Medicina Intensiva i Crítica

Texto completo

(1)

w w w . s o c m i c . c a t

35

Medicina

REUNIÓ SOCIETAT CATALANA

Intensiva i

Crítica

3 1

d’Infermeria Intensiva i Crítica

JORNADES CATALANES

Dijous, 6 de març de 2014

L’Acadèmia,

Barcelona

Informació sense parets

(2)

Benvolguts companys / Benvolgudes companyes,

Em plau presentar-vos el programa de la 35a Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC) i de les 31es Jornades Catalanes d’Infermeria.

En aquesta nova edició hem organitzat el congrés conjuntament amb els companys de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i el lema escollit és Informació sense parets. Busquem difondre, compartir, integrar, en definitiva, aconseguir sinèrgies a tots els nivells per a poder millorar l’atenció dels nostres pacients.

El programa que hem preparat tracta aspectes variats, des de la informatització de les UCI, possibilitats en el maneig del weaning, actualitzacions en el tractament de les infeccions per cocs gram positius, maneig de volum, multirresistències i lesions cutànies, aspectes polèmics com la limitació del tractament de suport vital i eines per a la millora de la nostra carrera professional. Com a novetat, hem introduït els premis a la recerca científica, són premis modestos però que pretenen estimular i potenciar la recerca vinculada a la SOCMIC. Us animen a presentar els vostres projectes! La Junta Directiva i el Comitè Científic de la SOCMIC, conjuntament amb el Comitè Organitzador local, els companys de l’Hospital Universitari Joan XXIII, hem decidit mantenir com a seu del congrés l’Acadèmia. Ha estat una decisió dolorosa, però imprescindible en aquests moments, per aconseguir la sostenibilitat del congrés, seguint la línia de l’any passat. No volem renunciar a seguir mantenint el nostre fòrum d’intercanvi de coneixements i experiències, i no menys important, continuar essent un espai de retrobament de companys i amics.

La vostra participació és fonamental per a la nostra Jornada. No hi falteu!

Roser Anglès Coll Presidenta de la SOCMIC

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta Roser Anglès Vicepresident Francisco Fernández

Secretària Maria-Dolors Carrasco Tresorer Baltasar Sánchez Vocal Medicina Kenneth Planas Vocal Medicina Maria-Pilar Gràcia Vocal Infermeria Lluís Salas Vocal Infermeria M. Carmen Moreno

Vocal Resident Cristina Lluch

COMITÈS

COMITÈ CIENTÌFIC Francisco Fernández Enrique Piacentini Kenneth Planas Indalecio Morán Maria-José Burgueño Lidia Martí Rosa-Maria Gasull

COMITÈ ORGANIZADOR LOCAL Maria Bodí

Mònica Magret Alejandro Rodríguez Alberto Sandiumenge Maria Luisa Fortes Mireia Llauradó

Servei de Medicina Intensiva

REUNIÓ

SOCIETAT

CATALANA

Medicina

Intensiva i

Crítica

JORNADES

CATALANES

d’Infermeria

Intensiva i

Crítica

(3)

Dijous, 6 de març de 2014

09:00-09:30 ACte InAUgURAl4Auditori

Àlvar Net

President, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Roser Anglès

Presidenta, Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica Pere-Àngel Montserrat

Gerent Territorial de l’Institut Català de la Salut, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre

Maria Bodí

Cap de Servei de la UCI, Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona M. Luisa Fortes

Supervisora de la UCI, Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

09:30-11:00 COnFeRÈnCIA InAUgURAl4Auditori

lA UCI InFORMAtItzADA COM Un MItJà De MIllORAR lA qUAlItAt ASSIStenCIAl I lA SegURetAt Del MAlAlt CRítIC

Moderadores6

Roser Anglès. Presidenta, Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica Maria Bodí. Cap de Servei de la UCI, Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

què ofereix la informatització a la UCI? Jordi Gabaldà

CTTI Salut

què li demana el professional del pacient crític a la informatització?

Vicente Gómez

Hospital Moncloa, Madrid

(4)

12:30-13:304Auditori

SeSSIÓ teMàtICA

ACtUAlItzACIÓ en el tRACtAMent peR COCS gRAM+

Moderadors6

Alejandro Rodríguez

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Maria-Pilar Gràcia

Vocal Medicina SOCMIC

noves formes de prevenció per gram+

Fernando Barcenilla

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

què hi ha de nou en el tractament del microorganisme en el biofilm?

Francisco Álvarez-Lerma

Hospital del Mar-Parc de Salut Mar, Barcelona

Discussió

12:30-13:304Sala 3

lIMItACIÓ Del tRACtAMent De SUpORt VItAl (ltSV)

Moderadores6

Maria-Àngels de Gracia Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Carmen Moreno

Vocal d’Infermeria SOCMIC

pràctica de la ltSV a Catalunya

Mireia Llauradó

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Conflictes ètics en els professionals que treballen a la UCI

Anna Falcó

Escola Universitària d’Infermeria, Universitat de Barcelona

Discussió

Dijous, 6 de març de 2014

11:30-12:304Sala 3

CUReS InFeRMeReS enFROnt leS leSIOnS CUtànIeS

Moderadores6

Carmen Velasco

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Rosa Gasull

Comitè Científic SOCMIC

etiologia de les lesions cutànies

Mercedes del Cotillo

Hospital Universitari Mútua Terrassa, Barcelona

Com tractar les lesions cutànies

Emi Mateo

Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

Discussió

Programa àmbit MÈDIC

Programa àmbit InFeRMeRIA

11:30-12:304Auditori lectura de les millors COMUnICACIOnS ORAlS

Moderadors6 Maria Bodí

Cap de Servei de la UCI, Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Francisco Fernández

Vice-president, Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

(5)

14:30-15:00 Dinar

13:30-14:304Hall de l’Auditori

SeSSIÓ pòSteRS

Moderadors6 1.A4Ángel Pobo

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

1.B4Cristina Lluch

Vocal Resident SOCMIC

2.A4Alberto Sandiumenge

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

2.B4Enrique Piacentini

Comitè Científic SOCMIC

3.A4Mònica Magret

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

3.B4Kenneth Planas

Vocal Medicina SOCMIC

4.A4Gonzalo Sirgo

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

4.B4Maria-Dolors Carrasco

Secretària SOCMIC

Programa àmbit MÈDIC

Programa àmbit InFeRMeRIA

13:30-14:304Sala 3

COMUnICACIOnS ORAlS

Moderadores6

M. Luisa Fortes

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Rosa Gasull

Comitè Científic SOCMIC

15:00-16:004Auditori

SeSSIÓ teMàtICA

Controvèrsies en el maneig del volum en el malalt crític agut

Moderadors6 Alejandro Rodríguez.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Francisco Fernández.

Vicepresident SOCMIC

no cristaloides

Juan-Carlos Yébenes

Hospital de Mataró, Barcelona

Cristaloides

Christian Villavicencio

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona Discussió

15:00–16:004Hall de l’Auditori SeSSIÓ pòSteRS

Moderadors6

1.A4Lídia Martí

Comité Científic SOCMIC 1.B4Claudia Vallès

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona 2.A4Rosa Gasull

Comitè Científic SOCMIC 2.B4Fina Castilla

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

(6)

Dijous, 6 de març de 2014

16:30-17:304Sala 3

InVeStIgACIÓ I teCnOlOgIA COM A CAMí Al DOCtORAt

Moderadores6

Mireia Llauradó

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona Carmen Moreno

Vocal Infermeria SOCMIC

Investigació com a camí al doctorat

Maria-Lluïsa Guitard Universitat de Lleida

línies prioritàries de recerca infermera en el malalt crític Montserrat Puig Universitat de Barcelona Discussió 16:00-17:304Auditori COMUnICACIOnS ORAlS Moderadors6 Alberto Sandiumenge

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Maria-José Burgueño

Comitè Científic SOCMIC

Programa àmbit MÈDIC

Programa àmbit InFeRMeRIA

16:00-16:304Sala 3

MUltIRReSIStÈnCIeS I AïllAMentS. COM elS HeM De MAneJAR?

Moderadores6

Diana Gil

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona Lídia Martí

Comitè Científic SOCMIC Ponent4Imma Fernández

Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell

(7)

18:00-19:00 COnFeRÈnCIA De ClOenDA4Auditori

WeAnIng. qUI DIRIgeIX el WeAnIng: el Metge, lA InFeRMeRA O el ReSpIRADOR?

Moderadors6

Mònica Magret

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona Indalecio Morán

Comitè Científic SOCMIC

Weaning dirigit pel metge

Rafael Fernández

Hospital Sant Joan de Déu, Althaia Xarxa Assistencial de Manresa, Barcelona

Weaning dirigit per la infermera

Gemma Via

Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet, Barcelona

Weaning dirigit pel respirador

Alberto Santos

Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, Barcelona Discussió

19:00-20:00 ASSeMbleA geneRAl ORDInàRIA (reservada a socis) 4Auditori

20:00-21:00 ClOenDA4Auditori Copa i pica-pica

(8)

INSCRIPCIó Fins el 5 de febrer a partir del 5 de febrer

Metge/metgessa membre SOCMIC 120 150

Metge/metgessa no membre SOCMIC 180 210

Infermer/a* membre SOCMIC 100 130

Infermer/a* no membre SOCMIC 150 180

MIR membre SOCMIC 80 110

MIR no membre SOCMIC 120 150

Estudiant 50 50

(*) infermeria / postgrau cures intensives

la quota d’inscripció inclou lliure accés a totes les activitats contemplades en el programa, documentació oficial, dret a la participació en la convocatòria de premis, resum de ponències i comunicacions, cafès entre sessions i dinar.

tancament de les inscripcions428 de febrer. Qualsevol inscripció “in situ” el dia del congrés incrementarà la quota en un 30%.

Cancel·lacions4Qualsevol cancel·lació s’ha de tramitar per escrit adreçat a la Secretaria Tècnica, abans del 28 de febrer, per a obtenir la devolució del 50%. A partir d’aquesta data no hi haurà cap dret de reemborsament.

INSCRIPCIONS

Es concedeixen fins a 15 beques pel reintegrament de la quota d’inscripció a aquells metges/ses i infermers/es que acreditin ser socis de la SOCMIC i a més hagin presentat una comunicació que després sigui acceptada per a la seva presentació (per l’adjudicació és imprescindible acreditar el 80% d’assistència).

Cal presentar per escrit una sol·licitud, adreçada a la Secretaria Tècnica, abans del 28 de febrer. Les beques es concediran per ordre d’arribada.

BEQUES

DATA LÍMIT de recepció d’originals 27 de gener, IMPRORROGABLE! No s’admetrà cap treball o arxiu que arribi per correu electrònic com a document adjunt. És imprescindible que el primer autor o signant figuri com inscrit i sigui soci de la SOCMIC, havent formalitzat el pagament total de la quota corresponent.

Temps de presentació de les comunicacions orals: 8 minuts i 2 minuts més per preguntes. Temps de presentació dels pòsters digitals: 3 minuts i 2 minuts més per preguntes. El Comitè Científic decidirà el format final de presentació (oral o pòster).

Per l’enviament dels resums utilitzeu el formulari oficial on-line disponible a: http://goo.gl/pnr8Yz

COMUNICACIONS

Tramiteu-la per via electrònica a través del formulari on-line que trobareu a: http://goo.gl/b1oMgA

PREMIS

1.000 E a la Millor Comunicació Mèdica presentada a la reunió

1.000 E a la Millor Comunicació d’Infermeria presentada a les jornades

1.000 E a la Millor Projecte de Recerca Mèdica

(9)

INFORMACIÓ GENERAL

l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de balears Major de Can Caralleu 1-7 • 08017 Barcelona www.academia.cat

COM ARRIBAR-HI

bus460 – 66 – V3 – V7 – 130 – N8 FgC4Estació “Reina Elisenda“ Sortida 94Ronda de Dalt

(10)

(11)

COL·LABORADORS

SECRETARIA TÈCNICA

·

INFORMACIÓ

·

INSCRIPCIONS

Informació - Mireia Cano

Tel. 932 030 756

mireiacano@academia.cat lourdescampanyaTel. 932 032 765@academia.cat l’Acadèmia· Departament d’Activitats i Congressos

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7 · 08017 Barcelona · Fax 932 031 485 Inscripcions - Lourdes Campañá

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :