ῃ ὴ

(5)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ, 213 ss.

* * * π ς δ' ν παραδέξαιτό τις τ ν τ τοιαύτ κράσει τ ν σωμάτων καστον τ ν κιρναμένωνῶ ἂ ὸ ἐ ῇ ῃ ῶ ἕ ῶ

φυλάττειν δύνασθαι τ ν ο κείαν πιφάνειαν, ς μο μ ν μηδ τ τυχ ν α το μόριον ε ναί [τε]ὴ ἰ ἐ ὡ ὁ ῦ ὲ ὲ ὸ ὸ ὐ ῦ ἶ

καθ' α τ κεχωρισμένον θατέρου, μο δ φυλάττειν καστον α τ ν τ ν πιφάνειαν τ ν αυτο ,ὑ ὸ ὁ ῦ ὲ ἕ ὐ ῶ ὴ ἐ ὴ ἑ ῦ

ν ε χε κα πρ τ ς κράσεως; το το γ ρ περαίρει κα τ ς ν το ς μύθοις παραδοξολογίας, τίθησι

ἣ ἶ ὶ ὸ ῆ ῦ ὰ ὑ ὶ ὰ ἐ ῖ ὃ

Χρύσιππος σον ν τούτ τ δύνασθαι τ κεκραμένα χωρίζεσθαι πάλιν. το τε γ ρ λέγειν δύνασθαιὅ ἐ ῳ ὸ ὰ ῦ ὰ

χωρίζεσθαι τ κεκραμένα, λλ κα το μηδ' λως κιρν σθαί τινα δύνασθαι λέγειν μακρὰ ἀ ὰ ὶ ῦ ὅ ᾶ ῷ

παραδοξότερον κα παρ τ ς πάντων ννοίας τ λέγειν μο μ ν δι' λων λλήλων χωρε ν τιναὶ ὰ ὰ ἁ ἐ ὸ ὁ ῦ ὲ ὅ ἀ ῖ

σώματα, ς μηδ ν α τ ν μόριον ε ναι καθ' α τό, μο δ' καστον α τ ν π τ ς ο κείαςὡ ὲ ὐ ῶ ἶ ὑ ὁ ῦ ἕ ὐ ῶ ὑ ὸ ῆ ἰ

πιφανείας περιέχεσθαι, φ' ς περιείχετο κα πρ τ ς μίξεως. τό τε ο ν σ μα δι σώματος †

ἐ ὑ ἧ ὶ ὸ ῆ ὖ ῶ ὰ

ο δεμι ς λάττω διαφορ ν χειν συμβέβηκε τ ν κατ φιλοσοφίαν δογμάτων κα τ ν περ μίξεώςὐ ᾶ ἐ ὰ ἔ ῶ ὰ ὶ ῶ ὶ

τε κα κράσεως λόγων. ο γ ρ μόνον διηνέχθησαν πρ ς λλήλους περ το δε το δόγματος ο μίανὶ ὐ ὰ ὸ ἀ ὶ ῦ ῦ ἱ

λην ποκε σθαι π σι το ς ν γενέσει σώμασιν λέγοντες πρ ς το ς κ διωρισμένων τε κα

ὕ ὑ ῖ ᾶ ῖ ἐ ὸ ὺ ἐ ὶ

κεχωρισμένων σωμάτων ποιο ντας α τήν ( ν ο μ ν τομα σώματα πειρα τ πλήθει, κατ σχ μαῦ ὐ ὧ ἱ ὲ ἄ ἄ ῷ ὰ ῆ

κα μέγεθος μόνον τ ν πρ ς λληλα διαφορ ν χοντα, τ ς ρχ ς κα τ στοιχε ά φασιν ε ναι, καὶ ὴ ὸ ἄ ὰ ἔ ὰ ἀ ὰ ὶ ὰ ῖ ἶ ὶ

τ τούτων συνθέσει τε κα ποι περιπλοκ τι τε τάξει κα θέσει τ λλα γίνεσθαι· φ' ς δόξηςῇ ὶ ᾷ ῇ ἔ ὶ ἆ ἐ ἧ

πρ τοι μ ν Λεύκιππός τε κα Δημόκριτος γενέσθαι δοκο σιν, στεροι δ πίκουρός τε κα ο τ νῶ ὲ ὶ ῦ ὕ ὲ Ἐ ὶ ἱ ὴ

α τ ν τούτ τραπέντες· ο δ α τ ν, ο κ τόμους, μοιομερ δέ τινά φασιν πειρα ε ναι σώματα,ὐ ὴ ῳ ἱ ὲ ὐ ῶ ὐ ἀ ὁ ῆ ἄ ἶ

ξ ν τ ν α σθητ ν γένεσις σωμάτων γινομένη κατ σύγκρισιν κα σύνθεσιν, ς δόξης

ἐ ὧ ἡ ῶ ἰ ῶ ὰ ὶ ἧ

ναξαγόρας τε κα ρχέλαος δοκο σι γεγονέναι· δη δέ τινες κα μερ τινα σώματα τ ς ρχ ς κα

Ἀ ὶ Ἀ ῦ ἤ ὶ ἀ ῆ ὰ ἀ ὰ ὶ

στοιχε α τ ν πάντων προήχθησαν ε πε ν· στι δέ τις δόξα κα ξ πιπέδων τ ν γένεσιν ποιο σα τ νῖ ῶ ἰ ῖ ἔ ὶ ἐ ἐ ὴ ῦ ῶ

σωμάτων κα ξ ριθμ ν τις λλη), ο δ πρ ς λλήλους μόνον, ς φην, ο τοι διηνέχθησαν κατὶ ἐ ἀ ῶ ἄ ὐ ὴ ὸ ἀ ὡ ἔ ὗ ὰ

τ ν πρ ς τ ς ρχ ς διαφόρους ο σας κολουθίαν κα τ ς κράσεις διαφόρως γίνεσθαι λέγοντες,ὴ ὸ ὰ ἀ ὰ ὔ ἀ ὶ ὰ

λλ κα α τ ν τ ν νωμένην τ ν λην λεγόντων κα πάλιν α τ ν διωρισμένην τε κα

ἀ ὰ ὶ ὐ ῶ ῶ ἡ ὴ ὕ ὶ ὖ ῶ ὶ

κεχωρισμένην στί τις πρ ς λλήλους διαφωνία. α τία δ' α το ς τ ς διαστάσεως τ ς τοσ σδε ἐ ὸ ἀ ἰ ὐ ῖ ῆ ῆ ῆ ἡ

χαλεπότης το δόγματος. <τ > μ ν γ ρ ναργ ς ε ναι κιρν σθαί τινα τ ν σωμάτων πρ ς λληλαῦ ῷ ὲ ὰ ἐ ὲ ἶ ᾶ ῶ ὸ ἄ

πάντες σχεδ ν ο περ φύσεώς τε κα τ ν γινομένων φύσει φιλοσοφο ντες λθον π τ ζητε ν τ νὸ ἱ ὶ ὶ ῶ ῦ ἦ ἐ ὶ ὸ ῖ ὴ

α τίαν α το , τ δ' ε ναι χαλεπήν τε α το τ ν ε ρεσιν κα κάστ τ ν ποδιδομένων α τι νἰ ὐ ῦ ῷ ἶ ὐ ῦ ὴ ὕ ὶ ἑ ῃ ῶ ἀ ἰ ῶ

ο κείας τιν ς πεσθαι δυσχερείας λλος λλ πετράπετο. ἰ ὰ ἕ ἄ ἄ ῃ ἀ

Δι ο χε ρον κα μ ς περ α τ ς διαλαβε ν κα μην σαι τ δοκο ντα μ ν ε λογώτεραὸ ὐ ῖ ὶ ἡ ᾶ ὶ ὐ ῆ ῖ ὶ ῦ ὰ ῦ ἡ ῖ ὐ

λέγεσθαι τ ν περ κράσεως ε ρημένων το δοκε ν ο τως χειν παρεχομένους τ ς α τίας. ῶ ὶ ἰ ῦ ῖ ὕ ἔ ὰ ἰ

(6)

διαιρουμένων τ ν κιρναμένων ε ς μικρ κα τ παρ' λληλα θέσει τ ν μ ξιν ποιουμένων, ο δ τ νῶ ἰ ὰ ὶ ῇ ἄ ὴ ῖ ὐ ὲ ὴ

ρχήν φησιν ε ναι πρ ς λήθειάν τινα κεκραμένα, λλ' ε ναι τ ν δοκο σαν κρ σιν παράθεσιν

ἀ ἶ ὸ ἀ ἀ ἶ ὴ ῦ ᾶ

σωμάτων λλήλοις κατ μικρ σωζόντων α τ ν κάστου τ ν ο κείαν φύσιν, ν ε χον κα πρ τ ςἀ ὰ ὰ ὐ ῶ ἑ ὴ ἰ ἣ ἶ ὶ ὸ ῆ

μίξεως· δοκε ν δ' α τ κεκρ σθαι τ τ ν α σθησιν δι μικρότητα τ ν παρακειμένων μηδεν ςῖ ὐ ὰ ᾶ ῷ ὴ ἴ ὰ ῶ ὸ

α τ ν α σθάνεσθαι δύνασθαι μόνου. φιλαλήθως τε κα φιλοσόφως ο κ κνησεν ε πε ν τ πόμενονὐ ῶ ἰ ὶ ὐ ὤ ἰ ῖ ὸ ἑ

το ς ο τω τ ς κράσεις λέγουσι γίνεσθαι. παραθέσει δ τοιαύτ τ ς κράσεις νάπτουσι κα ο τ ςῖ ὕ ὰ ὲ ῃ ὰ ἀ ὶ ἱ ὰ

μοιομερείας λην ε ναι τ ν γινομένων λέγοντες.

ὁ ὕ ἶ ῶ

πίκουρος δ φεύγειν βουλόμενος τ π Δημοκρίτου ηθ ν πεσθαι [βούλεται] το ς

Ἐ ὲ ὸ ὑ ὸ ῥ ὲ ἕ ῖ

παραθέσει τ ν κιρναμένων τ ν κρ σιν γίνεσθαι λέγουσι παραθέσει μέν τινων σωμάτων κα α τ ςῶ ὴ ᾶ ὶ ὐ ὸ

τ ς κράσεις γίνεσθαι λέγει, λλ' ο κ α τ ν τ ν μιγνυμένων σωμάτων σωζομένων ν τ διαιρέσει,ὰ ἀ ὐ ὐ ῶ ῶ ἐ ῇ

λλ' ναλυομένων ε ς τ στοιχε α κα τ ς τόμους, ξ ν καστον α τ ν συγκείμενόν πως τ μ ν

ἀ ἀ ἰ ὰ ῖ ὶ ὰ ἀ ἐ ὧ ἕ ὐ ῶ ὸ ὲ

ο νος ν, τ δ δωρ, τ δ μέλι, τ δ λλο τι, πειτα ποι τούτων τ ν σωμάτων, ξ ν ν τἶ ἦ ὸ ὲ ὕ ὸ ὲ ὸ ὲ ἄ ἔ ᾷ ῶ ἐ ὧ ἦ ὰ

κιρνάμενα πρ ς λληλα, συνθέσει γεννώντων τ κεκραμένον σ μα, συμμιγνυμένων <ο χ> δατός τεὸ ἄ ὸ ῶ ὐ ὕ

κα ο νου, λλ τ ν δροποι ν τόμων, ς ν ε ποι τις, τα ς ο νοποιο ς, φθορ τε κα γενέσειὶ ἴ ἀ ὰ ῶ ὑ ῶ ἀ ὡ ἂ ἴ ῖ ἰ ῖ ᾷ ὶ

τιν ν τ ν κρ σιν γίνεσθαι λέγων· < > γ ρ ε ς τ στοιχε α νάλυσις κάστου κα κ τ νῶ ὴ ᾶ ἡ ὰ ἰ ὰ ῖ ἀ ἑ ὶ ἡ ἐ ῶ

στοιχείων σύνθεσις α τ ν <τ μ ν γένεσις>, τ δ φθορά. τούτων μ ν ο ν ο τε ο τ ν παράθεσινὐ ῶ ὸ ὲ ὸ ὲ ὲ ὖ ὔ ἱ ὴ

α τιώμενοι τ ς κράσεως ο θ' ο τ ν ε ς τ στοιχε α νάλυσιν τ ν περ τ ς κράσεως σώζουσιἰ ῆ ὔ ἱ ὴ ἰ ὰ ῖ ἀ ὴ ὶ ῆ

πρόληψιν, ε γε μ ν κρ σις ε ναι δοκε ν νώσει τ ν κεκραμένων, ς μηδ ν μόριον τοἴ ἡ ὲ ᾶ ἶ ῖ ἐ ἑ ῶ ὡ ὲ ῦ

κράματος μικτον ε ναί τινος τ ν σωμάτων, ξ ν τ κεκραμένον, ο τε δ παράθεσις νωσις,ἄ ἶ ῶ ἐ ὧ ὸ ὔ ὲ ἡ ἕ

ο τε φθορά τε κα ναστοιχείωσις μ ξίς στι· γ ρ μ ξις σωζομένων γενέσθαι δοκε . ο γ ρὔ ἡ ὶ ἀ ῖ ἐ ἡ ὰ ῖ ῖ ὐ ὰ

α τ μιγνύουσιν ο το τον τ ν τρόπον τ ν κρ σιν γίνεσθαι λέγοντες, λλ' ξ ν στι τα τα κε ναὐ ὰ ἱ ῦ ὸ ὴ ᾶ ἀ ἐ ὧ ἐ ῦ ἐ ῖ

μιγνύουσιν. ε δ κ τ ν α τ ν στοιχείων ο όν τε κα δωρ κα ο νον γενέσθαι τ ποι συνθέσει τεἰ ὲ ἐ ῶ ὐ ῶ ἷ ὶ ὕ ὶ ἶ ῇ ᾷ

κα περιπλοκ τ ς τ ν γινομένων ξ α τ ν διαφορ ς γεννωμένης, ο δ' λως ν τι κρ σις τούτωνὶ ῇ ῆ ῶ ἐ ὐ ῶ ᾶ ὐ ὅ ἂ ἔ ᾶ

γίνοιτο τ τ ναστοιχειώσει φθείρεσθαι τα τα, καθ' κρ σις τ ν κιρναμένων γίνεται. γίνεταιῷ ῇ ἀ ῦ ἃ ἡ ᾶ ῶ

μ ν γ ρ κρ σις διαφερόντων τιν ν κατ ποιότητα, ναιρε ται δ κατ το το διαφορ το ςὲ ὰ ἡ ᾶ ῶ ὰ ἀ ῖ ὲ ἡ ὰ ῦ ὰ ῖ

χουσιν α τ ν ν τ τ ν α τ ν ποι συνθέσει τ ς συνθέσεως α τ ν ναιρεθείσης. † σως δ

ἔ ὐ ὴ ἐ ῇ ῶ ὐ ῶ ᾷ ῆ ὐ ῶ ἀ ὃ ἴ ὲ

κα το ς ξ πιπέδων γενν σι τ σώματα κρ σις γίνεται κατ ναστοιχείωσίν τινα. ε μ ν ο ν νὶ ῖ ἐ ἐ ῶ ὰ ἡ ᾶ ὰ ἀ ἰ ὲ ὖ ἦ

χουσά τι δε περ τ ν ρχ ν δόξα ε λογον, σως π πλέον δει τ ν ξέτασιν ποιε σθαι τ ς

ἔ ἥ ἡ ὶ ῶ ἀ ῶ ὔ ἴ ἐ ὶ ἔ ὴ ἐ ῖ ῆ

το τον τ ν τρόπον γίνεσθαι λεγομένης κράσεως, λεγχομένης δ κείνης περιττ ν τ ζητε ν τι, εῦ ὸ ἐ ὲ ἐ ὸ ὸ ῖ ἔ ἰ

κατ παράθεσιν μερ ν μ ξιν τόμων πιπέδων μερ ν τινων σωμάτων κρ σις γίνεται. διὰ ῶ ἢ ῖ ἀ ἢ ἐ ἢ ἀ ῶ ἡ ᾶ ὸ

περ μ ν τ ς τ ν τοιαύταις ρχα ς χρωμένων διαφωνίας τε πρ ς λλήλους κα δόξης περ κράσεωςὶ ὲ ῆ ῶ ἀ ῖ ὸ ἀ ὶ ὶ

ο δ ν δε μηκύνειν τ ν λόγον. ο γ ρ πίδειξις μ ν στορίας κα πολλ ς γνώσεως τ προκείμενον,ὐ ὲ ῖ ὸ ὐ ὰ ἐ ἡ ῖ ἱ ὶ ῆ ὸ

λλ' ξέτασίς τε κα ζήτησις το , π ς ν τις λέγων γίνεσθαι τ ς κράσεις τ ν σωμάτων συμφώνως

(7)

λέγοι τα ς περ α τ ν α σθήσεσί τε κα κοινα ς προσλήψεσι. ῖ ὶ ὐ ῶ ἰ ὶ ῖ

Μετέλθωμεν δ π το ς κοιν ς ν σθαι τ ν λην λέγοντας κα μίαν π σι το ς γινομένοιςὲ ἐ ὶ ὺ ῶ ἡ ῶ ὴ ὕ ὶ ᾶ ῖ

κα τ ν α τ ν ποθέντας, ν κα α τ ν παραιτησάμενοι τ ς πιπολαιότερόν τε κα προχειρότερονὶ ὴ ὐ ὴ ὑ ὧ ὶ ὐ ῶ ὰ ἐ ὶ

ε ρημένας τ ς μάλιστα δοκούσας χεσθαί τινος λόγου α τ ς ξετάσωμεν προχειρισάμενοι. τ ν δἰ ὰ ἔ ὐ ὰ ἐ ῶ ὴ

ν σθαι τ ν λην λεγόντων δοκο σι μάλιστά τε κα περ κράσεως ο π τ ς Στο ς περ κράσεως

ἡ ῶ ὴ ὕ ῦ ὶ ὶ ἱ ἀ ὸ ῆ ᾶ ὶ

διαλαμβάνειν. ο σης δ κα ν τούτοις πολυφωνίας ( λλοι γ ρ λλως α τ ν τ ς κράσεις γίνεσθαιὔ ὲ ὶ ἐ ἄ ὰ ἄ ὐ ῶ ὰ

λέγουσιν), μάλιστα δοκο σα δόξα ε δοκιμε ν παρ' α το ς περ κράσεώς στιν π Χρυσίππουἡ ῦ ὐ ῖ ὐ ῖ ὶ ἐ ἡ ὑ ὸ

λεγομένη. τ ν γ ρ μετ' α τ ν ο μ ν Χρυσίππ συμφέρονται, ο δέ τινες α τ ν τ ς ριστοτέλουςῶ ὰ ὐ ὸ ἱ ὲ ῳ ἱ ὐ ῶ ῆ Ἀ

δόξης στερον κο σαι δυνηθέντες πολλ τ ν ε ρημένων π' κείνου περ κράσεως κα α τοὕ ἀ ῦ ὰ ῶ ἰ ὑ ἐ ὶ ὶ ὐ ὶ

λέγουσιν ν ε ς στι κα Σωσιγένης, τα ρος ντιπάτρου ο ς ο δυνάμενοι πάντ συμφέρεσθαι διὧ ἷ ἐ ὶ ἑ ῖ Ἀ ἷ ὐ ῃ ὰ

τ ν ν το ς λλοις διαφωνίαν ν πολλο ς α το ς λέγοντες ε ρίσκονται μαχόμενα. στι δ ὴ ἐ ῖ ἄ ἐ ῖ ὑ ῖ ὑ ἔ ὲ ἡ

Χρυσίππου δόξα περ κράσεως δε· ν σθαι μ ν ποτίθεται τ ν σύμπασαν ο σίαν, πνεύματός τινοςὶ ἥ ἡ ῶ ὲ ὑ ὴ ὐ

δι πάσης α τ ς διήκοντος, φ' ο συνέχεταί τε κα συμμένει κα σύμπαθές στιν α τ τ π ν, τ νὰ ὐ ῆ ὑ ὗ ὶ ὶ ἐ ὑ ῷ ὸ ᾶ ῶ

δ μιγνυμένων ν α τ σωμάτων τ ς μ ν παραθέσει μίξεις γίνεσθαι λέγει, δύο τιν ν κα πλειόνωνὲ ἐ ὐ ῇ ὰ ὲ ῶ ἢ ὶ

ο σι ν ε ς τα τ ν συντεθειμένων κα παρατιθεμένων λλήλαις, ς φησιν, καθ' ρμήν, σωζούσηςὐ ῶ ἰ ὐ ὸ ὶ ἀ ὥ ἁ

κάστης α τ ν ν τ τοιαύτ παραθέσει κατ τ ν περιγραφ ν τ ν ο κείαν ο σίαν τε κα ποιότητα,

ἑ ὐ ῶ ἐ ῇ ῃ ὰ ὴ ὴ ὴ ἰ ὐ ὶ

ς π κυάμων φέρε ε πε ν κα πυρ ν ν τ παρ' λλήλους θέσει γίνεται, τ ς δέ τινας συγχύσει δι'

ὡ ἐ ὶ ἰ ῖ ὶ ῶ ἐ ῇ ἀ ὰ

λων τ ν τε ο σι ν α τ ν κα τ ν ν α τα ς ποιοτήτων συμφθειρομένων λλήλαις, ς γίνεσθαί

ὅ ῶ ὐ ῶ ὐ ῶ ὶ ῶ ἐ ὐ ῖ ἀ ὡ

φησιν π τ ν ατρικ ν φαρμάκων κατ σύμφθαρσιν τ ν μιγνυμένων, λλου τιν ς ξ α τ νἐ ὶ ῶ ἰ ῶ ὰ ῶ ἄ ὸ ἐ ὐ ῶ

γεννωμένου σώματος· τ ς δέ τινας γίνεσθαι μίξεις λέγει δι' λων τιν ν ο σι ν τε κα τ ν τούτωνὰ ὅ ῶ ὐ ῶ ὶ ῶ

ποιοτήτων ντιπαρεκτεινομένων λλήλαις μετ το τ ς ξ ρχ ς ο σίας τε κα ποιότητας σώζειν νἀ ἀ ὰ ῦ ὰ ἐ ἀ ῆ ὐ ὶ ἐ

τ μίξει τ τοι δε, ντινα τ ν μίξεων κρ σιν δίως ε ναι λέγει. τ ν γ ρ δύο κα πλειόνων τιν νῇ ῇ ᾷ ἥ ῶ ᾶ ἰ ἶ ὴ ὰ ἢ ὶ ῶ

σωμάτων λων δι' λων ντιπαρέκτασιν λλήλοις ο τως, ς σώζειν καστον α τ ν ν τ μίξει τὅ ὅ ἀ ἀ ὕ ὡ ἕ ὐ ῶ ἐ ῇ ῇ

τοιαύτ τήν τε ο κείαν ο σίαν κα τ ς ν α τ ποιότητας, λέγει κρ σιν ε ναι μόνην τ ν μίξεων.ῃ ἰ ὐ ὶ ὰ ἐ ὐ ῇ ᾶ ἶ ῶ

ε ναι γ ρ διον τ ν κεκραμένων τ δύνασθαι χωρίζεσθαι πάλιν π' λλήλων, μόνως γίνεται τἶ ὰ ἴ ῶ ὸ ἀ ἀ ὃ ῷ

σώζειν ν τ μίξει τ κεκραμένα τ ς α τ ν φύσεις. τ δ ταύτας τ ς διαφορ ς ε ναι τ ς μίξεωςἐ ῇ ὰ ὰ ὑ ῶ ὸ ὲ ὰ ὰ ἶ ῆ

πειρ ται πιστο σθαι δι τ ν κοιν ν ννοι ν, μάλιστα δ κριτήρια τ ς ληθείας φησ ν μ ς παρᾶ ῦ ὰ ῶ ῶ ἐ ῶ ὲ ῆ ἀ ὶ ἡ ᾶ ὰ

τ ς φύσεως λαβόντας. λλην γο ν φαντασίαν χειν μ ς τ ν καθ' ρμ ν συγκειμένων, κα λληνῆ ἄ ῦ ἔ ἡ ᾶ ῶ ἁ ὴ ὶ ἄ

τ ν συγκεχυμένων τε κα συνεφθαρμένων, κα λλην τ ν κεκραμένων τε κα λλήλοις δι' λωνῶ ὶ ὶ ἄ ῶ ὶ ἀ ὅ

ντιπαρεκτεινομένων ο τως, ς σώζειν καστον α τ ν τ ν ο κείαν φύσιν. ν διαφορ ν φαντασι ν

ἀ ὕ ὡ ἕ ὐ ῶ ὴ ἰ ἣ ὰ ῶ

ο κ ν ε χομεν, ε πάντα τ πωσο ν μιγνύμενα παρέκειτο λλήλοις καθ' ρμήν. τ ν δ τοιαύτηνὐ ἂ ἴ ἰ ὰ ὁ ῦ ἀ ἁ ὴ ὲ

ντιπαρέκτασιν τ ν κιρναμένων πολαμβάνει γίνεσθαι χωρούντων δι' λλήλων τ ν κιρναμένων

ἀ ῶ ὑ ἀ ῶ

(8)

μίγματι. ο κέτι γ ρ ν, ε μ το το ε η, κρ σιν, λλ παράθεσιν τ γινόμενον ε ναι. ὐ ὰ ἄ ἰ ὴ ῦ ἴ ᾶ ἀ ὰ ὸ ἶ

Το δ το το ο εσθαι γίνεσθαι πίστεις φέρουσιν ο προιστάμενοι τ σδε τ ς δόξης τό τε πολλῦ ὲ ῦ ἴ ἱ ῆ ῆ ὰ

τ ν σωμάτων σώζειν τ ς αυτ ν ποιότητας πί τ' λαττόνων ναργ ν γκων κα π μειζόνωνῶ ὰ ἑ ῶ ἐ ἐ ἐ ῶ ὄ ὶ ἐ ὶ

ντα ( ς ρ ν στιν π το λιβανωτο , ς ν τ θυμι σθαι λεπτυνόμενος π πλε στον τ ν α το

ὄ ὡ ὁ ᾶ ἔ ἐ ὶ ῦ ῦ ὃ ἐ ῷ ᾶ ἐ ὶ ῖ ὴ ὑ ῦ

φυλάσσει ποιότητα), τι τε τ πολλ ε ναι, καθ' αυτ μ ο ά τε ντα πί τι λθε ν μέγεθος π'ἔ ὸ ὰ ἶ ἃ ἑ ὰ ὴ ἷ ὄ ἐ ἐ ῖ ὑ

λλων βοηθούμενα π' α τ πρόεισι. τ ν γο ν χρυσ ν πό τινων μιγνυμένων φαρμάκων π

ἄ ἐ ὐ ὸ ὸ ῦ ὸ ὑ ἐ ὶ

πλε στον χε σθαί τε κα λεπτύνεσθαι, φ' σον καθ' α τ ν λαυνόμενος ο κ δύνατο. κα με ς δέ,ῖ ῖ ὶ ἐ ὅ ὑ ὸ ἐ ὐ ἐ ὶ ἡ ῖ

καθ' α το ς ντες ο κ σμεν ο οί τε νεργε ν, σ ν λλοις νεργο μεν. τούς τε γ ρ ποταμο ς

ἃ ὑ ὺ ὄ ὔ ἐ ἷ ἐ ῖ ὺ ἄ ἐ ῦ ὰ ὺ

διαβαίνομεν λλήλων φαπτόμενοι, ο ς ο χ ο οί τέ σμεν διαβαίνειν καθ' α τούς. κα βάρη τινἀ ἐ ὓ ὐ ἷ ἐ ὑ ὶ ὰ

φέρομεν μετ' λλων, ν τ πιβάλλον μ ν μέρος μόνοι γενόμενοι φέρειν ο δυνάμεθα. κα μπελοιἄ ὧ ὸ ἐ ἡ ῖ ὐ ὶ ἄ

δ καθ' α τ ς στασθαι μ δυνάμεναι νίστανται λλήλαις μπλεκόμεναι.ὲ ὑ ὰ ἵ ὴ ἀ ἀ ἐ

Fuentes: Theophrastus. Enquiry into plants, 2 vols., A. HORT, ed., Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1916, rep.

1:1968;2:1961.

Doxographi Graeci, H. DIELS, ed., Berlín, Reimer, 1879, rep. 1965.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...