Estudio de la mineralización en el suelo del nitrógeno de lodos procedentes de plantas depuradoras de aguas residuales

325  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Estudio de la mineralización en el suelo del nitrógeno

de lodos procedentes de plantas depuradoras

de aguas residuales

Mª Antonia Garau Guasch

ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

(2)

UNIVERSIDAD DE BARCELONA FACULTAD DE FARMACIA

ESTUDIO DE LA MINERALIZACION EN EL SUELO DEL NITRÓGENO DE LO DOS PROCEDENTES DE PLANTAS DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES.

(3)

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 5

6.- ANÁLISISzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r: r ? A D I S T ! C C S . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ccn o l f i n do ccír.p.;i:%'.rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1>:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t.ísa dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<3 r . i n * ?r . - . c i ¿n c b t e r. i -i a c.:da uno tj«e Icr» ledos en Ion dos s u o i c s »:-3t«

diados. Sé ha -Jt:l i r . a d o lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i'icr.ic-'. d<jl cont r aof a de h i p ó t e

si s, nediant e la cu á l se ha pedido valo r ar Ic'- rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» ? t\ i l t a ~

do3 cbt enidcn sen sicr .ifica.iiv.ir .cnle d i n t i n i o : . : o no.

El ccnt r iSt o de i i i p ó t » " ' i a p l m t o a r p..:rtc del s i

-::'aion te es quera :

Dadas des var iable s ale at o r ia:: independient es con d i st r i b u

c i ó n ncrr.al : - > :H|ÍzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, ,<r^ ) : " ( / *2 ' ^ 2 ^ ' " ^^ i n t e -r esa plant ea-r e l siguient e cont -r ast e :

:

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ¿/¿^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o sea, que las dos poblaciones, en las que t eneros d e f i n i

-das ar.bas var iab l e s, sen iguales por t e r r ino r e d i o ; f r e nt e

a que son d i st i n t a s.

para peder r e a l i sa r d i c h o cont r ast e se debe cono-2 cono-2

c e r s i l a s v a r i a n z a s de ar.bas p o b l a c i o n e s (C^ y cH^) sen i

-cuales o d i s t i n t a s , ya que e l estadístico a u t i l i z a r en am

bos casos es d i st i n t o .

para cor.parar las var ianzas se cal cul a e l e st a d i s-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-2~ que s i g u e una distribución F de Sne

2 d e c o r c o n ( n ^ - i , ^2"^ ^ grados de li b e r t a d .

t i co

(4)

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 6

siendo:

n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^1 - ñ ™ T i = i ^ ^ i i r

X., y x^ medias muéstrales zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA = H¡ : T SI (='2i-=^2'

en e l caso en que este estadístico no dé s i g n i f i c a t i v o , se puede r e s o l v e r l a comparación de medias mediante e l estadi_s

t i c o t de Student:

^1 " t

n^+ n^ - 2

que se compara (en v a l o r a b s o l u t o ) con e l v a l o r de una t de Student a l n i v e l de s i g n i f icacióno¿ y (n.^+n2-2) grados de l i ^ bertad,

t l < t . , se acepta H ; en caso c o n t r a r i o , se r e expl ^ 0^' ^ o' ' — S i

chaza.

Para poder r e a l i z a r este c o n t r a s t e se r e q u i e r e que l a s v a r i a b l e s con l a s que se trabaja-en ambas poblaciones, sigan una distribución normal. Con l o s datos obtenidos en e l presente t r a b a j o , se ha v e r i f i c a d o s i se cumplía e s t a c o n d i -ción, para e l l o se ha r e a l i z a d o e l t e s t de L i l l i e f o r s cuya metodología es l a s i g u i e n t e :

Dados unos datos r e f e r i d o s a una v a r i a b l e a l e a t o r i a normal :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA :¡t^, x^, ... x^; s i con e l l o s , una vez ordenados, se

c a l c u l a l a función de distribución o P r o b a b i l i d a d a c u m u l a t i -va:

P(x) = P (X< x)

(5)

X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para saber s i determinados datos experimentales s i _ guen una distribución Normal se c a l c u l a , para l o s mismos,

l a Punción de Distribución teórica ( s i éstos s i g u i e r a n d i -cha l e y de p r o b a b i l i d a d ) y l a Punción de Distribución mue_s

t r a l :

S.(x)=

O,si X <x 1

i / n , s i x.< X < X . ^

' 1 1+1

1, s i x:^ X

n

seazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D = sup S( x ) F(x) l a máxima d i f e r e n c i a e n t r e l a d i s -tribución m u e s t r a i y l a teórica. Para saber s i e s t a d i f e r e n c i a es s i g n i f i c a t i v a se c o n s u l t a l a t a b l a de L i l l i e f o r s con un n i v e l de significación X. S i D > D^ , se rechaza l a

(6)

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 8

6.2.- EXPERIENCIAS DE CAMPO.

Se ha u t i l i z a d o el. método d e l análisis de l a v a r i a n za con clasificación doble para conocer, respecto a un para metro determinado, s i había d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s

en-t r e en-traen-tamienen-tos y enen-tre r e p e en-t i c i o n e s . La relación de v a r i a n zas o prueba F i n d i c a que a l menos dos medias son d i f e r e n

-tes entre s i ( s i F . ^ . ^ F „ , >). ^ experimental (G. L. mtras . , G. L. e r r o r )

Posteriormente, para conocer cuáles medias son i g u a l e s y cuáles son d i f e r e n t e s , se ha efectuado l a prueba de Tukey. Para cada par de medias que se q u i e r a comparar, se c a l c u l a q:

X - X

q = ' ^

siendo Q : cuadrado medio o v a r i a n z a d e l e r r o r experimental y n : número de r e p e t i c i o n e s . ,

y se compara con q , donde: m:n2 de t r a t a m i e n t o s y Y :grados de l i b e r t a d d e l

e r r o r .

S i q .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ .y <l f \ \, l a s medias x, y x„ son

^experimental-^ (m,y )'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1- ^ 2

s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i s t i n t a s .

para comparar l o s dos s u e l o s "empleados f r e n t e a un mismo t r a t a m i e n t o , se ha r e c u r r i d o a l a técnica d e l contras_

(7)
(8)

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 O

1 • - 5ÍTERMINACI0N_DE_DIVE||Á|^F0|m^

Se han a n a l i z a d o l o s lodos r e s i d u a l e s procedentes de 14 e s t a c i o n e s depuradoras de aguas r e s i d u a l e s . La t o -ma de muestras se efectuó a i n t e r v a l o s de dos meses durante un año. Las formas nitrogenadas determinadas f u e -ron: N - t o t a l , N - h i d r o l i z a b l e , N-amoniacal, N - n i t r i c o y N - n i t r o s o .

1.1. - RESULTADOS.

Los v a l o r e s máximo, mínimo, medio y e l c o e f i c i e n -te de variación d e l con-tenido en M - t o t a l , N-inorgánico y N - h i d r o l i z a b l e correspondientes a l o s lodos a n a l i z a d o s

se expresan en l a s t a b l a s 23, 24 y 25 respectivamente.

1.2. - DISCUSIÓN.

Se __observa ( t a b l a 23) un contenido medio en N - t o t a l ligeramente s u p e r i o r a lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4% (s.m.s.) en l o s lodos obtenidos por digestión a e r o b i a . Este p o r c e n t a j e disminuye en l o s l o -dos obteni-dos por digestión anaerobia ( v a l o r medio: 1.89%) y • en e l caso d e l lodo de T o r r a s Hostench ( v a l o r medio%

0.33 %) que procede de l a depuración de desechos de una i n d u s t r i a p a p e l e r a y está t r a t a d o con p o l i e l e c t r o l i t o s .

(9)

-o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

co O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> ÍM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo

ü zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ co zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O OÍ

t n t n C30 O C\J cx) O- 0 0 ca

e n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAas o

co i n co i n [>- CNJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC\ i r— t—

(I! • H

o

V H zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s t n co i n OJ CM

t n t n

O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CU

co

t n O O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"-o o •co t n co i n ^ c o c o v o c o ^ ^ < ^ co

co U3 co co

co

o

S co

•H OJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACO o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V 0 OJ i n

s OJ i n

U3

VO

o

t n

O co U3 t n

0 0

co •«sl-CM v£) VO oo

O co co

o

VO VO co O

CM VO i n

t n CM O C O CM O O O

CM

CO t n

o

•H

en

O

s Td

fO •H

O Tí

•H +j tí en •H 0) tn

O O

O

•H H

X

en

s o

H co

cu cu

o

H

o

> •H u •H

u

> rH

as cu +-J

o

+-J CU +J

o tí

tí CU

cu •H eo ü

o •H

?4 CM 4 J CU •H O

u tí •H ü tí CU

u

d) CH

CU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< j o

pq o

c o

O OH CO O 2 O

co CM

< zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m

(10)

>

ü zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U3 O i V O t > - O T - ! > - r - C O C O C O U 3 C O O

a v a 3 c r \ O E > - L n r o t > - t > - c r v C ^ c o c T \ o o

O O vo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•st- vo

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <y\

!>• vo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAco O l LA vo vo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo co LA CTN t - 0 0 t>- 0 0 VO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ft3

•H ü

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u

OH OJ ra •H

CU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o s •H tí o S •H ra •H

Tí zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0) S O •s •H tí o s •H X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA •ra 0 0 vo 0 0 co

CM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

en vo O r-o o co O en co co o O CM O O o

CM t—

O

t>. o co

•sf LA vo VO

r- O CTi 0 0 l A 0 0 ^ O - O LA

LA t A O LA

CM CM í>- vo

t>-<T\ en co

co LAC O QO !>. 'Ñf o r- O CM OO VO

VO

5—

d

vo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ó

O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CVl

l A

CM O

o ' O o cu

o d

C O d CM Y— d l A o o

o CM O

co d o vo vo o d Ol o O l A co O d CM o CM O Í A

O CM O O O O d

l A

CVl VD ca o . CM

O O o o

o co

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m

0 0 e n

co O O

LA 00

r- 0 0

O

cTi LA en

o

vo CM O VO CO LA o . CM 0 0 0 0

VD en co V - CO C O O CM CO co

CM vo r-^ co O, r— co 0 0 l A co CX3

VO l A l A CM VO vo C O O

r— s—

CM O O o d o

o o o

*^ m m o t D > < X.

o s •H tí s o s •H X s en OJ o H zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ra > o en O U +J •H

+ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 ü •H -M tí 1 ra ü ra •H O s ra o tí OJ tí) o +J •H 4 tn o Tí ra •H Tí íS +J tn O) tn O T J O tH tn o rH -O tí O •H ü ra •H Í H ra >

(11)

1 6 3

>

co zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo O co O r o i n 0 0 r— VO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OD co O VO CO

[>-CVi CTi o i n oo I>.

C O 5— zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% co co VO C O

o co (Ti co zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o • H 03

•H zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O!

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•H 2) O e • H X SI •H u tí

<u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u

O) cu P4

0 0

VO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm C O

ITS 0^ CM co

VO

< PQ

CO O co co C O

CM CM C O CO l A CM

O

C O

co

co

VO

co zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CM

VO CVl

VO CO VO

VD r—

O

CO C O

0 0 ca o

co zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc o o 1>-o o en e n C O CM

en VO l A i n co O J o

o

ü c o m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAto -5 p q c o O Pí

VO ' ít-0- ! CM o o o

CM

O O

Oi O

S > < !^

S O O . H

o •H tí s o e • H X VIS s en

OJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Í H O iH > H 42 ta •H H O

SH zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13 •H Si 0 tí O) o +-> •H 1 l A CM •a m < en O Td tí •H ta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ?5 •M en O) en O T) O H en O iH CU Td tí o •H u tí

(12)

1 6 4

ción con Cao y F e C l ^ y p o s t e r i o r filtración. Este t r a t a miento favorece l a pérdida de nitrógeno por v o l a t i l i z a -ción d e l amoníaco, l o cuál 'se manifiestia en ima.disminu, GÍóii_^delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_xC.Qntenida en N.-rtotal.

La mayor p a r t e d e l nitrógeno contenido en l o s l o dos es Norgánico y por t a n t o no será inmediatamente u t i

-l i z a b -l e por -l o s v e g e t a -l e s . En -l a t a b -l a 24 se puede

obser-var que l o s v a l o r e s dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N-inorgánico son bajos r e s p e c t o a l N - t o t a l ( t a b l a 2 3 ) .

En l a mayoría'de l o s lodos estudiados e l N -inorgá-nico,' expresado como p o r c e n t a j e d e l N - t o t a l , es i n f e r i o r a l lO/á, siendo en su mayor p a r t e N-NH^ . E l contenido en N-NOg es muy bajo (en g e n e r a l menor de 5 ppm N excepto en e l caso d e l lodo de Rosas- cuyo v a l o r medio es de 14 ppm N), por e l l o se ha expresado conjuntamente con e l N

-NO^. Ambos representan escasamente un 0.5% d e l N - t o t a l .

E l bajo contenido en Ninorgánico puede a t r i b u i r -se a que e x i s t a n pérdidas d e l mismo cuando e l lodo perma-nece en l a s eras de secado. '

Estos r e s u l t a d o s , en g e n e r a l , están de acuerdo con l o s consultados en l a bibliografía,' p o r ejemplo, SOM MERS y c o l . (l 977), después de a n a l i z a r más de 250

mues-t r a s procedenmues-tes de 150 e s mues-t a c i o n e s depuradoras de ÜSA,

c i t a como v a l o r e s medios l o s s i g u i e n t e s :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3.9% de N- t o t a l , 0.65% de N-NH^ y_0.05% de N-NO^. Me CALLA y c o l . (1977)

hacen una recopilación de l o s r e s u l t a d o s obtenidos con l o s lodos de 174 depuradoras de s i e t e estados de USA y obtienen como media: 3.2% de N - t o t a l , 0.74% de N-NH^ y 0.06% de N-NO^.

(13)

1 6 5

a l a descomposición. Se observa que e l porcen-t a j e de N - h i d r o l i z a b l e r e s p e c porcen-t o a l N - porcen-t o porcen-t a l es menor en los lodos anaerobios, p o r l o que éstos se comportarán c o -mo una r e s e r v a nitrogenada a más l a r g o p l a z o que l o s ae-r o b i o s .

Además de l a s v a r i a c i o n e s d e l contenido en l a s di_ f e r e n t e s formas nitrogenadas según e l t i p o de lodo, e x i s -te una gran v a r i a b i l i d a d e n t r e l a s d i f e r e n t e s muestras de una misma estación depuradora, que se expresa mediante e l c o e f i c i e n t e de variación (expuesto en l a s t a b l a s 23, 24 y 25). E l c o e f i c i e n t e de variación medio obtenido con todos l o s lodos estudiados es d e l 31.97, 82.43, 62.42 y 38,48% para e l N t o t a l , NNH^, NÍNO^+NO^) y N h i d r o l i z a b l e r e s -pectivamente. Respecto a e s t o , SOMMERS y c o l . (1976) dan un c o e f i c i e n t e de variación d e l 23% para e l N-orgánico y d e l 82% para e l N-inorgánico; según MOREL (1977) e l coe-f i c i e n t e de variación para e l N - t o t a l en una misma depu-radora es d e l • 2 3 % y p a r a l a s ocho depudepu-radoras urbanas es_

tudiadas d e l 39%. Me CALLA y c o l . ( l 9 7 7 ) han obtenido unos c o e f i c i e n t e s de variación d e l 85, 1 71 y 1 58% para e l N-to t a l , N-NH^ y N-NO^ 'respectivamente.

La v a r i a b i l i d a d de l a s d i f e r e n t e s formas n i t r o g e -nadas de l o s lodos se ha representado en unos diagramas de distribución de f r e c u e n c i a s ( f i g u r a s 6. y 7,..,. ) .

Los r e s u l t a d o s obtenidos r e s p e c t o a l a s c a r a c t e -rísticas físico-químicas (pH y c o n d u c t i v i d a d ) de e s t o s

(14)

1 6 6

< zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UJ 2

< < zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• ED zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (O

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlO O lO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0)

NI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c

en tí - H

iU

u

lU

< z

< <

• ED

7^

o IT)

(O

•CM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tí

4-1

o

4-1

^ o

0) X3 tí •H ü

•H zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ! 4

4-J

en •H Td

o; td

en tí

s tí

en tí •H

Q

(15)

LU <

UJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA z zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA < < zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• m

o •o

o "co

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•to

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I .o

4-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O tn O lO

00

"d zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CL, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O

en O

01 •H

U t í 01 :3 u

OJ

O) Td

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•H u :3

ja •H

Ui

<

W 2 < <

• 0

"o" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(O

'd

d

d

"d

o 2 o o

o es ^ s'^ viasaniu a p a C^ q -u a o jo d

en •H

/ a cu

en zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S

tí zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^

en zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t í "

•H

Q

<

O

(16)

1 6 8

ra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s o

S o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e n O 5— c o •cr> c o c o O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CM CM ^— r - Cvi r— zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO CM o

O O O O O o o O o O o O o

ít3

ÍTS 4-1

ü o

4~J

O n3 -—^

cvH-J

W O ^ 4-)

o +->

CVIO CL, 4-1

O

> ítSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S • H uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a

4J - H \

U fn en

4-1 o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U si

tí <u o rH

üzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q )

cu

(O • H

ü zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tí 0) OJ CM OJ

6

vo

c o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Ts

CM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•Ñl-Cv] CM VO c o O C h CTi O o •sf- CM

c o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

00

O O c o

CM VO O

00- vo O •ÑÍ- O 00 v o c o c o CM o ÑT O O O O

'í- c o ^

CM i n cTs r-t A LA t>- I> l A VD CM ¡ A l A CM

V-^ 00 CO en VO l A CO CO

•CO

O

oo c o CM CO' r -c o C O CM CO

o o o o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

00 o o CM c o O O

O vo CT\ c o

CO c o CM CO tA c o CM

O 1> VO

oo

CM CM LA 00

VO CM 00 CO CO CO

tA VO ^ CM tA

CO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO

-CO

<Ñt- CO CO í A

O

LA

•st-vo vo

tA vo o

LA t A LA m •Ñf CM

O

CM

<c fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " v j- VO o . oo

' í * CM CM CM CM

CM

<: j O

m pq ü

c o

ca o m

(U

c o o

CM CM VO O CO c o vo CM

CM t A 00

-vf !>• O

O

o

O CM

t A

LA

O O

OO

LA c o

CM

C O

CM

V O V O C O r - O O C ^ t > - l A i n i > . O J < = Í - V O O

v o c n v o r ^ v o v D v o v o v o v D o - í - c ^ c o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

g > <; ffi

S o PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH EH O • H T ¡ 0) E O ' • x} • H

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(17)

2.- VARIACION_ESTACIONAL_DE_LA

LODOS RESIDUALES.

En l a s gráficas s i g u i e n t e s se representa l a v a -riación e s t a c i o n a l d e l contenido en N - t o t a l (gráficas 1 yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 U N-NH^ (gráficas 3 y 4 ) , N-(N02+N02) (gráficas 5 y

6) y N - h i d r o l i z a b l e (gráficas 7 y 8) de algunos lodos ob tenidos por digestión a e r o b i a y anaerobia.

Hay que tener en cuenta que en algunas l o c a l i d a -des, por s e r zona turística, e x i s t e una fluctuación im-p o r t a n t e en cuanto a l a im-población f l o t a n t e según i a éim-po ca d e l año, l o que c o n d i c i o n a l a capacidad de f u n c i o n a -miento de l a depuradora y, p o r c o n s i g u i e n t e , l a c a l i d a d d e l lodo r e s i d u a l r e s u l t a n t e . En l a gráfica i se puede observar como excepción que e l contenido en N - t o t a l d e l lodo de Rosas es prácticamente constante a l o l a r g o d e l año, probablemente debido a que e l volumen de población es mayor que en l a s demás l o c a l i d a d e s y e l aumento reía t i v o de población durante l a temporada turística i n f l u -ye menos. . '

La variación e s t a c i o n a l d e l contenido en N h i -d r o l i z a b l e es análoga a l a -d e l N - t o t a l .

Respecto a l N-inorgánico, e x i s t e n también f l u c tuaciones que pueden e s t a r condicionadas por e l tiempo de permanencia d e l lodo en l a s eras de secado antes de

(18)
(19)
(20)

1 7 2

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

1 7 8

En l a s gráficaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 y 10 se r e p r e s e n t a l a relación

C/ N de l o s lodos aerobios y anaerobios en fimción de l a época d e l año. Se observa, en g e n e r a l , que l a relación

C/ N es menor en lodos aerobios que en anaerobios y que en l o s lodos aerobios se mantiene r e l a t i v a m e n t e constan te durante todo e l año.

Con todo l o d i c h o anteriormente se confirma que l o s lodos son unos m a t e r i a l e s muy heterogéneos, por l o que, s i se a p l i c a n a l s u e l o en función de su contenido en nitrógeno, hay que tener en cuenta su v a r i a b i l i d a d en e l t r a n s c u r s o d e l tiempo. Por e l l o s e r i a convenien-' t e •, determinar e l contenido en nitrógeno t o t a l .

;deX lodo que se q u i e r a a p o r t a r a l s u e l o como f e r t i -l i z a n t e nitrogenado, aunque poco práctico.

¥ONG y c o l . ( 19 8 0 ) , después de a n a l i z a r mensual, mente durante un año l o s lodos procedentes de dos e s t a c i e n e s depuradoras, c i t a n que l o s v a l o r e s más elevados de N - t o t a l en l o s meses l l u v i o s o s se pueden e x p l i c a r por

e l nitrógeno a d i c i o n a l aportado por l a l l u v i a y que l o s v a l o r e s bajos después de l a s l l u v i a s i n d i c a n un proceso de lavado p o s t e r i o r a l a mineralización.

S i n embargo, nos ha p a r e c i d o aventurado h a b l a r de mineralización porque no se dispone de un punto de r e f e r e n c i a único, es d e c i r , no se a n a l i z a l a misma mue_s t r a de lodo que va evolucionando con e l tiempo s i n o que l a depuradora va evacuando lodo a l a s eras de secado a medida que l o produce. A pesar de e l l o ^ y debido a l a s c o n d i c i o n e s climáticas de l a s zonas en que se l o c a l i z a n l o s lodos estudiados, se puede suponer que l a m i n e r a l i z a

(27)

1 7 9

>

•O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

z zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< D m <

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< W) -j o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CQ lU _j (T .a

LU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V,

a; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cr, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O

4-3

S

a; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r-i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m

c zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U

tr -<

S

en

c o

•H zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u

•r-i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

>

tn

UJ

-z

UJ

< O

1-1

(28)
(29)

3.- METODO_BIOLOGICO_PARA_LA_DETER

NERALIZA3LE : MÉTODO "A" (INCUBACIÓN Y PERCOLACIÓN).

3.1 .- RESULTADOS.

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 1 . 1 . - N-mineralizado en función d e l tiempo.

En l a s t a b l a s 27, 28, 29 y 30 se expresan l o s v a l o r e s d e l N-(NO^+NO ) l i b e r a d o p o r incubación de l o s suelos A y B con l a s d o s i s de lodo mencionadas anteriormente ( t a b l a 2 1 ) . E l contenido en N-NO y N-NO se i n d i c a conjuntamente y a que l a c a n t i d a d de NNO^ determinada ha s i d o siempre i n f e -r i o -r , a 1 ppm.

3.1.2. - Tasa de mineralización.

Se ha expresado e l N-mineralizado como p o r c e n t a j e d e l N-orgánico aportado p o r e l lodo, con e l f i n de f a c i l i t a r l a s comparaciones p o s t e r i o r e s :

N-mineral - N-mineral c o n t r o l

Tasa de mineralización =zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ H- .100

N-orgánico aportado

(30)

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8

rH zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5H

4-1 Sí O

ü zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ta o CM o " CM

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CM

O

0)

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<—s

•H e n

o ü

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o ra

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SH o 0)

co 00 en co CM LA O- co en O r— CM CM CM CM CO co CO co co 00 T

O Ol CM. í— 00 CO e n CO en zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAen "Ñf vo en O CM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ — CM CO •Ñf <Ñt- t n l A t n vo VD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt >- ¡>- o - co co

!> CM «ÑT • co en VD o vo en <Ñf vo 00 O

CM VO vo i>- 00 00 oo en e n e n o

OJ -Ñf cu !>• CM 0^ tA e n O co vo

CM «ÑT vo VO [>• CO co en e n en <n o

CM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAITs r— !>. CM •Ñi- LA o co vo o CO co CVl CM CO CO CO i n Ln vo M3

CO 00 "Ñf en CM en CM vo- í— en CO CO e n CO. •ÑT LA LA VO VO vo O- co co co en

CO 00 co VO 00 en CO t>- CM co c o co co O y - CO r— O- co CO en e n O O t — OJ CM co 'Ñ^

CM CM CM CM CM . cu CM CM

m ^ — CM as e n 00 en CO • i n en

^— CO LA l A L n VD vo CO

CM O O 03 CO !>- e n O CO LA oo vo

CM t n l A VD vo VD O- co co co co e n e n e n

CO o en CO O •Ñf o 00 vo e n o -Oí •Ñf ITs l A vo VO co co 00 oo e n cn

O c o O LA O 00 CM o - co CM co co •r- Ol 00 CM CM co co 5-T •Ñf- <Ñt- LA LA LA tA vo

CM, VO

CM CO o -e n c u co en zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA't^ LA o CM VO

Ln LA O

VD VO !>• OVO (>• !>• LA e n

CM CU VO !>- tA C O VD VO O V D O LA CM

r- LA V D O J 00 •si- L n Ln VO VO 00 C O e n

r— CM CM c u c u CM c u CM CM CM CM CM CM CM

CM C O t n VD co e n O • CM 00

LA vo

< O O H en •H en

O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X} en rd tí •H 4-1 en •H o o o H 03 tí en <D •X3 o •H ü

ra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ o •H tí

o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a,

rH

tí 4-1

OJ en

•H O s ra

fu - H zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(31)

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 3

H

O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u

•M

O

ü zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACM CM 0 0 co

^ O •sT cr\ CM ^

"^^ t n LA LPl VO VD VD VD en zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV - c o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Oi m o O CM m Oi o o CM O

0) tí

O * — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•H

o ü tí

tí tí

O / 3

s

o o oo

0 0 l A VO ^ t A ^

r-i>- CO e n O O

LA C O CM

CM VO CM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA00 CM c o O

C O

oo VD

CVÍ

C O l A VO e n O VO

CM C O co o VO l A LA VD V D VD CM VO a>.

LA

CM

CVl

-vi-co

l A C O

e n CO e n r- c o

VD I>- í A

"sT t A VO OO e n c o oo C O C O co CO e n e n O

CM

CM CM LA

•Ñt- 1>- O CM CM r- O OO o C O CM C O

o . VO 0 0 VO OO o CM VO

CM CM CM CM CM CM CM co C O C O co oo C O

o o O l A t A oo r— l A 0 0 O r - O CM oo

CM CM CM oo 0 0 C O

l A O CM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAco C O •Ñt- VO CO e n e n

CM

c o

•st

o

CM CO

LA VO

co C O C O

oo

e n

O co VO O Ch c o O CM O 0 0 CM CM CM C O 0 0 o co C O l A O VO

VD c o ' o CTi VD OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r- CM

CM

oo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa s-co

03 VO CM e n

r-vo CM

VD

0 0

l A C O

t n VO O VO VO 0 0

VD e n O O c o CM

e n co t A VO c o Os

c o CM l A t A CM CM

VO CM c o O CM LA

í — t— CM CM CM CM

OJ e n VD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ e n OJ OJ c o LA c o O CM

V - t— OJ CM CM 0 0 C O O O V D O J oo VO CM LA CO OI

OJ C O l A VO c » e n O CM co LA

VO CM

e n O O CO

i>- c o c o

CM

•ÑÍ-a \

Oi

e n CM l A co •ÑT l A LA LA

e n

OJ CM en co [>-

•Ñi-o CM CM LA vo

OJ CM CM CM CM CM CM

C O Oi OO eX)

e n T- CM 0 0

CM co 0 0 0 0 co

e n O LA O o e n LA o - 0 0 e n V — OI OJ

oo o^ 0 0 O Í

"Ñf-LA VD < o O rH O u m o

r H zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OJ

en oo O - r - CM O Os VD ^—

VD !>• e n o r- CM Oi C O LA VD CO e n

Oi CM Oi OJ OJ OJ CM CM t d tí o •H O J=¡ ;3 ü tí • H U O a, o tí O) •H S o u •H

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nt í o tí •H 0 O )

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SH - M •H 1 « c o

O J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(32)

1 8 4

o

O

na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CM

o

O

O

O

O

O

0 0 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm c r i r - f n ' v J " C ^ c \ i ' ^ L n r - ~ - o o c r \ 0

í - í - c \ i c \ i c \ J C \ l c o c o o o c o c o c n " v í

-co co VD co co VD

co ' í- l A LA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALA VO VD VD VD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<

<

CM LA o l>- O CM LA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAas O Í O

m U3 VO o . C O 0 0 C O co OO cr\

o

H d

o

0 0 C O [>- 0 0 í— I>. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa\ CM LA u LA VO VO CO, 0 0 0 0 co CTi

<

o

H

m VD oo o l A O oo VD

OO O O J CO < ^ en

0)

o s o\ O co VO 0 0 VD 0 0 O o ñ

O O J 0 0 l A VD C O e n (Ts os o • H

CM ü 4 2 t A o . C O LA CM VD as OO

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV — co VD 0 0 O O o •H CVi CVl CVl CM

ÍH

O

O C O l A o VO CTí s— co vo ' 0 0 e n O

"st- LA LA LA VD VD VO VD VD

(ti

CM CTi l A OO co VD e n í— *r-l H

VD O - l> - C O C O Os (T\ O

T— zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o LA t>. r— C O í— 0 0 VO O O C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOH zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^- !>. C O C O a\ CTs a\ o o

í—

O ü

• H [-4

o C O O VO CVl l> . V - co LA vo VD 0 0 0 0 a ^ CJ^ e n o . o o

ÍH

O tí

• H

CM vo o LA CVl O

C O e n o CM CVl co co "Ñt- 0)

t u

O

a\ VD oo o co CM • H

¡> < co í— CM co "vi- LA l A LA vo VD

c u tí

O

• H

O ü zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(tí

1X3

O (t3 v H

í-, r 1 S (11

C M C O - s i - t A V O C ^ c O C T i O CM co <^ t A VD

(33)

1 8 5

rH

O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u 4-1

O

ü

&3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CM O CVJ O CM O C\l O c o CM CM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA en co CM

e n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

en CM O ] O in c o CM 00 co CM ^3 c o

CM CM en c o

c o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o -V0 ^ O vo vo vo c o CM vo

LPv vo

CM Cvl c o 00 c o 00 cvl c o vo

LO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VD CO

co in vo vo CTi CM CO c o CM vo c o CM cr\ c o

•Ñf o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ir\ m CMir\ vo vo vo vo ÑT r- c o

o vo vo

co e n Ñf en c o en

vo o - 00 co en o> O o o O ca

r - r — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<

0

l>~ vo O co CO vo CM

e n o co co c o co ÑT <Ñr o

H

O ü vo LPl CM vo 00 CM

"Ñi-O CM c o -ÑÍ- in VO vo CQ

O H

0)

CO o en <Ñr o en cvl en

c o o> O O CM c o ÑT Ñ^ m LO,

0) T3

O

c o CM Lr\ c o c o CO O c o •H

V - CM !>- en o co co . U

CM co CM CM CM

• í3 U

in c o e n vo c o CM 00 •H

!>- o^ CM in c o e n O o

CM CM CM CM CM CM CO c o CO fH

O

PH O

< ^ co e n Ln O 00 in CO

o

vo c o Ch en en O . O o

^ — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^— ?H

(U X3 •H H

c o c o CM vo O ITs en CM

en O ^— CM . CO c o m tn

S

vo o - o 00 CO O c o

O CM c o ÑT LA vo vo

o

u

•H

Cvi VO c o LPi CM e n CO en

O CM c o in VO vo U

O

•H

O vo c o vo CM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^

r — !>- 7— c o

O

vo 1^ c o O cvl CO CO ÑT "ÑJ- (1)

CM CM CM CM CM CM CM to

o

ÍH

+ J

•H

CO c o O in en r —

c o o CM ir\ vo e n ( y\ O O

CM CM CM CO CM CM CM CO c o c o 1

tí o

•H en O ü

fO

o (ti S

U

CM CO in vo 00 ( y\ O CM c o Ln vo

O

c o

CP

(34)

1 8 6

en e l apartado 6 d e l c a p i t u l o I de e s t a memoria.

'La expresión a n t e r i o r se ha u t i l i z a d o para cada do-s i do-s de lodo y cada periodo de incubación y l o do-s r e do-s u l t a d o do-s do-se d e t a l l a n en l a s t a b l a s 31, 32, 33 y 34.

B.1 .3.- N-potencialmente m i n e r a l i z a b l e .

E l N-potencialmente m i n e r a l i z a b l e (N^) d e f i n i d o por STANFORD (1972) se deduce de l a c a n t i d a d de N-mineralizado mediante incubaciones sucesivas y es una estimación de l a c a n t i d a d de nitrógeno que se mineralizará en un tiempo i n -f i n i t o y en condiciones óptimas de temperatura y humedad.

Siguiendo e l método de cálculo d e s c r i t o en e l apar-tado 5 d e l c a p i t u l o I I I , se ha efectuado una estimación d e l c o e f i c i e n t e de mineralización ( k ) . En l a s gráficas 11, 12 y 13 se representa l a función de k para l o s dos c o n t r o l e s y para l a d o s i s 4 de l o s dos lodos en ambos s u e l o s .

Ya que no se han observado d i f e r e n c i a s e n t r e e l compor tamiento d e l lodo estéril y e l no estéril para una misma d o s i s de aporte, se han considerado ambos v a l o r e s d e l coef. k,, en e l análisis de l o s r e s u l t a d o s obtenidos, conjuntamente.

. Conocido e l v a l o r de k para e l cuál y = f ( k ) = O,, se ha estimado e l Npotencialmente m i n e r a l i z a b l e y se ha c a l c u

-lado l a v i d a media de N„ ( t , ) a p a r t i r de l a ecuación :

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2

(35)

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 7

OJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ra Kt O OJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o OJ

0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 1

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r) o

• H en zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o u ITS tí o / 2 f d

S

u ü zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0)

en

PH

O O t n o J l > - m c - ^ O v o ' ^ c O r - c o o J L A o J

C ^ V D t A i n < í - r - C X 3 0 c n c \ 1 0 0 C O O O c O U - \ O I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r - o j " s f - ^ i A v o v o v o v o t > - i > - r - « - r - - . c ~ - t > ' 0 0

M D ' v f O J C M r O O O r - L a c O i n i A O ¡ > - r - C T \ C X 3

O O N r - C n O O OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r - r ~ m ^ O . [ ^ < ^ c x D t r - ^ O C O m V D O O M D C O m O r - O l O O ^ i A i n v D

r - r- o j c o " Ñ t ' = ^ < í ' < í - m i n t r \ t n t A i A m i n

l A O l V O i r s V O r - l A ' t - ' í f r - t ^ a i ' ^ V O e y i r -c r i O t A v D V 0 O o j -c x 3 -c ^ c o r - i n r - r - ~ c \ i c n C O C O t A c O O O J c n o O ' ^ i A V D V O I > ~ | > - O O C O

• ^ - r - O 3 O l O J O J 0 J < ^ Í O l O J ( ^ J O i ( M O J

O J O i l A c n o } r - L r \ C O i r ) « : í - O r - C O C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< r 5 V D

t - i n ^ c o o \ O O O o d o r ^ T - ^ o ¡ c ó c n

m " Ñ ! " m O a i a \ i > . o o O £ > . < T » c o c o - Ñ f u ) c n

^ - s t - < r ) i > . O v o < n O < T N O r - L n o o c T > P O v D

O o l c o r - o J o J o J c o o a c o o ^ c o c o c o < ^ ^ \ ^

V O L n o i C O l A C V l O - C n o i V D C O V O O J C O C T N L P i

< q - ^ ^ v £ ) c o O t - o J c o c o i n t > < T \ O c M i n

O ^ i a i > c - ^ c o < » c o c o c o c » c o c » c n c n c r »

c o a j o - c ^ C h O O O c a i A o o ' í - r - r- ' ^ O O i A i > i A t n v o c M v D í > . o i c - ^ ^ c n c n c n t > o J

r - r - i > . r - c - - o j ' ? í - v o c r ) c n r - c n o o < s f : L A [ > .

c o r ^ \ 0 ' s f - ' í r m i > . r - ' s i - r - c r i 0 o j o o o ^

T - O J - c o c o c o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ ^ ' ^ ' s r ' v f - ^ - s í - i n t n i n

O l t A C h C T í l A r - O J r- 0 0 m í A O O . ¡ > » ^ 0 3

i A < ^ i > - t > . c a o o c o r ^ - s r o v o c o c ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA en co

i r \ c M t A < s i - a v o j c r > t - < v r v o t n r - O r - í r ) ^ o J l n ^ ^ O c o a ^ a ^ ( r ) c J ^ o ^ c o ' 5 í • o a í ^ J O í -r - O J C O O O O r - O l t - t - r - C M O J o J c ^ c Ó ^ - o l o l a l < ^ i ( ^ i c v J < ^ i o J < M < ^ j < ^ i o J < M

O c o 5 £ } i í ^ t O' ^ v o o j r > - v o r - t n ^ s T O o o m a 5 c - - c o v D O o J i n O o o c » T - C O < ; } - U > C T \ O J

O r - C X J O r - r - r - O J r - T - O J O l C M a i O l C O

£2 í } ' " " <^ CO c o ^ r m c n v o « c r c o c » t n

' T r - " s i - \ o m c o M 3 m m m O c y ' í - t r v i > . o

o c M o - m m o d o o O c - ^ r ^ v - ^ r - I r ^ o J

r - O l O O ' ^ - l A U ^ O e X í e T i O r - O i C O ^ ( A U 3

O (ti +-i ÍH O ro O ü • H tí to O H ítJ 0 +-> ü

Q) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(36)

1 8 8

ca

ta

ca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

na o cu

o

o

O J

o

1>- l A t A OJ VD vo !>• 0 0 0 0 C J 0 0

r-I>-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<Ts o^ vo Ch

o

o l A CVl CJ en CM < ^

CM 0 0 t A a ^ o . LA O CJ co VD 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

os l A VD CO CTi O o o o O O O o

co CO CTs vo r— l A C J en VD t— CVl cu •r- O

o

O co e n t— m O !>• CTs !>.

co cu C O C O a ^ c¡^ •Ñj- 0 0 O VD Ch O CM

cu •=d- l A t n VD VD o - 0 0 0 0 O O co zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAas e n

co VD co !>• cu OJ o co r - O CM co CTi as 0 0

OJ i n co t A a> OJ i>- co co T- co vo

co CO CO « sf O l A co OJ VD i > e n o v—

OJ co l A l A LA LA LA LA LA VD VO

vo CO Ol l A r— «Ñf e n 0 0 !>• l A

vo Cvl co 0 ^ o C O C O O en í— co O O C O í— co t— !>- co tA vo co a ^ O o CVJ CU LA !>- O CM

r- O J O J cvi w Oi co co C O 0 0 OO C O •ÑT

VD r- VD r™* 0 0 VD CJ o -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo - e n C O VD VD co

m m VD Oi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VD co OJ VD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa LA

o

C O C O co co C O co CO 0 ^ o CJ co co t A VD CO

r- OJ CU OJ evj OJ OJ CVl CM OJ CM

OJ cu l A r- cu . o LA VD !>• co co O vo as

o

o . 1> !>• OJ vo O VD

o

•Ñf O s •ÑT e n

Oi in 0 0 r- co cvi co co co zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ ÑÍ- t A LA LA vo vo

VO CO CVJ VO l A vo C O co e n O

0 0 OJ VD O CU 0 0 O •ÑT CU oo o -O í A LA VD CM

C O LA

0 0 CVl CM LA OJ as vo VD oo <Ñr 0 0 VD CM

t c h c o L A v o e n O O c o L A o

-c o o o e n c n e n c n o o o o o

CM l A VD e n as C O

<Ñ}-

o

i>-CM co -ÑT

VD C O

C O

VD «Ñf t A

co CM

as CM

LA VD oo o

o

VD VD

1>-OO VD

1>> C O

LA O VD VD O

l A VD l A VO <Ñ^

í - !>.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VD

cu c oco co 0 0 r - <ÑÍ- LA t> • C O

• Ñ J - I A C O V - C X D l A C O C O C M

L A c n i A L A O N V D « Ñ f O CM C O ^ O 'ÑT C h oo

CM CU CM O J

en VD l A

oo

o

VD r - VD C O VO

VO

CM

en

0 0

cu CU

e n O

co

o

en zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CM cu C O O 0 0

T CO CO

co

CM l A e n l A VD 0 0

en

o o

í - CM CJ CM CM

O

tA O O

VO as l A

en

en CM c n o CM O en -ÑT CM

oo CM O CM O co

o

CM co c o

e n

C M

e n o

!>• C O

co VD O co co co vo

o

cvi 0 0 - «Ñf LA VD LA LA t n LA t A LA

l AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA co vo CM e n t A

r- oo - Ñf VD co C O O O C O C O C O

O CM

tn co

l A v o

CM CM

O

l A LA VD vo

I>-O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X)

(TS

4_) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O cu o u • H tí t n tí zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 1 (TS o •p

u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<¡) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U) 0) tí tí o • H o ra tS! • H iH ra tí <y • H s Id • o ra •M tí (D ü tí O c a <; o T í 0 1 m o

i - i

OJ tí

TI <3 • H en O ü ra

ra

O ^ ra

V4 s

tí ü Oí 0) en CL. • H

CM O O «ÑÍ- l A VD O- - c o <n o CU 0 0 t A VD

CM''

co zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figure

Actualización...