Orphiaca: Argonautica, 1-55; Lithica, 179-229; Hecate

Texto completo

(1)

ΡΦΕΩΣ ΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ, 1-55

ναξ Πυθ νος μεδέων

Ὦ ῶ , κατηβόλεἑ , μάντι,

ς λάχες λιβάτου

ὃ ἠ κορυφ ςῆ Παρνασσίδα πέτρην

σ ν ρετ ν μν · σ δέ μοι κλέος σθλ ν πάσσαιςὴ ἀ ὴ ὑ ῶ ὺ ἐ ὸ ὀ · πέμπε δ' π πραπίδεσσινἐ ὶ μα ς τυμηγόρονἐ ῖ ἐ α δήν ὐ 5 ὄφρα πολυσπερέεσσι βρότοις λιγύφωνον οιδήν ἀ

πύσω

ἠ Μούσης φετμα ςἐ ῖ κα πηκτίδιὶ πυκν . ῇ Ν ν γάρ σοι, λυροεργῦ ὲ, φίλον μέλος είδοντι ἀ θυμ ς ποτρύνειὸ ἐ λέξαι τάπερ ο ποτε πρόσθεν ὔ φρασ' ταν Βακχο ο κα πόλλωνος νακτος

ἔ ὅ ῖ ὶ Ἀ ἄ

10 κέντρ λαυνόμενος, φρικώδεα κ λ'ῳ ἐ ῆ πίφαυσκονἐ θνητο ς νθρώποισιν κηῖ ἀ ἄ · μετ δ' ρκια μύσταιςὰ ὅ ·

ρχαίου μ ν πρ τα χάους μέγαρτον

ἀ ὲ ῶ ἀ νάγκην ἀ

κα Κρόνον ς λόχευσενὶ ὃ ἐ πειρεσίοισινἀ φ' λκο ς ὑ ὁ ῖ Α θέρα κα διφυ περιωπέαἰ ὶ ῆ κυδρ νὸ ρωτα Ἔ

15 Νυκτ ς ειγνήτης πατέρα κλυτόν· ν α Φάνηταὸ ἀ ὃ ῥ πλότεροι καλέουσι βροτοί· πρ τος γ ρ φάνθη·

ὁ ῶ ὰ ἐ

Βριμο ςῦ τ' ε δυνάτοιοὐ γον ς, δ' ργ' ΐδηλαὰ ἠ ἔ ἀ Γηγενέων, ο λυγρ ν π' ο ρανο στάξαντοἳ ὸ ἀ ὐ ῦ ἐ σπέρμα γον ς, τ πρόσθεν θεν γένος ξεγένοντο ῆ ὸ ὅ ἐ 20 θνητ ν, ο κατ γα αν πείριτονῶ ἳ ὰ ῖ ἀ ι ν ασι· ἀ ὲ ἔ

θητείαν τε Ζην ς, ρεσσιδρόμου τε λατρείαν ὸ ὀ μητρ ς τ' ν Κυβέλοις ρεσιν μητίσατοὸ ἅ ἐ ὄ κούρην Φερσεφόνην περ πατρ ς μαιμακέτουὶ ὸ ἀ Κρονίωνος· † ε μήλου θ' ρακλ ος περίφημον μυξινὐ Ἡ ῆ ἄ ·

25 ὅρκιά τ' δαίων, Κορυβάντων τ' πλετονἸ ἄ σχύν. ἰ Δήμητρός τε πλάνην, κα Φερσεφόνης μέγα πένθος, ὶ θεσμοφόρος θ' ς ν· δ' γλα δ ρα Καβείρωνὡ ἦ ἠ ἀ ὰ ῶ , χρησμούς τ' ρρήτους Νυκτ ς περ Βάκχου νακτος, ἀ ὸ ὶ ἄ Λ μνόν τε ζαθέηνῆ δ' ε ναλίην Σαμοθράκην, ἠ ἰ

(2)

ργια

ὄ Πραξιδίκης, κα † ρείνηςὶ ἀ νυκτ ς θήνης † ὸ Ἀ θρήνους τ' Α γυπτίων κα σίριδος ερ χύτλα. ἰ ὶ Ὀ ἱ ὰ

μφ δ μαντείης δάης

Ἀ ὶ ὲ ἐ πολυπείρονας ο μους ἴ

θηρ ν ο ων ν τε κα σπλάγχνων θέσις στίν· ῶ ἰ ῶ ὶ ἣ ἐ 35 ἠ ὅδ' σα θεσπίζουσιν νειροπόλοισιν ταρπο ς ὀ ἀ ῖ

ψυχα φημερίων, πν βεβολημέναι τορ· ὶ ἐ ὕ ῳ ἦ σημείων τεράτων τε λύσεις, στρων τε πορείας· ἄ

γνοπόλον τε καθαρμ ν πιχθονίοις μέγ' νειαρ·

ἁ ὸ ἐ ὄ

λασμούς

ἱ τε θε ν, φθιμένωνῶ τ' πινήχυταἐ δ ρα. ῶ 40 Ἄλλα δέ σοι κατέλεξ' περ ε σιδον δ' νόησα, ἅ ἴ ἠ ἐ

Ταίναρον νίκ' βην σκοτίην δ ν, ϊδος ε σω, ἡ ἔ ὁ ὸ Ἄ ἴ μετέρ πίσυνος

ἡ ῃ κιθάρ δι' ρωτ' λόχοιοῃ ἔ ἀ · δ' σον Α γυπτίων ερ ν λόγον ξελόχευσα

ἠ ὅ ἰ ἰ ὸ ἐ ,

Μέμφιν ς γαθέην περάσαςἐ ἠ , εράς τε πόληαςἱ 45 Ἄπιδος ς πέρι Νε λος γάρροοςἃ ῖ ἀ στεφάνωται· ἐ

πάντα μάλ' τρεκέως π' μ ν στέρνων δεδάηκαςἀ ἀ ἐ ῶ . Ν ν δ' πε ερόφοιτος πέπτατο δήϊοςῦ ἐ ὶ ἀ ἀ ο στροςἶ ,

μέτερον δέμας κπρολιπ ν ε ς ο ραν ν ε ρύν,

ἡ ἐ ὼ ἰ ὐ ὸ ὐ

(3)

ΛΙΘΙΚΑ, 172-229

Κρύσταλλον φαέθοντα διαυγέα λάζεο χερσ ὶ λ αν, πόρροιανᾶ ἀ πυριφεγγέος μβρότουἀ α γληςἴ · α θεϊ δ' θανάτων μέγα τέρπεται φθιτον τορἴ ἀ ἄ ἦ · 175 τόν κ' ε περ μετ χε ρας χων παρ νη ν κηαιἴ ὰ ῖ ἔ ὰ ὸ ἵ ,

ο τιςὔ τοι μακάρων ρνήσεταιἀ ε χωλ σιὐ ῇ .

κέκλυθι δ' φρα μάθοις μένοςὄ ργεννο ο λίθοιο. ἀ ῖ

ε γ ρ τερ κρατερο θέλοις πυρ ς κ φλόγας ρσαιἰ ὰ ἄ ῦ ἐ ὸ ἐ ὄ , κέκλομαι α αλέων μιν π ρ δαΐδων καταθε ναι· ὐ ὑ ὲ ῖ

180 α τ ρ γ' ελίου κατεναντίον α γάζοντος ὐ ὰ ὅ ἠ ὐ α τίχ' π ρ δαΐδων λίγην κτ να τανύσσει. ὐ ὑ ὲ ὀ ἀ ῖ

δ' τε καρφαλέης

ἣ ὅ τε θίγῃ κα πίονος λης, ὶ ὕ

καπνόν, πειτα δ π ρ λίγον, μετ δ φλόγα πολλ ν ἔ ὲ ῦ ὀ ὰ ὲ ὴ ρσει· τ ν δ' ρα φασ παλαιγενέες ερ ν π ρ.

ὄ ὴ ἄ ὶ ἱ ὸ ῦ

185 τάων ο χ τέρης μ λλον φλογ ς λπομ'ὐ ἑ ᾶ ὸ ἔ γωγε ἔ θανάτοις ο τω κεχαρισμένα μηρία καίειν.

ἀ ὕ

πρ ς δ' τι τοι κα το το, φίλος, μέγα θα μα πιφαύσκωὸ ἔ ὶ ῦ ῦ · α τ ν τις πέλεται φλογ ς α τιος, α κε μάλ' καὐ ὸ ὅ ὸ ἴ ἴ ὦ

κ πυρ ς ρπάξ ς, ψυχρ ς πέλει μφαφάασθαι

ἐ ὸ ἁ ῃ ὸ ἀ ,

190 ἀ ὶ ὲμφ δ κα νεφρο σιὶ ῖ δεθε ς κάμνοντα σαώσει. ὶ

Δεύτερον ε χομέν τοι ρηγόναὐ ῳ ἀ λ αν πάσσωᾶ ὀ , θεσπεσίοιο γάλακτος νίπλεον, ΰτε μαζ ν ἐ ἠ ὸ πρωτοτόκου νύμφης μηκάδοςἢ ο θατοέσσηςὐ · τόν α παλαιγενέες μ ν νακτίτηνῥ ὲ ἀ δάμαντα ἀ 195 κλε ον, τι γνάμπτειῖ ὅ μακάρων νόον, φρα θυηλ ς ὄ ὰ

ζόμενοι

ἁ θέλωσιν πιχθονίους λεαίρεινἐ ἐ ἐ · ο δ' ρα μιν λήθαιονἳ ἄ φήμισαν, ο νεκεν α ε ἐ ὕ ἰ ὶ μεμν σθαι κακότητος ϊζυρ ςῆ ὀ ῆ περύκει ἀ θνητο ς θανάτους τε· νόον δ' ριούνιονὺ ἀ ἐ ε ναι ἶ 200 θέλγει ποτρύνωνἐ γανἀ ὰ φρεσ βουλεύεσθαι. ὶ

λλοι δ' σκέψαντο γαλακτίδα φέρτερον ε ναι

(4)

κικλήσκειν πέτρην, τι τοι τρίψαντι γάλακτος ὅ κπρορέει λευκο ο πανείκελος νδοθεν χώρ.

ἐ ῖ ἔ ἰ

πε ρα δέ τοι κα το δε παρέσσεται, α κ' θέλησθα. ῖ ὶ ῦ ἴ ἐ 205 ο θαταὔ γ ρ μήλων τε κεν μινύθονταὰ ὅ δηαιἴ ,

π ς ρξειςῶ ἔ , φίλε τέκνον, π ν ρίφοισιἐ ὴ ἐ τεο σιν, ῖ ο ς ποτε θ ρα πέλωρονὕ ῆ πεκπροφυγ ν κέτευσας, ὑ ὼ ἱ το σι παρασταίης τετληόσιν, ο δ' ν σηκῖ ἳ ἐ ὶ ῷ

μφί σε λεπταλέοι

ἀ γοερ νὸ περιμηκήσωνται;

210 τ ν μ ν κηχεμέναςῶ ὲ ἀ πιτέλλεο μητέρας α ψα ἐ ἶ λούειν πηγάων κυαναυγέσιν ν δίν σι· ἐ ῃ

στήσας δ' ελίου κατεναντίον ντέλλοντος, ἠ ἀ γνίζειν

ἁ μ ν πρ τον ποιχόμενος περ πάσας, ὲ ῶ ἐ ὶ λμην

ἅ δ' ν κρητ ρι κα λφιταἐ ῆ ὶ ἄ λεπτ λίθοιο ὰ 215 χευάμενος, δι π ϋὰ ῶ κα α γ ν ρχευ μιλον, ὶ ἰ ῶ ἔ ὅ

αίνων

ῥ καρποφόρ λάσιον κατ ν τον κάστης ῳ ὰ ῶ ἑ θαλλ · τα δ' ρα π σαι αινόμεναιῷ ὶ ἄ ᾶ ἰ περ σηκο ςὶ ὺ

ξαπίνης μετ τέκνα φερεγλαγέες

ἐ ὰ στιχόωνται.

ο δ' ρ' πα μαζο σι κορεσσάμενοιἳ ἄ ὑ ὶ ῖ γαλαθηνοὶ 220 σκιρτηθμ νῶ ξα τιςἐ ῦ ναμνήσοντ' γέρωχοιἀ ἀ .

σ ν δ μελικρήτοιοὴ ὲ μετ γλυκερο ο μιγέντα ὰ ῖ ρνυε πινέμεναι νύμφην, να νήπιον υ α

ὄ ἵ ἷ

μαστο σιν μεθύοντα παρ' ενάοισιῖ ἀ κομίζ .ῃ μφ δ' ρ' α χένι παιδ ς ερτάζουσα

ἀ ὶ ἄ ὐ ὸ ἀ τιθήνη

225 λ αν ρητύσειᾶ ἐ κακομήτιος σσεὄ Μεγαίρης· κα δέ σε κα βασιλ ες μύμονεςὶ ὶ ῆ ἀ α δέσσονται ἰ

ν χερ λ αν χοντα κα πλετα

ἐ ὶ ᾶ ἔ ὶ ἄ φ λ' νθρώπων· ῦ ἀ

θάνατοι δ μάλιστα θεο καταθύμια

ἀ ὲ ὶ σε οῖ

(5)

κάτης

Ε νοδίαν κάτην κλήιζωἰ Ἑ , τριοδ τιν, ραννήνῖ ἐ , ο ρανίαν χθονίαν τε κα ε ναλίαν, κροκόπεπλονὐ ὶ ἰ , τυμβιδίαν, ψυχα ς νεκύων μέτα βακχεύουσαν, ῖ Περσείαν, φιλέρημον, γαλλομένην λάφοισιἀ ἐ , 5 νυκτερίαν, σκυλακ τιν, μαιμάκετονῖ ἀ βασίλειαν,

θηρόβρομον, ζωστον, πρόσμαχον ε δος χουσαν, ἄ ἀ ἶ ἔ ταυροπόλον, παντ ς κόσμου κληιδο χονὸ ῦ νασσαν, ἄ

γεμόνην, νύμφην, κουροτρόφον, ο ρεσιφο τιν,

ἡ ὐ ῖ

λισσόμενος κούρην τελετα ς σίαισι παρε ναι ῖ ὁ ῖ 10 βουκόλωι ε μενέουσαν ε κεχαρηότι θυμ ι. ὐ ἀ ὶ ῶ

Fuentes: Les argonautiques d'Orphée, G. DOTTIN, ed., París, Les Belles Lettres, 1930

Orphei lithica, E. ABEL, ed., Berlín, Calvary, 1881.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :