Estadística de las minas del Departamento de Copiapó 1869 a 1873 : esportación de productos de la minería de la provincia de Atacama 1843 a 1873

348  Descargar (0)

Texto completo

(1)E S T A D I S T I E A .BE LAS VINAS .;. ".. DEL. ,. RTACIOI!. 41. a.

(2)

(3) P~JINAS. SiPab-PdelegaefioPa de Gaams.. Miinern1 d~ Garin... ....... ....................................... !@Bcgacbm de 'E'nenas. .... 4. 77. .. 94 ... 86. ABZ.?,IEEE,I~,.~.. !........................................ ................................................ ........................................ ..... ........................................ ............................................ ......... Mineral de Pilnta del Cobrc Id. Ojnncos. . Id. Ladrillos.. Id. Checo Chico. Xesilinen jeneral:. .. a. 72. .......................................... Mineral de Cerro B l a n ~ ~ ~ , .. 78 87. ; I. 99. 93 98. .. 104 103. 11s. 105 a. s ~ ~ ~ ~ i ~ l i Pagmnos. r ~ g t ~ i ~ ~. ............................................... 121. R. i21. Mineral de ChnTiarcillito. Id.. <e Ins Pintadas.. .......................................... ............................................... 'Mineral de San Antonio.. A mol a 11iis. 1 4 1 a 144. ' ~ei~odc?egzte!sas Frtmria N ~ R E4.~ .. ResGmen jenernl.. ................................................. PboBacleh?gaeioBn rP~3azFarnuknza. 5.. Mineral de Chnnchoquin... ......................................... @ Q b d c P C ~ X ! C ~ O Xde l. 15'7 n 159. 119 %.38PEpPE,E,&.. ............ :. ................. ~ ~ ~ b c l dc ~ 1dg %:ZL ~ %DO. ~ i ~ n ~. .............................................. ......................................... .......................... .................. .................... .................. ........................ .................. ........................................... ................................ Mineral del Snlado,. Id. de Cerro Negro.. Yotrerillm. ad. del Pueblo Hund ido. Id. de Sierra Aspera Carrizalillo Id. del Saladito... 1 6 ' 1 a 1'1s. 177 (' 179 I(. 1t 1r i,J3 r. .. 194. I.

(4)

(5) VI.. ............... ............. la esporfacion de plata en bnrra.. minerale3 de l’lata.. id. tivo dc valores. LI. ............................... Y. AI’END1CEe JLV I A. .. 11t ENTO DE. L if3 MINAS I’RODUCTORAS.. .......... ........................................... .............................................. 1.. Mineral de C1infi;~reillo............................... Id. Lomns Rayss. Id. de! Chimbero. Td. de Tres P u n t a s . ............................................ ... ---L----.-----. ____Lt_-,. FE DE SKV. ..... 937 ft 343 343 346 347 348 340 ___-351-_. ERRATAS.. ............. 1. n--.

(6)

(7) TI11. De la demoatracion qua precede aumento quinquenal de ralores:. Be. desprende la ajiguiento comparacion, sobre el. ............... $ 10.257,350 ................. 13.284,283 ................. 8.650,625 ................. 2,565,033 ................. 4884,539. Aumento en el 2. * Quinquenio., - . 3er. z - - 4. O. -. -. -. 5. O 6. O. -. 0 Ben, tErmino medio anua::. .......................... $ 2.051,470 ......................... 2.756,857 ......................... 1.730,125 ......................... .......................... En el- 2. O Quinquenio.. Los valorers s t i t i d e a de eBportacion sc rnnni6estnri corn3 criguc:. ER 1845.............. $. -. ............. ............. .............. .............. .......... 1844. 1.845. 1846 1847 - 1848..... 1849, ............. - 1850. - 1851.'........... . . -- 1852.. 1853 - 1854 - 1855.. - 1856 - 1857... -. -. ............. ............ .............. .............. ............ . ............ j . . . . . . . . . . ,. 1.654,674 1.73 1,331 2.003,578 2.220,964 2.318,63(3 3.041,78! 3.'752,425 4.580,559 3.718,967 5.083,86 1 5.679,788 5.749,769 7.694,657 7.496,526 7.340,206. --. .............. En 1858.. - 1859. - 1860.. - 1861... - 1862 - 1863.. - 1864 - 1865*.. ........... - 1866. ............. 1867.. - 1868.. - 1869 1870. ............. 1871. - 18?2.,. ............. ............ ........... ............... ............ ............... -. -. ............ ............ ............... ............. ............. $ 64.056,832 Cornpnrando 10s totales que arroja n 10s perfodos quo p r ~ e d e n se , obteridrid el eiguien. ............. $ 64.056,832 - - .................. 137.769,408 Aumento en el 2. perlodo .............. $ $3.712,576. le?. pcriodo, de 15 aiios...~. 2. O -. I _. O.

(8) IX..

(9)

(10)

(11)

(12)

(13) 1. XI!'.. La esplofacion total [tanibien en t6rmino medio mensud] es como sigue: Kilgms. 0.330,346 Minerales. i t 11,654 Plata fina.. I( 754,341 Cobre fino.. Oro fino Gramoe 37,505. ........................................... .......................................... .......................................... ............................................... -. -._. Concretado el movirniento de la8 minas en 10s afios siguientes a1 dc que nos heinoa ocupado, a 10s principales rninerules de plata, el se Iia verificado (en tbrmino inedio mensual) de la manera siguiente:. ......................... ....................... .......................... ........................ .Chiinrcillo Lomas Rayas Cliimbero Tres Purztns... ....................... .................... ....................... ...................... .Chn7isrcillo Lornns Bnyns.. ,@hiinbero.. T r e s Funtag... 18llinaa.. ...................... ........................ ......................... 53.. 32 20. 27... -142. ~. ---. 3,46 I. Faad-a Inm.. ilaeralCS.. Kilgms. I1. #<. 11. -.. 7.044,lZq 8,309,849 5.?07,293 763,9 05. liilgrns. (6 1(. It. 30,430 51,550 24,892 4,439. --. IIilgms. 111,320. .". c. w. 1,570 1,030 555 306. ....................... Kilgms. 2 I .824,'K5. .......................... RBinas. 66.. ...................... ....................... 35. ....................... .......................... 14. ....................... ........................ 25. ........................ Chn6arcil:o Lomas Bnyas. Chimbero Tres Printas. d)pr1*ar8ss. Bperarlss.. 1,653 1,007 446 347. --. --. 3,453. '140 !. I. I. '. ....................... .................... ......................... Chafiarcillo Lomns Bayas Chimbero Tses Puntns.. ...................... Kilgms. 11. I1. :C. Mineralerr,. 7.095,567 5.475,964 7.764,590 1.798,609. --pc. Kilgms. 25.134, ?30. Kilgms. 4L. (d (I I. Kilgms.. Plata Bea.. 32,072 39,106 29,343 5,688. --. 106,209.

(14)

(15) INAS..

(16) ............. Id. ...... .I ....... Id. ........ ............. Id. ...... .: ............Plata ....... .............. Id. ....... .............. I d . ....... ............... Id. ....... ...............Cobre ...... .............Oro ........ ..............Plata. ....... Arenillas. Areiiillns H a j a . . Arientina. Ascencioiz Atacaiiia Atscariia durelia Aurora. Australia. Aveiiida.. B.. I. ............ ....... ...... ....... ...... Plata Barcelonesa. Cobre Bateas. Rcllsca. ............... Id. Id. ....... Rellu Vista. Bella Vista.. .......... Plata... ............... ............ ............ Coliiios 18. cj Cerro Rlanco. ...... 11. I’11quios. .......... 16.. ........ 10. ...... 17. ........ 10. ...... 1. ......... 16.. Chafiarcillo Tres Puntas.. Chaiiarcillo Chaiiarcillito. Cachiyuyo Garin.. ............ 15.. Chaiiarcillo. Bulnes. Chaiiarcillo. Raniadilla. Puquiorc. Garin.. Q. d. ......... 17. 8. ........... 4.6. Chimbero Punta del Cobre. ... Rosario Salado Cliaiiai-cillo......... Salado. Ccrro Blanco. Puquios.. Q. CJ. ............ 1 8 . 6 ___. ._. Bulnes. Tierra Amnrilla. Cfiudad..

(17) MINAS.. CLASE.. _--. MINERALITS. i. ..... ...... ....... ....... ........ I. Kella T7ista. ........... ’lata.. Bella Union. ........... Yobre Id. R o chinclie IEocona. ............... ’lata Kolaco Nnevo. ......... Id. I3olnco Viejo.. ......... Id. ....... Bol:iqiiito ............. Id. ....... Bolss ................. Id. ....... Bril I :LII tc .............. Id. ....... Brilladom ............. k b r e Brillsdora ............. Id. ....... Brithica .............. 3 a t n Buena Amiga.. ........ Icl. Buena Esperanza. ...... Yobre ...... Buena Esperanza. ...... Id. ...... Buena Ihperanza. ...... >lata. ...... Buena suerte. ........... 3ro Buena Ventura. ........ ’lata 2obre Buena Vista Id. Buena Vista.. Iro ........ Buena Vista Id.. ....... Buena Vista 2.. .............. ...... ....... ........ ........... ......... ........... ....... c.. ........ ....... ...... ....... ............. ............ ............ ............ ............ I. ....... ............ Bandurrias.. Rosario Potrerillos. ........ 18: 6 ChaEarcillo. ....... 10. 6 Id. 1O.e Id. ........ 1 0 . 6 Id. ........ 1 0 . 6 Id. ........ 10. Garin.. ........... 15. Puquios.. ......... 16.6 Salado.. .......... 18. a Tres Puntas. ....... 17. e ChaEarcillo.. ...... 10. 6 ! 4.6 Rosario.. Punta del Cobrc. .. 8. Chimbero ......... 17. e Inca de Oro.. ..... 17. 6 Garin.. ........... 15. Vicuiins ........... 17.6 Salado.. .......... 18.6 Inca de Oro.. ...... 17. Id. id. id.. ....... 17.6. ......... .......... ffi. Salado. ChaEarcillo. Id. Id. Id. Id. Garin. Puquios. /Salado. /~ulnes. ChaiTarcillo. Ciuchd. Tierrn Amarilla. Biilnes. Id. Garin. I I Bulues. Salado. ‘Bnlnes. Id.. I. I. ~. ...... Puntn del Cobre. .. 8. e Tierrn Rmarilln. ...... Chimbero ......... 17. a /Bullies. ........ Inca del 01-0....... 1’7.6 i Id. rAOsroZos.. ....... 1 8 . 6 Salaclo. ..... Snlarlo. ........... 18. Id. ..... Carrizalillo. ....... 18. e Id.. Cadena ............... 2obrc California ............. mat;%. California ............. 3ro Clohre ..... ca1-f 1 ornia Id. Campaiis.. Id. Canchs.. Id. ..... Candelaria Id. ..... Candelaria Candelaria ............ r 12ta ....... Id. ..... Can d elar ia ........... Id. ..... Candclaria Candelaria ............ Id. ..... Oro ....... Candelaria Candelaria ............ Plata i col)i-e . Candelaria 2. c3.. ..... Id. id. Cobre ..... Capit a m Id. ..... Capitana ............. Carborqato ............. Id. ..... Carlota ............... Plata. ..... Cltrmen ............... Id. ...... C&rrneii.............. Id. ...... Ctirineri .............. Id. ...... CSrrneii.. ............ Id. ...... Clirrnen .............. Id. ...... C’arm e I 1 .............. Cobre ..... Id. ..... Clirnien Cgrmeri .............. Id. ..... CArmen .............. Id. ..... Id. (,’/ mmen ............... (:&rlilen .............. Oro Uliriiien Alto. ........ Cobre Id. ..... U8rrllell Alto. ........ Id. CLrmen Alto. ........ *. SUBDELEG ACIONES.. ........... ............ .............. ........... .I .. ..... ........ ...... ...... 6. Puquios.. ......... Cerro Negro. ...... ClinE:i,rcillo.. ...... Cabcza de vnca. .... Chimbero ......... Tres Puntns. ....... Inca de Oro. ....... Cerro B1;mco. ..... Id. id. ....... Rosario ........... Inca de Oro.. ...... Oiancos.. ......... ChaiTnrcillo ........ Lomas Bayas. Ladrillos.. ........ Cabeza de Vnca. ... Garin.. ........... Tres Puntas. ....... Combo ........... Pintadas. Chivato.. ......... Salado.. .......... Pueblo Hundido. Cachiynyo. ........ Punta delCobre. ... Ojmcos.. ......... Cerro 13lanco. ....... ...... .......... .... ~. 16. e lYucyuios. 18. e Salado. 10. e ChaEarcilIo. 13. Loin:w Bayas. 17. e I3ulnes. 1’7. Id. 17. Id. 11. e Cerro Blanco. 11.6 Id. id. 4. e Ciudad. 1 7 . 6 1361n es. 8. Tierra AmarilIn. 10. Chaiiarcillo. 13. ILo:.nas 13ajx1,s. 8. e ‘Tierra Amarilla. 1 3 . 6 ILornas Ihyas. 15. e i(fnrin. 17. /Bulnes. 4. ‘uiudad. 9. Pabellon. 17. Bulnes. 18. e Salado. 18. Id. 16. Puquios. 8. Tierra Amarilla, 8. e Id. id. 11. . Cerro Blanco..

(18) c. MINAS.. CBrmen Alto. .......... Cobr Carmen Alto. .......... Id. ...... CBrmen Alto. .......... Id. ...... Ciirmen Bajo. .......... Id. CBrmen Bajo. .......... Id. ...... Cirmen Bajo. .......... Id. ...... C5rrnen Bajo. .......... Plata. ...... CBrmen Bajo. .......... Id. ....... Carmen Lucia. ......... Id. ........ ....... ............ ;Salactoc. le;.. cr. ..... 18. 8. ..... 11. ........... 16. 10. ............ 15. e .............. 15.. Cerro Negro.. Punta del Cobre. ... Cerro Blanco.. Puquios Cl~aiiarcillo........ Garin. Id. Chaiinrcillo ........ Chiv a t o ........... La, Encantada.. Trea Puntas. ....... C haiiarcillo ........ Oj ancos Chaiiarcillo Id. .............. Cabeza de V x a . Chaiiarcillo ........ Chivato Checo Cliico. ....... 1. Salado.. Id. Tierra hnia.rilla. /Cerro Blanco. lYuquios. Chaiiarcillo. Gari n. la. 10. Ri Chaiiarcilloh 17. Bulnes. 1s. lsaiaao. 17. c: Rulnes. 10. e Chaiiarcillo. s. 6 Tierra hmarilla. 10. d ~Chaiiarcillo. 10. c: 13. Lomas Bayas. 10. 6 Cliaiiarcillo. 17. c;I IBulnes. s. e Tierra Amarilla. rJa nrca.. ......... 1s. Salado. P u q ui os 16. Pu q u i os. Ladrillos .......... s. Ticrra hmarilla, Kosario 4.e ICiudad. Puquios. .......... 16. P 11 qui os. Garin. ............ 15. c3 Gar.i n . Id. .............. 15. Id. "res Puntas. 17. 6 Bulncs, Inca, de Oro. ....... 17. 6 Id. IJOnlnA Bayas. 13. Lomas Bayas. Tres Yuntas. ....... 17. Buln es . Pueblo Hiiiidiclo. . . . 1s. Salaclo. Cliaiinrcilli to. ...... 1. Rarnadilla. Chaiiarcillo 10. Chaiiarcill o, Tres Puntas.. 17. c: € uln I es. Chal'iarcillo ........ 10. Chal'iarcillo. S:Llado 18. Salado. Chaiiarcillo 10. c3 Cliniinrcillm Cachiyuyo 16. c: Puquios. La Brea. .......... 13. Lomas Bayas. Pajonales 10. 6 Chal'iarcilio. P:tlaclo. ........... 1 8 . 6 Salado. l'otrerillos. ........ 18. G 3 Id. Ojancos 8. c: Tierrn hmarilla, Ccrro Blanco. ...... 11.6 Cerro Blanco. Lomns Bayas. 13. 6 Lomas Bayas. La Brea. .. ..... 13. id. Id. Lomas Rayas.. ..... 13. c3 Id. id. Chiinbero ......... 17. Rulnes. Garin. ............ 15. Garin. S.Pedro de Cachiyuyo 17. Bulncs. Punta, del Cobre. ... 8. Tierra Amarilla, c3. ..... i. Chacabuco.. ............. Id.. ....... ........... ......... .... ............ ........ odoniira. ............ Id. ....... o r i n h .............. Id. ....... orinda .............. Id. ....... orinda .............. Plats.. ..... ibriza ............... I d . . ...... Ihriza.. Id. ........ .............. Consuelo .............. Cobre ...... Copiapina. ............ Id. ....... Coquimbann. .......... Id. ....... Id. ....... Coquimbana.. Cristiana .............. Plata. Clrucero. .............. Id. ....... Cuarta. ............... Id. ....... Id. Cuatro amigos.. Cuatro Amigos. ........ Id. ....... Cuba ................. Cobre Cucurucho ............. Id... ......... ......... ....... ....... ...... ....... ........... ........... ....... ....... ........ ...... ............ ........ ......... ......... ........... ...... .:.. n. Y.. alia.. elfina. ........ ....... Cobre ..... ........ ....... Plnta..___ .... __. ....... Cerro Negro. 18. JSftlado. Garin. ............ 15. c: /Garin,.

(19) 111. I. MINAS.. -. CLASE.. t. MINERALES.. I-. Deliina . . . . . . . . . . . . . . . Plata. . . . . . . Delirio . . . . . . . . . . . . . . I d . . . . . . . IIelirio. . . . . . . , . . . . . . I d . . . . . . . 1)elirio . . . . . . . . . . . . . . Id . . . . . . . 1)clirio . . . . . . . . . . . . . . Id . . . . . . . !)elirio. . . . . . . . . . . . . . I d . . . . . . . Delirio. . . . . . . . . . . . . . C o b r e . . : . . . Delirio 2 . 0 . . . . . . . . . . .Plata. . . . . . . Derriasins . . . . . . . . . . . . . .Cobre . . . . . . Desconfiariza . . . ; . . . . . Id . . . . . . . Desconteclora. . . . . . . . . Id . . . . . . . Descontadora. . . . . . . . . . I d . . . . . . . Descubridora.. . . . . . . . . I d . . . . . . . Descubridora.. . . . . . . . . I d . . . . . . . Descubridora.. . . . . . . . . I d . . . . . . . Descubridora.. . . . . . . . . I d . . . . . . . Descubridora.. . . . . . . . . I d . . . . . . . Descubridora.. . . . . . . . . I d . . . . . . . Descubridora. . . . . . . . . . I d . . . . . . . Descubridora. . . . . . . . . . Plata. . . . . . . Descubridora.. . . . . . . . . I d . . . . . . . Descubridora.. . . . . . . . . I d . . . . . . . Descubridora. . . . . . . . . . I d . . . . . . . Descubridora.. . . . . . . . . I d . . . . . . . Descubridora. . . . . . . . . . I d . . . . . . - 1 Descubridora. . . . . . . . . . I d . . . . . . . Descubridora. . . . . . . . . . . I d . . . . . . . Descubridora. . . . . . . . . Id . . . . . . . . -1 Descubridorn. . . . . . . . . .! I d . . . . . . . Dsscubridora. . . . . . . . . ./ I d . . . . . . . Descubridora. . . . . . . . . . Oro . . . . . . . . Descubridora. . . . . . . . . . I d . . . . . . . Descubridora 1. . . . . . . Phta,. ....... Descubridora 2. cd . . . . . - I1 I d . . . . . . . Descubridorn de C,. 'V. . . . I d . . . . . . . Deseada. . . . . . . . . . . . . I d . . . . . . . Desempeiio.. . . . . . . . . . I d . . . . . . . D esenipeiio . . . . . . . . . . . Cob re.. . . . . . Id.. ..... Descmpeiio . . . . . . . . . . Desenipeiio. . . . . . . . . . I d . . . . . . .I Desempeiio . . . . . . . . . . . Oro. . . . . . . .I Desempefio de 1font.ccino.Cobre . . . . . D esgrncia, . . . , . . . . . . . . I d . . . . . . . Despojada. . . . . ; . . . . . . Plnta. . . . . . . Despreciada. . . . . . . . . . Id . . . . . . . ' ~ ~ s p r e c i a i.~. a. .. . . . . . . CoIJre . . . . . . Despreciada. . . . . . . . . . . I d . . . . . . . Desquite. . . . . . . . . . . . . Platn. . . . . 1)estmo.. . . . . . . . . . . . . I d . . . . . . . Diana.. . . . . . . . . . . . . . I d . . . . . . . Diana. . . . . . . . . . . . . . . O r o . . . . . . . . nieziocho . . . . . . . . . . . . Plnta. . . . . . . I)oloros. . . . . . . . . . . . . . Cobre. . . . . . -I)olorcs 1. . . . . . . . . ./Plats. . . . . . . I)OlOl*C,S 2. e. . . . . . . . . I)oloiw 3. Id. . . . . . . Dos aiuigos. Id . . . . . . .. . '. .. I. I. :I. i. .I. . d. -1. bU HVl!iLJ!lOAClONES.. H. II. I. Cabeza de V-aca. . . . 13. cJ Lomaa Bayas. Chaiiarcillo. . . . . . . . 10. cd . ChaEarcillo. Lomas Bayas. Loinas Bayas. . . . . . 13. Chimbero. . . . . . . . . 10. c: Chaiiarcillo. Bulnea. Tres Puntas. . . . . . . 17. Garin. . . . . . . . . . . . 15. Garin. Yunta del Cotre. , . . 8. Tierra Amarilla. Bnlnes. Cliimbero. . . . . . . . . 17. Cerro Rlanco. . . . . . 11.e CerroBlanco. Id. id. . . . . . . . 11. Id. id. Ladrillcp . . . . . . . . . 8. Tierra Amarilla. Salado. Sierra Aspera. . . . . . 18. Checo Chico. . . . . . . 8. Tierra Amarilla. A niolanas. . . . . . . . . 14. e San Antonio. Rosario . . . . . . . . . . . 4. Ciudad. Puquios. . . . . . . . . . 16. cd Puquios. Salado . . . . . . . . . . . 18. Salado. Pueblo Hundido. . . . 18. Id. Carrizalillo. . . . . . . . Id. Chanchoquin . . . . . . 5. Ciudad. Checo Chico. . . . . . . 8. Ticrra Amarilla. Id. id. Ladrillos . . . . . . . . . 8. Chaiiarcillo. Rlgarrohito . . . . . . . 10. Randarri:is. . . . . . . . 10. Id. Chafiarcillo. . . . . . . . 10.6 Icl. Roinero . . . . . . . . . . 13. 6 Loinas Ihyas. Id. id. %apaLllar.. . . . . . . . . 1 3 . 6 Id. it?. LoinasRayas. . . . . . . 13. c: Pan Antonio. . . . . . . 14. c: Sail -4ntoiiio. Garin. . . . . . . . . . . . 15. 6 Garin. Cachiyuyo . . . . . . . . 16. 6 ['uquios. 1nc:L de Oro. . . . . . . 17. 13~1lnes. Id. Chivato. . . . . . . . . . 17. Id. I d. . .\ . . . . . . . . . . 17.6 Gariii. . . . . . . . . . . . 15. c: Garin. Chaiiarcillo. . . . . . . . 10. 6 Chaiiarcillo. Id. . . . . . . . . . . . . 10. Id. Tierr:i A~iiurilla. 8. Punta del Gobre. . . . Cerro Blrmco. . . . . . 11. 6 ICerro Blanco. Sdado. Salado. . . . . . . . . . .I 28. Puquios. C:tchiyuyo . . . . . . . . 16. Stdado. . . . . . . . . :. 18. %lado. Ojancos . . . . . . . . . .I 8. 6 Tierra Ainarilln. Garin. Gariii. . . . . . . . . . . . 15. Tres Puntas. . . . . . . 17. c: Kulnes. I'uquios. . . . . . . . . . 1 G . 6 Puquios. Arenillas . . . . . . . . . 18. 6 Salado. Lomas Bayas. . . . . . 13. c: Lomas Bayas. Id. id. Id. id. . . . . . . 1 3 . 6 Id. id. id. . . . . . . 1 3 . 6 Id. Cachiyuyo . . . . . . . . 16. 6 Puquios. Loinas Bayas. . . . . . 13. 6 Loinas Rayas. . Clieco Chico. . . . . . . 8. 6 Tierra Amarilla. Chaiiarcillo . . . . . . . 10. 6 Chafiarcillo. Id.. . . . . . . . . . . 10.6 Id. I d . . . . . . . . . . . . 10.6 Id. Chanchoquin . . . . . . 5. Ciudacl.. .. t i.

(20) I. ............ rru ........ .......... ...... ................ ....... ...... ......... ................ ........ >I'UIICI. bacniyuyo.. ......... ........ .......... iu.. -1. Xa. ....... El Oro.. . .;. 16. d Id. Elvira.. .............. Cobre 8. 6 LadrilloB. Plata Elvira 10. ChaEarcillo Cobre Emboscad a . . . Salado.. 18: Id. Emilia Ojancos 8. C3 Emilia. ............... Plata ....... Cnbeza de Vaca. 13. C3 Emma. ............... Cobre ...... Potrerillos. ........ 18. Empalme .............. PIata Tres Puntns. ....... 17. Id Ernperndor ............ Id. 10. Chaiiarcillo En car]to, .............. Cobre ...... Romrio 4. Engaiio Feliz. .......... Id. ....... Pintadas.. 9. Engaiio Feliz. .......... Plata Bandurrias.. ....... 10. Esrneralda. ............ Cobre ...... Punta delCobre. ... 8.6 Esmeralda. ............ Id. ....... Ladrillos. ......... 8. 6 Espectativa. ........... Platn ....... Lornas Bayas. ..... 13. 6 17. 6 Espectativa ............ Id. ....... Chimbero la. ....... Bandurrias 10. 6 Esperanza Id. ....... ChaEarcillo. ....... 10. 6 9speranza. Id. ...... Romero.. 13.6 hperanza Cobre Carnien Bajo.. 9. CJ Csperanza Id. ...... Pueblo Hundido. 18. 6 Csperanza Id. Saladito.. 18.6 Csperanza Plata i cobre. Cerro Rlanco. 11.& hperanza id. . Id. id 11. hpina de una Flor. ..... Id. Cobre La Encantada. ..... 18. 6 Isploradora 4.CJ Id. ...... Rosario Cstaca Id. Checo Chico. ...... 8. 6 htaca 5.6 Plata ....... Chanchoquin Cstaca Id. ...... San Antoni 0. 14.6 Cstaca 2obre ...... Salado. 18. Gstaca 1. &.. Id. Ojancos. .......... 8. CJ Cstaca de la C&rmenA. . Id. Salado., 18. 6 ktaca de Pajaritos. Id. Puquios 16.6 Istaca Zavala. 10.6 Chaiiarcillo ktrecho de Mngallanes. . Plata Puquios.. 16.6 ?obre ktrella.. Id. Punta del Cobre. .. 8. c3 :strella de Chile.. ....... ...... ........ ............. ....... .... ............. .............. ............. ............. ............. ........... ................ ................. ................ ................ .......... .... ......... ............. ........ ...... ...... . ...... ....... ...... ...... ....... ...... ....... ....... ........ ........... ........... .... @. ........ ......... ............ ......... ........ .......... ..... ... .......... ..... ...... ........... ...... ..... ............ ........... .......... ........ .......... uquios.. Id. iTierrn Amarilln. 1 Chaiiarcillo. ISalado. Tierra Amarilla. ~Lo~nas Bayas. Salado. ~Bulnes. ~Chaiiarcillo. Ciudad. Pabellon. ' Chaiiarcillo. 'Tiorra Amarilla. Id. id. Lomas Bayas. Bulnes. ChaEarcillo. Id. Lomas Bayas. Pabellon. Salado. Id. Cerro Blanco. Id. id. Salado. Uiudad. TierraRmarilla. Ciudad. San Antonio. Salado. Tierra Amarilla. Sslado. Puquios. ChaEarcillo. Bulnes. Tierra Amarilltt, ~.

(21) -6-. I. .............. 3obre ...... .............. Id. ...... .............. Id. ...... .............. Id. ...... .............. Plata. ...... .............. Id. ...... .............. Id. ...... ................ Cobre ...... Ft5 ................... Plata.. ..... Feliza&................ Cobre ..... Filomena.. ............ Id. ...... Filomena.. ............ Plata.. ..... Flor de Maria. .......... Id. ....... Flor del Desierto.. ..... Id. ..... -Florinda .............. Cobre ..... Fortuna. .............. Id. ...... Fortuna. .............. Id. ...... Fortuna. .............. Id. ...... Fortuna. .............. Ia. ..... Fortuna. .............. Plata.. .... Frecia ................ Id. ....... Frenetica .............. Id. ....... Fajardo. Farellon Farellon Farellon Farellon Farellon Farellon Farola. ............ 1 8 . 6 ... 8. ...... 11.6 ......... 16.6 ...... 13.. Salado Punta del Cobre. Cerro Blanco. Puquios.. Lomas Bayas. San Antonio.. Garin. Pintadas. Lomas Bayas. La Esperanza. Combo Garin. Chaiiarcillo.. Tres Puntas. Puquios.. Ojancos. Cerro Blanco. Chivato.. Salado.. Bandurrias Tres Puntas. Chaiiarcillo.. Salado. Tierra Amarilla. Cerro Blanco. Puquios. Lomas Bayas. 14. San Antonio. 15. Garin. 9. 6 Pabellon. Lomas Bayas. 13. 18. 6 Salado. 4. Ciudad. 1 5 . 6 lChaiiarcillo. Garin. 10.6 17. Bulnes. 1 6 . 6 P u yuios. 8.6 Tierra Amarilla. 11.6 Cerro Blanco. 17. Bulnes. 18. Salado. 10. 6 Chaiiarcillo. 17. 6 Bu 1nes. 10. Chaiiarcillo. 6. ..... ............ ......... ...... ..... ............ ............ ...... ....... ......... .......... ....... ......... .......... ........ ....... ........ G.. ...... .; ...... Cobre ...... ............... Plnta.... ... ....... ................. Id. ............... Id. ....... ............. Zobre ...... ................ Plata ....... ....... ....... Id. Id. ....... .............. Id. ............ ....... ......... ...... ?obre ...... ................ Plata ....... ....... Id. ....... ..... Id. ........ ................ Id. ....... ................ 2obre ...... .... Id. ....... . Plata ........ Gabriela Galilsa Gallo Gallofa Garibaldi Gloria, Gran Esperanzn. Guanaca Guanaquita. Guia :. Guia Guia de Carvallo. Guia del Retamo.. Ginine. Giiias. Guias de San Pedro. Guias de San Francisco. Guias de Jordan. .... Guias del Norte. Guias del Sur.. .. ......... .. Herminia Hortencia I'iortencia IMrfana.. Id.. 3ro.. ........ ........ .......... Id. ........ ............. E'lata. ...... ............. Id. ....... ............. Cobre ...... ............. Plata ........ ..... 11. ..... 1 3 . 6 ............ 15. CJ. CerroBlanco.. LomasRayas.. Garin. Tres Puntas. Cerro Blanco.. Chaiiarcillo. Garin. Chaiiarcillo Id. ........ Cerro Blanco Lomas Boyas.. Chaiiarcillo Romero. San Antonio.. Punta del Cobre. S.Pedro de Cachiyuyo. Chinibero ......... Chaiiarcillo Inca de Oro.. ....... ....... 17. * .... 11. ....... 10. ............ 15.' ........ 10. 10. ...... 11. .... 13.. ~3. CJ. ........ 10. .......... 13. ..... 14. .... CJ CJ CJ. 8. 6. 17. 17.. ........ 10.. 17.. Cerro Blanco. Lomas Bayas. Garin. Bulnes. Cerro Blanco. ChaEiRrcillo. Garin. ChaEarcillo. Id. Cerro Blanco. Lomas Bayas. Chaiiarcillcs. Lomas Bayas. San Antonio. Tierra Amarilla. Bulnes. Id. Chaiiarcillo. BGlnes.. ......... 17.C3 Bulnes. ..... 1 3 . 6 Lomas Bayas. ........ 8. Tierra Amarilla. ...... 17.6 Bulnes.. Chimbero Lomas Bayas. Ladrillos.. Tres Puntas... 6. I. Indenelidencia. ......... E'lata.. ..... ,. LomasBavas.. ....... 13.. Lomas Bavas..

(22) ...... .............. ............. .......... ............... ............... ............... ................ ................. ....... Plata. Jeneral Las Reras. Cobre Jenerosa Plata Jerusalen Id. Jesus Maria.. Id. Josefina Cobre Josefina Plata Josefita Cobre Juana Plata Juana Id. Juana del Norte. Ju6ves ................ I d . Cobre.. Julio Plats.. Justicia. ....... ................. ................ ...... ....... ....... ....... ....... ....... ...... ........ ....... ....... ..... ...... .. 13. .......... 9. * ....:. 17. .. 13. ........ g.-O3-. Cabeza de Vaca.. Pintadas Tres Puntas. Cabeza de.Vaca.. Ladrillos.. Salado. Lomas Bayas. Checo Chico. Tres Puntas. Id. id. Chaiiarcillo Chivato Chaiiarcillo. ........... 18. ...... 13. *. ...... 8. * ....... 17. ........ 17. ....... 10. ........... 17. * ........ L.. ...............Plata ....... .............. Cobre. ...... ....... .............. Plata ...............Cobre ...... ................ Id. ....... ................ Id.. ...... ............... Id. ....... .............. Plata i cobre. ...............Plata. ...... ............... Id. ....... ................ Id. ....... ............... Cobre .. .., ...... Oro ........ .......... Plata. ...... ................ Id. ....... .................Cobre ...... .......... Plata. ...... M.. Lautaro Leonesa. Libertad Limbo. Lincoln Linda Lindero. Lindero. Locura. Loreto. Loreto Loreto. Loreto del Retiro. Los Amigos.. Luisa. Luisa. Luz del Pilar.. ............Oro ........ ................ Id. ....... ................Plata. ...... .......Cobre ....... Magdalena Magos Maip6 Mnnto Barriento. Id. Carolina. Id. Casualidad. Id. Cobos. Id. Colorado Id. Descubridor.. ........ Id.. .*.... ...... Id. ....... ...... .......... Plata. ........ Id. ....... ..... Id. ........ CJ. 10. O3. ....... 17. .. 18.. Tres Puntas. Pueblo Hundido. Chaiiarcillo Snlado Punta del Cobre.. Ladrillos Puquios. Cerro Blanco.. Chaiiarcillo.. Id. Lomas Bayas.. Paquios.. Cnchiyuyo Romero Chaiiarcillo Ojancos Tres Puntas.. ....... ............ ........... .......... ..... ....... ........ .... ......... I. ......... ........... ........ ........... ........ Inca de Oro. Id id. Chafiarcillo Salado Potrerillos. Jesus Maria.. Chaiiarcillo Garin. Id.. Bulnes. 3aladQ. Chafiarcillo. 10. 18. Salado. I'iem Amarilla. 8. Id. id. 8. 16. Pu qu ios. 11.ce Cerro Blanco. 10. Chafiarcillo. 10. Id. 13.03 Lomas Bayas. 1 6 . 6 Puquios. 16. Id. 13. O3 Lomas Bayas. 10. * 3hafiarcillo. L'ierra Amarilla. 8. 17. * Bulnes. d 6. @. ....... 17. ....... 17. *. ........ 10.6. ............ 18. ........ 18. ...... 4. ........ 10.6 ............ 15.6 ............ !15. !eeE!F -. Lomas Bayas. Pabellon. Bulnes. Lomas Bayas. L'ierra Amarilla. 3alado. Lomas Bayas. rierra Amwilla. Bulnes. Id. Chafiarcillo. Bulnes. Chafiarcillo.. 6. c3 O3. O3. Bulnes. Id. 3hafiarcillo. 3alado. Id. 3iudad. ?haiiarcillo. Jarin. , Id..

(23)

(24) ..............,rista .........‘Cobre ..... ........./ Id. ..... ............../ Id. ..............1 Id. ......I ........ .: .... Plata. ....... zficar. ?lltO... ....................... .............. ............... ...... ....... ...... ....... Cobrrc I’lncercs Id. lJ.laceres Id.. 1’11 oniisa ...............‘Pl:ita. ...... Cobre POIrvcnir .I Id. ....... P Oavenir r1’Iat:~iCobre. 1’0 trrenir j PI at u 1’17 e c nuci o 11 -. Id. 1%esidenta.. evisorn, Id. ..... Y1, Id. Priinitiva Id. PI.widenci:t. ‘Cobre Y rovideiicia Oro i Cobre. Proaideiicia usia. . I p~ata. Pr ebla. cobr re 1’I1 Puerto de Casma. .jPlata. ..I. .............. ............. .............. ............ ....... ....... .. ....... .............i ............. ....... ......... .., ....... ........... ...... ........... . .............. ...... ............... ...... ..... .... Q. e bradita ............ 1’1ata ....... ebradita ............ Cobre ...... ebradi ta ............ Id. ...... ebradita ............ Id. ...... R.. **I. .. .............. .............. ........... ______. ....... ....... ....... ....... ....... Plata Reforma Id. Reforma Id. Re,publicann Id. Republi ReDubli ........... Cobre. ..... JAomas Hayas.. Cerro Rlanco. Junta del Cobre. Cerro Blanc0 Chaharcillito.. Bandurrias Cliivato.. Salado.. Saladito.. Tres Puntas. Yunta del Cobre. Puquios.. Cerro Blanco. Loinas Ihyas Cabeza de VacaTAoniasBayas Chaiiarcillo.. Garin.. Yuquios.. Irma de 01.0. Lomas Bayas Cliivato Cliaiinrcillo. ...... .... 13. cJ Lomas Bayas. 11. Cerro Rlan~6. 8. 6 Tierra Amarilla. 11. 6 Cerro Blanco. 1.6 Ramadilla. 1 0 . 6 Chafiarcillo. 17. e Bulnes. 18. 6 Salado. 18. 6 Id. Rulnes. Tierri Amarilla. 1G. e Pu quios. 11. 6 Cerro Blanco. 13. Lomas Bayas. 13. ef Id. id. 13. Id. id. ’10. 6 Chahatcillo. 15. Garin. 16. Puquios. 17. Rulnes. 13. Lomas Hayas.. ...... ..... ........ ......... .......... ......... ....... ... ......... ’K ...... ....... ... ...... ...... ........... ......... ....... ...... I ........... 17. ........ 10.. I. 6. (2. ...... 10. ......... 16. * .... 11.a ....... 18.. Chaiiarcillo.. Puquios.. Cerro Blanco.. Potrerillos... Chaiiarcillo. Puquios. Cerro Hlanco. Sslado.. ! ........ 10.. ChaEarcillo Chimbero Id. Chaharcillo Punta del Cobre.. ......... 17. e ......... 17.6 ........ 10.6 .... 8.. Chal’iarcilla hlnes. Id. ChaEarcillo. Tierra Amarilla..

(25)

(26) MINAS.. -. _ .. ......... ......... .............. Id. Ignacio.. Id. J e r h i m o Id. Jorje. Id. Id. Id.. SUBDELEGBCI~X es.. NINERALES.. CLASE.. ...... ....... ....... 1. Punta de€ Cobre. 8. Lomas 12ayas. I: 13. TresPuntarr.. .I 17. I3andurrias.. 10. Cliaiiarcillo .I 10.e Itosario 4.6 18.6 Salado Cerro Negro. 18. Punta delCobre. 8. CerroBlanco.. 11. San Antonio.. 14. 13. Lomas ~ a y a s . Jhndurrias 10. a Cabcza de Vwa. .I 13. Garin.. 15. c: Chaiiarcillo .I 10. d Trcs Puntas. .I 17. Garin.. .I 15. 6 Salado.. . I 18: e 18. Carrizalillo Chivato ; 17. l'unta del Cobre. 8. 13anilurrias *. *.* 7 10. 17. c'hiinbcro 1'7." id. Citchiyllyo. ...... 16. l'unta del Cobre. 8. e Salndo.. .I 18. Chirrrbero I 17. I1 1resPuntas.. 1'7. Chnnclioquin 5. a ( ~ c z de a Vaca I 13. c: ~anc~urrias.. .I 10.e l'uiita del Cobre 8. a P. I'eclrode Cachiyuyo' 17. 6 Ch:i6~ircillo. 10. 6 Id. 1O.e San Pedro. 13. e P. Pedro de Cachiyuyoi* I 17. 6 Chirnto,. 17. 6 Salado.. 18. l'uquios. .I 16. ~ ~ i n f i a r c i l ~ o . .I 10. 6 Chimbero 17. Tres Puntas. 17. Chaiiarcillo. 10.6 La Hrea.. 13. 6 Cachiyuyo 16. 6 ChaGnrcillo. 15.03 Garin Tres Puntas 17. a Salado. 18. Garin. 15.6 Chaiiarcillo 10. 6 Id., lo.& Sierra Aspera., 18. Pintadas 9.. ... : .... ...... .' .....:. ...........) ............ ...... ... ..... ..... ..... ........ .. .......... .! ........ ....... .......... ......... ......... .......... .. ... ......... ....... . I ...:I. ......... .........' ..... ..... ..... ..... . ../ ....... ........ ....... ........./ ........... ......... ...... ......... ....... ....... ........ ....... ............ ....... ........... ............ ........ ........ .... ............ ......... ~f. ITierra Amarills. Lomas Bayas. Bulnes. Chafiarcillo. Id. Ciudsd. Salado. Id. Tierrs Amarilla. Cerro Blanco. San Antonio. J ~ l o m a~s a p s ' Chafiarcillo. 'LomasBayas. /(sarin. Chaiiarcillo. 'Rulnes. IGarin. Salado. i Id. ,Rulues, Tierra Amnrilla. Chniiarcillo. 13ulnes. I Id. 'Puquios. Tierra Amarilln. Salado. ~u~ries. 1 Id. ,&dad. Lomns'13ayas. ~1ia6atcillo. ,Tierra Amarilla. ~Rulnes. Chafiarcillo. Id. ILotnas Bayas. 113ulnea. Id. Salado. /puq_uios. ,Clianarcillo. Rulnes. Id. Chniiarcillo. /Lomas Bayas.. 1 ~. Garin. 13ulnes. Sdado. Garin. ChaEarcillo. Id. Salado. Pabellon..

(27) -12-. MINERALES.. SUBDELEGACIONES..

(28) -I. U.. It. I. I. ................Cobre ....... Union Union Urrutia. Punta del Cobre. Garin Yajonales. ................Plata. ....... ............... Id. ....... .... 8.. ............. 15. ......... 10.. v.. 6 c3. Tierra Amarilla. Garin. Chafiarcillo.. .. I. ............. .............. .............. .............. .... ....... ................ ............ ............ ......... .......... ............. .............. ................. ................. ............... .............. ........... ................ ................ ........ 10. ..... 9. ...... 13.6 ........... 8. .......... 9. .......... 16.. ....... ....... ...... ....... Plata Valenciana Qarela.. Id. Veinte i seis de Noviembre. Cobre Qenecia. Plata. Verde.. Cobre Verde. L.. Id Qerde Id. Qerdinegra Id. Qesubiana. Cobre Veta Gruesa.. Id. Id.. Veta Negra.. Victoria.. Id. Victoria. Plata Vieja Cobre. ..... Qieja Plata i Cobre. Plata Qirjinia. Viscacha Cobre Qiscachita.. Id.. Viuda Plata.. Qolcan Id.. Chaiiarcillo. Id. Pabellon. 6 Lomas Bayas. Tierra Amarilla. (2 Pabellon. ~3 Puquios. 4. 6 Ciudad. 18. e Salado. 8. 6 Tierra Amarilla. 11.6 Cerro Blanco. Id. id. 11.c3 17. Bulnes. 18. 6 Salado. 11.6 Cerro B1anco. Lomas B ayas. 13. Cerro Blanco. 11. Id. id. 11. 10. e Chaiiarcillo. Bulnes. 17.. ........ 10.. ...... ........ ....... ........ ...... ....... ...... ....... ....... ....... ....’; .. Chaiiarcillo B andurr ias CBrmen Bajo.. Lomas Bayas. Ojancos Pint adas Puquios. Rosario Saladito. Punta del Cobre. Cerro Blanco Id. id.. Tres Puntas. Colmos Cerro Blanco. Lomas Rayas.. Cerro Blanco. Id. id,. Pajonales Chimbero. ....... ..... ........ ........... .......... ... ...... ........ ....... ......... /. ...... ..... ...... ....... .......... .......... @. @. 4.6 C‘iudad.. a;.. .................P l a t a . . ..... .............ICobre ....... Zoila Zorraquina. .. 13. ....... 1.6. Cabezs de Vaca.. Chaiiarcillito. 6. Lomas Rayas. Ramadilla.. I 0. 8. ......... 315 ........ 294 ........... 27. De Plsta Minas,. I?. ... .............. Id. Cobre. Id. Oro Id. PlataiCobre. I d . Oro i Cobre.. .... 103 Total. ... 649 -‘I.

(29)

(30)

(31) MOVIMIENTO JENERAT; de 13s minas e plata qua se han trabajads em este mineral, en el afio de 1.

(32) I Constancia... . .. .... .. .. .... .I1119. 1113 1116 1124.

(33) “-16-. ..... 4. $. 5. G Et. 4. 4 2.

(34) e-. w',. m 6. -3 i;: 'a. -. P.i., w. - --. /I -. 6 26 6 I5. . e . .. 25 6 17. ........ 8 4. 16 6 12. 6 II 18 4. 13. I1 11 52. ..... 34 --. 34. 19. 4s 4 .... 1-753,I GS4. ,-. . '. .. .. E. i?. ij". I. h. L I. .... 14. .... 13. .... ..... .... I?. 9. .... t-. i. 39 '.i ;j !\. 25 __ 1GOS.

(35) 6TNAS.. 1i. MESES.. PLATA CN MINERAI. I. .. I. KIL~GS. PLATA FINA. .. . I L ~ G S ;RAMS. .. .. KIL~GRAMOS. I. Bocona. (Setiembre .. ............ Octitbre . . . (Dicieinbre . IFnero ...... cebrero . . . jMarzo ..... JAbril . .. . . ............... Mayo . . . . . /Julio ....... Msrzo. ...... ..... Agosto Setiembre . Octubre .... ..... Candelaria ............ ..... [Juiio ..... Carmelita .............IFebrero ... Marzo. -I. ~. L I L ~ G S =.MS.. . .. 1I. Relln Vista. .. 4. 117 125. 102 0. 7.7 Q O. 57. 23. 121 19.837 12.186 417 5.406 10.140 12.348 4.349 13.294 20. 148 11.987 4.662 3. 144 lo. 277 18.763 17.572 12.955 40. 865. 104 89 30 1 21 40 43 21 29 100 71 41. 7. 3.750 10.000. 41 112 17 32 114 9 44. 2. 100 1.915. 5 3. 2.339. 29. 11,942. 161. 87,804. 352. 153.667. 569. 1. 578 572 388. I. 17.765. 61. 2.339. 29. 173.

(36)

(37) -22-. PLATA. MINAS:. --. Dolores 1.& . .. ......... Dolores 3.. ........ *. Esperanzs. ............ Estrecho de Magallanes.( Enero Guanaca. 611,122. .... ............... Guanaquita.. ............ Guia de Cnrvallo. ........ .......I Enero ... Yungay ............... Guias de Jordan.. 5,569. 881.

(38)

(39) I. MINAB.. :N MINERAL. EN MINERSL.. PLATA FINA.. PLATA FINA. I. K I L ~ G S . GRMS. KIL~GRAMOS. K I L ~ G S . GRAMS. _-. .... .....I Marzo Abril. .... Quebradita ............I Diciembre .. 1,745 1,568. Puerto de Caarna... ‘ Febrero . .. ..... Abril. Mayo. .... I .Jiinio - - - ...., Agosto Setiembre Octubre Noviembre. Diciembre __-. . .. ..... ... . .. . Snlvadors ............ .{ Agost0 ... /I. Reventon Colorado.. I. Sail Alejandro.. ......... ... Enero.. Febrero Abril. Mayo. .... Junio. Julio.. ... .... .... ..... I San Blas... ............. .... / Febrero . .li Mnrzo .... San Francisco. ......... Abril. .... \ Junio .... Rnero .... Febrero . . Marzo .... San Francisquito ....... Abril. .... Mayo. .... San Felix.. ........... .I. Marzo. I 1 ............ .... Junio .... San Jose... Julio. .... Marzo .... San Rafael. ........... Agosto ... Junio Setiembre.. b. 1. 685. 6,222 5,317 9,212 9,216 27,857 9.741 13,800 12,169 10,186. 18 18 30 27 83 34 41 24 30. 666 609 399 648 571 094 400 338 558. 276. 4. *. I. l8 846 4 233. 1. 3,313. 23. 079. 1,053. 1. 685. 103,720. 309. 283. 276. 4. I 333. 5. 1. /. I. 1,200 2,200 1,360 1,500 925 2,140. 8 400 11 6 800 7 500 6 290 12 840. 9,325. 579 2,372 4,325 786 1,046. 3 474 11 850 21 625 4 716 7 845. 9,108. ...... 1. 708. 103 12 175 25. ...... 88,096. - 7. 440 800 950 359 550 470. 708. 2. 57,688 10,000 17,576 22,832 6,200 6,200 27,700 30,674 15,500 9,490 37,600 1,220 7,649. 24 96 107 32 28 188. 478 838. 760 488. .....I. l3 786 74 956 2. ‘8’ 852. 133,364. I I. 8,869 1,955. 439.

(40)

(41) -2 6-. I. .. /i. I. MINAS. .. .. MINERALES. .. 1. 1. IRANGOd. .. .. .. ................................... Rella Vista. Bocona ...................................... Bolaco Nuevo Candelaria Carmelita Cai.1ot.a Carpns Colorada 1 Constancia Delirio Descubridora ... ......... DesempeEo .................................. Dolores 1. Dolores 3. 6 ................................. Esperanza ................................... Estrecho de Magallanes Guanaca Guanaquita Guiade Carvallo Guias de Jordan Y ungai ...................................... Justicia ...................................... Loreto ....................................... Manto de Gobos ............................... l d. ossa ................................ Id . l'eralta .............................. h'laria Luisa .................................. $tercedes .................................... Priniitiva .................................... l'uerto dc Casnia .............................. Quebraclita Reventon Colorado Sslvadora. ................................... San Alejandro ................................ Id. Rlas .................................... Id . F6lix ................................... Id. Francisco ................................ Id. Francisquito Id. Jose .................................... Id. Rafael Santo Doniingo Santa Ines Id. Rosa Valenciana Varias Minas _____-.._____ Totales ....................... ................................. ................................... .................................... ...................................... ...................................... ..................................... ................................... / ....................................... ....................... ................................... ......................... ...................................... .................................. .............................. ............................... I'. ................................... ............................. .............................. .................................. ............................... ................................... ................................... ................................... .................................. -. h. i. . 1-. RANG0. .. EIL~GRAYOS .. PLATA FINAI. KIL~GNS. -I -.. .. 11.942 87. 804 153.667 17.765 2. 339 1.800 1.881 1.057,169 456. 662 288. 016 204. 006 194.617 1.645,029 102.653 611. 122 3.700 2. 868 7.824 35. 751 99 2. 731 19.786 256. 194 53. 095 120.775 03. 405 4. 213 5.217 205 3.313 1.035 103.720 276 9. 325 9. 108 708 88.096 133.364 8.869 1.955 91. 981 7. 394 1 66. 704 87. 118 1.449,262. 24. 18 10 23 36 39 38 2 4. I. .. .. GMS. I_-. 161 352 569 61 29 10. a60. 173 794 880 237 so0 643 02 8 (395 532. 5 3. 907 6. 929 5 1.722 7 772 787 8 933 9 08 1 10.837 558 l4 264 464 5.569 881 3 5 550 32 34 1 0 410 28 67 578 21 168 3 32 44 0 297 35 1 2 445 22 ' 1 314 088 6 604 826 20 146 757 12 590 661 15 248 174 31 11 508 30 13 042 43 1 IS9 33 23 079 40 1 685 13 309 283 42 4 333 25 52 830 26 49 520 41 2 478 17 317 OS6 11 485 569 27 88 742 37 5 439 16 193 045 29 39 245 9 1.743 425 19 260 128 6.758 689 . . . 7.599,5'71 ...... 43. 747 306. 1. I I/. 1. '. I. ....... 15. 9 23 10 19 34 32 43. 31 42 16 40 27 28 41 14 12 24 39 20 29 5 18. ....... . . e .. a. d.

(42) c____.-. .............. ..... : ........... 23,121. Bocona Bolaco Nuevo.. Candelaria.. .......... Descubridora. ........ Constancia.. ............ Esperanza Estrecho de Magallanes Guanaqui ta. .. ............ Id. Franciscyuito ...... , Pnnta Ines. .......... T'alcnciana . . . . . . . . . . . \-arias ininus. . . . . . . . .. ,.

(43) -2 8MARZO.. --. A. MINAS.. MJNERALES.. ABRIL.. -. PLATA FINA.. NINERALES.. -. h. I. PLATA FINA.. I _. K I L ~ G R A N O S . , K I L ~ G X S .'GRAMS RAXGC. Nuevo. 30. ......... 465. 13. 1. 261'. 23. 4. 800. 20. 4 18 6. 233 609 800. 22 15 16. ............... ridora.. a. ......... ............. ........ ..... .I.. as ............ .I lix nncisco.. ...... sncisquito ....... ............ an ;L ..........., Minas. ........ -. -__ .- -. .. _. _. _. _. ~_-________. I. ~. _. -. -. __. I. JI h P 0 .. I. JIJXIO.. I _k_L.. ---. qoI_. 1. I 1. I ----. I ___-. ~. lnrnna. ............... 31. ......... .......... Nuevo m a . ............ ................ la ............. icia.. ............ 4,662 3,108 1,881 34,063 30,342. 41 5 5. I1 1. I. I lii 1. ---. 624 958 250 643 k:3;. --. 15 10 21 20 12. 4. -. /. ------. ----..-.

(44) MINEEALES.. Delirio .............. , I Descubridora. ......... Desempeiio ............ 27,316 20,120 20,675. PLATA PINA.. I. Dolores 3. d . ......... Esperanza ............ Guanaquita ........... Guia de C a r d l o . ...... Justicia Loreto ............... Manto de Gobos.. ..... Ossa ........ Reventon Colorado. .... Sail Alejandro. ......... ............... Santa Rosa. ............ A G 0 S T' 0 . 4tINERALES.. PLATA TINA.. 3fINEFLlLES.. _-. PLATA PIPITA.. -. --. 28,003. j. 106. 411.

(45) AGOSTO. MI&ERALES.. PLATA FINA.. --. -. Maria Luisa... 102. .......... San Alejandro. Id. Jose. -130. -. 7. ......... .............. Santa Rosa Valenciana ........... Varias Minas.. ........... .......... 14,030 160,275. ........ 594,426. --------. Totales.. OCTUBRE. NXNERALES.. MINERALES.. PLATA PIBA.. -- ___. I. PLATA FINA.. -__. I _ _ _. Bella Vista.. ............ Bolaco Nuevo ......... Colorada. .............. 17,572 45,996. Delirio.. ............. Descubridora.. 30,707. .......... Dolores 3. & . ......... Esperanza ............ Guia de Carvallo. ..... Yungai. Justicia ............... ............... Manto de Cobos.. ....... Reventon Colorado... 492 13. 752 550. '. 16. ...... 13. 15. 138. 14. 3. 17. 80,323. 7 9. 440 335. 19 18. 32. 248. 14. 35. 641. 11. 45. 205. 10. ....

(46) + 4. MINAS.. NINERALES.. PLATA FINA.. -. --. MINERALES.. PLATA FINA.. #RAMS RANGO c _ _. Il. X L ~ G R A M O S KIL~GMS.. --. ......... .......... * * . .......... .............. ......... ./I.I I ' *....... .......... ......... .................. .......... ............ '143,697 172 436 4 ........... 108,560 933 616 1 ......... 20,700 53 82 0 8 ........... 17,451 61 079 .......... 109,559 547 795 27 ............ 14,897 148 970 5 ............... 11,041 17 666 10. Bella Visrta.. nocona Rolaco Nuevo Colorada. Constancia. D escubridora. Desempeiio Dolores 1.CJ Esperanza Loreto Manto de Gobos.. Id. Peralta. Que bradita Reventon Colorado. San Blas. Santo Domingo.. Santa Rosa Velenciana Varia Minas.. .. 1,700. 57. 4,349 40,865 44,301 21,733 4,800 53,746 109,547 68,290 34,045 7,285 2,641 1,053 10,186. 21 114 110. I. (11. 745 750 422 753 1. 5. ..... 2,860 8 580 11 ..... ........... .................. .......... .......... .... 121,69 24 338 9 ............ 1,046 ......... .......I. .... ..... 7 845 12 ...... 58,414 70 3,522 97 . 6 12 ........... 12,861 321 525 3 400 16 ........... ......... .'........ .......... 1,581 15 .......... 111,186 I/ 555 930 ..... 144,245 750 j 074 ..... -_ -Totales. ........... 624,441 1 5,923 697 ..... 860,289. .. RESUMEN COMP MINERALES.. MESES.. PLATA FINA.. NtM.. )E MINAE :IL~GRAMOS.EANGO. -. --. --. 1ANGO.. --. ............... 2 3 743,679 3 3,513 .............. 23 901,673 1 5,448 ............... 20 779,213 2 3,483 ................. 23 694,854 4 3,902 ......... ..... 23 589,962 7 2,874 ................ 20 551,064 1 0 6,343 ................ 20 594,426 6 3,326 ............... 15 521,123 11 3,176 ............ 19 578,791 8 4,268 ............ 18 460,056 1 2 2,058 ........... 1 2 624,441 5 2,923 ............ 17 9 560,289 2,427 Totales. ............. 7.509,571 ...... 43,747. Enero Febrero Marzo Abril hlayo Junio Julio Agosto Setieinbre Octubre.. Noviembre Dicieinbre. :RAW. .I. ?. 525 707 920. 518 233 191 065 278 979 973 697 220. --. 306. 5 2 6. 4 10 1. 7 8 3 12 9. 11. ......

(47) jeneral de las :minas de plata que se han trabajado en estos minerales, en el ado de 1869.. 1 B9ESES. ,. z. a. ui. 4. k. o. Zl. .. Eiiero . 7 Febrero. 10 Marzo . . 9 Abril. .. 11 Mayo. .. 9 Juriio . . 9 Julio. 8 Agosto 6 Setiemb. 8 Octubro. 8 Pu'oviem. 9 Diciemb. '7. .. .. i Enero... Febrero. Marzo. . Abril. Mayo. .. Junio .Igarrobito \ Julio. I. I. .. / Enero.. .. Febrero. Marzo. . Abril. Mayo. .Junio Julio. Agosto Setiemb.. Octubre.. ... .... 3 2 2. --I63. ~. 21 1 23 * 3 1 22 28 4 2 23 3 23 4 22 16 1 4 21 3 21 24 3 19 2 10. 7. '75 77 98 76 I--. 1 1. 1. .. .. I. 1 4 2 1. 7-1 61 67 '7G 63. -. L. (MINERALS. I1. /I. I/ --- TOTALES. 'LATA FINA. __I. --,-. K I L ~ G R A M . KILOGMS.. :RAMS K I L ~ G A M S . I L ~ G S .. iI --..................... I. I 97'77 203 158 1 63 169 I ..................... 18,674 11,883 9,160 7,965. 1. 47. 057. 33. 100. ....... ............ ........ :.............. 57,032. 330. .I,.. 1 ..................... 12. 1,600. 480. ..... .... . .. .... ..-.. .. 1 - 45 .... 1 .... . . 1 5 .... ...... ..... Pu'oviem. Oatubreil Diciemb.. 'ajonalea. /I. I 4. 5. _____ -. ESPLOTACION.. .. .. .. .. \ Diciemb. 1 1. 2 1 1. 1 1 2 2 2 1. 4. *n : .. 8. 5 5 5 3 3. .... .... ..... .... ..... .I. 1. ... .I.. . 21 1,675 20 100 ........ 6 ...................... 8 ................ ..... 6 ................ ..... ... .. 6 ................ ..... .... ................ ..... ..... .. ....... .Ii... ..... ..... 1 .... .... 6 ................ ..... 6 .... .... 22 ..................... 3 .... .... 11 ,................ ..... 4 l i .. 1. ... 11 ' ..................... I. 4. 1oc. 20. 1.

(48) -33-. A. ai. ai m 0. ffi. w. ?A. Y. P3. E-4. fi. ... Bandurrias. ............... Enero.. 7 Febrero. . 8 Marzo ... 9 Abril. 11 Mayo. 9 Junio. ... 9 Julio 8 Agosto. .. 6 Setiembre. 8 Octubre. 8 Novieinb 9 Diciembre.1 7. ... ... ..... ..I. --. 5. 8 6 10 6. 6 6 6 8. 4 5 5. 5. 7 7. 3. 6. 5 5 4 4. 7 7 7 7 __. sE El. P;. ffi. ai. p:. P;. !4. -. 0. 0. P; w Ei. M. e; -4. -. p: H. 5 u. 0. 0. 0. -. _ I. ... 2 .... 12. 24 25 27 34 27 24 21 18 23 24 27 21. 0. 17 13 19 16 14 12 11 14 11. 3 1. 5. 5. ... 4 2. 15. 3. 11. 3. ___. 2 3 2 6 1 3 4 1 2 4 3. 2 4 4 4 5 4 4 2 4 2 3 3. >. 3. 63 75. 17 98 76. 77 71 51 73 67 76 63. ~. Enero.. .... 2 2 2 1 1 1. 2 2 2 1 1 1. Marzo . . . 1 2 Abril . . . . Mayo . . . . Junio.. . . 1 Julio . . . . . . . . ..... Algarrobito .............. Agoato .. 1 Setiembrc:.! 1. Diciembre.1. I . .. 1 1. 1 1. 1. __ __ __ __. ... 2 1 2 Febrero . . . . . . 1 1 Marzo.. 1 1 Abril.. 1 .... 1 Mnyo. ... 1 Junio.. 2 Julio 2 1 Agosto. ... 2 1 Sgtiembre, 1 .. Octubre . . 4 1 1 Novienib . 2 .... ... Uiciembre., 2 . . . . 1. I Enero.. .. ... Pajonales.. ............... I J. !. ... ..... ..... ... .... ... .... .... .... I ) . .. 6. 2 2. 10. 7. .... 6 1. 11 3. 1. 5. 11 1 .... I-. 5 1 I... . 4 ... .!.. . . 1 I:. . . 1 .... 1 1 .... ..... . .5.1. . .4. 1. . . . ............... 5 4 i.... .... 1 . . . . 13 5 5 I.... . . . . 1. . . . . 1 4 5 1 3 1 2 ..... 1 . . . . 1 4 51 3 3 . . . . 1 .... 15 5 ! 3 I.... .... 1 I .... 11 S. 1. '. I. 3 ....11.1.... .... . . . . . . . . . . . 1 .... 1 1 .... .... 1 1 .... .... 1 .... .... .... 1 .... .... .... 2 1. 1. ::I. .... . '. . . . . .... . . . . ....I. **--I. 2 1. 1. .... 1. 1 1. .. I. .. .. 1. 21 6 8 6 6 10 13. 14 6 22 11 11.

(49) -3 4-. 1. .. 0 M. MINAS.. w ffi u. 01 4. L4. z --. FL(. -__. ~. Bclla T'ista. ..... ]Descubridora. .... Engsiio E'eliz. .... IGsperanza ....... Fortana ......... Margarita ....... Maria Luisa. . . . . . Perez ........... San Jer6nimo. Id. JosQ. Id. J u a n de Dios Id. Nicolas.. Solitaria. ........ Varela .......... -Totales... 7. 6 19. 16. 2. 6. 5 24. 7 21. t 2. h. 13 8. 12. 5. 6 14. 12. .... .. .... ..... 6. d. !4 w. Fl. E: k. aR. s 0. V. 0. 5. -. 7. 6. 16. ..... 17. 13. 6 13 12. 7 14 12. 6 15 11. 6 15. 7 17. .... .... .... .... ..... G 17 12. 12 6 0. 7. -. -. ... .... 8 .. ... 6 6 G 5 7 ... .... .... 18 1 4. 16 7. -. ........ . . .. 1. .I.... S I. 9. 10. 7' 14 9. . .... ..... 1. 7. ... 4 5 4 5 5 93 11 76 ... ./ 4 4 ....... ... 4 4 ... ... ....I.... ... . ... 4 .... ... ... ........ ..... ...., .... .... 6 5 7 6 ... 3 .... ... .I... ..... 5 ... . . . . 5 61 G 5 5 5 6 ... 5 ... ... ... ... .I...1 . 5 --... 63 75 77 I 98 76 77 I 71 76. i. .I.. !. ..... ........ Totales... 25 5. 15 11 14 ... ............ ---. 15 6. ... I. Contadora ....................... Miller. .......... 1 6 i. ................... Urrutia 6 5 j 6 1 8 Viuda. .............I... .I. ......... .............. --'__----I__-----1 Totales ..... 21 1 6 i. 8. le lacs minns con relacion a7 n h e r o de 0,. ms. produetivas. ................ [as improductives. Totales... i. ............ .............. Niimero.. .. Operarios.. Relacion .., Niimero. Operarios.. Relacion ... Niimero Operarios., Relacion .... .I. .. I. ......... Descubridora 6 Manto Fuentecilla. 20 Navarrete 5. 1. i. ,. I. 6. 1.. .... 1. 6. 1. I. ... ........ .... ....... .... 10 113 I 1 4. I. 5 -6 5. 6 I22. _______. BANDURRIAS.. ILOARROBITO ,. 2.50 31.00 12.04. 1.00 14.67 14.67 1.80 11.22 6.23 136 17.18 12.63. .... 7.17. ..... 56.75 7.91 8 42 12.25 8.58. =. .. PAJONALES.. 1.00 16.00 16.00 1.67 9.83 5.89. 1.86 11.17 6.38. 5. ... .... 11.

(50)

(51) -3 6-. -;0:-. U. MINAS.. .............. ............. .:I .Julio.. ............... ninyo. Juiiio. OPERS.. W. I U W I L I " I W * .. MINEBALBS.. 81. SS 1,846. gundo semestre. ~~. 686,541. .......... .. PLATA FINA.. RIINERALES.. PLATA FINA..

(52) c. lOMPRENDE LOX MINERALES SIGUIENTES:.

(53) . 0 : -. MOVIMIENTO JENERAL 'e las minas de plata que se han trabajado en estos minerales, en el aAo de 1869.. .I. -. ~-. i. Enero. Febrero.. 19 157 21 149 Marzo .. .I 18 158 Abril. 20 167 Mayo .. 17 137 Junio.. 1 9 141 Julio 1 9 195 Agosto.. 20 174 Setieinb. 19 143 Octubre. 17 117 Noviemb. 21 114 1 Diciemb. 22 90 Totales. -I-. .. . . .. .. Chim. I. 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 9 11 6 1 4 4 6. 10 18 1 0 18 10 1 4 10 1 4 10 10 IO 13 10 1 4 10 16 10 14 10 12 10 15 10 16. ,. 7 7 6. 7 5. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 989 1,038 1.004 990 960 1,001 1,001 984 903 886 683 622. 1.276,328 1.114,187 1.199,179 804,069 919,669 739,720 864,350 834,920 788,247 764,359 613,477 751,602. -_ -- -.... .... ... ..... ... . .... ... . ..... . 10.670,107 ~. 7,552 6,170 6,596 4,682 5,453 4,302 5,083 4,882 4,416 3,836 2,720 3,633 --59,331. E.. - - - - -~ -. TRES PUNTAS.. I. MINERALEL. Primer Bemestre...... I<. 160,071 Segundo aemestrs.... K. 399,277 Diferaneia ........... K. 239,200. e -. PLATA FINA. K. K. K.. CHIMBERO. MINERALEB.. 34,758 a. 368 24,572 a. 943 1.436,19'7 I<. 18,185 6..-425 _- I. 714 a. 588 K. 6.053,152 4.616,955 697 K.-___-. 2,704 a.-. 1,990 ,a. 109. PLATA FINA.. -. I<.. I<.. K.. 983 867 649 030 337 502 352 837 556 176 951 071. 1. 311.

(54) m. 0. G. 4. T', L. H. ... ... ... .. ..*co ... I _ _. .I+*. .. .. . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ............ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............ ....... ...... .. .. .... -.

(55) ..... ....-...... ................... ............. ...................... 4 4 4 ..................... . . ........ 9 ..................... P e; 7 .... .................. 4 ........ ..................... .... ...................... . .;l. .i .... ........................ ............. jl. Frecia 4 Gallofa .I , IIu6rfana Independencia Iiiespersda Isolina 7 Ituna /I Jerusalen Junna Juana del Norte Lautaro 7 Luz del Pilar .............. 9 Mercedes del Alto Occidente ........,,. Plomisa 6 Rosario ..................... 6 Rosario del Llano 5 Salvadora 25 Santa Ana , Snn Antonio Snnto Doming0 4 San Ignacio 9 Id . Jose del Chrmen 4 Id . Miguel Id. Rafael 11 Socabon , Victoria 18. ................... ...................... ................. ...................... ~. *li'ii ........ .. 4. 9. 4 11. 9. 4 9. a. 9. ............... ............ ............ .... 4 4 ..................... 6 5 6 6 6 9 ............. 4 4 ... ................... 28 30 29 ................... .. ........... .................... 5 3 3 ............... 4 4 ... .................. 1 6 1 6 13 .......... ' 4 4 4 ..................... , ........ 6 .................. 11 11 10 . ...................... ... .I .... 5. ..................... - 18 I 20 Totales ................ 254 -I-1 244 256. 22. 265.

(56) A. . -. .. . . .. .. . .. .. .. ... .. -. I. .. . I + . .. 0. .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. ... ... .... ... ... .a .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... . . . . . .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. .. ... ................ .................... I I. -I.

(57) TRES PUNTAS.. Nhmcro ............ Nhmero. ............ Nfimero. ............ i l lI N A S . ___-___. I _. Enero .................. Pebrero ................ Marzo .................. Abril ................... Mayo ................... Ju n i 0 . .................. J u l i o ................... Agosto .................. Setiembre ............. Octubre. ............... Noviembre ............ Diciembre. ............. A1 fin I-Iallada.................... C6rman. ............................ Febrsro ................ Marzo Rbril Junio Agosto ................. Octubre. ................ .................. ................... .................... 14,723 14,723 14,723 14,723 17,667 1'7 6 6I) 17,667 17,667 17,667 20,612 17,667 23,557 ). CIIIMBFRO..

(58) Codiciada.. ............. Despreciada... Inesperada Juana. ........ .I. Enero.. ...... hgosto. ...... ............ ................. Juana del NorDe... Plornisa. .... .I. ..............I. Salvadora.. ............. Juiiio. .......

(59) I. TOTALI3S.. I. MINERALES.. MESES.. MINAS.. I. II PLATA FINA.. RIINERALES.. PLATA. - -.-. --. -. ~. -. I KIL~GRAMOS. I U L ~ G M U SGRAMS . I ~ I L O G R ~ M O SKIL~GIIS .. -. .ntonio. 1 ....I ..... ......... .I. Agosto... ............ Febrero Marzo Abril Msyo... Ana... .... ......- 1 ..... .I. g11ac1o.. ......... '[. Ahril.. Enfael... ......... .I. Mayo... .... .'. 'otal.. -__. ( Febrero.. 2. 1. .. .I. 1,000. 2. 574 368 184. 1 2 1 4. 033 870 435 295. 1,678. 9. 1/I. 8,832 2,116. 4,527 /II. I. 24 5 20. 11. 501 729 3'71. \. -. ______. ;lu,lesa.. i. I. !hero.. Mayo. ....... ,Jutiio. ..... ...........' Julio ...... Rgosto ..... Retienibre . . 1 Octubrc ..... 6. ia dsperanza.. . .. l!:% 5,885 '73,562 8,828 1'7,656 17,656 11,770 14,990 23,500 11,770. 1. I. _. 414 602 943 664 796. 70 117 55. 453 500 319. 1. Enero ..... 1.210,501 Febrero.. 1.070,702 Marzo. 1.148,279 Abril ...... '785,412 Mttyo.. .... 801,303 Junio.. 678,652 Julio 806,044 Agosto.. ... 756,501 Setiembre . . 760,514 Octubre.. .. 710,469 Noviembre. . 585,211 Diciembre. . 682,491 AbTil 2,942. 7,255 6,926 6,400 4,687 4,860 3,991 4,883 4,485 4,310 3,518 2,578 3,412 10. 1,300. 3. 602. 2. ... ...... ..... ....... i \. .. minia... ...... ...........{Julio ....... equeo... ...........I. Enero.. .....1. _. 57 30 66 37 470 44. Novieurljre Diciernhre .. ,. San Francisco.. 8,833. ~. 1 \. ....... I1. 30. 4,527. I/. 20. 559,354. 1. 3,419. a. ..... ' Fehrero ... Marzo . . . . - 1 Abril . . . . . *.I 1. 1. -__-I-. -..-. c. I. 1. I ........................ .I. ........ -1 . ........... -- --I-' .I ____. -. LE ae. 1,000. 552. .. ...... _.-,_I-. _-. --. '. '786 900 798. _. --. -. 210,634. 1,186. , 1. G6,200. 388 368 257 455 297. I. 1. 2,942. 1 380 1. 1 046 1. 10 3. 602.

(60) i.. Manto Xeaervado. ..... 41. ........ - ). Republicana... Abril. ...... Enero. Junio... .... .... ........... Snn Ciirlo~... San Frilncisco de Soto. Fan Luciano.. ..{. ........... Diciembre . .. 6. 31,S84 31,824. 740 f. ...I. 13,04. 1,OO. PLATA FINA..

(61)

(62) &. $1, iI. cornparativo de !as minas productivas segkan el rango de importancia. -. ll. P L A T A FINA.. MINERALES.. ____-. MINAS.. LANGO.. RIL~GR AM o s. -. _I. ................................ ................................ .:I .............................. .................................. I/. .............................. ........................ ................................ .......................... ..................................... Totales.. :IL~GRMS. GRMS.. 13,044 106,450 1,000 155,OGl 66,156 29,307 5,855 644 66,923 1,285. --. 2 1 11 12 16 10 8 4 14 3 6. a. 9 15. 5 13. ...................... 10.670,107 ...... -__. -. _ L. ................................ 2 10,634 ............................ 10.005,079 ....................... 2,942 .................................. 1,300 ................................. 602 ............................ 3,792. Barcelonesa. Buena Esperanza. Guins .de. San Francisco. Herminia. Janequeo.. Manto Reservado. Margarita. ................................. Occidente. Republicana San Antonio.. San Cltrlos. San Francisco. Snn Francisco de Soto. San Luciano. San Pedro Nolasco. Volcan. R AN. 1,186 56,200 10 3 2 11 41 313 6 930 161 101 23 2 330. 5. -59,331 -~. _-. 241 865 297 380 046 140 740. 773. I1. ..... 360 208 9GO 540 898 702 152 --. 311. 1 1 1 1 I. 1. 1. iI1..... i. ~.

(63) ..-_-_ - - -_ -_ - - - _. __. -12. --. -i 32 1 1 52 ._______--~ --1Totnles. ........................ I.. . . . . . . ................ \ lei-. Semestre ..... y. ~. ~. I. v. L. :nibre.. -. .................... paracion. SI2. O Semestre... .......... ~. -. I. '1. 2, O Semestrc. 4. Auinento I)'isminucion .. ..... 1, 197,537. .I1. 1. $ :;l!. ......... 303. 8,465. I. 989. 10,. 327 662. 4, 5,. 156 137. 1 1'. 28. 665 1.. 1 . ...... .I. .. . I/. ...... -. w. dcfi. F:. w k. ................. Total... ,. ,. ,. ............. .. .............. 33. -.-.-. ,. 0. I. 3 1 1 21 9 2. I. *4. b. M. E 4. V 0. -4 1 2 24. 7. 2 6 5 6 4 21 51 4 -- 40 4 1 48 46 I 52. I. F;. 0. FQ. ............. 4 4 2 2 1 1 2 .. ................... .. 1 .. 2 .................. 17 1 9 18 27 ..................... S 11 1 0 5 .............. .. ..... 1 2 ................... 3 2 3 6. ninistradores ,ordomos. 'reros. reteros res. chamineros. ineros 3s empleados.. H. m. 2z 4 --. P2. Ei. d. 6. 3 1. I. ... 29 9 1. 7 2. 3 2 1 26 9 .1 3. 4. .... 1 36 8 2 3 1. ,. 3 2 1 27 9 3. 5. .. ... G. 45. 50. 2 2 1 31 10 1 3 1. -51-. m.

(64) MOVPMIENTO ESPECIAL DE LAX MINAS, XEGUN LOX OPERARIOS I ESPLOTACION.. TOTALES. -----. O R 0 FINO.. MINERALES.. MESES.. MINAS.. -. KIL~GRAMOS ~ K I L ~ M SLLGMS.. GAMS.. -. h e n a Suerte.. tueiia Vista.. ... ,. Febrero. Marzo. . Abril. .. Mayo.. . Junio . . Julio.. . Agoeto . S3tiemb.. Octubre . Noviernh Diciemb,. .. 5 5 5 4 6 4 4 3 6 4 4 8. 5. 1 Bnero.. .(. E%o.../ ... hliforiiia.. ...... \. .. .. 1 1 0 1 0 0 0. --. - -. .......... ........... 656 144 736 .......... 134 .......... 5,200 506 1. .( 607 ......... 607 ......... . /. 1.. ........ ......... ..... .............. 0 521 I. .........'i 521 2 20s ......... 2,20s 1 619 1. .......... 1,472 4 416 .......... 2,944 2 '797 .......... 1,472 5 620 .......... 3,680 2 760 .......... 1,840 0 440 .......... 400 2 208 .......... 1,472 3 ............... 2,000 3 900 1 ........ 2,600 0 330 ........ 300 I. 6. 30L. ...... 25. 489. ...... 4. 230. ...... \. 4. ......... 4 4 4 4 4 4 3. 1,840 368 736 .920 736 920 920 '756 1,004 1,104 1,840 __. Abril. 1 Mayo. Junio. ... Julio. Agosto Sctiemb . Octuhre. ' 2 Noviemb 3 Ilicieinb.' 3. ..I. 1,104 1,040 736 756 460 552 552. COBRE. -. KIL~MS IILBGRNOS. 3 2 2 1 1 1 1. /I. . .. 1,:. :I. ........... 1 1 2. 506 656 024. 2,90(. .......... .......... ........ .......... 11,141 .......... ....... .......... .......... ...........

(65) !!I!. E. Eiiero. . Febrero. Marzo. Abril. ... .. . Juiiio . .. Mnyo... Candelaria.. .... Julio ... ngosto Setiemb. Octubre. Noviexnb Diciemb.. .. 2 2 3 4 3 2 4 6 9. 7 7 5 I Junio . . ' 7. I. Capitana. .... Julio. .. Agosto Setiemb. Octubre . Nov icm b \ Diciemb.. 5. 1 Enero'. .. e. .. ,.. Febrcro. Marzo. . Abril. .. Mayo. .. Junio. . . .{ Julio ... I. Cobrizrc. ...... Agosto... 7 7 6 6 6 6 9 6 6 4 6 6. Setiemb. 7 Octubre . .7 Noviemb 7 D iciemb. 8 I. Descubridora. '(. . .. Enero . Febrero . Marzo . Abril.. .. Mayo.. . Junio . Julio. ..I Agosto Setiemb. Octubre . Noviemb Diciemb.. .. .. 5 3. 5 5 5 4 5 5 5 5 6 6. ........ ......... ........ 2,208 1,104 1,104 184 55 2 3,128 3,896 73G 532. ......... ........ .......... i. .......... .......... 2 1 2 1 0 1. 208 ' 098 I 376 ..........** [ ' 270 .......... 13,444 5 943 1 15 104 !.......... 104 / * I 798 1 .i ...................... ! i. 1 ~. 33. 307. ..... 2. 600. 2,91. 5s. 41 5. 5E. 28. 092. ..... .......... ......... .......... l. 2,000. ........ .......... .. ........ .... .'..... 1I. ......... ........ .... .............. 16,319 7,498 ..........1 1,275 I.. *.. * *. ' * *. I. - , a ~. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,821 .......... 1,637. -1. I. 1,840 1,840 1,042 2,576 2,944 1,104 1,040 1,840 784 2,208 2,208 4,316. 7k 1. 2. 5 4 1 1 2 1 4 6 8. 360 360 084 152 416. 276 276. \. * /. ........... .......... .......... 23,742. ......... .......... .......... .......... .......... 6,072 9 715 .......... 1,150 5 520 .......... 920 0 920 .......... 1,150 1 150 .......... 690 1 035 .......... 598 0 897 I . . - . ..... 1,288 1 .......... 16,790 ........ ..... 288 .............. 1,610 2 415 .......... 1,012 1 113 .......... 828 1 242 ....... 1,472 2 797 .......... '. 49 0 195 182 200. 1. 1.. .I.

(66) '1. TOTALES. I _. M INAS.. vi. MESES.. 2. MINERALES.. O R 0 FINO.. COBRE FINO. MIRLEf. C. OR0 FLNB.. -. 4. ElF4. 0. KIL~GRMOS. X L ~ M S GAYS. KIL~GRAMOS.K I L ~ M ~: I L ~ M S SAMs. -. L_. ... Enero Febrero Marzo. Abril... . . . Mayo. .. Guinsdel Norte.1 Julio. .. Agosto . Setiemb , Octubre D iciemb. I. .. ... Guias del Sur.. .. Junio Julio. Agosto Setiemb . Octubre . Noviem Diciemb.. .. .. Magdalena... 1 1 1 0 1 1 1 0 1. 325 104 104 607 049 104 398 276 398. 1. 368 268 752 184 552 276 594. 0 0 1 0 2 0 2. 699 616 429 350 153 856 317. 1 1 1 2 2 3. 5. ... 1. ........ Julio. .. Agosto . I Abril.. Mayo.. .. .. .I. , Diciemb. I Enero.. Providencia... San Agustin.. 552 552 652 552 552 552 '136 736 184 736. Enero . . .. Febrero . Junio. Magos. 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4. .. .. Febrero. Marzo . I Abril. .. Mayo. .I Junio . Julio.. Agofto Setiemb.. Octubre Noviemb , Diciemb.. . . .. . .. ..{ Abril. ... 6. 1 1 4. 5 5 3 2 3 3 4 6 8 10 11 12 11 4 3 5 4. 5 5. 1 325. .......... .......... .......... .......... .......... 5,704 .......... .......... .......... .......... ..........I .......... .......... .......... .......... 2,994 .......... ......... ..........'I. ......... ..... ............. '1 2,760 4 416 .......... 2,760 ......... ..... .............. 920 736. 1 380 1 104. 736 500 1,104 184 '736 552 1,840. 0 810 0 550 1 656 0 276 1 104 0 607 2 760. 8,900. 5. 4,000 7,325 3,700 4,000 1,500. 340 960. 1,656. .......... ......... .' .......... .......... .......... .......... .......... ......... ./ 1,068 392. 10. 690. 8. 420. 4. 416. 2. 484. 7. 763. 22. 28'7. 15. *.. 1. ............... ,. 10. .... I. ......... 987. ...... .... 1,319 ...... .... 1,200 ...... .... ............... .............. 1,334 ...... .... 4,200 ...... .... E ............... ............... 1. 3,000. 15. I. ..... 600 13,000. :. -- -. # ,.

(67) I. 6ESES.. - I1. ... 4. .. ... 4 2 3 3 3 3 3. Enero. Febrero Marzo. .. Abril. .. Mayo. .. Junio. Julio. Agosto ISetiernb. Octubre Noviemb D iciemb.. .. ebnstopol.. .... (. .. I. 5. -1. 1. 2,944 2,944 2,944 2,208 1,494 2,208 2,208 4,400 920 1,840 2,208 3,680. 1. -11 14 14 2 2 2 3 4 6 1 2. 131 131 944 20s 241 31.2 195 600 380 024 078 520. 11-. .......... .......... .......... .......... ......... .......... 29,998 .......... .......... ........... 5 3 4. I. 5 5. /I. ,.. 63. .......... .......... ..........I 1 (, -I.........1197537/1 Totales. .I. ....... ... ......... ..... ....I/ .. --. I-. .. 764. 1. I 303. --. -. 989. 1. a. 0. “DMPARATIVO, SEGUR EL RANGO DE l[#lPORTANCIA. Y. ~-. L. I. MINERALES.. MINAS.. _... OR0 FINO.. -. I. RIL~GRAMOS.RANGO. : I L ~ G S . ZRMS.. ....... ........ .. .......... .......... ‘. k. ............ ....... .... ...... ......... .............. 5,200 18,009 2,900 11,144 13,444 16,319 23,742 16,790 5,704 2,994 2,760 1,656 5,652 38,225 3,000 29,998. 11 4 14 8. 7 6 3 5 9 13 15 16 10 1 12 2. .......... ........ ......... ......... Totales. ........I L197,537 1. ...... .. ANG GO KIL~G~XAMOS.. --. -- -. Bue na Suerte. Bueioa Vista. Bue oa Vista 2. E d . Cali fornia. Canc3elaria. Cap’itana Cob riza Des(zubridora. Gui:as delNorte.. Guirsds del sur.. ;dalena. Ma@ Ma€;os Mernbrillo Providencia. San Agustin Seb,astopol.. COBRE FINO,. 6 25 4 16 33 2 52 28 10 8. 4 2. 7 22. 15 63 303. 390 489 230 642 307 600 415 092 690 420 416 484 763 287. 12. 5 14. 7 3. 15 2 4. .......... .......... .......... .......... .......... 2,912 552. .......... I .......... ..........I .......... .......... .......... 6,485 .... 600 .......... 764 ---9 89 ..... 10.549 9 10 13 16 11 6 8 1.

(68) .. .. .. .. :I .. .. .. .. *:I I .. .. ..-la . .. H. ,. u 6. .: .: : .: I . : .. .. .. .. .. i -+Yd* co. -4. z4. v-l. - --. I. .. --. ... ... ....... .... .. .. .. .. .... .. .. .. ... 3.1 5. -. *. - . .II .*. ... -.. 2. :.I1 ... ... ... ....

(69) -53-. /I. MINAS.. -. MINERALES. SOBRE FINO. MINERALES. I. San Pedro de Cachiyuyo.. ........ ,i Chivato.. Vicuiias. ..................... ..................... :IL~GRAMO. .... ..... ...... ...... ...... ...... .... .. ....... 64,531 40,890 74,490 82,150 113,185 101,108 73,760 99,728 73,800 99,314 156,466 164,718. ....... ...... 27,600 19,000 16,790 18,488 25,720 22,781 20,304 6,000. 4,750 4,198 41369 5,239 4,693. 3,220 2,944 1,660 6,440. 714. Febrero..* ... * ' Marzo ...... Abril Setiembre ... Octubre Noviembre . . Diciembre. . .. 1 Enero. ...... ..... ....... Febrero. 31;535 37,742. I1. I. 1.144,140. 398,544. 156,683. 33,925. 14,264. 3,611. 900. 1. 865 \. 358. -=. MINERALES. COBRE FINO. -. ~ K I L ~ G R A M O SKIL~GRAMOS. .. I -.....I1 1 I/. San Pedro.. .... ler. Semestre. f 2. Semestre. O. mestre... .I ... I-. I. 476,354 667,786. 191,432. I1. *.. Cuatrimcetre.l/. ' Cuatrimestre.. I1. 81,878 74,805. )OBRE FIN(. l. Z T L ~ GAM R oE. Enero. ..... Pebrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto.. Setiembre. Octubre Noviembre . . Diciembre .... -. TOTALES.. -!. MESES.. --- -. 1 It. 162,184 236,360. I1/. 74,176 __ 19,389 14,536.

(70) -. I. I. . ... ... ... .. ... .. ... ... ... ... ... ... ... ........ . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... .. .. . ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... I ... ... ... ... ... ... .... . . . . . . . .-. .-. I:.

(71) 1. 1. 4i. 4 *. -!+ -. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. o r - o w. .. ... . . I +. ... ... .I+=. .. .. . .. 4 3 : I + .. 10:-. _ I _ -. .o. .l-. . A .. .. -. ...... i I. .a,. .. ... .. .. -. ... ... ... :. ?e !ak:. .:: - .: e ... ... .... a. I. I. 2c.

(72) SAN P. 0 DE CACHIYUYO,. 1. M E E s,. I-. Guias de San Pedro... ....... .... .. Junio Agosto.. Setiembre ... Noviembre.. Diciembre . . .. ......... z. Santa Elena... ................ San Antonio... San Pablo.. ................ .................. .I. ...... ..... 7. .................. 1,150 920 920 1,840 10,000. 5,117. Abril. ...... I Mayo.. ..... I. 3,6SO 3,753. Enero. Julio. ....... Agosto.. Setiembre. . . . Octubre ..... Noviembre.. . Diciembre .... 1,104 2,000 8,004 6,916 7,360 250 126. ......I/, ..... Enero. Febrero Marzo.. Abril Mayo Junio Julio. ....... Agosto. Setiembre ... Octubre Noviembre.. Diciembre.. ..... ..... ....... ....... ........ ..... ..... . ... 3,220 1,725 3,680 5,533 230. 58,310 37,670 72,765 74.790 105,899 99,728 71,760 90,804 65,964 89,654 152,076 149,592. ,. NINERALES.. II. I. Enero. Febrero Marzo. ..... Abril. ...... Mayo. ...... Junio ........ ....... San Pedro.. COBRE FINO.. MIMERALES.. TOTALES.. /I 345 230 230 644 2,500. 11023 676 380 920. 14,830. 1. ). ' ' 1. 1.7,505. 690 676 j. 7,433. 76. 2,241 I. 38. '. 17,493 11,301 25,468 29,916 3G,006 357902 1.069,012 25,834 32,689 23.747 321175 54,747 53,853. I. I. I. I. --/. COBItE FINO.

(73) -57-. --. I _ _. Octubrc. ...... Diciembre. .... ----. I _ _ _ -. ................... 1,540 854 900. ...... 1,000 2,000 500. 500 150 30. c. i. ,. 19 Carmelitit 6. ................. .... - 1. 5,000 5,000. iji. ...... . .,. 1. ...................... .I. [ Noviembre. . .,I. ...../ i ..... .....) .i .......'I I Enoro. .... I ...... : [ Mnrzo. Setiembrc . ..I Octubrc .....I. V I LUlILb. ..................... ........................ Snn Juan.. t. ................... 3.500. 740. 10,000. 2,000. 24,350. 5,932. i. 25,858. 6,243. 12,778. 2,798. 2,300. 414. 403 1,413. 2,300. 414. 2,300 800. 200. 3,100. 660. ........ 8,000. 1,760. 8,000. 1,760. ... . ... 3,220 1,000 1,426 6,000. 580 11,646. 1,880. .I. ...... ...... Marzo. I Abril ' *I 0ctub r e *.**.i Novienibre.. Abril. 1,000. 1,610 5,888 1,GOO 3,680. .. l. Pinto. ..................... .I Setiembrc. . 'i *I Setiembrc.. .. Puebla. ..................... Octubrc ...... ................ .I. !. 2,300 1,150 1,150 1,619. .. Resurreccion. i. i. 9,200 4,600 4,600 7,360 9s. Novienibre. Julio. 3,294. 2,116 1,700. ~. ..I. 1. 17,021. 9,200 6,800 3,680 4,600. Enero.. :1~ Fcbrero ii Chivsto .................... i! I *) Mmzo Abril. lil. 1. I. Sejiembre .... Octubre *I Novienibre . .. ) Octubre * '. -. I. 7,000 5,021 5,000. Petiembre .( Octubre Noviembre. -. Setiembrc Octubre Noviembrc.. Diciernbre... ...... 920. 1,196. 24. 662. 200 900. 1.

(74) - -. ._. TOTALES. 1.1. MINAS.. MESES.. MINERALES.. 7OBRE FINO.. COBRE FIN. MINERALES.. --. R I L ~ G R A M O S :IL~GRAMOS TIL~GRAMOS,KIL~GRAN ,. ______. .. L I. San Pedro.. '1. ;,. ..... .... ................... :;. .. Talegon. ..................... Totales.. Enero. Febrero. Marzo ..... Setiembre. . .. 9,200 12,200 6,900 5,000. Setiembre . . . Noviembre .. 300 4,600. i Enero... 1 1. ... ../I. I. [. Abril.. ....... 268 294. 93. 9,060. 2.G7. 1. 515 90 1,380. ~-. -~. I. ........... ,......... --__ ......... -____. 14,264. .......... ............... __ .. ............ Totales.. ...... __. --. ... .. .-. 33,92. 5,204. San Pedro.. Cliivsto Ticuiias.. -_. I. 690 \. 2.300 1,840 320. ----. ............ 156,683. 175 \. 920 1,104 1,340 1,840. " /. Totales... 900. .......... ..........I. ... I .j hbundawia. .................\ Febrero. .... .:I ( Marzo. Abril. ..... .I I! I i E11cro.. .... . / I Buena Vista. ................. Febrero .... ' Marzo. ...... *I/,. 7,33. 33,300. 1,725. -~. ........................ -i. I j. 1,656 3,050. .............................. ma<-. w m % ? ~ * I.

(75) su. Gr. movimiento de las rninas que se. -. MINAS.. -___. OPERARS.. BIINAS.. UNAS.. 3I’ERARS.. ___.__. ................. Eiiero Fcbrero Marzo.. Abril.. ............... .............. ................ Mapo. ................ Junio ................ ,Julio ................. Agosto. .............. Setienibrc ............ Qctubrc .............. Kovi cnibrc. ........... Diciernbre. ........... -. ‘i. .. -~. ~~~. 1,241 1,282 1,260. i. 8 0 S 10. 18s 186 1s7 152 133 137 132 104. 1,262. 14. 177. 057 il. - ~ -. -. ~. 203 229 188 _. 22. _ ___-. __. -. Ii. 64 66. 1,462 1,508 64 1,4S8 G5 1,455 55 1,398 GO 1,451 63 1,455 66 1,488 69 1,455 60 1,417 1,296 74 1,197 71 ~-~___ ~ -~. .. ____ -. 0. ILGc.,mos :EMS. 1,1 E ; L ~ R A J ~ O ~. . //. -. P. .... .I ~ r c r o ... . I. 1.208,834 1.141,3Qci rxo ..... 1.224162 ril 824,036 Y O . . ... .I 959,152 k.. 765,749 io 910,025 : Apto.. 883,541 1 Setiembre . . 844,634 1 Octubre.. 814,685 ! Novienibre 660,408 ! Ihciembre. . 902,939 ‘TO. .I. ..... .... ...... .... .. .. It. 1. --. Tot a1es . .I 11.2 2 9,461. e /?OR i ,O*Ic>. 553. I/. 6,303. 6,731 4,745 5,669 4,389 5,328 5,269 4,853 4,160 2,975 4,690. 20,305 14,352. 795 11 18,270. 37 37 12 34 26 18. 843 17,001 376 16,050 323 14,444 17 498 21,764 31 070 11,452 27 529 17,228 13 521 14,232 19 699 23,851 2s --- ~596 197,537 303. 1. __I. 62,’iSO. I. :ILAZIS K ~ L G G R A I ~ : I L ~ G R A M O S. --. 1. 95,351 62,834 93,940 107,078 113,185 101,108 73,760 90,728 99,520 122,095 176,770 170,718. 25,696 17,441 30,404 37,578 37,742 36,323 26,574 35,160 31,152 30,504 59,715 58,791. lj. 1.315,087. 436,080. 871. 1,344. 656 357. 668. I.. ...... 926. 255 1. ...... 317 1,515 564 756 623 1,637 --989 20,549. I/. ~. 1.

(76) %,,I. 0, -. d. .o:-. CQMPRENDE LOX MINERALEX SIGUIENTES:. D E PLATW: U. OMAS BAYAS-. 1. VACB-LA B.

(77)

(78) ?Vh,)-(.; VJ0 Kll OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h d e r i a ~ores l. .................... .. M T Is A. RiiiCrica.. s.. ...................... ....................... 8 Desculxiclortt.. Elen:i.. ................... ......................... v;. ........................... (h1i I L' ;I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... 21.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :