• No se han encontrado resultados

Programa Municipal d Atenció a la Infància i l Adolescència

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Programa Municipal d Atenció a la Infància i l Adolescència"

Copied!
52
0
0

Texto completo

(1)

Programa Municipal d’Atenció a la Infància i

l’Adolescència - 2012

(2)

1. Presentació

El programa municipal d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, conté els serveis, prestacions i actuacions adreçades als infants i adolescents i llurs famílies que es presten des la secció de Benestar Social, d'acord amb l'actual marc jurídic que planteja la Llei de serveis socials i la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, regula i ordena el Sistema de serveis socials amb la finalitat de garantir a la ciutadania l’accés universal i que aquests es prestin amb els requisits i els estàndards de qualitat òptims, per garantir la dignitat i la qualitat de vida de les persones.

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència té per objecte la promoció del benestar personal i social dels infants i els adolescents i de les actuacions de prevenció, atenció, protecció i participació dirigides a aquestes persones a fi de garantir l'exercici de llurs drets, l'assumpció de llurs responsabilitats i l'assoliment de llur desenvolupament social.

El Programa Municipal ha de ser una eina que ajudi als agents socials a avançar i millorar l'actuació pública en matèria d'atenció, protecció i promoció dels infants i adolescents i es fonamenta en el Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència de Catalunya 2010-2013.

(3)
(4)

2.1. Objectius generals

• Facilitar el desenvolupament de l’infant i l’adolescent com a individu i com a subjecte: que els nois i les noies siguin protagonistes de la seva pròpia vida; que puguin construir la seva pròpia identitat mitjançant l'intercanvi amb el medi social; que puguin expressar lliurement les seves idees i les seves aspiracions, participant en la vida en societat i practicant la solidaritat amb els seus semblants.

• Promoure que l’infant i l’adolescent es formin per poder participar activament en la societat: promoure que puguin esdevenir ciutadans actius, creatius, crítics i oberts als canvis tecnològics, científics, socials i culturals de la seva societat.

• Garantir la satisfacció de les necessitats bàsiques de la infància i l’adolescència: necessitats associades a la conservació de la vida, la salut i la integritat física; la possibilitat de rebre i donar amor, afecte i estímul per a l’autorealització; el gaudi de l’oci mitjançant els béns culturals; i la possibilitat de participar en el coneixement acumulat per la humanitat i en una integració en el seu medi respectuosa amb els drets dels infants.

• Prevenir, detectar i atendre precoçment situacions especials: educatives, de salut i socials.

• Reduir les desigualtats socials des de la base i estimular la cohesió social promovent l'accés de tots els infants i les famílies als serveis i activitats dirigides a la infància i l'adolescència.

• Promoure la coordinació amb professionals, serveis i institucions del nostre àmbit per poder treballar conjuntament en models d’intervenció en situacions concretes i en accions comunitàries i transversals.

(5)

2.2. Objectius específics

Atenció i assessorament

• Promoure i facilitar l’accés de la família a la informació i als serveis. • Prevenir i reduir l’absentisme escolar.

Suport socioescolar

• Reduir les desigualtats socials, facilitant l’accés als serveis i activitats dirigides a la infància i l’adolescència. • Augmentar el nombre d’ajuts (menjador, material, sortides i casals d'estiu) a les famílies amb situació social i

econòmica desfavorida. Activitats extraescolars i de lleure

• Consolidar el servei de centre obert en els centres educatius. • Augmentar el nombre de places del centre obert.

• Augmentar el nombre d’ajuts en les activitats extraescolars i de lleure, per afavorir la conciliació familiar i laboral.

Activitats grupals i comunitàries

• Fomentar i facilitar activitats i accions per als adolescents.

• Facilitar i millorar la relació entre grups i col·lectius desfavorits socialment. • Sensibilitzar i prevenir conflictes de grup en espais públics.

• Detectar i prevenir situacions de risc d’infants i adolescents en el territori.

• Aconseguir que tots els infants de Barberà del Vallès tinguin joguines el dia de Reis. Participació i coordinació

• Fomentar i consolidar la participació de tots els agents i professionals, potenciant el treball en xarxa. • Continuar amb les accions transversals amb altres serveis municipals per a optimitzar els recursos tècnics i

materials.

• Creació i constitució de la xarxa local d’atenció a la infància i l’adolescència. • Divulgar a través dels mitjans de comunicació els continguts del programa .

Formació

• Fomentar i garantir un mínim d’hores de formació a totes les professionals. • Consolidar l’espai de supervisió de l’equip per a la millora de la tasca professional. Relacions Institucionals

• Mantenir i millorar les relacions institucionals amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per a la millora de la qualitat dels serveis i per a l’optimització dels recursos.

(6)
(7)

CÀRREC NOM FUNCIÓ TELÈFON Ajuntament de Barberà del Vallès

Regidora Elvira Maza

Competència específica en matèria de gestió de:

Programes transversals: Igualtat gènere, Nouvinguts, Infància i adolescència i Joventut. Participació ciutadana.

Civisme. Programa de voluntariat Adjunta a Comunicació

Ajuntament de Barberà del Vallès

Avda. Generalitat, 70 937 297 171

Regidora Mónica maya

Competència específica de gestió en matèria d'Educació i Programa Esepcial Llei de Barris de la Romànica.

Àrea de Ciutadania i Participació

Pl. de la Vila, 1 baixos 937 297 171

Regidora Mercè Cuadrado

Competència específica e matèria de Benestar Social i del Programa Municipal per a la Gent Gran

Oficines municipals C. de Marquesos de

Barberà, 125 937 297 171

Cap de l'Àrea de Serveis

Personals Lluís Carol

Coordinació general de l'Àrea de Serveis Personals Àrea de Ciutadania i Participació Pl. de la Vila, 1, baixos dreta 937 297 171 Cap de l'Àrea de Serveis

Territorials Jordi Llonch Coordinació Àrea

Àrea de Serveis Territorials C.Circumval·lació, 14 937 297 171 Cap de la Secció de Benestar Social i Salut Blai Fernández

Coordinació tècnica global dels Programes de Benestar Social: Serveis Socials Bàsics, Atenció a la Infància i l'Adolescència i Atenció a la Dependència.

Benestar Social

C. del Bosc, 21 937 297 171

Cap de la secció

d'educació Cristina Bernabé

Coordinació tècnica global del programa d'educació Secció d'Educació Pl. de la Vila, 1 baixos dreta 937 297 171 Treballadores Socials María Martínez, Marta Bergé, Montse Buesa, Sílvia Costa, Sílvia Garcia, Miriam Viturtia

Serveis socials bàsics

Benestar Social C. del Bosc, 21 937 297 171 Educadores Socials Gemma Sebastian, Mónica Belmonte, Marta Mateu

Serveis socials bàsics

Benestar Social C. del Bosc, 21 937 297 171 Tècnica del Programa d'Atenció a la Infància i l'adolescència Carolina Solé

Gestió i coordinació del projectes i activitats del Programa d'Atenció a la Infància i l'Adolescència Benestar Social C. del Bosc, 21 937 297 171 Educadores Centre Obert Montse Jimenez, Marta Sierra,

Carme Rosselló Gestió Centre Obert

Centre Obert CEIP Can Llobet

(8)

CÀRREC NOM FUNCIÓ TELÈFON Ajuntament de Barberà del Vallès

Administratives Pepi Cisneros, Gemma Marti, Isabel Casado, Mari Encarnación Sanchez

Servei d'informació i suport administratiu secció de Benestar Social i Salut Benestar Social C. del Bosc, 21 937 297 171 Cap de Comunicació i Imatge Mª José Velazquez

Coordinació mitjans de comunicació local Regidoria de Comunicació i Imatge Av. Generalitat, 70 937 297 171 Cap de les Oficines d'Atenció Ciutadana

Lluis Urenda Coordinació Oficines d'AtencióCiutadana. OAC

Oficines d'Atenció: Pg. Dr. Moragas, 224

Via Sant Oleguer, 20 937 297 171

Directora Sara Torres Gestió de la llar d'infants La Baldufa Llar d'infants La BaldufaRonda de l'Oest, 111 937 298 418 Directora Lourdes Pujolràs Gestió de la Llar d'infants La Blava Llar La BlavaPassatge Can Gili, 26 937 292 835

Directora Olga Servent Gestió de les llars d'infants Xerinola iRondalla

Llar d'infants Xerinola Plaça Gaudí, s/n Llar d'infants Rondalla Ronda de l'Est, s/n

937 180 604 i 937 186 855

Directora Elena Saurí Gestió de les Llars d'infants Rodonai el Bosquet

Llar d'infants Rodona C. Nemesi Valls, 35 Llar d'infants El Bosquet C. Josep M. de Segarra, 20

937 190 801

Tècnica de Participació

Ciutadana Anna Aures

Gestió programes de participació ciutadana Regidoria de Participació Ciutadana C/ Marquesos de Barberà, 125 937 297 171 Tècnica del Programa de Primera Infància Anna Echaniz

Coordinació i gestió dels projectes i activitats del Programa de Primera Infància. Secció d'Educació Pl. de la Vila, 1, baixos dreta 937 297 171 Tècnica del Programa per a la Igualtat de les Dones

Marisol Caro Coordinació i gestió del Programaper a la Igualtat de les Dones

Àrea de Ciutadania i Participació Pl. de la Vila, 1, baixos dreta 937 297 171 Tècnic programa de

joventut Jordi Garcia

Coordinació i gestió dels projectes i activitats del programa de joventut.

Programa de Joventut Marquesos de Barberà,

125 937 297 171

Tècnica de

Gent Gran Marissa Puig

Coordinació i gestió dels projectes i activitats del Programa de gent gran

Oficina municipal de Gent Gran C. Marquesos de Barberà, 125 937 297 171 Tècniques de Salut Marta Miró, Mònica Payà

Tècnica del Programa Municipal de Salut

Oficina municipal de Salut

C. Marquesos de

(9)

CÀRREC NOM FUNCIÓ TELÈFON Ajuntament de Barberà del Vallès

Tècnic

mediació Pablo Gago Tècnic del servei de mediació

Servei de mediació C. Marquesos de

Barberà, 125 937 297 171 Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació

Direcció Escola Marta

Mata MAria Blanco Direcció de l'escola Marta Mata

Escola Marta Mata

Rda de l'Est, s/n 675 78 60 34

Inspector

ensenyament Martí Teixidó

Inspecció centres d'educació infantil, primària i secundària. Delegació d'ensenyament C. Marqués de Comillas, 67-69 08202 Sabadell 937 484 455 Treballadora

Social, EAP Beatriz Ruiz

Assessorament psicopedagògic, representant a la Comissió socioescolar

EAP

Av. Costa Blava s/n Edifici 'El Molí' 1r 08214 Badia del Vallès

937 191 760

Directora Nati Chapell Direcció del Centre de Formació dePersones Adultes

Casal del Cultura

C. Nemesi Valls, 35 937 185 818 Directora de

l'escola Elisa

Badia Maria Vila Direcció de l'escola Elisa Badia

Escola Elisa Badia

Ronda de l'Est, s/n 937 180 658 Directora de

l'escola Can

Serra Glòria Solé Direcció de l'escola Can Serra

Escola Can Serra

C. Abat Oliba, 17 937 185 654

Directora de l'escola El

Bosc M. Carmen Pérez Direcció de l'escola El Bosc

Escola El Bosc

C. Josep M. de Segarra,

243 937 189 453

Directora de l'escola Can

Llobet Montse Safont Direcció de l'escola Can Llobet

Escola Can Llobet

Pg. Doctor Moragas, 243 937 180 816 Directora de

l'escola Pablo

Picasso Montse Joseph Direcció de l'escola Pablo Picasso

Escola Pablo Picasso

Rda. Pau Vila,19 937 184 590 Director de

l'escola Miquel Martí i Pol

Ramon Figuera Direcció de l'escola Miquel Martí iPol

Escola Miquel Martí i Pol

Rda. Santa Maria, 225 937 298 202

Director de l'Institut La

Romànica Jordi Baró Direcció de l'Institut La Romànica

Institut La Romànica

Plaça del Mil·lenari, 4 937 182 654 Directora

Institut

secundària Jordi Seluy Direcció Institut Can Planas

Institut Can Planas

C. Folch i Torres, s/n 937 290 541 Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Coordinador

mèdic Pau Hidalgo

Coordinació Atenció Primària de Salut Centre d'Atenció Primària C. Verge de l'Assumpció, 37 937 192 543 Coordinador

d'Infermeria Jordi Parisi

Coordinació infermeria Atenció Primària de Salut

Centre d'Atenció Primària

C. Verge de l'Assumpció,

(10)

CÀRREC NOM FUNCIÓ TELÈFON Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Psiquiatra

CSMIJ Natalia Fort

Atenció ambulatòria salut mental infantil Centre d'Atenció Primària C. Verge de l'Assumpció, 37 937 192 540 Treballador social del

CDIAP Loli González

Atenció social del centre de desenvolupament i atenció precoç. CDIAP

Parc Tauli C. Parc Tauñi s/n

08208 Sabadell 937 458 368 Consell Comarcal del Vallès Occidental

Directora Serveis

Personals Núria Carrés

Coordinació i gestió dels projectes i serveis de l'àrea de Benestar Social

Consell Comarcal Vallès Occidental

Ctra. Nacional 150, Km. 15

08227 Terrassa

937 273 534

Pedagog Jordi Gimenez,EAIA

Referent de l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència a Barberà del Vallès

Consell Comarcal Vallès Occidental

Ctra. Nacional 150, km 15

08227 Terrassa

937 273 534

Escoles d'Educació Infantil Privades

Directora Glòria Checa Direcció de la Llar d'infants LesNimfes

Llar Les Nimfes

C. Dos de Maig, 19 937 180 151

Directora Susana Alvarez Direcció de la Llar d'infants Petit Kiwi

Llar Petit Kiwi

Ctra. Barcelona 105 937 190 883

Directora Laura Esteve iMónica Valentín Direcció Llar d'infants Iris

Llar Iris

(11)
(12)
(13)

Atenció i assessorament

4.1.1. SERVEI BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA

Descripció

Servei destinat a atendre als menors i les famílies que s’adrecin als serveis socials bàsics per tal de rebre informació, assessorament i orientació sobre els seus drets, recursos i prestacions socials existents per tal d’abordar les seves necessitats.

Objectius

• Assessorar i tractar problemes que afecten la família. • Detectar i prevenir situacions de risc social o exclusió.

• Aplicar tractaments de suport i acompanyament a les famílies.

• Orientar cap a recursos especialitzats en els casos que ho requereixin.

• Facilitar l’accés als recursos especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència.

• Donar pautes educatives i suport a la família per afavorir la millora de la situació en que es troba l’infant o adolescent.

Activitats

• Informació, orientació i assessorament als infants i adolescents i a la seva família, de les prestacions i recursos socials del territori que poden facilitar la intervenció educativa.

• Recepció i anàlisi de les demandes, des del medi obert i a través d'entitats, institucions i altres serveis, d'infants en situació de risc i/o dificultat social.

• Entrevistes individuals i familiars.

• Detecció i prevenció de situacions de risc o d'exclusió social dels infants i les seves famílies. • Elaboració, seguiment i avaluació del pla de treball educatiu individual.

• Valoració i informe de derivació als serveis especialitzats: EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència)/ DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència).

• Tramitació i seguiment de les prestacions individuals. • Coordinació amb l’EAIA.

• Suport professional a les famílies i adolescents.

Destinat a

• Infants, adolescents, joves i famílies.

Què cal fer per participar-hi?

• Concertar entrevista amb l'educadora social

A qui us podeu adreçar? Educadores Socials Benestar Social C. Del Bosc, 21

(14)

Tel. 937 297 171

Relacions de coordinació amb

• Secció d'Educació.

• Programa Municipal de Joventut. • Llars d'infants.

• Centres d'educació infantil, primària i secundària.

• Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica. EAP. • Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. EAIA.

• Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. CMSIJ.

• Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. CDIAP. • Policia local.

(15)
(16)

Suport socioescolar

4.2.1. AJUTS PER ASSISTIR A LES LLARS D’INFANTS

Descripció

Reducció i/o exempció de les quotes de les llars d'infants, que s’atorguen amb la finalitat de garantir unes condicions d’escolarització adequades per als nens/es, les famílies dels quals no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les o menors en situació de risc.

Objectius

• Facilitar l'accés al primer cicle de l'educació infantil als infants de famílies que per raons econòmiques o socials no poden assumir el pagament de les quotes de les llars d'infants municipals.

• Facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar

Activitats

• Informació i assessorament. • Valoració de la situació.

• Gestió i tramitació de la prestació.

• Elaboració pla de treball i seguiment familiar si s'escau.

Destinat a

• Alumnat de primer cicle d'educació infantil.

Què cal fer per participar-hi?

• Residir a Barberà del Vallès

• Emplenar la sol·licitud d'ajut per a llars d'infants i lliurar-la amb tota la documentació que es demana en el termini establert.

• Obtenir la puntuació mínima necessària segons les bases d'ajuts individuals per a l'assistència de les llars del municipi.

A qui us podeu adreçar?

Treballadores socials i educadores socials Benestar Social

C. del Bosc, 21 Tel. 937 297 171

Relacions de coordinació amb

• Secció d’Educació • Direcció de les llars

(17)

Suport socioescolar

4.2.2. AJUTS PER A MENJADOR

Descripció

Aportació econòmica a famílies amb situació social desfavorida que no disposen de recursos econòmics suficients per abonar la totalitat de l'import del menjador o menors en situació de risc.

Objectius

• Assegurar un àpat alimentari a tot l'alumnat de Barberà del Vallès que, per diverses causes, estan en situacions de risc social, econòmic i/o personal.• Prevenir situacions de desnutrició, d'escassa qualitat alimentària, de manca d'hàbits nutricionals o de dificultats socials

.

Activitats

• Informació i assessorament. • Valoració de la situació.

• Gestió i tramitació de la prestació.

• Elaboració pla de treball i seguiment familiar si s'escau.

Destinat a

• Educació infantil. • Educació primària.

Què cal fer per participar-hi?

• Residir a Barberà del Vallès.

• Emplenar la sol·licitud de beca del menjador i lliurar-la amb tota la documentació que es demana en el termini establert.

• Obtenir la puntuació mínima necessària segons el barem d'ajuts escolars del Consell Comarcal.

A qui us podeu adreçar?

Treballadores socials i educadores socials Benestar Social

C. del Bosc, 21 Tel. 937 297 171

Relacions de coordinació amb

• Junta Municipal de Menjadors Escolars • Consell Comarcal Vallès Occidental

(18)

Suport socioescolar

4.2.3. AJUTS PER A MATERIAL I SORTIDES

Descripció

Ajuts individuals que s’atorguen amb la finalitat de garantir unes condicions d’escolarització obligatòria adequades per a l’alumnat, les famílies dels quals no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les menors en situació de risc.

L'import de l'ajut de material és de 35 € per curs escolar.

L'ajut de sortides cobreix l'exempció del pagament d'una sortida durant el curs escolar. Objectius

• Facilitar els recursos materials necessaris per a una escolarització òptima

Activitats

• Informació i assessorament. • Valoració de la situació.

• Gestió i tramitació de la prestació.

• Elaboració pla de treball i seguiment familiar si s'escau.

Destinat a

• Infants i joves escolaritzats en centres públics de Barberà del Vallès d'educació infantil i educació primària .

Què cal fer per participar-hi?

• Residir a Barberà del Vallès.

• Emplenar la sol·licitud d'ajut per a material i sortides i lliurar-la amb tota la documentació que es demana en el termini establert.

• Obtenir la puntuació mínima necessària segons el barem d'ajuts escolars del Consell Comarcal.

A qui us podeu adreçar? Educadores Socials Benestar Social C. del Bosc, 21 Tel. 937 297 171

Relacions de coordinació amb

• Direcció dels centres públics d'ensenyament de Barberà del Vallès .

(19)

Suport socioescolar

4.2.4. AJUTS PER A COLÒNIES

Descripció

Ajut econòmic a famílies que per situació social desfavorida tenen dificultats per assistir a les colònies escolars i estan en seguiment per l'equip bàsic d'atenció social corresponent.

Objectius

• Garantir que tots els infants puguin participar en les colònies escolars.

• Afavorir que tots els infants de Barberà puguin gaudir de les activitats que es fan en les colònies escolars. • Afavorir la socialització dels infants.

Activitats

• Informació i assessorament. • Valoració de la situació.

• Gestió i tramitació de la prestació.

• Elaboració pla de treball i seguiment familiar si s'escau.

Destinat a

• Infants escolaritzats en centres públics de Barberà del Vallès en educació infantil i educació primària, amb situació social desfavorida, proposats pels centres educatius.

Què cal fer per participar-hi?

• Residir a Barberà del Vallès

• Per accedir aquest ajut cal que la família tingui establert un pla de millora amb l'equip bàsic d'atenció social corresponent.

A qui us podeu adreçar? Educadores socials Benestar Social C. del Bosc, 21 Tel. 937 297 171

Relacions de coordinació amb

(20)
(21)

Activitats extraescolars i de lleure

4.3.1. CENTRE OBERT DE TEMPS LLIURE

Descripció

El Centre Obert és un servei socioeducatiu a través del qual es procura incidir en els processos de sociabilitat dels infants. L'acció principal és l'educativa oferint us espai amb activitats programades amb una base pedagògica,

socialitzadora, cultural i creativa coherent, que faciliti el desenvolupament i l'estructuració de la personalitat del infants, pal·liant en la mesura del possible les situacions sociofamiliars desfavorables en què estan immersos alguns infants del municipi.

Aquest servei està ubicat a l'escola Can Llobet.

Els infants estan distribuïts en tres grups d'edat: petits, mitjans i grans. • Els petits assisteixen de dilluns a divendres de 17.30 h 19.30 h

• El grup de mitjans assisteixen els dimarts, dijous i divendres de 17.30 h a 19.00 h • El grup de grans assisteixen els dilluns, dimecres i divendres de 17.30 h a 19.30 h

Objectius

• Educar en el marc de la convivència, la tolerància i la llibertat facilitant la relació entre nois i noies, aprenent a respectar les seves diferències de sexe, raça, religió, idees, capacitat intel·lectual o física.

• Dur a terme una tasca compensatòria de les deficiències socioeducatives dels infants.

• Actuar en les formes de socialització no desitjables facilitant conductes que els capacitin per a la relació, el treball i la convivència.

• Treballar la formació d'hàbits d'higiene, ordre, treball i socials, així com el respecte al local i material del Centre.

• Donar suport, estimular i potenciar el desenvolupament de la personalitat, la socialització, els aprenentatges bàsics i l'experiència enriquidora i lúdica d'esbarjo.

• Potenciar al màxim les possibilitats d'autonomia i solidaritat dels nens i nenes.

• Afavorir la implicació dels pares i mares en el procés evolutiu i educatiu dels nens i nenes i potenciar la seva participació en les activitats.

Activitats

Espais de joc i activitats organitzades amb professionals especialitzats: • Espai de deures.

• Ludoteca, jocs cooperatius...

• Tallers de cuina, manualitats, construcció de joguines, teatre, cançons, dansa... • Celebració de festes tradicionals.

• Activitats esportives.

• Activitats puntuals els dissabte al matí. • Colònies

Destinat a

(22)

Què cal fer per participar-hi?

• Inscripció a la Oficina d’Atenció a la Ciutadania i lliurar la documentació requerida en el termini establert.

A qui us podeu adreçar? Educadores Socials Benestar Social C. del Bosc, 21 Tel. 937 297 171

Relacions de coordinació amb

• Secció d'Educació. • Pla Educatiu d'Entorn.

• Direcció dels centres públics d'ensenyament de Barberà del Vallès. • EAP

(23)

Activitats extraescolars i de lleure

4.3.2. TALLER D’ESTUDI ASSISTIT

Descripció

Activitats de suport a la tasca escolar fora de l’horari lectiu que vol proporcionar a l'alumnat que viu en una situació sociocultural desfavorida, unes condicions que l'ajudin al seguiment del seu currículum escolar, adquirir hàbits d'organització i d'estudi, planificar el treball escolar i aprofitar totes les oportunitats per al seu procés de desenvolupament personal.

Objectius

• Fomentar la igualtat d'oportunitats • Evitar qualsevol tipus d'exclusió • Afavorir l'èxit escolar de tot l'alumnat

• Proporcionar a l’alumnat d’entorns socioculturals desfavorits unes condicions d’estudi adequades, fora del marc escolar.

• Reforçar hàbits escolars i desenvolupar tècniques d’estudi.

• Ajudar l’alumnat a desenvolupar actituds positives per a l’aprenentatge. • Afavorir la integració de l’alumnat nouvingut en l’àmbit escolar.

Activitats

En els tallers es porten a terme activitats de suport a la tasca escolar :

ús de la biblioteca, activitats ludico-educatives, jocs cooperatius, itineraris de descoberta de l'entorn, etc. Es porten a terme tallers d'estudi assistit a:

• Escola Pablo Picasso • Escola del Bosc • Escola Elisa Badia • Escola Can Serra • Institut La Romànica

• El Centre Obert (on es poden derivar nens i nenes des de les escoles Martí i Pol, Can LLobet i Can Serra)

Destinat a

Centres públics de primària i secundària que escolaritzen alumnat d’entorn sociocultural desfavorit. Què cal fer per participar-hi?

Cada escola fa la vaororació de l'alumnat que pot participar-hi A qui us podeu adreçar?

Carolina Solé, educadora social C. del Bosc, 21

(24)

Relacions de coordinació amb

• Secció d'Educació

• Direccions de les escoles i instituts de Barberà. • Centre Obert.

(25)

Activitats extraescolars i de lleure

4.3.3. AJUTS PER A CASALS D’ESTIU

Descripció

Ajut econòmic a famílies que per situació socioeconòmica desfavorida tinguin dificultats per assistir als casal d'estiu que s'organitzin a la ciutat.

Objectius

• Afavorir que tots els infants de Barberà puguin gaudir de les activitats de lleure que organitza el casal d'estiu. • Afavorir la conciliació del món laboral amb el familiar.

• Afavorir la socialització dels infants.

Activitats

• Informació i assessorament. • Valoració de la situació.

• Gestió i tramitació de la prestació.

• Elaboració pla de treball i seguiment familiar si s'escau.

Destinat a

• Infants d'educació infantil, primària i secundària.

Què cal fer per participar-hi?

• Residir a Barberà del Vallès.

• Per accedir a aquest ajut cal que la família tingui establert un pla de millora amb l'equip bàsic d'atenció social corresponent.

• Tenir la valoració de la necessitat per part de l'equip bàsic d'atenció social.

A qui us podeu adreçar? Educadores socials Benestar Social C. del Bosc, 21 Tel. 937 297 171

Relacions de coordinació amb · Secció d’Educació.

(26)

Activitats extraescolars i de lleure

4.3.4. AJUTS PER FACILITAR LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE

Descripció

Ajut econòmic per a famílies que per situació social desfavorida tenen dificultat per assistir als esplais de la ciutat i a les colònies que organitzen aquests i estan en seguiment per l'equip bàsic d'atenció social.

Objectius

• Afavorir que tots els infants de Barberà puguin gaudir de les activitats de lleure que organitzen els esplais de la ciutat.

• Afavorir la socialització dels infants.

Activitats

• Informació i assessorament. • Valoració de la situació.

• Gestió i tramitació de la prestació.

• Elaboració del pla de treball i seguiment familiar si s'escau.

Destinat a

Infants que assisteixin a esplais de la ciutat Què cal fer per participar-hi?

• Participar en els esplais de la ciutat

• Per accedir a aquest ajut cal que la família tingui establert un pla de millora amb l'equip bàsic d'atenció social corresponent

• Tenir la valoració de la necessitat per part de l'equip bàsic d'atenció social

A qui us podeu adreçar? Educadores socials Benestar Social C. del Bosc, 21 Tel. 93 729 71 71

Relacions de coordinació amb Esplais de la ciutat

(27)

Activitats extraescolars i de lleure

4.3.5. BARBAMEC

Descripció

Espai de jocs i tallers dins del Cicle de Nadal, entre el 2 als 5 de gener de cada any, per a infants de 3 a 12 anys amb activitats d’esbarjo: d’aventura, culturals, i educatives...

Objectius

• Potenciar l’experiència enriquidora i educativa de l’oci.

• Treballar la formació d’hàbits d’higiene, ordre i treball dels infants. • Afavorir la socialització dels infants.

Activitats

• Participació de les educadores del servei Centre Obert Municipal, en el muntatge d’un estand. • Organització d’activitats: tallers de manualitats, cuina, jocs, ludoteca...

Destinat a

• Nens i nenes de 3 a 12 anys.

Què cal fer per participar-hi?

• Assistència lliure i gratuïta

A qui us podeu adreçar? Educadores Socials Benestar Social C. del Bosc, 21 Tel. 937 297 171

Relacions de coordinació amb

(28)
(29)

Activitats grupals i comunitàries

4.4.1. PROGRAMA SALUT I ESCOLA

Descripció

El programa, iniciativa dels departaments de Salut i Educació de la Generalitat de Catalunya, pretén apropar els serveis sanitaris als adolescents, per això dues infermeres del CAP es desplaçaran als Instituts per portar a terme el programa i atendre individualment les consultes dels alumnes.

Objectius

• Millorar la coordinació entre l'escola i els serveis de salut per donar resposta a les necessitats dels adolescents.

• Apropar els serveis sanitaris als centres per millorar la salut dels adolescents a través d'accions de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc, detecció i atenció precoç dels problemes de salut.

• Detecció precoç de les senyals d'alarma que puguin ser indicadores d'un problema de salut.

Activitats

• Orientar als adolescents en relació a la sexualitat responsable, la contracepció i les MTS. Salut mental: treballar els vincles i les relacions entre els amics, els educadors i les famílies, l'autoestima i l'autoimatge corporal.

• Augmentar la percepció entre els adolescents del risc de les drogues i el consum de alcohol. • Aprenentatge d'hàbits alimentaris saludables i promoure la pràctica de l'activitat física.

• Orientar als equips d'assessorament psicopedagògics, psicopedagogs dels centres educatius i professorat sobre temes de salut que poden afectar als alumnes.

• Difusió entre el professorat dels programes de prevenció, cursos de formació, guies didàctiques i exposicions.

Destinat a

• Adolescents de segon cicle d'ESO dels Instituts del nostre municipi.

Què cal fer per participar-hi?

• Programa de gestió interna

A qui us podeu adreçar?

• Tècnica de Salut. C. Marquesos de Barberà, 125 • Tècnica d'Educació. Pl. de la Vila , 1 baixos dreta • Tel. 937 297 171

(30)

Relacions de coordinació amb

• Secció municipal d'Educació. • Equips directius dels Instituts

• L'equip d'atenció primària de salut del municipi.

• Departament de Salut i Educació de la Generalitat de Catalunya. • Equip d'atenció psicopedagògica (EAP).

• Centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ).

• Centre d'atenció i suport a les drogodependències (CASD). • Programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva (PASSIR).

(31)

Activitats grupals i comunitàries

4.4.2. CAMPANYA DE REIS, JOGUINES SOLIDÀRIES

Descripció

Campanya de repartició de joguines a famílies amb fills menors de 12 anys que es trobem en un situació socioeconòmica desfavorida amb la finalitat que cap infant de Barberà es quedi sense joguines el dia de Reis. El Kol·lectiu de dones de Barberà organitza una campanya solidària de recollida de joguines «Regala un somriure». Aquesta campanya compte amb la col·laboració de la regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament, l'associació de Comerciants «Barberà Comerç Urbà» i també una aportació de l'obra Social de la Caixa de Pensions de Barcelona Objectius

• Facilitar que tots els infants de Barberà tinguin joguines el dia de Reis .

Activitats

• Campanya de comunicació a premsa i ràdio locals.

• Detecció d’infants en famílies amb una situació de precarietat econòmica. • Lliurament de les joguines a les famílies que prèviament ho hagin sol·licitat.

Destinat a

• Nens i nenes de 0 a 12 anys.

Què cal fer per participar-hi?

• Residir a Barberà del Vallès.

• Per accedir aquest ajut cal que la famíli atingui establert un pla de millora amb l'equip bàsic d'atenció social corresponent.

• Tenir la valoració de la necessitat per part de l'equip bàsic d'atenció social

A qui us podeu adreçar? Benestar Social

C. del Bosc, 21 Tel. 937 297 171

Relacions de coordinació amb

• Kol·lectiu de Dones de Barberà

• Associació Comerciants 'Barberà Comerç Urbà' • La Caixa de Pensions

(32)
(33)

Participació i coordinació

4.5.1. COMISSIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Descripció

• La Comissió d'Activitats extraescolars i de lleure existents a la ciutat a partir de la seva oferta (tipologia, edats, calendari, entitats i institucions organitzadores).

• Valorar l'oferta i l'adequació dels recursos existents i la possible evolució en els propers anys. • Establir uns criteris comuns d'actuació per a la millora global de la qualitat d'aquestes activitats.

Objectius

• Analitzar els serveis d'activitats extraescolars i de lleure existents a la ciutat a partir de la seva oferta (tipologia, edats, calendari, entitats i institucions organitzadores).

• Valorar l'oferta i l'adequació dels recursos existents i la possible evolució en els propers anys. • Establir uns criteris comuns d'actuació per a millora global de la qualitat d'aquestes activitats.

Activitats

• Reunions de treball de la comissió durant el curs escolar 2011-2012

Destinat a

• Pares i mares de la població • AMPA de Barberà

• Representants de diferents sectors de la comunitat educativa de la ciutat

Què cal fer per participar-hi?

• Per participar a la comissió adreceu-vos a la Regidoria d'Educació

A qui us podeu adreçar? Iolanda Varona.

Tècnica Municipal d'Educació

Pl. de la Vila, 1 baixos. Tel. 93 729 71 71 Relacions de coordinació amb

• Escoles • Instituts

• AMPA dels centres educatius de Barberà

(34)

Participació i coordinació

4.5.2. COMISSIÓ PRIMERA INFÀNCIA

Descripció

La Comissió de primera infància és un grup de treball entorn a temes de primera infància i està formada per membres del Consell Municipal d'Educació i altres representants de la població relacionats amb aquesta franja d'edat, proposats pel CEM.

Objectius

• Crear un espai de treball que afavoreixi la participació de la població entorn a temes relatius a la primera infància (0-3 anys) i la família.

• Potenciar l'intercanvi d'experiències i la comunicació entre els diferents agents educatius entorn als drets i necessitats dels infants i la família.

• Establir un canal permanent de comunicació que permeti formular propostes de treball entorn a temes específics de primera infància.

• Establir xarxes de treball entre els diferents serveis i professionals que treballen amb aquesta franja de població: 0-3 anys.

Activitats

• Reunions trimestrals de treball .

Destinat a

• Representants de la població dels sectors de l'educació, socials i de la salut.

Què cal fer per participar-hi?

• Es convocarà els membres de la Comissió per correu

A qui us podeu adreçar? Ana Echaniz

Tècnica de Primera Infància Plaça de la Vila, 1 baixos Tel. 937 297 171

Relacions de coordinació amb

• Representants dels col·lectius que formen part del món educatiu local. • Altres agents educadors de la població.

(35)

Participació i coordinació

4.5.3. COMISSIÓ SOCIAL LLARS INFANTILS MUNICIPALS

Descripció

Comissió de treball multiprofessional de seguiment de l’alumnat en situació de risc social i coordinació de les accions portades a terme pels diferents professionals.

Objectius

• Assegurar la coordinació d'accions entre els diferents professionals que intervenen en les accions de suport socioescolar (EAP, educadores socials, Direcció de les Llars Infantils Municipals).

• Establir criteris comuns de detecció de situacions de risc per tal de fer un intervenció precoç • Prevenir i intervenir en l’alumnat en situació de risc social.

Activitats

Reunió mensual de la Comissió social formada per: • Direcció de les Llars Infantils Municipals

• Direcció de les Llars Infantils privades Acreditades • Educadora social

Destinat a

• Educació Infantil

Què cal fer per participar-hi?

• Programa de gestió interna.

A qui us podeu adreçar? Educadores Socials Benestar Social C. del Bosc, 21 Tel. 937 297 171

Relacions de coordinació amb

• Llars Infantils Municipals • Llars Privades Acreditades • EAP

(36)

Participació i coordinació

4.5.4. COMISSIÓ SOCIAL ALS CENTRES EDUCATIUS INFANTILS DE PRIMÀRIA

Descripció

Comissió de treball multiprofessional de seguiment de l’alumnat en situació de risc social i coordinació de les accions portades a terme pels diferents professionals.

Objectius

• Assegurar la coordinació d'accions entre els diferents professionals que intervenen en les accions de suport socioescolar (EAP, educadores socials, Direcció de les Escoles).

• Establir criteris comuns de detecció de situacions de risc per tal de fer un intervenció precoç. • Prevenir i intervenir en l’alumnat en situació de risc social.

• Prevenir i intervenir situacions d'absentisme escolar.

Activitats

Reunió mensual de la Comissió social formada per: • Direcció dels Centres Educatius d’Infantil i Primària • EAP: Psicopedagog, treballadora social

• Educadora social

Destinat a

• Educació Primària

Què cal fer per participar-hi?

• Programa de gestió interna .

A qui us podeu adreçar? Educadores Socials Benestar Social C. del Bosc, 21 Tel. 937 297 171

Relacions de coordinació amb

• Centres educatius d’Infantil i Primària • EAP

(37)

Participació i coordinació

4.5.5. COMISSIONS SOCIALS ALS INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Descripció

Comissions de treball multiprofessional de seguiment de l’alumnat en situació de risc social i coordinació de les accions portades a terme pels diferents professionals.

Objectius

• Assegurar la coordinació d'accions entre els diferents professionals que intervenen en les accions de suport socioescolar (EAP, educadores socials, Direcció dels instituts).

• Establir criteris comuns de detecció de situacions de risc per tal de fer un intervenció precoç. • Prevenir i intervenir en l’alumnat en situació de risc social.

• Prevenir i intervenir situacions d'absentisme escolar

Activitats

Reunió mensual de la Comissió social formada per: • Direcció dels Instituts

• EAP: Psicopedagog/a, treballador/a social • Educadora social

Destinat a

• Educació Secundària

Què cal fer per participar-hi?

• Programa de gestió interna

A qui us podeu adreçar? Educadora social Benestar Social C. del Bosc, 21 Tel. 937 297 171

Relacions de coordinació amb

• Instituts • EAP

(38)

Participació i coordinació

4.5.6. COMISSIÓ DE TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL

Descripció

La Comissió de Transició Escola Treball (CTET) és una comissió dins del Consell Escolar Municipal de l'Ajuntament de Barberà del Vallès que coordina i promou els serveis i accions locals per facilitar al jovent de la ciutat el seu procés de transició de l'escola a la feina.

Està formada per professionals relacionats amb l'atenció dels i de les joves en fase de transició escola treball, representants dels nois i noies i de les famílies.

Objectius

• Facilitar la transició de l'escola al treball dels joves, també de joves ocupats que volen millorar la seva situació formativa i/o laboral.

• Coordinar els recursos que el municipi ofereix en relació a la transició escola treball fent un acompanyament coordinat.

• Dissenyar i/o portar a terme projectes a partir de la creació de grups de treball segons els temes específics a tractar.

• Vetllar per la rendibilització de recursos del municipi adreçats als/les joves en fase de transició escola treball.

Activitats

• Reunions bimestrals generals, on es tracta el pla d'actuació proposat i l'evolució d'aquest, així com altres informacions d'interès i noves propostes que es puguin generar.

• Reunions contínues dels grups de treball Les reunions dels grups de treball es programen de manera contínua i en funció de les tasques que ha de desenvolupar.

Actualment en la CTET hi ha 7 grups de treball:

1. Prospecció de la Transició Escola Treball (TET) a Barberà del Vallès.

2. Tutories de transició escola treball, on es coordinen i determinen actuacions que ha de fer el tutor o tutora de transició escola treball.

3. Coneixement d'Ocupacions de Barberà del Vallès. Acció adreçada a joves de 3r/4t d’ESO i a joves que ja no estan escolaritzats.

4. Coordinació per la Preparació a la Prova d'Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà, amb el Centre de Formació de Persones Adultes per a l’alumnat de PGS.

5. Informació i difusió d'estudis postobligatoris. 6. Necessitats expressades per joves.

7. Suport a pares i mares: valorar, prioritzar i dinamitzar les actuacions més adients per donar suport a les famílies en el procés de TET dels seus fills i filles.

(39)

Destinat a

• Professionals relacionats amb l'atenció dels joves • Representants dels/de les joves

• Famílies del/de la jove

Què cal fer per participar-hi?

• Sol·liciteu a Fundació Barberà Promoció: al servei d'Orientació que voleu participar a la Comissió de Transició Escola Treball (CTET). Si s'escau, Barberà Promoció sol·licitarà al Consell Escolar Municipal que la persona sigui admesa com a membre de la CTET i pugueu participar en les reunions generals de la i en els Grups de Treball.

A qui us podeu adreçar?

Berta López, gerent - gerencia@barpro.com

Núria Domènech, orientació - orientacio@barpro.com Rafael Gómez, tècnic d'intermediació

Fundació Barberà Promoció C. de la Torre d'En Gorgs, 40 Tel. 937 192 837

Relacions de coordinació amb Secció d'educació

Joventut

Fundació Barberà Promoció AMPAS centres de secundària Direcció centres de secundària

(40)

Participació i coordinació

4.5.7. PLA EDUCATIU D'ENTORN

Descripció

L'arribada de nova ciutadania planteja una sèrie d'accions innovadores o coordinades per part de diferents agents socials i educatius que intervenen en un mateix territori amb l'objectiu de fomentar la cohesió social, a partir de l'educació intercultural i la consolidació del català com a llengua d'ús social habitual en marc plurilingüe. Objectius

• Incrementar l'èxit acadèmic.

• Contribuir a millorar les condicions d'escolarització.

• Potenciar l'equitat i la participació en el marc d'una educació inclusiva per reduir desigualtats. • Millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana com a llengua comuna i de cohesió. • Potenciar els espais de convivència i compromís cívic

• Potenciar l'educació en el lleure

• Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents que operen en el territori.

Activitats

• Programa d'absentisme escolar • Escola oberta a la ciutat

• Programa d'accions per a la igualtat per facilitar la participació en activitats extraescolars, complementàries i de vacances.

• Projectes per a infants i joves en risc : Centre Obert. • Tallers d'estudi assistit.

• Formació en llengua catalana per al cohesió. • Activitats de prevenció de conductes de risc. • Tallers de prevenció de la violència de gènere. • Gestió d'estades a les empreses.

• Itineraris d'orientació sociolaboral. • Tallers per a famílies.

• Suport a la formació de mares i pares. • Activitats artístiques i culturals per a joves

• Activitats esportives: Pla català de l'esport a l'escola

Destinat a

• Escoles d'educació infantil i primària • Instituts d'educació secundària • Infants, joves i les seves famílies • Altres agents educatius de la ciutat

Què cal fer per participar-hi?

(41)

A qui us podeu adreçar? Carolina Solé

Tècnica de l Programa d'Infància i Adolescència Benestar Social

C. del Bosc, 21, baixos. Tel. 93 729 71 71

Relacions de coordinació amb

• Inspecció educativa • Assessora LIC • Serveis Educatius

• Direccions de els escoles d'educació infantil i primària • Direccions dels Instituts d'educació secundària • Centre de Formació de Persones Adultes • Secció Municipal de Benestar Social • Secció Municipal d'Educació • AMPA de les Escoles i els Instituts • Consell Comarcal del Vallès Occidental • Servei Local de Català

• Fundació Barberà Promoció • Àrea Bàsica de Salut • Entitats lleure Infantil • Entitats de lleure juvenil • Pla Local de Joventut

(42)

Participació i coordinació

4.5.8. PLA LOCAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Descripció

El Pla Local d'Infància i adolescència és una eina de planificació estratègica per als serveis socials municipals que fixarà les línies estratègiques que s'hauran de desenvolupar i que té com principal característica la transversalitat. Objectius

• Promocionar entorns favorables per al creixement equilibrat i saludable • Prevenir el risc en la infància i adolescència

• Fomentar la participació i integració activa a la comunitat

• Reforçar i consolidar els mecanismes locals d'atenció a la infància i adolescència

Activitats

• Diagnòstic intern i extern.

• Definir els objectius i línies estratègiques. • Elaboració dels objectius operatius del pla. • Elaboració de projectes i accions.

• Elaboració del programa d'avaluació. • Organització de l'execució del Pla .

Destinat a

• Programa intern de treball professional multidisciplinar

Què cal fer per participar-hi?

• Programa de gestió interna

A qui us podeu adreçar? Benestar Social

C/ Del Bosc, 21, baixos. Tel. 93 729 71 71

Relacions de coordinació amb

• Secció d'educació • Secció de Joventut • Secció de Benestar Social

(43)

Participació i coordinació

4.5.9. XARXA LOCAL D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA

Descripció

Espai de treball dels professionals i agents socials per fer el seguiment del protocol comarcal per a la intervenció en situacions de risc i/o maltractaments a la infància i l'adolescència i coordinar les actuacions per a la millora de l'abordatge global de l'atenció, prevenció i la protecció de la infància i l'adolescència.

Objectius

• Millorar i garantir l'abordatge global i integral vers la detecció, l'atenció i la prevenció a la infància i l'adolescència.

• Treballar de forma conjunta tots els temes que afecten als menors en l'àmbit territorial de Barberà del Vallès. • Assegurar la coordinació de les actuacions dels diferents professionals i agents socials.

• Valorar les actuacions realitzades i proposar noves accions o millores en les existents. • Valorar el treball de les diferents comissions locals en l'àmbit de la infància i l'adolescència. • Afavorir l'intercanvi entre professionals, el coneixement mutu i el traspàs d'informació. • Rendibilitzar els recursos

.

Activitats

• Reunions periòdiques d'un grup de treball format per un representant de: 1. EAP

2. EAIA

3. Serveis Socials Bàsics 4. Secció Educació Ajuntament 5. Direcció Llars infantils 6. Direcció d'escoles 7. Direcció d'Instituts 8. CDIAP 9. CSMIJ 10. CAP Salut 11. AMPA 12. Entitats de lleure 13. Mossos d'Esquadra 14. Policia local

• Seguiment i millora del protocol per a la intervenció en situacions de risc i/o maltractament a a la infància i l'adolescència.

Destinat a

• Programa intern de treball professional multidisciplinar .

(44)

Què cal fer per participar-hi?

• Programa de gestió interna

A qui us podeu adreçar? Carolina Solé, educadora social Benestar Social

C. del Bosc, 21 Tel. 937 297 171

Relacions de coordinació amb

• Secció d’Educació • EAP • EAIA • CDIAP • Representant llars • Representant escoles • Representant instituts • CSMIJ • CAP • Mossos d'Esquadra • Policia local • AMPA

(45)
(46)

Formació

4.6.1. FORMACIÓ PERMANENT PROFESSIONALS

Descripció

Accés a la formació permanent de les professionals que treballen en l’àmbit dels serveis socials als programes formatius de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i d’altres entitats d’iniciativa social sobre infància i adolescència en els camps educatius, de la salut o socials.

Objectius

• Consolidar els espais de formació permanent de tot el personal de l’àmbit de la infància i l’adolescència. • Renovar l'oferta de formació adequant-la a les necessitats actuals de la infància i l’adolescència.

• Garantir un mínim d’hores formatives durant l’any a tots/es les professionals.

• Estimular i potenciar que en els programes formatius de la Diputació de Barcelona i la Generalitat siguin ateses les demandes formatives dels i de les professionals que treballen en l’àmbit de la infància.

Activitats

• Recollida de necessitats formatives.

• Planificació de les activitats formatives al llarg del curs.

• Participació de les educadores socials en el Programa de Formació de la Diputació de Barcelona.

Destinat a

• Personal que treballa en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

Què cal fer per participar-hi?

• Programa de gestió interna .

A qui us podeu adreçar? Benestar Social

C. del Bosc, 21 Tel. 937 297 171

Relacions de coordinació amb

• Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. • Secció d’Educació.

• Centre Obert del temps lliure

(47)

Formació

4.6.2. SUPERVISIÓ D’EQUIP

Descripció

La Supervisió és un espai de cura necessari per als professionals que treballen en relacions d’ajuda en situacions de dificultat, i en processos terapèutics i de canvi. Les sessions permeten analitzar el processos en els què intervenim, i permeten reflexionar sobre les emocions, les angoixes, les defenses i els sentiments que genera el nostre treball d’ajuda.

Objectius

• Disposar d’un espai de cura per a les professionals d’atenció directa.

• Aquesta cura repercuteix en un millor treball de suport a la persona i/o família, i en la salut de cadascuna de les professionals.

• Aconseguir una major cohesió de l’equip de treball, tant en la seva coordinació com en la seva actuació. • Visibilitzar les dificultats i limitacions que hi poden ser presents per consensuar possibles estratègies de

millora.

Activitats

• Sessions de supervisió mensuals sobre intervencions concretes portades a terme des dels Serveis Socials d’Atenció Primària. Les sessions estan conduïdes per una professional experta en supervisió d’equips de treball.

Destinat a

• Sessions de supervisió mensuals sobre intervencions concretes portades a terme des dels Serveis Socials d’Atenció Primària. Les sessions estan conduïdes per una professional experta en supervisió d’equips de treball.

Què cal fer per participar-hi?

• Programa de gestió interna.

A qui us podeu adreçar? Benestar Social

C. del Bosc, 21 Tel. 937 217 171

Relacions de coordinació amb

(48)
(49)

Relacions Institucionals

4.7.1. DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

Descripció

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència depèn del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i té la competència de protegir els menors en situació de risc, en coordinació amb els Serveis Socials Bàsics de l’Àrea Bàsica en Serveis Socials de Barberà del Vallès.

Objectius

· Coordinar les accions referents a donar suport i protecció a la infància i l’adolescència.

· Potenciar les relacions de col·laboració amb l'administració local i els consorcis de serveis socials per tal de garantir i fomentar l'actuació coordinada i eficaç de les diferents accions programes i prestacions que es duguin a terme a Catalunya, destinades a protegir i donar suport a la infància adolescència.

· Promoure i coordinar actuacions d'atenció als menors en risc. Activitats

• Informar a l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) del territori dels menors que es troben en entorns sociofamiliars i comunitaris d’alt risc social.

• Reunions de seguiment i coordinació amb l’EAIA.

• Informar a la DGAIA de situacions d’urgència i desemparament de menors, per mancança o per exercici inadequat de la potestat del pare i de la mare o del dret de guarda i educació.

• Promoure i executar les actuacions i els programes necessaris en el seu àmbit d'actuació.

Destinat a

Programa de relació institucional. A qui us podeu adreçar?

• Blai Fernández, cap de Benestar Social i Salut de l’Ajuntament • Josep Lluís Ortuño, director general de la DGAIA

Relacions de coordinació amb

• Secció d’Educació de l’Ajuntament

• Programa Municipal d’Atenció a la Petita Infància • DGAIA

(50)

Relacions Institucionals

4.7.2. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Descripció

La Secció de Benestar Social de l'Ajuntament manté relacions periòdiques per coordinar projectes i serveis del catàleg de recursos de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona.

Objectius

Coordinar els projectes i serveis del catàleg de recursos, referents a família, infància i adolescència.

Activitats

• Reunions periòdiques de coordinació. • Participació en comissions i grups de treball. • Suport econòmic als Serveis de Benestar Social.

• Assessoria jurídica a professionals dels serveis socials bàsics • Traducció i interpretació d’idiomes.

• Manteniment de l’aplicació informàtica Xarxa de la Informació dels Serveis Socials d’Atenció Primària (XISSAP).

• Accions de formació continuada per a professionals.

• Sessions de tallers i xerrades adreçades a pares i mares sobre la petita infància i adolescència. • Orientació terapèutica a famílies multiproblemàtiques (servei prestat per l’Associació Ventijol).

Destinat a

• Programa de relació institucional .

Què cal fer per participar-hi?

• Programa de relació institucional .

A qui us podeu adreçar?

• Blai Fernández, cap de Benestar Social de l’Ajuntament.

Relacions de coordinació amb

• Secció d’Educació de l’Ajuntament • Associació Ventijol

(51)

Relacions Institucionals

4.7.3. CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Descripció

La Secció de Benestar Social de l'Ajuntament manté relacions periòdiques per coordinar aspectes socials competència del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Objectius

• La Secció de Benestar Social de l'Ajuntament manté relacions periòdiques per coordinar aspectes socials competència del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Activitats

• Reunions periòdiques de coordinació. • Participació en comissions i grups de treball.

Destinat a

• Programa de relació institucional.

A qui us podeu adreçar?

• Blai Fernández, cap de Benestar Social de l’Ajuntament. • Núria Carrés, cap de Benestar Social del Consell Comarcal.

Relacions de coordinació amb

• Secció d’Educació de l’Ajuntament • Educació del Consell Comarcal • Serveis Socials del Consell Comarcal

(52)

Índex

Programa Municipal d’Atenció a la Infància i l’Adolescència - 2012... 1

1. Presentació... 2

2. Objectius... 3

2.1. Objectius generals... 4

2.2. Objectius específics... 5

3. A qui us podeu adreçar?... 6

4. Fitxes de programes... 11

4.1. Atenció i assessorament... 12

4.1.1. SERVEI BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA... 13

4.2. Suport socioescolar... 15

4.2.1. AJUTS PER ASSISTIR A LES LLARS D’INFANTS... 16

4.2.2. AJUTS PER A MENJADOR... 17

4.2.3. AJUTS PER A MATERIAL I SORTIDES... 18

4.2.4. AJUTS PER A COLÒNIES... 19

4.3. Activitats extraescolars i de lleure... 20

4.3.1. CENTRE OBERT DE TEMPS LLIURE... 21

4.3.2. TALLER D’ESTUDI ASSISTIT... 23

4.3.3. AJUTS PER A CASALS D’ESTIU... 25

4.3.4. AJUTS PER FACILITAR LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE... 26

4.3.5. BARBAMEC... 27

4.4. Activitats grupals i comunitàries... 28

4.4.1. PROGRAMA SALUT I ESCOLA... 29

4.4.2. CAMPANYA DE REIS, JOGUINES SOLIDÀRIES... 31

4.5. Participació i coordinació... 32

4.5.1. COMISSIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS... 33

4.5.2. COMISSIÓ PRIMERA INFÀNCIA... 34

4.5.3. COMISSIÓ SOCIAL LLARS INFANTILS MUNICIPALS... 35

4.5.4. COMISSIÓ SOCIAL ALS CENTRES EDUCATIUS INFANTILS DE PRIMÀRIA... 36

4.5.5. COMISSIONS SOCIALS ALS INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA... 37

4.5.6. COMISSIÓ DE TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL... 38

4.5.7. PLA EDUCATIU D'ENTORN... 40

4.5.8. PLA LOCAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA... 42

4.5.9. XARXA LOCAL D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA ... 43

4.6. Formació... 45

4.6.1. FORMACIÓ PERMANENT PROFESSIONALS... 46

4.6.2. SUPERVISIÓ D’EQUIP... 47

4.7. Relacions Institucionals... 48

4.7.1. DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA... 49

4.7.2. DIPUTACIÓ DE BARCELONA... 50

4.7.3. CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL... 51

Referencias

Documento similar

G CONSELLERIA O SALUT ICONSUM I GERÈNCIA ATENCIÓ B PRIMÀRIA MALLORCA.. 22 Cirurgia menor a l’ atenció primària.' requisits bàsics / aspectes orgamtzatius.

Entre sorbos de té tuvi- mos una plática frente a su librero, donde, mientras nos mostraba una a una las obras que ha traducido, así como revistas y fotografías con sus autores,

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 18 – Famílies inscrites durant l’any anterior: 20 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret:

Resolución del Director General del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias de 30 de Septiembre de 2020 por la que se convoca proceso selectivo para la contratación

[r]

La organización debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos necesarios previstos de acuerdo al resultado de la evaluación de riesgos y el

Amb caràcter general, sens perjudici de les mesures de protecció i seguretat establertes en aquesta Resolució i en els plans sectorials a què fa referència l'apartat 1.2, les

Como norma general, todo el personal auxiliar que participe en el evento: azafatas, fotógrafos, intérpretes, etc, tendrán que poner en práctica las medidas de distanciamiento