AVALUACIÓ DE QUART D ESO GUIA D APLICACIÓ DE LA PROVA

Texto completo

(1)

AVALUACIÓ DE QUART D’ESO

GUIA D’APLICACIÓ DE LA PROVA

Curs 2013-2014

(2)

ÍNDEX

0 Calendari de les actuacions principals 2 1 FUNCIONS DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES 3 2 ABANS DE L’APLICACIÓ

2.1 Constitució de les comissions d’avaluació 3 2.2 Alumnat assignat a un grup i alumnat exempt 4 2.3 Distribució de quaderns i etiquetes als centres 6 3 DURANT L’APLICACIÓ

3.1 Obertura i comprovació dels paquets de quaderns 6 3.2 Lloc i horari de realització de les proves 7 3.3 Funcions del professorat aplicador 7

3.4 Material de l’alumnat 8

3.5 Lliurament dels quaderns i acta final 8 4 DESPRÉS DE L’APLICACIÓ

4.1 Correcció de les proves 9 4.2 Funcions del professorat corrector 10 4.3 Obtenció d’informes per a famílies i els centres 10

4.4 Proves corregides 10

4.5 Reclamacions 10

5 INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES

5.1 Retribucions 11

(3)

CALENDARI DE LES PRINCIPALS ACTUACIONS

DATES ACTUACIÓ RESPONSABLE

9 al 20 de desembre Assignació de l’alumnat als grups Proposta d’alumnat exempt Proposta d’aplicadors i correctors

Director/a del centre

9 al 20 de desembre Seguiment proposta d’exempts a

través de l’aplicació informàtica President/a comissió de la 7 al 17 de gener Supervisió de la proposta

d’exempts Inspector/a del centre Validació dels grups President/a de la

comissió

13 al 31 de gener Designació d’aplicadors President/a de la comissió

Designació i alta de correctors a

efectes de cobrament President/a comissió de la 3 al 14 de febrer Rebuda i custòdia del material Director/a del centre 17 al 20 de febrer Extracció de llistes d’alumnat Director/a del centre 19 i 20 de febrer Introducció incidències: absències,

codis contingents i baixes Director/a del centre

19 de febrer Aplicació de les proves de català i matemàtiques (i aranès, a l’Aran) Director/a del centre i professorat aplicador Extracció del document criteris de

correcció i lliurament al professorat

corrector

President/a de la comissió

20 de febrer Aplicació de les proves de castellà i llengua estrangera Director/a del centre i professorat aplicador Extracció del document Criteris de

correcció i lliurament al professorat

corrector

President/a de la comissió

Fins el 7 de març Introducció de resultats a l’aplicació

informàtica Professorat corrector A partir del 7 de

març Trasllat i custòdia de les proves corregides a la seu de la comissió President/a comissió de la A partir del 7 d’abril Descàrrega d’informes d’alumnat i

de centre Director/a del centre Del 22 al 30 d’abril Revisió de les proves corregides a

la seu de la comissió i tramitació de reclamacions

Director/a del centre Del 12 al 30 de maig Recollida de proves corregides a la

seu de la comissió Director/a del centre A partir del 15 de

(4)

1. FUNCIONS DE LES DIRECCIONS DE CENTRES

Els directors/es són els responsables de l’aplicació de les proves en el seu centre i tenen les funcions següents:

• Proposar professorat aplicador i corrector als presidents de les comissions.

• Aplicar les instruccions rebudes en la recepció i custòdia de les proves i lliurar-les al professorat aplicador.

• Vetllar perquè el professorat del centre, i especialment l’equip directiu i els tutors/es de quart d’ESO, col·labori amb el professorat aplicador extern.

• Proposar al president/a de la comissió l’alumnat exempt de realitzar la prova. • Imprimir el llistat corresponent per lliurar a l’aplicador/a el dia de la prova.

• Introduir a l’aplicació informàtica les incidències produïdes el dia de la prova (absències, codis contingents i baixes).

• Lliurar els resultats a les famílies de l’alumnat o, en el seu cas, informar de la no realització de la prova.

Informar al claustre dels resultats globals obtinguts pel centre, fer-ne una valoració i

elaborar una proposta de mesures encaminades a millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge.

Informar dels resultats al consell escolar del centre.

2. ABANS DE L’APLICACIÓ

2.1 Constitució de les comissions d’aplicació

Es constitueixen comissions d’aplicació únicament per a la gestió de la prova d’avaluació. Exerceixen les seves funcions en els centres de secundària obligatòria d’una unitat territorial determinada.

El director/a dels serveis territorials defineix les unitats territorials, nomena les comissions d’aplicació corresponents, i ho comunica a les direccions dels centres respectius. El Departament d’Ensenyament fa públiques aquestes informacions al Portal de centres.

Entre el 9 i el 20 de desembre, les direccions dels centres proposaran als presidents/es de les comissions quatre aplicadors/es i/o correctors/es, un per a

cada competència avaluada. Tot el professorat proposat podrà fer, si convé, de

corrector.

Entre el 13 i el 31 de gener, el president/a de la comissió designa, d’entre el professorat proposat pels centres, els aplicadors/es per a cada centre, així com les suplències en cas d’imprevistos, i ho comunica als centres d’origen. No es designaran més aplicadors/es que grups d’alumnat tingui el centre.

(5)

Atès que el nombre d'aplicadors/es de la comissió és superior al de centres, alguns podran donar suport addicional als centres amb més línies. Si el president/a ho considera necessari, els professionals dels serveis educatius podran donar suport a l’aplicació de la prova i assumiran també funcions d'aplicador/a.

Els aplicadors/es actuaran preferentment en el mateix municipi on tenen el lloc de treball. Les persones que hagin d’exercir aquesta funció fora de la localitat del seu lloc de treball rebran dietes de desplaçament, però, per raons de tipus administratiu, només podran percebre aquesta compensació els aplicadors/es dels centres públics.

El president/a de la comissió proposarà al director/a dels serveis territorials el nomenament dels membres de la comissió d’aplicació. Una vegada nomenats, el president/a procedirà a constituir la comissió, informarà tots els membres de les seves funcions i signarà l’acta de constitució, segons el model establert.

2.2 Alumnat assignat a un grup i alumnat exempt

Entre el 9 i el 20 de desembre, la direcció del centre accedirà a una aplicació informàtica en què assignarà grups a l’alumnat de quart d’ESO. Els grups s’assignaran respectant la seva agrupació habitual. D’aquesta manera s’afavoreix l’anàlisi específica de resultats i la comparació entre grups del mateix centre. La creació de grups no s’ha de fer en cap cas segons la llengua estrangera a avaluar.

Si l’aplicació informàtica no permet triar l’opció de l’idioma a l’alumnat que cursa

francès com a primera llengua estrangera, cal comunicar-ho a l’adreça següent:

prova_quarteso_csa.ensenyament@gencat.cat

La direcció del centre proposarà l’alumnat exempt,aplicant els criteris de la Resolució del Departament d’Ensenyament de directrius per a la realització de la prova (DOGC, 5.12.2013). Les circumstàncies per les quals es pot proposar l’exempció són de tres tipus:

• Els alumnes nouvinguts que procedeixen d’un país estranger i que s’han incorporat al sistema educatiu català en els dos darrers anys sense tenir un coneixement suficient de les llengües de la prova.

• Els alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats motrius, psíquiques o sensorials i que tinguin, en qualsevol dels casos, un pla individualitzat aprovat.

• Els alumnes amb malaltia prolongada que no puguin assistir al centre.

L’alumnat que es trobi en alguna d’aquestes circumstàncies, però que estigui en condicions de realitzar alguna o totes les proves, pot ser proposat per tenir correcció

externa o interna. Per exemple, l’alumnat amb discapacitat motriu pot fer la prova, si

se li facilita el desplaçament, i tenir correcció externa, que seguirà el mateix procés de correcció que la resta d’alumnat. La correcció interna pot ser convenient per als alumnes amb alguna discapacitat que els impedeixi fer la prova en condicions ordinàries però que poden fer-la. Tindran així una valoració més qualitativa, adaptada a les seves circumstàncies.

(6)

Les proves amb correcció interna seran aplicades pel mateix centre. L’alumnat amb correcció interna ha de fer les proves amb la resta del grup. El centre lliurarà un informe dels resultats a les famílies, però aquests resultats no s’incorporaran als del centre ni als globals de Catalunya. El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, a través del Portal de centres, facilitarà un model d’informe de resultats de correcció interna, per tal que el centre el pugui adaptar a les seves necessitats. Cal indicar a l’aplicació informàtica l’alumnat amb discapacitat visual o auditiva. Tindrà correcció interna de la prova de llengua estrangera l’alumnat amb discapacitat auditiva que no pugui realitzar la part de comprensió oral. Es faran adaptacions per tal que l’alumnat amb discapacitat pugui realitzar les proves sense interferir amb la resta d’alumnat. Es facilitaran els suports necessaris amb la col·laboració dels CREDA i l’ONCE.

La proposta d’alumnat exempt haurà de ser supervisada per l’inspector/a del

centre. Entre el 7 i el 17 de gener, després que l’inspector/a del centre hagi comprovat

les modificacions introduïdes a la informació abocada originalment, el president/a de

la comissió validarà la proposta d’alumnat exempt i l’assignació de grups

d’alumnat feta pel centre. Podrà revisar-les i modificar-les, si convé. D’aquesta manera, també es podran identificar els centres que no hagin verificat les dades de l’alumnat, amb les quals es generaran les etiquetes d’identificació de l’alumnat.

L’alumnat escolaritzat en una Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) s’ha d’assignar a un grup classe, identificar-lo com a alumnat d’UEC i marcar-lo com a exclòs de totes les proves. Si la seva UEC ho considera convenient, aquest alumnat podrà fer les proves a la seva UEC, amb correcció interna.

El president/a de comissió tindrà un espai a l’aplicació informàtica per confirmar que ha fet la revisióde les dades de cada un dels centres que formen la comissió, per tal que l’inspector/a referent territorial disposi d’informació de l’estat del procés en els serveis territorials corresponents.

Entre els dies 17 i 20 de febrer, les direccions dels centres extrauran les llistes d’alumnat. Els dies 19 i 20 de febrer les direccions dels centres hauran d’introduir a l’aplicació informàtica les incidències referides a:

• absències

• assignació de codis contingents a l’alumnat que no apareix a les llistes en el moment de fer les proves

• alumnat que ha estat donat de baixa al centre

(7)

Per a altres incidències referides a canvis en el procés de correcció (externa o interna) i exempcions, caldrà contactar amb el president/a de la comissió (vegeu la distribució de centres en comissions al Portal de centres).

2.3 Distribució de quaderns i etiquetes als centres

El director/a del centre rebrà les proves precintades entre el 3 i el 14 de febrer. Una vegada comprovat que el destinatari de la tramesa és correcte, signarà l’avís de rebuda amb nom i cognoms i amb el segell del centre. En cas d’absència del director/a, el substituirà un membre de l’equip directiu.

Si el centre no ha rebut les proves el dia 17de febrer, comunicarà la incidència (vegeu el punt 6. Consultes i incidències) i n’enviarà còpia als serveis territorials corresponents.

La direcció del centre és responsable de la custòdia dels paquets dels quaderns durant tota la realització de les proves.

En cas que es comprovi que el precinte o el contingut del paquet ha estat manipulat, es comunicarà al president/a o presidenta de la comissió, que ho farà constar en l’acta d’aplicació, segons el model establert.

3 DURANT L’APLICACIÓ

3.1 Obertura i comprovació dels paquets de quaderns

El dia 19 de febrer, abans de la realització de les proves, la direcció del centre i l’aplicador/a obriran els paquets i comprovaran que el seu contingut sigui correcte. Aquesta revisió es recollirà a l’acta d’aplicació, segons el model establert.

El paquet del dia 19 de febrer ha de contenir:

• Etiquetes d’identificació per a totes les proves d’ambdós dies, amb el codi corresponent a cada alumne/a i altres etiquetes amb codis contingents per assignar a l’alumnat que, per qualsevol circumstància, no aparegui a la llista de control d’aplicació.

Per millorar la confidencialitat de la recollida i tractament de les dades, s'utilitzarà un

nou model de codi d'identificació, tant per a l’alumnat com per als centres.

En lloc del codi de centre, es crearà un codi identificador per a cada centre que servirà només per a aquesta avaluació. Cada alumne/a tindrà un codi d'identificació que anirà associat al codi del seu centre, que només serà conegut pel centre i els implicats en les diferents fases de l'avaluació.

(8)

• Quaderns de cada prova (llengua catalana, matemàtiques i, si escau, aranès). • Sobres per guardar els quaderns una vegada feta cada prova (1 sobre per grup i

competència).

Si en el moment de l’aplicació de la prova es comprova que no hi ha prou exemplars d’algun quadern, se’n podran fer fotocòpies.

El dia 20 de febrer es farà la mateixa comprovació que el dia anterior. El paquet del dia 20 de febrer ha de contenir:

• Quaderns de cada prova (llengua castellana i llengua anglesa i/o francesa).

• Sobres per guardar els quaderns una vegada feta cada prova (1 sobre per grup i competència).

• Un CD per a cada grup-classe, per a la prova oral de llengua estrangera.

3.2 Lloc i horari de realització de les proves

L’alumnat ha de fer les proves en el seu centre, mantenint, si és possible, la seva agrupació habitual. En cas que s’hagin d’aplicar alhora proves d’anglès i de francès, es realitzaran en aules diferents.

Es procurarà complir l’horari, per tal de garantir que tot l’alumnat faci la prova en les mateixes condicions. Es descomptarà el temps dedicat a les instruccions, de manera que l’alumnat pugui disposar de 60 minuts útils per fer la prova.

Les proves s’aplicaran d’acord amb l’horari següent:

19 de febrer, dimecres

8 h. Accés dels presidents/es a les proves penjades a l’aplicació informàtica

9-10 h. Llengua catalana 10-11 h. Matemàtiques 11’30-12’30 h. Aranès (a l’Aran) 20 de febrer,

dijous 8 h. Accés dels presidents/es a les proves penjades a l’aplicació informàtica 9-10 h. Llengua castellana

10-11 h. Llengua estrangera (anglès o francès)

Correspon al president/a de la comissió decidir en els casos d’alumnat que arribi amb retard o en qualsevol altra incidència.

3.3 Funcions del professorat aplicador

• Llegir a l’alumnat les instruccions que figuren a la portada dels quaderns.

(9)

• Avisar l’alumnat que, per garantir l’anonimat en la correcció, no pot signar ni posar el seu nom enlloc dels quaderns.

• Atendre les incidències durant l’aplicació. Per tal que tot l’alumnat faci la prova en les mateixes condicions, els aplicadors/es no aclariran les preguntes referides als continguts o enunciats de les proves.

• Vetllar perquè l’alumnat faci la prova en silenci i de manera individual. Per tal d’evitar possibles mals usos, no es permetrà utilitzar com a rellotge o com a calculadora el mòbil ni qualsevol altre aparell electrònic.

• Comprovar, abans de la prova oral de llengua estrangera, que funcionin correctament els reproductors de veu que s’utilitzaran.

• Recollir i comptar els quaderns al final de cada sessió, separar els de correcció interna, ordenar-los per codi i lliurar-los al president/a de la comissió.

3. 4 Material de l’alumnat

• A totes les proves s’ha d’usar bolígraf (no llapis).

A la prova de matemàtiques es pot utilitzar la calculadora de manera individual,

però no el mòbil. El centre ha d’avisar amb prou antelació perquè l’alumnat pugui

portar la calculadora el dia de la prova de matemàtiques.

• Els quaderns de català, castellà i aranès inclouran una pàgina especialment dedicada a l’esborrany de la redacció. A les proves de matemàtiques, anglès i francès no hi haurà aquesta pàgina, però l’alumnat podrà utilitzar la pàgina de contraportada com a esborrany. Per tant, l’alumnat no podrà utilitzar cap full a

part del quadern de la prova.

3.5 Lliurament dels quaderns i acta final

La direcció del centre custodiarà les proves realitzades fins a la darrera prova del segon dia.

L’aplicador/a comunicarà a la direcció del centre totes les incidències: absències, assignació d’etiquetes contingents, etc. Després de l’aplicació de cada prova, el director/a introduirà aquestes incidències a l’aplicació informàtica.

Acabades les proves i recollits els quaderns en els sobres corresponents, un per a cada competència avaluada, l’aplicador/a i la direcció del centre comptaran els quaderns de cada sobre i comprovaran si estan ordenats per codi. Separaran els quaderns de l’alumnat que tingui correcció interna, que romandran en el mateix centre. Aquests quaderns, marcats amb un asterisc (

*

) al costat del codi d’identificació, no s’han d’introduir en el sobre de correcció externa. Un cop feta la tria, es tancaran els sobres, i a l’exterior s’indicarà el nombre de quaderns que contenen. Finalment, els aplicadors/es els lliuraran al president/a, juntament amb el llistat per codis del grup-classe i l’acta d’aplicació, segons el model establert.

El president/a de la comissió comprovarà que el nombre de quaderns retornats correspon al llistat inicial. Una vegada finalitzades totes les actuacions, se signarà

l’acta final d’aplicació, segons el model establert, on han de quedar recollides totes

(10)

Els quaderns i CD sobrants no cal retornar-los a la seu de la comissió. Romandran al centre, que en podrà fer l’ús que cregui convenient.

4 DESPRÉS DE L’APLICACIÓ

4.1 Correcció de les proves

Els dies 19 i 20 de febrer, a les 10 h. del matí, el president/a de la comissió extraurà de l’aplicació informàtica els criteris de correcció i els passarà als correctors/es.

El professorat assignat com a corrector corregirà les proves vinculades a la seva

especialitat docent. Tanmateix, en determinats casos justificats per les necessitats

del servei, el president/a de la comissió pot autoritzar que un professor/a, amb la idoneïtat corresponent, corregeixi proves que no són de la seva especialitat, o bé que corregeixi més d’una competència.

El professorat corrector designat haurà de corregir, com a criteri general, 240

quaderns aproximadament. No obstant això, els presidents/es podran establir altres

quantitats de correcció, en funció de les necessitats. Hi haurà una retribució unitària per quadern corregit, que es comunicarà oportunament (vegeu el punt 5.1).

Les proves de llengua francesa, tenint en compte el nombre reduït d’alumnes per a cada comissió, seran lliurades al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, que s’encarregarà de gestionar la correcció de les proves de francès de tot Catalunya. La distribució de les proves entre el professorat corrector es farà segons els criteris següents:

• Un corrector/a no pot corregir les proves d’un centre en el qual hagi actuat com a aplicador/a, ni tampoc les del seu propi centre.

• No es poden repartir les proves d’una mateixa competència i d’un mateix grup d’alumnat entre diversos correctors/es.

• El president/a de la comissió o, si escau, el secretari/a, comprovarà que el nombre de quaderns lliurats al professorat corrector i el de quaderns corregits retornats sigui el mateix.

• Per tal de vetllar per l’homogeneïtat de les actuacions i de l’aplicació dels criteris de correcció, el president/a de la comissió podrà fer les actuacions i comprovacions que cregui necessàries.

(11)

4.2 Funcions del professorat corrector

• Corregir i puntuar les proves, seguint els criteris de correcció establerts pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

• Enregistrar els resultats, mitjançant l’aplicació informàtica corresponent.

• Informar el president/a de la comissió de les incidències que es produeixin i col·laborar en l’elaboració dels informes que se li encarreguin.

• Mantenir la màxima confidencialitat sobre el contingut i els resultats de les proves que hagi corregit.

La correcció es farà en horari de no permanència al centre. Els resultats hauran

d’estar introduïts a l’aplicació informàtica abans del dia 7 de març.

4.3 Obtenció d’informes per a les famílies i els centres

A partir del 7 d’abril es podran descarregar els informes per a les famílies i els informes de centre. A partir del 15 de setembre es podran descarregar els informes de centre per ítems.

4.4 Proves corregides

Una vegada finalitzada la correcció, el president/a de la comissió prendrà les mesures oportunes, d’acord amb els serveis territorials corresponents, perquè els quaderns corregits es puguin custodiar a la seu de la comissió.

En cas que els centres detectin alguna incidència en els informes, entre el 22 i el 30

d’abril poden revisar, a la seu de la comissió, els quaderns de les proves corregides

corresponents al seu alumnat.

Del 12 al 30 de maig els centres podran recollir a la seu de la comissió, les proves corregides, excepte els quaderns que siguin objecte de reclamacions.

4.5 Reclamacions

Els centres poden fer reclamacions del 22 al 30 d’abril, mitjançant una instància dirigida al president/a de la comissió, on s’especificaran els quaderns dels quals es demana revisió, justificant-ne els motius.

No s’admetran sol·licituds de revisió genèrica i indiscriminada (grups sencers, tots els del centre, tots els d’un corrector/a determinat...).

El president/a classificarà les reclamacions en tres grups:

Errors mecànics en la introducció de les puntuacions. El president/a els notificarà al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE) a través de: prova_quarteso_csa.ensenyament@gencat.cat

Errors en la correcció. El president/a encarregarà al professor/a corrector que repari les mancances i comunicarà al CSASE els canvis que se’n derivin. • Disconformitat amb les qualificacions. El president/a tramitarà al CSASE les

(12)

El CSASE assumirà el procés de segona correcció.

Les puntuacions de la segona correcció seran definitives i poden ser més elevades o més baixes que les de la primera correcció.

El CSASE comunicarà als centres els resultats de la segona correcció abans que acabi el curs.

5 INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES

Per a tot allò que aquesta guia no prevegi, es donaran les instruccions complementàries pertinents.

Al Portal de centres del Departament d’Ensenyament hi haurà informacions i avisos sobre les incidències i consultes més freqüents.

5.1 Retribucions

Abans de l’aplicació de les proves, amb antelació suficient, es comunicarà la quantia de les retribucions i les instruccions de pagament en concepte de dietes de desplaçament (només per a aplicadors/es de centres públics) o retribució per correcció, funció que pot ser realitzada tant pel professorat de centres públics com pel de centres privats.

L’avaluació de proves de correcció interna és responsabilitat del centre i no està retribuïda.

6 CONSULTES I INCIDÈNCIES

Totes les consultes sobre l’aplicació informàtica, llistes d’alumnat o incidències tècniques s’adreçaran al Servei d’Atenció Unificada (SAU):

sau.ensenyament@gencat.cat o bé al telèfon 902 532 100.

Les incidències sorgides durant el procés general de les proves s’adreçaran al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu:

prova_quarteso_csa.ensenyament@gencat.cat

Els presidents/es de les comissions adreçaran les consultes sobre gestió de les comissions als inspectors/es referents dels territoris i, si escau, a la Subdirecció General d’Inspecció Educativa:

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :