EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA. Pag Precizări cu privire la presupușii colaboratori ai Consulatului din Madrid Pag. 7.

15 

Texto completo

(1)

Numărul

439

04.12 - 10.12.2014

SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA

Distribución gratuita

www.noiinspania.com

E L S E M A N A L D E L O S R U M A N O S E N E S PA Ñ A

E L S E M A N A L D E L O S R U M A N O S E N E S PA Ñ A

Pag. 8 - 10 - 11

GRA

TUIT

Precizări cu privire

la presupușii

„colaboratori” ai

Consulatului

din Madrid

Pag. 7

Pag. 4

Compromiso de

actividad, una

dintre obligaţiile

şomerilor

NU RISCA SĂ FII AMENDAT!

PRESCHIMBĂ SAU ÎNSCRIE

PERMISUL DE CONDUCERE ROMÂNESC

Obțineți în oricare dintre birourile noastre permisul de conducere spaniol

Tel.: 642 47 55 00

E-mail: gestoriarumana@gmail.com Birou central: C/ Arturo Soria 162-A

+ 10 birouri la dispoziția dvs. în Madrid, Alcalá de Henares, Alcorcón, Las Rozas

8

€ REDUCERE

prezentând acest CUPON

6XQĆDFDVĆvQ

5RPkQLD

PDLLHIWLQFX/\FDPRELOH

Pag. 6

Bruxelles-ul cere

Madridului noi

reduceri pentru a

respecta defi citul

în 2015

Pag. 12

Isărescu: Nu

putem adera la

euro nici peste

doi ani

Bucuria românilor

din toată Spania

de sărbătoarea

Zilei Naţionale

(2)

13

2

7 ZILE

04.12 - 10.12.2014

Școala Parohială Ortodoxă, element de identitate și cultură Românească

Glas

De Ovidiu Constantin Cornilă

părul ei medita la culoarea vântului care-o pieptăna paroxistic…

el îi vorbea de amintiri în povestea din care se-ntrupase odată

ea…

iar ea, cu șoaptele-i eolice se lasă ofrandă lui acolo, unde numai vântul și fata

puteau vorbi…

VERSURI

În cadrul Parohiei Ortodoxe

Româ-ne ,,Botezul Domnului” din Roquetas de Mar funcționează o Școală Paro-hială, în cadrul căreia, cu binecuvân-tarea Preasfi nțitului Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, se desfășoară mai mul-te activități, care se adresează copiilor, tinerilor și adulților, a informat preotul Gheorghe Adrian Fofi u într-un comuni-cat de presă.

În acest an, Parohia Ortodoxă din Roquetas de Mar a câștigat un proiect pentru Școala Parohială, numit

Dez-voltarea activității Școlii Parohiale

Orto-doxe, ca element de identitate și cultură românească. Acest grant, în valoare

de 15.000 lei, a fost oferit de către Gu-vernul României, prin Departamentul Politici Pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, în urma unui concurs de dosare.

Activitățile social-educative au fost desfășurate pe mai multe module: ca-tehism si studiu biblic, activități artisti-ce, activități ludiartisti-ce, cor si serbări.

Obiectivul general al proiectului îl constituie păstrarea, afi rmarea și pro-movarea identităţii etnice, cultural, lingvistice și religioase a românilor din

Regiunea Almería.

Obiectivul specifi c al școlii parohiale este acela de a oferi fi ecărui membru al comunității române din regiunea Almería posibilitatea de a cunoaște valorile spirituale și culturale ale popo-rului român. „Vor fi urmărite două direc-ţii: transmiterea Evangheliei în duhul tradiției ortodoxe și transmiterea limbii și culturii române”, a comunicat preotul Gheorghe Adrian Fofi u.

„În mod special mulțumim Depar-tamentului Pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, din cadrul Guvernului României, tuturor tinerilor, părinților care i-au îndrumat, precum și persoa-nelor care s-au implicat și au ajutat la buna desfășurare a activităților derula-te”, a ținut să mai transmită preotul din Roquetas de Mar.

Asociația Scriitorilor și Artiștilor

Români din Spania, prezentată ofi cial

Asociația Scriitorilor și Artiștilor Români din Spania a fost prezentată ofi cial pe 30 noiembrie, la Ateneul din Madrid.

Cu acest prilej a avut loc și un eveniment cultural dedicat Zilei Naționale a României la care au participat scrii-tori și artiști din Româ-nia și din SpaRomâ-nia. Invitat

special din țară a fost autorul Horia Gârbea.

Pe lângă spectacolul de muzică și poezie, s-au organizat o librărie mobilă, o prezentare de carte și un stand cu lucrări de artizanat românesc.

„Peste 350 de persoane au asistat la unul dintre cele mai importante eve-nimente culturale ale anului 2014! Patru ore de magie, patru ore de muzică, poezie, teatru, prezentare de carte. Patru ore de simțire românească!”, a in-format pe Facebook poetul Gelu Vlașin, promotorul și președintele Asociației Scriitorilor și Artiștilor Români din Spania.

(3)

3

PUBLICITATE

04.12 - 10.12.2014

minute

800

UHȷPVUHSLȴPPU[LYUHȷPVUHSL

6MLY[ȋ]HSHIPSȋWLU[Y\

KLȷȋYP

7LU[Y\HJ[P]HYL[YPTP[LȷPTLZHQJ\

3004

SH

3535

:VSPJP[HȷPVJHY[LSȋ:04WL

www.

lyca

mobile.es

ZH\Z\UHȷPSH

632100321

Los bonos Lycamobile Mundo 800 son para llamadas a fijos y móviles de España y a ciertas líneas fijas y móviles internacionales.

Otro uso se facturará con las tarifas estándar. Las ofertas son válidas por 30 días a partir de la fecha de compra. Un cliente puede tener sólo una oferta y no puede comprar otra durante el período de validez de 30 días.Cualquier crédito restante que quede después de 30 días no se trasladará al siguiente período de 30 días si el cliente decide renovar su bono. Tenga en cuenta que el crédito promocional (crédito que Lycamobile ha dado a los clientes de forma gratuita) no se puede utilizar para la compra de un bono. La promoción es válida hasta el 30/12/2014.

Los países incluidos en las ofertas:*

Rumania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, China, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos.

Las ofertas son sólo para uso no comercial, privado y personal - Lycamobile se reserva el derecho de reemplazar o modificar la oferta o los Términos y Condiciones o de retirarla en cualquier momento con un preaviso razonable o incluso de desconectarla, si sospecha que la oferta se utiliza para propósitos comerciales, para conferencias, o si no se está utilizando en un teléfono (en una caja de SIM, por ejemplo), o si se está utilizando para tethering.

Recargas on line o donde veas estos logos:

ƒ•‘Ž‹‡”ƒ•

Mundo

800

.LYTHUPH

-YHUȸH

0[HSPH

9VToUPH

.YLJPH /VUN2VUN 0UKPH 0UZ\SLSL-LYVL 0YSHUKH 0ZSHUKH 3L[VUPH 3P[\HUPH 3\_LTI\YN 4HSHLaPH 4HS[H 5VY]LNPH *HUHKH

)LSNPH *PWY\ +HULTHYJH

(\Z[YPH )\SNHYPH *LOPH *OPUH *YVHȸPH ,S]LȸPH ,Z[VUPH -PUSHUKH

:SV]HJPH :SV]LUPH :WHUPH SUA <UNHYPH

6SHUKH 7VSVUPH 7VY[\NHSPH 9LNH[\S<UP[ :PUNHWVYL :\LKPH ;OHPSHUKH

€15

Valabil 30 zile

(4)

INFORMAŢII UTILE

04.12 - 10.12.2014

4

Compromiso de actividad, una dintre obligaţiile șomerilor

La solicitarea unui ajutor de șomaj sau a unui subsidiu, șome-rii își asumă și câteva obligaţii, a căror încăl-care aduce sancţiuni. Când semnează o cerere de ajutor, șo-merul trebuie să ci-tească și textul scris cu litere mici pe spa-tele acesteia. Aici se vorbește, între altele, de compromiso de

ac-tividad, care îl obligă

să își caute activ de muncă; să participe activ la acţiunile de

informare, formare, munci de colabo-rare socială; să își reînnoiască cererea (Renovar la demanda – sellar el paro) în forma și la datele stabilite; să se prezinte la SEPE când este chemat. Pe spatele cererii nu sunt menţionate toate obligațiile șomerului, conside-rându-se că acesta va citi și alte do-cumente, unde, de exemplu, se dau detalii despre ce trebuie să facă dacă trebuie să plece în străinătate pentru o anumită perioadă.

Benefi ciarii unui ajutor/subsidiu de șomaj trebuie să dovedească Ser-viciului Public Statal pentru Muncă, atunci când i se solicită, că și-au cău-tat de muncă.

CUM PUTEŢI DOVEDI CĂ VĂ CĂ-UTAŢI DE MUNCĂ

1. Trimiterea sau prezentarea CV-ului: Se poate prezenta orice do-cument ce dovedește trimiterea CV-ului, fi ind valabilă atât prezentarea de curriculum vitae ștampilate de fi rma inclusă în formular, cât și prezentarea capturii ecranului calculatorului când se trimite CV-ul pe internet.

2. Realizarea de interviuri de muncă: Se prezintă orice document ce poate dovedi că v-aţi prezentat la un interviu de muncă. CV-ul trebuie să fi e ștampilat de fi rma unde s-a realizat interviul de muncă sau identifi -carea (nume și funcţie) responsabilu-lui fi rmei ce a organizat proba.

3. Înscrierea în agenţii de căuta-re a unui loc de muncă sau în fi rme de muncă temporară (empresas de trabajo temporal – ETT) autori-zate: Se prezintă orice document ce dovedește înscrierea în baza de date

a unei agenţii de căutare a unui post de muncă autorizată sau a unei ETT. Pe document trebuie să fi gureze nu-mele agenţiei, numărul autorizaţiei, numele solicitantului cu DNI/NIE ori CV-ul ștampilat de aceasta, cu data la care a avut loc înscrierea.

4. Înregistrarea ca solicitant al unui loc de muncă pe paginile pen-tru muncă (portales de empleo) private sau serviciile publice pen-tru muncă: Pe lângă orice dovadă scrisă a înscrierii, se poate prezenta o captură a ecranului doveditoare a înregistrării pe o anumită pagină, prezentarea răspunsului paginii re-spective, în care se menţionează că solicitantul a fost înscris, apărând și data la care a avut loc înregistrarea.

Trebuie avut în vedere faptul că între paginile pentru muncă private trebuie să se includă toate cele care sunt pe lângă cele existente în cadrul serviciilor publice pentru muncă: de exemplu, universităţi, organisme lo-cale, Camere de Comerţ etc.

5. Prezentarea la oferte de mun-că: Se poate arăta orice document doveditor, fi ind valabil, în orice caz, certifi catul în care se specifi că acţiu-nile realizate și data la care au avut loc, sau consultarea acestora prin Sistemul de Informare al Serviciilor Publice pentru Muncă (Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo) ori in situ cu solicitantul.

În acest caz sunt valabile și ofer-tele de muncă la care solicitantul s-a prezentat după ce a fost trimis de o agenţie ce intermediază locuri de muncă, autorizată. Agenţia poate

certifi ca prezentarea so-licitantului la oferta de muncă.

Dacă nu se poate do-vedi astfel, se poate pre-zenta declaraţia respon-sabilului, indicându-se numele fi rmei, numărul de telefon, data la care s-a făcut interviul/pre-zentarea la oferta de muncă și adresa sau e-mail-ul fi rmei.

6. Orice alte acţiuni oferite de Serviciile Pu-blice pentru Muncă: Se prezintă orice document ce dovedește prezenta-rea, fi ind valabil, în orice caz, certi-fi catul în care se specicerti-fi că acţiunile realizate și data la care s-au făcut, ori consultarea acestora in situ cu solici-tantul.

Se poate prezenta orice document doveditor al acţiunilor realizate pen-tru demararea unui proiect de muncă pe cont propriu. Dacă nu se pot do-vedi aceste acţiuni, solicitantul poate face o declaraţie în care informează că și-a căutat de muncă, menţionân-du-se date doveditoare.

Pagini web pentru căutarea de muncă

Vă prezentăm o serie de pagini web unde vă puteţi căuta

un loc de muncă:

Ofi ciale: www.060.es, www.sepe.es, www.madrid.org

Reţeaua EURES: https://ec.europa.eu/eures/

Portales de empleo: www.infoempleo.com,

www.infoj-obs.net, www.laboris.net, www.monster.es, es.trabajar.com,

www.canaltrabajo.com, www.portalparados.es,

www.bolsa-detrabajo.com, www.buscamosempleo.com,

www.contacto-sdetrabajo.com, www.currantes.com, www.dontrabajo.com,

www.empleoyformacion.com

Logistică și transport: www.jobtransport.es

Sistemul sanitar: es.medicos.com, www.geriatricas.com

Persoane peste 45 de ani:

www.empleosenior.org/12.html

Alimentaţie publică și turism: www.shercott.com,

www.turiempleo.com, www.turijobs.com

Informatică, inginerie: es.informaticos.com, es.ingenieros.

com, www.tecnoempleo.com, www.tecnojobs.com

Învăţământ: www.educajob.com, es.profesores.com

Construcţii, arhitecţi: www.construyendoempleo.com,

www.fundaciolaboral.org, es.arquitecto.com

Vânzători: www.infoagm.com

Curăţenie: www.guialimpieza.net

Vă urăm sărbători de neuitat!

Vă așteptăm cu drag!

(5)

5

PUBLICITATE

(6)

6

ÎN SPANIA

04.12 - 10.12.2014 r5SBEVDFSFBPSJDʳSVJUJQEFEPDVNFOUDFSUJėDBUFEFOB̂UFSF̂JDʳTʳUPSJF  TFOUJOଆFEFEJWPSଆ ÏNQVUFSOJDJSJ & & & DʳSଆJEFNVODʳ  DFSUJėDBUFEFOB̂UFSFTQBOJPMF BEFWFSJOଆFEFWFOJU DB[JFSF r²OUPDNJSFBEPTBSFMPSQFOUSVPNPMPHʳSĴJFDIJWBMBSFBTUVEJJMPS  CBDBMBVSFBÛJVOJWFSTJUBUF̂JSFDVOPB̂UFSFQSPGFTJPOBMʳ NFEJDJ  BTJTUFOUF BWPDBଆJ GPJNBUSJDPMF r&GFDUVʳNUSBEVDFSJÏOPSJDFMJNCʳFOHMF[ʳ GSBODF[ʳ SVTʳ  HFSNBOʳ QPSUVHIF[ʳFUD r"QPTUJMBEFMB)BHB̂JMFHBMJ[ʳSJOPUBSJBMFQFPSJDFEPDVNFOU ÏO4QBOJB̂JÏO3PNÄOJB r²/50$.*.03*$&5*1%&².165&3/*$*3& /05"3*"-ɠʐ*"6503*;"ଅ**%&$ɠ-ɠ503*& 5FMm.BESJE "MDPSDÓO 'VFOMBCSBEB .ÓTUPMFT m1BSMB (FUBGF "SBOKVF[ 5PMFEP $PTMBEB  4BO'FSOBOEP̂J.FKPSBEBEFM$BNQP 'BY &NBJMUSBEVDBUPSKVSJEJD!HNBJMDPN JOGP!USBEVDBUPSKVSJEJDDPN XXXUSBEVDBUPSKVSJEJDDPN

AGENȚIE DE TRADUCERI

pentru orice limbă străină

Bruxelles-ul cere Madridului noi reduceri pentru a respecta defi citul în 2015

Comisia Europeană a declarat, pe 28 noiembrie, că bugetul Spa-niei pentru 2015 „riscă să nu fie res-pecte” obiectivul de deficit acordat cu UE și a cerut Guvernului lui Ma-riano Rajoy să adopte ajustările extra necesare pentru respectarea Pactului de Stabilitate.

Deficitul Spaniei va fi anul vii-tor de 4,6%, cu patru zecimi peste obiectivul de 4,2% stabilit cu UE, conform previziunilor din toamnă ale Comisiei Europene. În 2016 din nou Spania nu își va atinge

defici-tul de 3,9% avut în vedere (când trebuie să scadă sub 3%).

„Comisia consideră că proiec-tul de buget al Spaniei riscă să nu respecte dispoziţiile Pactului de Stabilitate și Creștere”, se semna-lează de la Bruxelles. „În particular, proiectul de buget nu garantează atingerea obiectivelor de buget”, se subliniază. De aceea, Executi-vul comunitar „invită autorităţile să adopte măsurile necesare în cadrul procedurii bugetului naţio-nal pentru a se garanta ca bugetul

din 2015 să se ajusteze la Pactul de Stabilitate”.

Pe lângă Spania, Bruxelles-ul vede risc de nerespectare a bu-getelor pentru 2015 și în Fran-ţa, Italia, Belgia, Malta, Austria și Portugalia. În contrast, proiectele planurilor de deviz ale Germaniei, Irlandei, Luxemburgului, Ţărilor de Jos și Slovaciei „respectă cu stric-teţe Pactul”. Restul ţărilor din zona euro examinate (Estonia, Letonia, Slovenia și Finlanda) îl îndeplinesc „în termeni generali”.

În cazul Franţei, Itali-ei și BelgiItali-ei, nerespec-tarea Pactului ar trebui să implice avansarea în procesul sancţionator pentru deficit excesiv. Totuși, Comisia a de-cis amânarea cu patru luni a deciziei, până în martie 2015, pentru a da o ultimă oportuni-tate celor trei ţări pen-tru a aproba reducerile și reformele cerute.

Ajutoare publice ce fac

închirierea mai ieftină

În Spania în prezent doar 22,3% dintre tinerii între 18 și 34 de ani au putut să aleagă să locuiască singuri. Cifra dată de Consiliul pen-tru Tineri din Spania arată ce difi cil este pentru tineri să își creeze primul lor cămin. Nu sunt un panaceu, însă pen-tru tineri există ajutoare publice penpen-tru închiriere, acestea putând face mai accesibilă posibilitatea de a face pasul plecării din cuibul familiei.

Pe lângă ajutoarele pe care le oferă unele comunități autonome și primării, există și ajutoare statale, pe lângă deducerile fi scale, scrie pe blogul cu sfaturi imobiliare Anida.

Planul de ajutor pentru închirierea de locuințe demarat de Ministerul Dez-voltării este îndreptat mai ales către acest colectiv, deși de el benefi ciază în general familiile cu mai puține resurse. Ajutorul de la Ministerul Dezvoltării poate ajunge până la 40% din chiria anuală, cu o limită de 2.400 de euro pe an per locuință. Condițiile sunt: să fi i titular al contractului de închiriere sau să poți să subscrii la unul; locuința trebuie să fi e folosită ca primă rezidență; costul lunar al chiriei nu poate fi mai mare de 600 de euro; veniturile maxime anuale ale persoanelor care au rezidența în acea locuință se fi xează la de trei ori IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). În prezent acest cuantum este de 22.365,42 euro, deși variază în funcție de numărul de persoa-ne care o ocupă.

Ajutoarele se acordă pentru 12 luni, perioadă ce poate fi prelungită până la 31 decembrie 2016.

Se oferă ajutoare și pentru închirierea de locuințe protejate. În acest caz li-mita de venituri este între 1,2 și de trei ori IPREM (între 8.946,17 și 22.365,42 euro pe an). Chiria nu poate depăși 6 euro per metru pătrat util, cu alte cu-vinte, pentru un apartament de 65 de metri pătrați limita ar fi de 390 de euro pe lună.

Toate aceste ajutoare sunt gestionate de comunitățile autonome, care pot să le completeze cu ajutoare suplimentare din veniturile proprii. La aceste inițiative se alătură și organizații precum Provivienda sau Cáritas, care încearcă să promoveze accesul la locuințe cu ajutorul organismelor private.

Ajutoarele pot veni și prin intermediul impozitelor, prin deducerile fi scale pentru veniturile mai mici.

Doar 4,3% dintre inspecţiile de muncă au fost

pentru controlarea ajutorului de șomaj

Doar 4,3% dintre inspecţiile

realiza-te de Inspecţia de Muncă și prorealiza-tecţie Socială realizate în 2013 au fost pentru controlarea ajutorului și subsidiului de șomaj, a declarat pentru Europa Press președinta Sindicatului Inspectorilor de Muncă, Isabel San José.

Cu aceste date, San José a negat că Inspecţia s-ar fi transformat într-o „po-liţie a șomerilor”, cum a denunţat PSOE și unele sindicate, și a semnalat că de-claraţii precum aceasta „prejudiciază” munca unui serviciu ce are peste 100 de ani de existenţă.

Conform datelor prezentate de San

José, s-au realizat în 2013 583.436 de inspecţii, ce au dus la 1.247.092 de ac-ţiuni, dintre care 54.000 (4,3%) s-au centrat pe controlarea ajutoarelor de șomaj, „un câmp ce întotdeauna s-a dezvoltat și care are și el importanţa sa, pentru că în spatele fi ecărui șomer ce unește munca cu ajutorul de șomaj este un patron care fraudează”, a remarcat.

O a treia parte dintre acţiunile de anul trecut ale Inspecţiei s-au concen-trat pe relaţiile de muncă și prevenirea riscurilor. Au fost 218.000 de acţiuni în materie de muncă iregulară ce au făcut posibil ca mulţi lucrători „invizibili, fără

să fi e înregistraţi la Seguridad Social și fără drepturi, să devină vizibili și să obţi-nă drepturile care le corespund”.

San José a asigura că au avut loc și 28.000 de acţiuni asupra unor fi rme fi c-tive și s-au deschis 140.000 de dosare de regularizare a muncii. De asemenea, datorită muncii Inspecţiei, peste 40.000 de contracte pe durată determinată au devenit pe durată nedeterminată.

Președinta Sindicatului Inspectorilor a spus că are încredere că proiectul la care lucrează Guvernul pentru regulari-zarea inspecţiilor să devină realitate „în cel mai scurt timp”.

Organizăm Revelion 2015

Metrovalencia schimbă numele liniilor și menţine tarifele

Metrovalencia va menţine tarifele pentru al treilea an consecutiv în 2015, își va redistribui reţeaua în nouă linii și va mări cu 11,8% circulaţiile obișnuite, cu mai multe servicii în ultima săptă-mână din iunie, prima parte a lunii sep-tembrie, perioada de Paști și întăriri la orele de vârf din iulie și puentes. Astfel, vor fi 198 de zile cu servicii obișnuite, 103 intermediare și 64 sărbători, faţă de 177 obișnuite, 124 intermediare și 64 de sărbători din acest an, astfel că 21 de zile trec de la intermediare la obiș-nuite. De asemenea, va fi un „sistem de întăriri” pentru „a acţiona fl exibil” dacă va apărea „o cerere excesivă în orele de vârf speciale”.

Acesta este anunţul făcut de consilie-ra pentru Infconsilie-rastructuri, Teritoriu și Me-diu Înconjurător, Isabel Bonig, și direc-torul FGV, Pablo Cotino, la prezentarea planului de îmbunătăţiri Metroul care

vine, ce include implementarea cardu-lui unic și inteligent TuiN, extinderea ofertei de servicii, redistribuirea reţelei în nouă linii și opţiunea de a încărca și schimba abonamentele pe internet (www.metrovalencia.es).

Bonig și-a arătat mândria că a respec-tat ce a promis, între care prelungirea TRAM de la Castellón până la Grao, pu-nerea în serviciu a Liniei 1 a TRAM din Alicante și următoarea prelungire a me-troului până la Riba-roja. Aceste măsuri încearcă „să răspundă tendinţei pozitive înregistrate în ultimele luni”, în care s-a reușit „să se schimbe evoluţia negativă de călători”, cât și să se răspundă recla-maţiilor, care au scăzut cu 32%.

Cardul unic TuiN va intra în serviciu de pe 1 ianuarie, progresiv, la fel ca și tarjeta monedero pentru a călători în toată reţeaua cu un credit în euro ce se consumă odată cu realizarea

călă-toriilor, la același preţ ca și bonometro, ce va fi similar celui din Londra, Tokio, Hong Kong, Bilbao sau Sevilla. Va per-mite aplicarea de reduceri, iar în 2016 va înlocui majoritatea biletelor pentru clienţii obișnuiţi. Între avantajele aces-tuia, se remarcă faptul că va fi un singur bilet pentru orice combinaţie de zone, iar zona D se va plăti la fel ca actuala C (cu excepţia spre Aeroport, care își menţine tariful special), zona B cu tram-vaiul va costa ca și A, iar pe porţiunile între staţii alăturate din două zone se va plăti doar o zonă.

Odată cu extinderea metroului până la Riba-roja, ce se va face „în februarie sau martie”, va intra în vigoare și re-distribuirea numerotării liniilor pentru „ușurarea înţelegerii reţelei”. Astfel, cele trei linii de metrou și cele de tramvai din prezent vor trece la nouă – șase de metrou și trei de tramvai.

(7)

7

INFORMAŢII UTILE

04.12 - 10.12.2014

Precizări cu privire la presupușii „colaboratori” ai Consulatului din Madrid

În contextul eforturilor de

îmbunătățire a serviciilor consulare oferite de Ambasada României la Ma-drid cetățenilor români și ca urmare a înmulțirii plângerilor cu privire la ser-viciile oferite de așa-zișii colaboratori ai consulatului, Ambasada României la Madrid reiterează sfaturile de a nu recurge la persoane neautorizate din afara Secției Consulare, pentru obținerea de informații.

Informații complete și corecte, în funcție de fi ecare caz în parte, vă pot fi oferite doar de personalul consular fi e prin e-mail (secretariado@consu-ladoderumania.es), fi e prin telefon (91.734.40.04), fi e direct de la Biroul de Informații din incinta consulatu-lui.

Ambasada a primit în ultima vreme din ce în ce mai multe plângeri refe-ritoare la faptul că vă sunt efectuate traduceri care nu vă sunt necesare (pentru pașapoarte, certifi cate de naștere etc.), sunteți informați eronat, cu scopul ca persoane neautorizate să benefi cieze de buna dumneavoas-tră credință, vi se promite efectuarea de demersuri sau obținerea de docu-mente care fi e nu vă sunt necesare, fi e nu vă sunt de folos, nefi ind întoc-mite conform prevederilor legale.

Totodată, Ambasada reiterează fap-tul că personalul consular manifestă deschidere totală și încearcă să gă-sească soluția cea mai avantajoasă, atât din punctul de vedere al costu-rilor, cât și al timpului de așteptare pentru cazul dumneavoastră special.

De asemenea, reamintește faptul că traducătorii autorizați de Ministerul Justiției din România sau de Minis-terul Afacerilor Externe și Cooperării din Spania nu sunt angajații sau co-laboratorii Ambasadei ori ai Secției Consulare și nu răspunde de profe-sionalismul acestora sau de calitatea traducerilor acestora.

Pentru o mai bună înțelegere a acestor situații, se expun în continua-re o serie de exemple ilustrative a mo-dului de operare a acestor presupuși colaboratori:

- pentru înscrierea certifi catului de naștere, căsătorie sau deces vi se

pro-mite obținerea apostilei de la Haga și traducerea în limba română a docu-mentului spaniol, când, de fapt, prin prezentarea modelului certifi cado

plurilingüe (care se obține pe loc și gratuit de la Registrul Civil care v-a eliberat libro de familia) nu mai este nevoie nici de apostilă, nici de tradu-cere.

- la pașapoartele tip CRDS puteți reduce costurile (în cazul în care mai mulți membri ai unei familii solicită acest tip de pașaport) prin prezen-tarea unui empadronamiento colec-tivo, pe o singură pagină, în care să fi e trecuți toți membrii familiei care solicită pașapoarte.

- în cazul în care aveți carte de iden-titate valabilă și solicitați pașaport, nu este nevoie de NIE sau

empadro-namiento și nici de traducerea aces-tora.

- vi se oferă informația eronată că doar pașaportul tip CRDS este vala-bil 5 ani, fără a vi se explica efectele renunțării la domiciliul în România (adică la cartea de identitate). Toate pașapoartele (cu domiciliul în Româ-nia sau în străinătate) sunt biometri-ce și sunt valabile 5 ani pentru per-soanele care au împlinit vârsta de 12 ani și 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 12 ani. Excepția o repre-zintă doar pașaportul temporar care se eliberează numai în condiții spe-ciale prevăzute de lege, la solicitarea

expresă și care este valabil 1 an. - vi se induce în mod eronat ideea că pașaportul cu domiciliul în Spania (CRDS) este un pașaport spaniol, care vă dă mai multe drepturi în Spania. Toți cetățenii români benefi ciază de aceleași drepturi și obligații în Spa-nia, indiferent de tipul documentu-lui de identitate (carte de identitate, pașaport cu domiciliul în România sau în străinătate). România eliberea-ză doar pașapoarte românești pen-tru cetățenii români, așa cum pașapoartele spaniole sunt eliberate doar de către autoritățile spaniole și doar pentru cetățenii spanioli.

Consulat

itinerant în

Murcia, Málaga

și Motril

Programul activităților de con-sulat itinerant în luna decembrie este următorul:

- 10 decembrie: Murcia, Avda. De Los Rectores no.3, Edifi cio Paraninfo, Espinardo, între orele 9.30-17.00.

- 12 decembrie: Málaga, Jun-ta municipal de Distrito no.7, C/ Emilio de la Cerda no. 24, între orele 9.30-13.30

- 13 decembrie: Motril, Centro Intercultural, C/ Galicia s/n, între orele 10.30-15.30.

Programările se fac la adresa secretariat@ cgrosevilla.e.telefonica.net , spe-cifi când și serviciul consular soli-citat.

(8)

8

1 DECEMBRIE

04.12 - 10.12.2014

Bucuria românilor de sărbătoarea Zilei Naționale

„Nu este o mai bună ocazie decât Ziua Națională a României pentru a sărbători va-labilitatea și actualitatea valorii unității, a spiritului de comunitate. Iar comunitatea ro-mânească din Spania și minunata colectivita-te din Arganda del Rey demonstrează acest

lucru cu celebrări precum aceasta la care ne prezentăm drept o comunitate mândră de identitatea sa, de valorile sale, în același timp o colectivitate cu vocație de integrare, de a fi parte din comunitatea generoasă din Spania”, a declarat ambasadorul Ion Vîlcu la sărbători-rea zilei țării noastre în Arganda del Rey, pe 29 noiembrie, la Auditorio Montserrat Caballé.

Primarul acestui municipiu, Pablo Rodrígu-ez Sardinero, a asistat și el la spectacol. I-a felicitat pe români pentru implicarea în viața localității lor și le-a mulțumit deoarece „con-tribuie pentru ca orașul Arganda del Rey să fi e mai important, să fi e un punct de referință în Comunitatea Madrid”. „Vă mulțumesc că participați la fel ca toți în adâncul societății municipiului nostru”, a adăugat.

De-a lungul celor nouă ani de când orga-nizează sărbătorirea Zilei de 1 Decembrie în Arganda, asociația Dor român a adăugat de fi ecare dată câte ceva nou. Anul acesta a fost rândul unui nou membru al asociației, Vasile Viorel Achim, care a încântat sala cu muzica folk. „Veteranii” spectacolelor din Arganda, co-rul și grupul de dansuri ale asociației Dor Ro-mân, au fost și anul acesta la înălțime. „Munca de un întreg an pentru pregătirea acestui spectacol se va refl ecta în fața dumneavoas-tră”, i-a mărturisit publicului președintele asociației Dor român, Vasile Moldovan.

Casa de Andalucía, grupul coral La Poveda au răspuns „încă o dată” invitației asociației Dor Român de a fi alături de românii din Ar-ganda del Rey la sărbătorirea Zilei Naționale. Între spectatori au fost unii care sâmbăta trecută au descoperit spectacolele organiza-te de Dor Român, una dintre cele mai active asociații românești din Spania. Printre ei a fost Oana Maria Spadaru. „Am avut plăcerea și onoarea să sărbătoresc Ziua României Uni-te într-un ambient familiar tipic românesc în Arganda del Rey. Momentul culminant l-a constituit intonarea imnului național de către toți cei prezenți în sală. Emoțiile și nodurile din gât nu m-au împiedicat să fredonez acest cântec minunat. Am rămas plăcut surprin-să de programul folcloric oferit de asociația Dor Român și le mulțumesc în mod deosebit pentru efortul depus. Nu îmi venea să cred ce mulți romani erau adunați cu mult înainte de începerea evenimentului. Chiar dacă suntem departe și rătăcim pe tărâmuri străine, mulți dintre noi conștientizează faptul că aparținem doar patriei noastre mamă, România, și trebu-ie să o cinstim așa cum se cuvine. Evenimentul în sine a fost foarte reușit, aș fi dorit ca această sărbătoare să dureze mult mai mult pentru că m-am bucurat enorm de folclorul nostru care de-a lungul timpului a pus în valoare istoria demnă și bogată a bravului nostru popor. Tră-iască România Mare!”, a mărturisit tânăra.

„La invitaţia Parohiei Ortodoxe Române „Sfi nţii Mărturisitori” Visarion, Sofronie și Oprea, grupul coral Diaconia al parohiei Tu-turor Sfi nţilor din Cetatea Fetei, din comuna Florești, județul Cluj s-a afl at în perioada 28 noiembrie-02 decembrie într-un turneu cul-tural-misionar în Episcopia Ortodoxă Româ-nă a Spaniei și Portugaliei. Membrii grupului coral au susţinut în această perioadă specială din Postul Nașterii Domnului spectacole de colinde și muzică corală românească în șase comunităţi parohiale ortodoxe din cuprinsul Peninsulei Iberice: Llerida, Calatayud, Madrid-Carabanchel, Parla, Valdemoro și Salamanca”, ne-a informat preotul Dorin Cătălin Sas.

În ajunul Zilei Naţionale a României, Parohia Ortodoxă Română „Sfi nţii Mărturisitori”

Visa-rion, Sofronie și Oprea din Valdemoro, în co-laborare cu autoritățile locale, a organizat în seara de 30 noiembrie, de praznicul Sf. Apos-tol Andrei, Ocrotitorul României, un spectacol omagial în frumoasa sală de festivităţi a Tea-trului Juan Prado din localitate.

La eveniment au participat și autorități: Nicolae Brânzea, director general adjunct al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni; Ilie Bănică,

ministru-consilier al Ambasadei României la Madrid, care a transmis mesajul Excelenţei Sale, Ion Vâlcu, ambasadorul României în Regatul Spaniei; David Conde Rodriguez, primarul municipiului Valdemoro. Au mai participat Alexandra Mihai, vice-consul, și Dan Mirea, responsabil al Departamentului Spiritual al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Ro-mânii de Pretutindeni.

Delegația reprezentanților autorităților lo-cale a fost formată din Sonia Sánchez López, consiliera pentru Acțiune socială, Sănătate și Consum; Ángel Marcos Morante, conslier pentru Participare Cetățenească; membri ai Consiliului Local Valdemoro.

Tinerii coriști clujeni au prezentat un ade-vărat regal de colinde, iar apoi au făcut sala să vibreze la frumusețea cântecelor popula-re tradiționale. Spectacolul a mai cuprins și o suită de dansuri românești interpretate în premieră de membrii Ansamblului de dans „Armonia” al Parohiei Ortodoxe Române „Sfi n-ţii Mărturisitori” Visarion, Sofronie și Oprea Valdemoro, coordonați de instructorul Ioan Pop.

Solista Ștefania Sărăcuț a ridicat sala în pi-cioare cu melodia Doamne, ocrotește-i pe

ro-mâni.

La fi nalul manifestării, în holul instituţiei a fost vizionată o expoziţie de icoane, costume populare și obiecte tradiţionale românești.

Grupul „Salvați Roșia Montană-Madrid” a marcat Ziua Națională a României pregătind mâncare tipic românească. Spanioli și români au pregătit fasole bătută, salată de vinete, ouă umplute, mititei, tochitură moldovenească, supă de găluște, papanași. „Suntem un grup informal, care nu primește fonduri de la gu-vern sau de la altă grupare politică”, a spus Liliana Manolache.

De patru ani și românii din Fuenlabrada sărbătoresc ziua țării noastre în acest muni-cipiu madrilen. Asociația pentru Integrare Europeană Dunărea a organizat pe 30 noiem-brie, la Centro cívico La Serna, cu sprijinul Pri-măriei municipiului, un spectacol cu muzică și dansuri tradiționale susținut de formația Armonya și de elevii cursului de română din Fuenlabrada, conduși de profesoara Vanina Constantin Peța. Alături de cadrul didactic, regizorul Valentin Potrivitu a fost sufl etul spectacolului. „Să nu uitați de unde veniți, ori-unde v-ați afl a!”, le-a spus elevilor de pe scenă și celor din sală.

La deschiderea evenimentului, „o zi atât de importantă pentru noi și atât de dragă”, după

cum a spus profesoara Vanina Constantin Peța, a participat și deputatul pentru Diaspo-ra, Aurelian Mihai, care a felicitat Asociația pentru Integrare Europeană Dunărea pentru tot ceea ce face „pentru România de aici, de departe, dar atât de aproape sufl etește de cei de acasă”.

Reamintind că 30 Noiembrie este Ziua Ro-mânilor de Pretutindeni, ne-a urat tuturor La mulți ani!.

A mulțumit „din toată inima pentru cadoul

imens făcut României prin prezența dumnea-voastră pe 2 și 16 noiembrie, demonstrând că vă pasă de România, de viitor!” .

A spus că dorește ca Dumnezeu să le dea politicienilor „minte și înțelepciune, să nu ui-tăm de unde am pornit și să aducem rezulta-te, așa cum așteptați dumneavoastră.

Să sperăm că data viitoare când mă voi prezenta în fața dumneavoastră, așa cum este normal pentru un parlamentar pentru Diaspora, pentru că vă reprezint interesele în Camera Deputaților, să aduc cu mine și rezul-tate!”.

Cântecele interpretate de copii și de forma-ţia Armonya au atins sufl etele celor din sală. „Aș dori ca asociaţia Danubio să mai

organize-ze astfel de activităţi”, a spus Maria Dinu. „Este o iniţiativă frumoasă, aparte de tot ce trăim în fi ecare zi, un an de zile. Au venit mulţi români, începem să ne unim. Le-a plă-cut și copiilor, trebuie să-și cunoască cultura. Părinţii nu prea au timp să îi înveţe, o astfel de iniţiativă este bine-venită”, a zis Sebastian Potroacă.

Rodica Brașoveanu este plecată din țară din 2001, suferă că vara aceasta nu a putut să ajungă acasă, la fel ca în fi ecare vacanță de când a plecat din țară, în 2001. „Aveam nevoie de ceva românesc, m-am simțit bine, între ai noștri. Este foarte frumos, ne simțim un pic ca acasă”, a spus.

Liliana Pargras a venit tocmai din Guadalajara. „A fost super OK, un moment special. Am venit mai mult pentru băiețel, ca să știe și el de unde vine, care este cultura lui. Tatăl său este peruan și este bine să știe amândouă culturile, amândouă tradițiile”, a explicat. A mărturisit că a plâns la un cântec, „dar la fi nalul spectacolului am dansat. A fost super! Mi-a plăcut mult! Chiar i-am spus regizorului Valentin Potrivitu că dacă este nevoie de oameni care să repre-zinte România, vin și eu!”

„Mi-e dor de-acasă. Am fost în vară acasă, dar niciodată nui sufi -cient”, a mărturisit și Ani Popa, care a venit pentru prima oară la sărbători-rea Zilei României. „Sunt impresionată când văd costu-mele românești tradiționale, că suntem departe

de-acasă. Ne bucură sufl etul, inima că vedem o haină românească, că ascultăm muzica cu care am fost crescuți”.

Și ea, și cei doi fi i ai ei s-au îmbrăcat cu ii. „Ia mea este foarte veche, iar cămașa pe care o poartă acum David, băiețelul nostru de un an și zece luni, este a soțului meu, de când era copil. Sunt emoționată că purtăm aceste ii. Mi-am și propus când voi merge din nou acasă să-mi cumpăr ii, să le port pe stradă”, a mărturisit tânăra.

În același municipiu madrilen, și Parohia „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” a marcat Ziua României. Îndrumați de profesoara Mi-rela Ciumpoaie, copiii de la Școala parohială au prezentat un program artistic pe 30 no-iembrie.

„Mi-a făcut o deosebită plăcere să mă afl u în mijlocul dumneavoastră sărbătorind Ziua Românilor de Pretutindeni și Ziua Națională, alături de cei din Castellón, Valencia, Madrid, Arganda del Rey, Torrejon de Ardoz și Fuenla-brada”, a spus deputatul Aurelian Mihai.

„Mi-aș fi dorit să fi putut onora toate invitațiile primite din Valdemorro, Villalba sau din alte localități unde se afl ă cetățeni români, motiv pentru care rămâne promisiunea de a vă mai vizita și discuta problemele dumnea-voastră pentru a le găsi soluții”, a adăugat deputatul.

(9)

9

PUBLICITATE

(10)

10

1 DECEMBRIE

04.12 - 10.12.2014

Mesaje de felicitare din partea Ambasadei noastre la Madrid

Ca în fi ecare an, cu ocazia celor două zile atât de speciale și cu o deosebită în-cărcătură simbolică, cum sunt sărbători-rea Zilei Românilor de Pretutindeni – ce-lebrată la 30 Noiembrie, de ziua Sfântului Andrei, protectorul României – și, mai ales, a Zilei Naţionale a României – 1 De-cembrie, Ambasada României la Madrid a transmis tuturor românilor rezidenți în Spania, ca de altfel tuturor compatrioților noștri de pretutindeni, un călduros „La Mulți Ani” și urări sincere de sănătate și bucurii.

„Pentru Ambasada României la Ma-drid reprezintă un motiv de bucurie și satisfacție faptul că în această perioa-dă dominată de difi cultăți atât pentru mulți dintre românii afl ați în Spania, cât și pentru spanioli, concetăţenii noștri se reunesc pentru a-și sărbători împreună valorile care ne unesc și ne defi nesc ca popor european.

Prin mijloacele de care dispune și în conformitate cu propriile competen-ţe, Ambasada României are ca menire majoră, și se străduiește permanent să o ducă la îndeplinire, să fi e în serviciul comunității române, fi e prin diversele demersuri realizate și servicii prestate, începând cu cele consulare, fi e prin mai buna promovare a intereselor comunită-ţii românești în dialogul cu autorităţile și societatea spaniolă.

Ambasada apreciază cu satisfacție că în 2014 a reușit ca împreună cu importanta comunitate românească să facă pași im-portanţi în această direcţie, motiv pentru care există premise încurajatoare că vom putea menține și consolida în continua-re această evoluție”, a transmis instituția care reprezintă statul român în Spania.

În acest sens, a menționat inaugurarea, în martie anul acesta, a noului sediu al Secţiei Consulare de la Madrid, „ce a con-stituit un obiectiv de etapă primordial al Ambasadei, tocmai pentru că reprezenta una dintre principalele exigențe ale cetă-ţenilor români.

Noul sediu consular, dotările și proce-durile de lucru moderne implementate și care s-au refl ectat imediat în calitatea prestației Consulatului României din Madrid, ilustrează standardele înalte pe care Ambasada le-a fi xat în efortul său prioritar de a oferi serviciile consulare de calitate pe care le necesită și le așteaptă românii”.

„Evoluții și rezultate pozitive precum cel menționat oferă o bază solidă pentru acțiunea viitoare a Ambasadei și permit să privim cu optimism viitorul, drept pen-tru care folosim acest moment sărbăto-resc pentru a transmite un mesaj de uni-tate și solidariuni-tate, de reînnoite speranţe și încredere în viitor, pentru că numai împreună, prin colaborare și dialog, vom

putea construi, pas cu pas, un viitor mai bun și vom putem ajuta, la rândul nos-tru, la clădirea unei Românii mai bune”, a transmis Biroul de presă al Ambasadei României la Madrid.

Instituția care reprezintă statul ro-mân în Spania a organizat cu ocazia Zilei Naționale a țării noastre o recepție la care au fost invitați atât membri ai comunității noastre, cât și ambasadori, reprezentanți ai „atâtor țări prietene”, după cum a spus ambasadorul Ion Vîlcu, autorități locale și de la nivel de comunități autonome.

Diplomatul a ținut să le trimită compatrioților din Spania, prin interme-diul reprezentanților asociațiilor, parohi-ilor și presei, „mesajul meu de apreciere pentru efortul și munca lor cinstită, prin care contribuie mult la dezvoltarea aces-tei minunate țări și la întărirea legăturilor de prietenie între România și Spania”.

De asemenea, a transmis „un mesaj special de apreciere” pentru echipa sa consulară, „alături de care am reușit să dăm viață în martie anul acesta unui pro-iect cu o semnifi cație particulară pentru noi: deschiderea în Madrid a unui sediu nou și modern, despre care credem, cu multă mândrie profesională, că este cel mai bun și mai performant pe care Româ-nia îl are în lume. Avem satisfacția enormă să constatăm că are un impact benefi c în viața compatrioților ce îi trec pragul în fi -ecare lună”.

Și consulul general al României la

Bil-bao, Marian Popescu, a ținut să se adre-seze compatrioților din Spania cu ocazia Zilei Naționale a României. Pe pagina web a Ambasadei, le-a reamintit cetă-ţenilor că trebuie „să ne aducem aminte cu recunoștință și să cinstim Eroii-martiri și luptătorii poporului român, care și-au jertfi t viața pentru nația română în răz-boaiele vremii.

Totodată, avem obligația morală de apreciere și mulțumire pentru Eroii-martiri ai Revoluției Române din 1989 și familiilor acestora, care au redat tuturor românilor libertatea, demnitatea și locul în familia occidentală”.

Consulul de la Bilbao a ţinut să trans-mită un mesaj și cu prilejul Zilei Români-lor de Pretutindeni: „Cu prilejul sărbătorii Zilei Românilor de Pretutindeni, doresc să transmit tuturor românilor din stră-inătate urările mele de bunăstare și să-nătate. Această sărbătoare a luat naștere în anul 2007, anul integrării României în Uniunea Europeană, dar are rădăcinile în trecutul nostru recent. România s-a con-fruntat cu cel puțin trei valuri mari de emigrație, ceea ce a condus la crearea diasporei românești de ieri și de astăzi. În toată această perioadă, fi ecare dintre dumneavoastră a dorit și și-a însușit da-toria de păstrare și promovare a valorilor identității naționale.

Cu bucurie, am observat dăruirea și eforturile pe care le faceți pentru ca, chiar dacă sunt la distanță, copiii noștri

să descopere spațiile culturale din care provenim.

Năzuind speranța ca acest nobil ci-clu va continua peste ani, vă reiterez

disponibilitatea Consulatului General al României al Bilbao de a vă fi partener în crearea de punți între patria mamă și cea de adopție”.

(11)

1 DECEMBRIE

04.12 - 10.12.2014

11

Ziua României a atras sute de

participanți din Corredor del Henares

Municipiile din Corredor del Hena-res găzduiesc încă unele inițiative în-cepute la sfârșitul săptămânii trecute cu ocazia Zilei României.

Târgul de produse de artizanat și gastronomie românească organizat de Primăria Torrejón de Ardoz pe 30 no-iembrie, în Recinto Ferial, a fost vizitat de sute de compatrioți și spanioli.

Cei mici au participat la un atelier de desen, în care au descoperit costumul popular și tradițiile românești. Copii și adulți au prezentat costume în cadrul unei parade, au fost concerte de fol-clor de-a lungul întregii zile.

Caja del Arte din acest municipiu madrilen găzduiește până pe 5 decem-brie expoziția artistului Gigi Busuioc, intitulată Rumanía y su arte. Cele 40 de piese cuprind sculpturi, picturi, lucrări de restaurare și conservare și costume tipice din România.

Primarul municipiului Torrejón, Pedro Rollán, consilierul pentru Administrație, Bunăstare și Imigrație, Rubén Martínez, consiliera pentru Cul-tură și Femei, Carolina Barriopedro, dar și deputatul pentru diaspora Aurelian Mihai au participat și ei la sărbătoarea României în Torrejón de Ardoz.

Consilierul Rubén Martínez i-a

încu-rajat pe cetățeni să se implice în aces-te „activități ce au ca scop apropierea de realitatea românilor din diferite

perspective, dar punând un interes special pe importanța schimbului cul-tural și a cunoașterii reciproce, ținând cont că Torrejón este o localitate ce găzduiește peste 10.000 de români ce sunt bine integrați și conviețuiesc cu localnicii”.

De asemenea, a adăugat edilul, „în ultimii ani, noi, cei din Guvernul local, am sprijinit organizarea Zilei Naționale a României, pentru că este vorba de o sărbătoare importantă pentru românii care se afl ă în afara țării lor și care le lipsește”.

Deputatul Aurelian Mihai i-a felicitat pe „românii de departe de casă pentru tot ceea ce fac pentru România”. „Di-aspora nu va uita nicicând românii de

acasă”, a declarat acesta. Pentru a marca Ziua Națională a ce-lor aproximativ 17.000 de români din Coslada, asociația culturală Obatalá

și Primăria acestui municipiu au orga-nizat, cu ajutorul Institutului Cultural din Madrid și al Uniunii Arhitecților din România, expoziția Arquitectos

ruma-nos creadores de patrimonio cultural, ce

poate fi vizitată până pe 11 decembrie la Centro Cívico El Cerro. Expoziția prezintă prin imagini și texte evoluția spațiului construit românesc din peri-oada 1869-1989, incluzând lucrări de referință din stilurile neo-românesc, Art Déco și modernism românesc.

Nume precum Ion Mincu, I. D. Be-rindei, Horia Creangă și Marcel Iancu refl ectă valoarea istorică, estetică și culturală a acestui patrimoniu arhi-tectonic. În diferite colegii din Cos-lada profesorii care predau româna

au organizat activități împreună cu asociația Obatalá. Pentru a sărbători Ziua Națională a României, Asociația pentru Integrarea Emigranților din

Velilla de San Antonio a organizat în perioada 25-28 noiembrie o expoziție de costume naționale. „Vizitatorii s-au putut bucura și de volumele de poezie ale poetului Marius Gîrniță, care a avut amabilitatea de a fi prezent la verni-saj și de a transmite câteva gânduri frumoase despre România”, ne-a

in-format Marilena Guriță, reprezentant legal al asociației mai sus amintite. În cadrul expoziției au fost prezentate și picturile elevilor români care frecven-tează atelierele asociației. „Asociația pentru Integrarea Emigranților din Ve-lilla de San Antonio are o tradiție în or-ganizarea de evenimente și festivități pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României, acesta fi ind al șaptelea an consecutiv în care încercăm să aducem România mai aproape de compatrioții din Velilla de San Antonio”, a mai spus Marilena Guriță.

(12)

12

ÎN ROMÂNIA

04.12 - 10.12.2014

UDMR a rupt rupe coaliţia cu PSD la nici două săptămâni de la prezi-denţialele în care Victor Ponta a pier-dut cursa pentru Cotroceni.

„Am făcut un calcul și am constatat că și fără noi guvernul Ponta are ma-joritate, deci stabilitatea politică nu depinde de participarea noastră la guvernare. Nu vrem să creăm instabi-litate, să dăm jos guverne, nu există nici o astfel de intenţie de a da un vot negativ Guvernului, care și fără noi poate funcţiona (...) Recomandarea Consiliului Permanent pentru Consi-liul Reprezentanților Unionali (CRU), care va avea loc pe 13 decembrie, este ieșirea de la guvernare”, a decla-rat Kelemen, pe 27 noiembrie.

Șeful UDMR a precizat că la alegeri Uniunea a primit „un mesaj foarte clar din partea alegătorilor”.

„Am înţeles mesajul electoratului nostru: trebuie să ne întoarcem mai mult către alegătorii noștri, către ma-ghiarii din România care ne-au sus-ţinut în momentele grele, difi cile, în special când am intrat în coaliţia de guvernare”, a afi rmat Kelemen, preci-zând că în turul II al prezidenţialelor 80% dintre maghiarii din România au

votat cu Kelemen Hunor. Întrebat dacă CRU, care va avea loc la Târgu Mureș, ar putea întoarce propunerea, liderul Uniunii a spus că „orice este posibil”, dar nu crede că se va întâmpla.

„Considerăm necesar dia-logul, în continuare, cu toate forţele politice, cu cei care guvernează și cu cei care au avut votul cetăţenilor în 2012 de a guverna până în 2016. Cred că, în continuare, vom susţine demersurile care, pentru fi ecare cetăţean, inclu-siv pentru maghiarii din România, înseamnă un pas înainte, înseamnă creșterea nivelului de trai, a salariilor, locuri de muncă, stabilitate economi-că. În același timp, vrem să menţinem ceea ce am obţinut în 25 de ani în ceea ce privește drepturile maghiari-lor și acest lucru înseamnă un dialog permanent cu toate forţele politice”, a spus Kelemen.

Cât privește o colaborare cu opozi-ţia PNL, șeful UDMR a precizat că „nu există nici o solicitare nici din partea PNL, nici din partea noastră pentru un dialog”. „Am înţeles că PNL nu

do-rește să guverneze, nu există o astfel de posibilitate. Guvernul Ponta are majoritate, există stabilitate politică și guvernamentală, nu trebuie să ne gândim la alte posibilităţi, pentru că nu există o astfel de dorinţă din par-tea nimănui, din parpar-tea noastră în nici un caz”, a arătat Kelemen.

Ieșirea UDMR de la guvernare nu pune, matematic, probleme PSD. Social-democraţii au asigurată ma-joritatea alături de UNPR, PLR-ul lui Călin Popescu Tăriceanu și minorităţi, respectiv 345 de parlamentari din 572. Victor Ponta va fi nevoit, după retragerea maghiarilor, să ceară un vot de încredere parlamentului pen-tru noua echipă pe care o vrea la Pa-latul Victoria.

UDMR a ieșit de la guvernare

România a ajuns la macrostabilitate și îndeplinește toate cele cinci criterii de convergenţă din Tratatul de la Maastricht, însă cu toate acestea nu poate adopta moneda euro nici peste doi ani, apreciază guvernatorul Băncii Naţi-onale a României, Mugur Isărescu.

„În România este macrostabilitate, toate cele cinci criterii de la Maastricht sunt îndeplinite, din coadă am ajuns în frunte. Dar nu ne trebuie euforie. Și suntem iar într-o stare de paradox: deși avem toate criteriile de la Ma-astricht îndeplinite, nu putem să vorbim despre trecerea la euro nici peste doi ani. Sprijinim și ideea de adoptare ca ancoră, ca punct de catalizare, dar nu putem să ne aventurăm, pentru că abordarea e riscantă. Toate cele cinci criterii sunt îndeplinite, dar trebuie acum să le păstrăm”, a afi rmat Isărescu la seminarul Economia românească între macrostabilitate și microtensiuni, organizat de Asociaţia Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) la Banca Naţională.

El a punctat că econo-mia românească este în prezent stabilă, însă are probleme la nivel micro, amintind numărul mare de insolvenţe din ultimii ani.

„Problemele micro sunt de fapt cam mari, mari de tot, din timp ce insolvenţa ajunge să-ţi creeze doar probleme și devine o prac-tică să închizi o fi rmă și pe urmă să deschizi în altă parte alta și să n-ai nici un fel de problemă. Păi când intrau cei care scontau la Banca Naţională în 1880-1890, treceau printr-o

ca-meră și li se punea ștampilă că n-au falimentat fi rme, că și-au plătit datoriile la timp, că sunt înregistraţi la Registrul Comerţului și respectă toate regulile comerciale și că sunt onorabili, nu intrau altfel la scont”, a atras atenţia gu-vernatorul.

Șeful BNR spune că, în prezent, cu toate că există zeci de indicatori fi nan-ciari, de prudenţialitate, există fi rme care nu-și plătesc datoriile la stat, exis-tând întârzieri generale ale plăţilor.

„Asta cred că va schimba și comportamentul Ministerului de Finanţe, că și el este jucător și trebuie să respecte regulile, adică nu numai să aibă preten-ţia să fi e plătit la timp, ci să plătească și el la timp”, a precizat Isărescu.

Isărescu: Nu putem adera

la euro nici peste doi ani

România se numără printre ţările cu cel mai ridicat cost al benzinei din lume, calculat în funcţie de puterea de cum-părare, situându-se pe locul 11 după ponderea costului unui galon de benzi-nă în venitul mediu zilnic, potrivit unui studiu Bloomberg pentru 61 de ţări.

Un galon de benzină premium, adi-că circa patru litri, costă 4,92 de euro, în timp ce venitul mediu zilnic este de 28 de dolari (22,5 euro). Astfel, pentru cumpărarea a aproape patru litri de benzină, un român trebuie să plătească 22,04% din venitul mediu pe zi. Calcu-lat pentru un litru de combustibil, pon-derea este de 5,82% din venitul mediu zilnic.

În ceea ce privește preţul litrului de benzină, acesta se situează la 1,3 euro, scăzând cu 17% în ultimele șase luni în România, potrivit datelor Bloomberg.

Astfel, România se clasează pe locul 29 în rândul ţărilor luate în

considera-Printre ţările cu cea mai scumpă benzină din lume,

în funcţie de puterea de cumpărare

re de analiza Bloomberg, după preţul litrului de benzină. Ţinând cont, însă, și de salarii, România se plasează în clasa-mentul denumit „suferinţă la pompă” pe locul 11 în rândul celor 61 de state analizate.

Topul ţărilor cu cele mai mari preţuri la benzină este condus de Norvegia, unde un litru de benzină costă 1,96 de euro, fi ind urmată de Turcia (1,79 euro) și Hong Kong (1,72 euro).

În funcţie de preţ, România se afl ă între Croaţia (1,31 euro pe litru), locul 28, și Chile (1,26 euro pe litru), locul 30. Preţul unui litru de benzină este mai mic decât în România în ţări ca Lituania (1,29 euro pe litru) și Estonia (1,21 euro pe litru). În schimb, în Cehia (1,33 euro pe litru), Grecia (1,5 euro pe litru), Slova-cia și Slovenia (1,42 euro pe litru), benzi-na costă mai mult decât în România.

Organizat după „suferinţa la pompă”, clasamentul Bloomberg este condus

de Pakistan, unde pentru cumpărarea unui litru de benzină este necesară o treime din venitul mediu zilnic, care se situează la 3,55 dolari (2,8 euro). Ţările care completează topul zece sunt India, Filipine, Indonezia, Turcia, Thailanda, Bulgaria, Africa de Sud, Nigeria și Chi-na. Venezuela ocupă ultima poziţie în ambele topuri, cu un preţ de 0,01 euro pe litru de benzină. Ultima dată când guvernul a încercat să reducă subvenţi-ile pentru benzină, în 1989, au avut loc revolte în urma cărora au murit sute de oameni.

Clasamentul The Bloomberg Gas Price Ranking analizează 61 de ţări, lu-ând în calcul preţul mediu al benzinei și „suferinţa la pompă”, care măsoară procentul din venitul mediu zilnic ne-cesar pentru cumpărarea unui litru de benzină sau a unui galon de benzină. Datele sunt valabile pentru trimestrul al patrulea din acest an.

(13)

SPORT

04.12 - 10.12.2014

13

„Hai Românie!”, noul imn al naţionalei de fotbal, prezentat de Iris la Alba Iulia

Din 1986 peste 800.000 de clienţi au avut încredere în noi

Certificate medicale

Renovare şi duplicate carnete de conducere spaniole Preschimbare carnete de conducere româneşti, toate categoriile Transfer şi înmatriculări de maşini

Plăci de vehicule provizorii şi definitive

Radierea maşinii în Spania pentru înmatriculare în România Certificat de antecedente maşini

642 47 55 00 / 666 32 07 13

9 CENTRE LA DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

GESTORIE ROMÂNEASCA

GESTORIE SPECIALIZATA ÎN GESTIUNI DE VEHICULE SI CARNETE DE CONDUS

10%

REDUCERE prezentând acest CUPON

Trupa Iris a prezentat, pe 29 noiembrie, la Alba Iulia, noul imn al echipei naţio-nale de fotbal – „Hai Românie!”, membrii formaţiei spunând că piesa este dedicată „suporterilor simpli din toată ţara”.

Solistul trupei, Rafael, a declarat într-o conferinţă de presă că noul imn este atât al echipei naţionale de fotbal, cât și al su-porterilor adevăraţi.

„Mesajul acestui imn este acela de a ne uni sub tricolor, este un dialog între fot-baliștii de pe teren, membrii echipei na-ţionale, și suporterii din tribune. S-a dorit o unifi care a acestor două spirite care în timpul jocului devin un singur sufl et. Este o piesă de forţă, o piesă mobilizatoare”, a spus Rafael.

El a adăugat că până acum Iris a purtat noroc echipei naţionale de fotbal, care după primele meciuri se clasează pe pri-mul loc în grupă la campania de califi care pentru Euro 2016.

„Este o mare bucurie și o mare onoare pentru formaţia Iris să participe alături de echipa naţională a României la aceas-tă campanie de califi care la Euro 2016. Până acum credem că am purtat noroc, suntem pe primul loc în grupă cu șanse foarte mari să rămânem până la sfârșitul acestor preliminarii pe primul loc”, a mai spus Rafael.

El a afi rmat că selecţionerul Anghel Ior-dănescu a ascultat noul imn în perioada în care era director tehnic la FRF, după ce în presă au apărut articole privind sintag-ma din fi nalul piesei „Hai pe ei, pe sintag-masintag-ma lor”.

Potrivit solistului trupei Iris, sintagma este un îndemn al suporterilor și a fost introdus în versurile imnului la solicitarea liderilor de galerii.

„Ne-au rugat să le dăm și lor două trei secunde din acest imn unde să strige și ei ceva cu care este obișnuit orice jucător de

fotbal, orice antrenor, orice personaj care apare pe stadion. (…) Cei care s-au opus acestei intervenţii a membrilor de galerii au fost cei care poate nu au plătit în viaţa lor un bilet pe stadion, care râd de la lojele VIP-urilor când echipele de club pierd sau câștigă”, a mai spus Rafael. El a explicat că în fi nal s-a făcut totuși „o concesie” și s-a eliminat acest ultim vers, fi ind înlocuit cu „Hai România, astăzi vrem victorie”.

Astfel, ultima strofă a imnului este: „Al-lez, allez - Hai România, astăzi vrem victo-rie/Allez, allez - Hai România - ori murim, ori câștigăm!” în loc de „Allez, allez - Hai

Marica le-a oferit Simonei Halep și președintelui ales

Klaus Iohannis câte un tricou al naţionalei

România, Hai pe ei, pe mama lor/Allez, allez - Hai România - ori murim, ori câști-găm!”.

„Este o concesie făcută pentru ca aceas-tă piesă să poaaceas-tă apărea și pe televiziuni și să nu fi e scandaluri și discuţii. Trupa Iris a fost întotdeauna un simbol al împăcării și bunului simţ în mass-media. Astfel, acea sintagmă a fost scoasă și înlocuită cu alta doar pentru emisiunile TV însă în concert rămâne varianta originală, neaoșă din po-por”, a spus Rafael.

Trupa Iris a concertat duminică în Ceta-tea Alba Carolina din Alba Iulia, în

deschi-derea ofi cială a manifestărilor organizate sub genericul „Festival de România” pen-tru a marca Ziua Naţională și împlinirea a 96 de ani de la Marea Unire din 1 decem-brie 1918.

Atacantul Ciprian Marica a postat, pe 1 decembrie, un mesaj pe pagina sa de Facebook în care anunţă că le oferă de Ziua Naţională a României jucătoarei de tenis Simona Halep și președintelui ales Klaus Iohannis câte un tricou al primei reprezentative personalizat.

El a ales numărul 9 pentru tricoul Simonei Halep, pe care o conside-ră cel mai bun atacant al României în „meciul cu imaginea proastă” din străinătate. „Dragi prieteni! Vă urez la mulţi ani fericiţi de ziua naţională a

României! Și pentru că este aniversa-re, fac și două cadouri – tricoul sacru al echipei naţionale – pentru două persoane care înseamnă enorm pen-tru toţi românii. Domnișoarei Simona Halep i-am ales numărul 9 pentru ca a fost cel mai bun atacant al Româ-niei în meciul cu imaginea proastă care ni se face în străinătate. A dus numele României în toate zările, mai mult decât orice ambasador al statu-lui. Bravo, Simona!”, a scris atacantul echipei Konyaspor, pe pagina sa de Facebook.

Tricoul lui Klaus Iohannis a fost in-scripţionat cu numărul 1, pentru ca președintele ales să fie „numărul 1 în lupta împotriva corupţiei”. „Un tri-cou cu numărul 1 îl voi oferi omului numărul 1 în stat, președintelui Klaus Iohannis. Să nu uitaţi, domnule preșe-dinte, câte speranţe și-au făcut româ-nii în privinţa dumneavoastră. Să fiţi numărul 1 în lupta împotriva corup-ţiei, în lupta cu nedreptăţile, în lupta pentru drepturile tuturor românilor! Încă o dată «La mulţi ani!» Hai Româ-nia!”, a explicat Ciprian Marica.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :