• No se han encontrado resultados

Els llocs de treball que es pretenen cobrir i els sistemes de selecció que s empraran són els següents:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Els llocs de treball que es pretenen cobrir i els sistemes de selecció que s empraran són els següents:"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS LLIURE PER A LA SELECCIÓ DE LES PERSONES QUE ES CONTRACTARAN AMB L’AJUT ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL, “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015”, PROJECTE SOM-HI! 2015

PRIMERA. OBJECTE DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a la selecció de les persones que es contractaran amb l’ajut de 141.387,47 €, atorgat a l’Ajuntament de Sant Vicenç per la Diputació de Barcelona, a través de la línia de suport a l’ocupació local en el marc del programa complementari de foment de l’ocupació local “Xarxa de governs locals 2015-2015”.

A través del mateix es contractaran un total de vint-i-cinc persones per dur a terme diferents projectes al llarg de l’exercici 2015, a través de contractacions temporals, de durada determinada per obra o servei determinat, que tindran una durada mitjana de 4 mesos. Es contractarà a persones desocupades, seguint els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, excepte en els casos de contractacions reservades a persones en situació de risc d’exclusió social, que seran triades directament des de Serveis Socials, amb informe de la seva situació personal i familiar.

Per a cobrir els llocs de treball en què l’Ajuntament ja tingui borses de treball vigents, es tibarà de les mateixes per a la formalització de les contractacions, i per a aquells llocs a cobrir a on no hi hagi un procés selectiu vigent, es farà la selecció mitjançant concurs de mèrits obert.

Els llocs de treball que es pretenen cobrir i els sistemes de selecció que s’empraran són els següents:

Llocs Sistema de selecció

1 auxiliar administratiu Borsa de treball vigent

2 auxiliars sociosanitari Borsa de treball vigent

1 delineant Selecció mitjançant aquestes bases

2 Auxiliar acollida Biblioteca Selecció mitjançant aquestes bases 3 peons de manteniment zona esportiva Borsa de treball vigent

2 peons de jardineria Borsa de treball vigent

9 peons ordinaris per a la Brigada Borsa de treball vigent

(2)

En conseqüència, a través d’aquestes bases es regularan els processos selectius per a la contractació del lloc de delineant i del personal d’acollida de la Biblioteca.

Un cop constituïda l’esmentada Borsa d’interinitat, les contractacions laborals temporals que s’hagin de formalitzar, si s’escau, es faran seguint l’ordre de puntuació obtinguda pels aspirants presentats en el concurs lliure.

SEGONA. CARACTERÍSTIQUES DELS LLOCS DE TREBALL Lloc de delineant

Titulació : Estar en possessió del títol de formació professional de delineació o cicle formatiu equivalent, que faculti per a l’exercici de les tasques

Tasques : Es pretén actualitzar i completar l’inventari del mobiliari urbà existent al municipi, mitjançant la realització d’un treball de camp per a identificar aquest mobiliari i la seva posterior introducció en el programari habilitat a l’efecte

Lloc d’auxiliar d’acollida Biblioteca

Titulació : Estar en possessió del títol de graduat escolar o equivalent

Tasques : Es diferencien dos llocs: un que hauria de fer l’acollida de les persones usuàries de la nova Biblioteca, per a guiar-los i mostrar-los les diferents zones de lectura de la instal·lació i per donar suport al personal de la Biblioteca, i un altre que hauria de fer l’acollida i gestió de l’espai de la sala d’exposicions i de l’auditori, majoritàriament durant els caps de setmana, que és quan es celebraran la major part d’esdeveniments

TERCERA. REQUISITS DELS/DE LES ASPIRANTS

Per poder formar part d’aquest procés selectiu, els aspirants hauran de reunir les condicions específiques següents:

a) Ser ciutadà de la CEE, d’acord amb la legislació vigent, o ciutadà estranger en els termes que estableix l’article 10 de la Llei Orgànica 4/2006, d’11 de gener.

b) Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa, abans de la finalització del termini per a la presentació de les instàncies.

c) Estar en possessió de la titulació exigida per optar a cada un dels llocs de treball objecte d’aquesta convocatòria.

d) No haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública, i no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques.

e) No tenir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.

f) No trobar-se comprès en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent sobre la matèria.

(3)

QUARTA. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament (Pl. de l’Ajuntament, 10 08295-Sant Vicenç de Castellet), dins el termini improrrogable de vint (20) dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis de la Corporació o al web municipal i s'han d'adreçar al la president de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base segona. Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de fotocòpia del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs. Per a una millor identificació dels mèrits derivats de l’experiència professional es recomana la presentació d’una còpia de l’informe de vida laboral, i còpia dels contractes de treball, nòmines o qualsevol altre document oficial a on es demostri la categoria professional dels aspirants. No podran valorar-se els mèrits al·legats que no siguin justificats documentalment. El fet de relacionar els cursos com a mèrits al·legats, sense justificar-los amb la sol·licitud, no obrirà un termini de subsanació.

CINQUENA. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS.

Un cop finalitzi el termini de presentació d’instàncies, el President de la Corporació, o l’autoritat en qui hagi delegat, dictarà resolució declarant aprovat el llistat d’admesos i exclosos i concedirà un termini de deu dies hàbils per a presentar reclamacions, esmenar defectes o aportar la documentació que pugui mancar. L’esmentada llista serà elevada a definitiva si en el termini de 10 dies naturals no hi ha reclamacions, o quan es resolguin les al·legacions que es poguessin presentar. A la mateixa es farà constar el lloc, data i hora de constitució del Tribunal Qualificador per fer la valoració dels concurs de mèrits.

SISENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL CONCURS. El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:

- President : El secretari de la corporació, o persona en qui delegui.

- Vocals : El Cap de l’Àrea de Serveis Personals o persona en qui delegui. El Cap de l’Àrea de Serveis Territorials o persona en qui delegui. La tècnica d’ocupació de l’Ajuntament.

- Secretària : La tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament.

En aquest cas el secretari actua amb veu i vot. El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb els titulars.

(4)

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin.

SETENA. PROCEDIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 1. FASE DE CONCURS:

El procés de selecció en la fase de concurs es farà mitjançant valoració dels mèrits al·legats i degudament justificats per cada aspirant, segons els següents criteris de valoració:

Experiència professional. Amb una puntuació màxima de 3 punts:

. Per a serveis prestats a l’Administració local desenvolupant funcions iguals o anàlogues a les de la convocatòria: 1 punt per període de 6 mesos, fins a un màxim de 3 punts.

. Per a serveis prestats en altres Administracions o empreses privades, desenvolupant funcions iguals o anàlogues a les de la convocatòria: 0,5 punts per període de 6 mesos, fins a un màxim de 2 punts.

Nivell de formació. Amb una puntuació màxima de 3 punts:

Per estar en possessió d’una titulació superior a l’exigida, fins a 1 punt.

Per assistència a cursos i seminaris relacionats amb el lloc de treball o relacionats amb coneixements de prevenció de riscos laborals:

. Si la durada és inferior a 10 hores : 0,10 punts. . Si la durada és d’11 a 20 hores : 0,20 punts. . Si la durada és de 21 a 30 hores : 0,50 punts. . Si la durada és de 31 a 50 hores : 0,75 punts. . Si la durada és superior a 51 h : 1 punt.

En cas de què dos o més aspirants quedessin empatats a punts, el Tribunal disposarà els mitjans de desempat que consideri adients.

VUITENA. CONSTITUCIÓ DE LA BORSA D’INTERINITAT I CONTRACTACIONS

Un cop dut a terme el procés de selecció, per Decret de l’Alcaldia Presidència es procedirà a la formalització de la Borsa d’interinitat, per ordre de puntuació obtinguda pels aspirants. Les contractacions laborals temporals que s’hagin de formalitzar, si s’escau, per cobrir les incidències del personal de la plantilla, es faran d’acord amb l’esmentada Borsa d’interinitat

(5)

La durada d’aquesta Borsa de treball serà d’un any a comptar des de la seva constitució.

NOVENA. INCIDÈNCIES

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

DESENA. RECURSOS

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcalde. Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

L'ALCALDE,

Joan Torres i Pérez

Referencias

Documento similar

Els mecanismes previstos a la Llei 5/1983, reformada per la Llei 6/1995, són els següents: els debats de política general; la compareixença dels membres del Consell i l’atenció

[r]

Tant els jugadors convocats fins al novembre com els integrants de la selecció són els que mostren un millor rendiment dels components de les FE (memòria de

En ese contexto, los servicios de documentación deben jugar un papel activo en la obtención de los datos y de la información precisos para atender las necesidades informativas de

Com diuen els bookcrossers més veterans: «El 80% dels llibres es perden, i són més els bookcrossers que acaben comprant que no pas els que troben llibres perduts.» Però això no

b) Per a cobrir els llocs en aquests centres, per a impartir els ensenyaments corresponents al primer i segon nivell del Cicle II de Formació de Persones Adultes, les

Les adaptacions curriculars significatives són les diferents modificacions que farem en els objectius, els continguts, les activitats, la metodologia, els criteris i els procediments

Corella, després de tractar durant vuit versos (vv. 9-16) de les formes externes del cerimonial funerari, de l'on i del com, i durant vuit més (vv. 17-24) del destí de