MEMORIA DEL PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL SECTOR DEL PLA DE MILLORA URBANA DE LA UNITAT D ACTUACIÓ NÚMERO 28 DEL PLA GENERAL DE LLEIDA

42  Download (0)

Full text

(1)

MEMORIA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR DEL PLA DE MILLORA URBANA DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ

NÚMERO 28 DEL PLA GENERAL DE LLEIDA

1.- Planejament que s’executa.

És objecte de reparcel·lació el polígon delimitat pel Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació número 28 del Pla General de Lleida amb una superfície de 60.960’94 metres quadrats.

El Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació número 28 fou aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de 19 de gener de 2006 i donada la conformitat al Text refós per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 15 de juny de 2.006.

2.- Estructura de la propietat i modalitat d’actuació.

El planejament que s’executa estableix com a sistema d’actuació el de reparcel·lació en la seva modalitat de compensació bàsica.

Per escriptura atorgada en data 5 de setembre de 2006, complementada per una altra de data 22 de febrer de 2008., autoritzades per la Notari de Lleida Sra. Carmen Porta Vicente, es va procedir a la constitució de la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació número 28 del Pla General de Lleida. La constitució de la Junta de Compensació fou aprovada per acords de la Junta de Govern Local de 30 d’octubre de 2007 i 15 d’abril de 2008.

Els Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació foren aprovats de forma definitiva per acord de la Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de 2007.Composen la propietat 7 propietaris inicials dels quals 5, inclosa l’administració urbanística actuant, són membres adherits de la Junta de Compensació.

(2)

D’acord amb allò que estableix l’article 136.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, el present Projecte de Reparcel·lació s’acull a l’opció d’adjudicar els aprofitaments corresponents als membres no adherits, tot considerant que un dels propietaris no adherits tan sols representa 0’24% dels drets inicials, per la qual cosa no acredita dret a finca de resultat i el seu aprofitament és indemnitzat econòmicament.

3.- Valoració de finques resultants.

D’acord amb la Base 8, per a la valoració de les finques resultants, s’ha pres com a valor unitari de repercussió el de 450 €/m2 de sostre.

Aquest preu unitari respon a l’estudi de mercat actualitzat en el moment de redactar-se el projecte, fugint d’alces especulatives i incorpora l’escenari de correcció de preus de venda d’habitatge nou de renda lliure que també es detecta en la ciutat de Lleida.

D’acord amb allò que estableix l’article 120.1, lletra b), del Decret Legislatiu 1/2005, en relació amb l’article 37 del Decret Legislatiu 1/2005, aquest valor unitari de repercussió de 450 €/m2 es pondera al 40% per als habitatges de protecció pública (180 €/m2 st) i al 60% per als habitatges de preu concertat (270 €/m2 st).

4.- Despeses imputables al sector.

Les despeses imputables al sector són les pròpies de la urbanització del mateix segons el projecte d’urbanització aprovat de forma definitiva per acord de la Junta de Govern Local de 18 de setembre de 2.007 i que s’estimen en 3.703.473,54. euros, segons pressupost que consta en l’esmentat projecte. Igualment es preveuen per despeses i honoraris redacció de projectes de planejament, urbanització i gestió, taxes i inscripció a registres públics, 194.407,14 euros.

(3)

No resulta necessari procedir a valorar elements obres, plantacions i instal·lacions que no es mantenen tot considerant la seva inexistència o la seva irrellevància.

No existeixen arrendaments constituïts sobre les finques o altres càrregues de naturalesa jurídico real que tinguin que ésser indemnitzades per declaració d’incompatibilitat.

S’interessa la declaració d’extinció de la nota la marge que existeix en les finques aportades 1 a 27, i que prové de la registral 2569, relativa a expedient de disciplina urbanística pel que fa a la impossibilitat legal d’edificar sobre porcions resultants d’aquella inferiors a 2.500 metres quadrats de superfície. L’extinció es fonamenta en la seva incompatibilitat amb el planejament vigent tot considerant que el règim de parcel·lació i edificació sobre les finques aportades ve determinat per l’ordenació que al respecte estableix el Pla de Millora Urbana de la UA-28 aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme en acords de 19 de gener de 2006 i 15 de juny de 2.006. L’extinció d’aquestes càrregues per la seva naturalesa no genera dret a indemnització.

Igualment es declaren a extingir les edificacions existents a les finques inicials números 2, 3, 8, 13, 15, 16 i 27 per tractar-se d’edificacions no habitables i, a més, per ésser incompatibles amb el planejament que s’executa per ubicar-se sobre terrenys destinats a cessions obligatòries i no ubicar-se sobre terrenys que s’adjudiquen als seus propietaris inicials.

(4)

a) HONORARIS PROFESSIONALS €

Pla Especial de Millora Urbana 12.000,00

Modificació Pla de Millora Urbana 3.960,00

P. Reparcel.lació 38.285,00

Notari i Registre Propietat 15.000,00

Estudi Geotècnic projecte urbanització 1.871,64

Projecte d'Urbanització 49.737,37

Honoraris direcció d'obra 21.316,01

Projecte d'Urbanització Zones Verdes 36.565,98

Direcció d'obra zones verdes 15.671,14

Total previsió honoraris 194.407,14 c) OBRA

Urbanització àmbit:

Demolicions i Moviment terres 329.132,43

Pavimentació 597.677,86

Senyalització 6.855,84

Xarxa de clavegueram 71.297,58

Xarxa de pluvials i drenatges 285.411,08

Xarxa d'abastament d'aigua 54.873,91

Xarxa d'enllumenat 203.821,55

Xarxa elèctrica 424.051,20

Xarxa de telecomunicacions 41.460,70

Xarxa de gas 8.303,98

Enjardinament i xarxa de reg 82.645,15

Mobiliari urbà 47.919,66

Seguretat i salut 31.614,09

Varis i imprevistos 36.000,00

subtotal 2.221.065,03

Urbanització fora d'àmbit:

Demolicions i Moviment de terres 8.321,53

Pavimentació 30.441,89

Senyalització 4.328,73

subtotal 43.092,15

Urbanització zones verdes:

Enderrocs i Moviment de terres 206.383,99

Bases, subbases i paviments 89.231,62

Jardineria 144.966,42

Mobiliari 34.739,02

Imprevstos a justificar 53.000,00

Estudi Seguretat i salut 13.438,00

Control de qualitat 7.500,00 Fonaments i estructures 13.626,82 Xarxa d'enllumenat 97.876,82 Xarxa de reg 119.513,07 Xarxa de drenatge 59.727,63 Xarxa de pluvials 8002,07 subtotal 848.005,46

Total Pressupost execució material 3.112.162,64

Despeses generals 13% 404.581,14

Benefici industrial 6% 186.729,76

Total previsió obra 3.703.473,54

TOTAL sense IVA 3.897.880,68

(5)

Les cessions obligatòries que es realitzen a favor de l’Ajuntament de Lleida són les previstes per a sistemes en el Pla de Millora Urbana de la U.A-28 i que a continuació es detallen:

Vialitat: 12.827’55 m2 Zones verdes: 30.438’82 m2 Equipaments: 2.694’57 m2

Igualment és objecte de cessió obligatòria a l’Ajuntament de Lleida finques de resultat que representen el 10% de l’aprofitament del sector.

(6)

1a. URBANA. Porció de terreny, situada en el terme de Lleida, partida Mariola, en la que no es contenen edificacions de cap tipus. Té una superfície de tres-cents seixanta-vuit metres quadrats. Confronta: al Nord, amb porció d'Aurora Carrasco Aparicio i fills; Sud, camí de Zaidín; Est, porció de finca de Luisa López Barquero; i Oest, amb porció d'Aurora Carrasco Aparicio i fills.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698514CG0009H0001DW.-

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 115, finca 43.178.

CARREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens i d'arrendataris, i al corrent de pagament de contribucions i impostos.

TÍTOL: Pertany a VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCION, SOCIETAT ANÒNIMA, per compra en escriptura de compravenda atorgada a Lleida, el día 15 de maig de 2002, davant el Notari Sr. Antonio Rico Morales.

2na.- URBANA. Porció de terreny, situada en el terme de Lleida, partida Mariola, que té una superfície, segons el Registre de la Propietat, de dos mil nou-cents setanta metres quadrats, i segons recent medició, de tres mil cinquanta-dos metres, quaranta-dos decímetres quadrats, dels que noranta-sis metres quadrats estan ocupats per una casa de planta baixa. CONFRONTA: Nord, amb la porció que s'adjudicarà a Marcelina López Barquero; Sud, amb porció de finca de Santiago López Barquero; Est, amb camí particular que travessa la total finca; i Oest, amb Juan Caubet, mitjançant cecla.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698522CG0009H0001SW.-

INSCRITA en el Registre de la Propietat Número 1 de Lleida, al Tom 1.065, llibre 513, foli 139, finca 43.186.

CARREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens i d'arrendataris, i al corrent de pagament de contribucions i impostos.

TÍTOL: Pertany a VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCION, SOCIETAT ANÒNIMA, per compra en escriptura de compravenda atorgada a Lleida, el día 15 de maig de 2002, davant el Notari Sr. Antonio Rico Morales.

3ª.- URBANA. Peça de terra, avui apta per edificar, situada en el terme de Lleida, partida Mariola, que té una superfície, segons el Registre de la

(7)

Propietat, de dos mil cent noranta-dos metres, cinquanta decímetres quadrats, i segons la realitat i el Cadastre, dos mil quatre-cents vint metres quadrats, dels que dos-cents deu metres quadrats estan ocupats per les següents edificacions: una casa de planta baixa que ocupa seixanta-cinc metres quadrats; una altra casa de planta baixa, que ocupa seixanta-dos metres quadrats; i tres corrals que tenen respectivament, quaranta-vuit metres quadrats, vint metres quadrats i quinze metres quadrats. CONFRONTA: Nord, amb carrer que dóna accés a aquesta porció, i les finques que s'adjudicaren a Eladio, Luisa i Petra López Barquero, el carrer de les quals parteix des del camí particular que travessa la total finca, en part, i en una altra part, amb la finca que s'adjudicà a Aurora Carrasco Aparicio i fills; pel Sud, amb la porció que s'adjudicà a Petra López Barquero; per l'Est, amb la calçada; i per l'Oest, part amb el camí particular que travessa la total finca, i en una altra part amb el corral o finca que s'adjudicarà a Eladio López Barquero.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698506CG0009H0001FW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 91, finca 43.170.

CARREGUES: Lliure de càrregues, gravàmens i arrendataris.

TÍTOL: Li pertany a la Companyia mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SOCIEDAD ANONIMA, en virtut d'escriptura de compra venda atorgada davant el Notari de Lleida, Antonio Rico Morales el 13 de maig de 2002.

4rta.- RUSTEGA., avui urbana. Porció de terreny, avui apta per edificar, situada en el terme de Lleida, partida Mariola, en el que no es contenen edificacions de cap tipus. Té una superfície de quatre-cents trenta-sis metres vuitanta-set decímetres quadrats. CONFRONTA: Nord, porció que s'adjudicà a la Sra. Aurora Carrasco Aparicio i fills; Sud, amb el camí de Zaidín; Est amb porció que s'adjudicà a Marcelina López Barquero; i per l'Oest, amb porció que s'adjudicà a Petra López Barquero.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698511CG0009H0001OW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 106, finca 43.175.

CARREGUES: Lliure de càrregues, gravàmens i arrendataris.

TÍTOL: Li pertany a la Companyia mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SOCIEDAD ANONIMA, en virtut d'escriptura de compra venda atorgada davant el Notari de Lleida, Antonio Rico Morales el 13 de maig de 2002.

5a.- URBANA. Porció de terreny, avui apta per edificar, situada en el terme de Lleida, partida Mariola, en la que no es contenen edificacions de cap tipus.

(8)

Té una superfície de mil cent noranta-nou metres, vuitanta decímetres quadrats. CONFRONTA: Nord, amb la porció que s'adjudicà a Eladio López Barquero; al Sud, amb porció que s'adjudica a Marcelina Lopez Barquero; Est, camí particular que travessa la total finca; i per l'Oest, amb Juan Caubet, mitjançant cecla.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698521CG0009H0001EW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al Tom 1.065, llibre 513, foli 136, finca 43.185.

CARREGUES: Lliure de càrregues, gravàmens i arrendataris.

TÍTOL: Li pertany a la Companyia mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SOCIEDAD ANONIMA, en virtut d'escriptura de compra venda atorgada davant el Notari de Lleida, Antonio Rico Morales el 13 de maig de 2002.

6a.- RUSTEGA, avui urbana. Porció de terreny, avui apta per edificar situada en el terme de Lleida, partida Mariola, en la que no es contenen edificacions de cap tipus, però sí existeix un transformador. Ocupa una superfície, segons el Registre de la Propietat, de dos mil dos-cents vuitanta-vuit metres setanta cinc decímetres quadrats, i segons la realitat, per recent medició, dos mil sis-cents vuitanta-quatre metres, divuit decímetres quadrats. CONFRONTA: Nord, amb la porció que s'ajudicà a Luisa López Barquero; Sud, amb la porció que s'adjudicà a Marcelina López Barquero; Est, amb camí particular que travessa la total finca; i Oest, amb Juan Caubet, mitjançant cecla.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698524CG0009H0001UW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 145, finca 43.188.

CARREGUES: Lliure de càrregues, gravàmens i arrendataris.

TÍTOL: Li pertany a la Companyia mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SOCIEDAD ANONIMA, en virtut d'escriptura de compra venda atorgada davant el Notari de Lleida, Antonio Rico Morales el 13 de maig de 2002.

7a.- URBANA. Peça de terra, avui apta per edificar, situada en el terme de Lleida, partida Mariola, en la que no es contenen edificacions de cap classe. Té una superfície, segons el Registre de la Propietat, de dos mil dos-cents vint-i-un metres, vint-i-cinc decímetres quadrats, i segons la realitat, per recent medició, dos mil nou-cents trenta-cinc metres, vuitanta-tres decímetres quadrats.

CONFRONTA: Nord, amb la cecla Primera, mitjançant camí; pel Sud, amb la porció que s'adjudicà a Eladio López Barquero; per l'Est, amb calçada; i per

(9)

l'Oest, amb camí particular que travessa la total finca.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698503CG0009H0001PW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 82, finca 43.167.

CARREGUES: Lliure de càrregues, gravàmens i arrendataris.

TÍTOL: Li pertany a la Companyia mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SOCIEDAD ANONIMA, en virtut d'escriptura de compra venda atorgada davant el Notari de Lleida, Antonio Rico Morales el 13 de maig de 2002.

8a.- URBANA. Porció de terreny, avui apta per edificar, sita en el terme de Lleida, partida Mariola, que té una superfície, segons el Registre de la Propietat, de tres-cents setanta-cinc metres quadrats, i segons el Cadastre i recent mesurament, quatre-cents quaranta-vuit metres quadrats, en dita superfície es compren la que ocupen un corral de planta baixa, i una casa també de planta baixa. CONFRONTA: Nord, porció que s'adjudicà a Aurora Carrasco Aparicio i fills; Est, amb la porció que s'adjudicà a Petra López Barquero; Sud, camí de Zaidín; i a l'Oest, amb la porció que s'adjudicà a Eladio López Barquero.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698513CG0009H0001RW.

INSCRITA al Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 153, foli 112, finca 43.177.

CARREGUES: Lliure de càrregues, gravàmens i arrendataris.

TÍTOL: Li pertany a la Companyia mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SOCIEDAD ANONIMA, en virtut d'escriptura de compra venda atorgada davant el Notari de Lleida, Antonio Rico Morales el 13 de maig de 2002.

9a.- URBANA. Porció de terreny, avui apta per edificar, situada en el terme de Lleida, partida Mariola, en la que no es contenen edificacions de cap classe. Té una superfície, segons el Registre de la Propietat, de mil dos-cents trenta-nou metres quadrats, i segons la realitat, per recent medició, mil sis-cents seixanta-vuit metres. CONFRONTA: Nord, amb porció que s'adjudicà a Marcelina López Barquero; Sud, amb porció que s'adjudicà a Aurora Carrasco Aparicio i fills; Est, camí particular que travessa la total finca; i Oest, Juan Caubet, mitjançant cecla.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698519CG0009H0001SW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, tom 1.065, llibre 513, foli 130, finca número 43.183.

(10)

TÍTOL: Li pertany a la Companyia mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SOCIEDAD ANONIMA, en virtut d'escriptura de compra venda atorgada davant el Notari de Lleida, Antonio Rico Morales el 13 de maig de 2002.

10a.- URBANA. Porció de terreny, avui apte per edificar situat en el terme de Lleida, partida Mariola, en la que no es contenen edificacions de cap tipus. Té una superfície segons el Registre de la Propietat, de mil cent cinquanta-un metres, vint-i-cinc decímetres quadrats, i segons el Cadastre i recent medició de mil sis-cents disset metres quadrats. CONFRONTA: Nord, amb porció que s'adjudicà a Petra López Barquero, Sud, amb porció que s'adjudicà Santiago López Barquero; Est, amb camí particular que travessa la total finca; i a l'Oest, amb Juan Caubet, mitjançant cecla.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698525CG0009H0001HW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 148, finca 43.189.

CARREGUES: Lliure de càrregues, gravàmens i arrendataris.

TÍTOL: Li pertany a la Companyia mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SOCIEDAD ANONIMA, en virtut d'escriptura de compra venda atorgada davant el Notari de Lleida, Antonio Rico Morales el 13 de maig de 2002.

11a.- URBANA. Casa de planta baixa, que ocupa una superfície, segons el Registre de la Propietat, de cinquanta-sis metres, deu decímetres quadrats, i segons el Cadastre i recent medició de setanta-dos metres quadrats, situada en el terme de Lleida, partida Mariola. CONFRONTA: Nord, porció que s'adjudica a Aurora Carrasco Aparicio e hijos; Sud, carrer que dóna accés a aquesta finca, i a les que s'adjudicaren a Santiago, Eladio i Petra López Barquero; Est, amb la finca que s'adjudicà a Eladio López Barquero; i a l'Oest, amb les porcions que s'adjudicaren a Petra i Santiago López Barquero. REFERENCIA CADASTRAL: 0698528CG0009H0001BW.

INSCRITA al Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al Tom 1.065, llibre 513, foli 157, finca 43.192.

CARREGUES: Lliure de càrregues, gravàmens i arrendataris.

TÍTOL: Li pertany a la Companyia mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SOCIEDAD ANONIMA, en virtut d'escriptura de compra venda atorgada davant el Notari de Lleida, Antonio Rico Morales el 13 de maig de 2002.

(11)

12a.- URBANA. Peça de terra, avui apta per edificar, situada en el terme de Lleida, partida Mariola, en la que no es contenen edificacions de cap tipus. Té una superfície de dos mil quaranta-dos metres quadrats, segons recent medició.

CONFRONTA: Nord, amb la finca que s'adjudicà a Santiago López Barquero; Sud, amb la porció que s'adjudicà a Marcelina López Barquero; Est, calçada; i Oest, camí particular que travessa la total finca.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698507CG0009H0001MW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat Núm. 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 94, finca 43.171.

CARREGUES: Lliures de càrregues i gravamens i d'arrendataris en els sis anys anteriors, en el seu cas, i al corrent de pagament de contribucions i impostos.

TÍTOL: Li pertany a la Companyia mercantil VALLERHERMOSO DIVISIÓN PROMOCION SOCIEDAD ANONIMA, en virtut d'escriptura de compra venda atorgada davant el Notari de Lleida, En Antonio Rico Morales el dia 13 de Maig de 2.002.

13a. URBANA. Porció de terreny, avui apta per edificar, situada en el terme de Lleida, partida Mariola, que té una superfície de tres-cents noranta-dos metres, cinquanta decímetres quadrats, en la superfície del qual es comprèn la que ocupen un magatzem de planta baixa, i una casa així mateix de planta baixa. CONFRONTA: Nord, amb porció que s'adjudicà a Aurora Carrasco Aparicio i fills, Sud, camí de Zaidín; Est, amb porció que s'adjudicà a Santiago López Barquero; i a l'Oest, amb la porció que s'adjudicà a Luisa López Barquero.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698512CG0009H0001KW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 109, finca 43.176.

CARREGUES: Lliures de càrregues i gravamens i d'arrendataris en els sis anys anteriors, en el seu cas, i al corrent de pagament de contribucions i impostos.

TÍTOL: Li pertany a la Companyia mercantil VALLERHERMOSO DIVISIÓN PROMOCION SOCIEDAD ANONIMA, en virtut d'escriptura de compra venda atorgada davant el Notari de Lleida, En Antonio Rico Morales el dia 13 de Maig de 2.002.

14a.- URBANA. Porció de terreny, avui apta per edificar, situada en el terme de Lleida, partida Mariola, en la que no es contenen edificacions de cap tipus. Té una superfície de mil cent quaranta-sis metres, cinquanta decímetres

(12)

quadrats. CONFRONTA: Nord, amb porció que s'adjudicà a Aurora Carrasco Aparicio i fills; Sud, camí de Zaidín; Est, amb porció que s'adjudicà a Eladio López Barquero; i a l'Oest, amb Juan Caubet, mitjançant cecla.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698517CG0009H0001JW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 124, finca 43.181.

CARREGUES: Lliures de càrregues i gravamens i d'arrendataris en els sis anys anteriors, en el seu cas, i al corrent de pagament de contribucions i impostos.

TÍTOL: Li pertany a la Companyia mercantil VALLERHERMOSO DIVISIÓN PROMOCION SOCIEDAD ANONIMA, en virtut d'escriptura de compra venda atorgada davant el Notari de Lleida, En Antonio Rico Morales el dia 13 de Maig de 2.002.

15a.- URBANA. Casa de planta baixa, situada en el terme de Lleida, partida Mariola, que ocupa una superfície de quaranta-set metres, trenta decímetres quadrats. Confronta: Nord, amb la finca que s'adjudicà a Santiago López Barquero; Sud, amb el carrer, que part del camí que travessa la total finca i dóna accés a aquesta finca i a les adjudicades a Santiago, Eladio i Luisa López Barquero; per l'Est, amb la finca adjudicada a Luisa López Barquero; i per l'Oest, amb camí particular que travessa la total finca.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698529CG0009H0001YW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 160, finca 43.193.

CARREGUES: Lliures de càrregues i gravamens i d'arrendataris en els sis anys anteriors, en el seu cas, i al corrent de pagament de contribucions i impostos.

TÍTOL: Li pertany a la Companyia mercantil VALLERHERMOSO DIVISIÓN PROMOCION SOCIEDAD ANONIMA, en virtut d'escriptura de compra venda atorgada davant el Notari de Lleida, En Antonio Rico Morales el dia 13 de Maig de 2.002.

16a.- URBANA. Peça de terra, avui apta per edificar, situada en el terme de Lleida, partida Mariola, que té una superfície de dos mil cent tretze metres, cinquanta decímetres quadrats, dels que trenta-sis metres quadrats estan ocupats per dos corrals existents en la finca, de divuit metres quadrats cada corral. En aquesta finca existeix també un pou. Confronta: Nord, amb la porció que s'adjudicà a Eladio López Barquero; pel Sud, amb les porcions que s'adjudicaren a Santiago, Eladio i Luisa López Barquero; per l'Est, amb la calçada; i per l'Oest, amb camí particular que travessa la total finca, en part

(13)

amb la finca que s'adjudicà a Santiago López Barquero. REFERENCIA CADASTRAL: 0698505CG0009H0001TW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 88, finca 43.169.

CARREGUES: Lliures de càrregues i gravamens i d'arrendataris en els sis anys anteriors, en el seu cas, i al corrent de pagament de contribucions i impostos.

TÍTOL: Li pertany a la Companyia mercantil VALLERHERMOSO DIVISIÓN PROMOCION SOCIEDAD ANONIMA, en virtut d'escriptura de compra venda atorgada davant el Notari de Lleida, En Antonio Rico Morales el dia 13 de Maig de 2.002.

17a.- URBANA. Porció de terreny, avui apta per edificar situada en el terme de Lleida, partida Mariola, en la que no es contenen edificacions de cap tipus. Té una superfície, segons el Registre de la Propietat, de dos mil vuit-cents setze metres, vuitanta decímetres quadrats, i segons la realitat, per recent medició, dos mil nou-cents noranta-tres metres, deu decímetres quadrats. Confronta: Nord amb la porció que s'adjudicà a Marcelina López Barquero; Sud, amb les porcions que s'adjudicaren a Marcelina, Santiago, Petra, Luisa i Eladio López Barquero i a Aurora Carrasco Aparicio i fills; Est, calçada; i Oest, amb el camí particular que travessa la total finca.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698509CG0009H0001KW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 100, finca 43.173.

CARREGUES: Lliures de càrregues i gravamens i d'arrendataris en els sis anys anteriors, en el seu cas, i al corrent de pagament de contribucions i impostos.

TÍTOL: Li pertany a la Companyia mercantil VALLERHERMOSO DIVISIÓN PROMOCION SOCIEDAD ANONIMA, en virtut d'escriptura de compra venda atorgada davant el Notari de Lleida, En Antonio Rico Morales el dia 13 de Maig de 2.002.

18a.- URBANA. Porció de terreny, avui apta per edificar situada en el terme de Lleida, partida Mariola, en la que no es contenen edificacions de cap tipus. Té una superfície de tres-cents seixanta-vuit metres quadrats. Confronta: Nord, amb porció que s'adjudicà a Aurora Carrasco Aparicio i fills; Sud, camí de Zaidín; Est, porció que s'adjudicà a Eladio López Barquero; i Oest, amb camí particular que travessa la total finca.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698515CG0009H0001XW.

(14)

llibre 513, foli 118, finca 43.179.

CARREGUES: Lliures de càrregues i gravamens i d'arrendataris en els sis anys anteriors, en el seu cas, i al corrent de pagament de contribucions i impostos.

TÍTOL: Li pertany a la Companyia mercantil VALLERHERMOSO DIVISIÓN PROMOCION SOCIEDAD ANONIMA, en virtut d'escriptura de compra venda atorgada davant el Notari de Lleida, En Antonio Rico Morales el dia 13 de Maig de 2.002.

19a.- URBANA. Porció de terreny, avui apta per edificar, situada en el terme de Lleida, partida Mariola, en la que no es contenen edificacions de cap tipus. Té una superfície de mil dos-cents seixanta-sis metres quadrats, segons recent medició. Confronta: Nord, amb porció que s'adjudicà a Luisa López Barquero; Sud, amb porcions que s'adjudicaren a Eladio i Petra López Barquero; Est, camí particular que travessa la total finca; i a l'Oest, amb Juan Caubet, mitjançant cecla.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698518CG0009H0001EW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 127, finca 43.182.

CARREGUES: Lliures de càrregues i gravamens i d'arrendataris en els sis anys anteriors, en el seu cas, i al corrent de pagament de contribucions i impostos.

TÍTOL: Li pertany a la Companyia mercantil VALLERHERMOSO DIVISIÓN PROMOCION SOCIEDAD ANONIMA, en virtut d'escriptura de compra venda atorgada davant el Notari de Lleida, En Antonio Rico Morales el dia 13 de Maig de 2.002.

TOTES LES FINQUES RELACIONADES DE LA 1 A LA 19, PROPIETAT DE VALLEHERMOSO DIVISION PROMOCION S.A. S’APORTEN EN LA SEVA TOTALITAT I REPRESENTEN EN CONJUNT, SEGONS LA MEDICIÓ TOPOGRÀFICA REALITZADA A EFECTES DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ, UNA SUPERFÍCIE TOTAL DE 27.271 METRES QUADRATS I SUPOSEN UN PERCENTATGE INICIAL DE PARTICIPACIÓ DEL 44’74%.

ES DECLAREN A EXTINGIR LES EDIFICACIONS EXISTENTS EN LES FINQUES RELACIONADES NÚMS. 2, 3, 8, 13, 15 I 16 PER ÉSSER INCOMPATIBLES AMB EL PLANEJAMENT QUE S’EXECUTA PER ESTAR UBICADES EN TERRENYS DESTINATS A CESSIONS OBLIGATÒRIES I NO SUPERPOSAR-SE ÍNTEGRAMENT SOBRE FINQUES DE RESULTAT QUE S’ADJUDIQUIN AL SEU PROPIETARI INICIAL.

20a.- URBANA. Porció de terreny, avui apte per edificar, situat en el terme de Lleida, Partida Mariola, en el que no es contenen edificacions de cap tipus. Té una superfície, segons el Registre de la Propietat, de tres mil tres metres setanta-cinc decímetres quadrats, i segons la realitat, per recent medició, tres

(15)

mil cent dotze metres, cinc decímetres quadrats. Confronta: Nord, amb la cecla menor i amb la cecla primera, ambdues mitjançant camí; Sud, porció que s'adjudicà a Luisa López Barquero; Est, camí particular que travessa la total finca; i Oest, amb Juan Caubet, mitjançant cecla.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698526CG0009H0001WW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 151, finca 43.190.

CARREGUES: Lliure de càrregues i gravamens, i arrendataris, i al corrent en el pagament de les contribucions i impostos.

TÍTOL: Li pertany a CONSTRUCCIONES PALLAS S.A en virtut d'escriptura de compravenda atorgada davant el Notari de Lleida, En Antonio Rico Morales, el dia 13 de Maig de 2.002.

21a.- URBANA. Porció urbana, situada a la Partida Mariola número quatre, en la que no es conté cap edificació. Té una superfície, segons el Registre de la Propietat, de dos mil quatre-cents cinquanta metres quadrats, i segons la realitat, per recent medició, de dos mil set-cents vint-i-un metres, vuitanta-cinc decímetres quadrats. Confronta: Nord, amb la porció de Petra López Barquero; pel Sud, amb la finca d'Aurora Carrasco Aparicio i fills; Est, calçada; i Oest amb camí particular que travessa la total finca.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 0698508CG0009H0001OW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 97, finca 43.172.

CARREGUES: Lliure de càrregues i gravamens, i arrendataris, i al corrent en el pagament de les contribucions i impostos.

TÍTOL: Li pertany a CONSTRUCCIONES PALLAS S.A en virtut d'escriptura de compravenda atorgada davant el Notari de Lleida, En Antonio Rico Morales, el dia 13 de Maig de 2.002.

22a.- URBANA. Porció urbana, a Lleida, Partida Mariola, sense número, en la que no es conté cap edificació. Té una superfície, segons el Registre de la Propietat, de cinc-cents quaranta-cinc metres, setanta-cinc decímetres quadrats i segons el Cadastre i recent medició de vuit-cents vuitanta-quatre metres i trenta quatre decímetres quadrats. Confronta: Nord, amb la porció d'Aurora Carrasco Aparicio i fills; Sud, amb el camí de Zaidín; Est, calçada; i per l'Oest amb la porció de finca de Santiago López Barquero.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 0698510CG0009H0001MW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 103, finca 43.174.

(16)

el pagament de les contribucions i impostos.

TÍTOL: Li pertany a CONSTRUCCIONES PALLAS S.A en virtut d'escriptura de compravenda atorgada davant el Notari de Lleida, En Antonio Rico Morales, el dia 13 de Maig de 2.002.

23a.- URBANA. Porció urbana, a Lleida, Partida Mariola, sense número, en la que no es conté cap edificació. Té una superfície de mil cent vuitanta-un metres i vuitanta-sis decímetres quadrats. Confronta: Nord, amb porció de finca de Santiago López Barquero; Sud, porció de finca de Luisa López Barquero; Est, amb camí particular que travessa la total finca; i a l'Oest, amb Juan Caubet, mitjançant cecla.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 0698520CG0009H0001JW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 133, finca 43.184.

CARREGUES: Lliure de càrregues i gravamens, i arrendataris, i al corrent en el pagament de les contribucions i impostos.

TÍTOL: Li pertany a CONSTRUCCIONES PALLAS S.A en virtut d'escriptura de compravenda atorgada davant el Notari de Lleida, En Antonio Rico Morales, el dia 13 de Maig de 2.002.

24a.- URBANA. Porció urbana de Lleida, Partida Mariola, número quatre, que té una superfície, segons el Registre de la Propietat, de dos mil cinc-cents noranta-un metres, vint-i-cinc decímetres quadrats, i segons la realitat, per recent medició, de dos mil sis-cents vuitanta-set metres noranta decímetres quadrats. En la seva superfície s'inclouen les següents edificacions: dos corrals de planta baixa que tenen vint metres quadrats cadascun; un altre corral de planta baixa que ocupa divuit metres quadrats; i una casa, també de planta baixa, que ocupa una superfície de vuitanta-vuit metres quadrats. També hi ha un pou en aquesta finca. Confronta: Nord, amb la porció de finca de Santiago López Barquero, Sud, amb la porció de finca de Eladio López Barquero; Est, amb camí particular que travessa la total finca; i Oest, amb Juan Caubet, mitjançant cecla.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 0698523CG0009H0001ZW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 142, finca 43.187.

CARREGUES: Lliure de càrregues i gravamens, i arrendataris, i al corrent en el pagament de les contribucions i impostos.

TÍTOL: Li pertany a CONSTRUCCIONES PALLAS S.A en virtut d'escriptura de compravenda atorgada davant el Notari de Lleida, En Antonio Rico Morales, el dia 13 de Maig de 2.002.

(17)

TOTES LES FINQUES RELACIONADES DE LA 20 A LA 24 PROPIETAT DE CONSTRUCCIONES PALLAS S.A. S’APORTEN EN LA SEVA TOTALITAT AL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I REPRESENTEN EN CONJUNT SEGONS LA MEDICIÓ TOPOGRÀFICA REALITZADA UNA SUPERFÍCIE TOTAL DE 10.588 METRES QUADRATS I SUPOSEN UN PERCENTATGE INICIAL DE PARTICIPACIÓ DEL 17’37%.

25a.- URBANA. Peça de terra, situada en el terme de Lleida, partida Mariola, en la que no es contenen edificacions de cap classe. Té una superfície segons registre de dos mil cent seixanta-dos metres, cinquanta decímetres quadrats i segons recent medició de dos mil cinc-cents vuitanta un metres amb trenta cinc decímetres quadrats. Confronta: Nord, amb una altra porció de finca de Luisa López Barquero; pel sud, amb porció de finca adjudicada a la Sra. Aurora Carrasco Aparicio i els seus tres fills; per l'Est, amb calçada; i per l'Oest, amb camí particular que travessa la total finca.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 0698504CG0009H0001LW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 85, finca número 43.168.

CÀRREGUES: Lliure de càrregues, gravamens i arrendaments, i al corrent en el pagament de les contribucions i impostos.

TÍTOL: pertany a LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE LLEIDA, S.L.U per aportació al capital social, segons escriptura autoritzada pel Notari de Lleida, Sr. Urbano Alvarez Marino, el dia 17 de Març de 2.000.

26a.- URBANA.- Porció de terreny, situada en el terme de Lleida, partida Mariola, en la que no es contenen edificacions de cap classe. Té una superfície de mil dos-cents trenta-set metres quadrats i setanta-cinc decímetres quadrats, segons registre i de mil tres cents seixanta quatre metres amb trenta decímetres quadrats segons recent medició topogràfica. Confronta: Nord, amb porció de finca de Aurora Carrasco i Aparicio i fills; Sud, camí de Zaidín; Est, camí particular que travessa la total finca; i Oest, amb porció de finca de la Sra. Petra López Barquero.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698516CG0009H0001IW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 121, finca número 43.180.

CÀRREGUES: Lliure de càrregues, gravamens i arrendaments, i al corrent en el pagament de les contribucions i impostos.

TÍTOL: pertany a LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE LLEIDA S.L.U per aportació al capital social, segons escriptura autoritzada pel Notari de Lleida, Sr. Urbano Alvarez Marino, el dia 17 de Març de 2.000.

(18)

27a.- URBANA.- Corral de planta baixa, situat al terme de Lleida, partida Mariola, que ocupa una superfície de quaranta-sis metres i dotze decímetres quadrats segons registre i de cinquanta vuit metres deu decímetres quadrats segons recent medició topogràfica. Confronta: Nord, amb porció de finca de la Sra. Aurora Carrasco Aparicio i fills; Sud, amb carrer que dóna accés a aquesta finca i a les finques de Santiago López Barquero, Luisa López Barquero i Petra López Barquero, partint aquest carrer des del camí particular que travessa la total finca; Est, amb la finca de Santiago López Barquero; i Oest, amb la porció de Luisa López Barquero.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698530CG0009H0001AW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 1.065, llibre 513, foli 154, finca número 43.191.

CÀRREGUES: Lliure de càrregues, gravamens i arrendaments, i al corrent en el pagament de les contribucions i impostos.

TÍTOL: pertany a LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE LLEIDA S.L.U per aportació al capital social, segons escriptura autoritzada pel Notari de Lleida, Sr. Urbano Alvarez Marino, el dia 17 de Març de 2.000.

LES FINQUES RELACIONADES 25, 26 I 27, PROPIETAT DE LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE LLEIDA S.L.U. S’APORTEN EN LA SEVA TOTALITAT I REPRESENTEN EN CONJUNT SEGONS LA MEDICIÓ TOPOGRÀFICA REALITZADA A EFECTES DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ UNA SUPERFÍCIE TOTAL DE 4.003’75 METRES QUADRATS I SUPOSEN UN PERCENTATGE INICIAL DE PARTICIPACIÓ DEL 6’57%.

ES DECLARA A EXTINGIR L’EDIFICACIÓ EXISTENT EN LA FINCA RELACIONADA NÚM. 27 PER ÉSSER INCOMPATIBLE AMB EL PLANEJAMENT QUE S’EXECUTA PER ESTAR UBICADA EN TERRENYS DESTINATS A CESSIONS OBLIGATÒRIES I NO SUPERPOSAR-SE ÍNTEGRAMENT SOBRE FINQUES DE RESULTAT QUE S’ADJUDIQUIN AL SEU PROPIETARI INICIAL. S’INTERESSA LA DECLARACIÓ D’EXTINCIÓ DE LA NOTA LA MARGE QUE EXISTEIX EN LES FINQUES APORTADES QUE ES RELACIONEN NÚMEROS 1 A 27, AMBDOS INCLOSOS, I QUE PROVÉ DE LA REGISTRAL 2569, RELATIVA A EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PEL QUE FA A LA IMPOSSIBILITAT LEGAL D’EDIFICAR SOBRE PORCIONS RESULTANTS D’AQUELLA INFERIORS A 2.500 METRES QUADRATS DE SUPERFÍCIE.

L’EXTINCIÓ D’AQUESTA AFECCIÓ ES FONAMENTA EN LA SEVA INCOMPATIBILITAT AMB EL PLANEJAMENT VIGENT TOT CONSIDERANT QUE EL RÈGIM DE PARCEL·LACIÓ I EDIFICACIÓ SOBRE LES FINQUES APORTADES VE DETERMINAT PER L’ORDENACIÓ QUE AL RESPECTE ESTABLEIX EL PLA DE MILLORA URBANA DE LA UA-28 APROVAT PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME EN ACORDS DE 19 DE GENER DE 2006 I 15 DE

(19)

JUNY DE 2.006. L’EXTINCIÓ D’AQUESTES CÀRREGUES PER LA SEVA NATURALESA NO GENERA DRET A INDEMNITZACIÓ.

28a RUSTEGA, avui urbana. Peça de terra, en el terme de Lleida, partida Rusinyol. Té una superfície segons el Registre de vuitanta-tres àrees, catorze centiàrees, trenta-dos centímetres quadrats, segons el Cadastre la seva superfície és de onze mil vint-i-set metres quadrats, si bé per recent medició topogràfica i manifesta la part propietària que la superfície real i la que consta al Pla de Millora Urbana de la UA 28 és de catorze mil tres-cents noranta-sis metres, amb quaranta-set decímetres quadrats. Confronta: a Orient, finca expropiada Pol·lígon de Gardeny; Migdia, camí de Zaidín o Mariola; Ponent, calçada denominada Gran Prior; i Nord, Cecla Major.

REFERENCIA CADASTRAL: 0698502CG0009H0001QW.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al tom 2.049, llibre 1.249, Foli 198, finca 6.337.

CÀRREGUES: Lliure de càrregues, gravamens i arrendaments, i al corrent en el pagament de les contribucions i impostos.

TÍTOL: Li pertany a la mercantil LOPARE, S.L per aportació al capital social, segons escriptura de data 29 de Desembre de 1.989, atorgada davant Notari de Lleida, Sr. Antonio Rico Morales.

AQUESTA FINCA NUMERO 28 PROPIETAT DE LO PARE S.L. S’APORTA EN LA SEVA TOTALITAT I REPRESENTA SEGONS LA MEDICIÓ TOPOGRÀFICA REALITZADA A EFECTES DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ UNA SUPERFÍCIE DE 14.396’47 METRES QUADRATS I SUPOSEN UN PERCENTATGE INICIAL DE PARTICIPACIÓ DEL 23’62%.

29a.- URBANA, Parcel·la de terreny a Lleida, partides Pas de Rosinyol o Mariola, anomenada també Puigbordell i Vallcalent, Falda de Gardeny i Corda de Gardeny, amb una superfície desprès de vàries segregacions de cent quaranta i set mil vuitcents noranta vuit metres quadrats; en conjunt forma polígonal tancada que CONFRONTA, al Nord, amb carrer amb projecte que coincideix amb el camí de Vallcalent i terreny propietat del INSTITUT CATALÀ DEL SÒL; Sud, en línia trencada que confronta amb habitatges de l’Obra Sindical de l’Hogar Ramiro Ledesma, travessa camí de la Mariola, travessa finca de Andrés Arévalo, Autotransportes Parellada, Modesto Ulier Cancer i altres, i resegueix el Santuari de Santa Tereseta; a l’Est, Santuari de Santa Tereseta i aliniació Sud de carrer en projecte; i a l’Oest amb segon Passeig de Ronda. Té al seu interior vint-i-nou finques registrals independents, amb una superfície de cent vuitanta i tres mil set cents seixanta i quatre metres, vint-i-cinc decímetres quadrats.

(20)

llibre 987, foli 80, finca número 18.643N.

TITOL: Pertany a l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL en virtut de transferència, segons instància de data 3 de febrer de 1989.

D’aquesta finca es procedeix a efectuar SEGREGACIÓ de una porció de 3.725’58 metres quadrats per a la seva inclusió en el Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació número 28 amb la següent descripció: “URBANA: porció de terreny inclosa en la Unitat d’Actuació 28 del Pla General de Lleida de 3.725’58 metres quadrats de superfície, sense cap edificació, i que CONFRONTA al Nord, al Sud i a l’Est amb la finca de la que es segrega i a l’Oest amb la mercantil LO PARE S.L”

La resta de la finca matriu minorarà la seva superfície en la porció segregada i conservarà els seus llindars excepte en els llindar Oest en que ara confrontarà, a més, amb la porció segregada.

LA PORCIÓ DE TERRENY SEGREGADA DE LA FINCA REGISTRAL 18.643-N I APORTADA PER INCASOL AL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE SUPERFICIE 3.725’58 METRES QUADRATS SUPOSA UN PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ INICIAL DE 6’11%.

30a.- RUSTICA, avui urbana, porció de terreny, també qualificat com a terreny urbanitzable no programat, en l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 29, a Lleida, partida Gardeny o Mariola, que té una total superfície d’onze hectàrees, trenta i tres àrees. CONFRONTA, al Nord, camí de la Mariola; a l’Est, amb finca urbana de Magí Llorens Bañeres, Antoni, Josep Maria, Maria del Carme, Ana Maria i Maria Mercè o Mercedes Jiménez Llorens, amb finca segregada, amb Ajuntament de Lleida i amb camí de La Mariola; al Sud, amb Ajuntament de Lleida, mitjançant camí i altres; i a l’Oest, amb Pere Roselló Macarulla, amb Ramon Aresté i amb vídua de Mas.

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 1 de Lleida, al volum 2.142, llibre 1.327, foli 91, finca número 80.144.

TITOL: Pertany al Sr. ANTONIO JIMENEZ LLORENS per herència, segons escriptura atorgada davant el Notari de Lleida, Angel Gabriel Godoy Encinas, el dia 27 de maig de 1994; i posterior descripció de resta de finca segons escriptura autoritzada pel Notari de Lleida, José Manuel Martínez Sánchez, el dia 12 de gener de 2001.

D’aquesta porció es procedeix a efectuar SEGREGACIÓ d’una porció de 144’93 metres quadrats que està inclosa dintre de la Unitat d’Actuació número 28 amb la següent descripció:

“URBANA.- Porció de terreny inclosa en la Unitat d’Actuació número 28 del Pla General de Lleida, de 144’93 metres quadrats de superfície, sense cap edificació, que CONFRONTA al Nord amb el camí de la Mariola i al Sud, a

(21)

l’Est i a l’Oest amb la finca matriu de la que es segrega”

La resta de la finca matriu minorarà la seva superfície en la porció segregada i conservarà els seus llindars excepte en els llindar Nord en que ara confrontarà, a més, amb la porció segregada i aportada a la Unitat d’Actuació núm. 28.

LA PORCIÓ DE TERRENY SEGREGADA DE LA FINCA REGISTRAL 8.144, PROPIETAT DEL SR ANTONIO JIMENEZ LLORENS, I APORTADA AL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UA 28 I DE SUPERFICIE 144’93 METRES QUADRATS SUPOSA UN PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ INICIAL DE 0’24%.

31a.- Que l'AJUNTAMENT DE LLEIDA és titular del domini de la següent finca:

URBANA.- Porció de terreny situada a la Unitat d'Actuació 28 del PGL, de Lleida, que constitueix el camí de Saidí. Té una superfície de vuit-cents trenta-un metres, vint-i-un decímetres quadrats. CONFRONTA: al Nord, amb les finques privades incloses en l'àmbit la UA 28; al Sud, amb la UA 29; a l'Est, amb la perllongació de l'avinguda Pius XII; i a l'Oest, amb la resta del camí a Saidí.

S'aporta íntegrament al projecte de reparcel·lació i representa un 1’36% de la superfície inicial del sector.

NO CONSTA INSCRITA per la seva naturalesa de camí públic

LA SUPERFICIE REAL SEGONS MEDICIÓ TOPOGRÀFICA EFECTUADA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, DE TOT EL CONJUNT DE FINQUES AFECTADES ÉS DE 60.960’94 METRES QUADRATS.

7.- Relació de finques resultants

FINCA NÚMERO 1.-

URBANA, ILLA NÚMERO 1, inclosa en l’àmbit del Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació núm. 28 del Pla General de Lleida; de superfície mil cinc cents metres quadrats; confronta, al Nord amb zona verda (VJ2), en línia

(22)

de 50 metres; al Sud, amb zona verda (VJ2) en línia de 50 metres; a l’Est, amb zona verda (VJ2) en línia de 30 metres; a l’Oest, amb nou vial perllongació de l’Av. Onze de Setembre en línia de 30 metres; amb un sostre edificable total de cinc mil cent seixanta metres quadrats de sostre; amb una densitat d’habitatges de 60 unitats; i destinada tota ella a la construcció d’habitatge de protecció pública.

VALOR: 928.800 euros

S’ADJUDICA a CONSTRUCCIONES PALLAS S.A., en correspondència a les finques aportades al projecte de reparcel·lació.

AFECTA al compte de liquidació provisional en la quantitat de 206.237 euros. I al compte de liquidació definitiu en un 5’29%.

FINCA NÚMERO 2.-

URBANA, ILLA NÚMERO 2, inclosa en l’àmbit del Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació núm. 28 del Pla General de Lleida; de superfície mil cinc cents metres quadrats; confronta, confronta, al Nord amb zona verda (VJ2), en línia de 50 metres; al Sud, amb zona verda (VJ2) en línia de 50 metres; a l’Est, amb zona verda (VJ2) en línia de 30 metres; a l’Oest, amb nou

(23)

vial perllongació de l’Av. Onze de Setembre en línia de 30 metres; amb un sostre edificable total de cinc mil cent seixanta metres quadrats de sostre; amb una densitat d’habitatges de 60 unitats; dels quals 18 habitatges són destinats a renda lliure; i 42 habitatges ho són en la modalitat de preu concertat.

VALOR: 1.671.840 euros

S’ADJUDICA en proindivís en correspondència amb les finques aportades, a LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE LLEIDA, S.L.U, en quant al 68’40% que es concreta en 12 habitatges de renda lliure i 29 habitatges de preu concertat i que suposen en conjunt un sostre edificable de 3.529’44 metres quadrats de sostre; i en quant al 31’60% restant s’adjudica a la mercantil LO PARE S.L, que es concreta en 6 habitatges de renda lliure i 13 habitatges de preu concertat i que suposen en conjunt 1.630’56 metres quadrats de sostre.

AFECTA al compte de liquidació provisional en la quantitat de 371.227 euros, dels quals 253.919 € corresponen al percentatge de propietat adjudicat a LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE LLEIDA S.L.U i 117.308 € corresponent al percentatge adjudicat a LO PARE S.L. La finca també està afecta al compte de liquidació definitiu en un 9’52%, del qual en un 6’51% correspon al percentatge de propietat adjudicat a LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE LLEIDA S.L.U i 3’01% al percentatge de propietat adjudicat a LO PARE S.L.

FINCA NÚMERO 3.-

URBANA, ILLA NÚMERO 3, inclosa en l’àmbit del Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació núm. 28 del Pla General de Lleida; de superfície mil cinc cents metres quadrats; confronta, confronta, al Nord amb zona verda (VJ2), en línia de 50 metres; al Sud, amb zona verda (VJ2) en línia de 50 metres; a l’Est, amb zona verda (VJ2) en línia de 30 metres; a l’Oest, amb nou vial perllongació de l’Av. Onze de Setembre en línia de 30 metres; amb un

(24)

sostre edificable total de cinc mil cent seixanta metres quadrats de sostre; amb una densitat d’habitatges de 60 unitats destinats a renda lliure.

VALOR: 2.322.000 euros

S’ADJUDICA a VALLEHERMOSO DIVISION PROMOCION S.A en correspondència amb les finques aportades.

AFECTA al compte de liquidació provisional en la quantitat de 515.593 euros. I al compte de liquidació definitiu en un 13’23%.

FINCA NÚMERO 4.-

URBANA, ILLA NÚMERO 4, inclosa en l’àmbit del Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació núm. 28 del Pla General de Lleida; de superfície mil cinc cents metres quadrats; confronta, confronta, al Nord amb zona verda (VJ2), en línia de 50 metres; al Sud, amb zona verda (VJ2) en línia de 50 metres; a l’Est, amb zona verda (VJ2) en línia de 30 metres; a l’Oest, amb nou vial perllongació de l’Av. Onze de Setembre en línia de 30 metres; amb un

(25)

sostre edificable total de cinc mil cent seixanta metres quadrats de sostre; amb una densitat d’habitatges de 60 unitats destinats a renda lliure.

VALOR: 2.322.000 euros

S’ADJUDICA en proindivís en correspondència amb les finques aportades, a LO PARE S.L. en quant al 54’20% que es concreta en 33 habitatges de renda lliure i que suposen un sostre edificable de 2.796’72 metres quadrats de sostre; i en quant al 45’80% restant s’adjudica a INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, que es concreta en 27 habitatges de renda lliure i que suposen 2.363’28 metres quadrats de sostre.

AFECTA al compte de liquidació provisional en la quantitat de 515.592 euros, dels quals 279.451 € corresponent al percentatge de propietat adjudicat a LO PARE S.L i 236.141 € corresponen al percentatge de propietat adjudicat a INCASOL. Aquesta finca està igualment afecta al compte de liquidació definitiu en un 13’23%, dels quals un 7’17% corresponen al percentatge de propietat adjudicat a LO PARE S.L i el 6’06% restant corresponen al percentatge de propietat adjudicat a INCASOL.

FINCA NÚMERO 5.-

URBANA, ILLA NÚMERO 5, inclosa en l’àmbit del Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació núm. 28 del Pla General de Lleida; de superfície mil cinc cents metres quadrats; confronta, confronta, al Nord amb zona verda (VJ2), en línia de 50 metres; al Sud, amb zona verda (VJ2) en línia de 50 metres; a l’Est, amb zona verda (VJ2) en línia de 30 metres; a l’Oest, amb nou vial perllongació de l’Av. Onze de Setembre en línia de 30 metres; amb un

(26)

sostre edificable total de cinc mil cent seixanta metres quadrats de sostre; amb una densitat d’habitatges de 60 unitats destinats a renda lliure.

VALOR: 2.322.000 euros

S’ADJUDICA a LO PARE S.L. en correspondència amb les finques aportades.

AFECTA al compte de liquidació provisional en la quantitat de 515.593 euros. I al compte de liquidació definitiu en un 13’23%.

FINCA NÚMERO 6.-

URBANA, ILLA NÚMERO 6, inclosa en l’àmbit del Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació núm. 28 del Pla General de Lleida; de superfície mil cinc cents metres quadrats; confronta, al Nord amb zona verda (VJ1), en línia de 50 metres; al Sud, amb zona verda (VJ1) en línia de 50 metres; a l’Oest, amb zona verda (VJ1) en línia de 30 metres; a l’Est, amb nou vial perllongació de l’Av. Onze de Setembre en línia de 30 metres; amb un sostre

(27)

edificable total de cinc mil cent seixanta metres quadrats de sostre; amb una densitat d’habitatges de 60 unitats; dels quals 12 habitatges són destinats a modalitat de preu concertat; i 48 habitatges ho són en la modalitat de protecció pública.

VALOR: 1.021.680 euros

S’ADJUDICA a VALLEHERMOSO DIVISION PROMOCION S.A en correspondència amb les finques aportades.

AFECTA al compte de liquidació provisional en la quantitat de 226.861 euros. I al compte de liquidació definitiu en un 5’82%.

FINCA NÚMERO 7.-

URBANA, ILLA NÚMERO 7, inclosa en l’àmbit del Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació núm. 28 del Pla General de Lleida; de superfície mil cinc cents metres quadrats; confronta, al Nord amb zona verda (VJ1), en línia de 50 metres; al Sud, amb zona verda (VJ1) en línia de 50 metres; a l’Oest, amb zona verda (VJ1) en línia de 30 metres; a l’Est, amb nou vial perllongació de l’Av. Onze de Setembre en línia de 30 metres; amb un sostre

(28)

edificable total de cinc mil cent seixanta metres quadrats de sostre; amb una densitat d’habitatges de 60 unitats; dels quals 42 habitatges són de renda lliure; 6 habitatges són destinats a modalitat de preu concertat; i 12 habitatges ho són en la modalitat de protecció pública.

VALOR: 1.950.480 euros

S’ADJUDICA a l’AJUNTAMENT DE LLEIDA en concepte de cessió del 10% de l’aprofitament del sector.

D’acord amb allò que es disposa en el Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística aquesta finca no està afecta al pagament de càrregues d’urbanitzacio.

FINCA NÚMERO 8.-

URBANA, ILLA NÚMERO 8, inclosa en l’àmbit del Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació núm. 28 del Pla General de Lleida; de superfície mil cinc cents metres quadrats; confronta, al Nord amb zona verda (VJ1), en línia de 50 metres; al Sud, amb zona verda (VJ1) en línia de 50 metres; a l’Oest, amb zona verda (VJ1) en línia de 30 metres; a l’Est, amb nou vial perllongació de l’Av. Onze de Setembre en línia de 30 metres; amb un sostre

(29)

edificable total de cinc mil cent seixanta metres quadrats de sostre; amb una densitat d’habitatges de 60 unitats destinats a renda lliure.

VALOR: 2.322.000 euros

S’ADJUDICA a VALLEHERMOSO DIVISION PROMOCION S.A en correspondència amb les finques aportades.

AFECTA al compte de liquidació provisional en la quantitat de 515.593 euros. I al compte de liquidació definitiu en un 13’23%.

FINCA NÚMERO 9.-

URBANA, ILLA NÚMERO 9, inclosa en l’àmbit del Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació núm. 28 del Pla General de Lleida; de superfície mil cinc cents metres quadrats; confronta, al Nord amb zona verda (VJ1), en línia de 50 metres; al Sud, amb zona verda (VJ1) en línia de 50 metres; a l’Oest, amb zona verda (VJ1) en línia de 30 metres; a l’Est, amb nou vial perllongació de l’Av. Onze de Setembre en línia de 30 metres; amb un sostre

(30)

edificable total de cinc mil cent seixanta metres quadrats de sostre; amb una densitat d’habitatges de 60 unitats destinats a renda lliure.

VALOR: 2.322.000 euros

S’ADJUDICA a VALLEHERMOSO DIVISION PROMOCION S.A. en correspondència amb les finques aportades.

AFECTA al compte de liquidació provisional en la quantitat de 515.593 euros. I al compte de liquidació definitiu en un 13’23%.

FINCA NÚMERO 10.-

URBANA, inclosa en l’àmbit del Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació núm. 28 del Pla General de Lleida; de superfície mil cinc cents metres quadrats; confronta, al Nord amb zona verda (VJ1), en línia de 50 metres; al Sud, amb zona verda (VJ1) en línia de 50 metres; a l’Oest, amb zona verda (VJ1) en línia de 30 metres; a l’Est, amb nou vial perllongació de l’Av. Onze de Setembre en línia de 30 metres; amb un sostre edificable total

(31)

de cinc mil cent seixanta metres quadrats de sostre; amb una densitat d’habitatges de 60 unitats destinats a renda lliure.

VALOR: 2.322.000 euros

S’ADJUDICA a CONSTRUCCIONES PALLAS S.A. en correspondència amb les finques aportades.

AFECTA al compte de liquidació provisional en la quantitat de 515.593 euros. I al compte de liquidació definitiu en un 13’23%.

FINCA NUMERO 11.-

URBANA, inclosa en l’àmbit del Pla de Millora de la Unitat d’Actuació número 28, de superfície dotze mil vuit cents vint i set metres i cinquanta cinc decímetres quadrats, destinada a VIALITAT. CONFRONTA, al Nord, en part amb zona verda (VJ2), en part amb parcel·la d’equipament que es cedeix a l’Ajuntament de Lleida i en part amb la sèquia major; al Sud, amb vialitat del propi Ajuntament de Lleida; a l’Est, en part amb vialitat del propi Ajuntament

(32)

de Lleida, en part amb parcel·la d’equipament que es cedeix a l’Ajuntament de Lleida, i en part amb zona verda (VJ2) i en part amb les ILLES NÚMEROS 1, 2, 3, 4 i 5 del Pla de Millora; a l’Oest, en part amb zona verda (VJ 1) i en part amb les ILLES NUMEROS 6, 7, 8, 9 i 10.

S’ADJUDICA A L’AJUNTAMENT DE LLEIDA, en concepte de cessions obligatòries i gratuïtes determinades en el Pla de Millora de la UA-28.

FINCA NÚMERO 12.-

URBANA, inclosa en l’àmbit del Pla de Millora de la Unitat d’Actuació número 28, de superfície dinou mil cent noranta quatre metres i quinze decímetres quadrats, destinada a ZONA VERDA (VJ 1). CONFRONTA, al Nord, en part la sèquia major; al Sud, amb Camí a Saidí; a l’Est, amb terrenys rústics fora de la U.A-28; a l’Oest, amb vial perllongació de l’Av. Onze de Setembre.

(33)

S’ADJUDICA A L’AJUNTAMENT DE LLEIDA, en concepte de cessions obligatòries i gratuïtes determinades en el Pla de Millora de la U.A-28.

FINCA NUMERO 13.-

URBANA, inclosa en l’àmbit del Pla de Millora de la Unitat d’Actuació número 28, de superfície onze mil dos cents quaranta quatre metres quadrats metres amb seixanta set decímetres quadrats, destinada a ZONA VERDA (VJ2). CONFRONTA, al Nord, amb terrenys inclosos urbans exteriors a la UA-28; al Sud, amb vialitat de l’Ajuntament de Lleida; a l’Est, amb vialitat de l’Ajuntament de Lleida, perllongació de l’Av. Onze de Setembre; a l’Oest,

(34)

amb C/ Ferran el Catòlic.

S’ADJUDICA A L’AJUNTAMENT DE LLEIDA, en concepte de cessions obligatòries i gratuïtes determinades en el Pla de Millora de la U.A-28.

FINCA NUMERO 14.-

URBANA, inclosa en l’àmbit del Pla de Millora de la Unitat d’Actuació número 28, de superfície dos mil sis cents noranta quatre metres i cinquanta set decímetres quadrats, destinada a EQUIPAMENT PÚBLIC. CONFRONTA, al Nord, amb zona verda (VJ 2); al Sud amb vialitat de la U.A-28; a l’Est, amb vialitat de la U.A-28 que es perllongació de la Av. Onze de Setembre; a l’Oest amb zona verda (VJ 2).

(35)

S’ADJUDICA A L’AJUNTAMENT DE LLEIDA, en concepte de cessions obligatòries i gratuïtes determinades en el Pla de Millora de la U.A-28.

8.- Compte de liquidació provisional.

S’inclou el compte de liquidació provisional en format excel, on consten l’expressió de les aportacions de finques, percentatges que representen; adjudicacions de finques resultants, càrregues d’urbanització i indemnitzacions al propietari que no resulta adjudicatari de finca de resultat.

(36)

Lleida, juliol de 2.008

Albert Simó Bayona Josep Lluís Rodríguez Ros Arquitecte Advocat Col·laborador

(37)

Compte de liquidació provisional. Sector PMU UA-28

Finques aportades Drets urbanístics HLl Hc Hpp adjudicació diferencia adjudicacio costos liquidació

m2 sòl % % UA UA m2st UA m2st UA m2st UA % UA % euros urbanitza provis

Vallehermoso Div. Prom. 27.271,00 44,74% 40,82% 17.692,26 15.480,00 15.480,00 619,20 1.032,00 1.651,20 4.128,00 17.750,40 40,95 58,14 0,33% 26.163 1.773.639 1.799.802

Construccions Pallas 10.588,00 17,37% 15,85% 6.869,04 5.160,00 5.160,00 0,00 0,00 2.064,00 5.160,00 7.224,00 16,67 354,96 5,17% 159.731 721.830 881.561 Lo Pare 14.396,47 23,62% 21,55% 9.339,81 8.445,89 8.445,89 684,84 1.141,39 0,00 0,00 9.130,72 21,07 -209,09 -2,24% -94.091 912.352 818.260 Incasol 3.725,58 6,11% 5,58% 2.417,00 2.363,28 2.363,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.363,28 5,45 -53,72 -2,22% -24.173 236.141 211.969 Javier Carrera 4.003,75 6,57% 5,99% 2.597,46 1.058,83 1.058,83 1.482,36 2.470,61 0,00 0,00 2.541,20 5,86 -56,27 -2,17% -25.319 253.919 228.600 Giménez Llorens 144,93 0,24% 0,22% 94,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94,02 -100,00% -42.311 0 -42.311 camins 831,21 1,36% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0 0 0

Ajuntament Lleida cessió 10% 0,00 0,00% 10,00% 4.334,40 3.612,00 3.612,00 309,60 516,00 412,80 1.032,00 4.334,40 10,00 0,00 0,00% 0 0 0

TOTAL FINQUES 60.960,94 100,00% 100,00% 43.344,00 36.120,00 36.120,00 3.096,00 5.160,00 4.128,00 10.320,00 43.344,00 100,00 0,00 0 3.897.881 3.897.881

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finca. Reparto % m2 sòl m2st HLl n.hab m2st Hc n.hab m2st Hpp n.hab m2st n.hab valor € Adjudic % afecció

ILLA 1 100,00% 1.500,00 0,00 0 0,00 0 5.160,00 60 5.160,00 60 928.800 C. Pallas 5,29% 206.237 ILLA 2 68,40% 1.026,00 1.058,83 12 2.470,61 29 0,00 0 3.529,44 41 1.143.539 J. Carrera 6,51% 253.919 ILLA 2 31,60% 474,00 489,17 6 1.141,39 13 0,00 0 1.630,56 19 528.301 Lo Pare 3,01% 117.308 ILLA 3 100,00% 1.500,00 5.160,00 60 0,00 0 0,00 0 5.160,00 60 2.322.000 Vallehermoso 13,23% 515.593 ILLA 4 54,20% 813,00 2.796,72 33 0,00 0 0,00 0 2.796,72 33 1.258.524 Lo Pare 7,17% 279.451 ILLA 4 45,80% 687,00 2.363,28 27 0,00 0 0,00 0 2.363,28 27 1.063.476 INCASOL 6,06% 236.141 ILLA 5 100,00% 1.500,00 5.160,00 60 0,00 0 0,00 0 5.160,00 60 2.322.000 Lo Pare 13,23% 515.593 ILLA 6 100,00% 1.500,00 0,00 0 1.032,00 12 4.128,00 48 5.160,00 60 1.021.680 Vallehermoso 5,82% 226.861

ILLA 7 100,00% 1.500,00 3.612,00 42 516,00 6 1.032,00 12 5.160,00 60 1.950.480 Ajunt. Lleida 0,00% 0

ILLA 8 100,00% 1.500,00 5.160,00 60 0,00 0 0,00 0 5.160,00 60 2.322.000 Vallehermoso 13,23% 515.593

ILLA 9 100,00% 1.500,00 5.160,00 60 0,00 0 0,00 0 5.160,00 60 2.322.000 Vallehermoso 13,23% 515.593

ILLA 10 100,00% 1.500,00 5.160,00 60 0,00 0 0,00 0 5.160,00 60 2.322.000 C. Pallas 13,23% 515.593

TOTALS 15.000,00 36.120,00 420 5.160,00 60 10.320,00 120 51.600,00 600 19.504.800 100,00% 3.897.881

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finca. PMU % m2 sòl m2st HLl n.hab m2st Hc n.hab m2st Hpp n.hab m2st n.hab valor € Adjudic % afecció

ILLA 1 100,00% 1.500,00 5.160,00 60 5.160,00 60 928.800 4,76% 185.613 ILLA 2 100,00% 1.500,00 1.548,00 18 3.612,00 42 5.160,00 60 1.671.840 8,57% 334.104 ILLA 3 100,00% 1.500,00 5.160,00 60 5.160,00 60 2.322.000 11,90% 464.033 ILLA 4 100,00% 1.500,00 5.160,00 60 5.160,00 60 2.322.000 11,90% 464.033 ILLA 5 100,00% 1.500,00 5.160,00 60 5.160,00 60 2.322.000 11,90% 464.033 ILLA 6 100,00% 1.500,00 1.032,00 12 4.128,00 48 5.160,00 60 1.021.680 5,24% 204.175 ILLA 7 100,00% 1.500,00 3.612,00 42 516,00 6 1.032,00 12 5.160,00 60 1.950.480 10,00% 389.788 ILLA 8 100,00% 1.500,00 5.160,00 60 5.160,00 60 2.322.000 11,90% 464.033 ILLA 9 100,00% 1.500,00 5.160,00 60 5.160,00 60 2.322.000 11,90% 464.033 ILLA 10 100,00% 1.500,00 5.160,00 60 5.160,00 60 2.322.000 11,90% 464.033 TOTALS 15.000,00 36.120,00 420 5.160,00 60 10.320,00 120 51.600,00 600 19.504.800 100,00% 3.897.881

ús Ud m2st €/m2st coef. UA Valor € Urban € Valor sin Urb

HLl 420,00 36.120,00 450,00 1,0000 36.120,00 16.254.000 3.248.234 13.005.766

Hc 60,00 5.160,00 270,00 0,6000 3.096,00 1.393.200 278.420 1.114.780

Hpp 120,00 10.320,00 180,00 0,4000 4.128,00 1.857.600 371.227 1.486.373

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

Figure

Updating...

References

Related subjects :