Estudi pilot pel tractament de la malaltia per Citomegalovirus amb valganciclovir en receptors d’un trasplantament d’òrgan sòlid. Avaluació de l’eficàcia i estudi farmacocinètic

147  Descargar (0)

Texto completo

(1)Estudi pilot pel tractament de la malaltia per Citomegalovirus amb valganciclovir en receptors d’un trasplantament d’òrgan sòlid. Avaluació de l’eficàcia i estudi farmacocinètic Ana M. Caldés Escuder,. . ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2) . .  .  . . . .   . . . . .  .   . . .  . . .  .   . !"#$%&!'. . % '(  . )*+,-. ".

(3) . .

(4) . .  . . . . . . .     "$."# $!$"! "/ %$0#%!$%!"$ #%! . 1%%*+,-2*+,3.  .  . .  . . . .  .  . .   . !"#$%&! . #4"0" %!0"% '( "0"$0!"!5!$ $!$"0"%" !!1"$%   %&"'( !"!#$". 0"!#%!"#%$$. "#&!. !!"#   . 0"!#%!&% 5%6 . !! %. .  ) !"!#$" . .

(5) .

(6) . . .  0" %! !  $!$" 7 $ ""$ % 8$ 0! %" !"$ 1!.9 0"!#%!$"#9%$$.5"#(!! "#%" 1"$%' % 0"#" ."/ 6"$ ."" "' :$" 2;"%!  % "<" % 9$ 5%$ 6 ". 0" %! 0"$9!$ ! ' ."" !#=(% " !$ 0"$ $%  8$ 0! 1!. 6 0"!0"$% !%!$ % >$$#$% ""$$# #$/7%$#%%##$" "'=" 5:"$%$ 0$" $#%!"$ $% !"!$ % 0"$9!$ %' #=(% "' ?$" = "$=$$.5/ #0" @0!%! %!0"%%$ 0%! $%%%0$"7 ;9 "')$% "#%"<=$"!$"$1$65#/0$" 0$"!$% "#$%(! ' #=(%.""$ 60$ #($ $ :"$ "$$.5/ . !$ 9 "$$.5 6 %9"$% $ 0%! 0"!0%! 9 $#$ %$/ $ 0%! /6#%"%%#9 %!" 0"!0"$%%% !.% 9 0 "$%  7$" A%!$ % !"$ 60$ %"#" B "5 :"" / !" 5</ "1C<6<9 ##="$D6 %"."$%"<"@!"% # !" %."0" !"#%$% "#$%(! ' " $%!%" 6"$ ."" # "!$"  ! / "% 9 0$9$ %$%$% % !$$ #$#%!$' %!$ #9 $"!% 6 # 79% E0"%$F'  "'?$ 0 '"%9EAFA%!$67"$0"$ $%#%!96# 7!" #!$ 0 %0$"% !.%9!"=A$=%77$' )  "' 8% $$#/ 6  % C%.$  ! #C !"$/ 7 $#0"!$ %!" #%! !$$  $%$#%!$ 9 7 !"=A$ %% =#%! %  ""$$ $ #$$ "#$%(!$ 9 "!" "!5$ '"#5 %#$$0" $%9!" "<$' @0" "#">$!$$60$:"$"$$.5B$ 6 !C%9 $ 69 7%$D/#7$#C 6$#0>"$ !"=A$9% 0 E%"$2." F$%$ 67$#0"!$#9=%$ #$#%!$ ' %#%! !#=(% "$%$#%!$ # #/ 6 #0" 7% !$ 9 !C% 75/ 0$9C%$# "%! !$$ # ""$$ 0" $% 9 0"$ $% 9 !#=(%#6 !C%#%$/6#7$EG!#$#0A%F0" 67$9 !#$ !$$ 65"%$ %% !0"$9!$! '.

(7) .            . .

(8) * ,'  H'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',I ,', ; :8 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',J ,',', $"0%!$#.$" 7#%$'''''''''''''''''''''''''''',K ,'* 7 ;  : H :H ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''** ,'*', !$" " .$0" ""$$7 ;'''''''''''''''''''''''''''''''** ,'*'* !$ "!$ %"!$ 7 ;''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''*L ,'-  H 7 ;''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''*K ,',', %$"B;D'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-+ ,','* ;.%$"B;D''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-- ,','- !$ 5%$ 9"#$%(!'''''''''''''''''''''''''''''''-I ,'3 ; H9     ; :  : H :H B:D''''''''3* ,'3', "%%%"#0$"7 ;%:'''''''''''''''''''''''''3* ,'3'* "!#%!$%"#0$"7 ;%:'''''''''''''''''''''''3I ,'3'- "!#%!$ " !% %%"#0$"7 ;% :''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3L ,'I  M'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3K ,'I', (!$$ %C !$ "#$%(!$ ''''''''''''''''''''''''''''''3K *' 8H ::''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J, -' 1? ;:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''JI 3' : :''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''JK 3', 05!$,N''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''O, ( /2;"%!:/"#%"<)/$$#8/$/=?// $"" ?/ %!$/ 5/"%9? ':6%!!"!#%!$ 9!$#.$" %!$%$" P!7 7$"!$" $%!"%$ .%$"$$P=9$".%$"N9/ !9/% 07"#$Q%! '"% 0%! '*+,+?%R,*B-DN*+32,*' 3'* 05!$*N''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''K- ( /$$#8/"#%"<)/""$ ?/"$$%</2;"%!:/ $=" /$/""/"%9? '$0!$%07"#$Q%! $ .%$"!"%!"%$ .%$"%$".%$" #% !"!$%% $$".%!"% 0%!0!%! %!P!7 9!$#.$" '%!#"$=.%! 7#$!7"'*++K$RI-B,,DN3O,L2 *3' I' ::H''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',+I L' : :''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',*J J' 11 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',-,.  .

(9) * . . 1,N :: :  8 ;  : H :H SSSSSSSSSSSSSSSSS'''''''''''*- 1*N : :: : ; :'''''''''''''''''''''*J 1-NH : /  ) :  :* :TM : ; ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-+ 13N : /  ) :   ;; '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-3 1IN : M:: U: ; /;) ;; 1: :  :   8 S''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3+ 1LN :H ; /?: H   8U''''''''''''''''''''''''''''3, 1JN :H ;; /?: H   8U'''''''''''''''''3, 1ON; ?: ;  : V:)  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''33 1KN : :   HW   8 ;1 :''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,* . *+. . ,N X ;  : ; : 8 :: :  :''''''''''''''''''''''''''''''''''',O *N V :H  : : : H  ; :8 B8 ;D''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''*, -N H  ; ) 11  :    ; :8 ''''''''''''*L 3N : H :  :X : ; :'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-+ IN V ::1 : X:: : U:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I+ LN : H :T X : : BD/ :B1D) :BD  : : : H X  1: ; :'''''''''''''''''''''''''''''''I- J' : :  : V:B : ? X T:DN : : : :BYD :  : : : ; :BZD''''''''''IJ ON X: 1  ?: N  : V  :;:  :1 : 8: B : [T D/  : V  :;:  : ; : 8: B :  8D/ : : ; :.

(10)  :B\ :D;:  : ; : 8:B  [T D) : :  :1 :;: B  8D''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''LI K' ;H;: ;  H :  : :  ::U : ; 1 : : : H;B [T D) B 8D'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',*-.

(11)

(12)  . N N ;N ;  N 1N 2I ; I+ #@ ; . . \. :. ^W 2 ^W ^ 8 ; 1; ] :  N    :. %$"2 ; : .1 .8 . . . .. . #%$C$ %!"0$ $" $$ !"!" %=""5 "!"$QQ $=% %!2!#$5! "=A$"% 0 #C!$ $="$%$2$" 6#$%"0!$"!0$I $$" $%%!"%%7=!$"I+] "#%!$0 #C!$$ ("$$!$! $%%!"%#C@# !$#.$" "!%% ;]$%!"%0$"%!  0$=$% 0$%"$ $  $%%! "$0$ !$W"0!$" "$%.!$ $%%! "$0$ !$W"0!$" "$0$ !$ $@.%$ %!"$ !$ 7"$@$ $.%$ % C$ $@""=$%$ !$$= "$ @!"% 0 !%21""" ""$" !C%""!$ % 9$%#%$= $"%%%<# .% "$0 #%!$ 1$ 0$%=' A%$#0#%!$ .% "$. 9#%!$ $ !$ %$ (!$$ !#%0"#"$"% (!$$ !#%0"#"$"%$%$% (!$$ !#% !#%0"#"$"%$%$%$% %!"% $ "%! %$"!"$ !$ %$"' "0$ 0>$%$% %!" 0%! $0"$!5%1 $0"$!5%8 $0"$!5% $0"$!5% $0"$!5% $0"$!5%.

(13)  . 81; 7 ; 8; 8 88; 8 I+    ; ;. \ : _`_ _  1 2, 8 ;=;. !$"     _- N 02; 2,  _   T`  : !aN !,W*α !,W*Ⱦ !,W*_  !#@. ;" 70!! 1 !$#.$" 7#%$ ;" 70!! 8#$C  ;" 7"0 7#%$ "$#!$."56! $%%!"%%7=!$"I+] "$$ .% %#!$2!#0"%$ B%#!"9D' %!""$% %!"% $%%!"$% % 0"7 %!"%$ $ %#%$.$=% %!"%$ % 05  % 0$%"$ $% !%!$#%% $% !%!$= $"% !"<%#C@# #! %$ =%%.!% "$!%,6#$!C!#$%$!$ $#0A$#9$"7 !$$#0!= 5%#$$"%%$=A!$ #0$#$" % %"0#%%( ##5"$ $$ %$% !$ #@!$ %0"!%#(" ""$" !"=%%$"#<$ 0$"0"% (!$$%$0"#(!"$#C@#@0!% (!$$%$0"#(!"$#C@#"$ #! "$#$%=2 - %%%0$#" %0"! $"".0$"0"% 0"$."#!!72, "% 0$"!$"00!5$ "#$%(! %0"!0$ !"$" $%%!"$% 0"7 0$=$% %"#%$0"$"!0$ !2!" 0%! "#%!$%!"$#0"!#%! ""$"" C$"=$%$ :5%"$#%#%$%6" ##%% :# 0$ %"C0α :# 0$ %%!Ⱦ :# $$% !%!$= $"% 0!$"!0$$2Q #0$6 %<$%%!"%#C@#. .

(14)  . 2b : : ; ; ; ; ;8 ;[; Ȝz θ η ε ω σ. !$"%"$ !#$"b " 0%!".%$ $ "#!"<%$ #$$ !"!" % ;$"!50$ ;$#% ;.%$" ;"=%!"% ;" %#%$%7#% ;" "<$ !" $% !%!$0"$ $ $$ #$%$@0$%%!"#%. . !$ A$ !$ !$"$ %!"% !$ !$"$ "  % !%" !"=%$ ""$" !$"$ %!"%  % !%" !"=%$ !$ !$"$ " . .

(15)

(16) .       . ,. . .

(17) . . 0C.',L.

(18) . ,,. . .   . !$#.$" 7#%$ $ " 7"0 7#%$ I  % " =$ "$" *++2-++ %# C#!"$/ 0%%$ ."$ $" !.#%!$ 9 !$  %!' "!"5 ! 6 % $ "  #. 7"0 "/ 0!%9"!%' %!$%%0"#"$#$ "!$% 0" %!%.%"#%!% $"# %!$#C!$$%"!"5 ! 5% % 05 6 $%0 A" % A!$ %#%$$#0!%! c,d.% 0" $% 0% "" 5%!$# / "/ "!% %!$#C!/$%="0"$$%.9%70!! /"!"5 !  % #$%$%$  %$ ' % #9$"5  $ $%  !$ 5%!$# 0 % 0"=$ $ $%$%%$ $%$!" %"# ' %" 0 ! %% $ "!%/ "0$ .%" " 0 ! %#%/ % $"# %!"0$ '  "!$% / 0 $""" % 6" #$#%!$/ 0"$ 0#%! %$  !# %#% !C !"$ $ (=' #=(% 0% "  $  "%% $. $="%% 0$" 0 "%! . !$#.$" 7#%$' " 0 !%#%!"/%9" 0 !%%!90!!c,/*d' %!"$ " 0 ! 0!!/ 79 " 0 ! 7#$" $%  0"$% %!"0$ %!"<%! 7  .$0"$!5% "  %! 9 " 0 ! %#%!" " #%! %$!$  3^ 9 O^/ 6 $ !#="% $%!"$"%%%0%! %#%$$#0!%! ' "$ % 0%! %#%$$#0"$#!$ / % % % " 0 ! %#%!" !/ %"# 0$" !$#.$" 7#%$ $%"! % % #0$"!%!#$"=9%.%$ $ #$"!c,d' % ! !0$ 0%!  !$#.$" 7#%$ !G $#$ %% $0$"!% ! c-/3d 0$" $ 6  % "$ 0$%" !"!#%!$ %!2" 0" " $%$ # #$ ' : $"# !"% # %  0$" $%!!$ "!$ !"(  "$% $%!#% B0$"A#0$/ /C."# /$"%/ %."/ "$% .% / #%/ 7 #!"%/ 5 !"% 0%!"/ 0"%!/ !"(  $ ".%$ !" 0%!$  $%%! . "$0$ !$ / 0$" !" 0%! ( #" 0C.',J.

(19) . . 7#!$0$9(! /!'Dc-/Id$" !#$!$ $%" !#%!0"%! '$ 0$"%!A %$ "$0$ !$ %05  ""$$ $ %%!"-+9 OI]/ #%!" 6 !G% %!" K+ 9 ,++] % 05  = ""$$ cL/J/Od' 7 "$0"%#%!$%' % ." , # !" 6#C!#%!  !"!" !$#.$" 7#%$'  " !C $%!%$ %!"$ % %$0 $ 7(" $% !! ,L* 0 #"$ / 6  < !C "="!$ 0$" % #!"< 0"$!%C/ # !.#%!$ cKd'. @!"%#%! !.#%!$ 79 %. "="#%!$$%!056$%!% .$0"$!5% " c,+d'. ." ,N #.% "! !"#% $% !$#.$" 7#%$ $%  0"%0 $#0$%%! c*d' .%$# /$=%%/ #C ".$9#C $#0A$$ . 7"0 "/ $% 0"$@##%! *-IQ= 6 $% 0"$@##%! ,LI .% c,,d' %"$ 7 !$6"! ".$% .%$#7 ; !%%7$#$$.5$%"! % "c*d' %$C0  !C $% !! 0$" * 0"$!5% 0"%0 N #9$" B,I- QD 9 #%$"B-3QD/9*0"$!5% 06> B*O9,,QD'$ %0"$!5%=C BI* QD .  9 % 0"$!5% -O Q 0" %! G%#%! %  0"!5 %$ %$ / 6 $%!"=9 % #=A  0"!5 " ' ! 0"$!5% $".%<%%,L*0 #"$ ' !.#%!$ $%!% #9$"5  0"$!5%  "%'  0"$!5%  !.#%!$ !%% * %$% 0"%0 / % $  !"!" 0" % #=A9 % #=A$ "$% 9%%#$"" 0 ! 0C.',O.

(20) . . %#%  ( 7( 0 "%! " c,+d'  0"%0 0"$!5%  !.#%!$ $% 00LI 9 00,I+/ 6 $%  #C %#%$.(% c,*d' !" 0"$!5% 0" %! %!.#%!$ $%3O9KK' %$!" !C $"# 0$" .$0"$!5% '  " !% A % 0$0"$!5% 0"" $" 0" %! %  ( %! / 0"$ %! % $ "$% '. ! .$0"$!5%  %$!" $% %#"$ / "$" *+ 9. !C% #0 % 7 % 9 0%!"% "% %!"$  ( 7( 0c,+d'%<" 0%!"%(7( 0/ .$0"$!5% %$!"6%%"!5$%$0C #$$.9%$ "< % #=A%$ %$ "$% !C%0"$!5% %%$"0$""  !"!" " ' .$0"$!5% #C =%%! $% .$0"$!5% 1 B.1D/.8/./. /.9.c,*d'. ,,,. !$&!("$!#-!.)/)#". $ "0% !$#.$" 7#%$  ".$ $% " 0!$ $!"$ 7"0 " / " 0!$ !#0$ 0"% !$ !$0C!$ % !$ " B% !"$D/ 0"$ % $ !#0$ 0% "  %!" ,*2*3 7$" / 0%%$  !$ %#%!"$ 7( 0c,-d' " 0%!"" % ( 7( 0/ 0"$  %  .$0"$!5%  %$!" !$#.$" 7#%$ $% ##="%  (' $ "0!$"  %$!" " $%!% $% "0!$" $#0#%!"$ % ##="%  (7( 0!%$="%%$C0 9 0"$!5% !.#%!$ % %!"$"  ( 7( 0 %C%$   5! $ "c,3d'%<6 0"$!5% !.#%!$ $%=" %!$0 #  ( 7( 0/ $%"!% % %$%#%! ! 9 0"!0% % !$  $"!$#.$" 7#%$c,+d'%<.%$# " !$#.$" 7#%$  %G$  ( #0< $ "0!$' : = !" 6 !$#.$" 7#%$ 0$% #% #$ 0" "  !# %#% %!"5% $ 7 0/ !%!$ %%!$ $#$ 0!!$/ $% "%! 0"$!5%  !.#%!$/ 0" $% ."  5 $=A!$"0%9 #%%' 0C.',K.

(21) . . . $ "0!$  !$#.$" 7#%$  % -  / % =  !0$.% 6 @0" %%#$#%!$c,Id' 2 %#!2!#0"% B##!9 "9 E FDN %!"  +2* 7$"  %%c,Ld'@0" %$ .% %#!$ 2!#0"%$ !0$" 0"$!5% !.#%!$ 00J, 6 %"C 0"$% 0"$!5% % " 0" "0% .%$# !$#.$" 7#%$c,Jd' %6 = 679.% 0"$!5% #C #0 %"0%.%$#"' % ! 0"$%0"$!5% %$ !"!" /6".%@0" % $!"$ .% " 9#%0%$ 0"$ $ (7( 0' 2 !#0"%BE"9F DN%! *37$" %%c,Ld' % !  0"$% 0"$!5% "  % / $#$ $%/ %<# " / 0"$!5% "$% $% "0% " %9%$  0$#" 9 7 2 0"# ' 2 !"5 BE!FDN 0(   *3 7$"  %% c,Ld'. !  . % % < "0$  "' : 0"$% 0"$!5%  !"!" / 6 0"#!"C%% #=A9@0 %$ %$ "$% "(c,+d' 0"%0 0"$!5% !.#%!$#0 %% #=A9@0 % $ %$ "$% $%00I+/00*O9KJ' 0I+".#$#%!$ C0 %!$0 #/ !$$"#%  0"!5 / #%!" 6 00*O ". %!"  0"$!5%  !.#%!$ 9 %$C0 6 $%!% . %!"$  %$!". c,Odc,Kdc*+d' KJ/ $ $"  0"$!5%  !.#%!$/ #%! ! 6% / !% 9 !%$ "0% . " 9 !#=(% ! . %$"0$"%  0"$!5%  !.#%!$ % %$ "$% %$ $ c,O/*,d'KJ!#=(%"<0"#"$ $"$%.%$"c**d' 0,I+/ .%0"$!5%#C =%%!!.#%!$/#C " % 0"  %$"0$"%  %$C0  %!"$ $ %$ "$% c,*d/ #%!% != %$C0 %!$0 #9!#=(%". #$#%!$7 ! (%!c*-d'. 0C.'*+.

(22) . . % < $ "$% % #=$ /  0"%%  ( 7( 0 0$" % #% #$@$!$ /6!< !#!"% 0$"!(7( 0/ 6 %9 $ %$ "$% %!"$  $ 6 $ ="%  0$ @!""' $%#%!$!"%!#%!0!"%5!$@0" %.% /7 ; !%!"%! !"!(.%!""% !$!%/%$0"$!$/ 0"%' $ .%$# !%! $% !"% 0$"!$ % (  5% #$ $ #( / $% 0"$@##%! %!" * 9 ,- $0  .%$# "0$"(%!c*3d' .%$#" !!%" !0$ " 6 %9% #$%$!$ W#".$ c*I/*Ld/ %$!$ c*Jd/ (  #(  -3^ c*Od/ ( %"5! %#" c*Kd 9 ( %$! c-+/-,d' 0" % .%#$ %.%$ !0$ " / "0" %! .$!$ $ "$% 0$"7 ( #C 60" %%%' " 0 %!"" %  ( / 0"$ ! 0% 0"$" "0" % $ 0"$#$!$" .%$#"$%$6%$ 0"$"5%%$ "$% c-*d'  !$ 0"#   ( 0" "0% "/ !C "!#%! "$% $%  !$ "%%  # # '  ( "% 0"#!% "0% "/ #%!" 6 %  ( 0$$ "% /!$#.$" 7#%$0%!""0"$(%$0"#! "0%' :% #=".$ ! # # ( 0$$ "% !%% % %% #0$"!%! % !% 9 #%% " % $".% #$ c-*d' 1A$ %% !$"  %%%! / $#$ %#%$ 0" %/ %#%/ %% $ !$%  !"( c--/-Id/ .%$# 0 @0" " %#%!/ 0" %!%$ 0"$$ %!"#!%!  "!%  %%'. ."*N @0" %!#0$"$ .% !" %%0$"!$#.$" 7#%$B7 ;D'c-Ld 0C.'*,.

(23) . ,0. / . . .   . %#%$ 0" % 0( !" 0%!".%$ $$%"% 0 0!=%$% !!0$0%! ' %!" 0%!".%$ $!$#.$" 7#%$ 0!.%$" #C $#G%6%%$%".%$!%!$$"!$$#$".$0<$ c-J/-Od/ 9 6 ! 7"0 " =$ 0"! $ !$ "!$ !#=(% 0"$ !$ %"!$ $=" 0%! 9 $% !" 0%!' 0"5$$#C@#$" .$ !C%!"0"#"9 @!$# 0$ !2!" 0%!9 #C@#%% %%!"%!" .%$9!""# c-Kd' 0"$@##%! JI] $  0%! !" 0%!$  ".%$ $ 0" %!% .% % %% ! 0$" !$#.$" 7#%$ "%!$ 0"#"$ -# !" 0%!/% %!"!#%!$%!" 0"$C!$$0"%!$c3+d' % $"="!"!#%!$%!2"0"$C!$/ 0"% $ 5%!$#  "0% !$#.$"  0 "!" "c3,d'. ,0,. +$-&!$!!$/. #9$" " .$ %"# " 0$" !$#.$" 7#%$/ 0" % 6$ $ !" 0%!".%$ $$%$%%! "$0$ !$9"0!$" "$%.!$B ^W 2Dc3*/3-d' %$ $%%! 9 "0!$" $% "$0$ !$ B ^W ^D/ "0!$" 0 "!" 0"$0$" $ ""%!$0$"%00"$%!$%%!' ".$%"#."0$"!$#.$" 7#%$ %!"#$$#0"$ $%$ ^W 2' !"$ !$"  " .$ 0"  ""$$ %"# 0$" !$#.$" 7#%$ $% ."$  %#%$ 0" % "=/ 0#%!  $ !"0%%9%!2"7<$6$%$%"0" 0 ! %#% ! "%! " / / $2#$"=/ $2%% 9 !0$ ".%$!" 0%!$/ %$ %% "= .G% " c3,dc33d' %$% 9 0 $$  "7<$ .$ $"% 0"% %#%/ $% $% .%!="%!$6% 9!$" "#%!$6% %%""!%7 ;!%!' 0C.'**.

(24) . . C "%!#%! !#=(% 7% %!$ $!"$ !$" "$%$ $% % %%#%!%!$%%!$#$7#$"c3Id' %!=%G#"$- "=%$ !$" " .$ $$ %"# 0$"7 ;%!" 0%!".%$ $' =,N!$" $$ %"#0$"7 ;%!" 0%!".%$ $'. +. &(". ; "$ !!  $%%! 9 ; ^W 2> ; ^W ^> ; 2W^> ; 2W 2c3Id "0!$" 7<$%A"!$. "!#%!$ "7<$ $% =$ $ %!"0$ %!2 !#$5!$ c3Ld'. %%0$" ;!. "."c3*d' %!!$!0"$%" . 0$".%$!" 0%!$. $"<%20#%W0#%>$"<%e %! !%$ .$> 0C%" >75.$>">%c3,/33d'. "0%#%$ 0" $". "0 0$%$" %$!$ '. %%. "$#$=2 -. B_-D/. .$=%. %!2!#$5!/. #!<#='c-O/3Jd' "0%#%$ 0" $". $%$!$#$!9$"!$ !"$ / 0#%!. #%!%#%!$. $ ! c3Od' $ C"#$ # B "$#  "$# D. . "$%%$%%#%$"%%7 ;c3K/I+d' %%"$%$#!%!. 88;2L/88;2JcI,/I*d'. !"$%  !#%#% 0!!$' $#$" #$  !#. (! (  3^ 9W$ O^ 05 0" ;cI-d'. .%(!$ . %#%. %%!$. 9. !$% % 2*/ 23cI3d' % 1/2,+/ 2,/ 2I/cI3/II/ILd'. 0!!$. @0" % 2,%%$!$ cIJd'. !"$ . !" 0%!/$#% %."!"% %/ 0 9 $!"$ !$" "$%$ $%0"$%2b $#$ !"( 9".5'. `$%%!/ `"0!$"/88;`7"0 " 7#%$/ `$2Q"0!$"/ 2I`6#$%"0!$" !0$I/ 1` %$ =%%.!%/2,+`%!"%2,+/ 2,`0"$!%,6#$!C!#$%$!$ / 2,`0"$."#!!72,2b`!$"%"$ !#$"b'. 0C.'*-.

(25) . . $%!"$ %#%$.$ !$#.$" 7#%$ % 0%! %#%$0"#$  $#0A$ #0 %#% %%! 9 0!! c,/*d/ #C !$#.$" 7#%$!%!$ %#%$#$$" 9 % " 0 !%#%7( 0' $ #% #$ %#%$#$$"  7 ; $% $#0A$ 9 !$5 %$ =% $%$$ /0"$ 0$"5%"% ! -!.$"5 N 2!"%"0%"N 7#$ !"$6 ( %! 0$"7 ;0% "%#$"!< 0$"%7=%0$0!$ %0$"1 90$" 0" %  ,9:$"cIOd' 2!"% > " N7 ;0!""!%!$ > %!" $#$ @!"" / 0"%0#%! %!""%$ % "$%$#%!$ %!5.%$ ' 7 ; %!""#0  ""$$ "0!$"  ( 9 $ $#0A$ #9$"  7 !$$#0!= B 8 D   9 cIO/IKd'. !$. 0"$ % "% %$!$  O^/ 6 $%  ( 0"#" " 0$% = "$%$#%!$ ( %! ' "%0$"0"! ( 3^ "!%2.##/2b9$!" !$6% !#=(%6#$cL+d')% $ ( %!"Q" $= "%"% !cL+d' 7 ; !#=(% $ 0"$!5%  %%  ##="% 6 %!""#0% !"C$ %$"# %$!$ "%! " 0 ! %#% 0"$$%$ ="% !$6% 6 %% 6#$!@  %!"$   <$%  %% "%$% !$%#!$"$6$" #%%"cIOd' 2. 0%#%$" !%(%! !#%#%!"$N !$ . "%! #% #$ ""$$ 0$"7 ;7%6 !#%#% "0!$" %0< "$%$" 9 !"  ( %! / 0" !%$ "# 9 0"$%$ $!" #% !$% / #C C   05   ( %! /$%$ $#$$ !$ %"!$ ' $ %$!$ 1/0"$%%!"0$ %!"<%! $%!".$0"$!5%1B.1D 9.$0"$!5%8B.8Dc*d' $ %$!$ ""$%" 0 !!$!@ 3^9 O^0"$!."%! "0% " c,/*d' " 0 ! (  7 !$ 6 ". 0C.'*3.

(26) . . $%!" % "$ "%.$ 0"$!5% %!.(%  !.#%!$ !$#.$" 7#%$ $#$ $% 00LI/ 00I+/ 2, 9 .1 %!" $!" cL,d'  0"$!5% 00LI 9 00J, !%% % 00 #0$"!%! %  %  !# %#%0%!%#%$0"#$$#$9 7 "!$%0"!$ $"0%' #$%!$"<%%#%$./" 0 !( 05 ;/ 7 !$ 6 0 " G! 0" "  !"!. 0"%%  %"# #C ' 89 "$ ! ! 0$%= / 0"$ !%% % $ #C % !.$%' % 0$$ %!"$  0% $#$ 0"C! 5% 7=!' #9$"5  !$ ! ! = % % 0"$% %!""%2.##/ !"  !#% " $% %!5.%$  05$  !$#.$" c*d' $ #C !<$ $%T%!. 2 ; 9B ! %/ =$"%/ !"D6. !C !%"<$ 9 !! " 0 ! (  O^cL*d' $!"$ % 9$ #C !<$ : 96!"#%" 0 !( 3^ 9 O^'. !! !%$ !C!#%!$#"<$cL-/L3d'.  0!$  %C# "#%!$ $ %%  ;/ !  "#%!$!$#.$" 7#%$%"0!$" %!" 0%!".%$ %$%#%<$ B7 ; 2D 7 !$6 .%%!#%!#C "C0$6% "0!$"  % !" 0%! 6 0" %!% % %% """%! $ "!%B7 ; ^D 0$" $ 6  #C 7=! 6 0" %!% %"# !A$ % cLId' ". " %$ $ 0$  %% 0$" !$#.$" 7#%$/ "$%$%0$ =0" %!"%"# 0$"!$#.$" %$ 0%! !" 0%!$ ".%$ $c3*/LLd':7 %$$%0!$E#="%"#0"!$#.$" 7#%$F/ #%"606>$ %"#%!$ "."0$"%#,+I" !% % % "C0$ %"#%!$  0"$==  ""$" %"# 0$" !$#.$" 7#%$ c-J/3*d' $%0!$ #=" "$% $% $ !$ "!$  !$#.$" 7#%$/ 0"$ %$ 0 @!"0$" $ !$ %"!$ /96% =A$ %!$#C!$ 7%"$%$$% ! 0!$.%$#$ "="#$ #C %!' $=A!$!"!#%!$%!2". 0C.'*I.

(27) . . "C"""."$#C "C0$0$ =/0"#%#<"$ !$ "!$ %"#'. ."-N%!""%%!""."90"$== ""$" %"#0$"!$#.$" 7#%$'c3*d . ,00. 1$"$$!/.  %$%  $ !$ "!$  $ 0$" !$#.$" 7#%$ $% %% 9 %"# 0$" !$#.$" 7#%$ % !" 0%! ".%$ $/% "$$% .5 @ !%! cLJ/LOd':% "1(" & #-!.) $#$ % "0% "  !$#.$"  % 6" $ =$.$/ % .%$ !"==  " 9 "1#$$&#-!.)$#$%%%$% 5%!$# !"==  " ' #C  %"# 0$" !$#.$" 0 !.$"<" $#$2"$#.!/%$ !!" % %."90" %! ="/# !".%"/%!"$0%9W$!"$#=$!$0%9 0%"$#$ "1#$$ 3$ ".. %$ ! ".%$ B%#$%5/ 70!! / "!%! / %"! / %"# . !"$%! !%/ %"#  !# %"$ $ %!"/ #$"! / 0%"!! / !! D'  %"# !A$ % #C $#G%%".%$ $ 6!!"!$. !"$2%! !%cLKd' "$ !$#.$" 7#%$/ %$ $$  #$"= 9 $ $%#%! #$"!/ !#=(% 7 !$ 6 !% %% $"!$ 9 ".$ 0<$ 0"$%$!$ %"!$ 60%$%!"=""" 0"% 0%! 9 %A"!$ #$ 0$" 7= #%0"  !# %#%!"$c-Od'. !$#.$" 7#%$ !C $$ $% % #9$". 0C.'*L.

(28) . . %% " $ %A"!$ 9 #"! $ "0!$"  % !" 0%! ".%$ $B:D/%0"!0$"#%!$ %$% $0$"!% ! 9 "7<$"%$9.$%A"!$c-O/J+d' #=(%%"#!"50$"!$#.$" 7#%$/6 $"""!"  0%" 0"$@ / !#=(% 7 !$ 6  % !$" %0%%! 0"%#$"!%!" 0%!70C!$9"%cJ,/J*d' % != *  "=%  !$ %"!$ .%"#%! $$  !$#.$" ' =*N !$ %"!$ $$ !$#.$" 7#%$' 1"$ &(" 7<$ .$  !"(  %#%$#$%/ !$#.$" 7#%$ 00"$#$""7<$.$c3I/J-d'. %A"!$. $" $%!""$/ $ !#% 9 "7<$ .$ !#=(% 0%"!"!$#.$" /6 $ !#="."" $%!"0%!2"7<$#% !"'. 7<$"%$  #% !$% $% "%! % %% ".%$ !$N. %A"!$. ; $0!5 % !" 0%! "$ cJ3d / ="$%6$! $=!"%! % !" 0%! 0#$%" cJId/ 9 %"$0!5 "% %A"!$%"0!$" !" 0%!"%970C!$cJLd' 2%$% G%. N  $#$ 0$" A#0$ %#$ ! "%. %#%$ 0" %. $%  #9$" cJJ/JO/JKd' "" 2%$% =!"% N $#$ 0$" A#0$ $" 00'. " .$. . $!" . %$% . $0$"!% ! %$0 '. 9. c3J/3Kd' 2%$% " N88;2L/88;2JcO+/O,d' 2$0  $  " N %"# %$0"$"! 0$ !2 !" 0%!B D $ 0 !%21""" cO+/O,d' 2"%$# 70!$" 0(  %% 0$" 81; $ 8;9 C%"( #$ 0$"00$#" cO*d'. =! #! . : 7% "!$ =! #!  % 0"% 0(  %%0$"7 ;%"0!$" %!" 0%!"%cO-/O-d'. !"$ . !"$ "$ c,+/OId' "%"""%" 70!! B;8D%. 0C.'*J.

(29) . . !" 0%!70C!$cOLd'. $"!. %$ #% !"% !"!#%!$ "$% $% % #%$" 0"%0%!cJK/OJd'. 88;`7"0 " 7#%$. 0C.'*O.

(30) . ,4. . +. . . . /. $#$ 9 7 "!$ % 0"!$ %!"$"/ $ !$ !%!$ "!$ $#$ %"!$ 7 ;%$ 0%! !" 0%!$ ".%$ $9%.%" %$ 0%! %#%$0"#$ 0% " !$" ' $" !#$!$ % "$!$#"# "#$. !%!$0"%% %%0$"7 ;$#$!"!#%!$% $0"$" ' #9$"5C"#$ %!" $#"<$ 0"!"!#%!$7 ; !G% 0$" %7=%  0$#" " BI3D cOOd' :$=" ! % !G .%$"B;D/ $ "%!B:D 9 $$"B ;D 9 !#=(% .%$"/ #C "%!#%! $#"<$' % ." 3  "=%  % $=" 6!G%7$ C"#$ ' $ "%! 9 $$"/ % .%"/ $% C"#$  .% % 0" !"!#%!$  %% 0$" 7 ; 0$" #9$" !$@ 9 .%"#%! " "% 0" 6$  $ % $ 6 0"% " !%  .%$"W .%$"' #% #$%$ "%! = % !"!"6.#!" $% 0"$$ !$/  % 05#%! !$ 0"$$ !$. . 0$#" "cOKd$#$ # !"%."3' $$"  % %!$ #$%$$ !$ %C$.$  !$ %/ 6 !#=(% "6" "!"% $"#$%$$"$ !$B #!=$!$!$D0"0 " $"#!/0"$$ $"% "<0$"Q% " cK+d/0$" $ 6 !%  %0%%!  %% "' $$" 0 0"#%" !$ %! 0  7"0 " " !%!  " $ C"#$ % $ cK,d' 0" %!!"=A$!  %!"%$ C"#$ 0"#"5%% 0"0"%%9!"!#%!$%"#0$"7 ;/ "/.%$" 9 .%$" $ 6 #$  !" % 0"$%  "!"5 ! 5 $265# /"#$%# 9"#$%(! ' . 0C.'*K.

(31) . . ."3N % #$%$ "%! C"#$ %!" cK*d' . ,,, "!.56  M:::2TM :N .%$"B9!$%£/ $7/?/:D/ %$#0 !$0$"7"$5$$% % $=*/L#.W#%.*If'$ 0_ .%$" $%*'*9 K'308L'I9J'3" 0!#%!'  .%$" !<%$"#%;':0" %!$#$ 0$$ $<$ $% % ! $= $ %$ ! $"%  I+ #.W#*If'08 $.$/.%$" $%$ !C$%<$90" %! % $=0"$@#L#.W#-Jf' %  .%! != # !" $"# !"!"/ #$" 9 0 $ #$"' =-N"# !"!"/#$"90 $#$" *$"# 65# .%$"' $"#%  :  %$" . $"#% !"!" $"##$"  K8,-I3 .  K8,-I3. . 0C.'-+. $#$"  *JJ'*, !$%  *II'*- !$% .

(32) . . .  N. .%$" %%C$.$%$ $* $@.%$ %6!G$#$% %7=$"$#0!!$$% $@.%$ %!"$ !$BD!<0$" 0$#" "0" "0%B0"$!$.%I3DcK-d'"!% .%$"  % " % 0"#" $ $"% "< 0$" Q% " $ 0$" KJ . $ $ $"$% #C "< 0$" Q%  " cK3d' .%$"2!"$ !$B.%$"2D%7="0%"$#0!"$% $@.%$ %2 $#$ = !"!$  0$#"  " B0"$!$ .%I3D'"%!<%$%!""0%@!% %% %7=% "0% "/ =$  #%$" %$"0$"%  9  %$"0$"% .%$"2#$%$$ !$' $% %!#%!. " . %$"0$"%  0$" $ 6 0"$% ".#%!$  " $"!$ cKId'. !$#0@0" %.% % "$ 0""0%9 5%! . 0"$!5% " /%7=(%$ 0"$.%"cKL/KJd' 0"$$%. #%!"".%$"2% ( %! 0$" 7 ;/ 0$!%  .%$" "%! 7 ;' % < $"#$/ .%$"2  = !%! != 9 #%!% "%! 7$" % ( %!/ $ 6 7 6 ! %!" 0"$$%.B # %!""L2,*7$" DcK3/KOd' ! %!" % % !("#%$  I+/ 6  $%%!"% .%$"  6 "0% "  %7= % I+]' $%%!"% %. !"$ .%$"60"$I+"5 +',7 !,'L#.WcKKd' .%$" !#=(% %7= . 0$#" "/ 0"$ 0" $. . $%%!"% = !" " J ,*  #9$" 6 6 %7=  0$#" "cK3d/$6%6.%$" $ $"0""%!#%!%  ( %! 0$" " ' :% #=".$/  (  #(  $% 0#%! % = .%$"cKKd' #% #$%.%$"  #"$"/0"$ #C 0$!%!/ %$ I+/*L %"$" $"cKKd'  0C.'-,.

(33) . . . UN. "#$%(! .%$"  % %!"  $  , L . 5 $" 9 %!" $ ,I#.W_.5;cKL/,++d' %$ #% !" 0$" 5 $" 0" %! % =A = $"% %  #$ %! !%/ $% % =$ 0$%=  0"$@##%! I] % 9% /#%!."#%! #% !"%0" %#%!$ $"  L2K] cKK/,+,d' % < = $"=$/ .%$" % #9 0$$ 0"$!5% 0 #C! / $% 0$"%!A  $"% ,2*] 0" % "%.$ $%%!"$%  +/I I, #.Wc,+,d' $#%  !"=% .%$" % !$ !$%"$ B; D 7 !#$ % +'LOg+',L WQ. B%`,,3D' ; #$ !#$ % 0$=% 0%! $% %% "% %$"#/$ -*'O33'IW,'J-#*B"%.$,J2IK',W,'J-#*D' $#%  !"=% #$ % $#0"!#%!$ %!" B;D  ,I'*IW,'J-#* B"%.$ ,,2**'IW,'J-#*D c,+*/,+-d'. .%$" !"  =""". 7#!$%Cc,+-d' .%$" #% %!"$ 0$" @"% "% 0"%0#%! 0$" !"% .$#"" 9 % #%$" # 0$" "% !=" !'. . "#%!$ .%$" !C "!#%! "$%$ $% "#%!$ "!%% B D cKJ/,+3d'  0$ % .%$" % $".% #$  =@0$%% / $% % #2  #%% !# 0"!"   #$%$@0$%% !"#% B!,W*βD 0"$@##%! 3 7$" % 0%! $%!"$ %$ 9 0%! $% : c,+,d/ 0"$ % 0%! $% %% "%%!"B hJ+#W#%D9 "B h,+#W#%D/!,W*β#%! ,'3*+ /" 0!#%!9 " 0! @0$ $% C"#$B 0$" $" =A$ " $%%!"$% ("  !#0$ $ D !#=(% #%!%,'O,I " 0!#%!c,+Id/0$"$6 %C"#$6 % ! %<%  $  .G% %% "%' $" $%!""$ $ $"  $%%!"% 0 #C! #C@# B#@D % 0$$ !$ ' % 0%!  7#$C  #% 0"$@##%! % 3+ % I+] .%$"%% %0"$@##%!37$" 'c,+I/,+L/,+Jd' 0C.'-*.

(34) . : ;. . ::9V N. $ !$ " $  .%$" !% . !# "0"$!$/. 7#!$0$9(!$/"%%! !%'#.%! !$ !$ " $ 0% ."$@0$ %C"#$' . !$ % %# 7% #$ !"$ 6 .%$"  !"!$.(%$/. #!.(%$9%"5.%$$ I+,++ 0"$" 0 % 5%0$"$6%$="5 "#% !"$%#A" 6 !(%%0"$$ !% $ % #A" 9 7$#=" % ("!/. % !<" #(!$$ . %!$%0!$ 7 !K+5 0(  0%"!"!#%!$c,+,d' @0$ $% 0"$$%. / $  ! / 0% " 0"$=# .$% / .%.$ %C!$  0(%$ 9 !"$ !#$ c,+Od' #=(% 7 $= "$/ % $$ !"0(! /$0%/%#906!$0%' %.%"/ !$ !$ 0"% % #%$" 0"$0$"% % $ 0%! !"!$ $% .%$" $"c,+Kd'$ !$ #$!@$ / $ !"0(! / % "#%A= %#9$"5$ $ /"6"(%$ %$ $% /C"#$ !#%!  $$% ."%$!$ / %$=A0"$0$"%0%! $ 679 6 %!""#0"  !"!#%!$ =$ $0% $ %!"$0%'. !$ 0. $""" 0"%0#%! % 0%! $% : 9 "!%! 0$" 7 ; 6 "=% $  #C ! c,,+/,,*d' $" $!" 0"!/ % . !"$%! !% 0 " ""/%C 9#!$ '. ,,0 !-"!.56  M:::2TM :N .%$" B;9!£/ $7/ ?/ :D  $"7"!$ 2 !" .%$"'. %0$$=%$" !%$! $=$ / %$( !. $"%J+#.W#*If908`J' 0_8.%$" J'L9% $%$  != #9$"08i-'O' %  .%! != 3 # !" $"# !"!"/ #$" 9 0 $ #$"'. 0C.'--.

(35) . . =3N$"# !"!"/#$"90 $#$".%$"' $"#%. $"#% !"!". $"7"!$ .  ;.%$". $"# #$"  ,38**LI'8. 8 . $#$"  -K+'O- !$% . .  ,38**LI.  . -I3'- !$% . . .  N. 0(  #% !"% $"/ ;  "C0#%! = $"=$ !"(  $ !"% 0$"!$" %! !% 0(0!$ B ,9 *Dc,,-d9"C0#%! 7"$<$ .%$"/ C"#$ !$/  !"(   !"  %!"" #$ %! !%970C!' . UN. %$ #% !" % 0" % $#/  @0$ $% %< $% 0"$0$"$%   $  #% !" % "%.$ $   3I+ *L*I #.Wc,,3d' %!"$ !%!"$$ %$ 7$= "$#% C"#$/0$ =#%!=$ $"! #9 0! #% !"% 0"$0 !  ,* 9 *3 7$" ' =$ 0$%= .%$" #% !"$ $#$ 0"$C"#$/ .%$" $"/  0"$@##%! L+] % !$  0$=$% ! ! B$%!"$ %$ /: /"!%! /!" 0%! ".%$ $)c,,Id/ %$0"$@##%!,+ 0"$"$=!%$% .%$"$"%C0 c,,Ld' @0$ %.%$" #9=A9!"% !$"!" #% !"%!%!$ %0%! $%: 9"!%! 0$"7 ;c,,3d/$#$%0%! !" 0%!$ 70C!$ c,,Id/!$"#6 @0$ %BDG%#%!%<$"  $"% ,2*] $ $= "$ 0" .%$" $"#$c,+,d' "  #% !"% OJI #. .%$" % 0" % #%!$/ +2*37 .%$"+'-KB#.WDj7#%!" 6.%$"*3'O 0C.'-3.

(36) . . B#.WDj7c,,3d' #% !"% .%$" $% $# ." #%! #.%! = $"%$"%*3-+]B+2*37D/$ $" #@ #%!% % % ,3]/ % 6 #$6 $"  !#0$ % 6 %<$%%!"%0 #C!#C@#B#@Dc,,3d'  : ;. ::9V N. %.%"/$ 0" ."9!$"=.%$" $% #" $ .%$"%!"%$ $9$"/ %$$% !%! $% #!$ 0" "#$%(!$ 7 !"  #% !"% .%$" $"  .%$";' . ,,4 )$!2"$1'1#"7  %$"  0"#" C"#$ %!2" 0"$=$ 0" !"!#%!$  %% 9 %"# 0$" !$#.$" 7#%$ 9 %!" $ 0"#"$ C"#$ 0"$=$ 0" !"!#%!$ %$% $0$"!% ! % 0%! $% 5%"$#%#%$%6"' %#%! .%$" ; !$"< % ,KOK 0" "!%! 0$" 7 ; % 0%! $% :  % $  I #.W_.W,*7 "%! - #% .$ %$ #%!%#%!$I#.W_.W5c,+Kd' $ !"$"#%!/ "<"$%$ !$ 0"%%!"!#%!$ %%0$"!$#.$" 7#%$%!" 0%!".%$ $%$  I#.W_.W,*7"%!*23 #% c,,Jd' $ $ !$  !$" B"!$ 9 0#%! %"!$ D 6 0$5 !%" 7 ; % $ 0%! %#%$0"#$ / $  "<$  "."$% 7 ""$$ !"!. 0"%%%"#0$"7 ;' :% #=".$/ %  $ .%$" ; #% !"% %!"%$  ".$ 0<$ C"#$ " $.5 !#%! $#0A "6"%$ %." $ 7$ 0!"$/ #C $ ".$ "$  $  $ 0"("$ / !%!$ %$% $#$ !"$#=$ c,,Od'. 0C.'-I.

(37) . . "!" !$ %$%%%! /%>$,KKI $#"<.%$"$" B9!$%k/ $7/?/:D%$"#C0 ' ! 0" %!%. 0 $ % % 0" 0"$@ 9 !"0 . #%!%#%!$"%!7 ;' .%$"$" 0"$=0"%% 0"%%  "!%! 0"#" 9 %" % 0%! $% : ' %  !$:0!$"!c,,Kd/ #$ !"6.%$"$""5" .$ %"#0$"7 ;%%3K]' 0!$!"0#%!%#%!$ "!%! 0$"7 ;$%.%$"$" $ ,.WO7/ #$ !"6" 6%! .%$" ; I #.W_.W5/ %$ "" .%!#%! % !#0$ 0"$." %  "!%! 0$" 7 ; L* IJ 5 / " 0!#%! c,+Kd' .%$" $" !#=(% #$ !"  0" 0"%%  %"#0$"7 ;%!" 0%!".%$ $' % !$"<$0$" %!c,*+d%0%! !" 0%!$ 70C!$ / #$ !"6.%$" $" ,.WO7  0=$ "%! KO 5 "5 .%!#%! %% %"# 0$" 7 ; ,K] I]' .%$" $"  $  ,.WO7 "%! O #% !#=(% #$ !" !$ 0" "" %%  %% 9 %"# 0$" 7 ; % 0%! "=%$ !"!#%!$ %!0$c,*,d' #!% .%$" $"/  =A =$ 0$%=/ $"% L2 K]c,,Id 6 #!= @0$ % !(# $% . 9 #C "6"5 #% !"%%!"L2,*C0 " B%#% !"%- 5D/% % ."0$ 0%! 9 0$" 0$#$ '  $%%!"$% 0 #C! =0!#  .%$" $" !#=(% "$%"$% $% % #%!$ " !% / 0#%! #!$% % .% KJ 9 % #%$" #%.%I36$%"%" !%.%$"c,**/,*-d' 0!$ $  !$ "#$%(!$ / % 0%! $% "!%! 0$" 7 ; 9 : / !"  #% !"% $" ,.WO7 $ I #.WQ. ;  #@  ,',O 9 O'*Jl.W#/#%+'*-9i+'+Il.W#9,I'39**',Bl.W#D'7/ " 0!#%!c,*3d' $!< ! c,*Id "<"$% % !$ % 0%!  !" 0%! ".%$ $ 9 7#$C  #% !"%$ .%$" $"/ % =  % .$"!#$ $  = $ % "#%!$ "!%%/ $= "C%$ 6 0C.'-L.

(38) . . =$ 0$%=" #"$=!%%0%! $%: 9"!%! 96 .$"!#$ $  0"$0 !$ " $""!$ 0" $=!%" $%%!"$% %7=!$" 7 ;0"0%! $%"!mI+#W#%90"0%! % 7#$C '  =A @0$ % .%$"/ .%$" $" %$ $% " !$ 0"!"!#%!$%%9%"#0$"7 ;' $ !"$"#%!/  ""$$ .%$" B;9!£/ $7/ ?/ :D/ % 0"$C"#$/2 !".%$"!$"<$%>$*++,0$" ' C"#$ ""$$ 0" %!= % =$ 0$%= 7 ! ,+  0"$" .%$" $" c,,Ld 9 #"  $=!% $% .%$" ' %  !$ ?%. ! c,,Ld % ,O 0%! $% : 9 7 ; "$0$ !$  #% !" % % >$ "<$/ , $  G% .%$" -L+ #./ .%$" $" ,+++ #. 9 % % % .%$" I #.WQ. , 7$" "%'   # $=!% "$% ,+'Og,'K/ -'Og,'* 9 *I',g-'O Bl.W#D'7/" 0!#%!' " #% !"%$"#C@#$$%%!"% 0"$"9%!#0$ %"$"$%.%$"$%%#@*'KOg+'JJl.W##@,g+'-7 " #@+'3Jg+',Jl.W#%#@*'*g,7c,,Ld' 1"$P% ! c,,3d % % !$ $  #G!0 % -K 0%! $% : 9 7 ; "$0$ !$ /#% !"3I+/OJI/,J*I9*L*I#..%$"' % !$ !$ $= "6.%$"OJI#.*3'OBl.W#D'7/ 6 6%!$=!%$%%$ .%$";I#.W_.9!#=(% #$ !"6#% !"%A%!$$%#%!$ #A$"== $"%' %% !$0$ !"$"<$Q!c,+Id !"$%%0%! $%: 97 ; 9 $%!"$ %$  !$  %% "% $=" "#$%(! .%$"!" #% !"%%$ G%.%$"$"K++#./ #$ !"%$ 6 "#%!$ .%$" != $""$%$ $% "#%!$ "!%% 9 0$" !%!$ " % "$ A !" $  # #$ 9 6 %$ 7=5% "% % "#$%(! %!" 0%! $% : 9 $%!"$ %$ ' 0"#" %% 0"$= .%$" 0" !"!#%!$ %% 9 #%!%#%!$  "!%! 0$" 7 ; % 0%! $% : ' $ 0C.'-J.

(39) . . !$  W "<$ "$% *' % 0"#" !$ B\;,I-JLD/ ,L+ 0%! $% :  "(% .%$ !$  "!%! 0$" 7 ; !$"<"$% B,N,D "=" .%$" K++#.W,*7 "%! *, 5 .$ K++#.W5 "%!J5 #C " .%$"I#.WQ.,*7$" "%!*,5 .$.%$"I#.WQ.5"%!J5 $% ' 0(  3 #%  !"!#%!$/ $ " !$  %!" .%$" $" 9 .%$" ; "$% $#0"= B0"$." %  "!%! ,+]% ."0$/ !=<% % J* 9 JJ] $ 0%!/ " 0!#%!D c,,*d' % ! !$/ ,*7.%$" $ %%"$%*O'LgK'+9 -*'Og,+', Bl.W#D'7/ 0" .%$" ; I#.W,*7 9 .%$" $" K++ #.W,*7/ " 0!#%!'  $  #%!%#%!$  *37 "$% -+'JgJ'J9-3'Kg,+',Bl.W#D'7/0".%$";I#.W59.%$" $"K++#.W5/" 0!#%!/ "/"$%% $."#%! 0"$" %$ 0%! !"!$ $%.%$"$"' % .%$ !$B\;,IJ+ID !"!"$% *,* 0%! $% : 6 0"#%! 7=5% $ !"!$  "!%! '$ 0%! $%"!%! 6 %!%#$#%!$% %/  #% !"%$ #%!%#%!$$%.%$"K++#.W5"%!, >$' $" $!"$ $/ % $ "!%  #% !"= .%$" K++#.W,*7 "%! *, 5 / .$  .%$" K++ #.W5 7 ! $#0!",>$!"!#%!$'$%% .#%!$,O# / $$,J] $ 0%! 0" %!0"$." %%"#/L] ""$"$%%"# $%!"2!"/,J]0" %!"$%.G%#%$%#%!$ 9 $*] $ 0%! %"#0$"7 ;@!"$"c,,+d' % 0"$ %"$% $  !$ 0" %% 0"%% !$#.$" 7#%$%!" 0%!".%$ $' % !$". !"$B;,L+++D %9"$%-L30%! "0!$" % !" 0%! ".%$ $ !$ " .$ B ; ^W 2D 6 "$% !$"<$ *N,"=".%$"K++#.W$.%$"$",+++#.W"%!,++5 B%%$ !"!#%!$ %!"$ $ ,+ 5 0$ !2!" 0%! 9 $  A ! %% "%D'  %% %"# 0$" !$#.$"  $ L 9 ,* #  0$ !2!" 0%! 0" ."0$ .%$" 9 .%$" $"  ,*',] ,I/*]9,J'*] ,O'3]/" 0!#%!'$"$6 #$ !"6 0C.'-O.

Figure

baseline; statistically signi¢cant di¡erences (Po0.001)were found in E0 values when the groups of patients withTable 2
baseline; statistically signi¢cant di¡erences (Po0.001)were found in E0 values when the groups of patients withTable 2 p.87
Figure 1 shows the median viral load decay from baselineduring the 180 days of the study in all patients, and into treatment as indicated by clinical symptoms resolutionand eradication or decay of CMV viral load by the end oftreatment (day 21)

Figure 1

shows the median viral load decay from baselineduring the 180 days of the study in all patients, and into treatment as indicated by clinical symptoms resolutionand eradication or decay of CMV viral load by the end oftreatment (day 21) p.88
Table 3

Table 3

p.88
Fig. 1. Median viral load decay from baseline during the 180 days of thestudy in all patients, and in patients matched according to their viral loadat baseline (o100,000 or � 10,000 copies/mL).
Fig. 1. Median viral load decay from baseline during the 180 days of thestudy in all patients, and in patients matched according to their viral loadat baseline (o100,000 or � 10,000 copies/mL). p.88
Table 5 shows the results corresponding to the evolution ofpatients with viral eradication or persistence on day 21,them had not eradicated the virus on day 21

Table 5

shows the results corresponding to the evolution ofpatients with viral eradication or persistence on day 21,them had not eradicated the virus on day 21 p.89
Fig. 2. Mean � standard deviation of steady-state ganciclovir (GCV)serum concentrations versus time (post-dosing time) after intravenous(IV) GCV (day 5) and oral valganciclovir (day15) in solid organ transplan-tation patients.
Fig. 2. Mean � standard deviation of steady-state ganciclovir (GCV)serum concentrations versus time (post-dosing time) after intravenous(IV) GCV (day 5) and oral valganciclovir (day15) in solid organ transplan-tation patients. p.90
TABLE 1. Dosing adjustments based on glomerular filtration ratein the solid organ transplant populationa

TABLE 1.

Dosing adjustments based on glomerular filtration ratein the solid organ transplant populationa p.97
TABLE 2. Demographic and clinical characteristics of thepopulation studieda

TABLE 2.

Demographic and clinical characteristics of thepopulation studieda p.97
FIG. 1. Ganciclovir serum concentrations versus time postdose fol-
FIG. 1. Ganciclovir serum concentrations versus time postdose fol- p.98
FIG. 2. Goodness-of-fit plots for the population pharmacokinetics model. Upper panels show results for i.v
FIG. 2. Goodness-of-fit plots for the population pharmacokinetics model. Upper panels show results for i.v p.99
TABLE 3. Ganciclovir population pharmacokinetic parameter estimates for the base and final models and bootstrap results forthe final modela

TABLE 3.

Ganciclovir population pharmacokinetic parameter estimates for the base and final models and bootstrap results forthe final modela p.99
FIG. 4. Relationship between ganciclovir exposure (AUC) and estimated CLoral valganciclovir (right) according to the manufacturer’s recommended dosage
FIG. 4. Relationship between ganciclovir exposure (AUC) and estimated CLoral valganciclovir (right) according to the manufacturer’s recommended dosage p.100
FIG. 3. Superimposed values of the observed (DV, open circles),
FIG. 3. Superimposed values of the observed (DV, open circles), p.100
FIG. 5. Simulated ganciclovir serum concentrations versus time. Mean and 95% CIs obtained from 1,000 simulations of ganciclovir serum
FIG. 5. Simulated ganciclovir serum concentrations versus time. Mean and 95% CIs obtained from 1,000 simulations of ganciclovir serum p.101
TABLE 4. Mean predicted AUC values from different simulated dosing strategies for patients, showing various estimated CLCR values andpercentages of patients achieving AUCtargeta

TABLE 4.

Mean predicted AUC values from different simulated dosing strategies for patients, showing various estimated CLCR values andpercentages of patients achieving AUCtargeta p.102

Referencias

Actualización...

Related subjects :