Epidemiología de las fases tempranas de la infección por el VIH en pacientes ambulatorios de una zona semi-rural del sur de Mozambique

125  Descargar (0)

Texto completo

(1)Epidemiología de las fases tempranas de la infección por el VIH en pacientes ambulatorios de una zona semi-rural del sur de Mozambique Cèlia Serna Bolea. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2)  .        .    . .      !         "# $           . .    .   $ %     &'( $ %& !   .  !"#!. . .

(3)

(4) .     ) *+    $       . . . ,$%-.+ / 0    1. .             2 .  $3 .  . *    4 5  + 6    0  0     .   .    .        .   . . .   ). *   . + !"#!. .

(5)

(6) . .  . . . . $'& (    ) $  *  . +,. $ . 7 + 8 9 + 8  & + & )* + - . )* . +-. +& + ). + : . * . .  .  . ,!"#".;<=>. $ #, /   .  - . *   & +$ $ $ & .   . & (    , $  . 7 +) + *&?+8 9 + )* + -. +& + ). * . .  .   ,!"#".==## $ #,6.. .

(7)

(8) .       &   . .

(9)

(10) .  .   .         . .

(11) . . .

(12) . .  &) &) &( & &)$ &%) $ $%- $: $A $ -& -& -: G&: ( (( :) :$: )&&: )( H$ - %: & :&%G& :&%A A$: A( A. ? @4 ? @4   /  A(        ,  . ?4 $    *B ,$  B C D  *B . $      ,    . / : @   A(, E &%)'. F     6  ?  ! " 6  4    !# $ % " /   @ 5 /   &'  (   *B *4 0  @ *4  4    (' (   7*5     / ?       *  ) / @  @  ' )    ? * (   /  0            6 4   A(  (  (   / *   /   . .

(13)

(14) . . . .    !"  #$ ! # & '()" . *. &'()"  +,-$. &.. / 0 0  1 ( . &2. /3(0)"  ). 0 . 1. &4. /& 1  0  ). /. 2. //. 01  1 ( . 2 +  0( ). 0 . 1 ( . //. 2& 5- )10 ( 1 (  2/. . /. /4.  6 07 ( 01.   0( 0(  1. &. %. /8. '00) (61  1 (  9 !-:. 2&. 5 '!!. 2%. ;<'!. '= '!. . .

(15) 2. 8. . !. ! . *. 4. > !'!. 8. %. '3'' #!. 88. *. #'= #(-  07 70. /. 8. #?#@+'!. 8. . . '! ># !. .

(16) . . .  .   . .

(17) .

(18)  .   . .,.. .    /0 (.  . .  1 / "10 -  /  0 ,&./    #I># #7<. + /*. #I><  /  / *.   /   . ,A(..  / =7;   /   :7. / * ,(:A71* :76 *  2.  / /   /  :    /   .  .  ,&A 16 * .     . A  / ( A(   F  . *67.  2..  /?  ?  / . . ,A(. J+ >+ 4 0   - +  .     4  6 .     / I   /  % +       . .    &%) &)6  F  . F *F / +   /    6    /  : $= .  A(       0    / .    /  A(7# & - & 4    +  +. /  6   ?        + . .  -A(7#6A(7!     /   ,A.+ 0 /   7* ,)(.+6. .  .   .  /   A 4 + 0A(7#6A(7!   *. + 0A /   *F .   &    0 / . F  *F .   6*.  + . . . F .    .  )(+ . /  &* +. F -**0 6 /  A  *F . . 17.

(19)        / + * .      ,A. .  *F ,)(+   . ? 0    / K 6 0   .  .     . @  . F ,  . + #".. . .,2. . . -  <" 9  + !L   &+?    . 4 5 .   .  4  D4   - . !""I 5 !J   / +6  0   . *. @  <<<.   /  A(+ 6  . M/ 4 * .  .     ? / +   . . ;>N ,!!L  .   /   A(+   ;IN ,#>  .   / +6J!N,#< .   44   + D    !""I $ 4. 0  <<.    A(*   . !LN D F ,!""# !""I.+6!!   M/ 4 *   +    . .   M/ 4 * .   . D  9 * **  !"N 4  / 0  A(+   !""L 4 +  0 #L     .  4 5 6 . F(  4 . 00 . A(. + <JN   .   + D  /     .    & . +0* ** .  A(>; ##< . D . 0. D #" 9 ##. - / # 4    / A( 6  4 ?/ $  / + M/  ? /    *.    ?    !LIN  O . + !=>N  O. . #J>N ?/ +6##LN 40+  M/ ;<N . P L;N % D4 :. -  . . 4+   A(  . . 18.

(20)   <N .  ? /  0 -. 6& $ +  . % 5  +   ?  +  !N  /  4   .  4  .  A(7#  46  / ?/ .   &+ + 6 $K  4  $  . 4 .  L"N   /   A(7#    - 4  &+  .  M/   6  ,P 6 + .   -  6.  6 %.   - 4     6   + &F +&  +  . M/  0 4 $  0 . + :. .+.  .   -.   ? 6 . M/ 4 * . 6  +. + .   ? /   .   6 4 +  0  ) F 6   -      @     *4. 4 * . .  6  / A( #!. - & 6 - . . + . .   . ##. -  4+  M/ .  A( /   + . F    * @    +   4  ? /   5  ;"N   /    . A(7   $ /  .  @  A(.     6  5 +   5 . #L6!= 9 0  . 4 4 > ?  0 *4 A(.    4 + D   H)&'H !"#" * 4        .   A(  5 .  M/ 4 * .  . . . . +0 0    / .      4 ##. . . 19.

(21)  .  #    /  A(  !""I ,)&   * G4 & !"#"##. 0 .  / A(7#A(. . .,2,. .  . 40  6   #"   #=   .  ? /   A('&  . A(7  + D    H)&'H. 4  !"#" ##   A(   #L6=I 9    ##LN+ . D  + @ 6 / 5   D  /. 4 & #<+  5  #L7=I 9   .  !""I.  6   A( 0 . *4 + #<#N  I!N&? + / 5  ? 5 + #L7!= 9 + 5     *4   ###N    <JN+ D     / . - /.   + 4  *  ?/  .   K !LN 4  /  A( G    . +  / .  ? /   A(   ?/ 6 Q4 4OK. . . 20.

(22)   .  <JN ). 6   O , . +  ?  .  40  / !. -  .      4  . :. .     .    4 6  0  . *B + 4   4 0 4 .  .   0   A( . .   D .   . #I>N . 4 #<, 4 #. : 4 #  A( 5 6(4 #L7=I 9 D   ,  //   40,&.!""I#<. 341!5%. 6. . 7 . ' & . 89/#0. 89/#0. 89/#0. ). . <<,!I#.. =<,!#>.. <J,L">.. $ 4 . IL,=!L.. I!,<!#.. I=,J=;.. )  . LL,#"!!.. <<,J>#.. =;,#>"<.. Q 4F . #L<,I=>.. >I,J"=.. #!;,#;L!.. : . >",=<<.. LJ,<<=.. J,J;J.. . #L;,<L;.. #=>,!L;.. #L<,;#!.. #J>,=!#.. #!;,<#I.. #LL,J=".. #"",<!".. L>,#;;.. >;,=>J.. . /  * 4. . G. . !II,<<<.. #;>,#I;.. !L#,L!I.. .  . !"",<==.. #IL,!LI.. #I>,;"<.. . $ . !"L,<<;.. #!<,!JI.. #;>,;#L.. #<#,L!!I.. I!,<><!.. ##L,I";#.. : ,#L7=I 9 .. )4 . +   . *B +4.  *?  .      +. ="N6=<N    .   6 5      #=. D ## 9 . * 4    /    A( 5 + #!N. . 21.

(23)    #III *.  !IN  !"#" #=+ #L+ D     . .  . *B ,&)$..   * #LR. &? =IN4  5 0. -       4       +         . . .  . . ,:&%G&.      D     .    4  :&%G&  4 +  0  !""=    40     *  0+ * . H 4 !"#"+.  #;+  <!N   . :&%G& .   . A(+ . @  !#"""" .   . +  40 .  .   ## $ . F . 4  . *B  ?  K 0 .   A(  *B  4        ? 0       $ .  . #L.   /    A(6    .    +   L<! 9 #IIJ#J*.    4  . *B *   . =I< 9 !"#", +$  4 ..     R    A(    *    /5  A( *  +6 0   5 4  6  #L7=I 9  4  #>. . . 22.

(24)  .  !.   40. &   4  4    40 . .  0  A(.   /    4  . *4    406?/ #J-. *   /  .    6  4 $ 40 #I+!"+ 4  ?/ . !#7!<. . &  * 6 0 9 0        F .     4  $ .  A( 5  *B +  D  . . 23.

(25)     4  $  40   4  + . . !=. + 0  .  D  .      A( .  M/ 4 * . 6    ?/ +   @  .     12+ . ?/  /      A( 6.  6 0 . / .    .   A( 6  .   .  !L7!J . .,:.     -A(+ .   / + ?  /   / 4 . + + /   .  6   F .  F     .  6 *  +      .   .     @ +   *5 . * +.  4 + .  4 +>"N  / A( 4  .   @ ##+  F      * .    /  A(    . /   + +  6 & ,/ <.  .    .  6 .  .  = /   F  . @  #" + A(      6. 4 &%)       /  !>+ !I & F. /  . .   /  + 0      ; . . F  / +6  /   /  0  ?     D  *  &%) .  .   4 + 6 . /  +   ,$A+ &%). A(    .  6     <"+ <#  ' . 4    / /. / 0 4  / :$=+ . .   *.  / <!-  +  6 .    ,/ <. F . . . D.  +  .   $A   4 4 4   * . #"J. *F  .   / . . . 24.

(26)   .   .   / + /  :  @  $: , F .  . / . .       $A     <<+<=. / +0/5 / *F . F  .      +      . 04   + .  A(+ * . 4   .  /     / - . / +   ?. . .   D / :$=. ,/ <.& 0  / +    4. 66 . * /   /        . *   .      .   .     /  ?  / &+  / /    . +. . .     .     /   .  A( . / / ?    9 <L. -   6  .  / +  /   . @    >7#" 9     @      .  . ?   ?.  <;+ <J  4 + * 6  .  ?    / +. @  LN 4  / +0 ? &    +   9    /   + * 6      0  4       . 5 .     / 6  . 4 . ?  #" 9 <>+ <I .  .    / :), F (' (.+ L7#LN  4  / +0.  .  L""F  . &? +  * * . / . ? #" 9   $A 4 =".  + :)+ .  F ,S#N .   4 ,SL"  '.   . 4  D  / :$=, . =#- .  .60.   0   .    9 F   / 6 .  + :) 45 *  . 40F    /    . .   / . . 25.

(27)  .  < (  .    /  A( )  &%)  6 /  : $=. / /  / A(   .   =!.   5   D / :$=6 . ,/ .    &%) +  0 . .  /  A(. . .,:,. ;  .   ( . /   / A(&(, F .     .  .+ .     + 6 .  6 /4+ 6  4 +   +  + / + F  + @. + /   4 . 4 .   / .  <#+ =<7=; T .  .  *. #" .   ! . /  . +   + D  +  + /  . @ + D     6     . .  <#+ ==+ =;+ =J -   . F  / + 0  . == 4 + . .    . . . 26.

(28)    / + 6.  .  .   / . . /     &? +  0   /   A( . ?  =>+ .  + 6 . ? . - M/ 4 * .  0+   /   . / / .  +       6   A( . 6   . / F +  .      9 =I -    . ? !!L .     M/ 4 * . +. @  !L7="N   /4,  6 9 .       L"+         -   A(+. .  .    . 4 &(T 0* 6 . .     &( 6       ,/4 +  +  6 / .+  /4  .    + .  .   ? . @ . .    &( . #"J '. .     . /  4 0.  M/ * 6     .  . &(.     +  *. #";. #"  F  / <! /    . @  < ; . ==+L#+6  + 6 D  *. .     ? ?     / 6   ?    04     L!7LL D  .  @  4    +  . F *. . . 0     0   / . .  .  .  + /  / :$=H F  ,$+. F  $ . 4F 5.  .  + . .  .  @ +6 .  /  : $=  F  / .  :  * L;7L>- / = 0 .  @  A(  F    6 4     . 4  F       . 4 4 F / 0 .  /? +    . ?   . . 27.

(29)    . 5 /     G&: , F &' .  .+  .  F :. .  =: , .  @ A(6. 4  / . $*  L>. . <7;  . / A(+G&: / . 4 F F :$= +  . /  ?  .     LI7;# $   L"N  F : $= .    . /  / L;+L>+ ;!.  + $A   ? @. .  ,<7= .  + F 6*  .   &%)     F :$=6 . . F  / .<"+<# .  /?  ;<+5  4 .     4    . 4    + . : $=  L;+ ;= . /  .   . .  F .   /   +  9. . 28.

(30)    A(   4      /       4.   . *  5 F 6*  .        /. +0 46 .   0. +. 4@    + /   6  /  / + / .    6  / :$= ;L-.     *    .       / ;; &? +  . F / A 4  9    . . . 0 0     .  . / , #.  + . . . . / . . .   .   /   @ :$>,$:. <<-  . . .   A(7 / 0      6     . .  . .       &%) ;J+;>  + 0  0 .  . $>+.  ,*F . . 4 + F     +  . 4    $=U  G&:+ 0. ?   .   + 4  . . -   /  A  )( /. .   . . $ #   / 0.   + .  .    . 4.       ). +    &  )(  46. D       $=U   +  0       . .  /     + /   *   4   - .         .   .   /  A(7#.  4 .  /  . +.         .  0 .    /  .     .  46   .   /  / A  *F .  -    . F 6.    /0  *        / + 6 0       &, .  #".. . 29. .

(31)    6    $A   << *. .   ?   . 4 . 04   * 0 $A  04   . . $>  ;I .   /  .  . ? / . $:    . /  .  /      /  A   0 *  / :$>- .  .  4     $A6. ?    /   F $>J"   +     $A   F :$= F  4 .  /       . /   / + 0* 6 .  / 6 0.   . L>  $A  F     A( , / <.   +   + . .  + . .   0  $A  ? . 4. 6.    A(+ * /  / .  / / J#+J!)@   4   .  0 . 4 04 $A 4 + *  0 . ;6 !=   / +? D / .  .    04  $A L#+ L<+ J<7JL .  9+ .   /     / . ,/ <. - 04  ?  . 4. 9 *.  .  $=0 ? / &-  04 $A  .  . .       /    .  /     / L<+ J;+ 6.  4.  .  .     / JJ&? + ?/ .     ##" 'A(7&%)   04 $AL<+* 6! ?   /  +. . . 30.

(32)      . . /     ?  .    04+ + 04? 6 . . 6    /  .  ? ?  / L!+L<+J>. :  * 6  /  /   04  $A  M/ 4 * .   /  4  $+ . /   .   . $A  4   . . /6 .  .  .   + 6 .    .    &(6 04 .       A(+  40+  .     ?  .   4 . 6. .  .   .     . .,:,2 7    . &(  &%)  @   +. . .  /  +      /  <"+ J;,/ <. &?    &%)  . JI. +. 6  6 .   . 6. 0  4*   $A /    #"0 .   . ? !  . . $A     .  @ >"& .  4 4 . ?       &(+   0  4 4  . .  . * @ > #" ?   6 04 + ?    . / .  4 4  $ 4 .  .  /   JI T ?  .  @ ,-:.+ . .  D  +.  A(  ?  >#7><.  0 *    ?   &%)  .  / . + < =  ? +   *4  /   4  $  M/ 4 * . 0   *4  /  4   -- 6 -.   6 4 4  . >=+ 0.   4  $ &? +    M/ . . 31.

(33)   4 * .        /  F + *   0 .          A(    0  . . J  >L H . *. 0  ?    A(6 .     ! ? 4 4 /  A( .  0    0 . . 0    ?  4 5   .     >; :  .  $A  .  @ .  6/. /    . *  . .  .    A( >J+ >> -/  + *   0 L"N    /  .   ;   / >I(*0/. .    / F     -   0    6    /  *4 0  @ *4 ,((.  4 &(VI"+I# +   0 4   *? . /  . ?  /   ? +. 4  &( 4   .   . 4 +**0   . .  .  . I!+I<. . 0  .  /  @   D    + 0  6  / I=+ * 0 .  . . . .     ?   . +0 /     ? +D   .    . . + * 4?    .  4 5 . + ?  .     &%)  0+  .   / +   D     /0  *?4 + 46    - 4 * .  A(. 4     A(+ * .  M/ . +  4 4 0     /    6   . 4 +/  /  4 4   -:IL+I;+      4   0 .  . 6 .  / . .         . . . 32.

(34)  . .,<. "  -   A(  . 4F   .  . +       5 +    $A 6 .  @  A( >"+ IJ &? + *   0  . . <L ?     . I>. + 6 0 .  0  .     .   @ IIK0 ?  . / 0 0 . 0  4  .    . -   A( *  F      0 L7; .  / . *  . ?.   . 0 .  #"".  + 0 . . F  /  .   / ,/ ;..   6 .  / A(+/   .  @  A(. . 4!I+60*   .  / A(  . / ,/ ;.. . .,<,.     (  -   / A(   .  .   .  /  , !..  /  + . .   . . .    ? . +. @   #"   / . LJ.  +   ? .  &%)      /  + 6       + *.     $A+   < 6 ;.  . $ !'    .   0     *       / + /   /  6   $  +   & F +   +6 /4        *        0 4   /  6   / /  / .  / -  @      &%)  ?. . 33.

(35)   /  .  4 !I , 4 !. 8      &%) . 4     0 * 4?  .  /     ,/ ;.+ 0 4 4 .  . . /    . /  , $*  #"#.. . ?   6  &%)  . .  6  .   6  .    . /  4F  1   2+ 6 /4*. .  +/  +    == & @   .  !=+ . . F  &%) +  4 . ? + . ,/ L. .  !=/ .  4 !I , 4 !. - L 6 J  F     != . .  /  A(,/ ;.  . , !=. 6   , #;"+   #!" 6 =#. 6   D .        . . . ? .   -. , <#.+   0    . 7 <# /            . ,O 4 U <#7+/ ;..  L-  0?   . .  A(. 0  ?  . #"!. 4   . 4. . . 34.

(36)    .  / *  F . ,-&+ F - 6 &. 6K-& / ;.& L" F .  /    4. G,G. /  A(. -& , -&.  4 + -& ?  4 6         .&.  . . .  4 , 4 ! -&.  +  4 .  0    . .  A(+  . , <#.!I+#"#. . -  / ;  D .  /  .    .    /  A( / .   6. 4  ?   4 A(7&%)+ . /    .    0.   / + .   . F  +  %+  . . 6  ? . 4.  +  . != G +. ,  -&.+.  .  0  .  /5 ,  W  4 .%  4 !.  ; -.    /  A(     .   6.  ( )  .   . F   / A(. . 35.

(37)   $* + L>.45   6  / :. , . $=/ K  .  * .  ?/  .          4  4 +       +6  ? 7    4 5    . .   0     .  4 4. . .  * . .   6 . . 6   ?         .  : 4 !-. 4, . . $* + #"#.. . "  / . 0= .  .   (>  . ; & '  & . - . 777777777777777777. #",J7!#.. #",J7!#.. . &%)  . J,L7#".. #J,#<7!>.. . &  !=  . L,=7>.. !!,#>7<=.. . -&  . <,!7L.. !L,!!7<J.. A. W 4   . ;,=7>.. <#,!J7=<.. J",="7#!!.. #"#,J#7#L=.. W 4  +. A. . <#  W 4  +. A. . 4 . <#  . 77777. .,<,2 '       ,-&+ F .  / *  F . 6  ? . ! "K-& / ;.+O  4 +4 . . . . 36.

(38)     ? ,%:+  F  * (  .+ 0 /.  G . /  A(, 4 !-&  . -  .  ?   +  4  .  ? D .   /  . (+ . -&6 /  F O 4 + F 0. 0    4  4 -&*. . + .   6     4  G    =L7;"  F  / +       +      .  +    !"7!L  F  . / +6   4 !=+ .   . . /      #"<,/ J.0 -&.    6   .  .    &(.  . . ?  0  . &%) #"= 4  6  -&. 7.  .        6           ? 4  .     0  . 6. +    4      .  /    -  6 .     / A(  +.  + 4     ? ,%:.  %:    /   A( 0 / #"L+. . @  *   0.   *  .   + 4 ?     . 0  ? *. .  . A(#";  %:  .      .   6 .     6    . +0 /  . . 4 + .  .   /   . 0 . / .  .  /  .   /  . IJN+  4  4   . . + . . 37. . +    /  . 4 #"J+ #"> 4 + * 4? 0     !    &D 6 ?  . . .

(39)    .  /  .  /  0  .  . 64 5 #"I &  .        .  . 4 ?  4F    H$+  F )  + 6 0    4 H$ *   .     K  /      4 0  D  . +6 0  4  .   ##"- +0 /       + . 0 .    0 - *    F .   6 0*  4      5.    F   4 5H . 5  4 H$.  0 0   /    4 + 0  *    ? 4 . 6  + ? . ? 0  . . .      6.    /? . &? +   . 4 0 *.   ?  .  * ?  . ? .  .      ###.     .   .    +. F +  *    4 .   A(##!+##<  6 9 6 #>  4 +.  %:+ /  +  .    .  &(+ /   .  . . . 38.

(40)  . J&.     / A(. 4 +6    6  / *. .    .   4 -&: 4F  / .  9 F  / , . . .  #"<. . .,<,: " . & ?     .  &    .  .   /  .   /  A(  .  @ +  &( /   D   .     A(  M/ 4 *   + 0 .  /  . *      /  .   . .   /  . H$+   /  /   4 + 6 4    F     / + *       /    /   A(   +   &%)   0 5     A(  /  . F ?  4 +6  .  6 F  +. . 39.

(41)     / ?  )&&:, F , " "   . . ?     .  /  ?@ D  . / 6  D 4 ##=H4 +  *   6  . .    . 0   *.  . .    ##L7##>+   4 K     6  - .  ?      $$  .  / A(&? +  . ) +   D4  6/ &(   . . 5.  . --+$ .  4 . .   .  A(   0     . .  . A(##J+##I  +6   -&   *   " . 0  .  . "(-"% % 0 /.  != $5 ?   4 ,III<N. 6.  A( #!"H* .  %:+    . +. 4  8  !"#"  & ,. . *( "   --. 6 0   / ,I>JIN.. . '/-0"(-"%0+ ? .      .  . +.  /     /   / #"#+#!# 4 + D /     4  O6  4 5  4      /    &? + *.   /    >  . #!!.   -& .  /  / .  6 . 4 #!<+4.  /  .  - -& /.  . .  A(7 / .  &( . .   /      ;     /  A( 6  /     . +  + 4 5 6 4 40 . /   .   .  + . -  !'  ,-7$-&. A X    A(7 / 0?  / . . .  .  / . . 40.

(42)   0 4 5 .  A(7 / 4 5 4 .  / + 0   4  . 4/ ? ? . / . 4  ?  J! -  F 4. "  .6 4.     . 0 /  . /   F4 0  6  &4 F    .    & , F + 7.   .   .  0 . . . /   4 5  .    / -. .   /     /    4F  . :&%( , F + (  ( "(  *. ( . .  . &?      /     .  /   +. 4F         A(- ?       -7$-& J#+ J!+ #!<+ #!=  4 +.    @  .         4 + . / - 4 5  . . & .  6.    .  :&%G&+  .           / . /      .  /    .   4  4  +    /  -   . .   .  @ /   #!L+#!;+.    .  . &( /  . , &%) +-&.   /  F +0   / 6/  %:. .   .   != +. 0 ?    @ .    - .   4 $A ###+        /   A(   / . . . 41.

(43)  . .,@.  &  A $  &  <" 9  +6    . A(+ *. 9       .   .  A( . . /  /0 4F +   6 7      . 4F+ *. /? .   .   *    4  6. /  +* .   0     .  . . 9 4 .  4 . +  /  F .  A(+  0D   . +.    0  A(  *4 * @  #!J.  0   : 4F *.   A( /  4 .   ?     +   . /  .   6 4 .  4  . .  A(+  9 .  6  + 6    .  &? +  ?4 7   *   4     4    ,((+ 4 5  @ 6 4 .+ 4   4 ,5  . #!>+ #!I. +    .        .  #<"+#<#.  4   7 -  ?4 4F+    :&%A     *  .    .  / @ .   7*5 ,:$:.+  .  @  . + / @  F   @   . 5 . +   . @  ,-+ F ' ) .. - :&%A   *    /      .  *.  :$:& + 5 A(7   :&%G&  #!N #<!+  ?  #"N     .    !L7="N  #<=+ #<L %     I;N    . .      .  .  #<<+   .  @ + ?   *   .  .   . 5 .  0 . . 5   . #<; +- ? . . . 42.

(44)     F +6  =  0  4. +  *. 4  .  / @ 7@  -  0 *   .   A(  <IN 6 J<N #<J+#<>+#<I+#="  4 + @ .    .            - 0 4 .   +       .   . .  .  .   .  + 0   .      .  .     T +       #=#+#=! &   +  4 + 4.    .     , 51+     /      . A(.  . .   / .   A(    / . 4   6    / .   1 Y 2+  . 6 . .           4 +    / + * + 6 .  0 . . +0   .  #=;. + 4   4  :&%A6 .   . +6 .   #==+  <7L 9  . . @ 6 4  - . . 0/  / + ? /   .    4      . 4  . #=<7#=L. .   4 %   $. ?.      4  :&%A  .  + .      6    .  A(. 0.  = 9  0  4 :&%A  .    A(  6 *.  <"N #=J &? +     4 . --           4    A(K /5     * . .  .   A(    + 6 .        ? ? / . A(+  #=>H   /   6 . * . . 43.

(45)   .    6  +    4  /+ .    $ 4 .  A(#=I+#L"  0        A(   4. /       /   /   +   6 .  +. 4 0    5.  .      /  + .    /   / +.      .  4  . $ * . .  .   + 6 .   #L#+#L!&? + .  6.     + 6 0    6      . #L<6 6 . #L=.  0        /  A(  /   .   / . .   / 5J; . F    -- 9  0         /     A( /6  4 *   4       .  . .  .   .   -   ?   I"N     . @  .   /  4 /  A(0 6  (( II-   /5. 0 .     .    . -  + @   .  A(+ 5  . .   &(  .      /   :&%A     :$:#<=+6?   .  #<;- .  +   * 0   .   0    / + .  . 0     &%) .    / #LL+#L;   $A  04*   4  ?  .      /   .   5 . .  . .  +.    . . 44.

(46)   -        . 0   .    6 5          4 5 0  .  . :  *.  #LJ+#L>- .      9 . :  A( *.  . . 6     .   #LI7#;= . . 45. .

(47)

(48) . . .  . .

(49)

(50) (  6H45  . 2, 'B7 C3!D73 2,.. . 'B7  o - . 4     A(+   /  . 6  ?6 6. 4   .   .     . o - .  . .   .      F 6     A(+   .  /   /   A(+ /4+  /     . +. 4  4  4   .   +   . .  . 5  /  / . &(. o ( 6  /  4   04     A(  M/ 4 * .      6     . .  .   645   04    2,2. 3!D73 . 36&  * $   / A(  /   . 7 M/ 4 * .  4   . .    A(. 36&  * # -@  4 / /   /   A(  *B + 40K        A( 6 F . .  . . 49.

(51) (  6H45  ## $      /  A(,&(.  0   . @ . /4  . #! 4      &( #< $   . ?     .  &(   . + F :$=+:$>6   .  . ! $        /    A(      0  .    6 4 . . A(,A$:..  *B + 40 !# $   . ?      /    . 4     +  F : $= 6 : $> . . .  !! .   04     A(   9  . / . . . 50.

(52) . . .  . . . .

(53)

(54) $ @ - . :, 3#7E73"F 7%"3 :,.. A (    0  . *B +   .     4    . +  40,  / >. .     /   F  4  $     . *B ,$+  (2345 2.6. $    .  ,$%-+ .   . (  . *B ,(.,/ I.. .  >   6 0    ,*. ''OOO. * ..  .   9 . *B 6 ?  .  ?   ,4 5 . . ?/ .+6 1G2   ? . . 53.

(55) $ @ -  *B   4  7 +     *  4   4.    4    . 9  *. 5   6. .    0     5 6.  / ?  . .     /?4 D . #;L  4 + * 6  . /5     40 6 . % D4 ?/ ,%&. 4  4 5 . + 0 * 0<"N . *  F  5 #J *B   .      6A(+  .      .  .  4 6  -   !""<7. !""L+<"N . @ . 6=IN *    9   .   #;;+ #;J- . A(+ * 4      5 .   #!N #III =<N !"#"#=&? + .  7*5. ,:$:.    #!N            :$: !""<#;>.  I$    *B ,$.+4(  .  $    *B ,(.+$ . . @ . (. . 54.

(56) $ @ -  -(+  4 6    0 4 /    /. .   .  + ? $+6   . ,/ I.-(+ ##" +. +   6 4 . .   7. A(,A$:.+ . @ . +6.    #;L  !""<+ $ 4   4  40   .    A('&  F  . A$: 6 *   /? . . .   A(+  (+  4.  6 .     . 4 6      .  ? +6 46     .    A$: 6  / @ .  7*5  . .     . + ?  4 $ 9!""<6. :&%G& !""L -  / #"  4     A$: 6  .   4 .  .   A(   .  #" $  4 6.   .  K4.%:  .  . .  A( .  .   A(. :,2.  ". H .  #II;+ $         . *B ,$.   4 .   ,+  F *(   ..    6     0 * 6  604 ? . @  #>"""" * 4. @  I""""* 4. 4 5. .   @   . 55.

(57) $ @ -  L""X! D  !"#",/ >.&  . 0 ?   . D /   ,' .-  / ?/ 0 6  + 6 .      .  F .     /   4 5  . / $ 0   /   ;    /    .  .  .  .  * .   0 .  .   $,/ ##.       4  .    @ L", / $ +. +W&+. &..  ##    ?/ . 4 5       / .  .  /  .      ?/ 4. 4 5 .  .  . 4 5       .   /    /? $         0     + /  6.    .    +6 5 .  4         +    ?/ 4   .  .  0   .   $: . /   D .  .   . 6.   /  D 6 DD 14 62+ ?  D /   4. ,' . .      .  0.    .   0.     . @ .  (+.  /  A$:. . . 56.

(58) $ @ -  : .         .  / F 4 . 4  F   . $ F 409) . . F ,$ F) F .  D+. / !<!'$)'"J.K 6 $ F Z   $  ( $  ,/!""J'<I=<.. . 57. .

(59)

(60) . . . . . .

(61)

(62) %  . <, - %F71"3 1-7I%F3.. $ '&  (      +  $ *  . +,. -     /   ?   @ . .  40 / 6 . $  7 + 8 9 + 8  & + & )* + - )*  .  . +- . + : . +& + ) *  . 1-7I%F32. - . *   & +$ $  F. .   (  7 -   /  A( /           04     $ . . A( . .   6 4 .  40. 7 +) + *&?+8 9 + )* +-. & + ) . . +. *.  . . 61.

(63) 62.

Figure

Table 1. General characteristics, stratified by HIV serostatus, of the population presenting to the adult outpatient ward for reported fever.

Table 1.

General characteristics, stratified by HIV serostatus, of the population presenting to the adult outpatient ward for reported fever. p.70
Table 2. Clinical, virological and immunological characteristics of acute HIV-infected patients.

Table 2.

Clinical, virological and immunological characteristics of acute HIV-infected patients. p.71
Table 2. Baseline virological and immunological parametersamong individuals diagnosed with recent HIV infections bythe BED-CEIA assay.

Table 2.

Baseline virological and immunological parametersamong individuals diagnosed with recent HIV infections bythe BED-CEIA assay. p.80
Table 1. HIV serological characteristics of the studypopulation (N = 492).

Table 1.

HIV serological characteristics of the studypopulation (N = 492). p.80
Table 3. Self-reported clinical symptoms according to statusof HIV infection.

Table 3.

Self-reported clinical symptoms according to statusof HIV infection. p.81
Figure 1. Evolution of median HIV-RNA load and CD4:CD8 ratios in recently infected patients

Figure 1.

Evolution of median HIV-RNA load and CD4:CD8 ratios in recently infected patients p.82

Referencias

Actualización...

Related subjects :