Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

Texto completo

(1)BUTLLETÍ Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I. SUMARI 1. DISPOSICIONS GENERALS 1.1. Claustre: línies generals d’actuació de govern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1.2. Junta de Govern: Normativa sobre les distincions de l’UJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. 2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ Mesures d’urgència per a possibilitar la implantació d’algunes titulacions per al curs 2001/2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2.1. Personal docent i investigador funcionari: places de consolidació i promoció del PDI corresponents a la segona tanda de l’any 2000 (primera tanda curs 2000/2001) i de provisió de places vacants. Nomenaments de professorat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2.2. Personal docent i investigador contractat: transformació contractual de professorat ajudant per incidències d’inici de curs. Renovacions contractuals del professorat emèrit. Convocatòria de places de professorat. . . . . . . . .6. 3. PAS. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCES 3.1. Règim pressupostari: modificacions pressupostàries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. Any III • Número 11 • Novembre de 2000.

(2) 2. BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 11 • Novembre de 2000.

(3) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 11 • Novembre de 2000. 3. 1. DISPOSICIONS GENERALS 1.1. Claustre. DE LES DISTINCIONS ACADÈMIQUES. ACORD de la sessió núm. 15 (reunió 1) del Claustre de la Universitat Jaume I, de data 29 de novembre de 2000, pel qual s’aproven les línies generals d’actuació de govern. APROVACIÓ DE LES LÍNIES GENERALS D’ACTUACIÓ DE GOVERN EN MATÈRIA DE: 1. Formació. 2. Investigació. 3. Relacions universitat-societat, activitats socioculturals i altres serveis universitaris. 4. L’organització: direcció i gestió, recursos humans i processos de suport. 5. Infraestructures i equipament.. 1.2. Junta de Govern ACORD de la sessió núm. 25 de la Junta de Govern de 24 de novembre de 2000, pel qual s’aprova la proposta de la Normativa sobre les distincions de l’UJI.. Article 2 La Medalla d’Or de la Universitat Jaume I és la màxima distinció acadèmica de la universitat i es concedirà per a manifestar el reconeixement a les persones o entitats que han contribuït de forma rellevant a l’impuls i al compliment dels fins de la institució. No es podrà concedir la Medalla de la Universitat Jaume I al professorat o personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume I en actiu, tret de casos degudament justificats. Excepcionalment, la Medalla es podrà concedir a títol pòstum. Article 3 Als doctorats ordinaris i honoris causa per la Universitat Jaume I, se’ls lliurarà, com un atribut del seu grau, la medalla de doctor/a en l’acte de la investidura. Aquesta medalla podrà ser portada per qui obtinga el grau de doctor per la Universitat Jaume I.. ALTRES DISTINCIONS: DE PATROCINI NORMATIVA SOBRE LES DISTINCIONS DE LA UNIVERSITAT JAUME I L’article 51 t) dels Estatuts de la Universitat Jaume I recull com una competència de la Junta de Govern, aprovar, a proposta del Rectorat, l’atorgament de la Medalla de la Universitat. En el mateix article 51, apartat u), també assenyala, que la Junta de Govern té competència per aprovar la creació de qualsevol símbol institucional de la universitat. La Junta de Govern de l’UJI en la sessió número 15, de 20 de desembre de 1999, va acordar l’aprovació del Pla d’imatge i comunicació de la Universitat Jaume I, on s’arrepleguen, entre altres polítiques comunicatives, el Programa de patrocini de l’UJI, que recull els reconeixements i distincions a les empreses col·laboradores i patrocinadores.. I CARÀCTER EXTRAORDINARI. Article 4 La Universitat Jaume I ha establert el reconeixement de distincions honorífiques per tal de reconèixer els diferents patrocinadors. D’acord amb el programa de patrocini del Pla d’imatge i comunicació, es creen tres categories de distincions: Entitat col·laboradora de l’UJI Entitat patrocinadora de l’UJI Patrocinador estratègic de l’UJI Aquestes categories no sols s’estableixen en funció de les aportacions econòmiques, sinó també de la importància de la cooperació en relació amb els projectes institucionals de la Universitat.. NORMES GENERALS Article 1 La Universitat Jaume I estableix, a efectes honorífics, diferents reconeixements, per a distingir aquelles persones naturals o jurídiques, nacionals o estrangeres, que hagen contribuït de forma rellevant a l’impuls i al compliment dels fins de la institució. El fonament d’aquestes distincions serà el fet d’haver destacat en el camp de la investigació científica, de la docència, en el cultiu de les arts o les lletres, o haver prestat de qualsevol manera serveis extraordinaris a la Universitat Jaume I. Les distincions a què es refereix aquest article s’atorga amb caràcter exclusivament honorífic, i no generaran, per tant, dret a cap meritació ni efecte econòmic.. Article 5 La Universitat Jaume I també podrà establir distincions extraordinàries, amb caràcter honorífic, per a reconèixer circumstàncies rellevants a la Universitat Jaume I, que han de ser distingides. De les característiques de les distincions. Article 6 La Medalla d’Or de la Universitat Jaume I tindrà un diàmetre de 35 mm i un gruix de 2-2,5 mm, i es fabricarà amb un material daurat. A l’anvers de la medalla constarà el símbol de la Universitat Jaume I, envoltat per la llegenda Universitat Jaume I, en tipografia corporativa. Tots els elements seran en relleu, tret.

(4) 4 de les lletres que configuren el símbol, que apareixeran en baix relleu fins el nivell de base. Al revers figurarà la llegenda commemorativa en llatí SAPIENTIA SOLA LIBERTAS EST (Sèneca, Epist. 37,4), en tipografia corporativa, caixa alta i centrada sobre l’eix en relleu. Article 7 El disseny de les medalles de doctorat ordinari i honoris causa serà comú; únicament es diferenciaran en la incorporació de la referència honoris causa en aquest tipus de medalla. El material de fabricació serà daurat. A l’anvers de la medalla figurarà el segell de la Universitat Jaume I, circumdat de la llegenda gradus doctoris. Al revers figurarà el nom del doctorat i la data de concessió del grau. La medalla estarà rematada per una corona reial, amb una anella per poder passar el cordó. Article 8 Les distincions de patrocini de la Universitat Jaume I per a patrocini seran les que acorde la Comissió de l’Equip de Govern. Aquest guardó, independentment de la seua forma, tindrà com a característica la incorporació d’un distintiu que es fabricarà en material daurat o argentat, segons el tipus de guardó, i en el qual figurarà el logotip de la Universitat, i el nom de l’entitat col·laboradora distingida. Article 9 Les distincions extraordinàries, en funció del seu caràcter excepcional i especial, es dissenyaran per a cada ocasió en concret, segons el que acorde la Comissió de l’Equip de Govern. Hi haurà de figurar la commemoració en funció de la qual es lliura i el logotip de la Universitat Jaume I. Del procediment per a la concessió de les distincions acadèmiques Article 10 La concessió de la Medalla d’Or de la Universitat Jaume I serà acordada per la Junta de Govern de la Universitat, a proposta del Rectorat. La medalla es podrà concedir anualment. Article 11 La concessió de la Medalla d’Or, que constitueix, juntament amb el doctorat honoris causa, la distinció més alta de la Universitat Jaume I, només es podrà concedir amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Junta de Govern presents. Article 12 Per a la concessió de la Medalla d’Or de la Universitat Jaume I, el Rectorat incoarà l’oportú expedient, en què s’exposaran les raons que puguen justificar-la. Cada proposta haurà d’estar acompanyada del currículum de la persona per a qui se sol·licita la distinció. Si es tracta d’una persona jurídica, no s’adjuntarà el currículum, sinó totes les raons detallades en les quals es fonamenta la petició.. BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 11 • Novembre de 2000 Article 13 La medalla de doctorat ordinari i honoris causa es concedirà a aquelles persones que hagen obtingut el grau de doctorat o doctorat honoris causa per la Universitat Jaume I, com a part dels atributs del seu grau. La concessió de la Medalla es farà de forma automàtica a l’obtenció o concessió del grau de doctorat. Del procediment per a la concessió d’altres distincions Article 14 La concessió de les distincions de patrocini de l’UJI, serà acordada per la Junta de Govern de la Universitat, a proposta del Rectorat, i d’acord al programa de patrocini. El Rectorat proposarà a la Junta de Govern els candidats i candidates que opten al reconeixement, i aportarà la memòria justificativa. La proposta haurà de ser aprovada per majoria. Article 15 Per a la concessió de les distincions extraordinàries, en aquelles commemoracions o circumstàncies de caràcter especial, el Rectorat incoarà l’oportú expedient en què s’exposaran les raons que puguen justificar-les. En la proposta haurà de constar el perquè d’aquesta distinció extraordinària, i a la persona a qui es concedeix. La proposta anirà acompanyada del currículum i una memòria justificativa, si és persona física, i si es tracta d’una persona jurídica, de la memòria justificativa amb totes les raons en les quals es fonamenta la petició. Aquesta sol·licitud haurà de ser aprovada per majoria absoluta de tots els membres de la Junta de Govern. Lliurament de les distincions Article 16 El Rectorat estendrà un diploma que acredite la concessió de les medalles acadèmiques (Medalla d’Or de la Universitat Jaume I, Medalla de Doctorat i Medalla de Doctorat Honoris Causa, si escau) i que acompanyarà al lliurament de la medalla. La relació de medalles lliurades haurà de figurar en un llibre registre de concessió de medalles, específic per a cadascun del tipus de condecoració (Medalla d’Or de la Universitat Jaume I, Medalla de Doctorat i Medalla de Doctorat Honoris Causa). La Secretaria General serà l’encarregada de la tinença i posada al dia d’aquests llibres. Article 17 El lliurament de la Medalla d’Or i la de Doctorat i Doctorat Honoris Causa, tindrà lloc amb ocasió de la Festa de la Universitat o amb motiu de qualsevol altra solemnitat acadèmica. Per motius excepcionals, la Junta de Govern podrà acordar el lliurament de la medalla en data distinta a les esmentades, i fins i tot fora del campus universitari. La medalla serà sempre imposada pel rector o rectora o per la persona que els represente..

(5) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 11 • Novembre de 2000 Article 18 El lliurament de la Medalla de Doctorat o de Doctorat Honoris Causa es farà en el moment de la investidura com a doctorat i en el moment del lliurament dels atributs del grau de doctorat. Article 19 Per a acreditar la concessió de les distincions al patrocini, el Rectorat estendrà un diploma acreditatiu i un segell de reconeixement d’or com a patrocinador de l’UJI. La relació d’aquestes distincions lliurades figurarà en el llibre de registre corresponent de la Universitat Jaume I, del qual s’ocuparà la Secretaria General. La imposició, la farà el rector o rectora o la persona que actue en representació. El lliurament tindrà lloc amb motiu d’alguna celebració no acadèmica de la Universitat. Article 20 La concessió de les distincions extraordinàries s’acreditarà per un diploma que acompanyarà al seu lliurament. La relació de distincions extraordinàries es portarà a través d’un llibre registre a la Secretaria General. El lliurament de les distincions extraordinàries la farà el rector o rectora o la persona en qui delegue, amb motiu d’alguna solemnitat acadèmica o extraacadèmica de la universitat. Dels honors i privació de la medalla Article 21 La concessió de les medalles acadèmiques dóna dret a portar-la, especialment en els actes acadèmics de la Universitat Jaume I. Les persones o presidències de les institucions distingides amb la Medalla d’Or de la Universitat Jaume I gaudiran del reconeixement d’aqueixa Universitat i tindran dret a ocupar un lloc preferent en els actes acadèmics solemnes de caràc-. 5 ter públic que celebre la Universitat Jaume I, així com a l’ús de la medalla en els actes esmentats. Les persones distingides amb les medalles de doctorat o doctorat honoris causa tindran dret a ocupar un lloc en els actes acadèmics dins del claustre del professorat, així com també portar la medalla i els altres atributs del grau de doctorat. Article 22 L’atorgament dels diferents graus de patrocini comporta la invitació a totes les celebracions solemnes de la universitat, on ocuparan un lloc preferent fora de l’estructura acadèmica. Article 23 La concessió de les distincions extraordinàries per commemoracions especials dóna dret a assistir a totes les celebracions solemnes de la Universitat, i a gaudir d’un lloc preferent fora de l’estructura acadèmica de la Universitat. Article 24 La concessió de les distincions acadèmiques o altres distincions honorífiques de la Universitat Jaume I s’entendran revocades en el supòsit de decisió judicial condemnatòria del titular de la distinció, o si aquest ha realitzat actes o manifestacions que atempten contra la Universitat Jaume I o els seus Estatuts, o que suposen deslleialtat envers la Universitat o els seus interessos; també en el cas que les manifestacions comporten menyspreu dels mèrits que al seu moment foren causa de l’atorgament. En aquest cas, la Junta de Govern iniciarà un expedient sobre els fets, en el qual es donarà audiència a la persona interessada. La revocació s’ha de fer constar en el llibre de registre corresponent, i comportarà la privació dels honors de la distinció i del seu ús, que haurà de ser obligatòriament restituïda a la Universitat per la persona distingida.. 2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ ACORD de la sessió núm. 25 de la Junta de Govern de 24 de novembre de 2000, pel qual s’aproven les mesures d’urgència per a possibilitar la implantació d’algunes titulacions per al curs 2001-2002.. 2.1. Personal docent i investigador funcionari ACORD de la sessió núm. 25 de la Junta de Govern de 24 de novembre de 2000, pel qual s’aprova la proposta de les places de consolidació i promoció del PDI corresponents a la segona tanda de l’any 2000 (primera tanda curs 2000/2001) i de provisió de places vacants. RESOLUCIÓ del Rectorat de 2 d’octubre de 2000, per la qual es nomena la senyora Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, professora titular d’universitat en l’àrea de Química Inorgànica, adscrita a la Unitat. Predepartamental de Química Inorgànica i Orgànica. Publicat en el BOE d’1 de novembre de 2000. RESOLUCIÓ del Rectorat d’11 d’octubre de 2000, per la qual es nomena el senyor Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés, catedràtic d’universitat de l’àrea de Filologia Catalana, adscrita al Departament de Filologia Anglesa i Romànica. Publicat en el BOE d’11 de novembre de 2000. RESOLUCIÓ del Rectorat d’11 d’octubre de 2000, per la qual es nomena la senyora Asunción Ventura Franch, professora titular d’universitat de l’àrea de Dret Constitucional, adscrita al Departament de Dret Públic. Publicat en el BOE d’11 de novembre de 2000.

(6) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 11 • Novembre de 2000. 6 2.2. Personal docent i investigador contractat. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE PLACES DE PROFESSORAT (NÚM. 4-2000/01). ACORD de la sessió núm. 25 de la Junta de Govern de 24 de novembre de 2000, pel qual s’aprova la proposta de transformació contractual de professorat ajudant per incidències d’inici de curs (a petició del professorat interessat).. ACORD de la sessió núm. 25 de la Junta de Govern de 24 de novembre de 2000, pel qual s’aproven les renovacions contractuals del professorat emèrit, previstes en l’article 103 dels Estatuts.. Places. Categoria (*). Codi núm.. Àrea de coneixement. 1. AST1 6h. 6317. Didàctica de les Ciències Experimentals. RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2000, del vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca concurs públic de mèrits per a cobrir places de professorat associat mitjançant el Procediment abreujat per a resoldre necessitats de PDI amb caràcter urgent per incidències d’inici del primer semestre del curs 2000/01.3. PAS. Règim econòmic i finances 3.1. Règim pressupostari. Departament Educació. Perfil Didàctica de la Física i Química i Didàctica de les Ciències Experimentals en les titulacions de Mestre Horari: matí i vesprada Substitució per baixa per malaltia. (*) AST1 6H: Professor Associat tipus 1, 6 hores. Requisits: Les condicions que han de posseir els aspirants són les establertes en la legislació vigent: Llei de reforma universitària (BOE d’1 de setembre de 1983); Reial decret 898/85, de 30 d’abril (BOE de 19 de juny de 1985), modificat per el Reial decret 1200/86, de 13 de juny, (BOE de 25 de juny de 1986) i pel Reial decret 70/2000, de 21 de gener (BOE de 22 de gener de 2000); Reial decret 1086/89, de 28 d’agost (BOE de 9 de setembre). Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I (horari: de dilluns a divendres, des de les 9 h fins a les 14 h i des de les 17 h fins a les 19 h) o en qualsevol de les formes establertes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 (BOE de 27 de novembre de 1992), de Regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, redactat d’acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE de 14 de gener). El model de sol·licitud-currículum està disponible al Registre General i també en: http://sic.uji.es/serveis/rechum/conv-pdi/inst.html. Cal adjuntar a la sol·licitud les fotocòpies dels mèrits al·legats amb els certificats corresponents i, si escau, exemplar de les publicacions. Només es considerarà la documentació. que siga presentada dins del termini de presentació de sol·licituds. Les persones que opten a més d’una plaça han de presentar una sol·licitud independent per a cada una d’aquestes, acompanyada en cada cas de la documentació complementària. Termini de presentació de sol·licituds: Des de l’11 de novembre fins al 22 de novembre de 2000. Accés electrònic: Es pot accedir a tota la informació de la Convocatòria per Internet http://sic.uji.es Resolució del concurs (*): El concurs de les places relacionades anteriorment es resoldrà durant la segona quinzena del mes de novembre de 2000. La llista de candidatures s’exposarà als taulers d’anuncis del Rectorat. Contra aquesta resolució es podrà interposar reclamació en el termini que oportunament s’indicarà. (*) Es constituirà una borsa de treball per a l’àrea de coneixement amb vigència temporal del curs acadèmic amb els candidats que arriben a la puntuació mínima establerta segons el criteri de la comissió de contractació. El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat Vicent Climent Jordà Castelló de la Plana, 10 de novembre de 2000.

(7) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 11 • Novembre de 2000. 7. 3. PAS.RÈGIM ECONÒMIC I FINANCES ACORD de la sessió núm. 25 de la Junta de Govern de 24 de novembre de 2000, pel qual s’aproven les modificacions pressupostàries: 20, 21 i 22. Expedient núm.. Tipus. 20. Transferències de crèdit. 21. Crèdits generats per ingressos. 22. Ampliacions de crèdit. Import 62.753.968 105.097.579 5.212.278.

(8)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...