Antología de científicos helenísticos

10 

Texto completo

(1)

ARISTARCHI DE MAGNITUDIBUS ET DISTANTIIS SOLIS ET LUNAE, 1-2

στωσαν σαι σφα ραι, ν κέντρα στω τ Α, Β σημε α, κα πιζευχθε σα ΑΒ κβεβλήσθω, κα

Ἔ ἴ ῖ ὧ ἔ ὰ ῖ ὶ ἐ ῖ ἡ ἐ ὶ

κβεβλήσθω δι το ΑΒ πίπεδον· ποιήσει δ τομ ς ν τα ς σφαίραις μεγίστους κύκλους. ποιείτω

ἐ ὰ ῦ ἐ ὴ ὰ ἐ ῖ

ο ν το ς ΓΔΕ, ΖΗΘ κύκλους, κα χθωσαν π τ ν Α, Β τ ΑΒ πρ ς ρθ ς α ΓΑΕ, ΖΒΘ, καὖ ὺ ὶ ἤ ἀ ὸ ῶ ῇ ὸ ὀ ὰ ἱ ὶ

πεζεύχθω ΓΖ. κα πε α ΓΑ, ΖΒ σαι τε κα παράλληλοί ε σιν, κα α ΓΖ, ΑΒ ρα σαι τε κα

ἐ ἡ ὶ ἐ ὶ ἱ ἴ ὶ ἰ ὶ ἱ ἄ ἴ ὶ

παράλληλοί ε σιν. παραλληλόγραμμον ρα στ ν τ ΓΖΑΒ, κα α πρ ς το ς Γ, Ζ γωνίαι ρθαἰ ἄ ἐ ὶ ὸ ὶ ἱ ὸ ῖ ὀ ὶ

σονται· στε ΓΖ τ ν ΓΔΕ, ΖΗΘ κύκλων φάπτεται. ν δ μενούσης τ ς ΑΒ τ ΑΖ

ἔ ὥ ἡ ῶ ἐ ἐὰ ὴ ῆ ὸ

παραλληλόγραμμον κα τ ΚΓΔ, ΗΖΛ μικύκλια περιενεχθέντα ε ς τ α τ πάλιν ποκατασταθὶ ὰ ἡ ἰ ὸ ὐ ὸ ἀ ῇ

θεν ρξατο φέρεσθαι, τ μ ν ΚΓΔ, ΗΖΛ μικύκλια νεχθήσεται κατ τ ν σφαιρ ν, τ δ ΑΖ

ὅ ἤ ὰ ὲ ἡ ἐ ὰ ῶ ῶ ὸ ὲ

παραλληλόγραμμον γεννήσει κύλινδρον, ο βάσεις σονται ο περ διαμέτρους τ ς ΓΕ, ΖΘ κύκλοι,ὗ ἔ ἱ ὶ ὰ

ρθο ντες πρ ς τ ν ΑΒ, δι τ ν πάσ μετακινήσει διαμένειν τ ς ΓΕ, ΘΖ ρθ ς τ ΑΒ. κα

ὀ ὶ ὄ ὸ ὴ ὰ ὸ ἐ ῃ ὰ ὀ ὰ ῇ ὶ

φανερ ν τι πιφάνεια α το φάπτεται τ ν σφαιρ ν, πειδ ΓΖ κατ π σαν μετακίνησινὸ ὅ ἡ ἐ ὐ ῦ ἐ ῶ ῶ ἐ ὴ ἡ ὰ ᾶ

φάπτεται τ ν ΚΓΔ, ΗΖΛ μικυκλίων. στωσαν δ α σφα ραι πάλιν, ν κέντρα στω τ Α, Β,

ἐ ῶ ἡ Ἔ ὴ ἱ ῖ ὧ ἔ ὰ

νισοι, κα μείζων ς κέντρον τ Α· λέγω τι τ ς σφαίρας α τ ς κ νος περιλαμβάνει τ ν

ἄ ὶ ἧ ὸ ὅ ὰ ὁ ὐ ὸ ῶ ὴ

κορυφ ν χων πρ ς τ λάσσονι σφαίρ . πεζεύχθω ΑΒ, κα κβεβλήσθω δι τ ς ΑΒ πίπεδον·ὴ ἔ ὸ ῇ ἐ ᾳ Ἐ ἡ ὶ ἐ ὰ ῆ ἐ

ποιήσει δ τομ ς ν τα ς σφαίραις κύκλους. ποιείτω το ς ΓΔΕ, ΖΗΘ· μείζων ρα ΓΔΕ κύκλος τοὴ ὰ ἐ ῖ ὺ ἄ ὁ ῦ

ΗΖΘ κύκλου· στε κα κ το κέντρου το ΓΔΕ κύκλου μείζων στ τ ς κ το κέντρου το ΖΗΘὥ ὶ ἡ ἐ ῦ ῦ ἐ ὶ ῆ ἐ ῦ ῦ

κύκλου. δυνατ ν δή στι λαβε ν τι σημε ον, ς τ Κ, ν' , ς κ το κέντρου το ΓΔΕ κύκλουὸ ἐ ῖ ῖ ὡ ὸ ἵ ᾖ ὡ ἡ ἐ ῦ ῦ

πρ ς τ ν κ το κέντρου το ΖΗΘ κύκλου, ο τως ΑΚ πρ ς τ ν ΚΒ. στω ο ν ε λημμένον τ Κὸ ὴ ἐ ῦ ῦ ὕ ἡ ὸ ὴ ἔ ὖ ἰ ὸ

σημε ον, κα χθω ΚΖ φαπτομένη το ΖΗΘ κύκλου, κα πεζεύχθω ΖΒ, κα δι το Α τ ΒΖῖ ὶ ἤ ἡ ἐ ῦ ὶ ἐ ἡ ὶ ὰ ῦ ῇ

παράλληλος χθω ΑΓ, κα πεζεύχθω ΓΖ. κα πεί στιν, ς ΑΚ πρ ς τ ν ΚΒ, ΑΔ πρ ς τ νἤ ἡ ὶ ἐ ἡ ὶ ἐ ἐ ὡ ἡ ὸ ὴ ἡ ὸ ὴ

ΒΝ, ση δ μ ν ΑΔ τ ΑΓ, δ ΒΝ τ ΒΖ, στιν ρα, ς ΑΚ πρ ς τ ν ΚΒ, ΑΓ πρ ς τ ν ΒΖ.ἴ ὲ ἡ ὲ ῇ ἡ ὲ ῇ ἔ ἄ ὡ ἡ ὸ ὴ ἡ ὸ ὴ

κα στιν παράλληλος ΑΓ τ ΒΖ· ε θε α ρα στ ν ΓΖΚ. κα στιν ρθ π τ ν ΚΖΒ· ρθὶ ἔ ἡ ῇ ὐ ῖ ἄ ἐ ὶ ἡ ὶ ἔ ὀ ὴ ἡ ὑ ὸ ῶ ὀ ὴ

ρα κα π τ ν ΚΓΑ. φάπτεται ρα ΚΓ το ΓΔΕ κύκλου. χθωσαν δ α ΓΛ, ΖΜ π τ ν ΑΒ

ἄ ὶ ἡ ὑ ὸ ῶ ἐ ἄ ἡ ῦ ἤ ὴ ἱ ἐ ὶ ὴ

κάθετοι. ἐὰν δ μενούσης τ ς ΚΞ τά τε ΞΓΔ, ΗΖΝ μικύκλια κα τ ΚΓΛ, ΚΖΜ τρίγωναὴ ῆ ἡ ὶ ὰ

περιενεχθέντα ε ς τ α τ πάλιν ποκατασταθ θεν ρξατο φέρεσθαι, τ μ ν ΞΓΔ, ΗΖΝ μικύκλιαἰ ὸ ὐ ὸ ἀ ῇ ὅ ἤ ὰ ὲ ἡ

νεχθήσεται κατ τ ν σφαιρ ν, τ δ ΚΓΛ τρίγωνον κα τ ΚΖΜ γεννήσει κώνους, ν βάσεις ε σ ν

ἐ ὰ ῶ ῶ ὸ ὲ ὶ ὸ ὧ ἰ ὶ

ο περ διαμέτρους τ ς ΓΕ, ΖΘ κύκλοι, ρθο ντες πρ ς τ ν ΚΛ ξονα· κέντρα δ α τ ν τ Λ, Μ·ἱ ὶ ὰ ὀ ὶ ὄ ὸ ὸ ἄ ὲ ὐ ῶ ὰ

κα κ νος τ ν σφαιρ ν φάψεται κατ τ ν πιφάνειαν, πειδ κα ΚΖΓ φάπτεται τ ν ΞΓΔ,ὶ ὁ ῶ ῶ ῶ ἐ ὰ ὴ ἐ ἐ ὴ ὶ ἡ ἐ ῶ

ΗΖΝ μικυκλίων κατ π σαν μετακίνησιν. ἡ ὰ ᾶ

[2] <Ἐὰν σφα ρα π μείζονος αυτ ς σφαίρας φωτίζηται, με ζον μισφαιρίουῖ ὑ ὸ ἑ ῆ ῖ ἡ

(2)

τ Α· λέγω τι τ φωτιζόμενον μέρος τ ς σφαίρας, ς κέντρον τ Β, με ζόν στιν μισφαιρίου. πεὸ ὅ ὸ ῆ ἧ ὸ ῖ ἐ ἡ Ἐ ὶ

γ ρ δύο νίσους σφαίρας α τ ς κ νος περιλαμβάνει τ ν κορυφ ν χων πρ ς τ λάσσονιὰ ἀ ὁ ὐ ὸ ῶ ὴ ὴ ἔ ὸ ῇ ἐ

σφαίρ , στω περιλαμβάνων τ ς σφαίρας κ νος, κα κβεβλήσθω δι το ξονος πίπεδον·ᾳ ἔ ὁ ὰ ῶ ὶ ἐ ὰ ῦ ἄ ἐ

ποιήσει δ τομ ς ν μ ν τα ς σφαίραις κύκλους, ν δ τ κών τρίγωνον. ποιείτω ο ν ν μ ν τα ςὴ ὰ ἐ ὲ ῖ ἐ ὲ ῷ ῳ ὖ ἐ ὲ ῖ

σφαίραις κύκλους το ς ΓΔΕ, ΖΗΘ, ν δ τ κών τρίγωνον τ ΓΕΚ. φανερ ν δ τι τ κατ τ νὺ ἐ ὲ ῷ ῳ ὸ ὸ ὴ ὅ ὸ ὰ ὴ

ΖΗΘ περιφέρειαν τμ μα τ ς σφαίρας, ο βάσις στ ν περ διάμετρον τ ν ΖΘ κύκλος, φωτιζόμενονῆ ῆ ὗ ἐ ὶ ὁ ὶ ὴ

μέρος στ ν π το τμήματος το κατ τ ν ΓΔΕ περιφέρειαν, ο βάσις στ ν περ διάμετρον τ νἐ ὶ ὑ ὸ ῦ ῦ ὰ ὴ ὗ ἐ ὶ ὁ ὶ ὴ

ΓΕ κύκλος, ρθ ς ν πρ ς τ ν ΑΒ ε θε αν· κα γ ρ ΖΗΘ περιφέρεια φωτίζεται π τ ς ΓΔΕὀ ὸ ὢ ὸ ὴ ὐ ῖ ὶ ὰ ἡ ὑ ὸ ῆ

περιφερείας· σχαται γ ρ κτ νές ε σιν α ΓΖ, ΕΘ· κα στιν ν τ ΖΗΘ τμήματι τ κέντρον τ ςἔ ὰ ἀ ῖ ἰ ἱ ὶ ἔ ἐ ῷ ὸ ῆ

(3)

ERATOSTHENIS ‘DE CIRCA EXORNATIONESTELLARUM ET ETHYMOLOGIA DE QUIBUS VIDENTUR

βόρεια· ρκτος μεγάλη, ρκτος μικρά, φις δι' μφοτέρων τ ν ρκτων, Κηφεύς, Περσεύς,Ἄ Ἄ Ὄ ὁ ἀ ῶ Ἄ

νδρομέδα, Κασσιέπεια, ρνις, Λύρα, νγόνασι, Στέφανος, ρκτοφύλαξ, νίοχος φ' ι <Α ξ

Ἀ Ὄ Ἐ Ἀ Ἡ ἐ ὧ ἲ

ριφοι,> Δελτωτόν, ππος, ιστός, ετός, φιο χος, Προκύων, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Χηλαί,

Ἔ Ἵ Ὀ Ἀ Ὀ ῦ

Σκορπίος, Τοξότης, Α γόκερως, δροχόος, χθύες, Τα ρος, <Κριός,> Δίδυμοι. νότια δέ· ρίων,ἰ Ὑ Ἰ ῦ Ὠ

Κ τος, Δελφίς, δρος φ' ι Κρατ ρ κα Κόραξ, Κύων, <Θυτήριον,> Κένταυρος φ' ι Θηρίον,ῆ Ὕ ἐ ὧ ὴ ὶ ὁ ἐ ὧ

Λαγωός, ργώ, Ποταμός, χθύες, στέρες πέντε πλαν ται: <κε ται δ' ν μ ν τ ι βορείωιἈ Ἰ ἀ ῆ ῖ ἐ ὲ ῶ

μισφαιρίωι τάδε· ρκτος μείζων, ρκτος λάςσων, φις δι' μφοτέρων τ ν ρκτων, Βοώτης,

ἡ Ἄ Ἄ ἐ Ὄ ἀ ῶ Ἄ

Στέφανος, νγόνασιν, φιο χος. < ν μφοτέροις το ς μι-σφαιρίοις·> Λύρα, ρνις, ιστός, Α ετός,Ἐ Ὀ ῦ ἐ ἀ ῖ ἡ Ὄ Ὀ ἰ

Δελφίς, ππος. < ν μφοτέροις το ς μισφαιρίοις·> Κηφεύς, Κασσιέπεια, Ἵ ἐ ἀ ῖ ἡ Ἀνδρομέδα, Τρίγωνον,Περσεύς, νίοχος. < ν δ τ ι νοτίωι το ζωιδιακο .> δροχόος. < ν μφοτέροις το ςἩ ἐ ὲ ῶ ῦ ῦ Ὑ ἐ ἀ ῖ

μισφαιρίοις·> Κρατήρ, Κόραξ, ργώ, Κένταυρος, τ θηρίον χει Κένταυρος ν τ ι δεξι ι χειρί,

ἡ Ἀ ὸ ὃ ἔ ὁ ἐ ῆ ᾶ

Θυτήριον, π τ ν Τοξότην Στέφανος [ ριάδνης], χθύς, Κ τος, ρίων. < ν μφοτέροις το ςὁ ὑ ὸ ὸ Ἀ Ἰ ῆ Ὠ ἐ ἀ ῖ

μισφαιρίοις·> Λαγωός, Προκύων. < ν δ τ ι βορείωι το ζωιδιακο κύκλου. βόρεια·> Καρκίνος,

ἡ ἐ ὲ ῶ ῦ ῦ

(4)

PSEUDO-ERATOSTHENIS CATASTERISMI στροθεσίαι ζ δίων.

Ἀ ῳ

ρκτου μεγάλης.

Ταύτην σίοδός φησι Λυκάονος θυγατέρα ν ρκαδί ο κε ν, λέσθαι δ μετἩ ἐ Ἀ ᾳ ἰ ῖ ἑ ὲ ὰ

ρτέμιδος τ ν περ τ ς θήρας γωγ ν ν το ς ρεσι ποιε σθαι· φθαρε σαν δ π Δι ς μμε ναι

Ἀ ὴ ὶ ὰ ἀ ὴ ἐ ῖ ὄ ῖ ῖ ὲ ὑ ὸ ὸ ἐ ῖ

λανθάνουσαν τ ν θεόν· φωραθ ναι δ στερον πίτοκον δη ο σαν φθε σαν π' α τ ς λουομένην·ὴ ῆ ὲ ὕ ἐ ἤ ὖ ὀ ῖ ὑ ὐ ῆ

φ' ργισθε σαν τ ν θε ν ποθηρι σαι α τήν· κα ο τως τεκε ν ρκτον γενομένην τ ν κληθέντα

ἐ ᾧ ὀ ῖ ὴ ὸ ἀ ῶ ὐ ὶ ὕ ῖ ἄ ὸ

ρκάδα· ο σαν δ' ν τ ρει θηρευθ ναι π α πόλων τιν ν κα παραδοθ ναι μετ το βρέφους

Ἀ ὖ ἐ ῷ ὄ ῆ ὑ ὸ ἰ ῶ ὶ ῆ ὰ ῦ

τ Λυκάονι· μετ χρόνον δέ τινα δόξαι ε σελθε ν ε ς τ το Δι ς βατον [ ερ ν] γνοήσασαν τ νῷ ὰ ἰ ῖ ἰ ὸ ῦ ὸ ἄ ἱ ὸ ἀ ὸ

νόμον· π δ το δίου υ ο διωκομένην κα τ ν ρκάδων, κα ναιρε σθαι μέλλουσαν δι τ νὑ ὸ ὲ ῦ ἰ ἱ ῦ ὶ ῶ Ἀ ὶ ἀ ῖ ὰ ὸ

ε ρημένον νόμον, Ζε ς δι τ ν συγγένειαν α τ ν ξείλετο κα ν το ς στροις α τ ν θηκεν·ἰ ὁ ὺ ὰ ὴ ὐ ὴ ἐ ὶ ἐ ῖ ἄ ὐ ὴ ἔ

ρκτον δ α τ ν νόμασε δι τ συμβεβηκ ς α τ σύμπτωμα. χει δ στέρας π τ ς κεφαλ ς

Ἄ ὲ ὐ ὴ ὠ ὰ ὸ ὸ ὐ ῇ Ἔ ὲ ἀ ἐ ὶ ῆ ῆ

ζ μαυρούς, φ' κατέρων τίων β , < π'> μοπλατ ν λαμπρ ν α , π το στήθους <α , π τοʹ ἀ ἐ ἑ ὠ ʹ ἐ ὠ ῶ ὸ ʹ ἐ ὶ ῦ ʹ ἐ ὶ ῦ

μπροσθεν ποδ ς> β , π τ ς άχεως λαμπρ ν α , < π τ ς κοιλίας λαμπρ ν α >, π σκέλεσιν

ἔ ὸ ʹ ἐ ὶ ῆ ῥ ὸ ʹ ἐ ὶ ῆ ὸ ʹ ἐ ὶ

πισθίοις β , π' κρ τ ποδ β , π τ ς κέρκου γ · το ς πάντας κδ .

ὀ ʹ ἐ ἄ ῳ ῷ ὶ ʹ ἐ ὶ ῆ ʹ ὺ ʹ

ρκτου μικρ ς.

Α τη στ ν μικρ καλουμένη· προσηγορεύθη δ π τ ν πλείστων Φοινίκη·ὕ ἐ ὶ ἡ ὰ ὲ ὑ ὸ ῶ

τιμήθη δ π τ ς ρτέμιδος· γνο σα δ τι Ζε ς α τ ν φθειρεν, γρίωσεν α τήν· στερον δ

ἐ ὲ ὑ ὸ ῆ Ἀ ῦ ὲ ὅ ὁ ὺ ὐ ὴ ἔ ἠ ὐ ὕ ὲ

σεσωσμέν λέγεται δόξαν α τ περιθε ναι ντιθε σαν τερον ε δωλον ν το ς ῃ ὐ ῇ ῖ ἀ ῖ ἕ ἴ ἐ ῖ ἄστροις, στε δισσ ςὥ ὰ

χειν τιμάς. γλαοσθένης δ

ἔ Ἀ ὲἐν το ς Ναξικο ς φησι τροφ ν γενέσθαι το Δι ς Κυνόσουραν, ε ναι δῖ ῖ ὸ ῦ ὸ ἶ ὲ

μίαν τ ν δαίων νυμφ ν· φ' ς ν μ ν τ πόλει τ καλουμέν στο ς, το νομα το το ν, ν οῶ Ἰ ῶ ἀ ἧ ἐ ὲ ῇ ῇ ῃ Ἱ ῖ ὔ ῦ ἦ ἣ ἱ

περ Νικόστρατον κτισαν, κα τ ν ν α τ [δ ] λιμένα κα τ ν π' α τ τόπον Κυνόσουρανὶ ἔ ὶ ὸ ἐ ὐ ῇ ὲ ὶ ὸ ἐ ὐ ῷ

κληθ ναι. ρατος δ α τ ν καλε λίκην κ Κρήτης ο σαν· γενέσθαι δ Δι ς τροφ ν κα δι το τοῆ Ἄ ὲ ὐ ὴ ῖ Ἑ ἐ ὖ ὲ ὸ ὸ ὶ ὰ ῦ

ν ο ρανο ς τιμ ς ξιωθ ναι. χει δ στέρας π μ ν κάστης γωνίας το πλινθίου λαμπρ ν α ,

ἐ ὐ ῖ ῆ ἀ ῆ Ἔ ὲ ἀ ἐ ὶ ὲ ἑ ῦ ὸ ʹ

π δ τ ς κέρκου λαμπρο ς γ , το ς πάντας ζ · π δ τ ν τερον τ ν γουμένων κατώτερός στιν

ἐ ὶ ὲ ῆ ὺ ʹ ὺ ʹ ὑ ὸ ὲ ὸ ἕ ῶ ἡ ἐ

λλος στήρ, ς καλε ται Πόλος, περ ν δοκε λος κόσμος στρέφεσθαι.

(5)

Σκορπίου. Ο τος δι τ μέγεθος ε ς δύο δωδεκατημόρια διαιρε ται· κα τ μ ν πέχουσιν α χηλαί,ὗ ὰ ὸ ἰ ῖ ὶ ὸ ὲ ἐ ἱ

θάτερον δ τ σ μα κα τ κέντρον. το τον, φασίν, ποίησεν ρτεμις ναδοθ ναι < κ> τ ςὲ ὸ ῶ ὶ ὸ ῦ ἐ Ἄ ἀ ῆ ἐ ῆ

κολώνης τ ς Χίου νήσου, κα τ ν ρίωνα πλ ξαι, κα ο τως ποθανε ν, πειδ ν κυνηγεσίῆ ὶ ὸ Ὠ ῆ ὶ ὕ ἀ ῖ ἐ ὴ ἐ ῳ

κόσμως α τ ν βιάσατο· ν Ζε ς ν το ς λαμπρο ς θηκε τ ν στρων, ν' ε δ σιν ο

ἀ ὐ ὴ ἐ ὃ ὺ ἐ ῖ ῖ ἔ ῶ ἄ ἵ ἰ ῶ ἱ

πιγινόμενοι νθρωποι τ ν σχύν τε α το κα τ ν δύναμιν. χει δ στέρας φ' κατέρας χηλ ς

ἐ ἄ ὴ ἰ ὐ ῦ ὶ ὴ Ἔ ὲ ἀ ἐ ἑ ῆ

β , ν ε σιν ο μ ν πρ τοι μεγάλοι, ο δ δεύτεροι μαυροί, π δ το μετώπου <λαμπρο ς γ , νʹ ὧ ἰ ἱ ὲ ῶ ἱ ὲ ἀ ἐ ὶ ὲ ῦ ὺ ʹ ὧ

μέσος λαμπρότατος, π τ ς άχεως> λαμπρο ς γ , π τ ς κοιλίας β , π τ ς κέρκου ε , π το

ὁ ἐ ὶ ῆ ῥ ὺ ʹ ἐ ὶ ῆ ʹ ἐ ὶ ῆ ʹ ἐ ὶ ῦ

κέντρου β · προηγε ται μ ν ν α το ς πάντων φαιδρότερος ν π τ ς βορείας χηλ ς λαμπρ ςʹ ῖ ὲ ἐ ὐ ῖ ὢ ὁ ἐ ὶ ῆ ῆ ὸ

στήρ· <το ς πάντας ιθ >.

ἀ ὺ ʹ

Κασσιεπείας. Ταύτην στορε Σοφοκλ ς τ ς τραγ δίας ποιητ ς ν νδρομέδ ρίσασαν περἱ ῖ ῆ ὁ ῆ ῳ ὴ ἐ Ἀ ᾳ ἐ ὶ

κάλλους τα ς Νηρηίσιν ε σελθε ν ε ς τ σύμπτωμα, κα Ποσειδ να διαφθε ραι τ ν χώραν κ τοςῖ ἰ ῖ ἰ ὸ ὶ ῶ ῖ ὴ ῆ

πιπέμψαντα· δι' ν πρόκειται τ κήτει θυγάτηρ. ο κείως δ σχημάτισται γγ ς π δίφρου

ἐ ἣ ῷ ἡ ἰ ὲ ἐ ἐ ὺ ἐ ὶ

καθημένη. χει δ' στέρας π τ ς κεφαλ ς λαμπρ ν α , < φ' κατέρων τ ν μων λαμπρ ν α , πἜ ἀ ἐ ὶ ῆ ῆ ὸ ʹ ἐ ἑ ῶ ὤ ὸ ʹ ἐ ὶ

το δεξιο στήθους λαμπρ ν α >, π το δεξιο γκ νος <α , π τ ς δεξι ς χειρ ς> λαμπρ ν α ,ῦ ῦ ὸ ʹ ἐ ὶ ῦ ῦ ἀ ῶ ʹ ἐ ὶ ῆ ᾶ ὸ ὸ ʹ

π τ ς < ριστερ ς> χειρ ς <λαμπρ ν α , π' μφαλο > α , [< π το > γόνατος α , < π > ποδ ς

ἐ ὶ ῆ ἀ ᾶ ὸ ὸ ʹ ἐ ὀ ῦ ʹ ἐ ὶ ῦ ʹ ἐ ὶ ὸ

κρου α , < π το > στήθους α μαυρόν], π' ριστερο μηρο λαμπρο ς β , π γόνατος α

ἄ ʹ ἐ ὶ ῦ ʹ ἀ ἐ ἀ ῦ ῦ ὺ ʹ ἐ ὶ ʹ

λαμπρόν, < π ποδ ς κρου α >, π το πλινθίου α , < π τ ς> το δίφρου ο κάθηται κατέραςἐ ὶ ὸ ἄ ʹ ἐ ὶ ῦ ʹ ἐ ὶ ῆ ῦ ὗ ἑ

(6)

ΙΠΠΑΡΧΟΥ ΤΩΝ ΑΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΟΞΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΠΡΩΤΟΝ

ππαρχος Α σχρίωνι χαίρειν.

Ἵ ἰ Ἡδέως πέγνων δι τ ς πιστολ ς τ πίμονόν σου τ ς πρ ςἐ ὰ ῆ ἐ ῆ ὸ ἐ ῆ ὸ

φιλομαθίαν ο κειώσεως· τά τε γ ρ φυσικ τ ν πιζητηθέντων π σο κα τ περ τ ν παρἰ ὰ ὰ ῶ ἐ ὑ ὸ ῦ ὶ ὰ ὶ ῶ ὰ

ράτ λεγομένων ν τα ς Συνανατολα ς κανωτέραν νέφαινέ μοι φιλοτεχνίαν, κα πολλ γε

Ἀ ῳ ἐ ῖ ῖ ἱ ἐ ὶ ῷ

μ λλον, σ πεπλεόνακας ν τα ς βιωτικα ς σχολίαις δι τ ν τ ν ξιολογωτάτων δελφ ν μ νᾶ ὅ ῳ ἐ ῖ ῖ ἀ ὰ ὴ ῶ ἀ ἀ ῶ ὠ ὴ

τελευτήν. περ μ ν ο ν τ ν λλων μετ τα τά σοι τ ν δίαν κρίσιν διασαφήσω· περ δ τ ν πὶ ὲ ὖ ῶ ἄ ὰ ῦ ὴ ἰ ὶ ὲ ῶ ὑ ὸ

ράτου λεγομένων ν το ς Φαινομένοις ν ν προτέθειμαί σοι γράψαι, π ν καθόλου τ καλ ς

Ἀ ἐ ῖ ῦ ᾶ ὸ ῶ ἢ

κακ ς λεγόμενον < ν> α το ς ποδεικνύων. ξ ν σται σοι φανερ πάντα κα τ παρ σοῶ ἐ ὐ ῖ ὑ ἐ ὧ ἔ ὰ ὶ ὰ ὰ ῦ

διαπορηθέντα. ξήγησιν μ ν ο ν τ ν ράτου Φαινομένων κα λλοι πλείονες συντετάχασιν·Ἐ ὲ ὖ ῶ Ἀ ὶ ἄ

πιμελέστατα δ δοκε πάντων τταλος καθ' μ ς μαθηματικ ς τ ν περ α τ ν πεποι σθαι

ἐ ὲ ῖ Ἄ ὁ ἡ ᾶ ὸ ὸ ὶ ὐ ῶ ῆ

λόγον. λλ τ μ ν ξηγήσασθαι τ ν ν το ς ποιήμασι διάνοιαν ο μεγάλης πιστροφ ςἀ ὰ ὸ ὲ ἐ ὴ ἐ ῖ ὐ ἐ ῆ

προσδε σθαι νομίζω· πλο ς τε γ ρ κα σύντομός στι ποιητής, τι δ σαφ ς το ς κα μετρίωςῖ ἁ ῦ ὰ ὶ ἐ ἔ ὲ ὴ ῖ ὶ

παρηκολουθηκόσι· τ δ συνε ναι τ λεγόμενα περ τ ν ο ρανίων π' α το , τίνα τε συμφώνωςὸ ὲ ῖ ὰ ὶ ῶ ὐ ὑ ὐ ῦ

το ς φαινομένοις ναγέγραπται κα τίνα διημαρτημένως, το τ' φελιμώτατον γήσαιτ' ν τις καῖ ἀ ὶ ῦ ὠ ἡ ἄ ὶ

μαθηματικ ς διον μπειρίας. ῆ ἴ ἐ

Θεωρ ν δ' ο ν < ν> το ς πλείστοις κα χρησιμωτάτοις διαφωνο ντα τ ν ρατον πρ ς τῶ ὖ ἐ ῖ ὶ ῦ ὸ Ἄ ὸ ὰ

φαινόμενά τε κα γινόμενα κατ λήθειαν, τούτοις δ' πασι ὶ ὰ ἀ ἅ σχεδ ν ο μόνον το ς λλους, λλ καὸ ὐ ὺ ἄ ἀ ὰ ὶ

τ ν τταλον συνεπιγραφόμενον, κρινα τ ς σ ς νεκα φιλομαθίας κα τ ς κοιν ς τ ν λλωνὸ Ἄ ἔ ῆ ῆ ἕ ὶ ῆ ῆ ῶ ἄ

φελείας ναγράψαι τ δοκο ντά μοι διημαρτ σθαι. το το δ ποι σαι προεθέμην ο κ κ το το ς

ὠ ἀ ὰ ῦ ῆ ῦ ὲ ῆ ὐ ἐ ῦ ὺ

λλους λέγχειν φαντασίαν πενέγκασθαι προαιρούμενος· (κεν ν γ ρ κα μικρόψυχον παντελ ς·

ἄ ἐ ἀ ὸ ὰ ὶ ῶ

το ναντίον δ δε ν ο ομαι π σιν μ ς ε χαριστε ν, σοι τ ς κοιν ς νεκεν φελείας δί πονε νὐ ὲ ῖ ἴ ᾶ ἡ ᾶ ὐ ῖ ὅ ῆ ῆ ἕ ὠ ἰ ᾳ ῖ

ναδεχόμενοι τυγχάνουσιν·) λλ' νεκα το μήτε σ μήτε το ς λοιπο ς τ ν φιλομαθούντων

ἀ ἀ ἕ ῦ ὲ ὺ ὺ ῶ

ποπλαν σθαι τ ς περ τ φαινόμενα κατ τ ν κόσμον θεωρίας. περ ε λόγως πολλο πεπόνθασιν·

ἀ ᾶ ῆ ὶ ὰ ὰ ὸ ὅ ὐ ὶ

γ ρ τ ν ποιημάτων χάρις ξιοπιστίαν τιν το ς λεγομένοις περιτίθησι, κα πάντες σχεδ ν ο τ ν

ἡ ὰ ῶ ἀ ὰ ῖ ὶ ὸ ἱ ὸ

(7)

ARCHIMEDES DIMENSIO CIRCULI, 1-2

[1] Π ς κύκλος σος στ τριγών ρθογωνί , ο μ ν κ το κέντρου ση μι τ ν περ τ νᾶ ἴ ἐ ὶ ῳ ὀ ῳ ὗ ἡ ὲ ἐ ῦ ἴ ᾷ ῶ ὶ ὴ

ρθήν, δ περίμετρος τ βάσει. χέτω ΑΒΓΔ κύκλος τριγών τ Ε, ς πόκειται· λέγω τι σος

ὀ ἡ ὲ ῇ Ἐ ὁ ῳ ῷ ὡ ὑ ὅ ἴ

στίν. Ε γ ρ δυνατόν, στω μείζων κύκλος, κα γγεγράφθω τ ΑΓ τετράγωνον, κα τετμήσθωσαν

ἐ ἰ ὰ ἔ ὁ ὶ ἐ ὸ ὶ

α περιφέρειαι δίχα, κα στω τ τμήματα δη λάσσονα τ ς περοχ ς, περέχει κύκλος τοἱ ὶ ἔ ὰ ἤ ἐ ῆ ὑ ῆ ᾗ ὑ ὁ ῦ

τριγώνου· τ ε θύγραμμον ρα τι το τριγώνου στ με ζον. Ε λήφθω κέντρον τ Ν κα κάθετος ὸ ὐ ἄ ἔ ῦ ἐ ὶ ῖ ἰ ὸ ὶ ἡ

ΝΞ· λάσσων ρα ΝΞ τ ς το τριγώνου πλευρ ς. στιν δ κα περίμετρος το ε θυγράμμουἐ ἄ ἡ ῆ ῦ ᾶ Ἔ ὲ ὶ ἡ ῦ ὐ

τ ς λοιπ ς λάττων, πε κα τ ς το κύκλου περιμέτρου· λαττον ρα τ ε θύγραμμον το Εῆ ῆ ἐ ἐ ὶ ὶ ῆ ῦ ἔ ἄ ὸ ὐ ῦ

τριγώνου· περ τοπον. στω δ κύκλος, ε δυνατόν, λάσσων το Ε τριγώνου, κα περιγεγράφθωὅ ἄ Ἔ ὲ ὁ ἰ ἐ ῦ ὶ

τ τετράγωνον, κα τετμήσθωσαν α περιφέρειαι δίχα, κα χθωσαν φαπτόμεναι δι τ ν σημείων·ὸ ὶ ἱ ὶ ἤ ἐ ὰ ῶ

ρθ ρα π ΟΑΡ. ΟΡ ρα τ ς ΜΡ στ ν μείζων· γ ρ ΡΜ τ ΡΑ ση στί· κα τ ΡΟΠ

ὀ ὴ ἄ ἡ ὑ ὸ Ἡ ἄ ῆ ἐ ὶ ἡ ὰ ῇ ἴ ἐ ὶ ὸ

τρίγωνον ρα το ΟΖΑΜ σχήματος με ζόν στιν τ μισυ. Λελείφθωσαν ο τ ΠΖΑ τομε μοιοιἄ ῦ ῖ ἐ ἢ ὸ ἥ ἱ ῷ ῖ ὅ

λάσσους τ ς περοχ ς, περέχει τ Ε το ΑΒΓΔ κύκλου· τι ρα τ περιγεγραμμένον

ἐ ῆ ὑ ῆ ᾗ ὑ ὸ ῦ ἔ ἄ ὸ

ε θύγραμμον το Ε στ ν λασσον· περ τοπον· στιν γ ρ με ζον, τι μ ν ΝΑ ση στ τὐ ῦ ἐ ὶ ἔ ὅ ἄ ἔ ὰ ῖ ὅ ἡ ὲ ἴ ἐ ὶ ῇ

καθέτ το τριγώνου, δ περίμετρος μείζων στ τ ς βάσεως το τριγώνου. σος ρα κύκλοςῳ ῦ ἡ ὲ ἐ ὶ ῆ ῦ Ἴ ἄ ὁ

τ Ε τριγών . [2] κύκλος πρ ς τ π τ ς διαμέτρου τετράγωνον λόγον χει, ν <ια> πρ ς <ιδ>.ῷ ῳ Ὁ ὸ ὸ ἀ ὸ ῆ ἔ ὃ ὸ

στω κύκλος, ο διάμετρος ΑΒ, κα περιγεγράφθω τετράγωνον τ ΓΗ, κα τ ς ΓΔ διπλ ΔΕ,

Ἔ ὗ ἡ ὶ ὸ ὶ ῆ ῆ ἡ

βδομον δ ΕΖ τ ς ΓΔ. πε ο ν τ ΑΓΕ πρ ς τ ΑΓΔ λόγον χει, ν <κα> πρ ς <ζ>, πρ ς δ τ

ἕ ὲ ἡ ῆ Ἐ ὶ ὖ ὸ ὸ ὸ ἔ ὃ ὸ ὸ ὲ ὸ

ΑΕΖ τ ΑΓΔ λόγον χει, ν πτ πρ ς ν, τ ΑΓΖ πρ ς τ ΑΓΔ στίν, ς <κβ> πρ ς <ζ>. λλ τοὸ ἔ ὃ ἑ ὰ ὸ ἕ ὸ ὸ ὸ ἐ ὡ ὸ Ἀ ὰ ῦ

ΑΓΔ τετραπλάσιόν στι τ ΓΗ τετράγωνον, τ δ ΑΓΔΖ τρίγωνον τ ΑΒ κύκλ σον στίν [ πε ἐ ὸ ὸ ὲ ῷ ῳ ἴ ἐ ἐ ὶ ἡ

μ ν ΑΓ κάθετος ση στ τ κ το κέντρου, δ βάσις τ ς διαμέτρου τριπλασίων κα τ ζ γγισταὲ ἴ ἐ ὶ ῇ ἐ ῦ ἡ ὲ ῆ ὶ ῷ ʹ ἔ

περέχουσα δειχθήσεται]· κύκλος ο ν πρ ς τ ΓΗ τετράγωνον λόγον χει, ν <ια> πρ ς <ιδ>.

(8)

EUCLIDES ELEMENTA

Σημε όν στιν, ο μέρος ο θέν. ῖ ἐ ὗ ὐ Γραμμ δ μ κος πλατές. Γραμμ ς δ πέρατα σημε α. Ε θε αὴ ὲ ῆ ἀ ῆ ὲ ῖ ὐ ῖ

γραμμή στιν, τις ξ σου το ς φ' αυτ ς σημείοις κε ται. πιφάνεια δέ στιν, μ κος κα πλάτοςἐ ἥ ἐ ἴ ῖ ἐ ἑ ῆ ῖ Ἐ ἐ ὃ ῆ ὶ

μόνον χει. πιφανείας δ πέρατα γραμμαί. πίπεδος πιφάνειά στιν, τις ξ σου τα ς φ' αυτ ςἔ Ἐ ὲ Ἐ ἐ ἐ ἥ ἐ ἴ ῖ ἐ ἑ ῆ

ε θείαις κε ται. πίπεδος δ γωνία στ ν ν πιπέδ δύο γραμμ ν πτομένων λλήλων κα μὐ ῖ Ἐ ὲ ἐ ὶ ἡ ἐ ἐ ῳ ῶ ἁ ἀ ὶ ὴ

π' ε θείας κειμένων πρ ς λλήλας τ ν γραμμ ν κλίσις. ταν δ α περιέχουσαι τ ν γωνίαν

ἐ ὐ ὸ ἀ ῶ ῶ Ὅ ὲ ἱ ὴ

γραμμα ε θε αι σιν, ε θύγραμμος καλε ται γωνία. ταν δ ε θε α π' ε θε αν σταθε σα τ ςὶ ὐ ῖ ὦ ὐ ῖ ἡ Ὅ ὲ ὐ ῖ ἐ ὐ ῖ ῖ ὰ

φεξ ς γωνίας σας λλήλαις ποι , ρθ κατέρα τ ν σων γωνι ν στι, κα φεστηκυ α ε θε α

ἐ ῆ ἴ ἀ ῇ ὀ ὴ ἑ ῶ ἴ ῶ ἐ ὶ ἡ ἐ ῖ ὐ ῖ

κάθετος καλε ται, φ' ν φέστηκεν. μβλε α γωνία στ ν μείζων ρθ ς. ξε α δ λάσσωνῖ ἐ ἣ ἐ Ἀ ῖ ἐ ὶ ἡ ὀ ῆ Ὀ ῖ ὲ ἡ ἐ

ρθ ς. ρος στίν, τινός στι πέρας. Σχ μά στι τ πό τινος τινων ρων περιεχόμενον. Κύκλος

ὀ ῆ Ὅ ἐ ὅ ἐ ῆ ἐ ὸ ὑ ἤ ὅ

στ σχ μα πίπεδον π μι ς γραμμ ς περιεχόμενον [ καλε ται περιφέρεια], πρ ς ν φ' ν ς

ἐ ὶ ῆ ἐ ὑ ὸ ᾶ ῆ ἣ ῖ ὸ ἣ ἀ ἑ ὸ

σημείου τ ν ντ ς το σχήματος κειμένων π σαι α προσπίπτουσαι ε θε αι [πρ ς τ ν το κύκλουῶ ἐ ὸ ῦ ᾶ ἱ ὐ ῖ ὸ ὴ ῦ

περιφέρειαν] σαι λλήλαις ε σίν. Κέντρον δ το κύκλου τ σημε ον καλε ται. Διάμετρος δ τοἴ ἀ ἰ ὲ ῦ ὸ ῖ ῖ ὲ ῦ

κύκλου στ ν ε θε ά τις δι το κέντρου γμένη κα περατουμένη φ' κάτερα τ μέρη π τ ς τοἐ ὶ ὐ ῖ ὰ ῦ ἠ ὶ ἐ ἑ ὰ ὑ ὸ ῆ ῦ

κύκλου περιφερείας, τις κα δίχα τέμνει τ ν κύκλον. μικύκλιον δέ στι τ περιεχόμενον σχ μαἥ ὶ ὸ Ἡ ἐ ὸ ῆ

πό τε τ ς διαμέτρου κα τ ς πολαμβανομένης π' α τ ς περιφερείας. κέντρον δ το μικυκλίου

ὑ ῆ ὶ ῆ ἀ ὑ ὐ ῆ ὲ ῦ ἡ

τ α τό, κα το κύκλου στίν. Σχήματα ε θύγραμμά στι τ π ε θει ν περιεχόμενα,ὸ ὐ ὃ ὶ ῦ ἐ ὐ ἐ ὰ ὑ ὸ ὐ ῶ

τρίπλευρα μ ν τ π τρι ν, τετράπλευρα δ τ π τεσσάρων, πολύπλευρα δ τ π πλειόνων ὲ ὰ ὑ ὸ ῶ ὲ ὰ ὑ ὸ ὲ ὰ ὑ ὸ ἢ

τεσσάρων ε θει ν περιεχόμενα. Τ ν δ τριπλεύρων σχημάτων σόπλευρον μ ν τρίγωνόν στι τὐ ῶ ῶ ὲ ἰ ὲ ἐ ὸ

τ ς τρε ς σας χον πλευράς, σοσκελ ς δ τ τ ς δύο μόνας σας χον πλευράς, σκαλην ν δ τὰ ῖ ἴ ἔ ἰ ὲ ὲ ὸ ὰ ἴ ἔ ὸ ὲ ὸ

τ ς τρε ς νίσους χον πλευράς. τι δ τ ν τριπλεύρων σχημάτων ρθογώνιον μ ν τρίγωνόν στιὰ ῖ ἀ ἔ Ἔ ὲ ῶ ὀ ὲ ἐ

τ χον ρθ ν γωνίαν, μβλυγώνιον δ τ χον μβλε αν γωνίαν, ξυγώνιον δ τ τ ς τρε ς ξείαςὸ ἔ ὀ ὴ ἀ ὲ ὸ ἔ ἀ ῖ ὀ ὲ ὸ ὰ ῖ ὀ

χον γωνίας. Τ ν δ τετραπλεύρων σχημάτων τετράγωνον μέν στιν, σόπλευρόν τέ στι κα

ἔ ῶ ὲ ἐ ὃ ἰ ἐ ὶ

ρθογώνιον, τερόμηκες δέ, ρθογώνιον μέν, ο κ σόπλευρον δέ, όμβος δέ, σόπλευρον μέν,

ὀ ἑ ὃ ὀ ὐ ἰ ῥ ὃ ἰ

ο κ ρθογώνιον δέ, ομβοειδ ς δ τ τ ς πεναντίον πλευράς τε κα γωνίας σας λλήλαις χον, ὐ ὀ ῥ ὲ ὲ ὸ ὰ ἀ ὶ ἴ ἀ ἔ ὃ

ο τε σόπλευρόν στιν ο τε ρθογώνιον· τ δ παρ τα τα τετράπλευρα τραπέζια καλείσθω.ὔ ἰ ἐ ὔ ὀ ὰ ὲ ὰ ῦ

Παράλληλοί ε σιν ε θε αι, α τινες ν τ α τ πιπέδ ο σαι κα κβαλλόμεναι ε ς πειρον φ'ἰ ὐ ῖ ἵ ἐ ῷ ὐ ῷ ἐ ῳ ὖ ὶ ἐ ἰ ἄ ἐ

κάτερα τ μέρη π μηδέτερα συμπίπτουσιν λλήλαις.

ἑ ὰ ἐ ὶ ἀ

(9)

IEROFILOU FILOSOFOU PWS OFEILEI DIATASQAI ANQRWPOS EF

EKASTWI MHNI

MENI IANOUARIWI. ανουάριος φλέγμα γλυκ <κυριεύει>. ρμόζει ο νου καλο Ἰ ὺ ἁ ἴ ῦ ε ωδεστάτουὐ

λαμβάνειν οφήματα τρία μικρά, λλ μ τάκτως· πινηστεύειν δ ως ρας γ κα ε θ' ο τωςῥ ἀ ὰ ὴ ἀ ἐ ὲ ἕ ὥ ʹ ὶ ἶ ὕ

τρέφεσθαι κ μ ν τ ν κρε ν πρόβεα χλία κα πτά, χοίρεα δ πτ μικρ κα ζωμο ς καρυκευτο ςἐ ὲ ῶ ῶ ὶ ὀ ὲ ὀ ὰ ὰ ὶ ὺ ὺ

δι πεπέρεως, στάχους κα κιναμώμου, ρτύματα δι καρναβάδου νατολ ς κα πεπέρεως κα τ νὰ ὶ ἀ ὰ ἀ ῆ ὶ ὶ ῶ

ρωμάτων. ν δ τ πτήσει τ ν χοιρέων κρε ν λειφέσθωσαν ο νομέλιτι. τ δ τ ν ο ν

ἀ ἐ ὲ ῇ ὀ ῶ ῶ ἀ ἰ ὰ ὲ ῶ ἰῶ

ποδοκέφαλα πηκτ κα ξυστ σθιέτω. κ δ τ ν ρνέων ρνιθας κα περιστερόπουλα, λευκ δὰ ὶ ὀ ὰ ἐ ἐ ὲ ῶ ὀ ὄ ὶ ὰ ὲ

κα βρακάτα, τα τα γάρ ε σι τ κρείττονα, χλία δ κα πτά, ν δ ζωμο ς καρυκευτά. κα ρτυγαςὶ ῦ ἰ ὰ ὲ ὶ ὀ ἐ ὲ ῖ ὶ ὄ

κα τρωγλίτας. τούτων μ ν τ ν γρίων γινομένων ψαχν χλία δίεφθα. κ δ τ ν χθύων σαργο ςὶ ὲ ῶ ἀ ὰ ἐ ὲ ῶ ἰ ὺ

τηγάνου, χρυσάφια δ κα προλεχθέντα σθίειν δι τ ν ρωμάτων καρυκευτά. κ δ τ ν λαχάνωνὲ ὶ ἐ ὰ ῶ ἀ ἐ ὲ ῶ

κράμβας κα γογκύλια, δαυκ ν κα πράσα κα σπαράγκους γρίους κα λαιοσπάραγκα καὶ ὶ ὶ ὶ ἀ ἀ ὶ ἐ ὶ

χαμαιδάφνια κα βρυώνια σθίειν <μετ'> λαιογάρου· τ δ ζέμα α τ ν πίνειν καρυκευτόν. τ ν δὶ ἐ ἐ ὸ ὲ ὐ ῶ ὴ ὲ

κράμβην ψειν μετ' λαιογάρου. π σι δ το ς < νθρώποις> σκόροδα φαγε ν φθ λέλαια· τ ζέμαἕ ἐ ᾶ ὲ ῖ ἀ ῖ ἑ ὰ ὁ ὸ

α τ ν πίνειν δι στάχους κα μέλιτος· το ς δ ε ρώστοις κα ξηρόζεμα πίνειν δι πεπέρεως καὐ ῶ ὰ ὶ ῖ ὲ ὐ ὶ ὰ ὶ

στάχους κα κιναμώμου κα καρεοφύλλων κα στύρακος καλο λίγου κα μέλιτος το ρκο ντος.ὶ ὶ ὶ ῦ ὀ ὶ ῦ ἀ ῦ

κ δ τ ν κοδιμέντων ε ζωμον, πράσον, σέλινον κα λεπτ ς εφανίδας σθίειν κα πήγανον κα

ἐ ὲ ῶ ὔ ὶ ὰ ῥ ἐ ὶ ὶ

δύοσμον κα

ἡ ὶ λιβυστικόν. τ δ μβάμματα στωσαν σίνηπι, λόη, κύμιὰ ὲ ἐ ἔ ἀ νον κα ο νόγαρον. κ δὶ ἰ ἐ ὲ

τ ν σπρέων λαθύρια, α χος λεςτά· δ ρτυσις α τ ν δι' λαίου κα κυμίνου τριπτο . κ δῶ ὀ ὖ ἀ ἡ ὲ ἄ ὐ ῶ ἐ ὶ ῦ ἐ ὲ

τ ν πωρ ν σταφίδας, μύγδαλα, πιστάκια κα κουκονάρια. το ς δ ε ρώστοις κα κυδωνάταῶ ὀ ῶ ἀ ὶ ῖ ὲ ὐ ὶ

λαμβάνειν κα λίγον κίτρον κα οΐδιν κα πίδι κα φοίνικας κα πρωτόγαλα μετ μέλιτος καὶ ὀ ὶ ῥ ὶ ἀ ὶ ὶ ὰ ὶ

στάχους κα κιναμώμου λειωθέντος κα χυλο σεμιδάλεως. ν δ το ς λοετρο ς δι' λου το μην ς δὶ ὶ ῦ ἐ ὲ ῖ ῖ ὅ ῦ ὸ ʹ

σμηχόμενος νίτρ πτ ν ο ν λυθέντι· χρίσμα δ ποιε ν σκευασμένον τουτέστιν ψίλωθρον·ῳ ὀ ῷ ἐ ἴ ῳ ὲ ῖ ἐ

βάλλειν δ κα λόην σταθμ ν λίτρας γ κα σμύρνην λίτραν α κα κρόκους ὲ ὶ ἀ ὸ ʹ ὶ ʹ ὶ ᾠῶν β · τα τα πάνταʹ ῦ

νώσας ν τ χρίσματι σμήχου. τα τα δ σκευ νός. ρμόζει δ πρ ν χρίσασθαι ε σέλθ ς ε ς

ἑ ἐ ῷ ῦ ὲ ἡ ὴ ἑ ἁ ὲ ὶ ἢ ἰ ῃ ἰ

λοετρ ν κα περιχύσασθαι σίτλας γ πρ ν δρ σαι κα ξελθε ν ε ς τ ξωθεν κα ποσπογκίσασθαιὸ ὶ ʹ ὶ ἱ ῶ ὶ ἐ ῖ ἰ ὸ ἔ ὶ ἀ

καλ ς μετ το χρίσματος. μετ δ τ ποπλύνεσθαι το χρίσματος ποτρίβεσθαι δι' ο νουῶ ὰ ῦ ὰ ὲ ὸ ἀ ῦ ἀ ἴ

ψυκτηρίου κα κρόκων ὶ ᾠῶν σ ν οδελαί ναμεμιγμένων θερμ κα φροδισιάζειν.ὺ ῥ ῳ ἀ ῷ ὶ ἀ

MHNI SEPTEBRIWI. Ὁ Σεπτέβριος χολ ν μέλαιναν κυριεύει. ρμόζει δριμυφαγίαις πάσαιςὴ ἁ

(10)

μ κα καρυκευτ μετ ρωμάτων. κ δ τ ν κρε ν πρόβεα κα ρνιθας, περιστερόπουλα δ κα

ὠ ὰ ὶ ὰ ὰ ἀ ἐ ὲ ῶ ῶ ὶ ὄ ὲ ὶ

χ νας κα ρτυγας κα ρτυγομήτρας κα τ ν οῆ ὶ ὄ ὶ ὀ ὶ ῶ ἰῶν τ γαλούρια, νήσσας δ κα φάσσας καὰ ὲ ὶ ὶ

τρυγόνας κα πέρδικας, βόεια δ κα λάφους κα δορκάδας κα πλάτονας κα λαγωο ς κα συάγρουςὶ ὲ ὶ ἐ ὶ ὶ ὶ ὺ ὶ

πέχειν δε . κ δ τ ν χθύων κεφάλους κα κίχλας κα πάντα τ λέπιδα σθίειν· σα δ παστ

ἀ ῖ ἐ ὲ ῶ ἰ ὶ ὶ ὰ ἀ ἐ ὅ ὲ ὰ

πέχεσθαι· τ δ' λλα σθίειν. κ δ τ ν σπρέων κύαμον κα φακ ν κα λάθυρον πέχεσθαι, τ

ἀ ὰ ἄ ἐ ἐ ὲ ῶ ὀ ὶ ῆ ὶ ἀ ὰ

δ λοιπ σθίειν. σπαράγκους δ πάντας κα μανίτας λευκο ς σθίειν. κ δ τ ν πωρ νὲ ὰ ἐ ἀ ὲ ὶ ἀ ὺ ἐ ἐ ὲ ῶ ὀ ῶ

σταφυλ ς λευκ ς κα πίους το ς γρίους το ς κμάσαντας ὰ ὰ ὶ ἀ ὺ ἀ ὺ ἀ κα μ λον γλυκ κα σ κα λευκά,ὶ ῆ ὺ ὶ ῦ

οδάκινα κα περσικ κα

ῥ ὶ ὰ ὶ μηλοροδάκινα, οι ς κα φοίνικας κα μηλοκύδωνα πάντα σθίειν. κ δῥ ὰ ὶ ὶ ἐ ἐ ὲ

τ ν ξηρ ν πιστάκια κα κάρυα τ βασιλικ μύγδαλά τε κα κοκονάρια. ο νους δ λευκο ς καῶ ῶ ὶ ὰ ὰ ἀ ὶ ἴ ὲ ὺ ὶ

λαιοχρόους πίνειν κα ψινθοροσάτους. λουτρ δ η κα σμήχεςθαι. κα φροδισιάζειν.

ἐ ὶ ἀ ὰ ὲ ʹ ὶ ὶ ἀ

Fuentes: Aristarchus of Samos, the ancient Copernicus, T. HEATH, ed., Oxford, Clarendon Press, 1913, rep. 1966. Commentariorum in Aratum reliquiae, E. MAASS, ed. Berlín, Weidmann, 1898, rep. 1958. “Pseudo-Eratosthenis catasterismi” en Mythographi Graeci 3, A. OLIVIERI, ed, Leipzig, Teubner, 1897.

Hipparchi in Arati et Eudoxi phaenomena commentariorum libri III, C. MANITIUS, ed. Leipzig, Teubner, 1894.

Archimède,1, C. MUGLER, ed, París, Les Belles Lettres, 1970. Euclidis elementa, vols. 1–4, 2nd edn., E. S. STAMATIS, ed. (post J. L. HEIBERG), Leipzig, Teubner, 1:1969; 2:1970;

3:1972;4:1973.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :