Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació. Conselleria de Territorio y Vivienda

Download (0)

Full text

(1)

Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació CORRECCIÓ d’errades a l’Orde de 2 de febrer de 2004, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimen- tació, per la qual es modifica l’Orde de 23 de setembre de 2003, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Ali- mentació, per la cual es regula la indicació geogràfica Vi de la Terra de Castelló.[2004/X2964]

Advertides errades en l’orde damunt citada, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 13 de febrer de 2004, núm. 4.691, s’hi fa a continuació les rectificacions corresponents.

En l’article 5 on diu:

«Els tipus de vi acollits són blancs, rosats i negres, sempre que complisquen:

1. La graduació alcohòlica volumètrica natural mínima dels vins destinats en aplicació d’esta Llei serà d’11% en volum per als vins blancs i rosats i de 12% en volum per als vins negres»;

Ha de dir:

«Els tipus de vi acollits són vins de taula; blancs, rosats i negres, sempre que complisquen:

1. La graduació alcohòlica volumètrica natural mínima dels vins destinats en aplicació d’esta orde serà d’11% en volum per als vins blancs i rosats i de 12% en volum per als vins negres».

En l’article 19 on diu:

«Totes les actuacions que calga desenrotllar en matèria d’expe- dients sancionadors es temperaran a les normes d’esta orde, a les de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Admi- nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Supletòriament, s’hi podrà aplicar el reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial Decret 1.398/93, de 4 d’agost»;

Ha de dir:

«Totes les actuacions que calga desenrotllar en matèria d’expe- dients sancionadors es temperaran a les normes d’esta orde, a les de la Llei 24/2003, de 10 de juliol de la Vinya i el Vi, i a la de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administra- cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Supletòria- ment, s’hi podrà aplicar el reglament del procediment per a l’exer- cici de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial Decret 1.398/93, de 4 d’agost».

València, 5 de març de 2004.– La consellera: Gema Amor Pérez.

Conselleria de Territori i Habitatge

ORDRE de 16 de març de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca en aigües continentals de la Comunitat Valenciana durant la temporada 2004-2005.[2004/X2959]

D’acord amb el que disposa la Llei de pesca fluvial de 20 de febrer de 1942 i el seu reglament de 6 d’abril de 1943, com també el que indica l’article 33, apartat 2, de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals de la flora i fauna silves- tres, es fixen els períodes hàbils de pesca i les normes generals apli- cables en la pesca esportiva a les aigües continentals de la Comuni- tat Valenciana.

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación CORRECCIÓN de errores a la Orden de 2 de febrero de 2004, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Ali- mentación, por la que se modifica la Orden de 23 de septiembre de 2003, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regula la indica- ción geográfica Vino de la Tierra de Castelló.

[2004/X2964]

Advertidos errores en la Orden arriba citada y publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 13 de febrero de 2004, número 4.691, se procede a realizar las correspondientes rec- tificaciones.

En el artículo 5 donde dice:

«Los tipos de vino acogidos son blancos, rosados y tintos, siem- pre que cumplan:

1. La graduación alcohólica volumétrica natural mínima de los vinos destinados en aplicación de esta Ley será de 11% en volumen para los vinos blancos y rosados y de 12% en volumen para los vinos tintos»;

Debe decir:

«Los tipos de vinos acogidos son vinos de mesa; blancos, rosa- dos y tintos, siempre que cumplan:

1. La graduación alcohólica volumétrica natural mínima de los vinos destinados en aplicación de esta orden será de 11% en volu- men para los vinos blancos y rosados y de 12% en volumen para los vinos tintos».

En el artículo 19 donde dice:

«Todas las actuaciones que sea preciso desarrollar en materia de expedientes sancionadores se atemperarán a las normas de esta orden, a las de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi- nistrativo Común. Supletoriamente, se podrá aplicar el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto»;

Debe decir:

«Todas las actuaciones que sea preciso desarrollar en materia de expedientes sancionadores se atemperarán a las normas de esta orden, a las de la Ley 24/2003, de 10 de julio de la Viña y del Vino, y a la de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra- tivo Común. Supletoriamente, se podrá aplicar el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, apro- bado por Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto».

Valencia, 5 de marzo de 2004.– La consellera: Gema Amor Pérez.

Conselleria de Territorio y Vivienda

ORDEN de 16 de marzo de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se fijan los periodos hábiles y las normas generales relacionadas con la pesca en aguas continentales de la Comunidad Valen- ciana durante la temporada 2004-2005.[2004/X2959]

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Pesca Fluvial de 20 de febrero de 1942 y su Reglamento de 6 de abril de 1943, así como lo indicado en el artículo 33, apartado 2, de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales de la Flora y Fauna Silvestres, se fijan los periodos hábiles de pesca y las nor- mas generales aplicables en la pesca deportiva en las aguas conti- nentales de la Comunidad Valenciana.

(2)

A proposta de la Direcció General de Gestió del Medi Natural, de 15 de març de 2004, després de l’informe emés pel Consell Jurí- dic Consultiu de la Comunitat Valenciana i fent ús de les facultats que tinc atribuïdes,

ORDENE Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

És objecte d’aquesta ordre la regulació de la pesca esportiva a les aigües continentals de la Comunitat Valenciana durant la tem- porada 2004-2005.

S’entenen per aigües continentals tots els brolladors, tolles, lla- cunes, llacs, séquies, embassaments, pantans, canals, albuferes, rie- rols i rius, ja siguen dolces, salobres o salades; s’entén el límit de les aigües continentals fins a la desembocadura al mar, i s’entén per desembocadura del riu, séquia o canal, la línia recta imaginària que uneix els punts d’intersecció de cadascuna de les vores del curs o massa d’aigua amb la línia natural de terra amb el mar en calma.

Article 2. Espècies que es poden pescar i talles mínimes

Les espècies i talles mínimes, en centímetres, la pesca de les quals està permesa a aigües continentals de la Comunitat Valencia- na són:

Espècies cm

Anguila (Anguilla anguilla) 25

Truita arc iris (Oncorhyncus mykiss) 19

Truita comuna (Salmo trutta) Vedada aquesta temporada 2004

Lluç de riu (Essox lucius) 40

Barbs (Barbus spp.) 18

Carpa (Cyprinus carpio) 18

Carpí roig (Carassius auratus) 8

Perca americana (Micropterus salmoides) 25 (marjals lito- rals sense talla)

Tenca (Tinca tinca) 25

Bagra ibèrica (Leuciscus pyrenaicus) 8 Llobarro (Dicentrarchus labrax) 25 Mugílids: (llises incloses en les espècies

Chelon labrosus, Liza ramada,

Liza saliens i Mugil cephalus) 25 Cranc de riu americà (Procambarus clarkii) Sense talla

Alburn (Alburnus alburnus) Sense talla

Peix sol (Lepomis gibbosus) Sense talla

Luciperca (Lucioperca lucioperca) Sense talla S’entendrà per longitud en els peixos, la distància existent des de l’extrem anterior del cap fins al punt mitjà de la part posterior de l’aleta caudal o cua estesa.

Tots aquells exemplars que es capturen de mesura inferior a l’establerta hauran de restituir-se immediatament a l’aigua de la qual han sigut extrets, a excepció dels exemplars de perca america- na a les marjals litorals, que podran ser retinguts.

Així mateix també es podran pescar les espècies exclusivament pròpies del medi marí que s’endinsen en les aigües continentals. En aquest cas la talla mínima serà l’establerta en les normatives de pesca marítima de recreació.

Article 3. Trams de pesca sense mort i vedes per espècies

Establert un tram o massa d’aigua de pesca sense mort, en aigües lliures, en aquest només podrà pescar-se amb un únic ham sense arponet per canya i amb l’obligació del tracte adequat i la devolució immediata a l’aigua de tots els exemplars de totes les espècies que es pesquen, amb l’única excepció dels exemplars d’espècies faltades de talla mínima, que podran ser retinguts.

Quan en una massa d’aigua, tram o vora estiga permesa la pesca però de manera que alguna o diverses espècies estiguen veda- des, la pesca accidental d’exemplars d’aquestes espècies compor- tarà obligatòriament l’extracció de l’ham adequadament i la seua

A propuesta de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de 16 de marzo de 2004, previo informe emitido por el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana y en uso de las facultades que tengo atribuidas,

ORDENO Artículo 1. Objeto y Ambito de aplicación.

Es objeto de esta orden la regulación de la pesca deportiva en las aguas continentales de la Comunidad Valenciana durante la temporada 2004-2005.

Se entienden por aguas continentales, todos los manantiales, charcas, lagunas, lagos, acequias, embalses, pantanos, canales, albuferas, arroyos y ríos, ya sean dulces, salobres o saladas; exten- diéndose el límite de las aguas continentales hasta su desemboca- dura al mar, y entendiéndose por desembocadura del río, acequia o canal, la línea recta imaginaria que une los puntos de intersección de cada una de las orillas del curso o masa de agua con la línea natural de tierra con el mar en calma.

Artículo 2. Especies pescables y tallas mínimas

Las especies y tallas mínimas, en centímetros, cuya pesca está permitida en aguas continentales de la Comunidad Valenciana son:

Especies cm

Anguila (Anguilla anguilla) 25

Trucha arco iris (Oncorhyncus mykiss) 19

Trucha común (Salmo trutta) Vedada esta

temporada 2004

Lucio (Essox lucius) 40

Barbos (Barbus spp.) 18

Carpa (Cyprinus carpio) 18

Carpín (Carassius auratus) 8

Perca americana o Black bass (Micropterus 25 (marjales

salmoides) litorales sin talla)

Tenca (Tinca tinca) 25

Cacho (Leuciscus pyrenaicus) 8

Lubina (Dicentrarchus labrax) 25

Múgiles: (múgiles o lisas incluidas en las especies Chelon labrosus, Liza ramada, Liza saliens

y Mugil cephalus) 25

Cangrejo americano (Procambarus clarkii) Sin talla

Alburno (Alburnus alburnus) Sin talla

Perca sol (Lepomis gibbosus) Sin talla

Lucioperca (Lucioperca lucioperca) Sin talla

Se entenderá por longitud en los peces, la distancia existente desde el extremo anterior de la cabeza hasta el punto medio de la parte posterior de la aleta caudal o cola extendida.

Todos aquellos ejemplares que se capturen de medida inferior a la establecida deberán restituirse de inmediato al agua de la que fueron extraídos, a excepción de los ejemplares de perca americana en las marjales litorales, que podrán ser retenidos.

Asimismo también serán pescables las especies exclusivamente propias del medio marino que se adentren en las aguas continenta- les. En este caso la talla mínima será la establecida en las normati- vas de pesca marítima de recreo.

Artículo 3. Tramos de pesca sin muerte y vedas por especies Establecido un tramo o masa de agua de pesca sin muerte, en aguas libres, en él sólo podrá pescarse con un único anzuelo sin arponcillo por caña y con obligación de adecuado trato y devolu- ción inmediata al agua de todos los ejemplares de todas las especies que se pesquen, con la única excepción de los ejemplares de espe- cies carentes de talla mínima que podrán ser retenidos

Cuando en una masa de agua, tramo u orilla estuviera permitida la pesca pero de manera que alguna o varias especies estuvieran vedadas, la pesca accidental de ejemplares de dichas especies con- llevará obligatoriamente el desanzuelado adecuado y su devolución

(3)

devolució immediata a l’aigua, fins i tot en el cas d’haver-li produït danys irreversibles.

Article 4. Limitacions i prohibicions de caràcter general en la pesca esportiva

a) Xarxes. L’ús de xarxes està prohibit i només s’autoritza, amb caràcter excepcional, segons el que preveu la Llei 4/1989, de Con- servació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, i la Llei de Pesca Fluvial.

b) Esquers. Queda prohibida la utilització dels següents tipus d’esquers: peixos vius, crancs vius o morts i ous de peix. S’autorit- za exclusivament a aigües no truiteres, l’ús de la cua de cranc ame- ricà prèviament cuita.

c) Queda prohibida la pesca nocturna, excepte en la modalitat tradicional per a la captura d’anguila denominada molinà (pesca sense ham) a aigües no truiteres.

L’horari hàbil de pesca és el comprés entre una hora abans de l’eixida del sol fins una hora després de la posta, prenent les hores de l’eixida del sol i l’ocàs de l’almanac.

Article 5. Pesca en aigües truiteres 5.1 Classificació d’aigües truiteres

D’acord amb l’article 18 de la Llei de pesca fluvial s’estableix la classificació d’aigües habitades per la truita següent:

– aigües habitades per la truita comuna – aigües habitades per truita arc iris

En l’annex I s’allisten totes les aigües habitades per la truita i classes d’aquesta amb indicació, en el sentit descendent de les aigües, dels diferents trams i el seu règim o condició: refugis, vedats, lliures i lliures de pesca sense mort.

5.2 Períodes de pesca i esquers en aigües truiteres 5.2.1 Normes generals

En totes les aigües truiteres només està permesa la pesca a una sola canya i sense abandó, estarà a més prohibit grumejar les aigües tant abans com durant la pesca.

5.2.2 Períodes i esquers en les distintes classes d’aigües habita- des per la truita

En les distintes aigües habitades per la truita, els períodes gene- rals i procediments permesos, sense perjudici de l’existència de refugis o vedats, són els següents:

a) Aigües habitades per la truita comuna

En la present temporada, excepte l’excepció establerta per al riu Cabriol en l’article 6, a fi d’afavorir la recuperació de les seues exi- gües poblacions s’hi prohibeix qualsevol pràctica de pesca, i aques- tes es veden o es suspén l’expedició de permisos en tancats.

b) Aigües amb truita arc iris

El període hàbil de pesca per a totes les espècies de l’article 2 abraça des del 21 de març fins al 31 d’agost, i es podrà pescar:

b1) En els trams lliures no declarats de pesca sense mort – els divendres, dissabtes, diumenges i festius mitjançant esquers artificials, cullereta i mosca, i ova i fruita del temps.

– els dimarts i dijous que no siguen festius amb els mateixos esquers però únicament en la modalitat de pesca sense mort i sense arponet per a totes les espècies.

b2) En els trams lliures de pesca sense mort poden pescar-se totes les espècies, tots els dies hàbils del període però únicament mitjançant mosca artificial o cullereta amb un sol ham, i en aquests dos casos sense arponet.

5.3 Quantitat de captures autoritzades de truites arc iris El límit de captures totals de truita arc iris per pescador i dia a les aigües lliures és de 6. El dit límit diari no podrà superar-se enca- ra que el pescador pesque en diferents aigües.

Article 6. Excepcions en aigües truiteres

S’estableixen les següents modificacions als períodes i procedi- ments de pesca establerts en l’article anterior:

6.1 Aigües habitades per la truita comuna

Riu Cabriol: el període hàbil abraça des del 4 d’abril fins al 31 d’agost, tots els dies de la setmana, es podrà emprar únicament com

inmediata al agua, incluso en el caso de haberle producido daños irreversibles.

Artículo 4. Limitaciones y prohibiciones de carácter general en la pesca deportiva

a) Redes. El uso de redes está prohibido y sólo es autorizable, con carácter excepcional, según lo previsto en la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Sil- vestres, y la Ley de Pesca Fluvial.

b) Cebos. Queda prohibida la utilización de los siguientes tipos de cebos: peces vivos, cangrejos vivos o muertos y huevas. Se autoriza exclusivamente en aguas no trucheras, el uso de la cola de cangrejo americano previamente cocida.

c) Queda prohibida la pesca nocturna, salvo en la modalidad tradicional para captura de anguila denominada molinà (pesca sin anzuelo) en aguas no trucheras.

El horario hábil de pesca es el comprendido entre una hora antes de la salida del sol hasta una hora después de su puesta, tomando las horas del orto y ocaso del almanaque.

Artículo 5. Pesca en aguas trucheras 5.1 Clasificación de aguas trucheras

Conforme el artículo 18 de la Ley de Pesca Fluvial se establece la siguiente clasificación de aguas habitadas por la trucha:

– aguas habitadas por la trucha común – aguas habitadas por trucha arco iris

En el anexo I se relacionan todas las aguas habitadas por la tru- cha y clases de ellas con indicación, en el sentido descendente de las aguas, de los diferentes tramos y su régimen o condición: veda- dos, acotados, libres y libres de pesca sin muerte.

5.2 Periodos de pesca y cebos en aguas trucheras 5.2.1 Normas generales.

En todas las aguas trucheras sólo está permitida la pesca a una sola caña y sin abandono, estando además prohibido el cebado de las aguas tanto antes como durante la pesca.

5.2.2 Periodos y cebos en las distintas clases de aguas habitadas por la trucha.

En las distintas aguas habitadas por la trucha, los periodos generales y procedimientos permitidos, sin perjuicio de la existen- cia de vedados o acotados, son los siguientes:

a) Aguas habitadas por la trucha común

En la presente temporada, salvo la excepción establecida para el río Cabriel en el artículo 6, a fin de favorecer la recuperación de sus exiguas poblaciones se prohibe cualquier práctica de pesca en ellas, vedándose las mismas o suspendiendo la expedición de permisos en acotados.

b) Aguas con trucha arco iris

El periodo hábil de pesca para todas las especies del artículo 2 abarca desde el 21 de marzo hasta el 31 de agosto, pudiéndose pescar:

b1) En los tramos libres no declarados de pesca sin muerte – los viernes, sábados, domingos y festivos mediante cebos arti- ficiales, cucharilla y mosca, y ova y fruta del tiempo.

– los martes y jueves que no sean festivos con los mismos cebos pero únicamente en la modalidad de pesca sin muerte y sin arponcillo para todas las especies.

b2) En los tramos libres de pesca sin muerte pueden pescarse todas las especies, todos los días hábiles del periodo pero única- mente mediante mosca artificial o cucharilla con un solo anzuelo, y en ambos casos sin arponcillo.

5.3 Cupo de truchas arco iris

El límite de capturas totales de trucha arco iris por pescador y día en las aguas libres es de 6. Dicho límite diario no podrá supe- rarse aunque el pescador pesque en diferentes aguas.

Artículo 6. Excepciones en aguas trucheras

Se establecen las siguientes modificaciones a los periodos y procedimientos de pesca establecidos en el artículo anterior:

6.1 Aguas habitadas por la trucha común

Río Cabriel: el periodo hábil abarca desde el 4 de abril hasta el 31 de agosto, todos los días de la semana, pudiéndose emplear úni-

(4)

a esquer cullereta i mosca artificial, com també ova i fruita del temps per a la resta de les espècies.

S’estableix en aquestes aigües un límit màxim de captures de 5 truites entre ambdues espècies, amb una talla mínima per a la truita comuna de 24 cm; això, a excepció del tram comprés entre la presa vella de la Terrera i el pont del Volao, longitud 2 km, on només està permesa la pesca en la modalitat de pesca sense mort mit- jançant mosca artificial o cullereta amb un sol ham i sense arponet.

6.2 Aigües habitades per truita arc iris:

En el riu Toixa: el període o calendari hàbil de pesca en la modalitat de pesca sense mort s’estén a tots els dies de l’any.

En les aigües lliures del riu Túria compreses entre la presa de Loriguilla i les Paretotes (fi del vedat de Riba-roja) s’estenen els dies hàbils a tots els dies del període. Així mateix podran pescar-se les espècies distintes de la truita, inclusivament mitjançant massi- lles, qualsevol dia de l’any.

Article 7. Pesca en altres aigües

7.1. En les aigües no truiteres, amb excepció de les mesures complementàries que a continuació es mostren i sense perjudici de l’establiment de refugis o vedats, podran pescar-se totes les espè- cies durant tot l’any mitjançant procediments i esquers no prohibits.

7.2. Mesures complementàries:

En la pesca de la perca americana en embassaments artificials el nombre màxim de captures per pescador i dia serà de 6; i a més, des del dia 1 d’abril al 31 de maig, per ser època de fresa i repro- ducció de l’espècie es procedirà a la devolució amb vida de tots els exemplars que es pesquen. Durant aquest període no es podran autoritzar concursos de pesca d’aquesta espècie.

A l’efecte de delimitació dels embassaments artificials s’entén per aigües embassades aquelles que coincidisquen amb l’àrea inun- dable en situació de màxima capacitat de la presa o embassament.

Article 8. Refugis de pesca

A fi de protegir i fomentar la fauna ictiològica, durant la present temporada s’estableixen els refugis de pesca que s’especifiquen en l’annex II. En aquests queda totalment prohibida la captura de qual- sevol espècie.

Article 9. Vedats

La llista de vedats es mostra en l’annex III. Per a la pesca en aquests trams cal un permís personal i intransferible.

La pesca en els vedats es regirà per les resolucions aprovatòries dels projectes o plans tècnics d’aprofitament piscícola per a cada vedat.

La taxa d’obtenció de les distintes classes de permisos diaris s’indica en aquest annex.

Article 10. Repoblacions

Totes les repoblacions o soltes d’espècies de fauna amb desti- nació a masses d’aigües continentals públiques o privades requerirà permís previ dels serveis territorials de la Conselleria de Territori i Habitatge.

Article 11. Concursos i competicions de pesca

Per a la realització de concursos i competicions de pesca serà preceptiva l’autorització de les direccions territorials de la Conse- lleria de Territori i Habitatge.

Els concursos i competicions seran sol·licitats per la Federació de Pesca de la Comunitat Valenciana per mitjà de les seues delega- cions provincials, que presentarà un calendari en els serveis territo- rials de la Conselleria de Territori i Habitatge abans del 31 de març de 2004.

Tots els concursos i competicions seran sense mort, amb devo- lució de tots els exemplars a l’aigua en les millors condicions pos- sibles, després de pesar-los o mesurar-los.

A les aigües lliures es podran modificar els dies hàbils i horaris sempre que es tracte de modalitats de pesca que disposen del corresponent reglament esportiu o bases de competició.

camente como cebo cucharilla y mosca artificial, así como con ova y fruta del tiempo para el resto de las especies.

Se establece en estas aguas un cupo de capturas de 5 truchas entre ambas especies, con una talla mínima para la trucha común de 24 cm; ello, a excepción del tramo comprendido entre la presa vieja de La Terrera y el puente del Volao, longitud 2 km, dónde sólo está permitido la pesca en la modalidad de pesca sin muerte mediante mosca artificial o cucharilla con un solo anzuelo y sin arponcillo.

6.2 Aguas habitadas por trucha arco iris:

En el río Tuéjar: el periodo o calendario hábil de pesca en la modalidad de pesca sin muerte se extiende a todos los días del año.

En las aguas libres del Río Turia comprendidas entre la presa de Loriguilla y Les Paretotes (fin del acotado de Ribarroja) se extienden los días hábiles a todos los días del periodo. Asimismo podrán pescarse las especies distintas de la trucha, inclusive mediante masillas, cualquier día del año.

Artículo 7. Pesca en otras aguas

7.1. En las aguas no trucheras, con excepción de las medidas complementarias que a continuación se reflejan y sin perjuicio del establecimiento de vedados o acotados, podrá pescarse todas las especies durante todo el año mediante procedimientos y cebos no prohibidos.

7.2. Medidas complementarias:

En la pesca de la perca americana o Black bass en embalses artificiales el número máximo de capturas por pescador y día será de 6; y además, desde el día 1 de abril al 31 de mayo, por ser época de freza y reproducción de la especie se procederá a la devolución con vida de todos los ejemplares que se pesquen. Durante este periodo no se podrán autorizar concursos de pesca de esta especie.

A efectos de delimitación de los embalses artificiales se entien- de por aguas embalsadas aquéllas que coincidan con el área inunda- ble en situación de máxima capacidad de la presa o embalse.

Artículo 8. Vedados de pesca

Con objeto de proteger y fomentar la fauna ictiológica, durante la presente temporada se establecen los vedados de pesca que se especifican en el anexo II. En ellos queda totalmente prohibida la captura de cualquier especie.

Artículo 9. Acotados

La relación de acotados se refleja en el anexo III. Para la pesca en estos tramos es necesario permiso personal e intransferible.

La pesca en los acotados se regirá por las resoluciones aproba- torias de los proyectos o planes técnicos de aprovechamiento piscí- cola para cada acotado.

La tasa de obtención de las distintas clases de permisos diarios se relaciona en el mismo anexo.

Artículo 10. Repoblaciones

Todas las repoblaciones o sueltas de especies de fauna con des- tino a masas de aguas continentales públicas o privadas requerirá permiso previo de los servicios territoriales de la Conselleria de Territorio y Vivienda.

Artículo 11. Concursos y competiciones de pesca

Para la realización de concursos y competiciones de pesca será preceptiva la autorización de las direcciones territoriales de la Con- selleria de Territorio y Vivienda.

Los concursos y competiciones serán solicitados por la Federa- ción de Pesca de la Comunidad Valenciana por medio de sus dele- gaciones provinciales, que presentará un calendario en los servicios territoriales de la Conselleria de Territorio y Vivienda antes del 31 de marzo de 2004.

Todos los concursos y competiciones serán sin muerte, con devolución de todos los ejemplares al agua en las mejores condicio- nes posibles, tras el pesaje o medición de aquéllos.

En las aguas libres se podrán modificar los días hábiles y hora- rios siempre que se trate de modalidades de pesca que cuenten con el correspondiente reglamento deportivo o bases de competición.

(5)

Tant en el cas de necessitat de modificació de la data o lloc d’un concurs prèviament autoritzat, bé per suspensió per causes sobrevingudes o bé per una altra causa justificada, com per necessi- tat d’ampliació del nombre d’esdeveniments d’una competició, la Federació de Pesca de la Comunitat Valenciana podrà sol·licitar, mitjançant escrit dirigit a la Direcció Territorial corresponent de la Conselleria de Territori i Habitatge, la realització de nous concur- sos amb posterioritat al termini establert en el paràgraf anterior.

Les sol·licituds de canvi de data per causa justificada se sol·lici- taran amb una antelació mínima de 5 dies hàbils a la celebració de l’esdeveniment i el silenci administratiu produirà efectes estimato- ris.

Article 12. Cranc de riu

Només es permet la pesca del cranc americà (Procambarus clarkii) en aigües no habitades per la truita comuna. Podrà pescar- se durant tot l’any sense limitació de grandària ni nombre d’exem- plars, i podran utilitzar-se un màxim de deu salabrets sense abandó.

Article 13. Vedes extraordinàries

Les direccions territorials de la Conselleria de Territori i Habi- tatge podran establir vedes temporals com a conseqüència de can- vis de les condicions biològiques de les masses d’aigua, repobla- cions o circumstàncies meteorològiques adverses, com també incre- mentar les talles mínimes de captura.

Article 14. Plans tècnics d’aprofitament piscícola

De conformitat amb el que disposa l’article 33.3. de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres (BOE núm. 74, de 28 de març de 1989), les societats de pescadors o entitats esportives que gaudisquen de l’aprofitament dels tancats de pesca, hauran de presentar un pla tèc- nic d’aprofitament piscícola.

Article 15. Indemnitzacions

A l’efecte d’exigir l’oportuna indemnització pels exemplars pescats il·legalment en el territori de la Comunitat Valenciana, es fixa en l’annex IV el barem de valoració de les distintes espècies que es poden pescar.

Article 16. Altres limitacions

Les prohibicions i limitacions generals no recollides en la pre- sent ordre es regiran pel que disposa la Llei de Pesca Fluvial i el seu reglament, i per la Llei 4/1989, de 27 de març, i el Reial Decret 1.095/1989, de 8 de setembre.

La pesca professional, tant l’existent en el llac de l’Albufera com de l’angula, es regirà per la seua normativa pròpia.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Única

Queda derogada l’Ordre d’11 de gener de 2002, de la Conselle- ria de Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca en aigües continentals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4204, de 6 de març de 2002).

DISPOSICIÓ FINAL Única

Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 16 de març de 2004

El conseller de Territori i Habitatge, RAFAEL BLASCO CASTANY

Tanto en el caso de necesidad de modificación de la fecha o lugar de un concurso previamente autorizado, bien por suspensión por causas sobrevenidas o bien por otra causa justificada, como por necesidad de ampliación del número de eventos de una competi- ción, la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana podrá solicitar, mediante escrito dirigido a la Dirección Territorial corres- pondiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda, la realización de nuevos concursos con posterioridad al plazo establecido en el párrafo anterior.

Las solicitudes de cambio de fecha por causa justificada se soli- citarán con una antelación mínima de 5 días hábiles a la celebra- ción del evento y el silencio administrativo producirá efectos esti- matorios.

Artículo 12. Cangrejo de río

Sólo se permite la pesca del cangrejo americano (Procambarus clarkii) en aguas no habitadas por la trucha común. Podrá pescarse durante todo el año sin limitación de tamaño ni número de ejempla- res, pudiendo utilizar un máximo de diez reteles sin abandono.

Artículo 13. Vedas extraordinarias

Las direcciones territoriales de la Conselleria de Territorio y Vivienda podrán establecer vedas temporales como consecuencia de cambios de las condiciones biológicas de las masas de agua, repoblaciones o circunstancias meteorológicas adversas, así como incrementar las tallas mínimas de captura.

Artículo 14. Planes técnicos de aprovechamiento piscícola

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.3. de la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (BOE núm. 74, de 28 de marzo de 1989), las sociedades de pescadores o entidades deportivas que dis- fruten del aprovechamiento de los acotados de pesca, deberán pre- sentar un plan técnico de aprovechamiento piscícola.

Artículo 15. Indemnizaciones

A efectos de exigir la oportuna indemnización por los ejempla- res pescados ilegalmente en el territorio de la Comunidad Valencia- na, se fija en el anexo IV el baremo de valoración de las distintas especies pescables.

Artículo 16. Otras limitaciones

Las prohibiciones y limitaciones generales no recogidas en la presente orden se regirán por lo dispuesto en la Ley de Pesca Flu- vial y su reglamento, y por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, y el Real Decreto 1.095/1989, de 8 de septiembre.

La pesca profesional, tanto la existente en el lago de La Albufe- ra como de la angula, se regirá por su normativa propia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única

Queda derogada la Orden de 11 de enero de 2002, de la Conse- lleria de Medio Ambiente, por la que se fijan los períodos hábiles y las normas generales relacionadas con la pesca en aguas continen- tales de la Comunidad Valenciana (DOGV número 4.204, de 6 de marzo de 2002).

DISPOSICIÓN FINAL Única

Esta orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 16 de marzo de 2004

El conseller de Territorio y Vivienda, RAFAEL BLASCO CASTANY

(6)

ANNEX I

S’allisten totes les aigües habitades per la truita amb indicació de la seua classe i règim: refugis de pesca (R), vedats (C) i aigües lliures (L). Quan en un mateix riu o tram s’estableixen distints règims aquests s’indiquen en el sentit descendent de les aigües. A cada vedat o tancat se li afig el seu número corresponent segons els annexos II i III.

A les aigües lliures en què només s’autoritza la pesca sense mort, s’indica amb les sigles (LSM).

AIGÜES HABITADES PER LA TRUITA EN LA PROVÍNCIA D’ALACANT

Riu Tram Classe Règim

Serpis Des del pont de l’Orxa fins a l’assut que es troba abans del pont de

l’antiga via del tren a Villalonga t. arc iris C1

AIGÜES HABITADES PER LA TRUITA EN LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

Riu Tram Classe Règim

Bergants Des de la font de Calinete o de Los Baños fins al límit amb la província de Terol t. arc iris C2 i C3 Villahermosa Des de l’entrada en la província de Castelló fins al pont de la carretera d’Argelita a Lucena t. comuna R1*

Villahermosa Des del pont de la carretera d’Argelita a Lucena fins a la confluència amb el riu Millars t. arc iris C7 Millars Des de l’entrada a Castelló fins a la presa hidroelèctrica de Montanejos t. arc iris L Millars Des de la caseta de Camineros a Arañuel fins al càmping de Cirat t. arc iris L Palància Des del naixement fins al límit del terme de Navajas amb Segorbe,

exclòs l’embassament del Regajo t. comuna R2*

Palància Des del límit de terme de Navajas amb Segorbe fins al pont de Castellnovo t. arc iris C10 Sénia Des de l’estació d’aforaments (aigües avall de la presa d’Ulldecona)

fins al límit de la província de Castelló amb Tarragona t. arc iris L

* En els vedats existents en aquells trams C4, C5, C6, C8 i C9 no s’expediran permisos per a la present temporada.

AIGÜES HABITADES PER LA TRUITA A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Riu Tram Classe Règim

Ebró Des de l’entrada en la província de València, fins a la desembocadura en el Túria t. comuna R3

Vallanca Des del naixement fins a la desembocadura en el riu Túria t. comuna R4

Cabriol Des del contraembassament de Contreras (presa de Mirasol) fins al pont de Villatoya

(encreuament amb la carretera N-332 de Requena a Albacete) t. comuna L, LSM, L, C11, L veure art. 6.1 Túria Des del pont de la Palanca, aigües amunt de la desembocadura de l’Ebrón

en el Túria, fins al pont de Casas Altas t. arc iris L,C12,L

Túria Des de l’assut de Cuevas Pedreras conegut com La Presa, aigües amunt del pont

del Marqués fins al pont de Zagra t arc iris L

Túria Des del peu de presa de l’embassament de Benagéver fins al pont de Las Riberas t. arc iris LSM, L

Túria Des del peu de presa de Loriguilla fins a les Paretotes (final del vedat de Riba-roja) t. arc. iris L, C13, L, C14, L, C15, C16, C17

Tuéjar Des del naixement fins al pont de la carretera de València a Ademuz t. arc iris LSM Reatillo Des del gual de La Aldobaya, aigües avall de la font Santa María,

fins al gual de l’Hoya Cherales. t. arc iris L

Reatillo Des del gual de l’Hoya Cherales fins a la confluència del riu amb el riu Túria. t. arc. iris LSM Bunyol Des del pont Carcalín fins a la confluència amb el riu Chico t. arc iris C18

Fraile Des del seu naixement fins al dic de la Molinera t. arc iris C19

Vinalopó Des del naixement fins a l’assut Casa de les Monges Irisada C20

R: refugi de pesca i núm. de refugi; C: vedat i núm. de vedat; L: zones lliures; LSM zones lliures en la modalitat de pesca sense mort

ANNEX II REFUGIS DE PESCA EN AIGÜES TRUITERES

Província de Castelló:

1. Riu Villahermosa: Des de l’entrada en la província de Castelló fins al pont de la carretera d’Argelita a Lucena, inclosos els tancats en aquest tram.

2. Riu Palància: Des del naixement fins al límit de terme de Navajas amb Segorbe, inclòs els tancats en el dit tram.

Província de València:

3. Riu Ebró: des de l’entrada en la província de València fins a la desembocadura en el riu Túria.

4. Riu Vallanca: des del naixement fins a la desembocadura en el riu Túria.

(7)

REFUGIS DE PESCA EN ALTRES AIGÜES Província de València:

5. Riu Xúquer: al seu pas pel municipi de Cullera, 800 metres, per incompatibilitat amb l’activitat i trànsit portuari.

Província d’Alacant:

6. Riu Algar: Des del naixement fins a la confluència amb el riu Guadalest

7. Barranc de l’Encantada: Des del naixement fins a la confluència amb el riu Serpis.

ANNEX III VEDATS DE PESCA VEDATS TRUITERS

Denominació Riu km

1. Beniarrés Serpis 8,5

2. Balma I Bergantes 3,0

3. Balma II Bergantes 4,3

4. Benagés* Villahermosa 5,0

5. Cedramán* Villahermosa 2,8

6. Ludiente* Villahermosa 6,0

7. Peñas Negras Villahermosa 4,6

8. Vedat de Bejís* Palància 3,1

9. Teresa* Palància 4,2

10. Segorbe Palància 6,0

11. La Terrera Cabriol 2,2

12. El Rincón de Ademuz Túria 4,2

13. Chulilla Túria 3,2

14. Bugarra-Gestalgar Túria 7,5

15. Túria 1 (Benaguasil) Túria 4,2

16. Túria 2 (Vilamarxant) Túria 4,3

17. Riba-roja Túria 6,0

18. La Jarra Bunyol 3,5

19. Fraile Fraile 4,5

20. Vinalopó Vinalopó 1,5

* Queda prohibida la pesca en aquest vedats en la temporada objecte de regulació ALTRES VEDATS: ciprínids, anguila i altres no salmònids

Denominació Riu o embassament km o ha

21. Amadòrio Amadòrio 73,0 ha

22. Cortes de Pallás Cortes II 403,6 ha

23. Fortaleny Xúquer 4,5 km

24. Bullent Bullent 7,3 km

25. Molinell Molinell 8,4 km

26. Els Estanys i la Ponderosa Llacunes d’Almenara 28,0 ha

Les taxes que s’han de pagar per a l’obtenció de permisos diaris de pesca per als pescadors, i incloses en la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, són les següents:

Pescadors en general Majors de 65 anys, riberencs i menors de 16

Vedats truiters. Trams amb mort Classe 2 Classe 3

Vedats truiters. Trams sense mort Classe 3 Classe 4

Altres vedats Classe 3 Classe 4

ANNEX IV Barem de valoració per a espècies aqüícoles

Per quilos Euros/kg

Angula 600

Per exemplar Euros/exemplar

Cranc autòcton 60

Anguila 12

Truita comuna 200

Truita irisada 30

Qualsevol altra espècie piscícola

no indicada anteriorment 6

********************************

(8)

ANEXO I

Se relacionan todas las aguas habitadas por la trucha con indicación de su clase y régimen: Vedados (R), Acotados (C) y Aguas libres (L). Cuan- do en un mismo río o tramo se establecen distintos regímenes estos se relacionan en el sentido descendente de las aguas. A cada vedado o acotado se le añade su número correspondiente según los anexos II y III.

En las aguas libres en las que sólo se autoriza la pesca sin muerte, se indica con las siglas (LSM).

AGUAS HABITADAS POR LA TRUCHA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

Río Tramo Clase Régimen

Serpis Desde el puente de Lorcha hasta el azud que se encuentra antes del puente

de la antigua vía del tren a Villalonga Arco iris C1

AGUAS HABITADAS POR LA TRUCHA EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

Río Tramo Clase Régimen

Bergantes Desde la fuente de Calinete o de los baños hasta el límite con la provincia de Teruel Arco iris C2 y C3 Villahermosa Desde su entrada en la provincia de Castellón hasta el puente de la carretera de Argelita a Lucena Común R1*

Villahermosa Desde el puente de la carretera de Argelita a Lucena hasta su confluencia con el río Mijares Arco iris C7 Mijares Desde su entrada en Castellón hasta la presa hidroeléctrica de Montanejos Arco iris L Mijares Desde la casilla de Camineros en Arañuel hasta el cámping de Cirat Arco iris L Palancia Desde su nacimiento hasta el límite del término de Navajas con Segorbe,

excluido el embalse del Regajo Común R2*

Palancia Desde el límite de término de Navajas con Segorbe hasta el puente de Castellnovo Arco iris C10 Sénia Desde la estación de aforos (aguas debajo de la presa de Ulldecona) hasta el límite de la

provincia de Castellón con Tarragona Arco iris L

* En los acotados existentes en esos tramos C4, C5, C6, C8 y C9 no se expedirán permisos para la presente temporada.

AGUAS HABITADAS POR LA TRUCHA EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

Río Tramo Clase Régimen

Ebrón Desde la entrada en la provincia de Valencia, hasta su desembocadura en el Turia Común R3

Vallanca Desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Turia Común R4

Cabriel Desde el contraembalse de Contreras (presa de Mirasol) hasta el puente

de Villatoya (cruce con la carretera N-332 de Requena a Albacete) Común L, LSM, L, C11, L Ver art. 6.1 Turia Desde el puente de la Palanca, aguas arriba de la desembocadura del Ebrón

en el Turia, hasta el puente de Casas Altas Arco iris L,C12,L

Turia Desde el azud de Cuevas Pedreras conocido como La Presa, aguas arriba del

puente de El Marqués hasta el puente de Zagra Arco iris L

Turia Desde el pie de presa del embalse de Benagéber hasta el puente de Las Riberas Arco iris LSM, L Turia Desde el pie de presa de Loriguilla hasta les Paretotes (final del acotado de Ribarroja) Arco iris L, C13, L, C14,

L, C15, C16, C17 Tuéjar Desde su nacimiento hasta el puente de la carretera de Valencia a Ademuz Arco iris LSM

Reatillo Desde el vado de La Aldobaya, aguas abajo de la fuente Santa María,

hasta el vado de la Hoya de Cherales. Arco iris L

Reatillo Desde el vado de la Hoya Cherales hasta la confluencia del río con el río Turia. Arco iris LSM

Buñol Desde el puente Carcalín hasta la confluencia con el río Chico Arco iris C18

Fraile Desde su nacimiento hasta el dique de la Molinera Arco iris C19

Vinalopó Desde su nacimiento hasta el azud Casa de Monjas Arco iris C20

R: vedados y nº de vedado; C: acotados y nº de acotado; L: zonas libres; LSM zonas libres en la modalidad de pesca sin muerte

ANEXO II VEDADOS EN AGUAS TRUCHERAS

Provincia de Castellón:

1. Río Villahermosa: Desde su entrada en la provincia de Castellón hasta el puente de la carretera de Argelita a Lucena, incluido los acotados en este tramo

2. Río Palancia: Desde su nacimiento hasta el límite de término de Navajas con Segorbe, incluido los acotados en dicho tramo.

Provincia de Valencia:

3. Río Ebrón: desde su entrada en la provincia de Valencia hasta su desembocadura en el río Turia 4. Río Vallanca: desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Turia.

(9)

VEDADOS EN OTRAS AGUAS Provincia de Valencia:

5. Río Júcar: a su paso por el municipio de Cullera, 800 metros, por incompatibilidad con la actividad y tránsito portuario.

Provincia de Alicante:

6. Río Algar: Desde su nacimiento hasta su confluencia con el río Guadalest

7. Barranco de la Encantada: Desde su nacimiento hasta su confluencia con el río Serpis

ANEXO III ACOTADOS DE PESCA COTOS TRUCHEROS

Denominación Río km

1. Beniarrés Serpis 8,5

2. Balma I Bergantes 3,0

3. Balma II Bergantes 4,3

4. Benagés* Villahermosa 5,0

5. Cedramán* Villahermosa 2,8

6. Ludiente* Villahermosa 6,0

7. Peñas Negras Villahermosa 4,6

8. Coto de Bejís* Palancia 3,1

9. Teresa* Palancia 4,2

10. Segorbe Palancia 6,0

11. La Terrera Cabriel 2,2

12. El Rincón de Ademuz Turia 4,2

13. Chulilla Turia 3,2

14. Bugarra-Gestalgar Turia 7,5

15. Turia 1 (Benaguasil) Turia 4,2

16.« 2 (Vilamarxant) Turia 4,3

17. Riba-roja Turia 6,0

18. La Jarra Buñol 3,5

19. Fraile Fraile 4,5

20. Vinalopó Vinalopó 1,5

* Estos acotados quedan vedados en la temporada objeto de regulación OTROS COTOS: ciprínidos, anguila y otros no salmónidos

Denominación Río o embalse km o ha

21 Amadorio Amadorio 73,0 ha

22 Cortes de Pallás Cortes II 403,6 ha

23 Fortaleny Júcar 4,5 km

24 Bullent Bullent 7,3 km

25 Molinell Molinell 8,4 km

26 Els Estanys y La Ponderosa Lagunas de Almenara 28,0 ha

Las tasas a abonar para la obtención de permisos diarios de pesca para los pescadores, y contempladas en la Ley 12/1997, de 23 de diciembre, de Tasas de la Generalitat Valenciana, son las siguientes:

Pescadores en general Mayores de 65 años, ribereños y menores de 16

Cotos trucheros. Tramos con muerte Clase 2 Clase 3

Cotos trucheros. Tramos sin muerte Clase 3 Clase 4

Otros cotos Clase 3 Clase 4

ANEXO IV Baremo de valoración para especies acuícolas

Por kilos Euros/kg

Angula 600

Por ejemplar Euros/ejemplar

Cangrejo autóctono 60

Anguila 12

Trucha común 200

Trucha arco iris 30

Cualquier otra especie piscícola

no relacionada anteriormente 6

Figure

Updating...

References

Related subjects :