COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I TERRITORI DICTAMEN

Download (0)

Full text

(1)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I TERRITORI DICTAMEN

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA PETICIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRA PER LA REHABILITACIÓ DE COBERTA EN UN EDIFICI SITUAT AL CARRER DE FRANCESC GUMÀ, 6 – 14 D’AQUEST MUNICIPI A NOM DE FUNDACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA CASINO PRADO.

Atès que en data 27 de maig de 2016, amb número de registre d’entrada 8906, FUNDACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA CASINO PRADO, va sol·licitar llicència d’obra per la rehabilitació de coberta en un edifici situat al carrer de Francesc Gumà, 6 – 14, d’aquest municipi.

Vist el que es disposa a l’Ordenança Fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres en el seu article 6è Beneficis fiscals de concessió potestativa:

“Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa

1. L’Ajuntament de Sitges bonificarà fins un 95 % de la quota de l’impost en favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès d’utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, històriques o de foment del treball. Es consideraran declarades d’especial interès o utilitat municipal les obres o instal·lacions que:

- S’executin en terrenys qualificats urbanísticament com a equipaments i - S’executin per iniciativa pública o per entitats sense ànim de lucre, i siguin fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sitges i l’entitat, en el que l’Ajuntament de Sitges hi sigui part activa.

La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació o òrgan delegat per aquest i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu.

La graduació de la bonificació es farà entre el 0 % i el 95 % pel Ple de la Corporació o òrgan delegat per aquest d’acord amb la valoració concreta de les circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació, tenint en compte l’oportunitat i els interessos de la ciutat i de la població.

En qualsevol cas, la graduació de la bonificació tindrà en compte el volum de població que es beneficiï de l’obra o instal·lació de què es tracti, i/o d’altres criteris d’interès municipal específic que hi concorri i que es vulgui aplicar a aquell cas concret.

Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar per escrit, aportant els informes corresponents que justifiquin el percentatge de bonificació sol·licitat, i que s’hauran d’ajustar als que preveu aquesta ordenança.

(2)

Vist el que es disposa a l’Ordenança Fiscal número 7 reguladora de la Taxa per llicencies o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme en l’article 7 de Bonificacions::

Article 7è. Bonificacions

1. L’Ajuntament de Sitges podrà bonificar fins un 95% de la quota resultant en favor de les construccions, instal·lacions o obres que el Ple Municipal hagi declarat d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, històriques o de foment del treball. Es consideraran declarades d’especial interès o utilitat municipal les obres o instal·lacions que s’executin en terrenys qualificats urbanísticament sempre com a equipaments públics. La graduació de la bonificació es farà entre el 0 % i el 95 % per

l’òrgan municipal competent d’acord amb la valoració concreta de les circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació, tenint en compte l’oportunitat i els interessos de la ciutat i de la població. En qualsevol cas, la graduació de la bonificació tindrà en compte el volum de població que es beneficiï de l’obra o instal·lació de què es tracti, i/o d’altres criteris d’interès municipal específic que hi concorri i que es vulgui aplicar a aquell cas concret. Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar per escrit,aportant els informes corresponents que justifiquin el percentatge de bonificació sol·licitat, i que s’hauran d’ajustar als que preveu aquesta ordenaça.

Vist l’informe favorable conjunt emès pel l’arquitecte tècnic i Cap del Departament d’Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge i el Secretari General Accidental de data 8 de setembre de 2016, pel que es proposa una bonificació del 95% per cent de l’import corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa, d’acord amb l’article 5è i 7è de la seva ordenança reguladora, es transcriu l’informe tècnic i jurídic íntegre a continuació:

“INFORME QUE LLIUREN ELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS EN REFERÈNCIA A LA LLICÈNCIA D’OBRES

EXPEDIENT – 0855/2016

Examinada la sol·licitud de llicència d’obres presentada en data 27 de maig de 2016 per FUNDACIO CULTURAL I ESPORTIVA CASINO PRADO, representada per ISAAC BIELSA TUTUSAUS per a REHABILITACIÓ DE COBERTA en un edifici, situat al carrer FRANCESC GUMÀ, 6-14 - carrer SANT ISIDRE, 23-27 ( CASINO PRADO)

PLANEJAMENT VIGENT:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM, de Sitges, aprovat definitivament el Text Refós en data 30 de març de 2006 en compliment de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 16 de novembre i publicat al DOGC núm. 4640 de data 24 de maig de 2006.

(3)

Tipus d’actuació sobre l’element: Manteniment estricte del volum i dels elements de

façana.

INFORME:

La proposta presentada, segons projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecte Ramon B. Artigas Coll, col·legiat 37.585-3 COAC, consisteix en la rehabilitació de la coberta de l’edifici.

La proposta presentada, segons projecte redactat per l’arquitecte RAMON B. ARTIGAS COLL, col·legiat 37.585-3 COAC, consisteix en :

Desmuntatge de teules de coberta Desmuntatge de l’encadellat ceràmic Desmuntatge de les bigues de coberta Decapat de l’estructura existent Reforç de les encavallades

Aplicació de tractament superficial a l’estructura de Lasur Subministrament de noves bigues laminades

Formació de coberta inclinada mitjançant panell sandvitx Thermochip

o Col·locació de làmina impermeabilitzant o Impermeabilització amb Onduline

o Folrat de canal interior amb planxa de zinc quartz o Col·locació de teules envellides, careners i minvells.

Les obres s’ajusten al PEPPAC donat que la proposta presentada manté estrictament la volumetria i els elements actuals de la façana, donat que respecten les consideracions i tipus d’actuacions permeses indicades en la fitxa preceptiva..

Observacions:

- La concessió de la llicència municipal no comporta la concessió de l’ocupació de la via pública amb contenidors i altres elements, aquests hauran de ser objecte de tramitació del corresponent permís municipal.

- Les obres s’ajustaran estrictament a les esmentades en el projecte aportat. - Per al retorn de residus caldrà aportar:

o certificat de dipòsit de les runes generades en l’obra en abocador autoritzat

o certificat de final d’obra signada pel tècnic director de l’obra. DADES CÀLCUL LIQUIDACIÓ:

Pressupost: 208.347,80

Residus:

(4)

S’informa favorablement l’aplicació d’una bonificació del 95% sobre l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres i sobre la Taxa, atès que son obres declarades d’especial interès d’utilitat municipal, donat que hi concorren circumstàncies socials,

culturals, històriques o de foment del treball.

Sitges, 08 de setembre de 2016

Carles Cortés Ribas Joaquim-Antoni Vidal Puig Arquitecte Tècnic Municipal Secretari General Accidental

Atès que en atenció a l’establert en aquests articles correspondria practicar una liquidació aplicant una bonificació del 95% a la quota de la Taxa i de l’ICIO. Per tot el que s’exposa anteriorment, es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD

1.- DECLARAR l’especial interès de l’obra consistent en la rehabilitació de coberta en un edifici situat al carrer de Francesc Gumà, 6 – 14 a nom de Fundació Cultural i Esportiva Casino Prado.

2.- BONIFICAR la taxa de la llicència d’obra i l’import corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres en un 95% per concórrer circumstàncies d’especial interès o utilitat municipal.

3.- APROVAR les liquidacions següents en aplicació de les Ordenances Fiscals, que resten com segueix:

 Liquidació núm. 2016/000009356 (referència tributària 2016/251/001009), corresponent a la Taxa.

 Liquidació núm. 2016/000009357 (referència tributària 2016/251/001009), corresponent a l’Impost.

 Liquidació núm. 2016/0000009358, (referència tributària 2016/251/001009), corresponent a la Placa d’Obres.

 Liquidació núm. 2016/0000009360 (sense expedient), corresponent a la garanties de residus. LIQUIDACIÓ Base liquidadora 208.347,80€ Import taxa 95% 98,96€ Import Impost 95% 416,70€ Placa 30,00€ 545,66€

(5)

4.- NOTIFICAR el present acord als interessats. 5.- DECLARAR que:

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes.

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

6.- DECLARAR respecte al punt tercer del present acord que:

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

Sitges, 11 d’octubre de 2016

El Regidor de Territori, Sostenibilitat i Habitatge

Sr. Jordi Mas i Castellà

El Cap del Departament,

(6)

DILIGÈNCIA per a fer constar, d’acord amb el que s’estableix a l’article 177.3 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), que la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat. en la seva sessió celebrada en data 20 d’octubre de 2016

VA / NO VA aprovar elevar a Ple que s’ha de celebrar en data 27 d’octubre de 2016 el dictamen més amunt transcrit:

o per assentiment dels grups presents

o per assentiment de la majoria dels grups presents

Sitges, 20 d’octubre de 2016 Sr. Secretari General Acctal, Joaquim Antoni Vidal Puig

DILIGÈNCIA per a fer constar, d’acord amb el que s’estableix a l’article 177.3 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), que el Ple de la Corporació, en la seva sessió ordinària, celebrada en data 27 d’octubre de 2016.

o va aprovar el dictamen més amunt transcrit per: o Unanimitat dels regidors presents o Per majoria simple:

 Vots a favor:  Vots en contra:  Abstencions: o no es va aprovar

o Per haver més vots en contra que favorables o Per no assolir la majoria legalment exigida

 Vots a favor:  Vots en contra  Abstencions o va quedar sobre la mesa o va ser retirat

Sitges, a 27 d’octubre de 2016

Sr. Secretari General Acctal, Joaquim Antoni Vidal Puig

Figure

Updating...

References

Related subjects :