De sublimitate, 1, 1ss.; 9, 11 ss.; 15; 26; 32

Texto completo

(1)

ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ 1-8 Introducción

[1] Τ μ ν το Καικιλίου συγγραμμάτιον, περ ψους συνετάξατο, νασκοπουμένοις μ ν ςὸ ὲ ῦ ὃ ὶ ὕ ἀ ἡ ῖ ὡ ο σθα κοιν , Ποστούμιε Τερεντιαν φίλτατε, ταπεινότερον φάνη τ ς λης ποθέσεως κα κισταἶ ῇ ὲ ἐ ῆ ὅ ὑ ὶ ἥ τ ν καιρίων φαπτόμενον, ο πολλήν τε φέλειαν, ς μάλιστα δε στοχάζεσθαι τ ν γράφοντα,ῶ ἐ ὐ ὠ ἧ ῖ ὸ περιποιο ν το ς ντυγχάνουσιν, ε γ' π πάσης τεχνολογίας δυε ν παιτουμένων, προτέρου μ ν τοῦ ῖ ἐ ἴ ἐ ὶ ῖ ἀ ὲ ῦ δε ξαι τί τ ποκείμενον, δευτέρου δ τ τάξει, τ δυνάμει δ κυριωτέρου, π ς ν μ ν α τ το τοῖ ὸ ὑ ὲ ῇ ῇ ὲ ῶ ἂ ἡ ῖ ὐ ὸ ῦ κα δι' ν τινων μεθόδων κτητ ν γένοιτο, μως Καικίλιος πο ον μέν τι πάρχει τ ψηλ ν διὶ ὧ ὸ ὅ ὁ ῖ ὑ ὸ ὑ ὸ ὰ μυρίων σων ς γνοο σι πειρ ται δεικνύναι, τ δ δι' του τρόπου τ ς αυτ ν φύσεις προάγεινὅ ὡ ἀ ῦ ᾶ ὸ ὲ ὅ ὰ ἑ ῶ

σχύοιμεν ν ε ς ποσ ν μεγέθους πίδοσιν ο κ ο δ' πως ς ο κ ναγκα ον παρέλιπεν· πλ ν σως

ἰ ἂ ἰ ὴ ἐ ὐ ἶ ὅ ὡ ὐ ἀ ῖ ὴ ἴ

τουτον μ ν τ ν νδρα ο χ ο τως α τι σθαι τ ν κλελειμμένων ς α τ ς τ ς πινοίας καὶ ὲ ὸ ἄ ὐ ὕ ἰ ᾶ ῶ ἐ ὡ ὐ ῆ ῆ ἐ ὶ σπουδ ς ξιον παινε ν. πε δ νεκελεύσω κα μ ς τι περ ψους πάντως ε ς σ νῆ ἄ ἐ ῖ ἐ ὶ ὲ ἐ ὶ ἡ ᾶ ὶ ὕ ἰ ὴ

πομνηματίσασθαι χάριν, φέρε, ε τι δ δοκο μεν νδράσι πολιτικο ς τεθεωρηκέναι χρήσιμον

ὑ ἴ ὴ ῦ ἀ ῖ

πισκεψώμεθα. α τ ς δ' μ ν, τα ρε, τ π μέρους, ς πέφυκας κα καθήκει, συνεπικρινε ς

ἐ ὐ ὸ ἡ ῖ ἑ ῖ ὰ ἐ ὶ ὡ ὶ ῖ

ληθέστατα· ε γ ρ δ ποφηνάμενος τί θεο ς μοιον χομεν “ε εργεσίαν” ε πας “κα λήθειαν.”

ἀ ὖ ὰ ὴ ὁ ἀ ῖ ὅ ἔ ὐ ἴ ὶ ἀ

γράφων δ πρ ς σέ, φίλτατε, τ ν παιδείας πιστήμονα, σχεδ ν πήλλαγμαι κα το δι πλειόνωνὲ ὸ ὸ ἐ ὸ ἀ ὶ ῦ ὰ προϋποτίθεσθαι ς κρότης κα ξοχή τις λόγων στ τ ψη, κα ποιητ ν τε ο μέγιστοι καὡ ἀ ὶ ἐ ἐ ὶ ὰ ὕ ὶ ῶ ἱ ὶ συγγραφέων ο κ λλοθεν νθένδε ποθ ν πρώτευσαν κα τα ς αυτ ν περιέβαλον ε κλείαις τ νὐ ἄ ἢ ἐ ὲ ἐ ὶ ῖ ἑ ῶ ὐ ὸ αἰῶνα. ο γ ρ ε ς πειθ το ς κροωμένους λλ' ε ς κστασιν γει τ περφυ · πάντη δέ γε σ νὐ ὰ ἰ ὼ ὺ ἀ ἀ ἰ ἔ ἄ ὰ ὑ ᾶ ὺ κπλήξει το πιθανο κα το πρ ς χάριν ε κρατε τ θαυμάσιον, ε γε τ μ ν πιθαν ν ς τ

ἐ ῦ ῦ ὶ ῦ ὸ ἀ ὶ ῖ ὸ ἴ ὸ ὲ ὸ ὡ ὰ

πολλ φ' μ ν, τα τα δ δυναστείαν κα βίαν μαχον προσφέροντα παντ ς πάνω το κροωμένουὰ ἐ ἡ ῖ ῦ ὲ ὶ ἄ ὸ ἐ ῦ ἀ καθίσταται. κα τ ν μ ν μπειρίαν τ ς ε ρέσεως κα τ ν τ ν πραγμάτων τάξιν κα ο κονομίαν ο κὶ ὴ ὲ ἐ ῆ ὑ ὶ ὴ ῶ ὶ ἰ ὐ ξ ν ς ο δ' κ δυε ν, κ δ το λου τ ν λόγων φους μόλις κφαινομένην ρ μεν, ψος δέ που

ἐ ἑ ὸ ὐ ἐ ῖ ἐ ὲ ῦ ὅ ῶ ὕ ἐ ὁ ῶ ὕ

καιρίως ξενεχθ ν τά τε πράγματα δίκην σκηπτο πάντα διεφόρησε κα τ ν το ήτορος ε θ ςἐ ὲ ῦ ὶ ὴ ῦ ῥ ὐ ὺ θρόαν νεδείξατο δύναμιν. τα τα γ ρ ο μαι κα τ παραπλήσια, Τερεντιαν διστε, κ ν α τ ς κ

ἀ ἐ ῦ ὰ ἶ ὶ ὰ ὲ ἥ ἂ ὐ ὸ ἐ

πείρας φηγήσαιο. ὑ

[2] μ ν δ' κε νο διαπορητέον ν ρχ , ε στιν ψους τις βάθους τέχνη, πεί τινες λωςἩ ῖ ἐ ῖ ἐ ἀ ῇ ἰ ἔ ὕ ἢ ἐ ὅ ο ονται διηπατ σθαι το ς τ τοια τα γοντας ε ς τεχνικ παραγγέλματα. γενν ται γάρ, φησί, τἴ ῆ ὺ ὰ ῦ ἄ ἰ ὰ ᾶ ὰ μεγαλοφυ κα ο διδακτ παραγίνεται, κα μία τέχνη πρ ς α τ τ πεφυκέναι· χείρω τε τ φυσικῆ ὶ ὐ ὰ ὶ ὸ ὐ ὰ ὸ ὰ ὰ

ργα, ς ο ονται, κα τ παντ δειλότερα καθίσταται τα ς τεχνολογίαις κατασκελετευόμενα. γ δ

ἔ ὡ ἴ ὶ ῷ ὶ ῖ ἐ ὼ ὲ

λεγχθήσεσθαι το θ' τέρως χον φημί, ε πισκέψαιτό τις τι φύσις, σπερ τ πολλ ν το ς

(2)

παθητικο ς κα διηρμένοις α τόνομον, ο τως ο κ ε κα όν τι κ κ παντ ς μέθοδον ε ναι φιλε , καῖ ὶ ὐ ὕ ὐ ἰ ῖ ἀ ὸ ἀ ἶ ῖ ὶ τι α τ μ ν πρ τόν τι κα ρχέτυπον γενέσεως στοιχε ον π πάντων φέστηκεν, τ ς δ

ὅ ὐ ὴ ὲ ῶ ὶ ἀ ῖ ἐ ὶ ὑ ὰ ὲ

ποσότητας κα τ ν φ' κάστου καιρ ν τι δ τ ν πλανεστάτην σκησίν τε κα χρ σιν κανὶ ὸ ἐ ἑ ὸ ἔ ὲ ὴ ἀ ἄ ὶ ῆ ἱ ὴ πορίσαι κα συνενεγκε ν μέθοδος, κα ς πικινδυνότερα α τ φ' α τ ν δίχα πιστήμηςὶ ῖ ἡ ὶ ὡ ἐ ὐ ὰ ἐ ὑ ῶ ἐ

στήρικτα κα νερμάτιστα αθέντα τ μεγάλα, π μόν τ φορ κα μαθε τόλμ λειπόμενα· δε

ἀ ὶ ἀ ἐ ὰ ἐ ὶ ῃ ῇ ᾷ ὶ ἀ ῖ ῃ ῖ

γ ρ α το ς ς κέντρου πολλάκις ο τω δ κα χαλινο . περ γ ρ Δημοσθένης π το κοινο τ νὰ ὐ ῖ ὡ ὕ ὲ ὶ ῦ ὅ ὰ ὁ ἐ ὶ ῦ ῦ ῶ νθρώπων ποφαίνεται βίου, μέγιστον μ ν ε ναι τ ν γαθ ν τ ε τυχε ν, δεύτερον δ κα ο κ

ἀ ἀ ὲ ἶ ῶ ἀ ῶ ὸ ὐ ῖ ὲ ὶ ὐ

λαττον τ ε βουλεύεσθαι, περ ο ς ν μ παρ συναναιρε πάντως κα θάτερον, το τ' ν κα π

ἔ ὸ ὖ ὅ ἷ ἂ ὴ ῇ ῖ ὶ ῦ ἂ ὶ ἐ ὶ

τ ν λόγων ε ποιμεν, ς μ ν φύσις τ ν τ ς ε τυχίας τάξιν πέχει, τέχνη δ τ ν τ ς ε βουλίας.ῶ ἴ ὡ ἡ ὲ ὴ ῆ ὐ ἐ ἡ ὲ ὴ ῆ ὐ τ δ κυριώτατον, τι κα α τ τ ε ναί τινα τ ν ν λόγοις π μόν τ φύσει ο κ λλοθεν μ ς ὸ ὲ ὅ ὶ ὐ ὸ ὸ ἶ ῶ ἐ ἐ ὶ ῃ ῇ ὐ ἄ ἡ ᾶ ἢ παρ τ ς τέχνης κμαθε ν δε . ε τα θ', ς φην, πιλογίσαιτο καθ' αυτ ν το ς χρηστομαθο σινὰ ῆ ἐ ῖ ῖ ἰ ῦ ὡ ἔ ἐ ἑ ὸ ὁ ῖ ῦ

πιτιμ ν, ο κ ν τι, μοι δοκ , περιττ ν κα χρηστον τ ν π τ ν προκειμένων < γή>σαιτο

ἐ ῶ ὐ ἂ ἔ ῶ ὴ ὶ ἄ ὴ ἐ ὶ ῶ ἡ

θεωρίαν.

LACUNA

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

[3] κα καμίνου σχ σι μάκιστον σέλας. ὶ ῶ ε γάρ τιν' στιο χον ψομαι μόνον, ἰ ἑ ῦ ὄ μίαν παρείρας πλεκτάνην χειμάρροον, στέγην πυρώσω κα κατανθρακώσομαι· ὶ ν ν δ' ο κέκραγά πω τ γεννα ον μέλος. ῦ ὐ ὸ ῖ

ο τραγικ τι τα τα, λλ παρατράγ δα, α πλεκτάναι, κα τ πρ ς ο ραν ν ξεμε ν, κα τ τ νὐ ὰ ἔ ῦ ἀ ὰ ῳ ἱ ὶ ὸ ὸ ὐ ὸ ἐ ῖ ὶ ὸ ὸ Βορέαν α λητ ν ποιε ν, κα τ λλα ξ ς· τεθόλωται γ ρ τ φράσει κα τεθορύβηται τα ςὐ ὴ ῖ ὶ ὰ ἄ ἑ ῆ ὰ ῇ ὶ ῖ φαντασίαις μ λλον δεδείνωται, κ ν καστον α τ ν πρ ς α γ ς νασκοπ ς, κ το φοβερο κατ'ᾶ ἢ ἂ ἕ ὐ ῶ ὸ ὐ ὰ ἀ ῇ ἐ ῦ ῦ λίγον πονοστε πρ ς τ ε καταφρόνητον. που δ' ν τραγ δί , πράγματι γκηρ φύσει κα

ὀ ὑ ῖ ὸ ὸ ὐ ὅ ἐ ῳ ᾳ ὀ ῷ ὶ

πιδεχομέν στόμφον, μως τ παρ μέλος ο δε ν σύγγνωστον, σχολ γ' ν ο μαι λόγοις

ἐ ῳ ὅ ὸ ὰ ἰ ῖ ἀ ῇ ἂ ἶ

ληθινο ς ρμόσειεν. ταύτ κα τ το Λεοντίνου Γοργίου γελ ται γράφοντος “Ξέρξης τ ν

ἀ ῖ ἁ ῃ ὶ ὰ ῦ ᾶ ὁ ῶ

Περσ ν Ζεύς,” κα “γ πες μψυχοι τάφοι,” καί τινα τ ν Καλλισθένους ντα ο χ ψηλά, λλῶ ὶ ῦ ἔ ῶ ὄ ὐ ὑ ἀ ὰ μετέωρα, κα τι μ λλον τ Κλειτάρχου· φλοιώδης γ ρ ν ρ κα φυσ ν κατ τ ν Σοφοκλέαὶ ἔ ᾶ ὰ ὰ ἀ ὴ ὶ ῶ ὰ ὸ μικρο ς μ ν α λίσκοισι, φορβει ς δ' τερ. τά γε μ ν μφικράτους τοια τα κα ῖ ὲ ὐ ᾶ ἄ ὴ Ἀ ῦ ὶ Ἡγησίου καὶ Μάτριδος· πολλαχο γ ρ νθουσι ν αυτο ς δοκο ντες ο βακχεύουσιν, λλ παίζουσιν. λως δ'ῦ ὰ ἐ ᾶ ἑ ῖ ῦ ὐ ἀ ὰ ὅ

οικεν ε ναι τ ο δε ν ν το ς μάλιστα δυσφυλακτότατον. φύσει γ ρ παντες ο μεγέθους φιέμενοι,

(3)

φεύγοντες σθενείας κα ξηρότητος κατάγνωσιν, ο κ ο δ' πως π το θ' ποφέρονται, πειθόμενοιἀ ὶ ὐ ἶ ὅ ἐ ὶ ῦ ὑ τ “μεγάλων πολισθαίνειν μως ε γεν ς μάρτημα”. κακο δ γκοι κα π σωμάτων κα λόγωνῷ ἀ ὅ ὐ ὲ ἁ ὶ ὲ ὄ ὶ ἐ ὶ ὶ ο χα νοι κα ναλήθεις κα μήποτε περιιστάντες μ ς ε ς το ναντίον· ο δ ν γάρ φασι ξηρότερονἱ ῦ ὶ ἀ ὶ ἡ ᾶ ἰ ὐ ὐ ὲ δρωπικο . λλ τ μ ν ο δο ν περαίρειν βούλεται τ ψη, τ δ μειρακι δες ντικρυς

ὑ ῦ ἀ ὰ ὸ ὲ ἰ ῦ ὑ ὰ ὕ ὸ ὲ ῶ ἄ

πεναντίον το ς μεγέθεσι· ταπειν ν γ ρ ξ λου κα μικρόψυχον κα τ ντι κακ ν γεννέστατον.

ὑ ῖ ὸ ὰ ἐ ὅ ὶ ὶ ῷ ὄ ὸ ἀ

τί ποτ' ο ν τ μειρακι δές στιν; δ λον ς σχολαστικ νόησις, π περιεργασίας λήγουσα ε ςὖ ὸ ῶ ἐ ἢ ῆ ὡ ὴ ὑ ὸ ἰ ψυχρότητα; λισθαίνουσι δ' ε ς το το τ γένος ρεγόμενοι μ ν το περιττο κα πεποιημένου καὀ ἰ ῦ ὸ ὀ ὲ ῦ ῦ ὶ ὶ μάλιστα το δέος, ξοκέλλοντες δ ε ς τ ωπικ ν κα κακόζηλον. τούτ παράκειται τρίτον τιῦ ἡ ἐ ὲ ἰ ὸ ῥ ὸ ὶ ῳ κακίας ε δος ν το ς παθητικο ς, περ Θεόδωρος παρένθυρσον κάλει. στι δ πάθος καιρον καἶ ἐ ῖ ῖ ὅ ὁ ἐ ἔ ὲ ἄ ὶ κεν ν νθα μ δε πάθους, μετρον νθα μετρίου δε . πολλ γ ρ σπερ κ μέθης τιν ς ε ς τὸ ἔ ὴ ῖ ἢ ἄ ἔ ῖ ὰ ὰ ὥ ἐ ὲ ἰ ὰ μηκέτι το πράγματος δια <δ'> αυτ ν κα σχολικ παραφέρονται πάθη, ε τα πρ ς ο δ νῦ ἴ ἑ ῶ ὶ ὰ ἶ ὸ ὐ ὲ πεπονθότας κροατ ς σχημονο σιν ε κότως, ξεστηκότες πρ ς ο κ ξεστηκότας· πλ ν περ μ νἀ ὰ ἀ ῦ ἰ ἐ ὸ ὐ ἐ ὴ ὶ ὲ τ ν παθητικ ν λλος μ ν πόκειται τόπος. ῶ ῶ ἄ ἡ ῖ ἀ

[4] Θατέρου δ ν ε πομεν, λέγω δ το ψυχρο , πλήρης Τίμαιος, ν ρ τ μ ν λλαὲ ὧ ἴ ὲ ῦ ῦ ὁ ἀ ὴ ὰ ὲ ἄ καν ς κα πρ ς λόγων νίοτε μέγεθος ο κ φορος, πολυΐστωρ, πινοητικός, πλ ν λλοτρίων μ ν

