METODOLOGIA DE LA RECERCA EN INFERMERIA 2on curs Grau en Infermeria ESCOLA SUPERIOR D INFERMERIA DEL MAR Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra

17  Descargar (0)

Texto completo

(1)

METODOLOGIA DE LA RECERCA EN INFERMERIA

2on curs Grau en Infermeria

ESCOLA SUPERIOR D’INFERMERIA DEL MAR Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra

DADES DESCRIPTIVES DE L’ASSIGNATURA

Curs acadèmic: 2012-2013

Nom de l’assignatura: Metodologia de la recerca en infermeria Tipus d’assignatura : Obligatòria

Durada: Assignatura trimestral

Ubicació temporal: 3er trimestre de 2on curs Nombre de crèdits: 6 ECTS (150 hores de dedicació) Calendari: 8/4/2012 al 14/6/2012 ambdós inclosos

Horari: Matins

Coordinació: Juan M. Leyva-Moral

Per concertar hores de tutoria cal contactar amb el professor/a per correu electrònic exposant el motiu de la sol·licitud.

PROFESSORAT

Juan Manuel Leyva-Moral, Doctor en Infermeria. jleyva@parcdesalutmar.cat

Tel. 932483858

Marta Riu Camps, Infermera, MRiuC@parcdesalutmar.cat

(2)

PRESENTACIÓ

La recerca participa de forma directa en establir els fonaments científics dels professionals infermers per a l’exercici de la seva professió. L’assignatura Metodologia de la recerca en infermeria s’endinsa en l’aprenentatge de les diferents bases teòriques i metodològiques per tal d’aconseguir cures d’infermeria basades en el coneixement científic i en actuacions validades així com les eines més eficients per trobar les millors evidències relacionades amb la pregunta de recerca. Els/les estudiants hauran de familiaritzar-se amb aspectes de planificació, qualitat i aplicabilitat de la recerca.

OBJECTIUS GENERALS D’APRENENTATGE

1. Desenvolupar una actitud crítica, reflexiva i integradora.

2. Conèixer les etapes del mètode científic i la seva aplicació en infermeria.

3. Fonamentar la pràctica clínica en l'evidència científica i utilitzar i avaluar de forma crítica la producció científica, que contribueixi a la millora de la qualitat.

4. Conèixer les característiques de la investigació quantitativa i qualitativa

5. Conèixer les potencialitats i limitacions de cadascuna de les metodologies i mètodes.

6. Consultar i utilitzar les fonts d'informació, i les bases de dades relacionades amb la infermeria. COMPETÈNCIES

GENERALS:

G1. Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.

G5. Comunicació oral i escrita en la seva llengua nativa. G6. Coneixement d'un segon llenguatge.

G7. Destreses elementals d'informàtica.

G8. Destreses de gestió de la informació (habilitat per recuperar i analitzar la informació des de diferents fonts).

G11. Habilitats crítiques i auto crítiques. G12. Treball en equip.

G18. Compromís ètic. G20. Destreses de recerca. G21. Capacitat d'aprenentatge.

G23. Capacitat per generar noves idees (creativitat). G26. Habilitat per al treball autònom.

G27. Disseny i gestió de projectes. G29. Preocupació per la qualitat.

PROFESSIONALS:

P6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles. P16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.

ESPECÍFIQUES:

E9. Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut. E19. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.

(3)

METODOLOGÍA

Activitat ECTS Metodologia Competències

Sessions plenàries 1 - Classes magistrals presencials i virtuals, grups de discussió, sessions de treball en grup, presentacions orals dins el grup gran i petit.

G1, G6, G7, G8, G18, G21, G26, G12, G27, G29

P6, P16

E9, E19, E26, E27 Seminaris

1

- Treballs en grup per a l’estudi de les lectures.

- Preparació i exposició de situacions simulades.

- Activitats d’aprenentatge cooperatiu.

G1, G5, G6, G7, G8, G10, G11, G12G18, G20, G21, G23, G26, G27, G29

P6, P16

E9, E19, E26, E27 Tutories grupals 0,5 - Activitats de seguiment i avaluació

formativa per a orientar sobre

l’aprenentatge de conceptes, habilitades y actituds.

- Orientacions pedagògiques per a millorar l’aprenentatge cooperatiu i individual.

G1, G10, G11, G26, G29

Estudi i treball autònom individual

3,5 - Lectures de textos recomanats, articles, guies, etc.

- Preparació dels temes per al treball en grup i per a l’exposició dels mateixos. - Estudi dels continguts treballats en la

matèria.

- Preparació del treball final d’avaluació

G1, G6, G7, G8, , G10, G11, G12, G18, G20, G21, G23, G26, G27, G29

P6, P16

E9, E19, E26, E27

AVALUACIÓ

Requisits de l’assignatura (el seu incompliment suposa el suspens immediat de l’assignatura): - Assistència al 100% dels seminaris. Es controlarà l’assistència mitjançant signatura. - Respectar la normativa de presentació de treballs.

- Als exercicis es tindrà en compte l’ortografia i la gramàtica. Un treball amb faltes d’ortografia estarà suspès.

- Mostrar educació i respecte a la resta d’estudiants i professors. Criteris d’avaluació:

- S’utilitzarà un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula de honor) segons RD 1125/2003. Les persones suspeses hauran de presentar-se a la recuperació de juliol.

- L’avaluació de les competències es realitzarà a través de: o Examen final (50%)

o Exercicis plataforma Moodle (20%)

o Avaluació entre iguals (10%). Veure annex 1 o Tutories grupals setmanals (10%) Veure annex 2 o Autoavaluació inicial i final (10%)

(4)

CONTINGUTS I CALENDARI

Data Horari Activitat Professor

8/4/2013 8:30-10:20 Presentació de l’assignatura i avaluació diagnòstica Juan M. Leyva 10/4/2013 8:30-10:20 Metodologia de recerca quantitativa I Marta Riu 12/4/2013 9:30-10:20 Metodologia de recerca quantitativa II Marta Riu 15/4/2013 8:30-10:20 Metodologia de recerca quantitativa III Marta Riu 17/4/2013 8:30-10:20 Metodologia de recerca quantitativa IV Marta Riu 19/4/2013 9:30-10:20 Metodologia de recerca quantitativa V Marta Riu

19/4/2013 Tutoria grupal on-line Marta Riu

24/4/2013 8:30-10:20 Metodologia de recerca quantitativa VI Marta Riu 24/4/2013 12:30-14:20 SEMINARI 1: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi quantitatiu I

Grup B

Marta Riu 25/4/2013 12:30-14:20 SEMINARI 1: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi quantitatiu I

Grup D

Marta Riu 26/4/2013 9:30-10:20 Metodologia de recerca quantitativa VII Marta Riu 26/4/2013 12:30-14:20 SEMINARI 1: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi quantitatiu I

Grup A

Marta Riu 29/4/2013 8:30-10:20 Metodologia de recerca quantitativa VIII Marta Riu 29/4/2013 12:30-14:20 SEMINARI 1: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi quantitatiu I

Grup C

Marta Riu 30/4/2013 12:30-14:20 SEMINARI 2: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi quantitatiu II

Grup B

Marta Riu 2/5/2013 12:30-14:20 SEMINARI 2: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi quantitatiu II

Grup D

Marta Riu 3/5/2013 9:30-11:20 Metodologia de recerca qualitativa I Juan M. Leyva

3/5/2013 Tutoria grupal on-line Marta Riu

6/5/2013 8:30-10:20 Metodologia de recerca qualitativa II Juan M. Leyva 7/5/2013 12:30-14:20 SEMINARI 2: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi quantitatiu II

Grup C

Marta Riu 8/5/2013 8:30-10:20 Metodologia de recerca qualitativa III Juan M. Leyva 8/5/2013 12:30-14:20 SEMINARI 2: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi quantitatiu II

Grup A

Marta Riu 8/5/2013 12:30-14:20 SEMINARI 3: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi qualitatiu I

Grup C

Juan M. Leyva 10/5/2013 9:30-10:20 Metodologia de recerca qualitativa IV Juan M. Leyva 10/5/2013 12:30-14:30 SEMINARI 3: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi qualitatiu II

Grup B

Juan M. Leyva

10/5/2013 Tutoria grupal on-line Juan M. Leyva

13/5/2013 8:30-10:20 Metodologia de recerca qualitativa V Juan M. Leyva 13/5/2013 12:30-14:20 SEMINARI 3: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi qualitatiu II

Grup D

Juan M. Leyva 14/5/2013 12:30-14:20 SEMINARI 3: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi qualitatiu II

Grup A

Juan M. Leyva 15/5/2013 8:30-10:20 Metodologia de recerca qualitativa VI Juan M. Leyva 15/5/2013 10:30-12:20 SEMINARI 4: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi qualitatiu II

Grup A

Juan M. Leyva 15/5/2013 12:30-14:20 SEMINARI 4: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi qualitatiu II

Grup B

Juan M. Leyva 17/5/2013 9:30-10:20 Metodologia de recerca qualitativa VII Juan M. Leyva 17/5/2013 10:30-12:20 SEMINARI 4: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi qualitatiu II

Grup C

(5)

Grup D

17/5/2013 Tutoria grupal on-line Juan M. Leyva

BIBLIOGRAFIA BÀSICA (Obligatòria).

Alfaro, R. Aplicación del proceso enfermero: Fomentar el cuidado en colaboración. 5ª edición. Barcelona: Elsevier Masson, 2003

Arantzamendi, M., López-Dicastillo, O. i G. Vivar, C. Investigación cualitativa : Manual para principiantes. Pamplona, Eunate, 2012

Argimon JM; Jiménez J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Madrid: Elsevier, España SA 2004

Denzin NK i Lincoln YS. The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, California: Sage Pub., 2005.

Denzin, N.K. i Lincoln, Y.S. (coords.) El campo de la investigación cualitativa. Manual de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa, 2012.

− Fernández de Sanmamed Santos M.J. i Calderón Gómez C. (2003) Investigación cualitativa en Atención Primaria. En A. Martín Zurro i J.F. Cano Pérez (Eds.) Atención Primaria: conceptos, organización y práctica clínica-5ª edición. Barcelona: Elsevier. Pp. 224-249.

Polgar S, Thomas SA. Introducción a la investigación en ciencias de la salud. Madrid: PEARSON EDUCACION, 1993.

Polit, DF. Investigación científica en ciencias de la salud: principios y métodos. México: McGraw Hill Interamericana, 2000.

Rebagliato M, Ruiz I, Arranz M. Metodología de investigación en epidemiología. Madrid: Díaz de Santos, 1996.

Streubert, H.J. i Carpenter D. R. Qualitative research in nursing : advancing the humanistic imperative. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams, 2011.

Taylor SJ i Bogdan R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós Básica, 2002.

Vasilachi de Gialdino (coord.) Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

− Álvarez-Gayou Jurgenson, JL. Cómo hacer investigación cualitativa: fundamentos y metodología. Mexico: Paidós, 2003.

− Báez y Pérez de Tudela, J. Investigación cualitativa. Madrid: ESIC, 2007.

− Coffey A i Atkinson P. Encontrar sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2005.

− Flick, U. An introduction to qualitative research. 4th edition. London: Sage, 2009.

− Gálvez Toro, A. Enfermería basada en la evidencia: cómo incorporar la investigación a la pràctica de los cuidados. Granada: Fundación Índex, 2001.

− Parahoo, K. Nursing research. Principles, process and issues. New York: Palgrave, 1999.

− Pearson, A. Práctica clínica basada en la evidencia en enfermería y cuidados de la salud: integrando la investigación, la experiencia y la excelencia. Aravaca: McGraw Hill Interamericana, 2008.

− Rodríguez Gómez G, Gil Flores J i García Jiménez E. Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Ediciones Aljibe. 1999

− Ruiz Olabuénaga, JI. Metodología de la investigación cualitativa. 4ª edición. Bilbao: Universidad de Deusto, 2007.

− Silverman, D. Doing qualitative research: a practical handbook. Londres: Sage, 2000.

Webs d’interès

− Fundación Index. http://www.index-f.com/

− Fundación para el desarrollo de la enfermeria (FUDEN). http://www.fuden.es/

− Col.legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (COIB). http://www.coib.cat/

− Asociación Española para el Avance de la Investigación Cualitativa (ESPACUAL). http://www.espacual.es/

− Red de recursos académicos en investigación cualitativa. http://www.investigacioncualitativa.cl/

(6)

PROGRAMA D’ACTIVITATS I EXERCICIS

Sessió 1: Presentació de l’assignatura i avaluació diagnòstica

Data: 8/4/13

Objectius:

1. Presentar el contingut de l’assignatura així com els sistemes d’avaluació.

2. Realitzar avaluació diagnòstica dels coneixements i habilitats relacionades amb la recerca. 3. Presentació de la metodologia d’aprenentatge puzzle i la distribució dels grups

Pla d’activitats i exercicis de les sessions: A classe:

Continguts Metodologia Docent

Presentació dels professors

Sessió plenària Juan M. Leyva Presentació de la matèria

Presentació normativa de classe Presentació avaluació

Presentació resultats de l’avaluació diagnòstica Presentació de la metodologia puzzle

Sessió 2: Puzzle: La investigació en ciències de la salut

Dates: 10/4/13

Objectius específics:

1. Conèixer les raons que justifiquen el desenvolupament del coneixement científic i integrar-les a la pràctica professional.

2. Conèixer els elements comuns i els elements distintius entre els estudis aplicats destinats a la resolució de problemes locals i la investigació orientada a produir coneixement generalitzable 3. Conèixer els orígens i els tipus de recerca dins l’àmbit infermer

4. Contextualitzar la investigació infermera dintre de la investigació en ciències de la salut 5. Conèixer els mecanismes més habituals de difusió de les produccions científiques 6. Identificar les revistes científiques de més rellevància.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions: A classe:

Continguts Descripció Docent

Concepte, orígens i desenvolupament de la ciència (1)

Lectures prèvies Puzzle

Classes virtuals Moodle

Marta Riu El mètode científic (2)

La investigació infermera (3) Difusió dels resultats (4) Bibliometria (5)

Fora de classe: Preparar els continguts en base a la literatura recomanada. Literatura recomanada:

(1)

− Yuste P. Ciencia tecnología y concepciones del mundo. Madrid. UNED 2004. (2)

− El proceso de la investigación clínica y epidemiológica. En: Argimon JM; Jiménez J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier, España SA 2004

− El método científico. En: Polgar S, Thomas SA. Introducción a la investigación en ciencias de la salud. Madrid, PEARSON EDUCACION, 1993.

(3)

− Martinez C, Monforte-Royo C. Investigar más allà de la enfermería Clínica. EnferClin. 2012;22(2):63-4. − Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria (FAECAP), Manual de

Investigación Cuantitativa para Enfermería 2010 [Accés 16-12-2012]

(7)

− Jones C, Hidalgo R, Fuentelsaz C, Moreno T, Hernández E. Situación actual de los recursos para la − investigación en Enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Metas de Enferm jun 2004; 7(5): 28-32

[Accés 16-12-2012]

− http://www.scele.org/web_scele/archivos/recursos_investigacion_metas.pdf

− La recerca infermera en cures de la salut a Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut 2011 [Accés 27-12-2012]

− http://www.coill.org/Ficheros/Destacado/recerca_infermera_cures_salut_2012.pdf

− Jiménez Villa J, Argimon Pallàs JM, Martín Zurro A, Vilardell Tarrés M, editores. Publicación científica biomédica: Cómo escribir y publicar un artículo de investigación. Barcelona: Elsevier España; 2010 − Henríquez E., Zepeda MI.. Elaboración de un artículo científico de investigación. Ciencia y enfermería X

(1): 17-21, 2004

− Icart Isern MT. Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina. Barcelona : EUB, Edicions Universitat de Barcelona, cop. 2001

(4)

− Garfield E. The History and Meaning of the Journal Impact Factor. JAMA 2006; 295(1):90-93

− Fernández E, Plasència A. Dime cuánto nos citan y te diré… el factor de impacto bibliográfico de GACETA SANITARIA. Gac Sanit 2003;17(3):179-80

− Camí J. Fortalezas y limitaciones del peer review. Med Clin (Barc) 2008;131:20-4 (5)

− Portal de Acceso a la Web of Knowledge. http://www.accesowok.fecyt.es/

− SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank.Retrieved January 03, 2013, from

http://www.scimagojr.com

− Upf.edu [lloc Web]. Barcelona [accés 3/01/2013]. Disponible a: http://www.upf.edu/bibtic/es/

Avaluació: Examen final + exercicis Moodle + autoavaluació i avaluació entre iguals.

Sessions 3-5: Puzzle: el protocol d’investigació

Dates: 12/4/13 - 15/4/13 – 17/4/13

Objectius específics:

1. Entendre la utilitat dels protocols i familiaritzar-se amb els seus apartats. 2. Conèixer les característiques i estructura d'un projecte d'estudi/investigació. 3. Aprendre a formular i redactar objectius i hipòtesis per a la investigació. 4. Entendre la importància del pla d'anàlisi com estratègia.

5. Conèixer les diferents possibilitats de difussió dels resultats. 6. Conèixer els mètodes d’avaluació dels protocols utilitzats. 7. Identificar possibles fonts de finançament del projecte Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Sessions 3-5: Puzzle: el protocol d’investigació

Continguts Descripció Docent

Presentació del treball fet en el puzzle anterior. Grup W Fase conceptual Lectures prèvies Puzzle Classes virtuals Moodle Marta Riu Fase metodològica (1) Fase metodològica (2) Fase empírica

Pla de divulgació dels resultats. L’avaluació del protocol. Peer review

El finançament, possibles fonts

(8)

− Rodríguez del Aguila MM, Pérez Vicente S, Sordo del Castillo L, Fernández Sierra M. Cómo elaborar un protocolo de investigación en salud. Med. Clín (Barc) 2007; 129: 299-302.

− Argimon JM; Jiménez J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier, España SA 2004 − Rebagliato M, Ruiz I, Arranz M. Metodología de investigación en epidemiología. Madrid: Díaz de Santos,

1996

− Roca Antonio J. Cómo y para qué hacer un protocolo. Med. Clín (Barc) 1996; 106: 257-262.

− Fundación para el desarrollo de la enfermería. FUNDEN. Formación metodológica. En Nure Investigación (revista electrónica) Números: 0-2, 4-5, 10-15 i 22-23. [Consultats el 27-12-2012] Disponibles a:

http://www.fuden.es/formacion_metodologica_detalle.cfm?ID_MENU=150

Atención primaria, Fisterra: portal de salud para médicos y pacientes [lloc web] − http://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/

− Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria (FAECAP), Manual de Investigación Cuantitativa para Enfermería 2010 [lloc web] [Accés 16-12-2012]

− http://www.faecap.com/publicaciones/show/manual-de-investigacion-cuantitativa-para-enfermeria − González Guitián C. Buscar en PUBMED con PubMed. Guía de uso en español. [lloc web]. Fisterra.com;

2007. [accés 22/01/2013]. Disponible en:

− http://www.fisterra.com/guias-clinicas/mas-sobre-guias/buscar-pubmed/

− Jiménez Villa J, Argimon Pallàs JM, Martín Zurro A, Vilardell Tarrés M, editores. Publicación científica biomédica: Cómo escribir y publicar un artículo de investigación. Barcelona: Elsevier España; 2010 − Icart MT. Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina. Barcelona : EUB,

Edicions Universitat de Barcelona, cop. 2001

− Henríquez E, Zepeda MI. Elaboración de un artículo científico de investigación. Ciencia y enfermería 2004; X: 17-21.

− Herramientas para la escritura científica. Disponible a:

− http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/escritu_cientifica.asp#top

− Instituto de salud Carlos III. [lloc web] http://www.isciii.es/ISCIII/es/general/index.shtml − Camí J. Fortalezas y limitaciones del peer review. Med Clin (Barc) 2008;131:20-4

− La gestió dels fons recaptats en La Marató 2012 TV3: 3 a la carta La Marató de TV3, 2012 [Accés 27-12-2012]

− http://www.tv3.cat/videos/4379693/La-gestio-dels-fons-recaptats-en-La-Marato-2012

Avaluació: Examen final + exercicis Moodle + autoavaluació i avaluació entre iguals.

Sessions 6-7 Puzzle: Pràctica clínica basada en l’evidència

Dates: 19/4/13 i 24/4/13 Objectius específics:

1. Fomentar el pensament crític en la pràctica professional

2. Aprendre a formular preguntes útils i la forma de trobar-hi respostes rellevants. 3. Aprendre a aplicar de forma informada i justificada la millor pràctica professional 4. Conèixer i aprendre l’ús i format de les revisions bibliogràfiques.

5. Identificar i aprendre l’ús de les bases de dades més comunes.

6. Identificar i utilitzar de manera eficient i crítica les principals fonts i recursos d'informació bibliogràfica per a la pràctica infermera.

7. Conèixer la metodologia per a la realització eficient de recerques bibliogràfiques complexes. 8. Aprendre a llegir de forma crítica la literatura científica

Pla d’activitats i exercicis de les sessions: A classe:

Continguts Descripció Docent

Concepte i desenvolupament: MBE-IBE-PBE

(9)

Fora de classe: Ampliar continguts en base a la literatura recomanada. Literatura recomanada:

- Sackett D. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ; 312: 71-2

- Gálvez Toro, A. Enfermería basada en la evidencia: cómo incorporar la investigación a la pràctica de los cuidados. Granada: Fundación Índex, 2001.

- Pearson, A. Práctica clínica basada en la evidencia en enfermería y cuidados de la salud: integrando la investigación, la experiencia y la excelencia. Aravaca: McGrawHillInteramericana, 2008.

- Fundación para el desarrollo de la enfermería. FUNDEN. Formación metodológica. En Nure Investigación (revista electrónica). Números: 3, 52-61. [Consultats el 27-12-2012] Disponibles a:

http://www.fuden.es/formacion_metodologica_detalle.cfm?ID_MENU=150

- Icart M T, Pulpón AM, Icart MC. Aplicación de la enfermería basada en la evidencia: de la pregunta a la búsqueda bibliográfica. Enferm Clin. 2001; 11: 29-34.

- Icart M T, Pulpón AM, Gracia I, Icart MC. Aplicación de la enfermería basada en la evidencia: de la búsqueda bibliográfica a la lectura crítica. Enferm Clin. 2001; 11: 117-23.

- Icart Isern, M Teresa; Pulpón Segura, Anna M; Icart Isern, M Carmen. Aplicación de la enfermería basada en la evidencia: de la valoración crítica a la aplicación de la mejor evidencia científica disponible. Enferm Clin. 2001; 11:166-71.

- Fuentelsanz C, Moreno MT, Martín MC, Comet P, Uriel P, Orts I, et al. Glosario de términos para la pràctica clínica basada en la evidencia. Enferm Clin. 2002; 12: 173-81.

- Buscar en Medline con PubMed. [Accés 27-12-2012] Disponible en: http://www.fisterra.com/recursos_web/no_explor/pubmed.asp

- Abad O, Monistrol O, Altarribas E, Paredes A. Lectura critica de la literatura científica. Enferm Clín 2003, 13: 32-40.

- Centro Cochrane Iberoamericano www.cochrane.es

- Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia. http://www.evidenciaencuidados.es/

- Observatorio de enfermería basada en la evidencia http://www.index-f.com/oebe/inicio.php

- CASPe | Critical Appraisal Skills Programme Español. http://www.redcaspe.org/drupal/

- Iniciativa STROBE http://www.strobe-statement.org/

- Alonso Coello P, Rotaeche del Campo R, Etxeberria Agirre A. El sistema GRADE para la evaluación de la calidad de la evidencia y la graduación de la fuerza de las recomendaciones. [Internet]. Fisterra.com; 2008. [Accés 22/01/2011]. Disponible a: http://www.fisterra.com/guias2/fmc/grade.asp

Avaluació: Examen final + exercicis Moodle + autoavaluació i avaluació entre iguals.

Sessió 8: Definició de les variables d’un estudi

Data: 26/4/13 Objectius específics:

1. Integrar els coneixements adquirits en les sessions anteriors

a. Saber definir i seleccionar el tipus de variables d'interès per a la investigació.

b. Aprendre les diferents formes de recollida de de dades i la seva codificació per les anàlisis posteriors.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions: A classe:

Continguts Descripció Docent

En base als requeriments de l’estudi de prevalença de la infecció nosocomial a Catalunya:

− Definir les variables necessàries − Els valors de les variables − Codificar els valors − Dissenyar el qüestionari

Lectures prèvies Puzzle Classes virtuals

Moodle Presentacions orals del

estudiants (grupal)

Marta Riu

Fora de classe: Lectura del manual.

(10)

Sessió 9: Anàlisi d’un protocol de recerca

Data: 29/4/13

Objectius específics:

1. Integrar els coneixements adquirits en les sessions anteriors Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Continguts Descripció Docent

Anàlisi d’un protocol de recerca presentat a una convocatòria competitiva

Discussió en grups Presentacions orals del

estudiants (grupal)

Marta Riu

Fora de classe: Lectura del projecte.

Lectura obligatòria: el projecte disponible a plataforma Moodle Avaluació: Examen final + exercicis Moodle.

Sessió 10: Puzzle metodologia de recerca quantitativa Vs. qualitativa

Dates: 3/5/13

Objectiu específic:

1. Aprendre els fonaments teòrics per tal d’entendre el concepte de recerca qualitativa, la seva aplicabilitat i les diferencies amb la metodologia quantitativa.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions: A classe:

Continguts Descripció Docent

Concepte

Lectures prèvies Puzzle

Classes virtuals Moodle

Juan M. Leyva Antecedents històrics

Aplicabilitat

Conceptualització del problema a estudiar Recerca qualitativa Vs. recerca quantitativa

Fora de classe: Ampliar continguts en base a la literatura recomanada. Literatura recomanada:

- de la Cuesta Benjumea C. Investigación cualitativa y enfermería de salud mental. Rev Presencia 2007 jul-dic;3(6). Disponible en http://www.index-f.com/presencia/n6/81articulo.php

- Fernández de Sanmamed Santos M.J. i Calderón Gómez C. (2003) Investigación cualitativa en Atención Primaria. En A. Martín Zurro i J.F. Cano Pérez (Eds.) Atención Primaria: conceptos, organización y práctica clínica-5ª edición. Barcelona: Elsevier. Pp. 224-249.

- Gonzalez Lopez, J.L. i Ruiz Hernandez, P (2011) Investigación cualitativa versus cuantitativa: ¿dicotomía metodológica o ideológica? Index de Enfermeria, 20(3) pp: 189-193

- Iñiguez Rueda, L. (1999) Investigación y evaluación cualitativa: bases teóricas y conceptuales. Atención Primaria, 23(8), pp. 496-502

- Montiel Pastor, M (2002) La investigación cualitativa en la Enfermería Nefrológica. Rev Soc EspEnfermNefrol, 6(2) pp: 52-56

- Salamanca Castro A.B. (2006) La investigación cualitativa en las ciencias de la salud. Nure Investigación, nº 24.

- Sarrado J.J., Clèries X., Ferrer M. i Kronfly E (2004) Evidencia científica en medicina: ¿única alternativa? Gaceta Sanitaria;18(3) pp:235-44

Avaluació: Examen final + exercicis Moodle + autoavaluació i avaluació entre iguals.

Sessions 11-12: Puzzle mètodes qualitatius

Dates: 6/5/13 i 8/5/13

Objectiu específic:

(11)

Pla d’activitats i exercicis de les sessions: A classe:

Continguts Descripció Docent

Etnografia Lectures prèvies

Puzzle

Classes virtuals Moodle

Presentacions orals del estudiants (grupal)

Juan M. Leyva Fenomenologia

Teoria Fonamentada

Fora de classe: Ampliar continguts en base a la literatura recomanada. Literatura recomanada:

- Cibanal Juan, L. y Arce Sanchez, M.C. (1997) ¿Qué aporta la fenomenología a la relación enfermera-paciente? Cultura de los Cuidados, 1 (1), pp. 25-30.

- De la Cuesta Benjumea C. (2006) Estrategias cualitativas más usadas en el campo de la salud. Nure Investigación, nº 25.

- De la Cuesta Benjumea, C (2006) La teoría fundamentada como herramienta de análisis. Cultura de los cuidados, 20, pp. 136-140.

- Fernandes de Freitas, G., Barbosa Merighi, M.A. y Prado Fernandes, M.F. (2007) La interface entre la fenomenología y el cuidado de enfermería. Index de enfermería, 16(58), pp. 55-58.

- Fernández de Sanmamed Santos M.J. i Calderón Gómez C. (2003) Investigación cualitativa en Atención Primaria. En A. Martín Zurro i J.F. Cano Pérez (Eds.) Atención Primaria: conceptos, organización y práctica clínica-5ª edición. Barcelona: Elsevier. Pp. 224-249.

- G. Vivar C., Arantzamendi M., Lopez-Dicastillo O. i Gordo Luis C. (2010). La Teoría Fundamentada como Metodología de Investigación Cualitativa. Index de Enfermería; 19(4), pp. 283-288.

- Jones, D., Manzelli, H. y Pecheny, M. (2004) Grounded Theory. Una aplicación de la teoría fundamentada a la salud. Cinta de Moebio: revista electronica de epistemologia de ciencias sociales, 19. Disponible en http://redalyc.uaemex.mx/pdf/101/10101904.pdf 10/1/13

- Lacorte, M. (1998) La investigación en acciónuna guía práctica. Cultura y educación, 10, pp. 3-16. - Landeros-Olvera, E., Morales-Rodríguez, M.C. y Martínez-Reyes, C (2010) Una aproximación al

cuidado de enfermería desde el enfoque etnográfico. Index de Enfermería, 19 (2-3), pp. 187-190. - Leno González, D (2006) Buscando un modelo de cuidados de enfermería para un entorno

multicultural. Gazeta de Antropología, 22. Disponible en http://digibug.ugr.es/handle/10481/7118

20/12/12

- Orb, A. (2007) Fenomenología e investigación en enfermería. Metas de enfermería, 10(3), pp. 14-19.

- Sanchez Moreno, E. (2008) Capítulo 10: La investigación cualitativa en la investigación en salud; fundamentos y rigor científico. Semergen: revista española de medicina de familia, 2, pp. 75-79. - Soares de Lima, S.B., Luzia Leite, J., Lorenzini Erdman, A, Giacomelli Prochnow, A., Conceiçao Stipp,

A. y Lima Garcia, V.R. ( 2010) La Teoría Fundamentada en Datosun camino a la Investigación en Enfermería. Index de enfermeria, 19(1), pp. 55-59.

- Starks H i Trinidad S. B. (2007) Choose Your Method: A Comparison of Phenomenology, Discourse Analysis, and Grounded Theory. Qualitative Health Research, 17(10), pp. 1372-1380

- Velasco Juez, C. (1999) El método biográfico y las historias de vida. Su utilidad en la investigación en enfermería. Index de Enfermería, 8(27), pp. 25-30.

- Zoucha, R. (1999) La utilización de métodos cualitativos en enfermería. Cultura de los cuidados, 6, pp. 80-90.

Avaluació: Examen final + exercicis Moodle + autoavaluació i avaluació entre iguals.

Sessió 13: Exercicis pràctics sobre metodologia de recerca qualitativa

Dates: 10/5/13

Objectiu específic:

1. Integrar els coneixements teòrics i metodològics adquirits en les sessions anteriors. Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

(12)

Continguts Descripció Docent Concepte de recerca qualitativa

Exercicis pràctics en grup Exercicis pràctics virtuals Moodle Presentacions orals dels estudiants

Juan M. Leyva Antecedents històrics

Aplicabilitat

Conceptualització del problema a estudiar Recerca qualitativa Vs. recerca quantitativa Etnografia

Fenomenologia Teoria Fonamentada

Fora de classe: Ampliar continguts en base a la literatura recomanada.

Avaluació: Examen final + exercicis Moodle + autoavaluació i avaluació entre iguals.

Sessió 14: Puzzle estratègies de recollida de dades

Dates: 13/5/13

Objectius específics:

1. Conèixer les estratègies de recollida de dades més comuns en recerca qualitativa. 2. Identificar la coherència metodològica

3. Conèixer les estratègies de mostreig pròpies de la recerca qualitativa i com es conforma una mostra.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions: A classe:

Continguts Descripció Docent

Mostreig vs. Mostra

Exercicis pràctics en grup Exercicis pràctics virtuals Moodle Presentacions orals dels estudiants

Juan M. Leyva Tipus de mostreig en recerca qualitativa

Observacions Entrevistes Històries de vida Grups focals

Fora de classe: Ampliar continguts en base a la literatura recomanada. Literatura recomanada:

- Martín-Crespo Blanco M.C i Salamanca Castro A.B (2007) El muestreo en la investigación cualitativa. Nure Investigación, nº 27.

- Sanchez Moreno, E. (2008) La investigación cualitativa en la investigación en salud: fundamentos y rigor científico. Semergen: revista española de medicina de familia, 2, pp. 75-79.

- García Calvente, M.M. (2000) El grupo focal como técnica de investigación cualitativa en salud : diseño y puesta en práctica. Atención Primaria, 25(3), pp. 181-187

- Callejo Gallego, J. (2002) Observación, entrevista y grupo de discusión: el silencio de tres prácticas de investigación. Revista Española de Salud Pública, 76 (5), pp. 409-422

- Ferrarotti, F. (2011) Las historias de vida como método. Acta Sociológica, 56, pp. 95-119

- Veras, E. 2010. Historia de Vida: ¿Un método para las ciencias sociales? Cinta moebio 39: 142-152 www.moebio.uchile.cl/39/veras.html

- Cornejo, M., Mendoza, F. y Rojas, R.C. (2008) La Investigación con Relatos de Vida: Pistas y Opciones del Diseño Metodológico. PSYKHE, 17(1), pp. 29-39

Avaluació: Examen final + exercicis Moodle + autoavaluació i avaluació entre iguals.

Sessions 15-16: Proposta d’estudi amb metodologia qualitativa

Dates: 15/5/13 i 17/5/13

Objectius específics:

1. Aprendre els fonaments teòrics i metodològics per tal d’entendre el concepte de recerca i l’aplicabilitat de la recerca qualitativa.

(13)

3. Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per tal de dissenyar un protocol d’estudi de recerca amb metodologia qualitativa.

4. Aprendre a comunicar en públic

5. Elaborar una proposta de recerca fent servir metodologia qualitativa. Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Continguts Descripció Docent

Selecció d’un tema d’interès

Exercicis pràctics en grup Exercicis pràctics virtuals

Moodle

Juan M. Leyva Redactar un objectiu

Argumentar la metodologia i el mètode Exposició en públic

L’últim dia es presentaran en públic les propostes de 4 grups seleccionades a l’atzar. Fora de classe: Ampliar continguts en base a la literatura recomanada.

Literatura recomanada:

− Alberto Gálvez Toro A. (2003) Lectura crítica de un estudio cualitativo descriptivo. Index de enfermería, 40-41, pp.51-57

− G. Vivar C., Canga Armayor A. i Canga Armayor N (2011) Propuesta de Investigación Cualitativa: un modelo para ayudar a investigadores noveles. Index de Enfermería; 20 (1-2), pp. 91-95

− G. Vivar C. (2010) Presentación de informes de investigación: aspectos prácticos para su preparación. Pulso, 62, pp. 47-50

Avaluació: Examen final + exercicis Moodle + autoavaluació i avaluació entre iguals.

Seminari 1: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi quantitatiu I.

Dates: Grup B 24/4/2013 Grup D 25/4/2013 Grup A 26/4/2013 Grup C 29/4/2013 Objectius específics:

1. Aprendre l’estructura i contingut d’un article científic realitzat amb metodologia quantitativa. 2. Identificar els errors més freqüents presents en els articles científics quantitatius.

3. Identificar els aspectes de qualitat en un article científic quantitatiu. Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Continguts Descripció Docent

Estructura de l’article científic QT

Lectura de documents + Preparació de treballs +

discussió en grup

Marta Riu Contingut de les diferents seccions d’un article científic QT

Aspectes d’autoria i qualitat Errors més freqüents

Fora de classe: Ampliar continguts en base a la literatura recomanada. Avaluació: Examen final

Seminari 2: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi qualitatiu I.

Dates: Grup B 30/4/2013 Grup D 2/5/2013 Grup C 7/5/2013 Grup A 8/5/2013 Objectius específics:

(14)

2. Identificar els errors més freqüents presents en els articles científics qualitatius. 3. Identificar els aspectes de qualitat en un article científic qualitatiu.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions: A classe:

Continguts Descripció Docent

Estructura de l’article científic QL

Lectura de documents + Preparació de treballs +

discussió en grup

Juan M. Leyva Contingut de les diferents seccions d’un article

científic QL

Aspectes d’autoria i qualitat Errors més freqüents

Fora de classe: Ampliar continguts en base a la literatura recomanada. Avaluació: Examen final

Seminari 3: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi quantitatiu II

Dates: Grup C 8/5/2013 Grup A 14/5/2013 Grup B 10/5/2013 Grup D 13/5/2013 Objectiu específic:

1. Aprofundir i desenvolupar de forma pràctica la metodologia apresa durant el trimestre. Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Continguts Descripció Docent

Estructura de l’article científic QT

Lectura de documents + Preparació de

treballs + discussió en grup Marta Riu Contingut de les diferents seccions

d’un article científic QT Aspectes d’autoria i qualitat Errors més freqüents

Fora de classe: Ampliar continguts en base a la literatura recomanada Avaluació: Examen final.

Seminari 4: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi qualitatiu II

Dates: Grup A 15/5/2013 (10:30-12:30) Grup B 15/5/2013 (12:30-14:30) Grup C 17/5/2013 (10:30-12:30) Grup D 17/5/2013 (12:30-14:30) Objectiu específic:

1. Aprofundir i desenvolupar de forma pràctica la metodologia apresa durant el trimestre. Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Continguts Descripció Docent

Estructura de l’article científic QL

Lectura de documents + Preparació de

treballs + discussió en grup Juan M Leyva Contingut de les diferents seccions

d’un article científic QL Aspectes d’autoria i qualitat Errors més freqüents

(15)

Annex 1

AVALUACIÓ ENTRE IGUALS

Assignatura: Metodologia de Recerca Infermera

Docents: Marta Riu i Juan Leyva

Curs: 2012/13

En aquest document ha de constar el teu nom i els del integrants del teu grup. Un cop

complimentat s’ha d’entregar al professor Juan M. Leyva (o deixar-ho a secretaria al seu

nom). Recordeu que aquesta activitat te un pes del 10% de la nota final de l’assignatura.

L’avaluació fa referència a l’actitud i grau de participació a cada sessió puzzle

PUZZLE Nº:

NOM DEL/LA ESTUDIANT AVALUADOR:

Integrants del grup:

1.

2.

3.

4.

5.

Nom de l’estudiant avaluat: (repetir-ho per a cada membre del grup)

Mai

(0-3)

quasi mai

(4-6)

sovint

(7-8)

sempre

(9-10)

Assisteix a l’activitat

És puntual

Actitud respectuosa

Porta les lectures treballades

Participació a la sessió

Planteja dubtes i possibles solucions

Presenta els treballs sol·licitats

Demostra capacitat d’integració del

coneixement

Presenta actitud reflexiva

Nom de l’estudiant avaluat: (repetir-ho per a cada membre del grup)

Mai

(0-3)

quasi mai

(4-6)

sovint

(7-8)

sempre

(9-10)

Assisteix a l’activitat

És puntual

Actitud respectuosa

Porta les lectures treballades

Participació a la sessió

Planteja dubtes i possibles solucions

Presenta els treballs sol·licitats

Demostra capacitat d’integració del

coneixement

(16)

Nom de l’estudiant avaluat: (repetir-ho per a cada membre del grup)

Mai

(0-3)

quasi mai

(4-6)

sovint

(7-8)

sempre

(9-10)

Assisteix a l’activitat

És puntual

Actitud respectuosa

Porta les lectures treballades

Participació a la sessió

Planteja dubtes i possibles solucions

Presenta els treballs sol·licitats

Demostra capacitat d’integració del

coneixement

Presenta actitud reflexiva

Nom de l’estudiant avaluat: (repetir-ho per a cada membre del grup)

Mai

(0-3)

quasi mai

(4-6)

sovint

(7-8)

sempre

(9-10)

Assisteix a l’activitat

És puntual

Actitud respectuosa

Porta les lectures treballades

Participació a la sessió

Planteja dubtes i possibles solucions

Presenta els treballs sol·licitats

Demostra capacitat d’integració del

coneixement

(17)

Annex 2

AVALUACIÓ DE LES TUTORIES GRUPALS

Cada setmana el professor/a us sol·licitarà fer una anàlisi crítica i reflexiva dels vostres

aprenentatges dels continguts treballats durant aquella setmana i que li envieu per correu

electrònic. En grups de 10 persones (2 grups mare) haureu d’elaborar un breu informe

(màxim 3 pàgines) que reculli els punts forts i febles dels vostres aprenentatges, les

estratègies per solucionar les vostres necessitats d’aprenentatge i la relació dels

aprenentatges adquirits amb els procedents d’altres assignatures o matèries. Aquest

informe ha de recollir les inquietuds majoritàries dins el grup, en el cas que hi hagi algun

cas particular amb aprenentatges o inquietuds diferents, caldrà especificar-ho a l’informe.

També s’haurà de fer menció al grau d’implicació dels membres del grup en l’elaboració

de l’informe.

Recordeu que heu d’indicar el nom de totes les persones que conformen el grup, el grup

mare al que pertanyeu i subratllar el nom del/la secretari/a.

En 2-3 dies rebreu resposta del vostre professor/a amb suggeriments per al manteniment

i millora dels vostres aprenentatges. El contingut del vostre informe serà avaluat fent

servir aquest checklist.

SI

(1 punt)

NO

(0 punts)

Es presenta la documentació en la data indicada?

El document resulta clar i concís?

El document escrit presenta faltes d’ortografia?

S’identifiquen els aprenentatges assolits?

Es relacionen els aprenentatges adquirits amb

d’altres procedents d’altres matèries/assignatures?

S’identifiquen necessitats d’aprenentatge (punts

febles)?

Es mencionen les repercussions que podria tenir en

la pràctica infermera la no adquisició dels

aprenentatges identificats com a punts febles?

Es plantegen idees per a solucionar les necessitats

d’aprenentatge?

El document aporta inquietuds de tots els integrants

del grup (i/o les opinions minoritàries)?

L’informe escrit inclou la valoració del grau

d’implicació del membres del grup?

TOTAL

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :