Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

23  Descargar (0)

Texto completo

(1)

1 1

(2)
(3)

3

EIX 1

Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom

EIX 2

Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

EIX 3

(4)

1.1. Afers socials i protecció social

Eix 1. Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom

o

Fomentar una societat cohesionada que dóna suport a les famílies.

o

Vetllar per un rol actiu de les persones grans en la comunitat i promoure l’autonomia personal

i la integració social de les persones amb discapacitat.

o

Fer un país compromès amb la infància i l’adolescència.

o

Construir un país que generi oportunitats pel jovent.

o

Reforçar el Tercer sector social, fomentar el civisme i enfortir el model català del voluntariat.

o

Impulsar un model de serveis socials capdavanter.

ACTUACIONS DESTACADES

o Llei de suport a les famílies.

o Llei catalana d’adopció internacional. o Llei de renda garantida de ciutadania.

o Llei catalana de promoció de l’autonomia personal. o Llei de foment de l’associacionisme.

o Reducció del nombre de famílies en situació de pobresa. Decret

de la Renda Mínima d’Inserció.

o Concertació dels centres d’atenció a persones amb malaltia

mental, persones amb discapacitat i de gent gran.

o Garantia de les prestacions econòmiques i dels serveis a les

persones en situació de dependència i privació de recursos econòmics.

o Protecció dels infants per cobrir les seves necessitats bàsiques. o Desplegament del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020.

o Tercer Pla de suport al Tercer Sector Social. o Agència catalana de la Protecció Social.

o Contracte-programa 2016-2019 entre la Generalitat i els

ajuntaments de més de 20.000 habitants, els consells comarcals, els consorcis i les mancomunitats.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Taxa AROPE

o Taxa de pobresa (desglossada per sexe i edat) o Nombre de persones beneficiàries de l’RMI

o Nombre de persones beneficiàries de les prestacions de la LAPAD o Nombre de beques a infants per activitats d’estiu

(5)

5

1.2. Igualtat, Migracions i Ciutadania

Eix 1. Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom

o

Dissenyar i gestionar de manera integral les polítiques de migracions així com l’acollida a les

persones demandants de protecció internacional o refugi.

o

Impulsar pràctiques per a la igualtat efectiva entre les persones i de respecte a totes les formes

de diversitat.

o

Garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i eradicar la violència masclista.

o

Garantir l'exercici del dret a la llibertat religiosa i de consciència i fomentar la convivència entre

les persones, amb les seves creences o no creences, i les comunitats religioses.

ACTUACIONS DESTACADES

o Llei per garantir la igualtat de tracte i la no-discriminació. o Desplegament del servei de primera acollida.

o Pla de ciutadania 2016-2019.

o Desplegament de l’Agència de les Migracions de Catalunya. o Desplegament del Pla de Protecció Internacional Catalunya. o Pla de Mobilitat Internacional.

o Protocol de protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans a

Catalunya.

o Suport als ens locals en la implementació dels Plans d’Igualtat. o VIII Pla estratègic de polítiques de dones 2016-2019.

o Desplegament de la Llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i

homes.

o Reglament de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els

drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

o Decret de desplegament de la llei 13/2014, de 30 d’octubre,

d’accessibilitat.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Persones sol·licitants del Servei de Primera Acollida o Nombre de persones sol·licitants d’asil acollides o Evolució dels casos de violència masclista

(6)

1.3. Habitatge i subministraments bàsics

Eix 1. Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom

o

Eradicar els desnonaments: cap família vulnerable sense habitatge.

o

Ampliar el parc d’habitatge sota responsabilitat pública: més habitatge social per atendre les

famílies vulnerables.

o

Impulsar l'activitat del sector, i en especial de la rehabilitació: la planificació i els programes de

suport a la inversió com a instruments clau per crear ocupació.

o

Garantir el servei dels subministraments bàsics a les persones vulnerables.

ACTUACIONS DESTACADES

o Llei catalana d’arrendaments urbans.

o Desplegament de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures

urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

o Implantació del Reglament de la Mesa d’Emergències de

l’Agència de l’Habitatge a l’àmbit municipal.

o Modificació del Reglament del Registre de Sol·licitants

d’Habitatges de Protecció Oficial.

o Prestacions urgents al pagament del lloguer per evitar

desnonaments.

o Suport a les entitats del tercer sector en la gestió dels habitatges

públics provinents de la mesa d’emergències.

o Tutela del servei Ofideute pel compliment per les entitats

financeres del lloguer social obligatori en els casos de desnonaments per impagaments del lloguer o de la hipoteca.

o Ampliació del nombre de famílies amb dret a percebre l’ajut al

lloguer.

o Reforç de l’exercici del tanteig i retracte, especialment amb la

recaptació de l’impost dels habitatges buits.

o Aplicació de la Llei 24/2015 de mesures urgents per garantir el dret

d’accés als subministraments d’aigua potable, electricitat i gas

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Evolució de les prestacions al pagament del lloguer

o Evolució dels expedients d’intermediació en deute hipotecari del

servei Ofideute

o Evolució de la dotació econòmica destinada per la Generalitat a

(7)

7

1.4. Polítiques educatives

Eix 1. Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom

o

Impulsar una educació competencial que doni respostes a les futures necessitats formatives.

o

Potenciar un sistema educatiu i de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats.

o

Consolidar un model propi educatiu català basat en el plurilingüisme competencial i integrador

amb el català com la llengua vehicular.

o

Aprofundir en l’autonomia dels centres i en el seu treball en xarxa i donar suport als docents per

a l’actualització i millora de la seva tasca.

o

Promoure un sistema educatiu inclusiu i d’atenció a la diversitat.

o

Desenvolupar i consolidar un model propi d’FP.

ACTUACIONS DESTACADES INDICADORS DE SEGUIMENT

o Desplegament competencial dels decrets curriculars de primària i

secundària.

o Suport específic als centres de màxima complexitat: reducció de

ràtios, increment de recursos de professorat.

o Accés en condicions d’igualtat al servei de menjador escolar,

especialment per a l’alumnat en risc social greu.

o Extensió del pla pilot per a la implantació del 1r cicle d’educació

infantil (1-3) en escoles rurals i en entorns socioeconòmics desafavorits.

o Continuació de l’ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. o Potenciació i ampliació dels plans educatius d’entorn.

o Decret d’atenció educativa de l’alumnat en el marc d’un sistema

inclusiu.

o Increment dels llocs de treball docents vinculats amb el projecte

educatiu de cada centre.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Taxa d’abandonament escolar o Taxa de graduats a l’ESO

o Dades sobre estabilitat de la plantilla docent

o Nombre d’alumnes que estudien una segona llengua estrangera o Pla d’acreditació i qualificació professionals de Catalunya. o Posada a punt l’Agència Pública de Formació i Qualificació

Professionals de Catalunya.

o Extensió del model català d’FP dual augmentant el nombre

(8)

8

1.5. Salut

Eix 1. Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom

o

Garantir un sistema de salut universal, públic i equitatiu.

o

Potenciar un sistema transparent, participatiu i sostenible.

o

Reforçar un sistema de qualitat assistencial basat en l’R+D+I.

o

Impulsar les polítiques de prevenció i promoció de la salut.

ACTUACIONS DESTACADES

o Llei de Salut i Social de Catalunya.

o Llei d’universalització de l’assistència sanitària a càrrec del

Servei Català de la Salut.

o Millora de la situació de les persones en llista d’espera per a

intervenció quirúrgica, prova diagnòstica o visita a l’especialista.

o Pla estratègic d’Atenció Primària i Comunitària. o Pla de Salut de Catalunya 2016-2020.

o Pla Estratègic de Recerca. o Pla director d'Urgències.

o Decret que reguli la indicació, ús i autorització de dispensació de

medicaments per part d’infermeria.

o Decret d’autorització de centres i serveis sanitaris.

o Promoció del treball intersectorial i transversal implantant, a tots

els nivells, el plantejament de “Salut en totes les polítiques” (PINSAP).

o Pla d’atenció a les persones afectades per síndromes de

sensibilització central, derivat de la revisió del model d’atenció a la fibromiàlgia, fatiga crònica i síndrome de sensibilitat química múltiple, realitzada d’acord amb professionals experts en la matèria i associacions d’afectats.

o Revisió de l’assignació de recursos a l’atenció primària

incorporant criteris de desigualtat econòmica i social.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o % de reducció de temps d’espera per a intervencions quirúrgiques o % de reducció de temps d’espera per a proves diagnòstiques o % de reducció de temps d’espera per a primera visita a

especialista

(9)

9

1.6. Cultura

Eix 1. Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom

o

Garantir la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni cultural.

o

Fomentar la creació, la producció, la difusió i la participació culturals.

o

Impulsar la internacionalització de la cultura catalana.

o

Promoure el coneixement i l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits, reforçar la cooperació

amb els territoris de parla catalana i promoure el coneixement i l’ús de l’occità aranès i la llengua

de signes catalana.

ACTUACIONS DESTACADES

o Reforma de la Llei de patrimoni cultural català.

o Modernització del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i

desenvolupament del projecte del carnet cultural.

o Projecte de Museu de l’Arquitectura i l’Urbanisme i Pla de

Protecció de l’Arquitectura Moderna.

o Reactivació del Fons Nacional d’Art de la Generalitat.

o Obertura d’una oficina de produccions com a embrió de la futura

Companyia Nacional de Dansa de Catalunya.

o Pla especial de llibreries emblemàtiques i adaptació de la línia

d’ajuts específica per a llibreries de nova creació.

o Promoció de l’exhibició de cinema en català: doblatge per al

públic familiar i subtitulació en català en versió original.

o III Congrés Internacional de la Llengua catalana.

o Foment de l’associacionisme cultural en el marc del desplegament

de la futura Llei de Foment de l’Associacionisme.

o Mesures d’estímul de la lectura entre la població infantil.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Usos del patrimoni cultural

o Índex de Consum Cultural Harmonitzat

o Participació en fires, festivals i mercats internacionals o Impacte de la política per al doblatge i subtitulació en català

(10)

1.7. Esports

Eix 1. Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom

o

Promoure l’activitat física i l’esport com a base de la política esportiva de Catalunya.

o

Garantir la presència de Catalunya al món en el camp esportiu.

ACTUACIONS DESTACADES

o Llei de l’activitat física i de l’esport de Catalunya. o Accions d’esport inclusiu per a col·lectius amb capacitats

diferents i col·lectius socials més desfavorits.

o Potenciació del Pla Nacional de l’Activitat Física i l’Esport. o Desenvolupament del Pla Estratègic de l’Esport Escolar de

Catalunya 2013 -2020, el Pla Estratègic de l’Esport Universitari 2013-2020 i el programa Dones i Esport.

o Sol·licitud per a la incorporació de Catalunya al Comitè Olímpic

Internacional i a les federacions esportives internacionals.

o Potenciació de l’INEFC Calalunya perquè esdevingui un centre de

referència en la formació i la recerca esportiva.

o Potenciació del CAR de Sant Cugat perquè esdevingui un centre

de referència en l’alt rendiment esportiu.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Nombre de persones que practica algun esport o alguna activitat

física

o Nombre de clubs esportius a Catalunya

o Nombre de centres participants en el Pla Català Esport a l’Escola o Nombre de federacions esportives catalanes reconegudes

internacionalment

(11)

11

2.1. Treball

Eix 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

o

Promoure polítiques d’ocupació per un país amb més i millor feina.

o

Establir un nou sistema de relacions laborals modern i adaptat a la realitat del país.

o

Donar suport a les empreses d’inserció i integració laboral i consolidar el compromís social a les

empreses i a les institucions.

ACTUACIONS DESTACADES

o Desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del

sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

o Simplificació de les convocatòries del SOC des d’una perspectiva

integradora.

o Desplegament del Programa de la Garantia Juvenil.

o Consolidació del Programa de Grans Actius, per a majors de 45

anys.

o Aprovació del nou pla de treball del programa ARACOOP. o Consolidació dels programes de suport al treball autònom.

o Desplegament del III Pla de govern i seguretat laboral 2015-2020. o Garantia d’un sistema d’inspecció laboral proper i accessible. o Model d’integració laboral i de suport a la vida independent de les

persones amb discapacitat, basat en la persona i les seves necessitats de suport.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Taxa d’atur (desglossada per sexe i edat) o Taxa d’ocupació (desglossada per sexe i edat) o Taxa d’atur juvenil (desglossada per sexe i edat) o Nombre d’empreses amb programes d’RSC

o Pla de modernització dels Centres Especials de Treball (CET). o Establiment d’un pacte de compromís amb els agents socials i

econòmics per adoptar un salari mínim d’acord amb els estàndards de la carta social europea.

(12)

12

2.2. Política fiscal i financera

Eix 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

o

Augmentar els recursos dedicats a polítiques socials mitjançant la política fiscal en el marc

d’unes finances públiques eficients i eficaces, i que tendeixen a l’equilibri estructural.

o

Renegociar les condicions financeres i reclamar els incompliments de l’Estat per garantir

l’autonomia financera de la Generalitat.

o

Facilitar instruments financers que donin suport a l’economia productiva.

o

Crear la hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària del segle

XXI.

o

Perseguir el frau fiscal.

ACTUACIONS DESTACADES

o Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. o Llei de mesures fiscals i financeres.

o Llei del Patrimoni de la Generalitat.

o Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació

de la Llei 23/1998 d’Estadística de Catalunya.

o Creació de la Hisenda pròpia de Catalunya.

o Anàlisi de la càrrega que suposa l’endeutament de la Generalitat

per tal d’avançar en la implementació de mesures que permetin la seva sostenibilitat.

o Aprofundiment en la fiscalitat ambiental per tal d’incrementar els

recursos propis de la Generalitat.

o Consolidació l'ICF com a banc públic d'inversió ("promotional

bank") en el marc de la Unió Bancària Europea.

o Aprovació del Pla d’eficiència de la despesa.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o % de despesa social sobre el total del pressupost o Dèficit públic: % sobre PIB i M€

o Recaptació tributària sobre % PIB

o Desenvolupament del pla estratègic del Sistema de Compra

Corporativa de la Generalitat de Catalunya.

o Definició, disseny, planificació i implantació del Campus

administratiu de la Generalitat.

o Continuació del procés de reestructuració de les seccions de

(13)

13

2.3. Empresa i competitivitat

Eix 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

o

Desenvolupar la competitivitat empresarial i l’estratègia industrial de Catalunya.

o

Fomentar la innovació i la internacionalització empresarial.

o

Impulsar la petita i mitjana empresa i l’emprenedoria.

o

Promoure un model de comerç competitiu, sostenible i equilibrat.

o

Garantir els drets de les persones consumidores i promoure la qualitat i seguretat dels productes

i serveis del mercat.

o

Esdevenir una destinació turística de qualitat i sostenible, fonamentada en un turisme d’alt valor

afegit i una oferta diversificada.

o

Dissenyar i articular un nou model energètic sostenible per a Catalunya.

ACTUACIONS DESTACADES

o Llei de Cambres de Comerç de Catalunya. o Llei de comerç, serveis i fires.

o Llei de modificació del Codi de Consum. o Llei que reguli el règim jurídic de la ITV.

o Consolidació de l’orientació sectorial de la política industrial. o Transformació d’AVANÇSA en un instrument de coinversió en

projectes de creixement empresarial.

o Creació d’una línia de suport anomenada indústria 4.0. o Innovació empresarial a través de les Comunitats RIS3CAT. o Desplegament del Pla de Turisme (PETC) 2013-2016 i

programació de la 2a fase d’execució del PETC pel 2017-2020.

o Aprovació del Reglament únic de turisme de Catalunya.

o Desenvolupament d’una estratègia energètica: horitzons 2030 i 50. o Estratègia d’impuls al vehicle elèctric.

o Convenis de difusió i foment de l’arbitratge de consum.

o Desplegament del Pla per a la implantació de la Finestreta Única

Empresarial 2015-2017.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Llocs de treball mantinguts mitjançant la política industrial o Evolució de les exportacions i les importacions

o Nombre d’expositors i visitants a fires nacionals o Nombre de turistes estrangers i despesa

(14)

14

2.4. Universitats i recerca

Eix 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

o

Consolidar l’ensenyament superior sobre els pilars de la qualitat, l’excel·lència, la

internacionalització i la igualtat d’oportunitats.

o

Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i retenció de talent, la

internacionalització i la transferència de coneixement al món productiu.

ACTUACIONS DESTACADES

o Elaboració d’un informe avaluatiu sobre el finançament de les

universitats públiques, els preus públics i taxes i l’eficàcia del sistema d’ajuts.

o Elaboració d’un Pla integral de beques. o Desplegament del Pla Serra Húnter.

o Implementació de projectes amb cofinançament FEDER

2014-2020 per desenvolupar el pla d’actuacions de la RIS3CAT.

o Noves convocatòries del Pla de doctorats industrials i del

Programa indústria del coneixement.

o Millora i adquisició de nous equipaments per al Sincrotró

(CELLS), per al Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) i per al Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG).

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Nombre d’estudiants (grau, màster i doctorat) en relació amb la

població jove.

o Percentatge d’estudiants internacionals (grau, màster i doctorat). o Nombre acumulat d'ajuts ERC (Proof of Concept, Advanced,

Starting i Consolidator) obtinguts per investigadors que treballen a Catalunya, per milió d’habitants.

o Percentatge de fons de recerca competitius de la Unió Europea

(15)

15

2.5. Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació

Eix 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

o

Millorar la competitivitat de les explotacions agràries, pesqueres i forestals i empreses

alimentàries.

o

Impulsar la innovació, la internacionalització i la qualitat de la indústria agroalimentària, i

potenciar el consum dels productes locals per consolidar productors, mercats i consumidors.

o

Garantir la sostenibilitat de les activitats que impacten sobre els nostres ecosistemes assegurant

l’activitat agroforestal i pesquera de futur, tot impulsant polítiques de qualitat per les persones i

l’entorn.

ACTUACIONS DESTACADES

o Llei agrària, pesquera, forestal i d’alimentació de Catalunya. o Llei de caça.

o Llei del sòl d’ús agrari. o Llei d’ordenació vitivinícola.

o Reglament de laLlei de les organitzacions interprofessionals

agroalimentàries de Catalunya.

o Decret de millora de la gestió de les dejeccions ramaderes. o Decret de comercialització dels productes de la pesca i

aqüicultura.

o Pla de millora de la competitivitat del sector de la llum (sardina i

seitó).

o Model propi de governança pesquera.

o Revisió del Pla de Regadius de Catalunya 2008-2020.

o Programes “Benvinguts a pagès” i “Peix de les nostres llotges”. o Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia 2016.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Evolució de la renda agrària o Pes de la indústria agroalimentària

(16)

2.6. Infraestructures, mobilitat i urbanisme

Eix 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

o

Avançar en la implantació d’un model de mobilitat que aposti pel servei de transport públic

sostenible, segur i eficient com a pilar de l’estat del benestar.

o

Desenvolupar una xarxa d’infraestructures i equipaments com a elements dinamitzadors de

l’economia del país i creadors de riquesa,

prioritzant les inversions sota criteris de seguretat

eficiència i de rendiment social, econòmic i ambiental.

o

Iniciar el procés d’assumpció de les competències plenes en matèria ferroviària.

o

Potenciar un territori ordenat per fer-lo més competitiu i aprofitar les seves potencialitats, tot

respectant els seus valors naturals i socials.

ACTUACIONS DESTACADES

o Llei de serveis de mobilitat terrestre. o Llei d’infraestructures de mobilitat.

o Llei de ports i de transport marítim i fluvial. o Llei de l’arquitectura.

o Llei d’ordenació del litoral català. o Llei de territori.

o Llei de muntanya.

o Posada en servei del perllongament dels FGC a Sabadell. o Posada en servei metro L10 Zona Franca.

o Desenvolupament i implantació de la T-Mobilitat per al

desplegament de la integració tarifària a tot Catalunya.

o Millora d’accessibilitat i estacions de Metro i FGC. o Execució de les obres de vies ciclistes.

o Actuacions a la xarxa viària pròpia i de l’Estat.

o Pla d’aeroports de Catalunya i Pla de ports de Catalunya.

o Sol·licitud del traspàs de la infraestructura de rodalies i regionals. o Seguiment de les inversions per al Corredor Mediterrani previstes a

l’agenda catalana.

o Aprovació de Plans directors urbanístics.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Nombre d’usuaris del transport públic o Inversió en manteniment de carreteres

o Càrrega transportada en l’àmbit viari, ferroviari, aeri i marítim o Índex de satisfacció i puntualitat a la xarxa de rodalies i regionals o Nombre de Plans de desenvolupament aprovats

(17)

17

2.7. Medi ambient i sostenibilitat

Eix 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

o

Protegir i restaurar els ecosistemes terrestres i marins, i promoure l’ús sostenible del patrimoni

natural, que el converteixi en font de riquesa per al territori.

o

Combatre el canvi climàtic, mitigar els seus efectes i reduir l’impacte de les activitats sobre

l’entorn, per millorar la qualitat ambiental del territori.

o

Gestionar l’aigua de manera sostenible per garantir-ne la disponibilitat amb criteris socials,

econòmics i ambientals.

o

Apostar per una economia verda i circular, que estalviï recursos, que posi en valor els residus i

que ens impulsi cap a una societat pionera en innovació.

ACTUACIONS DESTACADES

o Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. o Llei de la biodiversitat i el patrimoni natural. o Llei de de restauració d’activitats extractives.

o Modificació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació

ambiental de plans i programes.

o Llei de qualitat ambiental. o Llei de canvi climàtic. o Llei de residus.

o Creació de l’Agència del Patrimoni Natural de Catalunya o Programa general de gestió de residus i recursos de Catalunya

2013-2020 (PRECAT20),

o Estratègia de finançament de la política de patrimoni natural. o Desplegament dels Programes Voluntaris de compensació i de

reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH).

o Implantació del Pla per a la millora de la qualitat de l’aire a la

conurbació de Barcelona

o Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. o Pacte Nacional de l’Aigua.

o Elaboració i aprovació dels plans d’acció de reducció de la

contaminació acústica.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Nombre d’espais i hectàrees protegides o Contaminació de l’aire

o Evolució del consum d’aigua

o Generació de residus municipals per càpita i recollida selectiva de

(18)

3.1. Administració pública catalana

Eix 3. Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

o

Desenvolupar una administració més eficient al servei de les persones i les empreses.

o

Gestionar la transició tecnològica de les administracions catalanes al nou marc polític.

o

Dissenyar i desenvolupar el nou model de l’Escola Nacional de Govern i Administracions

Públiques (ENGAP).

o

Establir un model propi de l’Administració local de Catalunya.

ACTUACIONS DESTACADES

o Llei de l’Escola Nacional de Govern i Administracions

Públiques (ENGAP).

o Llei de governs locals.

o Llei de direcció pública professional.

o Sistema d’ordenació de la direcció pública professional. o Implantació del pla de reforma de l’Administració.

o Implantació de bones pràctiques en bon govern, com el protocol

del Codi de conducta d’alts càrrecs i directius del sector públic, el Codi d’ètica d’empleats públics, la creació del Consell d’integritat de l’Administració de la Generalitat i Catalunya, seguiment i avaluació de cartes de serveis, etc.

o Nou model de polítiques de recursos humans que introdueixi

majors graus de flexibilitat, professionalització i un nou marc en polítiques socials.

o Simplificació i accessibilitat a la tramitació administrativa tant de la

ciutadania com de les empreses.

o Organització del Congrés Nacional del Món Local i reforç del

Consell de Governs Locals.

o Definició de línies per implementar el vot electrònic dels catalans

residents a l’estranger.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Evolució de la plantilla efectiva

o Nombre de transaccions electròniques suportades a la plataforma

d’interoperabilitat PICA

o Nombre de convocatòries tramitades relacionades amb les línies de

(19)

19

3.2. Transparència, govern obert i contractació pública

Eix 3. Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

o

Garantir una aplicació rigorosa i efectiva de la Llei de transparència, accés a la informació

pública i bon govern.

o

Avançar cap a un sistema de govern obert al Govern català que integri les polítiques de

transparència, dades obertes i participació ciutadana.

o

Lluitar contra la corrupció: màxima transparència i informació en la contractació i subvencions

públiques.

o

Contractar de forma legalment i èticament impecable, socialment responsable i econòmicament

eficient.

ACTUACIONS DESTACADES

o Llei de contractes del sector públic de Catalunya.

o Transposició de la Directiva europea que regula la contractació

dels serveis socials i de salut.

o Conversió del Portal de la Transparència de Catalunya que

permeti la integració, interoperabilitat i reutilització.

o Pla de govern obert.

o Increment de la reserva social de contractació dirigida als centres

especials de treball i a les entitats d’inserció sociolaboral.

o Articulació i posada en funcionament d’una Central de Compra

Pública de Catalunya

o Incorporació de les dades contractuals de les administracions

públiques catalanes a la consulta del Registre Públic de Contractes oberta a la ciutadania.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Índex de de transparència INCAU de Transparència Internacional o Evolució del nombre de fitxers de dades obertes

o Import dels estalvis assolits mitjançant compres de la Central de

Compres de Catalunya

o Desenvolupament de la Llei de transparència, accés a la

informació pública i bon govern.

o Codi de conducta dels alts càrrecs i directius.

o Publicació de tota la informació de contractació pública i

(20)

3.3. Acció exterior i relacions institucionals

Eix 3. Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

o

Dotar la Generalitat de plenes capacitats per desplegar i executar la seva política d’acció

exterior.

o

Fomentar la cooperació al desenvolupament.

o

Fomentar la memòria democràtica, la pau i el respecte als drets humans.

ACTUACIONS DESTACADES

o Llei de la Catalunya Exterior.

o Ampliació de la xarxa de delegacions del Govern a l’exterior. o Presència activa internacional en els principals debats globals. o Pla Nacional d’Objectius de Desenvolupament Sostenible

(PNODS), per assegurar la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

o Desplegament del Pla director 2015-2018 de cooperació al

desenvolupament.

o Estratègia de consens que millori l’articulació de les institucions

en matèria de pau i cooperació al desenvolupament.

o Pla d’actuacions 2016-2018 en memòria democràtica, pau i drets

humans.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Nombre d’activitats organitzades per les delegacions del Govern a

l’exterior

o Nombre de missions institucionals i empresarials catalanes a

l’exterior

o Nombre d’actuacions de millora d’espais de memòria o Projecte d’identificació genètica (ADN) de persones

desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.

o Commemoració del 80è aniversari de l’inici de la Guerra Civil

espanyola i del 85è aniversari de la proclamació de la República Catalana.

(21)

21

3.4. Justícia

Eix 3. Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

o

Adequar l’Administració de justícia a les necessitats específiques del segle XXI.

o

Potenciar i estendre els mitjans alternatius de resolució de conflictes.

o

Potenciar els models catalans d’execució penal i de justícia juvenil.

o

Reforçar el dret i les entitats jurídiques de Catalunya.

ACTUACIONS DESTACADES

o Compleció del Codi Civil Català, en particular el Llibre VI. o Creació de la Seu judicial electrònica de Catalunya.

o Elaboració del Pla estratègic interdepartamental d’atenció a la

reinserció postpenitenciària, en col·laboració amb la Taula del 3r sector social.

o Desenvolupament del registre de grups d’interès i codi de

conducta.

o Implantació de l’expedient judicial electrònic mitjançant el sistema

E-justícia.cat.

o Desplegament del model organitzatiu d’oficina judicial

o Articulació de les eines que permetin estendre l’ús dels mitjans

alternatius de resolució de conflictes.

o Implementació del Registre de parelles estables, creat pel Decret

3/2015.

o Desenvolupament del Projecte de formació i inserció del CIRE en

el marc dels programes operatius del Fons social europeu i d’Ocupació juvenil 2016-2022.

o Introducció de mesures vinculades a la justícia restaurativa, per

incloure l’entorn social en la resolució de conflictes.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Despesa en l’Administració de justícia per habitant o Taxa de litigiositat

o Percentatge de població interna en règim obert o Nombre de grups d’interès registrats

(22)

3.5. Seguretat i emergències

Eix 3. Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

o

Consolidar el model de seguretat actual i reforçar-ne els trets d’identitat: democràtic, al servei

dels ciutadans, eficient, modern i eficaç.

o

Reforçar la gestió integral de les emergències mitjançant l’acció coordinada dels cossos

operatius que hi intervenen.

o

Reduir el nombre de víctimes a la xarxa viària catalana, així com la gravetat i les conseqüències

dels accidents de trànsit.

ACTUACIONS DESTACADES

o Llei de policia de Catalunya que redefineixi el sistema de

seguretat pública.

o Llei d’emergències i protecció civil de Catalunya.

o Implantació d’estratègies preventives i reactives envers l’amenaça

de caràcter terrorista.

o Ampliació de la plantilla de la PG-ME per donar compliment als

acords de la Junta de Seguretat de Catalunya 2006 i més recursos humans i materials al Cos de Bombers.

o Lluita contra la delinqüència organitzada transnacional.

o Potenciació de la protecció civil local i millora de la coordinació. o Impuls de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i increment

de la participació d’altres actors de la seguretat i les emergències.

o Aplicació per a telèfons mòbils d’avisos de víctimes de violència

masclista i domèstica.

o Pla general de seguretat de Catalunya 2016-2019.

o Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i

domèstica 2015-2018.

o Pla triennal de seguretat viària 2017-2019.

o Pla de seguretat ciutadana per mediació de conflictes.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Evolució anual dels fets penals coneguts

o Evolució del nombre de víctimes mortals de violència masclista o Evolució del nombre de trucades al 112

o Evolució anual de les víctimes mortals d’accidents de trànsit o Evolució anual del nombre de motoristes morts i ferits greus

(23)

23

3.6. Comunicació i Tecnologies de la informació

Eix 3. Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

o

Fer dels mitjans públics de comunicació una garantia de cohesió social i la garantia de

consolidació de l’espai nacional de comunicació

o

Potenciar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per mitjà de tres grans eixos:

enxarxar, digitalitzar i securitzar.

o

Millorar l’atenció ciutadana avançant cap a noves formes de relació perquè els actors públics

(ciutadania, empreses i entitats) aportin coneixement col·lectiu.

ACTUACIONS DESTACADES

o Llei de «ciberseguretat» nacional de Catalunya. o Pacte Nacional de l’Audiovisual.

o Reforçament de la independència governamental de la

Corporació catalana de mitjans audiovisuals.

o Gestió de l'espai de comunicació, amb la voluntat d’enfortir la

creació escrita, digital i audiovisual de qualitat i en català.

o Potenciació de l’accés a xarxes d’alta velocitat a tot el territori. o Desplegament de xarxes de nova generació

.

o Suport a les iniciatives Mobile World Capital i SmartCAT. o Pla Nacional de Ciberseguretat de Catalunya.

o Creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

INDICADORS DE SEGUIMENT

o Percentatge del PIB català del sector audiovisual o Audiència dels mitjans públics de comunicació

o Nombre de consultes ateses pel xat (o sistema d’interacció) o Nombre d’Oficines integrades en xarxa i integrades a registre

digital

o Increment de la relació amb la ciutadania mitjançant eines digitals

(missatgeria instantània, xarxes socials, serveis mòbils...) potenciant la interacció.

o Avançar en un model d’oficines d’atenció integrada (Oficines

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects : Estat del benestar