PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

227  Download (0)

Full text

(1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU DE L’EQUIPAMENT DENTAL AMB LLURS COMPLEMENTS I DE L’EQUIPAMENT ELECTROMÈDIC DELS CENTRES DE SALUT DE L’ÀMBIT GIRONA.

1.- OBJECTE

El present Plec té per objecte establir les bases per a la realització del manteniment preventiu de l’equipament dental i de la revisió i verificació de tot l’equipament electromèdic ubicats en els centres relacionats en els annexos 1 i 2 sense incloure l’aparellatge de radiologia convencional ni equips d’alta tecnologia. (mamógrafs, ecógrafs,..), així com la gestió i realització del manteniment correctiu necessari.

Els equipaments dels centres, apart de l’equipament dental, es troben classificats segons el grup de productes genèrics al que pertanyen. Aquests aparells són els més habituals que trobem que s’ha de fer manteniment preventiu, normatiu i corrector,.

Classe Descripció classe d’actius Aparells

A10A Aparells diagnòstics per la imatge Braços radiològics cadires dentals A10B Altres aparells mèdics (No diagnòstic per la imatge) Aspirador secrecions

Espiròmetres Electrobisturí, Electrocardiògrafs Desfibril·ladors Nebulitzadors, Esfigmomanòmetres Pulsioxímetres Termòmetres

Conjunt otoscopis /oftalmoscopis Auscultadors fetals

Colposcopis Holters o MAPA, Microscopis binoculars Làmpades de Wood Focus d’exploració Equips de crioteràpia Dopplers vasculars

Bàscules pesa nadons i de peu per adults

A20C Aparells de laboratori i farmàcia no informàtic Neveres de vacunes amb registre de temperatura

Cooxímetres Centrifugadores

A30010 Aparells esterilització Autoclaus

Segelladores de bosses Aparells ultrasons

La resta d’equipament inventariats als centres es consideren mobiliari i fungible, quedant exclosos de la revisió electromèdica, excepte aquells aparells que ja sigui per normativa o per decisió tècnica ho requereixi. En aquests casos estarien inclosos en el llistat d’actiu fix del Inventari AF.

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 1 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

(2)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 2 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

2.- CARACTERÍSTIQUES DEL MANTENIMENT

Es garantirà en tot moment el bon estat de funcionament dels equipaments electromèdics efectuant-se per això les adequades operacions de manteniment, revisió, verificació i reparació.

A tal efecte el contracte s’estructura en dos blocs diferenciats:

 Part Fixa

 Part Variable

Aquesta contractació engloba tant el manteniment predictiu com el correctiu d’aquesta especialitat en els diferents immobles. Tanmateix, donat la disgregació de les instal·lacions en diferents immobles, la gestió en un únic contracte optimitza tant els recursos materials com els humans ja que permet ajustar aquests a les necessitats concretes en cada moment

Part fixa

Comprèn el manteniment preventiu i normatiu amb les corresponents revisions i verificacions de tots els equipaments electromèdics, d’acord amb els paràmetres de gestió del present plec.

Queda inclosa en aquesta part fixa totes les despeses dels desplaçaments i tota la mà d’obra per a la realització de qualsevol actuació de manteniment preventiu, i normatiu.

Part variable

Comprèn el conjunt d’actuacions facturables excloses de la part fixa, com ara el manteniment correctiu i altres actuacions derivades de millores o actualitzacions dels equipaments electromèdics.

En aquests apartat s’inclou també la facturació dels materials de reposició conseqüència de les actuacions de manteniment general, sempre que la seva reparació o reposició no sigui com a conseqüència de defectes de manteniment preventiu.

Aquesta part variable es gestionarà de forma global pel Tècnic Responsable de l’Àrea d’Infraestructures, el qual autoritzarà cada despesa puntual o unitària de les actuacions que s’encarreguen. En aquest sentit, l’empresa adjudicatària presentarà proposta d’actuació indicant:

 Quantitat i preus unitaris dels materials a emprar

 Quantitat i preus unitaris de mà d’obra.

(3)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 3 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

No es podrà facturar cap desplaçament per a la realització dels treballs objecte d’aquest plec.

La mà d’obra es comptarà des de l’arribada al centre i es facturarà d’acord amb els preus fixats a l’oferta.

Per a l’aplicació dels preus dels materials comuns i materials específics, com els recanvis originals de l’equipament existent o aquells que convingui que siguin d’una marca o model determinat es facturaran al preu que figuri als catàlegs dels fabricants, aplicant el coeficient de descompte proposat a l’oferta,

Per actuacions o reposicions unitàries d’import estimat superior a 3.000 € (IVA exclòs), l’Institut Català de Salut podrà optar per encarregar-los directament a l’adjudicatari, prèvia conformitat de l’interessat, o per contractar-los, independentment, a través dels procediments establerts en la Llei de contractes, per a la qualsevol cosa l’Institut Català de la Salut es reserva el dret de consulta a altres empreses i, si s’escau, proposar l’execució o el subministrament fora del marc d’aquest contracte.

Per a les avaries urgents, esmentades més endavant del plec, l’empresa adjudicatària haurà de realitzar les accions necessàries per a seva resolució, notificant i presentant a l’Àrea d’Infraestructures les actuacions realitzades. El termini de lliurament per a la resta de pressupostos derivades d’avaries no urgents, modificacions o reformes d’aquesta part variable serà de 10 dies hàbils com a màxim

.

3.- ABAST I CARACTERÍSTIQUES

3.1. Equipament dental

Es duran a terme revisions bimensuals a cada centre verificant el correcte funcionament de la cadira dental i de tots els complements que s’ubiquen a l’interior de la consulta, amb rigorós compliment de les instruccions al respecte que assenyala el fabricant de l’equip. Els requisits exigits mínims seran els de verificació de pressions d’entrada d’aire-aigua, mànegues, connexions internes safata d’instruments, pressió de sortida de compressor i sistemes de seguretat, aspiració i separació de líquids.

De forma anual o abans si ho aconsella la revisió bimensual, es substituiran els tubs d’aspiració de silicona, juntes i filtres per a cadascuna de les cadires dentals, materials que quedaran inclosos en el cost de l’oferta presentada.

Després de cada revisió, l’empresa realitzarà un informe tècnic on quedin reflectits

els resultats, així com les anomalies i recomanacions que calguin. Un exemplar

s’haurà de remetre a la Unitat d’Infraestructures de l’Àmbit. També s’inclourà el

pressupost de correcció corresponent.

(4)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 4 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

3.2. Equipament electromèdic

De forma preventiva es revisaran tots els equipaments electromèdics de cadascun dels centres amb l’objectiu de mantenir el seu bon estat de funcionament i assolir els objectius de qualitat en relació a les prestacions que han de complir i assegurar la continuïtat de servei. En aquest sentit, es preveu aquesta acció preventiva segons la tipologia de centre:

 Centres relacionats a l’annex 1: Bimensualment, com a mínim, l’empresa adjudicatària visitarà els centres per efectuar el servei de manteniment preventiu i, si és el cas, el manteniment correctiu no urgent.

 Centres relacionats a l’annex 2: Anualment, com a mínim, l’empresa adjudicatària visitarà els centres per efectuar el servei de manteniment preventiu en els seus equipaments.

 Equipaments electromèdics dels consultoris locals relacionats a l’annex 3: La revisió o verificació anual dels equipaments es realitzarà en els centres de referència relacionats a l’annex 1, coincidint amb les visites bimensuals planificades. Per aquest motiu i amb consens previ amb l’empresa adjudicatària, els responsables dels consultoris locals planificaran en alguna de les visites bimensuals la revisió dels seus equips electromèdics i els remetran als centres de referència.

En cada visita bimensual als centres de l’annex 1, es revisaran els equipaments electromèdics de forma proporcional a la totalitat dels existents en el centre i aquells que la Direcció determini per motivació expressa, de forma que al final del període d’un any s’hagin revisat tots els equipaments del centre i els equipaments dels consultoris locals que en depenen.

Els centres de l’annex 2 amb visita anual, s’haurà de preveure la seva planificació amb antelació per tal de poder realitzar la revisió de la totalitat dels equipaments sense afectar l’activitat .

Tots els equipaments electromèdics amb número d’actiu fix registrats a l’inventari han d’estar revisats/verificats anualment.

Com és habitual en aquest tipus de manteniment, els petits consumibles s’inclouen tant en el manteniment preventiu com en el correctiu, que corren a càrrec de l’empresa adjudicatària. Alguns exemples de material fungible són: Olis i greixos no específics, draps, escombres, raspalls, pinzells, cinta aïllant, cargols, etc.

També s’inclou en el preu de manteniment preventiu (Part Fixa) tot aquell petit

material que faci falta per a realitzar el manteniment preventiu de qualsevol sistema

a mantenir, com ara: filtres, gomes, juntes portes, braçal roba, peres, bandes fibra,

(5)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 5 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

membranes, bateries, etc.. amb un valor de subministrament per unitat inferior a

100 € (IVA no inclòs). Si l’import es inferior a aquesta quantitat, l’empresa

adjudicatària s’encarregarà directament del subministrament i instal·lació sense cost, dintre de les revisions bimensuals. Si el cost d’adquisició és superior a la franquícia, la diferència serà a càrrec de l’ICS, d’acord amb la Part Variable del present Plec.

L’adjudicatari garantirà en tot moment l’estoc mínim de materials necessari pel compliment dels requeriments anteriors

La detecció d’accions de manteniment correctiu amb valor unitari de peces de substitució superior a la franquícia de 100 € implicarà per part de l’empresa contractada la realització del corresponent pressupost. Haurà d’indicar també el temps estimatiu de reparació.

Totes les peces o materials que siguin subministrats i instal·lats per l’adjudicatari tindran una garantia mínima de sis mesos des de la data de reparació de l’aparell.

Per tant, qualsevol avaria en un aparell, essent la causa de la mateixa, la peça en garantia o la seva instal·lació, no podrà ser objecte de facturació mentre es trobi en garantia.

En cas que un equipament necessiti una inspecció preceptiva o reglamentària, l’empresa contractada haurà de donar l’assessorament tècnic necessari i col·laborar en la seva realització.

4.- METODOLOGIA

Totes les actuacions de manteniment es duran a terme sota:

1. Els procediments de qualitat de les ISO 9001:2000.

2. En base a les normatives i reglaments:

 UNE13488:2004 Requisits d’aplicació de la norma ISO 9002 en productes sanitaris.

 UNE 9001:2000 Guia per gestió i manteniment de productes sanitaris actius.

 UNE 20.613.83 Seguretat d’equips d’Electromedicina.

 UNE 20.613.89 Seguretat de desfribil.ladors i monitors.

 UNE 20.611.79 Aspectes bàsics de seguretat en equips d’Electromedicina.

 Reglament Electrotècnic Baixa Tensió.

 Altres Reglaments que estiguin vigents dintre de la seva competència.

3. Programa de Gestió de l’Equipament Electromèdic segons Risc ECRI

(6)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 6 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

5.- PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ

Prèviament a iniciar el servei, l’empresa contractada haurà d’establir i comunicar el calendari de visites bimensuals, de forma que les actuacions previstes no interfereixin les programacions normals dels diferents centres. Aquest calendari s’haurà de realitzar en base a uns itineraris de visita als centres, considerant-se com a mínims els itineraris relacionats a l’annex 4, i per tant, es permetrà subdividir però no ampliar el número de centres de cadascun dels itineraris.

En el manteniment correctiu acceptat, anirà a càrrec de l’empresa tota la gestió de retirada i trasllat de l’equipament per a la seva reparació, així com les mesures d’embalatge i seguretat que calguin per aquest fi. En aquests casos, el centre haurà de signar la conformitat del trasllat. De forma anàloga es procedirà en el seu retorn fins al centre d’origen.

Les revisions a executar seran sempre amb equipaments que estiguin correctament identificats i/o inventariats, de manera que en tota acció de reparació o informe s’ha de reflectir de forma obligatòria el corresponent número d’actiu fix.

L’empresa adjudicatària haurà d’incorporar-se a la utilització i manteniment de l’aplicatiu de l’actiu fix d’equipaments electromèdics de l’ICS on haurà de reflectir les revisions, verificacions i actuacions realitzades en cadascuna de les visites als centres, i a tal fi, se li proporcionarà els accessos necessaris.

Fins que no s’implanti un sistema de gestió de tot el servei de manteniment assistit per ordinador (GMAO) corporatiu, l’empresa facilitarà una adreça de correu electrònic per a comunicació de les avaries no urgents.

L’empresa haurà de disposar d’un telèfon fix o mòbil per a casos urgents. La resposta d’aquests avisos no serà superior a 24 h en horari laboral.

De forma trimestral, l’empresa presentarà un informe de servei o resum de manteniment correctiu per centre on s’indicarà les accions de reparació realitzades als equipaments amb indicació de la motivació de l’avaria, si es coneix, i d’altres factors que puguin incidir en el funcionament dels aparells.

6.- CONTROL DE SEGURETAT FUNCIONAL

Es realitzarà a nivell de funcionament (ateses les normatives vigents i segons recomanacions dels fabricants), mitjançant patrons i aparells de comprovació, procediment específic i les intervencions de control de qualitat dels equips, amb la programació adient per a cada aparell.

La verificació dels equipaments d’electromedicina es realizarà segons criteris de

Classificació ECRI com : Pulsioxímetres, monitors, esfigmomanòmetres,

espiròmetres, electrocardiògrafs, electrobisturís, desfribil.ladors, MAPA, ITB, ...

(7)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 7 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

L’empresa adjudicatària haurà de certificar per a cadascun dels aparells que ha estat verificat indicant la data de realització, el tipus, model, número de sèrie, el procediment específic de revisió i els patrons de referència calibrats. Aquesta certificació es deixarà a la Direcció de Centre per a control i registre, i electrònicament es remetrà còpia (signada digitalment) a l’Àrea d’Infraestructures.

Qualsevol avaria que impliqui una reparació o actuació en aquests aparells caldrà que, abans de la posada en funcionament, es certifiqui també que s’han realitzat els controls de seguretat funcionals.

7.- COORDINACIÓ ENTRE L’ICS I L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA

A tal efecte l’empresa adjudicatària ha de proveir-se de la figura d’un encarregat general, que serà el seu representant davant l’ICS i que serà el responsable de coordinar tot el personal de manteniment i d’organitzar els treballs periòdics o extraordinaris, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de manteniment.

Aquesta persona estarà localitzable a hores d’oficina i en dies feiners durant tot l’any. S’hauran de preveure absències i anomenar a un substitut.

L’encarregat de l’ empresa també ha d’informar puntualment al Responsable Tècnic d’Infraestructures de l’Àmbit les incidències que es puguin produir en el desenvolupament de l’activitat contractada.

8.- RELACIONS I OBLIGACIONS DE CARÀCTER LABORAL

L’empresa contractada serà responsable de tot el personal propi o subcontractat per realitzat els treballs objecte del contracte.

Les visites de manteniment s’hauran de programar i informar als respectius Centres.

Es duran a terme en horari d’activitat normal del Centre, que serà durant els dies feiners des de les 8.00 hores fins a les 20.00 hores, dissabtes exclosos.

Els operaris aniran vestits amb roba de feina, amb identificació de l’empresa ben visible. L’aspecte general de l’operari i de la seva indumentària serà extremadament pulcre, considerant l’atenció que requereix un centre mèdic. Per la mateixa circumstancia, totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una especial cura i s’acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris) de la instal·lació intervinguda.

Les intervencions es duran a terme procurant el mínim de destorb al

desenvolupament de les tasques pròpies del Centre, i sempre amb el coneixement

del responsable d’aquest. Si calgués, i en certes operacions particularment molestes

i/o sorolloses, o bé que requereixin l’aportació de mitjans molt aparatosos, s’hauran

d’establir horaris especials.

(8)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 8 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

L’empresa mantenidora serà responsable davant els Tribunals corresponents dels accidents que pogueren sobrevenir al seu personal (sigui propi o contractat) per l’exercici de les seves respectives tasques.

Els danys ocasionats en els locals, mobiliari, instal·lació o qualsevol propietat del Centre per personal de l’empresa mantenidora, seran indemnitzades per a aquesta, sempre a judici de l’Institut Català de la Salut, el qual podrà sostreure la compensació procedent de l’import de les factures que presenti l’adjudicatària.

L’adjudicatari assumirà la responsabilitat civil que es pugui originar com a conseqüència del funcionament dels aparells objecte del manteniment, que, per via judicial o extraoficial, puguin reclamar els usuaris del sistema sanitari. A aquests efectes, l’adjudicatari podrà concertar la corresponent pòlissa d’assegurances que garanteixi els imports econòmics que la referida responsabilitat legal pugui originar.

L’empresa haurà de dotar al seu personal de tot tipus d’eines necessàries pel desenvolupament dels seus treballs, així com els mitjans i equips de mesura per a la comprovació d’equipaments i d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, i com a mínim les especificades en la vigent normativa.

9.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L’adjudicatari està obligat de presentar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa, així com total la documentació de Prevenció de Riscos Laborals que la unitat Bàsica de Prevenció li sol·liciti, d’acord a aquest procediment, en compliment amb el RD 171/2004 de coordinació d’activitats empresarials.

D’acord amb l’article 60, del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, (TRLCSP), aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l’ICS no contractarà aquelles empreses que hagin estat sancionades amb caràcter ferm per infracció molt greu en matèria social, incloses les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals, entre d’altres.

En cas d’incompliment greu o incompliments repetits per part de l’empresa contractada de les normes de seguretat establertes i consensuades, es rescindirà el contracte.

Són altres clàusules de rescissió:

 El no compliment per part del responsable de l’empresa contractada d’informar els seus treballadors sobre els riscos de l’ICS i el pla d’emergència abans de l’inici de les activitats contractes.

 El no compliment per part del responsable de l’empresa contractada de

comunicar a l’ICS els canvis, incorporacions o cessions del personal designat

per realitzar les tasques.

(9)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 9 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

 El no compliment per part de l’empresa contractada d’informar a l’ICS sobre la generació de nou riscos deguts a modificacions en les condicions de treball i de les mesures preventives i de protecció escaients.

 El no compliment de les clàusules del contracte.

L’empresa adjudicatària, a requeriment de la Unitat Bàsica de Prevenció, haurà de presentar la documentació prevista en aquest procediment abans de l’inici de l’activitat.

Mitjans personals i tècnics

En compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95, Llei 54/2003 i el Reial Decret 171/2004 de coordinació d’activitats empresarials, el contractista abans d’iniciar els treballs objecte d’aquest plec, haurà d’acreditar la modalitat d’organització preventiva adoptada per l’empresa d’acord amb el requerit al Reglament dels Serveis de Prevenció 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevenció propi, servei de prevenció aliè, treballador designat), així com la implantació del pla de prevenció de riscos laborals o sistema de gestió de la prevenció a l’empresa.

L’empresa adjudicatària haurà de garantir l’acompliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut, així com el seguiment de la normativa interna de l’ICS per a empreses contractades, les instruccions, mesures específiques, protocols o procediments vigents al centre de treball.

El contractista informarà als seus treballadors dels riscos i mesures de prevenció a adoptar a les instal·lacions de l’ICS, i s’assegurarà de que disposen dels equips de protecció individual i dels medis adients per desenvolupar les tasques contractades.

Coordinació, control i inspecció

L’empresa contractista haurà d’informar dels accidents laborals que es produeixin a centres de l’ICS durant l’execució de les tasques contractades, en els terminis establerts per la legislació vigent.

L’empresa lliurarà la documentació sol·licitada per l’ICS en matèria de prevenció de riscos laborals.

L’equip de coordinació, amb l’assessorament de la UBP i de l’organització preventiva de l’empresa adjudicatària, establiran un calendari de reunions periòdiques (com a mínim una a l’any) on es tractaran temes relacionats amb la prevenció de riscos laborals derivats de la concurrència d’empreses al centre de treball.

Responsabilitats / obligacions contractista

(10)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 10 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

El contractista no podrà cedir o subcontractar les prestacions de servei del present contracte sense autorització prèvia de l’ICS.

En cas de subcontractació del servei, el contractista acreditarà que l’empresa subcontractada compleix amb els requeriments de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals, la Llei 54/2003, i amb les normes internes existents a l’ICS. Així mateix, acreditarà que aquesta disposa de l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva per a l’activitat contractada, compleix amb les seves obligacions en matèria de formació i informació dels treballadors que desenvoluparan tasques al centre de treball, i realitza la vigilància de la salut dels treballadors.

10.- CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT

L’empresa adjudicatària es compromet a complir i fer complir el deure de secret professional i de confidencialitat establerts en l’article 10 de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal i observarà, en tot moment, i en relació a les dades que li puguin ser facilitades per l’ICS, les disposicions específiques derivades de l’esmentada normativa.

En conseqüència, tot el personal de l’empresa adjudicatària que pugui tenir accés a documentació i dades de l’òrgan contractant, està subjecte al més estricte secret en relació a les mateixes.

L’obligació de secret subsistirà fins i tot després de l’extinció del vincle contractual.

11.- GESTIÓ DELS RESIDUS

L’empresa adjudicatària està obligada a gestionar tots els residus generats durant l’execució de les tasques de manteniment, mitjançant transportistes i gestors autoritzats, i s’integrarà en els programes i procediments de gestió ambiental que es realitzin en els respectius centres, on facilitarà les dades d’aquesta gestió de residus.

En cap cas pot quedar cap residu de les tasques de manteniment en el centre.

12.- QUALITAT, INCOMPLIMENTS I GARANTIES

S’avaluarà la qualitat de la prestació del servei de manteniment en funció del grau d’acompliment de la realització de tots els treballs de manteniment, tenint en compte:

 la realització dels treballs de manteniment preventiu i programat.

 La reparació de les avaries.

Les deficiències en els serveis d’aquest contracte podran ser objecte de penalització

a descomptar de la part fixa d’acord amb els percentatges següents:

(11)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 11 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

Descompte del 10%

 No complir amb el temps de resposta d’avaries de resolució urgents.

 No conformitats en el servei del manteniment preventiu als equipaments.

 No complir amb les dates prèviament planificades en les rutes de visita als centres.

 No assoliment dels nivells especificats en el plec o esperats del servei.

Descompte del 8%

 No complir amb el lliurament de pressupostos de la part variable

 Justificació incorrecte dels cost de materials i/o pressupostos de la part variable.

 Demora en la presentació dels certificats de les verificacions.

Descompte del 5%

 No complir en el termini de lliurament dels informes prescrits en el manteniment.

 Incompliments en l’actualització de les dades de l’aplicatiu d’inventari.

Quan l’Institut Català de Salut decideixi aplicar qualsevol de les penalitzacions establertes en el present plec, previ informe del responsable del contracte, comunicarà per escrit a l’empresa contractista el motiu de la mateixa, el percentatge que representa i l’import. En cas que l’empresa contractista consideri que una penalització no és procedent i havent-ho acreditat objectivament, l’ICS podrà considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la íntegrament i podrà plantejar opcions alternatives per tractar les eventuals deficiències de servei.

Es podrà rescindir unilateralment el contracte sense cap mena d’indemnització en cas de que les penalitzacions executades superin el 10 % de l’import total del contracte.

13. CONTINGUT I PRESENTACIÓ DE LES OFERTES.

Els licitadors han d’incloure a l’oferta tècnica del sobre 2 tota la documentació relacionada al punt 13.1 de manera obligatòria, la no inclusió d’alguna d’elles serà motiu d’exclusió:

Els licitadors hauran de lliurar l’oferta tècnica segons el model de l’annex A, i adjuntar

obligatòriament tota la documentació acreditativa.

(12)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 12 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

13.1 De caràcter obligatori, excloent: (sobre 2)

 L’empresa licitadora haurà de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, per un import que cobreixi els danys a tercers per un valor

no inferior a 1.000.000,- €.

 L’empresa licitadora haurà de documentar que posarà a disposició del contracte un telèfon d’atenció per a avisos d’urgències 24 hores i un correu electrònic per a gestió d’avisos.

 Declaració de disposar al taller operatiu dels equips de verificació necessaris per a cadascun dels equipaments electromèdics, així com, de realitzar la corresponent certificació de seguretat funcional i elèctrica.

 Certificat d’haver realitzat visites tècniques als equipaments de com a mínim 10 centres diferents, expedit per Infraestructures. Les empreses que vulguin licitar, hauran de demanar poder efectuar les visites a la següent adreça:

infraestructures.girona.ics@gencat.cat. No s’admetrà cap més sol·licitud de

visites als centres, a partir dels 5 dies naturals anteriors a la data publicada com a termini de presentació de les ofertes, o en la data que es determini en la plataforma electrònica del perfil del contractant.

14.- CRITERIS DE VALORACIÓ

Es defineix a l’annex 5 els criteris de valoració de les ofertes.

15.- DURADA DEL CONTRACTE

Aquest contracte tindrà vigència des de la data de formalització fins al 31 de desembre de 2018.

16.- PRESSUPOST I PAGAMENTS 16.1 Pressupost

El pressupost de licitació (sense IVA) d’aquest contracte és de:

Any 2018 Part fixa (1) 53.880,00 € Part variable (2) 136.428,00 €

TOTAL 190.308,00 €

(13)
(14)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 14 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

ANNEX 1. RELACIÓ DE CENTRES ON S’EFECTUARÀ EL MANTENIMENT

SAP Centre Adreça Localitat Telèfon Girona Nord CAP Ernest Lluch C/ Tramuntana, 2 Figueres 972 677 631 Girona Nord CAP Figueres Sud C/ Roca i Bros, 8 Figueres 972 110 313 Girona Nord CAP Dr. Subirós C/ Bosch de la Trinxeria, 1 La Jonquera 972 554 567

Girona Nord CAP Llançà C/ Dolors Falcó, 16 Llançà 972 122 010

Girona Nord CAP Roses Ctra. Mas Oliva, 23 Roses 972 153 759

Girona Nord CAP Castelló d'Empúries Ctra. Rentadors, s/n Castelló d'Empúries 972 250 862 Girona Nord CL Empuriabrava C/ Pompeu Fabra, 5 Empuriabrava 972 453 875

Girona Nord CAP Cadaqués C/ Nou, 1 Cadaqués 972 258 807

Girona Nord CAP Bàscara Pl. Catalunya, s/n Bàscara 972 560 628

Girona Nord CAP Vilafant Av. Maria Torres, 89 Vilafant 972 514 349

Girona Nord CAP Besalú C/ Prat de la Riba, 9 Besalú 972 590 573

Girona Nord CAP La Garrotxa Pg. De Barcelona, 42 Olot 972 261 916

Girona Nord CL Olot Nord Avda. De Girona, 53 Olot 972 273 816

Girona Nord CAP Ripollès C/ Macià Bonaplata, 9 Ripoll 972 700 624 Girona Nord CAP Camprodon C/ Mn. Cinto Verdaguer, 1 Camprodon 972 741 213 Girona Nord CL Port de la Selva C/ Major, 57 Port de la Selva 972 388 100 Girona Nord CL Les Preses C/ dels Teixos, 2 Baixos Les Preses 972 682 507 Girona Nord CL Joan de les Abadesses C/Somatenista Ramon d’Urg,34 St. Joan Abadesses 972 723 251 Girona Nord CP Puig de les Basses Disseminat del Raval, 53 Figueres 615 586 398

Girona Sud CAP Santa Clara C/ Santa Clara, 33 Girona 972 200 012

Girona Sud CAP Can Gibert del Pla C/ Sant Sebastià, s/n Girona 972 245 350 Girona Sud CAP Montilivi C/ Castell de Solterra, 11-17 Girona 972 225 284 Girona Sud CAP Vilarroja C/ Germans Lumière, 11 Girona 972 204 830 Girona Sud CAP Dr. Vilaplana C/ Modaguera Gran, 2 Girona 972 227 635

Girona Sud CL Llémana C/ Pagesos Sant Gregori 972 429 928

Girona Sud CL Sant Jordi Desvalls c/ Dr. Joher-c/ Generalitat Sant Jordi Desvalls 972 798 987 Girona Sud CAP Salt-J.Nadal C/ Manuel de Falla, 34 Salt 972 243 737 Girona Sud CAP Salt-2-A. Moré Pg. Marquès de Camps, s/n Salt 972 439 126 Girona Sud CAP Sarrià de Ter C/ M. Cinto Verdaguer, 3 Sarrià de Ter 972 170 742

Girona Sud CAP Celrà Ctra. De Juià, 135 Celrà 972 492 500

Girona Sud CAP Banyoles Plaça Catalunya, 6 Banyoles 972 572 510

Girona Sud CAP Banyoles annex Av. Catalunya, 2 Banyoles 972 583 938 Girona Sud CAP La Selva C/ Santa Bàrbara, 25 Sta Coloma de F. 972 843 016 Girona Sud CL Vilobí d'Onyar Av. Cal Ferrer Pagès, s/n Viloví d'Onyar 972 473 743 Girona Sud CAP Sils Pg. Sant Cosme i Sant Damià, s/n Sils 972 168 492 Girona Sud CL Riudarenes C/ Sant Martí, s/n Riudarenes 972 164 977 Girona Sud CAP Maçanet de la Selva Pg. Sant Llorenç, 7 Maçanet de la Selva 972 859 420 Girona Sud CAP Sant Hilari C/ Girona, s/n Sant Hilari Sacalm 972 872 277

Girona Sud CAP Arbúcies C/ de l'Havana, s/n Arbúcies 972162 210

Girona Sud CL Vilablareix Avda. Lluís Companys, 60 Vilablareix 972 495 587

Girona Sud CL Porqueres C/ Gregal, 2 Porqueres 972 576 359

Girona Sud CL Aiguaviva C/ Major, s/n Aiguaviva 972 394 593

Girona Sud CAC i ASSIR Güell C/ Mossèn Joan Pons, 6 Girona 972 210 708

Girona Sud CAP Vidreres Av. Costa Brava, 272 Vidreres 972 850 156

Marítim CAP Sant Feliu de Guixols C/ de Luchana, Comerç,Gravina Sant Feliu de Guíxols 972 326 009 Marítim CL Santa Cristina d'Aro Pl. Catalunya, s/n Santa Cristina d'Aro 972 837 535

(15)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 15 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

Marítim CAP Castell-Platja d’Aro Av. Castell d’Aro, 55 Platja d’Aro

Marítim CAP Blanes C/ Sebastià Llorenç, 4 Blanes 972 331 350

Marítim CAP Blanes-2 Av. Europa, 10 Blanes 972 359 534

Marítim CAP Canet de Mar Pl. Universitat, 1 Canet de Mar 937 956 676 Marítim CAP Pineda de Mar C/ Tarragona, 49 Pineda de Mar 937 767 647 Marítim CAP Tordera C/ Dr. Carreras, Can Salgado Tordera 937 642 790

Marítim CL Sant Pol C/ Santa Clara, 1 Sant Pol 937 604 818

Marítim CL Poblenou C/ Empordà, 3 Poblenou-Pineda 937 663 032

(16)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 16 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

ANNEX 2. RELACIÓ DE CONSULTORIS AMB VISITA ANUAL

SAP Centre Adreça Localitat Telèfon Marítim Castell d'Aro CL Avinguda de la Platja, 64 Castell-Platja d'Aro 972817803 Marítim Fogars de la Selva CL Carretera BV-5122, Km 5 Fogars de la Selva 937644025 Marítim Sant Cebrià de Vallalta

CL Carrer Martí i Pol,1 Sant Cebrià de Vallalta 937631475 Marítim Sant Iscle de Vallalta

CL Carrer Esglèsia, 5-7 Sant Iscle de Vallalta 937946089 Marítim Santa Susanna CL Plaça Catalunya, 1 Santa Susanna 937678139 Girona Nord Marca de l'Ham CL Carretera Vella de Vilatenim, s/n -

Centre Cívic Figueres 972514055

Girona Nord Portbou CL Passatge Sardana, 11 Portbou 972390700

Girona Nord Santa Pau CL Carrer Mirador, 6 Santa Pau

Girona Sud Bescanó CL Plaça Joan Maragall, 3 Bescanó 972442570

Girona Sud Bordils CL Plaça Once de Setembre,1 Bordils 972491177

Girona Sud Cornellà de Terri CL Carrer Mossen Cinto Verdaguer,

17 Cornellà de Terri 972594085

Girona Sud Flaçà CL Plaça Estació del Carrilet, 2 Flaçà 972488638

Girona Sud Fornells de la Selva CL Carrer Vicens Vives, 3 Fornells de la selva 972476802 Girona Sud Pont Major-Girona CL Plaça de l'Om, s/n ( cantonada

amb c/ Pont Major,79 ) Girona 972210009

(17)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 17 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

ANNEX 3. RELACIÓ DE CONSULTORIS AMB EQUIPAMENT ELECTROMÈDIC

SAP Centre Adreça Localitat Telèfon

Girona Nord Agullana CL Carrer Lluís Gomis, 2 Agullana 972535491

Girona Nord Albanyà CL Carrer Maçanet, 10 Albanyà 972569014

Girona Nord Argelaguer CL Carrer Major, 91 Argelaguer 972687606

Girona Nord Avinyonet de

Puigventós CL Plaça Pintor Sibecas, 1 Avinyonet de

Puigventós 972546134

Girona Nord Biure CL Carrer Nou, 2 Biure 972529291

Girona Nord Boadella

d'Empordà CL Carrer Nou, 1 Boadella i les

Escaules 972569126

Girona Nord Borrassà CL Plaça Major, 3 Borrassà 972525037

Girona Nord Camallera CL Carrer Santiago Rusiñol, 5 Saus, Camallera i

Llampies 972794140 Girona Nord Can Blanch (Santa

Pau) CL Carrer Esglèsia,22, Urbanització Can

Blanc Santa Pau 972274093

Girona Nord Cantallops CL Carrer Requesens, s/n Cantallops 972554022

Girona Nord Capmany CL Plaça del Fort, 1 Capmany 972549118

Girona Nord Cistella CL Carrer Centre, 19 Cistella 972546109

Girona Nord Colera CL Carrer Horts, 25 ( entrada per c/

Francesc Ribera 55 ) Colera 972128055

Girona Nord Darnius CL Carrer Major, 3 Darnius 977418313

Girona Nord El Far d'Empordà

CL Carrer Tramuntana 2 Far d'Empordà 972511108

Girona Nord Fortià CL Plaça Tarradelles, 1 Fortià 972534188

Girona Nord Garrigàs CL Carrer Gran, 26 Garrigàs 972568277

Girona Nord Garrigoles CL Carrer Sant Vicenç, 17 Garrigoles Girona Nord Gaüses CL Plaça Francesc Macià, 8 Gaüses Girona Nord La Selva de Mar CL Plaça de l' Esglèsia, s/n La Selva de Mar

Girona Nord La Vajol CL Plaça Ponent, 1 La Vajol 972535320

Girona Nord Les Escaules CL Carrer Figueres ( Les Escaules ), 9 les Escaules 972569694

Girona Nord Lladó CL Carrer Santa Maria, 2 Lladó 972553568

Girona Nord Llanars CL Plaça Om, s/n Llanars

Girona Nord Llers CL Carrer Nou, 1 Llers 972528405

Girona Nord Maçanet de

Cabrenys CL Carrer Paret Nova, 12 Maçanet de

Cabrenys 972544258 Girona Nord Maià de Montcal CL Carrer Escoles Municipals, s/n Maià de Montcal 972591051

Girona Nord Molló CL Carrer Sant Sebastià, 2 Molló 972741312

Girona Nord Montagut CL Carrer de la font, s/n Montagut i Oix 972287801

Girona Nord Navata CL Carrer Escoles, 12 Navata 972553531

Girona Nord Ogassa CL Avinguda de les Mines, 13 Ogassa 972720380

Girona Nord Oix CL Carrer Major, 1 Oix 972287171

Girona Nord Ordis CL Plaça Església Montagut i Ordis 972526201

Girona Nord Palau de Santa

Eulàlia CL Carrer Garrigàs, 4 Palau de Santa

Eulàlia 972568078 Girona Nord Palau-saverdera CL Carrer Ravalet, 1 Palau-Saverdera 972552098

Girona Nord Pau CL Carrer del Rei, 2 Pau 972552505

Girona Nord Pont de Molins CL Carrer Muga, 1 Pont de Molins 972529250

Girona Nord Pontós CL Plaça Major, 1 Pontós 972551831

Girona Nord Riudaura CL Plaça Gambeto Riudaura 972264422

(18)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 18 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

Girona Nord Riumors CL Carrer de la Plaça Vella, 2 Riumors 972534272 Girona Nord Sant Jaume de

Llierca CL Carrer Indústria, 9 Sant Jaume de

Lierca 972687039

Girona Nord Sant Llorenç de la

Muga CL Carrer del Barri, 28 Sant Llorenç de la

Muga 972569337

Girona Nord Sant Miquel de

Fluvià CL Plaça de l'Ajuntament, s/n Sant Miquel de

Fluvià 972568322

Girona Nord Sant Mori CL Carrer Figueres Sant Mori 972794101

Girona Nord Sant Pau de

Seguries CL Carrer Guàrdia, 11 Sant Pau de

Seguries Girona Nord Santa Llogaia

d'Alguema CL Carrer les Escoles, s/n Santa Llogaia

d'Àlguema 972518307 Girona Nord Saus CL Carrer Local Social Polivalent, s/n Saus

Girona Nord Setcases CL Carrer Jumic, 11 Setcases 972136089

Girona Nord Siurana CL Plaça Ajuntament, s/n Siurana 972526091

Girona Nord Taravaus CL Plaça de l' Era, s/n Vilanant

Girona Nord Terrades CL Carrer Major, 7 Terrades 972569309

Girona Nord Tortellà CL Carrer Olot, 14 Tortellà 972687556

Girona Nord Vallfogona de

Ripollès CL Carrer Puig Estela, 9 vallfogona de

Ripollès 972701909 Girona Nord Vila-sacra CL Plaça de la Font, 1 Vila-Sacra 972505653

Girona Nord Vilafant (poble) CL Carrer Olot, 27 Vilafant 972546936

Girona Nord Vilajuïga CL Carrer Sant Sebastià, 39 Vilajuïga Girona Nord Vilallonga de Ter

CL Plaça de les Escoles,s/n Vilallonga de Ter 972740406

Girona Nord Vilamalla CL Carrer Creixell Vilamalla 972526189

Girona Nord Vilanant CL Carrer Escoles,1 Vilanant 972546003

Girona Nord Vilatenim CL Carrer Nou, 9 Vilatenim 973600800

Girona Nord Vilaür CL Plaça Major, 5 Vilaür

Girona Nord Vilopriu CL Carrer Paisa Vilopriu 972768096

Girona Sud Canet d'Adri CL Avinguda Rocacorba, 21 Canet d'Adri 972428280 Girona Sud Cervià del Ter CL Carrer Priorat, 29 Cervià de Ter 972496043

Girona Sud Colomers CL Plaça Major, 1 Colomers 972768094

Girona Sud Crespià CL Carrer Major,7 Crespià 972597230

Girona Sud Esponellà CL Plaça de l'Ajuntament, 1 Esponellà 972597840 Girona Sud Estanyol CL Carrer Pla Font Bernat, s/n, Centre

Cívic Bescanó 972442570

Girona Sud Fontcoberta CL Plaça Catalunya, s/n Fontcoberta 972576136

Girona Sud Juià CL Carrer Baix, 10 Julià 972490061

Girona Sud La Pera CL Carrer Marquès d' Alpens, 32 La Pera 972489048 Girona Sud Madremanya CL Carrer Sant Esteve, 32 Madremanya 972491041

Girona Sud Massanes CL Carrer Major, 1 Massanes 972864480

Girona Sud Medinyà CL Carrer Sant Sadurní, 2 (Nucli

Medinyà) Sant Julià de Ramis 972498255 Girona Sud

Mieres - Sant Miquel de Campmajor CL

Camí Can Caló, 56 Mieres 972680451

Girona Sud Montfullà CL Carrer Centre Cívic, s/n Bescanó 972442570

Girona Sud Palol de Revardit

CL Veinat de Palol, 3 Palol de Revardit 972594448

Girona Sud Sant Joan de Mollet

CL Plaça Maria Lluisa Ros Masó Sant Joan de Mollet 972488125 Girona Sud Sant Martí de

Llèmena Plaça Sant Martí, s/n Sant Martí de

Llèmena 972429052

(19)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 19 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

Girona Sud Sant Martí Vell CL Carrer Dalt, 1 Sant Martí Vell 972490401 Girona Sud Serinyà CL Plaça dels Països Catalans, 3 Serinyà 972593256

Girona Sud Viladasens CL Carrer Llevant, 2 Viladasens 972496263

Girona Sud Vilanna CL Carretera d'Anglès, s/n Bescanó 972442570

(20)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 20 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

ANNEX 4. ITINERARIS PER A LES VISITES BIMENSUALS DELS CENTRES SANITARIS

SAP GIRONA NORD

ITINERARI 1 ITINERARI 2 ITINERARI 3 ITINERARI 4 ITINERARI 5 ITINERARI 6

CP Puig Basses CAP La Jonquera CAP Ripollès CAP La Garrotxa CAP Cadaqués CAP Castelló CAP Bàscara CAP E. Lluch CAP Camprodon CAP Olot Nord CAP Roses CL.Port Selva

CAP Figueres S. CAP Besalú CL Les Preses CAP Vilafant CAP Llançà

CLSt. Joan Ab. CL Empuriabrava

SAP GIRONA SUD

ITINERARI 1 ITINERARI 2 ITINERARI 3 ITINERARI 4 ITINERARI 5 ITINERARI 6

CAP Arbúcies CAP Maçanet CAP Banyoles CAP Celrà CAP Vilaplana CAP Salt- 1 CAP La Selva CAP Riudarenes ANNEX Banyoles CAP Sarrià CAP Montilivi CAP Salt- 2 CAP St. Hilari CAP Sils CL Porqueres CL St. Gregori CAP Vila-roja CAP Can Gibert CL Vilobí CL Aiguaviva CL St. Jordi D CAP Sta. Clara ASSIR i CAC GÜELL

C. Vilablareix

CAP Vidreres

SAP MARÍTIM

ITINERARI 1 ITINERARI 2 ITINERARI 3

CAP Blanes C. CAP St. Feliu G. CAP Canet CAP Blanes- 2 CL. Sta. Cristina CAP Pineda CAP Tordera CL Platja d’Aro CL St. Pol Mar

CL Poblenou

(21)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 21 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

ANNEX 5. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

VALORACIÓ AUTOMÀTICA: Total 60 punts

1. Valoració econòmica – 50 Punts. Sobre 3

L’oferta econòmica s’haurà de presentar segons el model de l’Annex B.

1.1. Preu de manteniment corresponent a la part fixa (Fins a 45 punts)

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

- En cas de que no existeixin ofertes inferiors al 10 % de baixa respecte del preu de licitació, es puntuarà d’acord amb la següent formula:

Oferta més baixa admesa   V= ( POE) x [   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ]  Oferta a valorar

- Si hi ha ofertes econòmiques inferiors al 10 % de baixa respecte del preu de licitació, les ofertes es puntuaran de la següent manera:

a) Les ofertes econòmiques superiors ( < 10 % de baixa respecte del preu de licitació):

Baixa desproporcionada  V= ( POE - 1) x [   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐] 

Oferta a valorar

b) Les ofertes iguals o inferiors (>= 10 % de baixa respecte del preu de licitació):

Baixa desproporcionada – Oferta a valorar

V= [   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ]  + ( POE - 1)   Baixa desproporcionada – Oferta més baixa admesa 

V – Valor de la puntuació econòmica final de cada oferta

POE – Puntuació màxima de la Oferta Econòmica, en aquest cas 45 punts

Tipus de licitació – Import de sortida (preu màxim) que consta en el pla de necessitats

Baixa desproporcionada – Import corresponent a la reducció del 10 % sobre el preu de licitació.

Oferta a valorar – Import de les ofertes presentades

(22)

Institut Català de la Salut Direcció d’Atenció Primària Girona

Plec de condicions tècniques manteniment d’equipament dental i electromèdic - Any 2018 Pàg. 22 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE GIRONA - INFRAESTRUCTURES

1.2. Preu de la mà d’obra de manteniment no inclosa a la part fixa (Fins a 2,5

punts)

Es valorarà el preu de la mà d’obra (promig de preus de les diferents tipologies ofertades) de la manera següent:

a. L’oferta més econòmica rebrà la puntuació màxima.

b. A la resta d’ofertes, la puntuació corresponent s’assignarà proporcionalment a la seva proposta econòmica.

(Preu/h de licitació: Equipament baixa tecnologia : 40 €/h Equipament mitja tecnologia: 58 €/h )

1.3. Materials no inclosos en la part fixa. (Fins a 2,5 punts)

Es valora el percentatge de descompte a aplicar sobre els preus dels materials comuns i específics, com els recanvis o els de marca o model determinat.

El càlcul de la puntuació d’aquesta serà:

a) El percentatge de descompte més alt rebrà la puntuació màxima.

b) A la resta d’ofertes, la puntuació corresponent s’assignarà proporcionalment a la seva proposta de percentatge de descompte.

2. Oferta tècnica. Criteris de valoració automàtica: 10 Punts. Sobre 2

L’oferta tècnica s’haurà de presentar segons el model de l’Annex A.

1. Taula d’hores EFECTIVES mensuals emprades pel personal propi en cada una de les actuacions de manteniment PART FIXA ... Fins a 10 punts.

Els licitadors han d’indicar el nombre d’hores mensuals EFECTIVES que es dedicaran al manteniment preventiu i normatiu, especificades per a cada operari. Les hores/mes indicades pel licitador han de fer referència exclusivament a temps efectiu de treball en el centre.

(Es considerarà un mes estàndard de 22 dies i una jornada màxima de 8 hores per operari).

Les hores ofertades han de ser coherents amb els itineraris i rutes

planificades de visites bimensuals/anuals als centres i amb el compromís de

revisió al final de l’any de tots els equipaments.

Figure

Updating...

References

Related subjects :