ἱ ὸ ὶ ὸ ἐ ὐ ἄ ἐ ὴ ἀ ὲ

λεγκτικώτατος μαρτημάτων νεπαίσθητος δ δίων, π δ ρωτος το ξένας νοήσεις ε κινε ν

ἐ ἁ ἀ ὲ ἰ ὑ ὸ ὲ ἔ ῦ ἀ ὶ ῖ

πολλάκις κπίπτων ε ς τ παιδαριωδέστατον. παραθήσομαι δ τ νδρ ς ν δύο, πειδ τ πλείωἐ ἰ ὸ ὲ ἀ ὸ ἓ ἢ ἐ ὴ ὰ προέλαβεν Καικίλιος. παιν ν λέξανδρον τ ν μέγαν, “ ς τ ν σίαν λην” φησίν “ ν λάττοσι<νὁ ἐ ῶ Ἀ ὸ ὃ ὴ Ἀ ὅ ἐ ἐ τεσι> παρέλαβεν σοις τ ν π ρ το πρ ς Πέρσας πολέμου πανηγυρικ ν λόγον σοκράτης

ἔ ἢ ὅ ὸ ὑ ὲ ῦ ὸ ὸ Ἰ

γραψεν.” θαυμαστή γε το Μακεδόνος πρ ς τ ν σοφιστ ν σύγκρισις· δ λον γάρ, Τίμαιε, ς ο

ἔ ῦ ἡ ὸ ὸ ὴ ῆ ὦ ὡ ἱ

Λακεδαιμόνιοι δι το το πολ το σοκράτους κατ' νδρείαν λείποντο, πειδ ο μ ν < ν>ὰ ῦ ὺ ῦ Ἰ ἀ ἐ ἐ ὴ ἱ ὲ ἐ τριάκοντα τεσι Μεσσήνην παρέλαβον, δ τ ν πανηγυρικ ν ν μόνοις δέκα συνετάξατο. το ς δἔ ὁ ὲ ὸ ὸ ἐ ῖ ὲ

θηναίοις λο σι περ Σικελίαν τίνα τρόπον πιφωνε ; τι “ε ς τ ν ρμ ν σεβήσαντες κα

Ἀ ἁ ῦ ὶ ἐ ῖ ὅ ἰ ὸ Ἑ ῆ ἀ ὶ

περικόψαντες α το τ γάλματα, δι το τ' δωκαν δίκην, ο χ κιστα δι' να νδρα, ς π τοὐ ῦ ὰ ἀ ὰ ῦ ἔ ὐ ἥ ἕ ἄ ὃ ἀ ὸ ῦ παρανομηθέντος δι πατέρων ν, ρμοκράτη τ ν ὰ ἦ Ἑ ὸ Ἕρμωνος”. στε θαυμάζειν με, Τερεντιανὥ ὲ διστε, π ς ο κα ε ς Διονύσιον γράφει τ ν τύραννον· “ πε γ ρ ε ς τ ν Δία κα τ ν ρακλέα

ἥ ῶ ὐ ὶ ἰ ὸ ἐ ὶ ὰ ἰ ὸ ὶ ὸ Ἡ

δυσσεβ ς γένετο, δι το τ' α τ ν Δίων κα ρακλείδης τ ς τυραννίδος φείλοντο.” <κα > τί δεὴ ἐ ὰ ῦ ὐ ὸ ὶ Ἡ ῆ ἀ ὶ ῖ περ Τιμαίου λέγειν, που γε κα ο ρωες κε νοι, Ξενοφ ντα λέγω κα Πλάτωνα, καίτοιγε κ τ ςὶ ὅ ὶ ἱ ἥ ἐ ῖ ῶ ὶ ἐ ῆ Σωκράτους ντες παλαίστρας, μως δι τ ο τως μικροχαρ ποτε αυτ ν πιλανθάνονται; μέν γε νὄ ὅ ὰ ὰ ὕ ῆ ἑ ῶ ἐ ὁ ἐ τ Λακεδαιμονίων γράφει πολιτεί · “ κείνων [μ ν] γο ν ττον μ ν ν φων ν κούσαις τ νῇ ᾳ ἐ ὲ ῦ ἧ ὲ ἂ ὴ ἀ ἢ ῶ λιθίνων, ττον δ' ν μματα στρέψαις τ ν χαλκ ν, α δημονεστέρους δ' ν α το ς γήσαιο καἧ ἂ ὄ ἢ ῶ ῶ ἰ ἂ ὐ ὺ ἡ ὶ α τ ν τ ν ν το ς φθαλμο ς παρθένων.” μφικράτει κα ο Ξενοφ ντι πρεπε τ ς ν το ςὐ ῶ ῶ ἐ ῖ ὀ ῖ Ἀ ὶ ὐ ῶ ἔ ὰ ἐ ῖ

φθαλμο ς μ ν κόρας λέγειν παρθένους α δήμονας· ο ον δ ράκλεις τ τ ς πάντων ξ ς κόρας

(4)

α σχυντηλ ς ε ναι πεπε σθαι, που φασ ν ο δεν ο τως νσημαίνεσθαι τήν τινων ναίδειαν ς νἰ ὰ ἶ ῖ ὅ ὶ ὐ ὶ ὕ ἐ ἀ ὡ ἐ το ς φθαλμο ς, < ς κα χιλλε ς το γαμέμνονος νειδίζων τ ν το ς φθαλμο ς> ταμ νῖ ὀ ῖ ὡ ὶ ὁ Ἀ ὺ ῦ Ἀ ὀ ὸ ἐ ῖ ὀ ῖ ἰ ὸ “ο νοβαρές, κυν ς μματ' χων” φησίν. μέντοι Τίμαιος, ς φωρίου τιν ς φαπτόμενος, ο δ το τοἰ ὸ ὄ ἔ ὁ ὡ ὸ ἐ ὐ ὲ ῦ Ξενοφ ντι τ ψυχρ ν κατέλιπεν. φησ γο ν π το γαθοκλέους †κα τ † τ ν νεψι ν τέρῶ ὸ ὸ ὶ ῦ ἐ ὶ ῦ Ἀ ὶ ὸ ὴ ἀ ὰ ἑ ῳ δεδομένην κ τ ν νακαλυπτηρίων ρπάσαντα πελθε ν· “ τίς ν ποίησεν ν φθαλμο ς κόρας,ἐ ῶ ἀ ἁ ἀ ῖ ὃ ἂ ἐ ἐ ὀ ῖ μ πόρνας χων;” τί δέ; τ λλα θε ος Πλάτων τ ς δέλτους θέλων ε πε ν “γράψαντες” φησίν “ νὴ ἔ ὁ ἆ ῖ ὰ ἰ ῖ ἐ το ς ερο ς θήσουσι κυπαριττίνας μνήμας”. κα πάλιν “περ δ τειχ ν, Μέγιλλε, γ ξυμφεροίμηνῖ ἱ ῖ ὶ ὶ ὲ ῶ ὦ ἐ ὼ ν τ Σπάρτ τ καθεύδειν ν ν τ γ κατακείμενα τ τείχη κα μ πανίστασθαι”. κα τ

ἂ ῇ ῃ ὸ ἐᾶ ἐ ῇ ῇ ὰ ὶ ὴ ἐ ὶ ὸ

ροδότειον ο πόρρω, τ φάναι τ ς καλ ς γυνα κας “ λγηδόνας φθαλμ ν.” καίτοιγε χει τιν

Ἡ ὐ ὸ ὰ ὰ ῖ ἀ ὀ ῶ ἔ ὰ

παραμυθίαν, ο γ ρ παρ' α τ ταυτ λέγοντές ε σι[ν ο ] βάρβαροι κα ν μέθ , λλ' ο δ' κ τοιούτωνἱ ὰ ὐ ῷ ὶ ἰ ἱ ὶ ἐ ῃ ἀ ὐ ἐ προσώπων δι μικροψυχίαν καλ ν σχημονε ν πρ ς τ ν αὰ ὸ ἀ ῖ ὸ ὸ ἰῶνα.

[5] παντα μέντοι τ ο τως σεμνα δι μίαν μφύεται το ς λόγοις α τίαν, δι τ περ τ ςἍ ὰ ὕ ἄ ὰ ἐ ῖ ἰ ὰ ὸ ὶ ὰ νοήσεις καινόσπουδον, περ δ μάλιστα κορυβαντι σιν ο ν ν· φ' ν γ ρ μ ν τ γαθά, σχεδ νὶ ὃ ὴ ῶ ἱ ῦ ἀ ὧ ὰ ἡ ῖ ἀ ὸ π' α τ ν τούτων κα τ κακ γενν σθαι φιλε . θεν, πε φορ ν ε ς συνταγμάτων κατόρθωσιν τά

ἀ ὐ ῶ ὶ ὰ ὰ ᾶ ῖ ὅ ἐ ὶ ὸ ἰ

τε κάλλη τ ς ρμηνείας κα τ ψη κα πρ ς τούτοις α δοναί, κα α τ τα τα, καθάπερ τ ςῆ ἑ ὶ ὰ ὕ ὶ ὸ ἱ ἡ ὶ ὐ ὰ ῦ ῆ πιτυχίας, ο τως ρχα κα ποθέσεις κα τ ν ναντίων καθίστανται. τοιο τόν πως κα α

ἐ ὕ ἀ ὶ ὶ ὑ ὶ ῶ ἐ ῦ ὶ ἱ

μεταβολα κα περβολα κα τ πληθυντικά· δείξομεν δ' ν το ς πειτα τ ν κίνδυνον, ν χεινὶ ὶ ὑ ὶ ὶ ὰ ἐ ῖ ἔ ὸ ὃ ἔ οίκασι. διόπερ ναγκα ον δη διαπορε ν κα ποτίθεσθαι δι' του τρόπου τ ς νακεκραμένας

ἐ ἀ ῖ ἤ ῖ ὶ ὑ ὅ ὰ ἀ

κακίας το ς ψηλο ς κφεύγειν δυνάμεθα. [6] στι δέ, φίλος, ε τινα περιποιησαίμεθ' ν πρώτοιςῖ ὑ ῖ ἐ ἔ ὦ ἴ ἐ καθαρ ν το κατ' λήθειαν ψους πιστήμην κα πίκρισιν. καίτοι τ πρ γμα δύσληπτον· γ ρὰ ῦ ἀ ὕ ἐ ὶ ἐ ὸ ᾶ ἡ ὰ τ ν λόγων κρίσις πολλ ς στι πείρας τελευτα ον πιγέννημα· ο μ ν λλ', ς ε πε ν νῶ ῆ ἐ ῖ ἐ ὐ ὴ ἀ ὡ ἰ ῖ ἐ παραγγέλματι, ντε θέν ποθεν σως τ ν διάγνωσιν α τ ν ο κ δύνατον πορίζεσθαι. ἐ ῦ ἴ ὴ ὐ ῶ ὐ ἀ

[7] Ε δέναι χρή, φίλτατε, διότι, καθάπερ κ ν τ κοιν βί ο δ ν πάρχει μέγα ο τἰ ἀ ῷ ῷ ῳ ὐ ὲ ὑ ὗ ὸ καταφρονε ν στι μέγα, ο ον πλο τοι τιμα δόξαι τυραννίδες κα σα δ λλα χει πολ τ ξωθενῖ ἐ ἷ ῦ ὶ ὶ ὅ ὴ ἄ ἔ ὺ ὸ ἔ προστραγ δούμενον ο κ ν τ γε φρονίμ δόξειεν γαθ περβάλλοντα ν α τ τ περιφρονε νῳ ὐ ἂ ῷ ῳ ἀ ὰ ὑ ὧ ὐ ὸ ὸ ῖ γαθ ν ο μέτριον –θαυμάζουσι γο ν τ ν χόντων α τ μ λλον το ς δυναμένους χειν κα δι

ἀ ὸ ὐ ῦ ῶ ἐ ὐ ὰ ᾶ ὺ ἔ ὶ ὰ

μεγαλοψυχίαν περορ ντας– τ δέ που κα π τ ν διηρμένων ν ποιήμασι κα λόγοις πισκεπτέον,ὑ ῶ ῇ ὶ ἐ ὶ ῶ ἐ ὶ ἐ μή τινα μεγέθους φαντασίαν χοι τοιαύτην, πολ πρόσκειται τ ε κ προσαναπλαττόμενον,ἔ ᾗ ὺ ὸ ἰ ῇ ναπτυττόμενα δ λλως ε ρίσκοιτο χα να, ν το θαυμάζειν τ περιφρονε ν ε γενέστερον. φύσει

ἀ ὲ ἄ ὑ ῦ ὧ ῦ ὸ ῖ ὐ

γάρ πως π τ ληθο ς ψους παίρεταί τε μ ν ψυχ κα γα ρόν τι νάστημα λαμβάνουσαὑ ὸ ἀ ῦ ὕ ἐ ἡ ῶ ἡ ὴ ὶ ῦ ἀ πληρο ται χαρ ς κα μεγαλαυχίας, ς α τ γεννήσασα περ κουσεν. ταν ο ν π' νδρ ςῦ ᾶ ὶ ὡ ὐ ὴ ὅ ἤ ὅ ὖ ὑ ἀ ὸ μφρονος κα μπείρου λόγων πολλάκις κουόμενόν τι πρ ς μεγαλοφροσύνην τ ν ψυχ ν μ

ἔ ὶ ἐ ἀ ὸ ὴ ὴ ὴ

(5)

α τ συνεχ ς πισκοπ ς, ε ς παύξησιν, ο κ ν τ' ληθ ς ψος ε η μέχρι μόνης τ ς κο ςὐ ὸ ὲ ἐ ῇ ἰ ἀ ὐ ἂ ἔ ἀ ὲ ὕ ἴ ῆ ἀ ῆ σ ζόμενον. το το γ ρ τ ντι μέγα, ο πολλ μ ν ναθεώρησις, δύσκολος δ μ λλον δ'ῳ ῦ ὰ ῷ ὄ ὗ ὴ ὲ ἡ ἀ ὲ ᾶ δύνατος κατεξανάστασις, σχυρ δ μνήμη κα δυσεξάλειπτος. λως δ καλ νόμιζε ψη κα

ἀ ἡ ἰ ὰ ὲ ἡ ὶ ὅ ὲ ὰ ὕ ὶ

ληθιν τ δι παντ ς ρέσκοντα κα π σιν. ταν γ ρ το ς π διαφόρων πιτηδευμάτων βίων

ἀ ὰ ὰ ὰ ὸ ἀ ὶ ᾶ ὅ ὰ ῖ ἀ ὸ ἐ

ζήλων λικι ν λόγων ν τι κα τα τ ν μα περ τ ν α τ ν πασι δοκ , τόθ' ξ συμφώνων ςἡ ῶ ἕ ὶ ὐ ὸ ἅ ὶ ῶ ὐ ῶ ἅ ῇ ἡ ἐ ἀ ὡ κρίσις κα συγκατάθεσις τ ν π τ θαυμαζομέν πίστιν σχυρ ν λαμβάνει κα ναμφίλεκτον. ὶ ὴ ἐ ὶ ῷ ῳ ἰ ὰ ὶ ἀ

[8] πε δ πέντε, ς ν ε ποι τις, πηγαί τινές ε σιν α τ ς ψηγορίας γονιμώταται,Ἐ ὶ ὲ ὡ ἂ ἴ ἰ ἱ ῆ ὑ προϋποκειμένης σπερ δάφους τιν ς κοινο τα ς πέντε ταύταις δέαις τ ς ν τ λέγειν δυνάμεως,ὥ ἐ ὸ ῦ ῖ ἰ ῆ ἐ ῷ ς λως χωρ ς ο δέν, πρ τον μ ν κα κράτιστον τ περ τ ς νοήσεις δρεπήβολον, ς κ ν το ς

ἧ ὅ ὶ ὐ ῶ ὲ ὶ ὸ ὶ ὰ ἁ ὡ ἀ ῖ

περ Ξενοφ ντος ρισάμεθα· δεύτερον δ τ σφοδρ ν κα νθουσιαστικ ν πάθος· λλ' α μ ν δύοὶ ῶ ὡ ὲ ὸ ὸ ὶ ἐ ὸ ἀ ἱ ὲ α ται το ψους κατ τ πλέον α θιγενε ς συστάσεις, α λοιπα δ' δη κα δι τέχνης, τε ποιὗ ῦ ὕ ὰ ὸ ὐ ῖ ἱ ὶ ἤ ὶ ὰ ἥ ὰ τ ν σχημάτων πλάσις (δισσ δέ που τα τα, τ μ ν νοήσεως, θάτερα δ λέξεως), π δ τούτοις ῶ ὰ ῦ ὰ ὲ ὲ ἐ ὶ ὲ ἡ γενναία φράσις, ς μέρη πάλιν νομάτων τε κλογ κα τροπικ κα πεποιημένη λέξις· πέμπτη δἧ ὀ ἐ ὴ ὶ ἡ ὴ ὶ ὲ μεγέθους α τία κα συγκλείουσα τ πρ α τ ς παντα, ν ξιώματι κα διάρσει σύνθεσις· φέρε δἰ ὶ ὰ ὸ ὐ ῆ ἅ ἡ ἐ ἀ ὶ ὴ τ μπεριεχόμενα καθ' κάστην δέαν τούτων πισκεψώμεθα, τοσο τον προειπόντες, τι τ ν πέντεὰ ἐ ἑ ἰ ἐ ῦ ὅ ῶ μορίων Καικίλιος στιν παρέλιπεν, ς κα τ πάθος μέλει. λλ' ε μ ν ς ν τι τα τ' μφω, τόὁ ἔ ἃ ὡ ὶ ὸ ἀ ἀ ἰ ὲ ὡ ἕ ῦ ἄ τε ψος κα τ παθητικόν, [κα ] δοξεν α τ πάντη συνυπάρχειν τε λλήλοις κα συμπεφυκέναι,ὕ ὶ ὸ ὶ ἔ ὐ ῷ ἀ ὶ διαμαρτάνει· κα γ ρ πάθη τιν διεστ τα ψους κα ταπειν ε ρίσκεται, καθάπερ ο κτοι λ παιὶ ὰ ὰ ῶ ὕ ὶ ὰ ὑ ἶ ῦ φόβοι, κα μπαλιν πολλ ψη δίχα πάθους, ς πρ ς μυρίοις λλοις κα τ περ το ς λ άδας τὶ ἔ ὰ ὕ ὡ ὸ ἄ ὶ ὰ ὶ ὺ Ἀ ῳ ῷ ποιητ παρατετολμημένα,ῇ

σσαν π' Ο λύμπ μέμασαν θέμεν· α τ ρ π' σσ

Ὄ ἐ ὐ ῳ ὐ ὰ ἐ Ὄ ῃ

Πήλιον ε νοσίφυλλον, ν' ο ραν ς μβατος ε η· ἰ ἵ ὐ ὸ ἄ ἴ

κα τ τούτοις τι με ζον πιφερόμενον, ὶ ὸ ἔ ῖ ἐ

Kαί νύ κεν ξετέλεσσαν. ἐ

παρά γε μ ν το ς ήτορσι τ γκώμια κα τ πομπικ κα πιδεικτικ τ ν μ ν γκον κα τὴ ῖ ῥ ὰ ἐ ὶ ὰ ὰ ὶ ἐ ὰ ὸ ὲ ὄ ὶ ὸ ψηλ ν ξ παντος περιέχει, πάθους δ χηρεύει κατ τ πλε στον, θεν κιστα τ ν ητόρων ο

ὑ ὸ ἐ ἅ ὲ ὰ ὸ ῖ ὅ ἥ ῶ ῥ ἱ

περιπαθε ς γκωμιαστικο μπαλιν ο παινετικο περιπαθε ς. ε δ' α πάλιν ξ λου μ νόμισενῖ ἐ ὶ ἢ ἔ ἱ ἐ ὶ ῖ ἰ ὖ ἐ ὅ ὴ ἐ Καικίλιος τ μπαθ ς <ε ς> τ ψη ποτ συντελε ν κα δι το τ' ο χ γήσατο μνήμης ξιον,

ὁ ὸ ἐ ὲ ἰ ὰ ὕ ὲ ῖ ὶ ὰ ῦ ὐ ἡ ἄ

(6)
(7)

9, 11 ss.

Comparación entre la Ilíada y la Odisea

λλ γ ρ μηρος μ ν νθάδε ο ριος συνεμπνε

ἀ ὰ ὰ Ὅ ὲ ἐ ὔ ῖτο ς γ σι, κα ο κ λλο τι α τ ς πέπονθεν ῖ ἀ ῶ ὶ ὐ ἄ ὐ ὸ ἢ

μαίνεται, ς τ' ρης γχέσπαλος λο ν π ρ ὡ ὅ Ἄ ἐ ἢ ὀ ὸ ῦ ο ρεσι μαίνηται, βαθέης ν τάρφεσιν λης, ὔ ἐ ὕ

φλοισμ ς δ περ στόμα γίγνεται.

ἀ ὸ ὲ ὶ

δείκνυσι δ' μως δι τ ς δυσσείας (κα γ ρ τα τα πολλ ν νεκα προσεπιθεωρητέον), τι μεγάληςὅ ὰ ῆ Ὀ ὶ ὰ ῦ ῶ ἕ ὅ φύσεως ποφερομένης δη διόν στιν ν γήρ τ φιλόμυθον. δ λος γ ρ κ πολλ ν τε λλωνὑ ἤ ἴ ἐ ἐ ᾳ ὸ ῆ ὰ ἐ ῶ ἄ συντεθεικ ς ταύτην δευτέραν τ ν πόθεσιν, τ ρ δ κ κ το λείψανα τ ν λιακ ν παθημάτων διὼ ὴ ὑ ἀ ὰ ὴ ἀ ῦ ῶ Ἰ ῶ ὰ τ ς δυσσείας ς πεισόδιά τινα [το Τρωικο πολέμου] προσεπεισφέρειν, κα ν Δί' κ το τ ςῆ Ὀ ὡ ἐ ῦ ῦ ὶ ὴ ἐ ῦ ὰ

λοφύρσεις κα το ς ο κτους ς πάλαι που προεγνωσμένοις το ς ρωσιν ντα θα προσαποδιδόναι.

ὀ ὶ ὺ ἴ ὡ ῖ ἥ ἐ ῦ

ο γ ρ λλ' τ ς λιάδος πίλογός στιν δύσσεια· ὐ ὰ ἀ ἢ ῆ Ἰ ἐ ἐ ἡ Ὀ

νθα μ ν Α ας κε ται ρήιος, νθα δ' χιλλεύς,

ἔ ὲ ἴ ῖ ἀ ἔ Ἀ

νθα δ Πάτροκλος, θεόφιν μήστωρ τάλαντος·

ἔ ὲ ἀ

νθα δ' μ ς φίλος υ ός.

ἔ ἐ ὸ ἱ

π δ τ ς α τ ς α τίας, ο μαι, τ ς μ ν λιάδος γραφομένης ν κμ πνεύματος λον τ σωμάτιον

ἀ ὸ ὲ ῆ ὐ ῆ ἰ ἶ ῆ ὲ Ἰ ἐ ἀ ῇ ὅ ὸ

δραματικ ν πεστήσατο κα ναγώνιον, τ ς δ δυσσείας τ πλέον διηγηματικόν, περ διον γήρως.ὸ ὑ ὶ ἐ ῆ ὲ Ὀ ὸ ὅ ἴ θεν ν τ δυσσεί παρεικάσαι τις ν καταδυομέν τ ν μηρον λί , ο δίχα τ ς σφοδρότητος

ὅ ἐ ῇ Ὀ ᾳ ἂ ῳ ὸ Ὅ ἡ ῳ ὗ ῆ

παραμένει τ μέγεθος. ο γ ρ τι το ς λιακο ς κείνοις ποιήμασιν σον ντα θα σ ζει τ ν τόνον,ὸ ὐ ὰ ἔ ῖ Ἰ ῖ ἐ ἴ ἐ ῦ ῴ ὸ ο δ' ξωμαλισμένα τ ψη κα ζήματα ὐ ἐ ὰ ὕ ὶ ἱ μηδαμο λαμβάνοντα, ο δ τ ν πρόχυσιν μοίαν τ νῦ ὐ ὲ ὴ ὁ ῶ

παλλήλων

ἐ παθ ν, ο δ τ γχίστροφον κα πολιτικ ν κα τα ς κ τ ς ληθείας φαντασίαιςῶ ὐ ὲ ὸ ἀ ὶ ὸ ὶ ῖ ἐ ῆ ἀ καταπεπυκνωμένον· λλ' ο ον ποχωρο ντος ε ς αυτ ν κεανο κα περ τ δια μέτραἀ ἷ ὑ ῦ ἰ ἑ ὸ Ὠ ῦ ὶ ὶ ὰ ἴ † ρημουμένου τ λοιπ ν φαίνονται το μεγέθους μπώτιδες κ ν το ς μυθώδεσι κα πίστοιςἐ ὸ ὸ ῦ ἀ ἀ ῖ ὶ ἀ πλάνος. λέγων δ τα τ' ο κ πιλέλησμαι τ ν ν τ δυσσεί χειμώνων κα τ ν περ τ ν Κύκλωπαὲ ῦ ὐ ἐ ῶ ἐ ῇ Ὀ ᾳ ὶ ῶ ὶ ὸ καί τινων λλων, λλ γ ρας διηγο μαι, γ ρας δ' μως μήρου· πλ ν ν πασι τούτοις ξ ς τοἄ ἀ ὰ ῆ ῦ ῆ ὅ Ὁ ὴ ἐ ἅ ἑ ῆ ῦ πρακτικο κρατε τ μυθικόν. ῦ ῖ ὸ

(8)

Ζωίλος φη χοιρίδια κλαίοντα, κα τ ν π τ ν πελειάδων ς νεοσσ ν παρατρεφόμενον Δία κα τ νἔ ὶ ὸ ὑ ὸ ῶ ὡ ὸ ὶ ὸ π το ναυαγίου δέχ' μέρας σιτον τά τε περ τ ν μνηστηροφονίαν πίθανα. τί γ ρ ν λλο

ἐ ὶ ῦ ἡ ἄ ὶ ὴ ἀ ὰ ἂ ἄ

φήσαιμεν τα τα τ ντι το Δι ς νύπνια; δευτέρου δ ε νεκα προσιστορήσθω τ κατ τ νῦ ἢ ῷ ὄ ῦ ὸ ἐ ὲ ἵ ὰ ὰ ὴ δύσσειαν, πως σοι γνώριμον ς πακμ το πάθους ν το ς μεγάλοις συγγραφε σι κα

Ὀ ὅ ᾖ ὡ ἡ ἀ ὴ ῦ ἐ ῖ ῦ ὶ

(9)

15 Fantasía

γκου κα μεγαληγορίας κα γ νος π τούτοις, νεανία, κα α φαντασίαι

Ὄ ὶ ὶ ἀ ῶ ἐ ὶ ὦ ὶ ἱ

παρασκευαστικώταται· ο τω γο ν < με ς>, ε δωλοποιίας <δ'> α τ ς νιοι λέγουσι· καλε ται μ νὕ ῦ ἡ ῖ ἰ ὐ ὰ ἔ ῖ ὲ γ ρ κοιν ς φαντασία π ν τ πωσο ν ννόημα γεννητικ ν λόγου παριστάμενον· δη δ' π τούτωνὰ ῶ ᾶ ὸ ὁ ῦ ἐ ὸ ἤ ἐ ὶ κεκράτηκε το νομα ταν λέγεις π' νθουσιασμο κα πάθους βλέπειν δοκ ς κα π' ψιν τιθ ςὔ ὅ ἃ ὑ ἐ ῦ ὶ ῇ ὶ ὑ ὄ ῇ το ς κούουσιν. ς δ' τερόν τι ητορικ φαντασία βούλεται κα τερον παρ ποιητα ς ο κ νῖ ἀ ὡ ἕ ἡ ῥ ὴ ὶ ἕ ἡ ὰ ῖ ὐ ἂ λάθοι σε, ο δ' τι τ ς μ ν ν ποιήσει τέλος στ ν κπληξις, τ ς δ' ν λόγοις νάργεια, μφότεραι δ'ὐ ὅ ῆ ὲ ἐ ἐ ὶ ἔ ῆ ἐ ἐ ἀ

μως τό τε <παθητικ ν> πιζητο σι κα τ συγκεκινημένον.

ὅ ὸ ἐ ῦ ὶ ὸ

μ τερ, κετεύω σε, μ 'πίσειέ μοι

ὦ ῆ ἱ ὴ

τ ς α ματωπο ς κα δρακοντώδεις κόρας· ὰ ἱ ὺ ὶ α ται γάρ, α ται πλησίον θρώσκουσί μου. ὗ ὗ κα ὶ

ο μοι, κτανε με· πο φύγω; ἴ ῖ ῖ

ντα θ' ποιητ ς α τ ς ε δεν ρινύας· δ' φαντάσθη, μικρο δε ν θεάσασθαι κα το ς

ἐ ῦ ὁ ὴ ὐ ὸ ἶ Ἐ ὃ ἐ ῦ ῖ ὶ ὺ

κούοντας νάγκασεν. στι μ ν ο ν φιλοπονώτατος Ε ριπίδης δύο ταυτ πάθη, μανίας τε κα

ἀ ἠ ἔ ὲ ὖ ὁ ὐ ὶ ὶ

ρωτας, κτραγ δ σαι, κ ν τούτοις ς ο κ ο δ' ε τισιν τέροις πιτυχέστατος, ο μ ν λλ κα

ἔ ἐ ῳ ῆ ἀ ὡ ὐ ἶ ἴ ἑ ἐ ὐ ὴ ἀ ὰ ὶ

τα ς λλαις πιτίθεσθαι φαντασίαις ο κ τολμος. κιστά γέ τοι μεγαλοφυ ς ν μως τ ν α τ ςῖ ἄ ἐ ὐ ἄ ἥ ὴ ὢ ὅ ὴ ὐ ὸ α το φύσιν ν πολλο ς γενέσθαι τραγικ ν προσηνάγκασε, κα παρ' καστα π τ ν μεγεθ ν, ς ὑ ῦ ἐ ῖ ὴ ὶ ἕ ἐ ὶ ῶ ῶ ὡ ὁ ποιητής,

ο ρ [δ ] πλευράς τε κα σχίον μφοτέρωθεν ὐ ῇ ὲ ὶ ἰ ἀ μαστίεται, δ' α τ ν ποτρύνει μαχέσασθαι. ἑὲ ὐ ὸ ἐ

τ γο ν Φαέθοντι παραδιδο ς τ ς νίας ῷ ῦ ὺ ὰ ἡ ὁ Ἥλιος,

λα δ μήτε Λιβυκ ν α θέρ' ε σβαλών·

ἔ ὲ ὸ ἰ ἰ

(10)

φησίν, ε θ' ξ ς· ἶ ἑ ῆ

ει δ', φ' πτ Πλειάδων χων δρόμον.

ἵ ἐ ἑ ὰ ἔ

τοσα τ' κούσας πα ς μαρψεν νίας· ῦ ἀ ῖ ἔ ἡ

κρούσας δ πλευρ πτεροφόρων χημάτων μεθ κεν, ὲ ὰ ὀ ῆ α δ' πταντ' π' α θέρος πτύχας. ἱ ἔ ἐ ἰ

πατ ρ δ' πισθε ν τα Σειρίου βεβ ς ὴ ὄ ῶ ὼ ππευε πα δα νουθετ ν· “ κε σ' λα,

ἵ ῖ ῶ ἐ ῖ ἔ

τ δε στρέφ' ρμα, τ δε.ῇ ἅ ῇ

ρ' ο κ ν ε ποις, τι ψυχ το γράφοντος συνεπιβαίνει το ρματος κα συγκινδυνεύουσα το ς

ἆ ὐ ἂ ἴ ὅ ἡ ὴ ῦ ῦ ἅ ὶ ῖ

πποις συνεπτέρωται; ο γ ρ ν, ε μ το ς ο ρανίοις κείνοις ργοις σοδρομο σα φέρετο, τοια τ'

ἵ ὐ ὰ ἄ ἰ ὴ ῖ ὐ ἐ ἔ ἰ ῦ ἐ ῦ

ν ποτε φαντάσθη. μοια κα τ π τ ς Κασσάνδρας α τ ,

ἄ ἐ ὅ ὶ ὰ ἐ ὶ ῆ ὐ ῷ

λλ', φίλιπποι Τρ ες.

ἀ ὦ ῶ

το δ' Α σχύλου φαντασίαις πιτολμ ντος ρωικωτάταις, σπερ κα <ο > πτ π Θήβας παρ'ῦ ἰ ἐ ῶ ἡ ὥ ὶ ἱ Ἑ ὰ ἐ ὶ α τὐ ῷ

νδρες (φησ ν) πτ θούριοι λοχαγέται,

ἄ ὶ ἑ ὰ

ταυροσφαγο ντες ε ς μελάνδετον σάκος, ῦ ἰ κα θιγγάνοντες χερσ ταυρείου φόνου, ὶ ὶ

ρη τ' νυ κα φιλαίματον Φόβον

Ἄ Ἐ ὼ ὶ

ρκωμότησαν, [...] ὁ

τ ν διον α τ ν πρ ς λλήλους δίχα ο κτου συνομνύμενοι θάνατον – νίοτε μέντοι κατεργάστουςὸ ἴ ὑ ῶ ὸ ἀ ἴ ἐ ἀ κα ο ονε ποκοειδε ς τ ς ννοίας κα μαλάκτους φέροντος, μως αυτ ν Ε ριπίδης κ κείνοιςὶ ἱ ὶ ῖ ὰ ἐ ὶ ἀ ὅ ἑ ὸ ὁ ὐ ἀ π φιλοτιμίας το ς κινδύνοις προσβιβάζει. κα παρ μ ν Α σχύλ παραδόξως τ το Λυκούργου

ὑ ὸ ῖ ὶ ὰ ὲ ἰ ῳ ὰ ῦ

βασίλεια κατ τ ν πιφάνειαν το Διονύσου θεοφορε ταιὰ ὴ ἐ ῦ ῖ

νθουσι δ δ μα, βακχεύει στέγη·

ἐ ᾷ ὴ ῶ

δ Ε ριπίδης τ α τ το θ' τέρως φηδύνας ξεφώνησε,

(11)

π ν δ συνεβάκχευ' ρος. ᾶ ὲ ὄ

κρως δ κα Σοφοκλ ς π το θν σκοντος Ο δίπου κα αυτ ν μετ διοσημίας τιν ς θάπτοντος

ἄ ὲ ὶ ὁ ῆ ἐ ὶ ῦ ῄ ἰ ὶ ἑ ὸ ὰ ὸ

πεφάντασται, κα κατ τ ν πόπλουν τ ν λλήνων π τ χιλλέως προφαινομένου το ς ναγομένοιςὶ ὰ ὸ ἀ ῶ Ἑ ἐ ὶ ἀ ῖ ἀ π ρ το τάφου, ν ο κ ο δ' ε τις ψιν ναργέστερον ε δωλοποίησε Σιμωνίδου· πάντα δ' μήχανον

ὑ ὲ ῦ ἣ ὐ ἶ ἴ ὄ ἐ ἰ ἀ

παρατίθεσθαι. ο μ ν λλ τ μ ν παρ το ς ποιητα ς μυθικωτέραν χει τ ν περέκπτωσιν, ςὐ ὴ ἀ ὰ ὰ ὲ ὰ ῖ ῖ ἔ ὴ ὑ ὡ φην, κα πάντη τ πιστ ν περαίρουσαν, τ ς δ ητορικ ς φαντασίας κάλλιστον ε τ μπρακτον

ἔ ὶ ὸ ὸ ὑ ῆ ὲ ῥ ῆ ἀ ὶ ὸ ἔ

κα νάληθες, δεινα δ κα κφυλοι α παραβάσεις νίκ' ν ποιητικ ν το λόγου κα μυθ δες τὶ ἐ ὶ ὲ ὶ ἔ ἱ ἡ ἂ ᾖ ὸ ῦ ὶ ῶ ὸ πλάσμα κα ε ς π ν προεκπ πτον [τ ] δύνατον, ς δη ν Δία κα ο καθ' μ ς δεινο ήτορες,ὶ ἰ ᾶ ῖ ὸ ἀ ὡ ἤ ὴ ὶ ἱ ἡ ᾶ ὶ ῥ καθάπερ ο τραγ δοί, βλέπουσιν ρινύας κα ο δ κε νο μαθε ν ο γεννα οι δύνανται, τι λέγωνἱ ῳ Ἐ ὶ ὐ ὲ ἐ ῖ ῖ ἱ ῖ ὅ ὁ

ρέστης Ὀ

μέθες· μί' ο σα τ ν μ ν ρινύων ὖ ῶ ἐ ῶ Ἐ μέσον μ' χμάζεις, ς βάλ ς ς τάρταρον, ὀ ὡ ῃ ἐ

φαντάζεται τα θ' τι μαίνεται. τί ο ν ητορικ φαντασία δύναται; πολλ μ ν σως κα λλα το ςῦ ὅ ὖ ἡ ῥ ὴ ὰ ὲ ἴ ὶ ἄ ῖ λόγοις ναγώνια κα μπαθ προσεισφέρειν, κατακιρναμένη μέντοι τα ς πραγματικα ς πιχειρήσεσινἐ ὶ ἐ ῆ ῖ ῖ ἐ ο πείθει τ ν κροατ ν μόνον, λλ κα δουλο ται. “κα μ ν ε τις” φησίν “α τίκα δ μάλαὐ ὸ ἀ ὴ ἀ ὰ ὶ ῦ ὶ ὴ ἴ ὐ ὴ κραυγ ς κούσειε πρ τ ν δικαστηρίων, ε τ' ε ποι τις, ς νέ κται τ δεσμωτήριον, ο δῆ ἀ ὸ ῶ ἶ ἴ ὡ ἀ ῳ ὸ ἱ ὲ δεσμ ται φεύγουσιν, ο δε ς ο τως ο τε γέρων ο τε νέος λίγωρός στιν ς ο χ βοηθήσει καθ'ῶ ὐ ὶ ὕ ὔ ὔ ὀ ἐ ὃ ὐ ὶ

σον δύναται· ε δ δή τις ε ποι παρελθ ν ς τούτους φε ς ο τός στιν, ο δ λόγου τυχ ν

ὅ ἰ ὲ ἴ ὼ ὡ ὁ ἀ ὶ ὗ ἐ ὐ ὲ ὼ

παραυτίκ' ν πόλοιτο.” ς ν Δία κα περείδης κατηγορούμενος, πειδ το ς δούλους μετ τ νἂ ἀ ὡ ὴ ὶ ὁ Ὑ ἐ ὴ ὺ ὰ ὴ τταν λευθέρους ψηφίσατο, “το το τ ψήφισμα” ε πεν “ο χ ήτωρ γραψεν, λλ' ν

ἧ ἐ ἐ ῦ ὸ ἶ ὐ ὁ ῥ ἔ ἀ ἡ ἐ

Χαιρωνεί μάχη”. μα γ ρ τ πραγματικ ς πιχειρε ν ήτωρ πεφάντασται, δι κα τ ν τοᾳ ἅ ὰ ῷ ῶ ἐ ῖ ὁ ῥ ὸ ὶ ὸ ῦ πείθειν ρον περβέβηκε τ λήμματι. φύσει δέ πως ν το ς τοιούτοις πασιν ε το κρείττονοςὅ ὑ ῷ ἐ ῖ ἅ ἀ ὶ ῦ

κούομεν, θεν π το ποδεικτικο περιελκόμεθα ε ς τ κατ φαντασίαν κπληκτικόν, τ

ἀ ὅ ἀ ὸ ῦ ἀ ῦ ἰ ὸ ὰ ἐ ᾧ ὸ

πραγματικ ν γκρύπτεται περιλαμπόμενον. κα το τ' ο κ πεικότως πάσχομεν· δυε ν γ ρὸ ἐ ὶ ῦ ὐ ἀ ῖ ὰ συνταττομένων φ' ν, ε τ κρε ττον ε ς αυτ τ ν θατέρου δύναμιν περισπ . ὑ ἕ ἀ ὶ ὸ ῖ ἰ ἑ ὸ ὴ ᾷ

(12)

26

Segunda persona imaginaria

ναγώνιος δ' μοίως κα τ ν προσώπων ντιμετάθεσις, [κα ] πολλάκις ν μέσοις το ς κινδύνοις

Ἐ ὁ ὶ ἡ ῶ ἀ ὶ ἐ ῖ

ποιο σα τ ν κροατ ν δοκε ν στρέφεσθαι· ῦ ὸ ἀ ὴ ῖ

φαίης κ' κμ τας κα τειρέας ... ἀ ῆ ὶ ἀ

ντεσθ' ν πολέμ · ς σσυμένως μάχοντο.

ἄ ἐ ῳ ὣ ἐ ἐ

κα ρατος· ὶ ὁ Ἄ

μ κείν ν μην περικλύζοιο θαλάσσ . ὴ ῳ ἐ ὶ ὶ ῃ

δέ που κα ρόδοτος·

ὧ ὶ ὁ Ἡ

π δ λεφαντίνης πόλεως νω

ἀ ὸ ὲ Ἐ ἄ

πλεύσεαι, κα πειτα φίξ ς πεδίονὶ ἔ ἀ ῃ ἐ λε ον· διεξελθ ν δ το το τ χωρίον α θιςῖ ὼ ὲ ῦ ὸ ὖ ε ς τερον πλο ον μβ ς πλεύσεαι δύ'ἰ ἕ ῖ ἐ ὰ μέρας, πειτα ξεις ς πόλιν μεγάλην,

ἡ ἔ ἥ ἐ ᾗ

νομα Μερόη. ὄ

ρ ς, τα ρε, ς παραλαβών σου τ ν ψυχ ν δι τ ν τόπων γει τ ν κο ν ψιν ποι ν; πάντα

ὁ ᾷ ὦ ἑ ῖ ὡ ὴ ὴ ὰ ῶ ἄ ὴ ἀ ὴ ὄ ῶ

δ τ τοια τα πρ ς α τ περειδόμενα τ πρόσωπα π' α τ ν στησι τ ν κροατ ν τ νὲ ὰ ῦ ὸ ὐ ὰ ἀ ὰ ἐ ὐ ῶ ἵ ὸ ἀ ὴ ῶ νεργουμένων. κα ταν ς ο πρ ς παντας, λλ' ς πρ ς μόνον τιν λαλ ς

ἐ ὶ ὅ ὡ ὐ ὸ ἅ ἀ ὡ ὸ ὰ ῇ

Τυδείδην δ' ο κ ν γνοίης ποτέροισι μετείηὐ ἂ

μπαθέστερόν τε α τ ν μα κα προσεκτικώτερον κα γ νος μπλεων ποτελέσεις, τα ς ε ς

ἐ ὐ ὸ ἅ ὶ ὶ ἀ ῶ ἔ ἀ ῖ ἰ

αυτ ν προσφωνήσεσιν ξεγειρόμενον.

(13)

32 Metáforas

Περ δ πλήθους [κα ] μεταφορ ν μ ν Καικίλιος οικε συγκατατίθεσθαι το ς δύο τ πλε στονὶ ὲ ὶ ῶ ὁ ὲ ἔ ῖ ἢ ὸ ῖ τρε ς π τα το νομοθετο σι τάττεσθαι. γ ρ Δημοσθένης ρος κα τ ν τοιούτων· τ ς χρείας δῖ ἐ ὶ ὐ ῦ ῦ ὁ ὰ ὅ ὶ ῶ ὁ ῆ ὲ καιρός, νθα τ πάθη χειμάρρου δίκην λαύνεται κα τ ν πολυπλήθειαν α τ ν ς ναγκαίανἔ ὰ ἐ ὶ ὴ ὐ ῶ ὡ ἀ

ντα θα συνεφέλκεται. “ νθρωποι” φησί “μιαρο κα κόλακες, κρωτηριασμένοι τ ς αυτ ν

ἐ ῦ ἄ ὶ ὶ ἠ ὰ ἑ ῶ

καστοι πατρίδας, τ ν λευθερίαν προπεπωκότες πρότερον Φιλίππ , νυν δ λεξάνδρ , τ γαστρ

ἕ ὴ ἐ ῳ ὶ ὲ Ἀ ῳ ῇ ὶ

μετρο ντες κα το ς α σχίστοις τ ν ε δαιμονίαν, τ ν δ' λευθερίαν κα τ μηδένα χειν δεσπότην, ῦ ὶ ῖ ἰ ὴ ὐ ὴ ἐ ὶ ὸ ἔ ἃ το ς πρότερον λλησιν ροι τ ν γαθ ν σαν κα κανόνες, νατετροφότες.” ντα θα τ πλήθειῖ Ἕ ὅ ῶ ἀ ῶ ἦ ὶ ἀ ἐ ῦ ῷ τ ν τροπικ ν κατ τ ν προδοτ ν πιπροσθε το ήτορος θυμός. διόπερ μ ν ριστοτέλης καῶ ῶ ὁ ὰ ῶ ῶ ἐ ῖ ῦ ῥ ὁ ὲ Ἀ ὶ

Θεόφραστος μειλίγματά φασί τινα τ ν θρασει ν ε ναι τα τα μεταφορ ν, τ “ σπερε ” φάναι κα

ὁ ῶ ῶ ἶ ῦ ῶ ὸ ὡ ὶ ὶ

“ο ονε ” κα “ε χρ το τον ε πε ν τ ν τρόπον” κα “ε δε παρακινδυνευτικώτερον λέξαι”· γ ρἱ ὶ ὶ ἰ ὴ ῦ ἰ ῖ ὸ ὶ ἰ ῖ ἡ ὰ ποτίμησις, φασίν, ται τ τολμηρά. γ δ κα τα τα μ ν ποδέχομαι, μως δ πλήθους κα

ὑ ἰᾶ ὰ ἐ ὼ ὲ ὶ ῦ ὲ ἀ ὅ ὲ ὶ

τόλμης μεταφορ ν, περ φην κ π τ ν σχημάτων, τ ε καιρα κα σφοδρ πάθη κα τ γεννα ονῶ ὅ ἔ ἀ ὶ ῶ ὰ ὔ ὶ ὰ ὶ ὸ ῖ ψος ε ναί φημι διά τινα λεξιφάρμακα, τι τ οθί τ ς φορ ς ταυτ πέφυκεν παντα τ λλα

ὕ ἶ ἴ ἀ ὅ ῷ ῥ ῳ ῆ ᾶ ὶ ἅ ἆ

παρασύρειν κα προωθε ν, μ λλον δ κα ς ναγκα α πάντως ε σπράττεσθαι τ παράβολα, καὶ ῖ ᾶ ὲ ὶ ὡ ἀ ῖ ἰ ὰ ὶ ο κ ὐ ἐᾷ ὸ ἀ τ ν κροατ ν σχολάζειν περ τ ν το πλήθους λεγχον δι τ συνενθουσι ν τ λέγοντι.ὴ ὶ ὸ ῦ ἔ ὰ ὸ ᾶ ῷ

λλ μ ν ν γε τα ς τοπηγορίαις κα διαγραφα ς ο κ λλο τι ο τως κατασημαντικ ν ς ο συνεχε ς

ἀ ὰ ὴ ἔ ῖ ὶ ῖ ὐ ἄ ὕ ὸ ὡ ἱ ῖ

κα πάλληλοι τρόποι. δι' ν κα παρ Ξενοφ ντι τ νθρωπίνου σκήνους νατομ πομπικ ς καὶ ἐ ὧ ὶ ὰ ῶ ἡ ἀ ἀ ὴ ῶ ὶ τι μ λλον ναζωγραφε ται θείως παρ τ Πλάτωνι. τ ν μ ν κεφαλ ν α το φησιν κρόπολιν,

ἔ ᾶ ἀ ῖ ὰ ῷ ὴ ὲ ὴ ὐ ῦ ἀ

σθμ ν δ μέσον δι κοδομ σθαι μεταξ το στήθους τ ν α χένα, σφονδύλους τε πεστηρίχθαι

ἰ ὸ ὲ ῳ ῆ ὺ ῦ ὸ ὐ ὑ

φησ ν ο ον στρόφιγγας, κα τ ν μ ν δον ν νθρώποις ε ναι κακο δέλεαρ, γλ σσαν δ γεύσεωςὶ ἷ ὶ ὴ ὲ ἡ ὴ ἀ ἶ ῦ ῶ ὲ δοκίμιον· ναμμα δ τ ν φλεβ ν τ ν καρδίαν κα πηγ ν το περιφερομένου σφοδρ ς α ματος, ε ςἄ ὲ ῶ ῶ ὴ ὶ ὴ ῦ ῶ ἵ ἰ τ ν δορυφορικ ν ο κησιν κατατεταγμένην· τ ς δ διαδρομ ς τ ν πόρων νομάζει στενωπούς· “τὴ ὴ ἴ ὰ ὲ ὰ ῶ ὀ ῇ δ πηδήσει τ ς καρδίας ν τ τ ν δειν ν προσδοκί κα τ το θυμο πεγέρσει, πειδ διάπυροςὲ ῆ ἐ ῇ ῶ ῶ ᾳ ὶ ῇ ῦ ῦ ἐ ἐ ὴ

ν, πικουρίαν μηχανώμενοι” φησί “τ ν το πλεύμονος δέαν νεφύτευσαν, μαλακ ν κα ναιμον

ἦ ἐ ὴ ῦ ἰ ἐ ὴ ὶ ἄ

κα σήραγγας ντ ς χουσαν πο ον μάλαγμα, ν' θυμ ς πότ' ν α τ ζέσ πηδ σα ε ς πε κονὶ ἐ ὸ ἔ ὁ ῖ ἵ ὁ ὸ ὁ ἐ ὐ ῇ ῃ ῶ ἰ ὑ ῖ μ λυμαίνηται.” κα τ ν μ ν τ ν πιθυμι ν ο κησιν προσε πεν ς γυναικων τιν, τ ν το θυμο δὴ ὶ ὴ ὲ ῶ ἐ ῶ ἴ ῖ ὡ ῖ ὴ ῦ ῦ ὲ

σπερ νδρων τιν· τόν γε μ ν σπλ να τ ν ντ ς μαγε ον, θεν πληρούμενος τ ν

ὥ ἀ ῖ ὴ ῆ ῶ ἐ ὸ ῖ ὅ ῶ

ποκαθαιρομένων μέγας κα πουλος α ξεται. “μετ δ τα τα σαρξ πάντα” φησί “κατεσκίασαν,

ἀ ὶ ὕ ὔ ὰ ὲ ῦ ὶ

(14)

τινος νάματος πιόντος, ραιο ντος α λ νος το σώματος, τ τ ν φλεβ ν έοι νάματα.” νίκαἐ ἀ ῦ ὄ ὐ ῶ ῦ ὰ ῶ ῶ ῥ ἡ δ τελευτ παραστ , λύεσθαί φησι τ τ ς ψυχ ς ο ονε νε ς πείσματα, μεθε σθαί τε α τ νὲ ἡ ὴ ῇ ὰ ῆ ῆ ἱ ὶ ὼ ῖ ὐ ὴ λευθέραν. τα τα κα τ παραπλήσια μυρί' ττα στ ν ξ ς· πόχρη δεδηλωμένα, ς μεγάλαι τε

ἐ ῦ ὶ ὰ ἄ ἐ ὶ ἑ ῆ ἀ ※※ ὡ

φύσιν ε σ ν α τροπικαί, κα ς ψηλοποι ν α μεταφοραί, κα τι ο παθητικο κα φραστικο κατἰ ὶ ἱ ὶ ὡ ὑ ὸ ἱ ὶ ὅ ἱ ὶ ὶ ὶ ὰ τ πλε στον α τα ς χαίρουσι τόποι. τι μέντοι κα χρ σις τ ν τρόπων, σπερ τ λλα πάντα καλὸ ῖ ὐ ῖ ὅ ὶ ἡ ῆ ῶ ὥ ἆ ὰ ν λόγοις, προαγωγ ν ε πρ ς τ μετρον, δ λον δη, κ ν γ μ λέγω. π γ ρ τούτοις κα τ ν

ἐ ὸ ἀ ὶ ὸ ὸ ἄ ῆ ἤ ἂ ἐ ὼ ὴ ἐ ὶ ὰ ὶ ὸ

Πλάτωνα ο χ κιστα διασύρουσι, πολλάκις σπερ π βακχείας τιν ς τ ν λόγων ε ς κράτους καὐ ἥ ὥ ὑ ὸ ὸ ῶ ἰ ἀ ὶ πηνε ς μεταφορ ς κα ε ς λληγορικ ν στόμφον κφερόμενον. “ο γ ρ διον πινοε ν” φησίν

ἀ ῖ ὰ ὶ ἰ ἀ ὸ ἐ ὐ ὰ ῥᾴ ἐ ῖ

“ τι πόλιν ε ναι <δε > δίκην κρατ ρος κεκερασμένην, ο μαινόμενος μ ν ο νος γκεχυμένος ζε ,ὅ ἶ ῖ ῆ ὗ ὲ ἶ ἐ ῖ κολαζόμενος δ' π νήφοντος τέρου θεο , καλ ν κοινωνίαν λαβών, γαθ ν πόμα κα μέτριονὑ ὸ ἑ ῦ ὴ ἀ ὸ ὶ

περγάζεται.” νήφοντα γάρ, φασί, θε ν τ δωρ λέγειν, κόλασιν δ τ ν κρ σιν, ποιητο τινος τ

ἀ ὸ ὸ ὕ ὲ ὴ ᾶ ῦ ῷ

ντι ο χ νήφοντός στι. το ς τοιούτοις λαττώμασιν πιχειρ ν † μως α τ κα † Καικίλιος ν το ς

ὄ ὐ ὶ ἐ ῖ ἐ ἐ ῶ ὅ ὐ ὸ ὶ ὁ ἐ ῖ

π ρ Λυσίου συγγράμμασιν πεθάρρησε τ παντ Λυσίαν μείνω Πλάτωνος ποφήνασθαι, δυσ

ὑ ὲ ἀ ῷ ὶ ἀ ἀ ὶ

πάθεσι χρησάμενος κρίτοις· φιλ ν γ ρ τ ν Λυσίαν ς ο δ' α τ ς α τόν, μως μ λλον μισε [τἀ ῶ ὰ ὸ ὡ ὐ ὐ ὸ ὑ ὅ ᾶ ῖ ῷ παντ ] Πλάτωνα Λυσίαν φιλε . πλ ν ο τος μ ν π φιλονικίας, ο δ τ θέματα μολογούμενα,ὶ ἢ ῖ ὴ ὗ ὲ ὑ ὸ ὐ ὲ ὰ ὁ καθάπερ ήθη. ς γ ρ ναμάρτητον κα καθαρ ν τ ν ήτορα προφέρει πολλαχ διημαρτημένουᾠ ὡ ὰ ἀ ὶ ὸ ὸ ῥ ῇ το Πλάτωνος· τ δ' ν ρα ο χ τοιο τον, ο δ λίγου δε . ῦ ὸ ἦ ἄ ὐ ὶ ῦ ὐ ὲ ὀ ῖ

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :