T EM A 9 .- F u n c io n s l o g a rí tm iq u e s i e x p o n e n c ia ls

Texto completo

(1)

T

EM

A

9

.-F

u

n

c

io

n

s

l

o

g

a

tm

iq

u

e

s

i

e

x

p

o

n

e

n

c

ia

ls

9

.1

.

D

ef

in

ic

d

e

lo

g

ar

itm

e.

Lo

g

ar

itm

e

de

ci

m

al

.

Lo

g

ar

itm

e

ne

pe

rià

.

C

àl

cu

l d

e

lo

g

ar

itm

es

a

m

b

la

c

al

cu

la

do

ra

.

C

an

vi

d

e

ba

se

9

.2

.

P

ro

pi

et

at

s

de

ls

lo

g

ar

itm

es

:

Lo

g

ar

itm

e

de

la

u

ni

ta

t

Lo

g

ar

itm

e

de

la

b

as

e.

Lo

g

ar

itm

e

de

l p

ro

du

ct

e.

Lo

g

ar

itm

e

de

la

d

iv

is

.

Lo

g

ar

itm

e

d’

un

a

po

nc

ia

.

Lo

g

ar

itm

e

d’

un

a

rr

el

.

9

.3

.

R

es

ol

uc

d

e

eq

ua

ci

on

s

ex

po

ne

nc

ia

ls

.

F

ac

to

rit

za

nt

.

P

re

ne

nt

lo

g

ar

itm

es

. D

ed

uc

ci

ó

de

la

rm

ul

a

de

c

an

vi

d

e

ba

se

.

9

.4

.

R

es

ol

uc

d

e

eq

ua

ci

on

s

lo

g

ar

ítm

iq

ue

s.

A

pl

ic

an

t

la

d

ef

in

ic

A

g

ru

pa

nt

i

lle

va

nt

e

ls

lo

ga

rit

m

es

9

.5

.

E

sc

al

es

lo

g

ar

ítm

iq

ue

s.

9

.6

.

C

on

te

xt

os

m

od

el

itz

at

s

am

b

fu

nc

io

ns

lo

g

ar

ítm

iq

ue

s

i e

xp

on

en

ci

al

s

9

.7

.

F

un

ci

ó

lo

g

ar

ítm

ic

a

D

om

in

i

E

xp

re

ss

g

fic

a

9

.8

.

F

un

ci

ó

ex

po

ne

nc

ia

l

D

om

in

i

E

xp

re

ss

g

fic

a

Q

h

as

d

e

sa

b

e

r

fe

r

en

a

qu

es

ta

u

ni

ta

t

C

o

m

p

e

n

c

ie

s

c

u

rr

ic

u

la

rs

C

al

cu

la

r

un

lo

ga

rit

m

e

en

b

as

e

de

ci

m

al

C

al

cu

la

r

un

lo

ga

rit

m

e

en

b

as

e

no

d

ec

im

al

A

pl

ic

ar

le

s

pr

op

ie

ta

ts

d

el

s

lo

g

ar

itm

es

R

es

ol

dr

e

eq

ua

ci

on

s

ex

po

ne

nc

ia

ls

Id

en

tif

ic

ar

la

in

co

m

pa

tib

ili

ta

t

d’

un

a

eq

ua

ci

ó

ex

po

ne

nc

ia

l

R

es

ol

dr

e

eq

ua

ci

on

s

lo

g

ar

ítm

iq

ue

s

am

b

la

in

g

ni

ta

a

l’

ar

g

um

en

t

R

es

ol

dr

e

eq

ua

ci

on

s

lo

g

ar

ítm

iq

ue

s

am

b

la

in

g

ni

ta

a

la

b

as

e

T

E

M

A

9

. F

U

N

C

IO

N

S

L

O

G

A

R

ÍT

M

IQ

U

E

S

E

n

aq

ue

st

t

em

a

an

em

a

d

ef

in

ir

un

s

no

us

o

bj

ec

te

s

m

at

em

àt

ic

s,

u

ns

o

pe

ra

do

rs

q

ue

a

no

m

en

ar

em

lo

g

ar

itm

es

. E

ls

d

ef

in

ire

m

,

es

tu

di

ar

em

le

s

se

ue

s

pr

op

ie

ta

ts

i

el

s

ut

ili

tz

ar

em

p

er

a

r

es

ol

dr

e

un

ti

pu

s

d’

eq

ua

ci

ó

q

ue

f

in

s

ar

a

no

s

ab

íe

m

r

es

ol

dr

e.

V

or

em

co

m

s

’u

til

itz

en

e

n

di

fe

re

nt

s

co

nt

ex

to

s

y

co

m

le

s

fu

nc

io

ns

e

xp

on

en

ci

al

i

lo

ga

tm

iq

ue

s

m

od

el

itz

en

s

itu

ac

io

ns

r

ea

ls

.

9.

1.

D

ef

in

ic

d

e

lo

ga

rit

m

e.

P

er

a

in

tr

od

ui

r

la

d

ef

in

ic

d

e

lo

g

ar

itm

e

co

m

en

ça

re

m

r

ec

or

da

nt

q

ue

e

q

ua

ci

on

s

sa

be

m

r

es

ol

dr

e,

o

m

ill

or

d

it,

q

ua

n

sa

be

m

a

ïll

ar

la

in

de

te

rm

in

ad

a

d’

un

a

eq

ua

ci

ó:

o

A

l’

eq

ua

ci

ó

7

3

=

+

x

,

lle

m

3

7

=

x

, r

es

ul

ta

nt

la

s

ol

uc

4

=

x

o

A

l’

eq

ua

ci

ó

2

0

4

=

x

,

lle

m

4

2

0

=

x

, r

es

ul

ta

nt

la

s

ol

uc

5

=

x

o

A

l’

eq

ua

ci

ó

2

5

2

=

x

,

lle

m

2

5

±

=

x

, r

es

ul

ta

nt

le

s

so

lu

ci

on

s

5

1

=

x

i

5

2

=

x

o

A

l’

eq

ua

ci

ó

3

2

5

=

x

,

lle

m

5

3

2

=

x

, r

es

ul

ta

nt

la

s

ol

uc

2

=

x

I

si

la

in

de

te

rm

in

ad

a

es

tig

ue

ra

a

l’

ex

po

ne

nt

?

C

om

a

ïll

ar

em

x

e

n

un

a

ex

pr

es

si

ó

co

m

8

1

3

=

x

?

É

s

ce

rt

q

ue

p

er

a

r

es

ol

dr

e

aq

ue

st

a

eq

ua

ci

ó,

n

o

és

p

re

s

lla

r

x

, s

i n

o

co

ix

er

le

s

po

nc

ie

s

de

3

.

F

àc

ilm

en

t p

od

em

a

do

na

r-no

s

q

ue

4

3

8

1

=

i

pe

r

ta

nt

la

so

lu

ci

ó

d’

aq

ue

st

a

eq

ua

ci

ó

és

4

=

x

. T

an

m

at

ei

x,

s

i v

ol

gu

er

em

a

ïll

ar

x

,

co

m

h

o

fa

rie

m

?

S

i t

en

im

8

1

3

=

x

,

al

es

ho

re

s

se

go

ns

h

em

v

is

t

ab

an

s

x8

1

3

=

.

A

ix

ò

és

c

er

t,

pe

no

é

s

lla

r

x

,

és

a

ïll

ar

3

.

E

s

a

di

r,

n

o

sa

be

m

a

ïll

ar

x

.

L’

ex

pr

es

si

ó

4

8

1

3

=

Ÿ

=

x

x

P

od

em

t

ra

du

ir-la

c

om

:

A

q

ui

n

ex

po

ne

nt

s

’h

a

d’

el

ev

ar

3

p

er

a

q

ue

d

on

e

81

?

a

4

A

q

ue

st

a

pr

eg

un

ta

e

s

re

su

m

ei

x

am

b

un

a

no

va

t

er

m

in

ol

og

ia

:

A

q

ui

n

ex

po

ne

nt

s

’h

a

d’

el

ev

ar

3

pe

r

a

q

ue

d

on

e

81

?

8

1

lo

g3

(l

o

g

a

ri

tm

e

e

n

b

a

s

e

3

d

e

8

1

)

I

co

m

la

r

es

po

st

a

és

4

,

di

re

m

4

8

1

lo

g3

=

E

xe

m

p

le

s.

-a)

=

8

lo

g2

A

q

ui

n

ex

po

ne

nt

s

’h

a

d’

el

ev

ar

e

l 2

p

er

a

q

ue

d

on

e

8?

3

2

2

2

2

8

=

=

L’

ex

po

ne

nt

b

us

ca

t

és

3

3

8

lo

g2

=

(2)

a

X

X

b

b

a

lo

g

lo

g

lo

g

=

b)

=

2

5

lo

g5

A

q

ui

n

ex

po

ne

nt

s

’h

a

d’

el

ev

ar

e

l 5

p

er

a

q

ue

d

on

e

25

?

2

5

2

5

=

L’

ex

po

ne

nt

b

us

ca

t

és

2

2

2

5

lo

g5

=

Ÿ

D

e

fin

ic

d

e

lo

ga

rit

m

e.

-

x

a

y

x

y

a

=

=

lo

g

O

n

x

,

y

s

ón

n

om

br

es

r

ea

ls

, i

a

é

s

un

n

om

br

e

re

al

p

os

iti

u,

q

ue

s

’a

no

m

en

a

la

ba

se

d

el

lo

g

ar

itm

e.

E

n

m

ol

te

s

oc

as

io

ns

, t

re

ba

lla

re

m

a

m

b

do

s

tip

us

d

e

lo

g

ar

itm

es

q

ue

e

s

de

no

te

n

am

b

ce

rt

es

p

ec

ul

ia

rit

at

s:

Lo

ga

rit

m

e

de

ci

m

al

.

Q

ua

n

la

b

as

e

de

ls

lo

g

ar

itm

es

a

m

b

el

s

q

ue

tr

eb

al

le

m

é

s

10

, e

st

os

lo

g

ar

itm

es

s

’a

no

m

en

en

lo

g

ar

itm

es

d

ec

im

al

s,

i

al

es

ho

re

s

no

é

s

pr

ec

ís

in

di

ca

r

q

ue

la

b

as

e

és

1

0:

[

]

[

]

lo

g

lo

g10

=

Lo

ga

rit

m

e

ne

pe

rià

.

E

n

aq

ue

st

p

un

t p

re

se

nt

em

e

l n

úm

er

o

e

.

É

s

un

n

om

br

e

irr

ac

io

na

l,

q

ue

ix

de

m

an

er

a

na

tu

ra

l e

n

m

ul

tit

ud

d

e

si

tu

ac

io

ns

, i

a

l i

g

ua

l q

ue

e

l n

úm

er

o

π

,

co

m

in

fin

its

d

ec

im

al

s

no

p

er

di

cs

a

la

s

eu

a

ex

pr

es

si

ó

de

ci

m

al

,

se

li

a

ss

ig

na

u

n

m

bo

l p

er

a

id

en

tif

ic

ar

-h

o.

E

n

aq

ue

st

c

as

e

l s

ím

bo

l é

s

la

ll

et

ra

e

.

5

2

7

..

.

3

6

0

2

8

7

4

7

1

3

8

4

5

9

0

4

5

2

3

5

2

,7

1

8

2

8

1

8

2

=

e

B

e,

d

on

cs

q

ua

n

la

b

as

e

de

ls

lo

g

ar

itm

es

a

m

b

el

s

q

ue

tr

eb

al

le

m

é

s

el

m

er

o

e

,

es

to

s

lo

g

ar

itm

es

s

’a

no

m

en

en

lo

g

ar

itm

es

n

ep

er

ia

ns

. E

s

de

no

te

n

de

fo

rm

a

di

fe

re

nt

:

[

]

[

]

ln

lo

g

=

e

C

àl

cu

l d

e

lo

g

ar

itm

e

s

am

b

la

c

al

cu

la

do

ra

.

E

n

le

s

ca

lc

ul

ad

or

es

c

ie

nt

ífi

q

ue

s

no

rm

al

m

en

t s

ol

s

es

p

od

en

c

al

cu

la

r

lo

g

ar

itm

es

d

ec

im

al

s

i n

ep

er

ia

ns

.

E

s

ca

lc

ul

en

d

ire

ct

am

en

t

am

b

le

s

te

cl

es

:

A

m

b

le

s

fu

nc

io

ns

in

ve

rs

es

d

e

es

te

s

te

cl

es

,

po

de

m

r

es

pe

ct

iv

am

en

t

ca

lc

ul

ar

p

ot

èn

ci

es

d

e

1

0

(

x

1

0

)

i d

e

e

(

x

e

).

P

od

em

p

er

e

xe

m

pl

e

ve

ur

e

en

pa

nt

al

la

e

l v

al

or

d

e

e

f

en

t a

m

b

la

c

al

cu

la

do

ra

1e

F

ór

m

ul

a

de

c

a

n

vi

d

e

ba

se

lo

g

ln

A

m

b

aq

ue

st

a

rm

ul

a

po

de

m

c

al

cu

la

r

am

b

la

c

al

cu

la

do

ra

lo

g

ar

itm

es

en

q

ua

ls

ev

ol

b

as

e,

i

no

n

om

és

e

n

ba

se

1

0

i

e

,

pe

r

ex

em

pl

e:

(

)

8

6

1

4

,

2

5

lo

g

1

0

0

lo

g

1

0

0

lo

g5

=

=

9.

2.

Pr

op

ie

ta

ts

d

el

s

lo

ga

rit

m

es

:

E

xi

st

è

n

ci

a

:

E

xi

st

ei

x

el

lo

g

ar

itm

e

de

q

ua

ls

ev

ol

v

al

or

r

ea

l?

,

la

r

es

po

st

a

po

de

m

de

du

ir-la

r

àp

id

am

en

t d

’a

lg

un

s

ex

em

pl

es

:

a)

0

2

¿?

0

lo

g

¿?

2

=

=

P

er

ò

ca

p

po

te

nc

ia

d

e

2

po

t

se

r

m

ai

0

.

b)

4

9

7

¿?

)

4

9

(

lo

g

¿?

7

=

=

N

o

se

d

ei

xe

u

en

g

an

ya

r,

2

7

n

o

és

4

9

,

és

4

9

1

.

N

o

hi

h

a

ca

p

po

nc

ia

d

e

7

q

ue

d

on

e

ne

g

at

iu

.

C

om

a

q

ue

st

es

c

on

cl

us

io

ns

n

o

de

pe

ne

n

de

la

b

as

e

de

l l

og

ar

itm

e,

po

de

m

c

on

cl

ou

re

q

ue

n

o

m

é

s

e

x

is

te

ix

e

n

e

ls

l

o

g

a

ri

tm

e

s

d

e

n

o

m

b

re

s

p

o

s

it

iu

s

, e

s

a

di

r

no

e

xi

st

ei

x

el

lo

g

ar

itm

e

de

c

er

o,

n

i d

e

ca

p

no

m

br

e

ne

g

at

iu

e

n

qu

al

se

vo

l b

as

e.

L

o

ga

rit

m

e

d

e

la

u

n

ita

t

0

1

lo

g

=

a

É

s

ev

id

en

t,

d

on

at

q

ue

1

0

=

a

e

ss

en

t

0

>

a

L

o

ga

rit

m

e

d

e

la

b

a

se

.

1

lo

g

=

a

a

É

s

ev

id

en

t,

d

on

at

q

ue

a

a

=

1

e

ss

en

t

0

>

a

L

o

ga

rit

m

e

d

e

l p

ro

d

u

ct

e.

)

(

lo

g

)

(

lo

g

)

(

lo

g

Y

X

Y

X

a

a

a

+

=

A

q

ue

st

a

pr

op

ie

ta

t n

o

és

m

és

q

ue

l’

ex

pr

es

si

ó

am

b

la

t

er

m

in

ol

og

ia

de

ls

lo

g

ar

itm

es

, d

e

m

e

s

m

ul

tip

liq

ue

n

po

nc

ie

s

de

ig

ua

l b

as

e

(p

e

r

a

m

u

lt

ip

lic

a

r

p

o

n

c

ie

s

d

e

i

g

u

a

l

b

a

s

e

,

e

s

d

e

ix

a

l

a

m

a

te

ix

a

b

a

s

e

i

e

s

s

u

m

e

n

e

ls

e

x

p

o

n

e

n

ts

)

:

Y

X

Y

X

n

X

a

=

lo

g

m

Y

a

=

lo

g

(

)

m

n

Y

X

a

+

=

lo

g

m

n

m

n

a

a

a

+

=

)

(

lo

g

)

(

lo

g

)

(

lo

g

Y

X

Y

X

a

a

a

+

=

(3)

L

o

ga

rit

m

e

d

e

la

d

iv

is

.

)

(

lo

g

)

(

lo

g

lo

g

Y

X

Y

X

a

a

a

=

¸ ¹

·

¨ ©

§

C

om

a

ba

ns

,

aq

ue

st

a

pr

op

ie

ta

t

no

é

s

m

és

q

ue

l’

ex

pr

es

si

ó

am

b

la

te

rm

in

ol

og

ia

d

el

s

lo

g

ar

itm

es

, d

e

m

e

s

di

vi

de

ix

en

p

ot

èn

ci

es

d

e

ig

ua

l

ba

se

(p

e

r

a

d

iv

id

ir

p

o

n

c

ie

s

d

e

i

g

u

a

l

b

a

s

e

,

e

s

d

e

ix

a

l

a

m

a

te

ix

a

b

a

s

e

i

e

s

r

e

s

te

n

e

ls

e

x

p

o

n

e

n

ts

)

:

L

o

ga

rit

m

e

d

’u

na

p

o

nc

ia

.

(

)

)

(

lo

g

lo

g

X

n

X

a

n

a

=

A

q

ue

st

a

pr

op

ie

ta

t v

e

de

la

p

ot

èn

ci

a

d’

un

a

ltr

a

po

nc

ia

(

m

u

lt

ip

lic

a

n

t

e

ls

e

x

p

o

n

e

n

ts

)

L

o

ga

rit

m

e

d

’u

n

a

rr

e

l.

(

)

n

X

X

n

X

a

a

n

a

)

(

lo

g

)

(

lo

g

1

lo

g

=

=

E

n

aq

ue

st

c

as

,

no

m

és

é

s

pr

ec

ís

a

do

na

r-no

s

de

q

ue

u

n

ar

re

l n

o

és

m

és

q

ue

u

na

p

ot

èn

ci

a

de

e

xp

on

en

t f

ra

cc

io

na

ri,

i

co

m

ja

te

ni

m

la

pr

op

ie

ta

t d

el

lo

g

ar

itm

e

d’

un

a

po

nc

ia

:

(

)

n

X

X

n

X

X

a

a

n

a

n

a

)

(

lo

g

)

(

lo

g

1

lo

g

lo

g

1

=

=

¸

¸

¹

·

¨

¨

©

§

=

(

)

n

m

n

m

a

a

=

X

n

X

(

)

m

X

a

=

lo

g

(

)

n

m

X

n

a

=

lo

g

(

)

)

(

lo

g

lo

g

X

n

X

a

n

a

=

Y

X

Y

X

n

X

a

=

lo

g

m

Y

a

=

lo

g

m

n

Y

X

a

=¸ ¹

·

¨ ©

§

lo

g

m

n

m

n

a

a

a

=

)

(

lo

g

)

(

lo

g

lo

g

Y

X

Y

X

a

a

a

=

¸ ¹

·

¨ ©

§

La

c

on

cl

us

f

in

al

q

ue

p

od

em

e

xt

ra

ur

e

de

a

q

ue

st

es

q

ua

tr

e

úl

tim

es

pr

op

ie

ta

ts

,

és

q

ue

e

l l

og

ar

itm

es

r

ed

ue

ix

en

e

n

un

g

ra

u

le

s

op

er

ac

io

ns

,

tr

an

sf

or

m

an

t p

ot

èn

ci

es

i

ar

re

ls

e

n

m

ul

tip

lic

ac

io

ns

i

di

vi

si

on

s,

i

de

l m

ul

tip

lic

ac

io

ns

i d

iv

is

io

ns

e

n

su

m

es

i

re

st

es

.

»

»

»

» ¼

º

«

«

«

« ¬

ª

Ÿ

»

»

»

» ¼

º

«

«

«

« ¬

ª

d

iv

is

p

ro

d

u

ct

e

re

st

a

su

m

a

L

O

G

A

R

IT

M

E

a

rr

el

p

o

n

ci

a

q

u

o

ci

en

t

p

ro

d

u

ct

e

E

xe

m

p

le

T

ro

ba

l’

ex

pr

es

si

ó

al

g

eb

ra

ic

a

eq

ui

va

le

nt

a

c

ad

as

cu

na

d

e

le

s

se

g

üe

nt

s:

(e

s

a

d

ir

,

lle

v

a

e

ls

l

o

g

a

ri

tm

e

s

)

a)

C

B

A

lo

g

5

lo

g

lo

g

=

+

(

)

(

)

5

5

lo

g

lo

g

lo

g

5

lo

g

lo

g

C

B

A

C

B

A

C

B

A

=

=

=

+

b)

C

B

A

lo

g

2

lo

g

lo

g

2

=

+

(

)

=

+

=

+

2

lo

g

lo

g

lo

g

1

0

0

lo

g

lo

g

2

lo

g

lo

g

2

C

B

A

C

B

A

(

)

2

2

1

0

0

lo

g

1

0

0

lo

g

C

B

A

C

B

A

=

¸ ¹

·

¨ ©

§

=

9.

3.

R

es

ol

uc

d

e

eq

ua

ci

on

s

ex

po

ne

nc

ia

ls

.

S

ón

e

q

ua

ci

on

s,

la

in

gn

ita

d

e

le

s

q

ua

ls

e

s

tr

ob

a

en

u

n

ex

po

ne

nt

.

V

eu

re

m

d

ue

s

fo

rm

es

d

e

“b

ai

xa

r-la

de

l’

ex

po

ne

nt

,

pe

r

a

po

de

r

re

so

ld

re

a

q

ue

st

es

e

q

ua

ci

on

s:

F

a

ct

o

rit

za

n

t:

E

xe

m

p

le

.-1

9

5

2

3

1

4

=

x

E

n

pr

im

es

ll

oc

,

lle

m

la

p

ot

èn

ci

a

on

e

s

tr

ob

a

la

in

g

ni

ta

:

Ÿ

=

+

=

2

4

5

1

9

2

3

1

4

x

Ÿ

=

3

2

4

2

1

4

x

8

2

1

4

=

x

A

c

on

tin

ua

ci

ó

ex

pr

es

sa

re

m

c

om

a

p

ot

èn

ci

a

de

2

, e

l s

eg

on

m

em

br

e:

3

1

4

2

2

=

x

S

i d

ue

s

po

nc

ie

s

n

ig

ua

ls

,

i t

en

en

la

m

at

ei

xa

b

as

e,

a

le

sh

or

es

e

ls

se

us

e

xp

on

en

t t

am

h

an

d

e

se

r

ig

ua

ls

3

1

4

=

x

D

on

an

t

llo

c

a

un

a

eq

ua

ci

ó

lin

ea

l q

ue

s

ab

em

r

es

ol

dr

e

1

4

4

4

1

3

4

3

1

4

=

Ÿ

=

Ÿ

=

+

=

Ÿ

=

x

x

x

x

P

re

n

en

t

lo

ga

rit

m

e

s.

E

xe

m

p

le

.-S

i a

l a

ïll

ar

la

p

ot

èn

ci

a

co

m

a

ca

be

m

d

e

fe

r,

e

ns

h

ag

ue

ra

q

ue

da

t

un

a

ex

pr

es

si

ó

co

m

9

2

1

4

=

x

,

en

ll

oc

d

e

8

2

1

4

=

x

,

no

h

au

em

p

og

ut

c

on

tin

ua

r

pe

rq

e

l

9

n

o

és

c

ap

p

ot

èn

ci

a

de

2

.

E

n

aq

ue

st

os

c

as

os

p

od

em

g

as

ta

r

la

ei

na

a

lg

eb

ra

ic

a

q

ue

h

em

d

es

co

be

rt

a

qu

es

t t

em

a:

e

ls

lo

g

ar

itm

es

.

E

l p

ro

bl

em

a

en

9

2

1

4

=

x

,

re

al

m

en

t

no

é

s

el

9

,

és

q

ue

la

x

es

tr

ob

a

a

(4)

a

X

X

b

b

a

lo

g

lo

g

lo

g

=

no

p

od

em

a

ïll

ar

-la

,

a

un

e

xp

on

en

t.

S

i r

ec

or

de

m

le

s

pr

op

ie

ta

ts

d

el

lo

g

ar

itm

es

, t

ro

ba

re

m

u

na

m

an

er

a

de

tr

an

sf

or

m

ar

p

ot

èn

ci

es

e

n

m

ul

tip

lic

ac

io

ns

,

i d

’a

q

ue

st

a

m

an

er

a

fe

r

de

sa

pa

ix

er

e

ls

e

xp

on

en

ts

:

9

2

1

4

=

x

P

re

ne

m

lo

g

ar

itm

es

a

ls

d

os

m

em

br

es

d

e

l’e

q

ua

ci

ó,

p

er

e

xe

m

pl

e

en

b

as

e

de

ci

m

al

, q

ue

e

st

à

a

la

c

al

cu

la

do

ra

:

(

)

(

)

9

lo

g

2

lo

g

1

4

=

x

A

pl

iq

ue

m

le

s

pr

op

ie

ta

ts

d

el

s

lo

g

ar

itm

es

:

(

)

9

lo

g

2

lo

g

1

4

=

x

O

bt

en

in

t u

na

e

q

ua

ci

ó

lin

ea

l,

on

2

lo

g

i

9

lo

g

s

ón

d

os

n

om

br

es

r

ea

ls

, q

ue

en

q

ua

ls

ev

ol

m

om

en

t

po

de

m

o

bt

en

ir

am

b

la

c

al

cu

la

do

ra

.

Ÿ

=

2

lo

g

9

lo

g

1

4

x

1

,0

4

2

5

4

1

2

lo

g

9

lo

g

=

+

=

x

F

ó

rm

u

la

d

e

c

a

n

vi

d

e

b

a

se

:

A

q

ue

st

m

èt

od

e

en

s

se

rv

ei

x

pe

r

a

de

du

ir

l’a

no

m

en

ad

a

rm

ul

a

de

ca

nv

i d

e

ba

se

.

(

)

(

)

X

a

Y

X

a

X

a

Y

X

b

b

b

Y

b

Y

a

lo

g

lo

g

lo

g

lo

g

lo

g

=

Ÿ

=

Ÿ

=

Ÿ

=

Ÿ

=

Ÿ

a

X

Y

b

b

lo

g

lo

g

A

m

b

aq

ue

st

a

rm

ul

a

po

de

m

, e

n

pa

rt

ic

ul

ar

,

ca

lc

ul

ar

a

m

b

la

ca

lc

ul

ad

or

a

lo

g

ar

itm

es

e

n

q

ua

ls

ev

ol

b

as

e,

i

no

n

om

és

e

n

ba

se

1

0

i

e

,

pe

r

ex

em

pl

e:

(

)

8

6

1

4

,

2

5

lo

g

1

0

0

lo

g

1

0

0

lo

g5

=

=

9.

4.

R

es

ol

uc

d

e

eq

ua

ci

on

s

lo

ga

tm

iq

ue

s.

U

na

e

q

ua

ci

ó

lo

g

ar

ítm

ic

a

és

u

na

e

q

ua

ci

ó

on

h

i h

a

lo

g

ar

itm

es

. P

er

a

r

es

ol

dr

e

eq

ua

ci

on

s

lo

g

ar

ítm

iq

ue

s

el

q

ue

f

ar

em

é

s

lle

va

r-lo

s.

P

od

em

ll

ev

ar

e

ls

lo

g

ar

itm

es

pr

in

ci

pa

lm

en

t

de

d

ue

s

fo

rm

es

:

A

p

lic

a

n

t

la

d

ef

in

ic

E

xe

m

p

le

:

a)

(

)

4

1

3

lo

g2

=

x

(

)

1

3

1

6

1

3

2

4

1

3

lo

g

4

2

=

Ÿ

=

Ÿ

=

x

x

x

1

6

1

3

=

x

3

1

7

=

x

b)

2

1

lo

g4

=

x

(

)

2

4

4

2

1

lo

g

2

2

1

4

=

=

Ÿ

=

Ÿ

=

x

x

x

A

gr

u

p

a

n

t

i l

le

va

n

t e

ls

lo

ga

rit

m

e

s

E

xe

m

p

le

:

(

)

(

)

(

)

6

lo

g

3

lo

g

lo

g

2

2

2

+

=

+

x

x

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

6

lo

g

3

lo

g

6

lo

g

3

lo

g

lo

g

2

2

2

2

2

+

=

Ÿ

+

=

+

x

x

x

x

6

3

+

=

x

x

6

3

=

x

x

6

2

=

x

3

=

x

9.

5.

[.

..]

9.

6.

[.

..]

9.

7.

[.

..]

E

xe

rc

ic

is

c

om

pl

em

en

ta

ris

1.

-

C

al

cu

la

u

til

itz

an

t

la

d

ef

in

ic

d

e

lo

g

ar

itm

e

y

la

s

pr

op

ie

ta

ts

d

e

la

s

po

nc

ie

s,

lo

s

se

g

üe

nt

s

lo

g

ar

itm

es

:

a)

6

4

lo

g2

b)

8

1

lo

g3

c)

6

2

5

lo

g5

d)

1

0

0

0

lo

g

e)

(

)

3

ln

e

f)

8

1

lo

g2

g

)

2

7

1

lo

g3

h)

1

2

5

1

lo

g5

i)

1

0

0

0

1

lo

g

j)

0

0

0

1

,

0

lo

g

k)

4

1

ln

e

l)

1

6

lo

g1 2

m

)

4

9

lo

g1 7

n)

4

2

2

lo

g

o)

4

3

2

7

lo

g

p)

51

0

0

0

0

0

0

0

lo

g

q

)

3

2

ln

e

r)

3

2

1

lo

g2

s)

5

7

4

9

1

lo

g

t)

5

6

1

2

9

6

1

lo

g

u)

4

3

1

ln

e

v)

0

0

1

'

0

1

lo

g

w

)

2

1

lo

g4

x)

(

)

2

5

,

0

lo

g

2

y)

(

)

5

1

ln

e

z)

2

3

0

0

1

,

0

1

lo

g

· ¸ ¸ ¹

¨

¨ ©

§

2.

-

T

ro

ba

l’

ex

pr

es

si

ó

al

g

eb

ra

ic

a

eq

ui

va

le

nt

a

c

ad

as

cu

na

d

e

le

s

se

g

üe

nt

s:

a)

C

B

A

lo

g

5

lo

g

lo

g

=

+

b)

C

B

A

ln

2

1

ln

3

ln

2

=

+

c)

)

lo

g

(

)

lo

g

(

2

)

lo

g

(

)

3

lo

g

(

B

A

C

B

A

=

+

+

d)

C

B

A

lo

g

lo

g

lo

g

2

+

=

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects : S O L U C IO N A R IO