Estadística de naixements L augment del nombre de fills per dona atenua la caiguda dels naixements l any 2014

Texto completo

(1)

19 d’octubre de 2015

Estadística de naixements. 2014

L’augment del nombre de fills per dona atenua la caiguda dels naixements l’any 2014

Les Comarques Gironines i Ponent són els àmbits on les dones tenen el primer fill en edats més joves

L’any 2014 el nombre de nascuts vius registrats a Catalunya és de 71.238, xifra que representa una disminució del 0,5% en relació amb el 2013 i una taxa de natalitat de 9,6 naixements per cada 1.000 habitants, segons les dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’augment del nombre mitjà de fills per dona, que passa d’1,33 el 2013 a 1,37 el 2014, ha evitat la forta caiguda que era previsible en la xifra de naixements a causa de la disminució del nombre de dones en edat de tenir fills.

Les dones en edat fèrtil (de 15 a 49 anys) han passat d’1.763.873 l’any 2013 a 1.734.754 el 2014, xifra que representa una reducció de 29.119 dones. A més, les edats en què més es redueix el nombre de dones són les de màxima

fecunditat (de 25 a 39 anys), fet que contribueix a la reducció del nombre de naixements. En les properes dècades el nombre de mares potencials es continuarà reduint i la seva estructura interna serà més envellida, ja que arribaran a les edats fèrtils les dones de generacions menys nombroses nascudes a partir dels anys noranta i finals dels vuitanta del segle XX.

L’edat a la maternitat es manté pràcticament igual que l’any anterior a Catalunya, situant-se en 31,7 anys i l’edat mitjana al naixement del primer fill en 30,4 anys. Ponent i les Comarques Gironines són els àmbits on la maternitat és més jove, amb una edat mitjana a la maternitat que no arriba als 31 anys i una edat mitjana al primer fill de 29,5 anys. L’àmbit Metropolità és on la maternitat és més tardana: 32,0 anys d’edat a la maternitat i 30,8 anys d’edat al naixement del primer fill.

1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55

1.660.000 1.680.000 1.700.000 1.720.000 1.740.000 1.760.000 1.780.000 1.800.000 1.820.000 1.840.000 1.860.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadors de fecunditat. Catalunya. 2004‐2014

Dones en edat fèrtil Nombre de fills per dona Font: Idescat.

(2)

El nombre de naixements de mare estrangera es redueix un 4,5% en relació amb el 2013

Dels 71.238 nascuts vius, 18.351 són fills de mares estrangeres, xifra que representa el 25,8% dels nascuts vius, un percentatge molt superior a la mitjana d’Espanya (17,8%). Aquesta xifra suposa que es manté la tendència a la reducció del pes relatiu dels nascuts vius de mares estrangeres sobre el conjunt dels nascuts vius, atès que l’any 2013 representaven el 26,8% i el 2012 el 27,6%.

La fecunditat de les dones estrangeres és superior a la de les dones amb nacionalitat espanyola; per tant, l’indicador conjuntural de fecunditat és d’1,53 i 1,28 fills per dona, respectivament.

Per país de nacionalitat de la mare, hi ha un clar predomini de fills de mares marroquines (5.743 nascuts vius), seguits, en ordre decreixent, pels fills de mares romaneses (1.449), xineses (941), pakistaneses (731), bolivianes (714), equatorianes (525) i italianes (456). Respecte a l’any anterior, s’observa un lleuger increment dels nascuts vius de mares de nacionalitats europees i una disminució dels nascuts vius de mares amb nacionalitat d’algun país d’Amèrica del Sud.

3 de cada 10 parts són per cesària

Dels 69.861 parts registrats a Catalunya el 2014, el 71,2% són parts naturals i el 28,8% són cesàries.

68.235 són parts simples, 1.612 són dobles i 14 són triples. El 93,4% del conjunt de parts són parts a terme i la resta, el 6,6%, són parts prematurs (és a dir, es van produir abans de la trenta-setena setmana de gestació).

La normalitat i prematuritat del part estan relacionades amb la multiplicitat. D’una banda, el percentatge de parts distòcics (són aquells que han requerit alguna intervenció instrumental com fòrceps o espàtules) augmenta amb la multiplicitat i, d’una altra banda, el percentatge de parts prematurs també augmenta amb la multiplicitat. Així, amb dades provisionals del 2014, el 10,7% dels parts simples són distòcics, davant del 20,4% dels parts en què hi ha més d’un nadó. I si bé el 93,4%

dels parts són parts a terme, en els parts múltiples (de bessons o trigèmins) aquest percentatge es redueix al 49,7%.

La natalitat en els àmbits del Pla territorial, comarques i municipis

El nombre de naixements augmenta a la meitat dels àmbits territorials: el Camp de Tarragona, Ponent, les Comarques Centrals i l’Alt Pirineu i Aran, mentre que a la resta disminueix.

El Camp de Tarragona, Ponent i les Comarques Gironines, tots tres amb una taxa bruta de natalitat

del 10‰, són els àmbits amb més natalitat. Les taxes de natalitat més baixes es registren a l’Alt

Pirineu i Aran (7,8‰) i a les Terres de l’Ebre (8,2‰).

(3)

Pel que fa al nombre de fills per dona (indicador conjuntural de fecunditat), els àmbits territorials que registren valors més elevats són Ponent, les Comarques Centrals i les Comarques Gironines amb 1,53, 1,51 i 1,49 fills per dona, respectivament. L’Alt Pirineu i Aran és el que el té més baix, amb 1,19 fills per dona.

Pel que fa la nacionalitat de les mares, el 34,6% dels nascuts vius de les Comarques Gironines són fills de mare estrangera, un percentatge molt superior a la mitjana catalana (25,8%). Altres àmbits que mostren percentatges elevats de fills de mares estrangeres són els de Ponent (32,4%) i les Terres de l’Ebre (30,6%).

Per comarques, la disminució del nombre de nascuts vius és força generalitzada i només en 17 augmenta el nombre de naixements. Les comarques amb més creixement en nombres absoluts són el Baix Llobregat, el Gironès, el Garraf i el Tarragonès.

Les taxes brutes de natalitat més elevades les registren el Gironès (12,3‰), el Pla d’Urgell (11,2‰) i el Pla de l’Estany (11,0‰), mentre que les taxes més baixes són a la Terra Alta (5,3‰), el Pallars Sobirà (5,9‰), l’Alta Ribagorça i el Ripollès (ambdues amb una taxa del 6,4‰).

Les comarques amb percentatges més elevats de mares estrangeres són la Segarra (54,9%), seguida de l’Alta Ribagorça i l’Alt Empordà, totes dues amb un 40,0%. L’Aran té un 41,0% de naixements de mares de nacionalitat estrangera. Les comarques amb els percentatges més baixos de nascuts vius de mares estrangeres són el Berguedà (16,6%), l’Anoia (17,2%) i el Vallès Oriental (17,5%).

Quant als municipis de més de 20.000 habitants, el municipi de Salt és el que registra el percentatge més elevat de fills de mare estrangera (60,1%), seguit de Palafrugell (52,6%), Lloret de Mar (50,5%), Martorell (46,3%), Salou (46,2%) i Figueres (45,0%).

Marc i Martina són els noms més posats dels nounats del 2014

Marc, una vegada més, és el nom de nadó més freqüent a Catalunya i Martina es consolida com a nom més usual entre les nenes. El nom de Marc va seguit, en ordre decreixent de freqüència, pels d’Àlex/Álex, Pol, Èric/Éric i Martí, i en les nenes segueixen el nom de Martina: Júlia/Julia, Laia, Maria/María i Paula.

Marc és un dels cinc noms més usuals entre els nens en tots els àmbits territorials. Martina ocupa la

primera posició a l’Àmbit metropolità i al Camp de Tarragona. Júlia/Julia és el nom més freqüent entre

les nenes nascudes a les Comarques Gironines, Ponent i Penedès. Carla ho és a Terres de l’Ebre,

Arlet a les Comarques Centrals i Jana a l’Aran.

(4)

Taula 1. Indicadors de fecunditat. Catalunya. 2008, 2012, 2013 i 2014

2008 2012 2013 2014*

Nascuts vius 89.024 77.438 71.591 71.238

per 1.000 habitants 12,1 10,3 9,6 9,6

per 1.000 dones de 15-49 anys 48,5 43,2 40,6 41,1

nens per 100 nenes 107 106 106 108

segons l'estat civil de la mare

mare casada 59.218 43.126 38.759 40.577

% respecte al total de nascuts vius 66,5 55,7 54,1 57,0

mare no casada 29.806 34.312 32.832 30.661

% respecte al total de nascuts vius 33,5 44,3 45,9 43,0

segons l'estat civil de la mare i nacionalitat

% naixements de mare espanyola no casada 33,9 46,2 48,6 48,1

% naixements de mare estrangera no casada 29,9 39,3 38,5 28,5

mare estrangera 25.075 21.397 19.207 18.351

% respecte al total de nascuts vius 28,2 27,6 26,8 25,8

Indicador conjuntural de fecunditat 1,53 1,40 1,33 1,37

mare espanyola 1,38 1,32 1,23 1,28

mare estrangera 2,03 1,69 1,50 1,53

Edat mitjana a la maternitat 30,8 31,4 31,6 31,7

mare espanyola 31,8 32,2 32,3 32,4

mare estrangera 28,6 29,2 29,7 29,8

Edat mitjana al primer fill 29,1 30,3 30,4 30,4

Nombre de dones de 15-49 anys, en milers 1.835,0 1.794,4 1.763,9 1.734,8 Font: Idescat.

*Dades provisionals.

Taula 2. Naixements i taxes de fecunditat per edat i nacionalitat de la mare. Catalunya. 2014

Edats espanyola estrangera total espanyola estrangera total

15-19 674 479 1.153 4,9 18,5 7,1

20-24 2.453 2.473 4.926 17,4 63,3 27,4

25-29 8.726 5.195 13.921 56,0 78,2 62,6

30-34 19.761 5.690 25.451 96,1 72,5 89,6

35-39 16.954 3.539 20.493 64,0 53,3 61,8

40-44 3.988 913 4.901 15,4 18,7 16,0

45-49 331 62 393 1,3 1,8 1,4

De 15 a 49 52.887 18.351 71.238 37,4 51,0 40,2

Font: Idescat. Dades provisionals.

*Naixements per 1.000 dones.

Naixements Taxes de fecunditat*

(5)

Taula 3. Nascuts vius de mare estrangera segons el país de nacionalitat de la mare. Catalunya. 2013 i 2014

2013 2014*

Diferència absoluta 2013-14

Percentatge s/total

% variació 2013-2014

Romania 1.325 1.449 124 7,9 9,4

Itàlia 441 456 15 2,5 3,4

França 361 331 -30 1,8 -8,3

Regne Unit 144 146 2 0,8 1,4

Resta de la Unió Europea 966 990 24 5,4 2,5

Unió Europea 3.237 3.372 135 18,4 4,2

Rússia 311 356 45 1,9 14,5

Ucraïna 217 239 22 1,3 10,1

Moldàvia 75 58 -17 0,3 -22,7

Armènia 48 61 13 0,3 27,1

Resta d'Europa, no UE 181 197 16 1,1 8,8

Europa, no UE 832 911 79 5,0 9,5

Marroc 6.245 5.743 -502 31,3 -8,0

Gàmbia 282 265 -17 1,4 -6,0

Senegal 303 346 43 1,9 14,2

Nigèria 209 190 -19 1,0 -9,1

Resta d'Àfrica 626 646 20 3,5 3,2

Àfrica 7.665 7.190 -475 39,2 -6,2

República Dominicana 404 345 -59 1,9 -14,6

Hondures 382 429 47 2,3 12,3

Cuba 138 111 -27 0,6 -19,6

Mèxic 128 113 -15 0,6 -11,7

Resta d'Amèrica del Nord i Central 172 234 62 1,3 36,0

Amèrica del Nord i Central 1.224 1.232 8 6,7 0,7

Equador 688 525 -163 2,9 -23,7

Bolívia 863 714 -149 3,9 -17,3

Colòmbia 530 393 -137 2,1 -25,8

Argentina 316 259 -57 1,4 -18,0

Resta d'Amèrica del Sud 1.441 1.267 -174 6,9 -12,1

Amèrica del Sud 3.838 3.158 -680 17,2 -17,7

Xina 910 941 31 5,1 3,4

Pakistan 711 731 20 4,0 2,8

Índia 333 327 -6 1,8 -1,8

Filipines 173 148 -25 0,8 -14,5

Resta d'Àsia 274 329 55 1,8 20,1

Àsia 2.401 2.476 75 13,5 3,1

Oceania 9 12 3 0,1 33,3

Total 19.207 18.351 -855 100 -4,5

Font: Idescat.

*Dades provisionals.

(6)

Taula 4. Característiques del part. Catalunya. 2012, 2013 i 2014

2012 2013 2014*

Parts

75.943 70.272 69.861

Tipus de part

Part natural 53.985 49.931 46.921

Cesàries 21.958 20.341 18.983

No hi consta 0 0 3.957

Multiplicitat

Simples 74.176 68.706 68.235

Dobles 1.743 1.554 1.612

Triples 24 12 14

Quàdruples o més 0 0 0

Maturitat

A terme 70.992 65.765 61.412

Prematur 4.951 4.507 4.329

No hi consta 0 0 4.120

Assistència sanitària

Assistit per personal sanitari 75.885 70.203 68.559

No assistit per personal sanita 58 69 110

No hi consta 0 0 1.192

Font: Idescat.

*Dades provisionals.

(7)

Taula 5. Indicadors demogràfics. Àmbits del Pla territorial i Catalunya. 2014

Taxa general de fecunditat

Indicador conjuntural de fecunditat

Edat mitjana a la maternitat

Edat mitjana al primer fill

Metropolità 40,34 1,33 32,0 30,8

Comarques Gironines 42,94 1,49 30,9 29,5

Camp de Tarragona 42,56 1,43 31,4 30,1

Terres de l'Ebre 38,16 1,30 31,2 29,8

Ponent 44,3 1,53 30,8 29,5

Comarques Centrals 44,45 1,51 31,6 30,2

Alt Pirineu i Aran 35,05 1,19 31,4 30,1

Penedès 40,88 1,42 31,5 30,2

Catalunya 41,07 1,37 31,7 30,5

Font: Idescat. Dades provisionals.

(8)

Taula 6. Evolució dels naixements. 2008, 2013 i 2014

% variació

2008 2013 2014* 2013-2014

Alt Camp 556 436 388 -11,0

Alt Empordà 1.721 1.397 1.349 -3,4

Alt Penedès 1.400 1.057 1.072 1,4

Alt Urgell 206 149 149 0,0

Alta Ribagorça 48 31 25 -19,4

Anoia 1.645 1.213 1.153 -4,9

Bages 2.150 1.761 1.740 -1,2

Baix Camp 2.474 1.894 1.889 -0,3

Baix Ebre 867 732 708 -3,3

Baix Empordà 1.626 1.243 1.167 -6,1

Baix Llobregat 10.048 7.765 7.911 1,9

Baix Penedès 1.317 966 925 -4,2

Barcelonès 23.203 19.993 19.944 -0,2

Berguedà 394 290 283 -2,4

Cerdanya 191 138 153 10,9

Conca de Barberà 213 167 176 5,4

Garraf 1.690 1.251 1.312 4,9

Garrigues 183 133 144 8,3

Garrotxa 581 536 513 -4,3

Gironès 2.673 2.146 2.227 3,8

Maresme 5.199 4.109 4.148 0,9

Montsià 795 569 573 0,7

Noguera 449 349 356 2,0

Osona 2.057 1.572 1.589 1,1

Pallars Jussà 135 94 94 0,0

Pallars Sobirà 71 58 42 -27,6

Pla d'Urgell 484 388 409 5,4

Pla de l'Estany 391 336 342 1,8

Priorat 91 67 68 1,5

Ribera d'Ebre 189 183 158 -13,7

Ripollès 232 204 164 -19,6

Segarra 241 254 237 -6,7

Segrià 2.566 2.031 2.061 1,5

Selva 1.949 1.530 1.472 -3,8

Solsonès 176 133 122 -8,3

Tarragonès 3.368 2.578 2.624 1,8

Terra Alta 88 79 63 -20,3

Urgell 464 380 366 -3,7

Val d'Aran 110 97 105 8,2

Vallès Occidental 11.712 9.373 9.183 -2,0

Vallès Oriental 5.071 3.909 3.834 -1,9

Catalunya 89.024 71.591 71.238 -0,5

Metropolità 55.233 45.149 45.020 -0,3

Comarques Gironines 9.173 7.392 7.234 -2,1

Camp de Tarragona 6.702 5.142 5.145 0,1

Terres de l'Ebre 1.939 1.563 1.502 -3,9

Ponent 4.387 3.535 3.573 1,1

Comarques Centrals 4.777 3.756 3.788 0,9

Alt Pirineu i Aran 761 567 568 0,2

Penedès 6.052 4.487 4.408 -1,8

Font: Idescat.

*Dades provisionals.

(9)

Taula 7. Naixements i taxes brutes de natalitat. 2014

Naixements TBN* naixements TBN Alt Camp 388 8,7 Gironès 2.227 12,3 Alt Empordà 1.349 9,9 Pla d'Urgell 409 11,2 Alt Penedès 1.072 10,2 Pla de l'Estany 342 11,0 Alt Urgell 149 7,2 Val d'Aran 105 10,6 Alta Ribagorça 25 6,4 Tarragonès 2.624 10,5 Anoia 1.153 9,8 Segarra 237 10,5 Bages 1.740 9,5 Osona 1.589 10,4 Baix Camp 1.889 10,0 Vallès Occidental 9.183 10,3 Baix Ebre 708 8,9 Alt Penedès 1.072 10,2 Baix Empordà 1.167 8,9 Urgell 366 10,1 Baix Llobregat 7.911 9,9 Segrià 2.061 10,0 Baix Penedès 925 9,3 Baix Camp 1.889 10,0 Barcelonès 19.944 9,1 Baix Llobregat 7.911 9,9 Berguedà 283 7,2 Alt Empordà 1.349 9,9 Cerdanya 153 8,5 Anoia 1.153 9,8

Conca de Barberà 176 8,6 Maresme 4.148 9,6

Garraf 1.312 9,1 Vallès Oriental 3.834 9,6 Garrigues 144 7,4 Bages 1.740 9,5 Garrotxa 513 9,3 Baix Penedès 925 9,3 Gironès 2.227 12,3 Garrotxa 513 9,3 Maresme 4.148 9,6 Noguera 356 9,2 Montsià 573 8,4 Garraf 1.312 9,1 Noguera 356 9,2 Solsonès 122 9,1 Osona 1.589 10,4 Barcelonès 19.944 9,1

Pallars Jussà 94 7,2 Baix Empordà 1.167 8,9

Pallars Sobirà 42 5,9 Baix Ebre 708 8,9 Pla d'Urgell 409 11,2 Selva 1.472 8,8 Pla de l'Estany 342 11,0 Alt Camp 388 8,7 Priorat 68 7,2 Conca de Barberà 176 8,6 Ribera d'Ebre 158 7,0 Cerdanya 153 8,5 Ripollès 164 6,4 Montsià 573 8,4 Segarra 237 10,5 Garrigues 144 7,4 Segrià 2.061 10,0 Priorat 68 7,2 Selva 1.472 8,8 Alt Urgell 149 7,2 Solsonès 122 9,1 Pallars Jussà 94 7,2 Tarragonès 2.624 10,5 Berguedà 283 7,2 Terra Alta 63 5,3 Ribera d'Ebre 158 7,0 Urgell 366 10,1 Ripollès 164 6,4 Val d'Aran 105 10,6 Alta Ribagorça 25 6,4 Vallès Occidental 9.183 10,3 Pallars Sobirà 42 5,9 Vallès Oriental 3.834 9,6 Terra Alta 63 5,3

Catalunya 71.238 9,6 Catalunya 71.238 9,6

Metropolità 45.020 9,5 Camp de Tarragona 5.145 10,0

Comarques Gironines 7.234 10,0 Ponent 3.573 10,0

Camp de Tarragona 5.145 10,0 Comarques Gironines 7.234 10,0

Terres de l'Ebre 1.502 8,2 Comarques Centrals 3.788 9,8

Ponent 3.573 10,0 Metropolità 45.020 9,5

Rànquing TBN*

(10)

Taula 8. Naixements segons la nacionalitat de la mare. 2014

Mare Mare % mares

espanyola estrangera Total estrangeres

Alt Camp 300 88 388 22,7

Alt Empordà 810 539 1.349 40,0

Alt Penedès 806 266 1.072 24,8

Alt Urgell 120 29 149 19,5

Alta Ribagorça 15 10 25 40,0

Anoia 955 198 1.153 17,2

Bages 1.377 363 1.740 20,9

Baix Camp 1.340 549 1.889 29,1

Baix Ebre 495 213 708 30,1

Baix Empordà 708 459 1.167 39,3

Baix Llobregat 6.350 1.561 7.911 19,7

Baix Penedès 697 228 925 24,6

Barcelonès 13.945 5.999 19.944 30,1

Berguedà 236 47 283 16,6

Cerdanya 124 29 153 19,0

Conca de Barberà 131 45 176 25,6

Garraf 1.031 281 1.312 21,4

Garrigues 104 40 144 27,8

Garrotxa 332 181 513 35,3

Gironès 1.500 727 2.227 32,6

Maresme 3.290 858 4.148 20,7

Montsià 395 178 573 31,1

Noguera 256 100 356 28,1

Osona 1.179 410 1.589 25,8

Pallars Jussà 67 27 94 28,7

Pallars Sobirà 32 10 42 23,8

Pla de l'Estany 272 137 409 33,5

Pla d'Urgell 246 96 342 28,1

Priorat 50 18 68 26,5

Ribera d'Ebre 104 54 158 34,2

Ripollès 127 37 164 22,6

Segarra 107 130 237 54,9

Segrià 1.445 616 2.061 29,9

Selva 1.005 467 1.472 31,7

Solsonès 87 35 122 28,7

Tarragonès 1.896 728 2.624 27,7

Terra Alta 48 15 63 23,8

Urgell 232 134 366 36,6

Val d'Aran 62 43 105 41,0

Vallès Occidental 7.448 1.735 9.183 18,9

Vallès Oriental 3.163 671 3.834 17,5

Catalunya 52.887 18.351 71.238 25,8

Metropolità 34.196 10.824 45.020 24,0

Comarques Gironines 4.728 2.506 7.234 34,6

Camp de Tarragona 3.717 1.428 5.145 27,8

Terres de l'Ebre 1.042 460 1.502 30,6

Ponent 2.416 1.157 3.573 32,4

Comarques Centrals 2.918 870 3.788 23,0

Alt Pirineu i Aran 420 148 568 26,1

Penedès 3.450 958 4.408 21,7

Font: Idescat. Dades provisionals.

(11)

Taula 9. Naixements segons la nacionalitat de la mare. Municipis de més de 20.000 hab. 2014

Salt 159 239 398 60,1

Palafrugell 120 133 253 52,6

Lloret de Mar 152 155 307 50,5

Martorell 176 152 328 46,3

Salou 135 116 251 46,2

Figueres 296 242 538 45,0

Olot 177 141 318 44,3

Manlleu 115 91 206 44,2

Santa Coloma de Gramenet 694 479 1.173 40,8

Hospitalet de Llobregat, l' 1.415 897 2.312 38,8

Vic 348 201 549 36,6

Reus 732 367 1.099 33,4

Vilafranca del Penedès 280 140 420 33,3

Manresa 500 247 747 33,1

Lleida 921 440 1.361 32,3

Tortosa 233 108 341 31,7

Castelldefels 427 193 620 31,1

Sant Feliu de Guíxols 129 58 187 31,0

Girona 783 333 1.116 29,8

Amposta 149 62 211 29,4

Mataró 928 384 1.312 29,3

Cornellà de Llobregat 591 238 829 28,7

Barcelona 9.984 4.010 13.994 28,7

Tarragona 935 374 1.309 28,6

Blanes 228 89 317 28,1

Vila-seca 240 93 333 27,9

Vendrell, el 279 107 386 27,7

Sitges 187 71 258 27,5

Valls 157 58 215 27,0

Pineda de Mar 146 52 198 26,3

Calafell 142 49 191 25,7

Badalona 1.530 526 2.056 25,6

Cambrils 242 81 323 25,1

Granollers 474 157 631 24,9

Mollet del Vallès 369 118 487 24,2

Igualada 288 92 380 24,2

Ripollet 316 97 413 23,5

Sant Boi de Llobregat 653 196 849 23,1

Terrassa 1.823 538 2.361 22,8

Premià de Mar 213 62 275 22,5

Esplugues de Llobregat 282 82 364 22,5

Sabadell 1.625 469 2.094 22,4

Vilanova i la Geltrú 423 120 543 22,1

Sant Adrià de Besòs 322 87 409 21,3

Montcada i Reixac 307 76 383 19,8

Sant Pere de Ribes 246 60 306 19,6

Sant Andreu de la Barca 250 59 309 19,1

Rubí 584 134 718 18,7

Olesa de Montserrat 218 48 266 18,0

Esparreguera 148 32 180 17,8

Sant Vicenç dels Horts 221 47 268 17,5

Cerdanyola del Vallès 383 79 462 17,1

Sant Cugat del Vallès 808 164 972 16,9

Gavà 382 74 456 16,2

Sant Feliu de Llobregat 328 63 391 16,1

Santa Perpètua de Mogoda 206 38 244 15,6

Prat de Llobregat, el 539 95 634 15,0

Sant Joan Despí 235 41 276 14,9

Masnou, el 188 32 220 14,5

% mares estrangeres Mare estrangera

Mare espanyola Total

(12)

Més informació sobre aquesta activitat a

www.idescat.cat/n2151

Servei de premsa Telèfon +34 93 557 30 50

premsa@idescat.cat

Totes les notes de premsa a

www.idescat.cat/premsa

Estadística de naixements. 2014 12/12 Taula 10. Noms més freqüents dels nadons. Catalunya i àmbits del Pla territorial. 2014

Nom Nom

Marc 1.084 29,35 Martina 825 24,05

Àlex / Álex 687 18,60 Júlia / Julia 765 22,30

Pol 672 18,19 Laia 682 19,88

Eric / Èric / Éric 661 17,90 Maria /María 670 19,53

Martí 638 17,27 Paula 619 18,04

Marc 687 29,35 Martina 552 25,54

Àlex / Álex 475 20,29 Júlia / Julia 466 21,56

Eric / Èric / Éric 456 19,48 Laia 460 21,29

Hugo 442 18,88 Lucía 439 20,31

Pol 426 18,20 Maria /María 424 19,62

Marc 95 25,22 Júlia / Julia 79 22,79

Martí 81 21,50 Martina 71 20,48

Jan 72 19,11 Paula 65 18,75

Pol 62 16,46 Laia 63 18,17

Àlex / Álex 58 15,40 Maria /María 60 17,31

Marc 84 31,35 Martina 67 27,17

Hugo 57 21,28 Lucía 51 20,68

Pol 52 19,41 Maria /María 50 20,28

Eric / Èric / Éric 47 17,54 Júlia / Julia 48 19,46

Nil 43 16,05 Paula 48 19,46

Marc 23 31,59 Carla 17 21,96

Pau 21 28,85 Júlia / Julia 17 21,96

Jan 15 20,60 Noa 17 21,96

Àlex / Álex 14 19,23 Paula 17 21,96

Eric / Èric / Éric 14 19,23 Ona 16 20,67

Marc 52 28,46 Júlia / Julia 48 27,49

Pol 39 21,35 Carla 41 23,48

Àlex / Álex 36 19,70 Ona 35 20,05

Arnau 32 17,52 Aina 32 18,33

Biel 32 17,52 Paula 32 18,33

Martí 65 33,54 Arlet 56 30,27

Marc 57 29,41 Júlia / Julia 52 28,11

Arnau 49 25,28 Laia 49 26,49

Jan 45 23,22 Maria /María 43 23,24

Pol 42 21,67 Aina 36 19,46

Arnau 11 37,93 Jana 9 32,37

Pol 11 37,93 Ona 8 28,78

Marc 9 31,03 Carla 6 21,58

Martí 9 31,03 Laia 6 21,58

Jan 8 27,59 Maria /María 6 21,58

Marc 77 33,55 Júlia / Julia 51 24,14

Arnau 44 19,17 Martina 50 23,66

Jan 43 18,74 Lucía 44 20,82

Biel 40 17,43 Maria /María 44 20,82

Pau 37 16,12 Paula 41 19,40

Font: Idescat.

Penes

Freqüència nenes

Ponent

Freqüència nens

Àmbit MetropolitàComarques GironinesCamp de TarragonaTerres de l'EbreComarques CentralsCatalunyaAlt Pirineu i Aran

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :